Goudsche Courant, donderdag 17 maart 1898

krgKsn of Watten uit elkaudar gaan dat ia echter geen toerallig iTerbranden der ruwe sgde maar zg wordt met opzet om de zgde dikker en goedkooper te laten schijnen met tin en phoHphorxuur overladen die de nerf Tan de ruwe ydedraad oprreet meer noemt lulk verren chargeeren I boe men de tyde gechargeerd moet vrorden hoe meer tinöaden ig moet hebben om dit gU teer innig op te kunnen zuigen De geverfde zgde het edele spinsel heelt dus de doodskiemen reeds iu zich eer zg op den weelstoe komt De daaruit vervaanligde noogenaamde zijdestoffeu moeten na kortgebruik als tondel scheuren al naardat de zjjde meer ot minder gechargeerd ia De dure zgde incl maakloon is totaal waardeloos Monsters van mgu echte ztjiie per omgaande De stofifon worden porten tolvrg verzonden 6 Henncberg s Zydc rabricken K en K Bol ZUIIICH oit een financieel oogpnnt en verdiant ten volle de algemeene aandacht t 9r Een aardige bloem versiering kan men ver krygen ala men tegenwoordig ua bet de tyd is om ooftboomen te snoeien de twygen waaraan bloemknoppen voorkomen welke soms ook wel weggesneden worden verzamelt Men pla tst ze in vazen met lanw water waaraan men een beetje keukenzout toevoegt in de huiskamer zoo dicht mogeiyk by het raam Het water moet om de drie oi vier dagoa vernieuwd worden en het besprenkelen met een zoogenaamd bonqoetbesproeiertje meermalen per dag herhaald is zeer aan te bevelenVoornameiyk zgn het appelen en kersen die reeds na verloop van eenige weken in vollen bloei staan STADSNIEUWS ook boogare ilaisgelden geheven worden lOod t fhet grootwaterscbsp ook financieel belang hee t 1 hy de vergrootiog van de slnis over gena I kon spreker evecmin a a de rapportear d r I commisiifl zicb met bet amendement vereenige I De commissie wil de zaak zooveel mogeiyk jongapraejudicieerd laten en heeft in dien zm I bare woorden gekozen 1 De beer Visser zegt dat het teer soa te 1 betrearen zyn wanneer men de slechte alu a I verbeterde eo tocb een slechte sluis bebïetd I Wil men dat voorkomen dan moet de besliwiug I aangehouden worden Daarom zon hg h t 1 eerat willen besltat hebben o r de toekenning an een subsidie in t midden latende den 1 omvang van die sahtidie en verd r zon hg de 1 beacbikking op bet adres zelf willen aanKe I houden zien in afwachting van het reaulta t 1 der nadere onderhandelingen van Gedep Staten I met bet groot waterschap In dien zin deed spr een voorstel 1 De heer Van VeUec zich mut het voorst 1 vereonigende truk zqu ameademeut nn in 1 De heer Drost nam naoteoa de commiRsi 1I het amendement over I De beer Bicboo v IJsselmonde gaf den heer 1 Visser in overweging om te doen ver allen b t 1 gedeelte van het voorstel waarby Geded Stitenworden uitg noodigd inmiddels zich te verge I wissen van de bereidvsardigheid ran het ryk I om te suheidieeren I Üe heor Visser maakte bezwaar tegen d t denkbeeld Hji wil gaarne den raüchtigen in j vloed van Gtdep Staten aangewend zien bij 1 de regeering om tot een beteren toeataad e I I geraken Den wensch daarloe uit Ie sproke I is de houfdzvk Dit gif de spreker nader e I keouun aao den neer Blassé op diens aandrang I in den zin van deu heer Bicboo H i amendement werd dientengevolge zoo I gewii gd dat alieen orerblgft de toezegging I van een eventueele snbsidie voor een plan dat I aan de eiachen van Gedup Staten beaotvmordt I Zoo gewyzigd werd de voordracht goedgeI kenrd zonder stemming I Eindelgk was aan de orde de voordracht om I op de Provinciale B grooting voor 1898 uit I te trekken een som van f 260 voor een jnI stallatie van electriach Hebt in een deel van I het huis van den Commissaris der Koningin I en uit de onvoorziene uitgaven eene Wm vau I i 500 beschikbaar te sttllen tot babtrycling der I eventueele kosten voor een itlimnnatie Btu het I geboQw nn het provinciaal bestnar ter geleI genheid der inhuldiging van Ü M de KoI aingin I De heer Snonck Hnrgronje c s stelden voor I een onbepaald crediet aan Gedep Staten te I verleenen voor versiering en illimonatie van I wege het provinciaal bestonr ter gelegenheid I der inbuldigtng feesten I By acclamatie werd dit voorstel en ook de I dienavolgena gewijzigde voordracht van Ged I Staten goedgt keurd I Deze bu tengewone vergadering werd daarop I in naam der Koningin gesloten door ïen t voorzitter GOUDA ie Marrt 1898 I VERGADERING van dbk RAAD dkb GEMEENTE GOUDA Vrydag 18 Maart 1898 a namiddags 1 nnr Aan de orde VoorsUl tot reaiitntie van schoolgeld aan de leerlingen der zangklassen van dpBtedelyke Mnziekacbool Voor4el tot verhoring van gemaeote grond aan N J van Wyk De ontwerp verordeoing tot wyzigiog dar Algemeen Politieverordcoing De rekening der Gemeente gasfabrifk over het jaar 1897 en het daarmede verband houdend voorstel tot wyziging der gemeeotebegrootingen voor 1897 en 1898 De ootwerp verordeningen tot heffing en invordering van rechten voor het gebroik o genot van openbare gemeentewerken bezïttiogeo of inrichtiugen en voor door of vau wege het Gemeentebestnnr verstrekte diensten De adelborst Ie klasse C G Kageer wordt met 16 Maart gpplaatet aan boord van Ur Ms wachtsobip te Willemioord Girtarenavond had in de zaïil sEunsImiü der Sociëteit 0n8 Genoegen het reeds vroeger aaogakoudigde concert p aats van bet ütreehlBch Stedclyk Orckest onder ireclia Tan den beer W Hut chenruyti Over eene dergeiyke nitvoeriog verslag te geven is geene gemakkelgke laak laat ons volstaan met te getuigen dat de verschillende nummers vau bet programma op onverbeterlijke wgsl werden vertolkt het was wonderschoon en zekri is bet jammer dat zoovelen de gelegenbeid hebben laten voorbyga n om de kennismaking met dit uitstekende orohest voort te Betten Wanneer wy ona nog herinoeren de concertuitvoering Tin de Tempeliers waaraan ook dit orckest zyne medewerking verleende dan komt ons in de gedachten den gunstigen indruk dien bet toen reeds op bet aanwezige publiek maakte Een woord van dank komt zeker toe aan het Comité dat oos in de gelegenheid stelde dese genotvollen avond te kunnen genieten Zyn wy goed ingelicht dan bestaat by het Comité het voornemen by genoegzame medewerking door dit orchest inden aanstaanden winter drie concerten te doen geven Wy hop n dat en tw feUn niet of het comité zal in zyn yverig en ooTermoöfd pogeiji Aangenomen het beroep by de Gereformeerde Kerk te Katwyk aan Z e door ds ï I Impeti te Sneek Men beeft berekend dat er een millioen blinde meoschen op de wereld zyn of één op iedere vy tienhonderd inwoners De laatito berichten toonen aan dat er in Engeland zyn 23000 blinden of 870 voor ieder mil ioen inwoners blinde kinderen jonger dan vyf jaar 166 voor ieder millioen tuiscben vyf en vyftien 288 tusschen twintig en vyf en twintig 422 tasichen vyt eo veertin en zestig 1625 en boven vyt en zestig jaar 7000 op ieder mi hoen Rusland en Eg pte zijn landen waar men io verhouding op de bevolking de meeste blinden vindt In Rusland is bet toe te schryvpn atfh de weiniKe medische kennis in dit opzicht en io Eiiypte vindt het veol zyn oorsprong in oognandoeniogen veroorzaakt door htt aaohoudend stuiven vau hrt zand Er zijn bynn 200 000 blinden lu Europeescb Rusland eo voornameiyk in de Koordelgke provinciën op het platteUnd waar men het toe hryit aan de eringe lucbtrerversching in de hutten der boeren aST Staats loterij Ie KlMii Trok ing tu Voen d g 16 Manrl Ko 13909 1601 No 16087 iOO No 2989 oil 16127 ieder ƒ 200 No 11003 18403 on 17 4 ieder ƒ 10 PriJBOll BD 20 U 2S31 5131 7804 10113 12903 1 497 18 90 4 2708 6146 7874 10239 1J076 16662 IS041 62 28 6187 7876 10323 130i6 16763 18671 7S82 10408 18101 15 20 18700 7903 10518 13132 15864 18702 7962 10670 18166 15889 18776 7982 10667 13S49 16926 188 8 8000 10705 13291 16032 18981 8021 10777 18812 16067 199I7 268 3164 5483 8080 10778 13410 16086 18962 853 6173 5531 8055 10839 13476 16118 18995 8078 10861 13496 161 8 19 40 8143 10863 13514 I6I94 19121 8227 108 9 1S579 16204 1919 8240 11002 18561 18206 19311 8265 11013 13693 16238 19626 649 3339 760 8276 11021 13602 16112 1963J 781 8447 5812 8287 11077 13022 1849 19684 742 3471 6831 8324 1092 136 0 16617 19613 808 8498 5862 83 3 11099 136 8 18628 19643 981 3667 5873 8868 11105 1376 16628 19 145 989 3659 6894 8500 11169 I3I87 16638 19 49 lOOi 8680 5919 8510 11196 13825 16062 19668 8635 11240 188 9 16676 19736 8600 11310 1S872 16692 19761 869b 11315 13875 16776 1 788 8714 11801 13883 16826 19830 8725 11412 13911 16881 19882 8764 11482 13924 16899 19970 8762 11445 13968 16906 19II7J 8789 11474 14056 16984 20018 8812 11481 14070 17034 20O88 8856 11669 lll27 17038 0IO8 8902 11673 14211 17046 0127 1414 3971 6460 8915 11618 14296 17101 20131 1437 4004 6475 1923 11686 14296 17146 S0I37 14i8 4006 6604 9020 11693 14349 17166 20158 1468 4022 6532 9203 11697 14899 17210 20271 1481 4092 6538 9208 11704 14488 17246 20864 1514 4093 6 72 9341 11886 14446 17261 20385 1668 4118 6603 9242 11823 144 8 17264 20383 1582 4127 6604 9815 11928 14 01 172f3 20403 1591 4240 6668 93 t9 11944 U666 17267 20416 1611 4285 6886 9372 119S7 14611 17344 20439 1675 4809 6932 9424 11961 14649 17S 2 20617 1690 4349 6978 9641 11963 14711 17464 20619 1783 4373 993 9648 11996 14761 17607 30 28 1792 4416 6996 966 12004 14788 17646 20670 1797 4489 7060 9706 12039 14793 17717 20637 1826 4448 7130 9706 12096 14940 17864 0651 1876 4686 7369 9767 12142 14 63 17874 201 77 1917 4614 7427 J771 12220 1502 17877 30689 1978 4624 7515 9783 12454 16094 17906 30709 1990 4717 7 21 9890 124 9 16180 17928 20784 3096 4806 7625 9 34 12544 1E163 13086 29848 1138 4833 76S3 9969 125 8 16191 H280 20844 2146 4837 7612 8970 12618 151 7 18412 20866 2166 4848 7769 10037 12702 16266 18488 208 2314 4853 7827 0132 12733 16298 16619 20887 29 8 4 62 7828 10161 12847 16348 18665 20921 2431 086 7838 10166 12940 15472 18582 20987 2614 086 7848 10167 12955 Ie KUne 2e lijil 2904 m z 2940 7707 m z8707 12 06 m j 12361 MET HET ALOM BEKENDE EN GOUD BEKltOüNDE LIlVINi i JGOKD is weder een enorme voorraad in Magazgn bg A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOUDA TelepHoon ifo 3t Beurs van Amsterdam VAN Vrkn S V B lB io i 88 84V 88 18 8Vb 8 981 10 4l 64 88 102 8 857 100 8 66 660 466 100 477 loüv 204 143 697 1017 101 12 97 80 80 1167 113 3067 311 i 100 56 59 1637 96 Blotkrs 877 15 MA BT NiDiaLiNB Cort Nod W 8 8 dito dito dito 3 dito dito dito 8 UoNom OM Oeudl 1881 88 4 Italië lasclirüviDd 1868 81 5 OosTBNa 01 1 iupupier 1868 6 dito in lilver 1868 5 Portugal Obl met ooupon 8 dito ticket 8 Bdbland om Biiinenl 18 4 4 dito Geeom 1880 4 dito bij Rolhi 1889 4 dito bii Hope 1888 90 4 ditoiagoud leen 1888 6 dito dito dito 1684 I Spanjs l orptl schuld 1881 4 TuasilJ Gepr Uonv leeo 1890 4 Geo leening Borie D Geo Ie niug lerie C ZuiuAra Hsp v oM 189 6 Mbiico Obl Buil Soh 1890 VlMSzuzLA Obl 4onbop 1881 AMrrzaOAii 0 jlïK tieD 1896 8 lloiTBaoAM Sted loeo 1894 3 N D N Atr H odoliY aiiil Arendib Tub Mlj OoitifiMton DoliM t ohoppij dito Am Hypothoekb psndbr 4 Cult Mu dor Vorsteol a ud sGr KypothookU p ndlir 3 8iV lOS 87V 70 28U 62U 119 S911 5327 121 3904 B332 UK 3059 53S5 Ifil 8079 5388 10 8U8 Ui i 86 3R1 3S01 553J 440 SS07 5587 4fiS 3246 5538 523 336S 55A7 8 06 6701 NoderUiidiiiho bank and Nod H undolraaaHoh dito N W fc Pao Hyp b pandlir 6 Hott HypotUookb pandbr 3Vi l tr Hypothoekb dito 81 OosTZNa Oost Hong bank sand EOBL Hypotheekbank pandb 4 AmalKA Kqut hypoth pandb 6 Maiw L ü Vt Um oort 6 NSD HoU U 9poorw Mij aand M lotBzpl Sl Spw aand Ned Ind Spoorwogm aand Nod Zuid Afr 8pm and 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTALlB8poorwl l887 89 A Kobl a Zuid ltal Spwmij A H oM S PoLSN Wariohau Weoiion aand 4 EusL Gr Ku Spw Mij obl 47 BaltiBcho dito aand Faatovra dito aand 5 Iwang Domlir dito aaud 6 Kor k l A 0 Sp kap obl 4 dito dito oWig Amerika Cent PacBp Mij obl 6 Chic k Sorlli W pr C v and dilo dito W n 8t f elor obl 7 Denverh Kio Gr Spro eert v a lllinoifl Central obl in gond 4 I ouiB kM h illeCort v aand Meiioo N Spw Mij Ie byp o 6 MliB Kaniaa v 4pot prof aand N Tork Ont iofc Weit and dito Penn Ohio olilig 6 Oregon CJalif 1 e byp iu goud at Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofl i n olilig 6 dito dito Line Col la hyp O 6 Cauada Cao 8oulh Cert v aand V N C RalW Il Na leb d o O Amsterd Omnifaus Mij aand Rottetd Tramweg MaatB aand Ned Stad AmBlerdara aand 8 Btad Hotterdam aan 3 BiLOlE Stad Antwerpen 18 i7 3 Stad Bruilol 1886 2 HoNO Thoi lleguUr deBelUob 4 OoBTRNa Btaatslcening 1860 6 K K OoBt B Cr 1880 8 8pa jb Stad Madrid 3 1868 Nan Ver Bei De biiscbop van Haarlem heeft benoemdtot reitor op Doinzicbtc te Oegstgeest danheer Chr G A van Diyen I De detacheering van de de le lnits der inf O B Noothoven van Goor E W de Bock en J R Wiegel hy het Xod leger ia met 3 jaar verlengd Toen mej K uit Gouda zich gisterochtend by haar familie op de Nieuwehaven 48 te Rotterdam ophield werd vao baar fiets die in de gang stond do tasoh ontvreemd welke behalve een kilometerboekje van de Staatsspoorwegen ook een paar kilo Goudscbe spriti inhield 1062 1743 B942 1078 3756 6029 1082 S771 60 3 1102 3824 6 01 1183 8859 6129 1 S 3957 6148 1850 3868 619B 1813 3S09 6215 18 6 3926 6231 1318 3944 6319 1876 3966 6347 De correspondent der N R Ct te Batavia seint onder dagteebening van gisteren Ilesideot Van Langen op Atjeb heult ontslag gevraagd Snouck Hnrgronje U daarheen gpcommilteird Het echrifteiyk examen voor toelatiott tot de Kon Militaire Academie voor jongelieden uit de burgermaatachappy zat te Arnhem Breda eo a Hage worden afgenomen alwaar ook het geneeskundig onderzoek op 18 Juli plaats heeft By dit examen worden aan alle aspiranten dezelfde vragen opgegeven bet zal zes dagen dnren met inbegrip van den dag toor de keuring bepaald 69 76 101 102 12 189 11 10 8 104 11 15 75 Gen er aal majoor van Keateren inspecteur der infanterie heeft Maandag rergezeld van lyn adjudant eene inspectiereis begonnen Allereerst begaf hy lioh naar Woerdon De le luit P E H V L Bar van Boeoop van bet 2e reg huzaren te Yenlo wordt eerstdaags bevorderd tot ritmeester De Baagsche brief chryvtr der N Gron Ct weet het volgende aangaande de inholdiging te vertellen Het plan moet bestaan dat de ministera 1 October W van Greenwich 10 8 ll l De officier van gezondb der Ie kl E J Kühne chef van den geneesknodigen dienst te MilligeD wordt met 1 Mei a s onder eervolle ontheffing oit genoemde fjnctie naar Leiden ternggeplaatst met bestemming voor den dienflt by bet militair hoipitaal aldaar Wlnterdlenst 1897 98 OOVDi ROTTX DAU 18 85 1 84 8 48 8 7 4 58 18 M 18 89 c ll 8 f ff ft 18 55 1 58 4 4 15 5 10 BOTTÏBDA M 0 O B D A 10 19 11 85 11 60 18 87 1 44 4 77 189 99 106 1 1017 lOl l 120 136 I 14 7 31 ll n 18 18 11 88 11 85 11 48 11 51 18 88 88 9 58 11 80 10 0 7 60 6 80 Waddinosvebn By Kon besluit zyn alhier de jaarwedden gebracht van den burgemeester op f UOO van den secretaris op i 900 an TRD den ontvanger op 10 89 10 36 10 48 10 49 500 10 89 11 64 18 08 18 47 DÏN HAAB GOUDA PoLSBttoBK Tot gemeente ontvanger alhierii benoemd de beer T de Pater i 7 1 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 OUDADEN HAAG 8oU ÏB Biui 8il Moerk pelle o6lorii o ir Z6g Bard f yj b g B in au 5 80 9 16 9 86 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 85 6 64 6 11 7 84 7 68 83 8 54 10 isk 7 48 8 48 IJ JO t n lo 81 fcï 7 58 8 51 1 J1 mS 10 88 Ik i M 9 Ï8 9 64 10 44 11 46 18 46l 5 8 06 L 6 i6 5 56 88 £ m 8 04 8 84 9 9 88 10 11 5 U Hi 6 46 7 90 7 48 8 86 9 4i 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 05 4 38 6 80 6 18 7 1 1 65 9 88 10 Toorb 6 59 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Ze pr6 6 i 4 55 6 80 9 48 10 8911 16 ADVERTENTIEN Alïbm a d Rijn Mej F P Bos alhier benoemd tot onderwyzerea te Opperdoes Zer S 6 17 1 10 48 8 06 5 U4 o w i a wd 6J87 4S 8 189 03 10 1610 6411 67 18 60 8 17 8 14 4 08 4 88 6 16 r6 60 7 48 t 98 10 10 10 88 VAN Blommestein s Inkt De 21 do is verbrand I zeggen de Dames als de betreffende kleedingstokken zeer dikwgls slechts na 2 of 3 maal gedragen te zgn schenreu enz in da voowea RECHTZAKEN Ooor de arrondiasem6nts reohtbank te Rotterdam werd gisteren o a bat volgende vonnis geweaau A S 37 jaar winkelbediende te Gouda D T I ï O H T O O O D A Utnoht 6 38 7 45 8 49 9 80 10 16 10 U 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 6 S6 7 68 Woorden 6 68 8 06 10 88 11 56 4 K 7 18 üudowiter 7 07 8 14 10 46 4 84 Ooudi 7 88 8 87 9 88 9 58 10 5 11 10 18 111 88 S 4t 4 87 6 806 07 7 8 88 AHSTIKDAII SOVDA 10 06 10 48 8 58 8 46 4 46 li l 11 11 10 84 10 64 IS prOi ionder inaeM K ae ol o en volkomen ONSCHADELIJK APri DOORNHOLLAND 6 66 8 S6 10 17 10 86 7 10 10 84 1 84 7 18 8 48 10 41 G 4 7 89 8 69 11 18 11 18 46 11 1 10 17 10 86 11 41 7 61 86 t tl 10 16 gebraik van bet asylrechi der gezAntiobspi1 botflls De toeitand was dienteogevolge boof st 1 Terward aaDgesïdD velen naar bet president1 icbap tlÏDgeD docb niemaod een vast pi n I scbynt te bebbeo eo elk voor licb uit d o loop der zaken bet meeste profijt hoopt te I trekken 1 IntQSHchen scb Dea verder ia de stad ea het 1 laod geen raatveratüriDgeo tesyn voorgekome I immers de itaat taa beleg ii in de eerate 1 dagen van Maart opgeberen I BINNENLAND PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND 1 Zitting van Dinsdag 15 Maart De voorzitter Mr Fück opent de vergader g 1 met een woord van hnide nan de nagedaehteois vati den bepr Slui er lid voor den Raag 1 De heer RujKcb neemt als nieow lid zitting I Vooretel betrekkeiyk de toekenning vuor waardeiyk vun een renteloos voorecb t aao e 1 Rolterdamecbe Tramwegmy ten behoeve v n I den aanleg en de exploitatie viio stoomtram 1 banen op de Zuid HoMandBche eilanden ia aan 1 sluiting aao de thans in aanleg zynde tram 1 baan in de Hoeksche Waard De o ergro te 1 meerderheid der commissie ad hoo bt lt voor overeenkomstig de voorsleÜBn van Ged Staten te besluiten en gi eit in verband daarmede in overweging afwyzend te beschikken op aanvrage Euya en op bet adres van de betren L P T d Blink c s De heer Hein Tan Rockanje bestrijdt het ontwerp en itelt een amendement voor strekkende om breed tpoor te verkrjinen De beeren Van der Litti en Korteweg verdedigen het plan van Oed Staten waarop de beer Hein ten slotte 7 yn amendement intrekt en het voorstel met algemeene stemmen onder toejuiching wordt aangenomen Daarna kwam aan de orde bet afwijzend adfiea bd Ged Staten op het adres van dykgraaf en hoogheemradoo an bet groot waterschap van Woerden houdende verzoek om proïinciaal snbsidiH ten behoeve eener ernieii wing tevens verbreeding van de sluis in den Rgn te Bodegraven De commiasie ad hoc zich met dat adres veraeuigend stelt tsTena Toor Ie Aan Gedep Stuten aU bet gevoelen van Pror Stelen mede te deelen dat indien een plen mocht ontworpen worden dat aan d door Gedep Staten estelde eiecben en aimetingen ldoet het verleenen van eenig proTinciaal subsidie in ernstige overweging zou knnnen genomen worduu 2e Gedep Staten nittenoodigen inmiddels te onderzoeken of het r k genegen zou zyn aan een dergelyk wt rk by te dragon De heer Van Veken weea op de allerongonsligfste ligging van de slais De vraag of daaraan een betere richting zal worden gegeven praedomineert deze gobeele qnaeetie en deze ia in het rapport rel wat lucbtii behandeld De alnia is te nauw bet grootwaterschap wil daaraan i 1000 ten kosle leggen maar Ged Staten zyn daarmede niet tevreden Zy willen bovfndien de breedte der sluis grnoter en meerdere verdieping van den slagdorpel Dat ia teer wensoheiyk maar bet wordt te duur geacht Iiy stelde nu vo r om do afwyzende boBcbikking op het verzoek van bet rootwaterschap te doen vervallen en tevens d toezegging van eenig ïubsidie miuder voorwaardwiyk te stellen De heer Drost verdedigde bet rapport der commissie De onvermijdeiykbeid van een subsidie staat bg de commissie niet zoo vast Zooals 7y t geformuleerd heeft zal men naar zy zicb vlei door medewerking vau de belangbabbenden tot een aannemeiyk voorstel kunnen komen De heer Conrad deed den heer v Valzen opmtsrken dat hetgrootwaterscbip van Woerdea wel dt goiyk scbeepvaarlbolangep beeft te behartigen hetgeen die spreker ontkende Ën wordt en grooter sluis gebouwd dan 7uUen ülrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA O OiiatI Moordrecht h NieuwerVerk i Cpelle UotterdMn 1 W iUwDiwligi BoUerdun O pelle NieuwerVnl lloordrooht ftoud 9 U 9 89 9 51 10 11 11 11 8 10 8 SB 8 i8 8 49 M 9 GB 7 7 SS 7 89 1M 8 88 M AM 5 04 B U 5 17 5 5S 8 03 8 11 6 19 6 88 s sO 9 88 9 47 10 l3 1Ó 80 11 88 6 15 6 61 7 S5 S 8 40 9 I no l DA U TB OH T ttwd 6 0 i 84 7 63 8 81 07 10 10 10 67 18 00 18 53 8 80 8 17 4 86 6 05 Oude 6 86 11 14 8 37 Woordoa5 48 8 10 11 88 8 46 8 84 Woordoa 6 48 Ulnoht 6 03 7 4 Ulraoht 6 03 7 4 8 18 9 0 9 89 10 61 11 46 18 38 1 86 8 08 8 50 5 08 5 10 6 87 18 G O U U A A MKTEHDAU 81 9 4 10 67 18 10 4 11 aoid e 8t 9T 10 60 1 8 1 18 I 1S ich op 31 Angostoa des avonds te 6 30 aur ten paleize zalten aanmelden am de Koningin op het eigen oogenb ik waarop zg naar de grondwet d Regeering aanvaardt het oogenblik waarop zy btar 18e lovensjaar beeft volbracht te complimenteereo en het eercte besluit ter teekenmg voor te leggen en besluit dat een bgzondare b teekeois zal hebben Toor de Regeotea Volgens den corrARpoodeat heeft rendi in de vorige week de repa titie der toe te kennen ridderorden en medaillea over de verschillende departementen plaats gehad Men wil zoo mogeiyk trachten alle ondertioheidingen nog op den eigen dag der kroning of in de daarop Tolgfode week aan de benoemden te doen toekomen Eerlang moet de bestelliog van de b noodigde kroisen plaats hebbeo Naar men verzekert ia er concurrentie op dit gebied ontstaan tosschen den tegen woord tgeu levfraocier en een b tDdelaar die de orleleekeoen tot veel Is er prgzen heeft aangehoden Na d et zicb t verschgasel voor dat de laataie de Fraoscbe fabriek heeft opgegeven die de insignia voor hem vervaardigen zal terwgl de tegenwoordige leverancier ze ala binneolaodsch fabrikaat met het Ned m rk voor gouden voorwerpen voarrieri laat doorgaan hoewel ook zgn kruisen mt een Pargscb atelier af komstig zgn zegt do brie 8chry er Omtrent de onderhandelingen tu achen de Gedeputeerde Staten van Noord Holland en dfl Kon Nt diTl Pyrotecbnische Fabriek te Utrecht deelt het ü D c t ians roede dat door Ged Stiten geen eiachen waren geformuleerd zoodat er ouk geen sprake vnn kan zgn dat de Nedtrlandiche fabriek niei aan de eiachen zon hebben kunnen voldoen Het voorbeeld der Rotterdamsche TramwegMaatBcbappg om in hare rytuigen eene nitnoüdiging aan Ie brengen om in het belang der paarden de tram zoo min mogelgk te laten stoppen vindt navolging De directie der UtrechtseheTramMaatschRppg heeft althans besloten binnenkort een geiykluidend verzoek in bare rgtuigen op te hangen De surnumerairs des postergeo en lelegraphie die met goed gevolg bet examen hebben afgelegd voor commies der posteri eti zullen in April a a bet examen voor commies der telogafi j afleggen Zooals men weet bestaat het dsn om te 1 Amsterdam tydena de inhaldigiugsfeMen sche pen en achuiten uit alle deelen van on tand byeen te brengen eo die seb uiten mooi te ver sieren en de bemanning ia des volks tigen drachtc te doen optreden Assen had o a beloofd een snik of trekschuit te zullen tenden maar dat kwam met het jaag eo aleeploon te hoog uit nu zal als men f 200 byeen kan krygen een benrtscbip gezonden worden Men meldt Üp de Maandagavond gehouden bestnnrsvergaderiog der bandelvereeniging Eottordam te Rotterdam bleek dat vun verscheiden werk liedeotereenigingen een schrijven was inge komen waarin sympathie werd betuigd met bet streven naar vervro gd i winkelsluiting De groote steun dien de beweging daardoor krygt wordt ten zeerste gewaardeerd door ben die er den eersten stoot toe gaven Medegedeeld werd dat de beweging nog al getu t alleen enkele winkels in heeren artikelen bleven tot nn toe weigerachtig hnn mede werking te verleeneo Dat is jammer genoeg daar andere firma s die wel te negen uor sluiten daarvan uadeelige gevolgen meeden te ond rvinden en door deconcarrentie gedwongen worden hunne winkels eveoeena weer langer open te hondea De vakcommissie zat nogmasls trachten die enkelen lot aaoslniting te bewegen en door persoonlgk bezoek vaa het beatour der handels I vereeniging zal die poging gesteund worden Aangevangen 5 88 6 51 10 4 10 6 40 3 45 6 88 65 5 08 5 09 6 U 5 85 4 41 4 60 4 67 6 04 6 10 1 64 8 01 8 01 8 14 8 50 10 81 7 06 I 0 ABitardtOLCSt OowU 7 18 3 09 4 06 4 89 Gemengde Berichten Te Hillesluis doet zich bet geval voor dat twee joogeliagen woonachtig aao den Groenen Hilledgk beiden met êéo been zgD opgeroepen voor dfl nationale militie naar d Graven hage De oorzaak hiervan U niet op tgd reclameeren wegens lichaamagebreken Wat het witte olifantje dat voor de Rotter dam cbe DiTgaarde werd aangevoerd tengevolge vin zyn zeereis al nitgestasn beeft bleek uit de lykachouwlog zestien ribben waren gebroken geweekt eo weer verkeerd gegroeid twee pooten gebroken de staart gebroken op drie plaatsen de ruggegraat verkromd en da vergroeide borstkast drukte het hart door een gebrek in de hartswerkiog ontstond watersueht Zgn verminkt gertsmte biyft io een deftig museum voor t nageslacht bewaard Omtrent een andere doode in die inrichting een groote boa morma een zwart met groen gevlakte waterboa iu Zmd Afrika gevangen achryft du N R Ct i t Beest weigerde alle Voedsel en nu werd bem wel eeoige malen vleeach in den bek gewerkt met een atokje on enkele keerao ferteerde dat ook wel maar op den langen duur kon het da irvao alleen niet leven Het komt troowens vaak voor by slangen Wanneer j de inlanders ze veracbalkt hebben stoppen zg ze maar zonder voedsel in een kiat en loo biyren ze daar soms mamoden dan eten ze niet meer éénmaal is er eeu reuzen boa in de Diergaarde geweest die anderhalf jaar zooder voedaal in t leven ia gebleven Behalve eervo Ie vermelding in het politieblad ia aao de marechaussees Adam en Van I der Waal van de brigade Uzeadyke voor I ban manmoedig en beleidvol optreden hy de I arrestatie van den bernchteo Leo Mitioen door I den minister van juetitie een gratificatie vert leend van i 25 Twee en twintig agenten der 3e poUtieafdeeling te Rotterdam hadden eeu half lot genomen in de nn trekkende Staatslutery £ er iistereo viel op bon lot een pry van f2000 wat dus een aardig bnitenkaopje voor hen ii In de doorgaande rytoigen 3e klassen van Brnsael naar Amsterdam ia het volgende te lezen Werklieden die te Brnssel werk zoekep en bpegeoaamd geen middel van bestaan zonden hebben wdrden ten alle tyde io het arbeidahoia opgenomen waar zy bezigheden verblyt en voeding genieten totdat zy een vaste plaats gevonden belben In de arbeidsueura Vrieadestrast 17 kunnen zy om het even ran welke gemeente of land zg syo alle dagen een toegangsbewijs b komen Als die beurs gesloten is geeft het hoofdbnrenn van politio op de Groote Markt dit bewys Werklieden die enkel naar Brciaael gaan om opgenomen te worden in het arbeidshuis worden niet toegelaten indien de plaats van waar 2g komen niet meer dan 5 KM van het arbeidshuis verwgdard is Dit hnis is trouwens maar een toevlucht voor den werkman totdut hg werk gevonden heeft by wordt er gevoed eo mag verbiyven maar ontvangt geen loon Voor jonge mei jes die te Broasel een betrekking zoeken eo dia aan bet station niet door familie worden afgehaald ia het gevaarlyk adreasen te aanvaarden welke oubekenden kaar zouden geven Zy kunnen zich dadelyk naar de Karthnizerstraat 30 Uten rijden daar vinden ly verblgf en alle mogelyke inlichtingen De koetsier wordt door het huis betaald 10 04 10 11 10 18 10 86 10 34 8 8 30 61 9 66 7 66 8 08 09 9 16 8 86 10 64 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 8 48 9 10 10 16 6 17 7 86 6 87 6 84 6 41 6 47 7 46 80 5 49 6 66 9 88 10 03 6 80 I 6 8 9 48 9 19 4 58 5 04 9 07 10 0 88 86 4 10 14 6 1 1 M T Naar oan de Arob Ct wordt medege deeld zon gisteren by de arrondiaaemeuts recht bank aldaar de failli tverklanog der Algemeene Handelavereenigiog door oen barer crediteuren zyn aangevraagd wegens beleediging van een pelitieagent tot 5 dagen gevangenisstraf De letterzetter Faber te Haarlem die 24 dezer zal terechtstaan wegens huisvredebreuk bij den heer W Kflppera aldaar heeft een klacht ingediend tegen den heer J C Peereboom oitgever van Haarlems Dagblad omdat deze dit io zgo blad van M iandag had bericht VERSCHEIDENHEID De ziekte bekend onder den naam inflaenta die vooral in zachte winters met veel afwisseling van weder optreedt houdt ook thans weer haar rondreia door odb land Het is vooral tegen het voorjaar dat zy de mwate offers komt eisohen en het kan daarom zyn nut hebben een voor iedereen verstaanbare beschryviog van hetverschynsel en de bestryding er van te geven Over het ifijoec van de taak de eigenlyke oorzaak der ziekte zyn de geleerden het rog niet eens Zooals bekend ia werd de influenza Toor het eerst tu deo winter van 1889 1890 in epidemiscben vorm waargenomen Sommige geneeskundigen noemden als oorzaak besmetting door zekere bacteriSn terwgl andere autoriteiten op geoeeskoodig gebied by bet ontstaan der influenza een belangrijke rol toeschreven aan tellurische invloed n Hoe dit ook zij het kan den met inflnenia aangehaatden mnn acb tamelijk onversohillig zyn waar de ziekte vandaan komt van meer gewicht is bet voor bem dat men weet boe de kwaal bestreden en genezen kah worden Men staat thans niet meer zoo radeloos tegenover de influenza als by haar eerste optreden en vooral langs deo weg der natnurlyke geneesmethoden heeft men zeer goede resultaten verkregen De Zwitsersche aneeskundige dr Bilfinger een bekende antoritpit op dit gebied beeft een zeer zakeiyke en voor leeken verstaanbare bescbryving der ziekte en haar bestryding gegeven waarvap wy hier het voornaamste laten volgen Twn opzichte der berkeuniogsteekenen worden bij de influenza drie vormen waargenomen de katarrbale uit verkoudheid voortvloeiende de gastrische maag en onderlyf betr ffeDde en de nerieose de zenuwen betreffende al naardat een of ander gedeelte van bet lichaam sterker getroffen is De katarrbale vorm heeft dikwyii Inng bor tvliefl of bartvlïesontsteking tengevolge de gastrische vorm brengt niet zelden buikvliesoQtsteking met zich en da nervease vorm wordt dikwyls gevolgd door hevige zenuwpynen en soms door hersenvlieBontstekiog De by de influenza met recht zoozeer ge vreesde aohteraaokomende ziekten zyn voor het grootste deel afhankeiyk van de behandeling en wel voornameiyk hiervan of de tijdens bet verloop der ziekte zich vormende giftstoffen in voldoende mate worden verwyderd Bg de aauweudiug vau medicamenten is dit niet altyd by een rationeele behandeling langi den weg der uatnoriyke geneeawyze daarentegen steeds bet geval Evenals by alle zoegenaamde besmeltelyke ziekten alt roodvouk mazelen pokken typhns e B dient ook bij de influenza de huid met zyn twee en een half miltioen zweetgaatjes sU de meest werkzame vmligheidsklep Volgens dr Bilfingor honde men by de behandeling der iefluenza lyders de volgende wenken in de gedachte De zieke moet te bed bUjven en um de één twee of drie oren met lauw water waar een weinig Bzyn is btigevoegd gewasschao en daarna goed toegedekt worden om hem aan t sweeten te brengen De wasscbiogen moeten aan de voeten begonnen en er moet goed op het afdrogen gelet worden In zwaardere gevallen worden heete omslagen gebruikt en goed gesloten en mot heat water gevulde ateenen kruiken aan de voeten en zyden gelegd De goede verwarming der voeten is tan zeer groot belang Komt het zweet naar buiten dan moet de patiënt met koel niet koud water gewaascben worden Voor een beboorlykelnchtververschingin het ziekenvertrek moet zorg gedragen worden opdat de patiënt de giftstoffen die by door nitademing en zweeten heeft afgegeven niet weer behoeft in te ademen Aanvankelyk zollen wat koude ooftmoes sinaasappels citroenlimonade o d voldoende yo om honger en dorst te stillen Wordt naderhand de eetlust wat grooter dan yn lichte soepeo melk e d aan te bevelen Zoowel in den aanvang als in den verderen loop der xiekte hebben water lavementen een zeer weldadige uitwerking Wonnear men met de natooriyke geneeswyze niet voldoende vertrouwd is moet men een arts raadplegen die niet vyaodig tegenover de methode staftt Een goede behandeling geeft dan altyd goede resultaten en de gerressde onaangename gevolgen der ziekte zollen nitblyven Dr Bilfinger beweert zelfs dat iofluenzaiyders die volgens de natanrlyke geneeswyze behandeld werden later veel gezonder werden dan zy te voren ooit geweest waren Een en ander ii van zeer veel gewichl bok