Goudsche Courant, donderdag 17 maart 1898

30ste Jaargang Vrijdag 18 Maart 1898 No 7533 mimm mium voor Gouda en Omstreken Telefoon No 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte NieuwS en Advertentieblad Telefoon So SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijksi f met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 faranco per post ƒ 1 70 AizonderUjke Nommers VIJF CENTEN Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ie luizenhayer tan Dr JOHNSON is 500 maal zoeter dan Boiker en wordt door alle Maizen gaarne gegeten en 18 onscbadelyk voor raenBchen en huisdieren Verkrggbaar in Ooozen van MO MS 20 en 23 Cent by J VAN OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA VBUKBIJGBAAK bo P P l§iOO S lange i Tm voor de Waterleiding A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot het leveren van beft Zeeuwsci Tarwebrood 14 Gent per Kilo TISSOÏ Co Bordeaux liotterdani f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch v n ben2 l hleT voorzien van het attest van IJr P F van Hamel Roos Proefflesch f 1 30 Verkrygbaar hg J H ROODE GODDA J ONINKLUKE m KoHlnkHJke MaehimUe Fabriek DE HONIGBLOEM vm II van 8chaik Co gevestigd te a Gravenhage Heppleritraal 9 en a oabg de Kegenteaselaan Tan Z M de KONTNG van BELGIË Jiidten gljhoeatll uebrmkt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Borst Honig Extract 1 E LI A SrTI3 E FLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 verkrygbaar bg Firma WOLFF Co Westhaven f S Gouda E H vis MILD Veerstal B 126 te Omida A BOUMAN Moordrecht i C RATELAND Bniicep B V WIJK Oudewa r M KOLKMAN Waddmxmm E CASSUTO TANDAHT8 Gouda Turfmarkt MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ltot uur ZONDAGS met Gouda Druk van A BRINKMAN ia L P WELTER L F WtiLIIliK 9t Magazijnen van Meubelen Spiegels Petroleumlianglampen U Fantaisie Meubelen enz Si H ONTVANGEN g de nieuwe sorteering KINBEEWAGEIS b CO co 9i © in de ruimsle keuze Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eexi pxadi tig xi et i3rLgre3 5 c3n t HËËRE HUIS pt TlIN staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een jfroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 VOOEJAAES PAAEDEraAEET en aanverwante Artikelen OP VRIJDAG 1 APRIL 1808 Loten voor deze Verloting zijn te bekomen bij A Briiikmaii Zn Lange Tiendew D 60 Prijs I 11 Loten voor f 10 Het groote aantal zenuwkwalen van onpf 1 oofd ijn af tot do voorafKnanilekenteekfiion van apoplaxin fliorBanberoerte toe trotseerei nog stcr dx alle mi Holen doordemed tt lie wetMiH liapaangnwond Lt rst aan den nlenwen tijd komt de eer toe dat zi door het gebruik maken van den eonvouTiRBtPn weg namelijk langa de hnid eene pi yBlolOEiBclie ontdekking eedaan lieeft die ua hou ierde uroofnemingen thans ovor de geheele wereld vei breldld en terwijl zlJ in wetenscl a pehlke kni gen e hoogBte belangstelling wekt tevens cene weldaad Wijkt te eijn voor de aan zennwttwaleii lijdende monBobbnid Boze geneeaw Jze Ia nitgevon don door den prow zen Offlctei van Go ondheit Dr Roman WelBamaun te Vilahofen en bemst op de on dervindint opge laan in eene EiO Jariga praktijk I ior wnnHrliiiiff nn liet hoofd eenninal per IflK tvortlcii iRnctoe gesehlkleslnffen door de hnld onmiddellijk Kun h t zenuw Bontcl med gcde ld Met deze geneeswijze werden werkolijk achlttorende raBoltaten verkrei en en jtlj maakte soovool opgang dat van een door den uitvinder gesohreven werkje OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare vDorkemliig sn geneilng I innen korten tijd reede de üle drnk verschenen in Dit boekje bevat niet alleen Tor het groote pnb hek verstaanbare verklaiingen omtioiit het wez n dir nieuwere therapie en de daarmede elfa lil anhopige KPvalleu verkiegen uitwerking maar ook vindt men duann wetonBchappelijke ver h n deUngou ui de iiiedUche binden die aau dozn geneoBwij o gewud zijn zoomedo afsehrirt van lal van getnl chiiften van hooggeplaatste geneeHkaiidigoa ondei welke P Menidre mad dr proreisor aan de polylillnlalt ts Par Ji rus flougainont 10 sTelnBreber msd dr pralitlieerend peneeiheer aan het lirank tlnnlgen oMtlchl de Charenton SaniliitErath Dr Cohn te Steltin Qrotsmann mod dr arrond arts leJohlingen Of P Forestier ge eailiDer direotaur van hel hotpitaal la Aflart Oohisimrath Or ScherlnB kasteel Outenfela Bad Ens Darsaa mad dr gsneesheer dircetour dergaluano tlMrapoul toha Inrlchtlno voor zanuwl jriBrs te PaH i rue St Hanoré 334 Consul von Aschanbaoti med dr te Corfu Dr Busbach arrond arts de ZirknJtz Ober stnhSDTit Jechl med dr te Woonon Dr C Songavel tela Fnrrière Euro lid van dan Consell Central d hygièHe ot de Santé tn Frankrijk en vele anderen Aan aUi 9 wlor KenuwtceNlel meer of mlndar anncedaKO la af ann xogenaaaaila reiiiinaelilliclield lijden waarvan dökent eekenen IJn ohronischelioordpljn mlorainefsolielehoaf dpij biDRdandra g iroote prikkelbaarheid aelaaBdhe d slapelooaheld llohamatllke onrust en onbehagelijke toestand VLrdpi alle zfi k n die door boioerte getroffen werden en nog lijdon aan de gevolgen daarvan EOoals verlsmmlngen onvermogen tot spreken zware tongval moe ell k si kken atljrheld der gewrlchlon met voort durende pi n plaatselijke zwakte venwakking van peheugpn enz en zij die re Is on Ier goncoBknndiga bel al d ling gewrcnt 7ijn maar door de hekonde min leien als onthoii In g en en kondwaterknur wr ivPi elc irlRr fi n utonmloo of 7cel adffrlfeon genozing of leniging hui ner kwaal gevonden tcbl on on ttn shlto ij Ito rreii et voelen voor Im ro rtf en daartoe reien hebben wegeni veiHohiJuBelen ale ilch aanhoudend angstig voelen werdooving In hel boord hoofdpijn met duizeligheid flikkeringeaon donker worden voorde oogen drukkende pl n onder het voorhoofd lu zing in daooren hetvoa en van kriene Ing In en het slapen van handen en voelen aan al de7e drie categoriSu van rennivlijdera als ook aan ionge meisjes lijdende aan bloekxuoht en kraohteloiTsheld ook an ge onde zelfs aan Jongs personen die veel met hol hoofd werken en ceesteiijke reactie willen voorkomen wordt dringend aan geraden zi h het boven veimeide wei kjeaan te echaffen hetwelk op aanvrage kostetooa en franco ver zouden wordt door Ainnterilnni door Hl IFBtMA o Heiligeweg 42 Hotterrtam F K van NAVfEV HOI f F Apotheker Korte Booftteeg 1 Vlrerhf I 01llt A POHTOV Ondpgraclit bij de Oaardbrng F WLOp d longBtp hvgienn e h ni tir n ile tfintooi t t lllng if Ie Ikr WeUamann ache Geneea door de Hedla he Jr vU 3 Jmvi met de yiirrren iHednlile bcbronnd VOORTZETTING der GUOOTE Tooiiiuu OPRUIHINB tot 19 maart Gebis DE RAADT GRAJfDa MAOASINS DU Printemps NOUVEAUTÉS Wi verzoeken de DameB die ons geillostreerd modealbum voor het Zomerseixoen nsg met ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan Hl JÖLES JAIUZOT Cie Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van af 25 rancfl vrg van alle kosten aan hois met 5 verboogmg Réexpéditie kantoor te Rozendaal N B Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De prijB van het gas ia 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 47b et Onder zekere voorwaarden worden perceelen graitB aan de hoofdbms verbonden met 15 meter vr e leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 hchtgasmetera bedraagt de h ar 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ien hoogite 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabnek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling van eenige centen per week m bunr bekomen D J van Velzen DUBBELE BDÜRT B 10 STEEDS VOORHANDEN een FU E COLLECIIE FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ chemische WasscheriJ H oi i eÏheimer 19 Kruiskade Rotterdam Oebrevetoord dnor Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voer GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dame garderoben alaook alle Kmd ergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van piu me mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onscbadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt jong of ond door onao M 10 mkkel Zakapaarbftnk welke opeigenaardige wyae de luBt tob Bparon opwekt Iiüorde alnryke Inriohting dee er spaar bank ken men wal kwartjes inwernen maar het Jold niet welc nitneinen alvo rena fi 1 porto esfm yeen gespaard Ryn daar eerat ulslan doHjinnrl ank 7ich nut ma i ioh isii elv4 opent Naiedere inweri ng dimt r cl de spaarbank automat tl en goeit teRölykertyd diiid l khetmg worpen bedrag aan Na geledig 1 te yn is de apaarhank ife yniBdeBP rhar udig we r te filuitap t Ultbl r ui llMils Meikiir roniiiifltHlIt Wantscli 1 Si liii ortu To Amslerddm N Z V oorl rg al i Zeer nette Gesteendrukte mmABTJES Worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Bultenlandsch Overzicht t Is ean beele rust dat de begrootiog ib aaDgeoomeD in de Franache Kamer want men kan on eenmaal daar oiet bn teu j oo erg als tbaoa ia het nooit geweeat een vierde gedpelte van i jaar w ttro er de begrootiog loopt ia al verstreken en aU bet mandoat der hsereu met op het punt atood om af te loepen was er wellicht nog geen eiod aan gekomen Een der laatste aardigheden van deze Kamer is geweest bet aannemen van een door den Mioisterpresident Méllne heel gemoedt lyk bestreden voorstel stekkende om op de weddenschappeu aan de renbanen de fondsen foor de cpans motnels een belasting te heffen tot eeo bedrag van 100 000 francs voor toelagen aan kleine hospitalen MiBBchiea daart de rnst niet eens heel lang want de Benaat zal boogstwaarscbyolgk tegen ingrijpende veranderingen met op ien en dan heeft men de poppen weer aan tdanseo De Senaat heeft meermalen geÉoond met veel achting te hebben voor deze Kamer en dq haar mandaat op het punt itaat te eindigen zal men nog minder er tegen opzien wyti iogon aan te brsDgeo De begrootiogacommisBie uit den Dmtschen Rijksdag heeft het vooratel vun Bennigseo en Lieb r waarin verklaard wordt dat voor het geval in en bflgrootiD 8 aar de oitgaven voor marine U7 525 494 mark te boven gaan het meerdere met mag verkregen worden door verbooging of vermeerdering van het gebruik in ma si drukkende indirecte betastiDgen aangenomen De sociaaldemocraten en Werner stemden tegen Du regeering had het voorstel aannemelyk genoemd ♦ Het bericht dat Duitscblaod zich onttrekt aan de militaire bezetting van Kreta wordt door de Dmtsche bladen bevestigd Heden worden de Dnitscbe troepen die zichteKant a bevonden aan boord van de 01dei bur genomen o Duitsche vlag wordt wpggenomBii van de wallen van Kanea en het Uuit che wachtschip stoomt oomiddellyk naar Messiua om daar te dokken Hiermede heeft Duitachland zich feitelijkteruggttrokkiu uit bet Euiop esch concert Sedert 21 Februari 1897 waaide dezwarlwit Toode vlag naast die der andere mogeodbedöuop de wa Ien van Kanea Nu de candidatonrvan prins George by de groote meerderheidder Enropeesche mogendheden instemoiiugvond acht de Dmiscbe regeermg baar taakafgenevea en onttrekt zy zich aau de verdereregeliDg der Kretenaer quaestie rt FEVILLETOI J ÜARRY SHARPe de ag ent der geheime ohui Roman naar het kngthch Zoo hield hy liaar nog hagend van de inspaoning een oogenblik atev g vast on haar toon plotseling loBlatende sprong hij aohtermi smeet de deur open en sloot mot den in zyn b zU zyndon sleutel de deur aan den buitenkant woor dicht By het geknars van het slot uitte Hepay een boosaardigen achreeuw diu zelfs op straat gehoord kon wordeo Ben haastte siob neg De straat was glad van den regen die gevallen was en gedurende den afge loopeu nacht tot yzel was bevroren Het wat hmton nog zeer stil en eenzaam Hy wilde naar zyn bureau gaan ten einde daar verslag te doen van al het gehoorde en ondervondene en nog eer hij ïyf minuten daar was trad ook Sharpe binnen Wel myn dappere jongea zei Sharpe alsof hy reeds by voorbaat er van overtuigd waa dat Ben grooto dingen volbracht bad ik denk dat je heel wat te vertellen zult hebben Steek van wal en vertel me alles zoo nauwkeurig mogeUjk Bsn vertelde alles wat hem sedert het heengaan van Sharpe was overkomen Benl zeide deze Je heb je werkelyk verditDstelyk gamaakt en na heb ik dan ook geooeg Wanneer pnus George ats gouverneur vun Kreta zal optreden en onder welke voorwaarden de Sultan hem de investituur als gouvernear zal verleeneo is oog uiet bekend Volgens een bencbt aan de PoUtische Onrrenpondenz uit Londfu zg i de mogendheden van plan een eraeensohappelyke nota tot de Porte te richten om haar te berinueren dat de bepalingen ao artikel 2 van het vredesverdrag aangaande de commissie vin toezicht op de Gneksche financiën en bet waarborgen van de Icemog voor de oorlogaachatung vervuld zyo en dat dus nu volgens artikel 3 binnen een maand het Turkache leger Thessalie moet ontruimd hebben Het 7al nog wel wat voeten in de aard hebbeo voordat de laatste Tarkscbe soldaat ds heroverde provincie heeft verlaten Verspreide Berichten Frank BUK Mevrouw Alfred Dreyfos heeft den volgenden hnef geichreven aan den minister van kolomen Iq alle brieven die myu man my geschreven heeft van do I es du Salut heeft by lo weerwil van m n hevig verlao pn om Dn lot te deolen gelait bitr te blyven en allei te doen om licbt te ontsteken over degrowe1i kD fferechtelyke dwoliog waarvan by het alacbt offer 18 9 Nog verleden zomer schreef hy ny ineen brmf welka orgineel zich in uwe handen bevindt Dut doel moet gy bereiken als echte en dappere Tranichtfn die het raartelaarschap dolden maar die geeo van alten hoe bitter zy ook verdrakt eo beleedigd zyn ooit hun plicht tegenover het vadorland vtrgeteo hebben Maar ik meeu dat myn plicht tbaus la bet lot van mijo man te gaan deeten Hij 19 ziek gewee t hy t ert lanu zaam weg in ztjn afacnnwHlyke onverdiende etraf in weerwil van zyn rielskrarht pu ziju hetdotmoed is hy pr oitt altyl in lungl lyo lydnu voor m verborgen te houden Ik smeek n mij te vergunnen h m i giau opzoeken lo ziju bagüo hem te mogen weorzien Dit verlof dat nw voorgaugfir i my uiei toegestaan hebben weigert de wet met aan de aebtgenoote van do erg te misdadigers ik berofp mij op de wet ik doe een beroep op uw mede yden Wnt kunt gy te vreezen hebben van myn aanwezigheid by myn man op dat verre eiland Ik onderwerp my by voorbaat bho den leefregel waaraan hy onderworpen wordt ik zal dien in ille ge trengheid ded u c vertrouwen m je om je in allen ernst aan hot werk te zotten Do klerk hier zegt dat er cog een bood BchDp te bezorge i is aan datzelfde huis vun Under wood en daar ditmaal de voornaam van hem aan wien hot geadre Boerd is Uichard ts in plaats van Horace denk ik stellig dat het nu voor dat aange naam on vnendelyk jongmensch is die jo zulk een royalon klap m j e gezioht gaf voor het overbrengen der vorigo boodschap UiRschien heeft hy nog wel zulk een fooitje voor je over Wat zeg je er van P Bon a hart klopte Het rooruUztoht van Dick Underwood te ontmoeten zoo kort na het pas plaats gevondene lachte hem met byster toer toch zeido hy zonder aarzelen rNatuurlijk zal ik do bostellmg er heen breng n indien dit vun mij verlangd wordt En als hy je weer wil slaan P yDan slaat hy mis dat is alles Bou s oogen flikkerden K om my dan nog heden avond hier verslag doen 71 1 Sha pe tosn de jongen opstond om hoen te gaan Met kloppead hart begaf de bestollersjongen 7ich op weg naar het prachtige huis der Underwoods beklom de breede stoep en schelde aan VI De horrolvoet Do deftige huisknecht dia hem dit keer de dear opende zag op hem neer zoowat op deielfde wijze ala waarop hy een straathond zon hebbon gekeken Is mynheer Kichard Underwood thuis P vroeg Ben i Ea wat wou jo dao als hy thois wai was de li gisteren heeft de rechter van instructie B tJtulDa lu overeeostemming met het openbaar ministerie de heereo Matbieu en Leon Dreyfus oobilagen van rechtsver olging welke tegen ba begonnen waa wegens poging tot omkofping van wylen kolonel Sandnerr Het oo4erKoek het ft geeoe bewyzeo van deze poging w ke de broedera van den veroordeelde ten it Higate ontkenden aau het licbt gebracht De disciphnairo zauk tegen advocaat Lebloia iis giêtareo door den raad van diacipline derorde van advocaten behandeld De vriend van Pirqoart is voor zes maanden geschorst demotiveering biervau ii gehouden en ik kanbaar zelfs niet giseen i De zuak Barbom Aiiffray over den geopaoden brief van Du Paty de Clam is nitgeileld daar de rapporteur met wel ia Intuaicbeo heeft reede de heer Barboax de ood deken die lo het Panamnproces De Lesieps verdedigde om geeo pruilege np lyn aanklager la hebben ofschoon zy persooolyk bet zaakje hebben bygelegd ziju ontslag genomen als lid van den Kaad van Orde De laak van mr De ooanhe is aeht dagen uitgesield Het lijk van Lemercier Picqaait ia gisteren avQod 14 dagen byoa oa syn dood gerechtelyk geschouwd Ten einde mterdare waarborRCn te gaven is dr Brouardel de deken der raedische faoalteit aan den gewonen gerechte yken lijkschouwer dr Socquet toei evoegd Wat dien dr Sacqnet betreft wordt deze week z o ncdcrlang gevierd Hij was het die indertyd het rapport uitbracht wairop dr Laporte wegens verwaarjoozing en slechte hehandeliog eener kraamvroow veroordetld is Düzt veroordeehng rie lo da medische wereld 70oveel opschudding verwekte is m apptl geheel vernietigd eo het synd aat der Partjsche doctoren viert deieo triomf vat de straffeloos beid dergenen die handelen lovereeokomstig hunue medische wetenschap met een luisterryk feestmaal waar dr Laporte die evenwel de geneeskundige corripre verlaten heeft een a i eaieen tlyk vao synipalbie zul worden aangeboden Zoover m het met Zola nog lang met maar toch deuken zyne vereerders hem eeue eeiemeoaiHe aaa te bidden Üoder de ii tellectoeeleni heeft zich een comilé gevormd dat bgdragen verzamelt voor dieo gedenkpenning Op de vooriyde der penoiog 7al het borstbeeld vas Zola prynen net het randBcbrift La vériie est eo marche nen ne rarrAtera p usc terwyl aan de keerzyde de woordeo gegrift zullen wordeo Hommage a Emile Zola 1898 c Het weekblad Extrapo8t te Weenen is wegens een paar passages mt Zola s nieuwen romaa Paris c in beslag genomen t nit de hoogte gedane wedervroag Ik heb een boodschap voor hom iGeof die maar aan my dan zal ik dio wel overbrongen Jawel dat wou je wel 1 Het adres luidt Aan den heer Kiohard Underwood m handsn dat wil zoo veel zeggen als dat ik hem aan niemand anders geven mag Wees dus zoo good hem to gaan roepen Ja bent o gladdn ben je nietP tooi op de boodschap en mank da jo wegkomt Maar Ben b eef stoks ijf staan en toon dn knecht zag dat hy hem toch mot tot andere gedachten zou kunnen brengen gaf hy 7ich gewonnen Ik zou je wel eens een weekja willen drillen ik zou er do atyfse wel uiikloppen mompeldo hij dreigend Ilei daar wacht eens even m ncar nep Ben toen de knooht zich ve wyderde Wa wou jy nu weer P fk geloof dat ik je oen cent schulAig ben zei Ben terwyl hg de hand m zijn broekzak stak lh Wat Ben jy my een oent ichuldig Ja om Je te betalen voor je allemachlige beleefd beid Het kost heel wat om iemand te drillen tot hy zulke verbliadend goede manieren heeft als jy n Ben grinnikte van pleizior hij het nydig gezicht van den rtoftigen huisknecht Deze uitto een vloek en smeet de deur achter zich dicht Spoedig werd zy echter weder geopend en ditmaal door Richard Underwood zelf Hy scheen den bestellerajongen uiet te herkennen hy keek hem ten minste ternauwernood aan Het scheen een gaheel anaer maaaoh dau degene die M P M F WMnHi W aa B MIP a nRHMn DUUSCIILAND De Daitiche Keizerin houdt aedert eeoige dagen haar kamer wegeos een zware verkoodheid Bei oih De Belgische regeermg heeft een piyi van 50 000 frank uitgaloold voor een middal om locifers te vervaardigen zonder witte fosfor Een jury van negen personen genomeo uit de aerste specialiteiten op het gebied der fosfor f abnkage is aaogeweieo om deoprgstoa te keooeo OostenrijkHoMüABD E De Hongaareehe juwelier dia de m beslag geoomeo eeresabel voor Picqoart gemaakt heeft IS tot twee dagen hechtenis en f 300 boeie veroordeeld Voor eeo tand dat zoo met zyn vryb ld prookt is die straf nog al aotediluviaanach In een torpftdofabriek te Fiame syn de werklui aao t muiteo gealageo Zy vielen den meesterkoecht Caroelli die obb zyo strengheid gebaat 18 onverhoeds aa en wierpen hem hamers en andere werktuigen naar t hoofd ïoodat hy door de vlacht zyn leven nioeat reddeo Het werk op da fabnek is gestaakt Ahkbika De brand in de Rowery te New Yorlt barstte Zondagmorgen vroeg o t lo nummer 105 eeo hais bekend ali de Bowery Miasiooc waar beoedeo eeo liefdadigbeidtrestauraot wordt gebonden en boven op vyl verdiepiogen 117 logeerkamers zyn waar men voor vyltieo cent per nacht kan slapeo Alle kamen waren beset De brand werd door de polrtie ontdekt die onmiddellyk do bewoners wekte Er begon tOQo eeo wilde vlocht Aao ontkomen laogi da trappen viel niet te denken wegeriS de dichte rookwolken die daarlangs naar boven stegen AHen soelden dus naar de brandladtïtira bolten aan het gebouw Weldra waren deze bedekt met ongekleede eo htlf gekleede vluchtelingen die naar beoedeo giogeo maar daar de ladders amal zyn eo op elke verdieping een deur toegang daartoe gaf warau zy weldra overvo Daarenboven werd het yxer dgor de zich loet verspreidende vlammen heet zoodit de vluchtelingen de naakte voeten en banden braoddeo Op de boren verdiep ngen waren meer dan 150 meoschen Zeer veleo werden door da brandweer gered of ontkwamen langs de ladders maar niet weinigen hadden ernstige Ben deu vorigen dag zoo kwaadaardig behandeld had nik noot even een antwoord sohr vun zeide Uy fffaet zal misschien enkele mioutcB duren eer ik klaar ben je kunt wel binnenkomen het is binnen in ieder geval warmer dan buiten als je waoht D moet Ben aarzelde Kom mee dan beu je verlegen P Ben trad binnon en kwam in oen prachtig gemeubiWord vertrek Ily zette zich op het uiterste ran Ije van een dor flu len stoelen en met zijn pet op dr kmoon en zyo voeten dicht tegon etkaor bleef hy onbeweeglyk zilten terwyl de jonge Underwood een langen brief sahrnof Nadat by hem dichtgevouwen had üverhnndigdo hy boni aan Hen mot de woorden f Dit mn t onmiddellyk bezorgd worden Ik zal je goed betalen maar je moet myn antwoord regelrecht aan het opgegeven adres bezorgen zonder eorst I naar je buteau terug te gaan Vyf shiUuKja zullen jQ zeker wel welkom zyn ht P Dit zeggende stopte hy Beo drie gulden in de hand Dno gulden Wat oen achat voor een jongen die nooit genoeg had on zich beboorlyk lekle den I jB haast nooit genoeg om Je eten 1I Sharpe bsd hem oog inhet geheel mot van eomge I betaling gesproken evenmin echter hgt aannemen I van fooien verboden en Ben dacht dat hy dui geI rost dit geld kon aannoraen De brief vos geadres I seerd naar een nog slechts half beboawde straat in I een dor ver afgelegen nioawe bmtenw jken I Dat bmten m jn wyk zei Ben I P n wat zou dat Ja luil er locb mot verdwalen wel zei Underwood weder it zyne tanden I latflodacito Wordt vervolgd