Goudsche Courant, vrijdag 18 maart 1898

AaD evaogeD 1 October TUd vao Greenwich WInterdlenSt 1897 98 GODDA KOTTX DAU ll n U 18 U S6 1 84 8 48 8 5 7 4 5811 88 li Si 11 86 18 8 r 11 48 t 4 tin ll Sl U SS 1S S6 1 68 4 4 16 6 10 itOTTSRDA M O O U D A 10 1 11 86 11 66 18 17 Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA 10 9 18 9 89 9 54 10 11 11 U 6 92 6 61 14 7 81 7 50 6 80 9 88 9 4710 13 10 80 11 88 6 S1 7 96 8 8 40 9 88 11 84 19 08 19 47 8 88 7 1 7 46 8 18 9 00 GOUDA DEN HAAG ftoitdi KeTenhutEea Moerkapelle Zoeterineer Zegwurd Voorburg b Hag O 7 8 S 80 9 16 9 98 10 14 11 16 19 18 19 98 1 87 8 48 4 49 6 86 6 54 6 11 7 84 7 69 8 88 8 S4 10 10 89 11 18 m 7 49 8 49 19 40 8 04 10 19 IS Ï 7 68 8 61 18 61 8 16 10 91 V 8 07 9 08 I t t 1 06 8 99 10 88 U 8 19 9 08 9 48 9 E4 10 4411 4819 481 10 9 06 4 16 6 16 6 66 6 99 6 N 8 04 8 84 9 9 9t 14 B8 11 6 11 44 8 0 I D A UTKICHT U ndA 5 90 8 84 7 68 8 11 07 10 19 10 67 19 00 18 68 9 90 8 17 4 88 8 06 DEM HAAG GOUDA Hage 6 48 7 90 7 48 8 SS 4 10 1111 97 19 991 86 9 44 S 40 4 06 4 88 6 80 0 19 7 18 7 66 0 98 IO 08 Voorb 5 59 10 17 1 41 4 89 8 18 9 84 Z Zi7w6 10 88 1 66 4 68 8 80 9 48 Zar M 17 10 48 9 08 6 04 6 n 9 69 OiHldt J8 7 488 189 08 10 1810 6411 67 19 509 17 8 14 4 08 4 88 6 16 8 8 60 7 48 8 8810 1010 88 U T K E C H T iQ O U D Utrecht 6 88 7 4K 8 49 9 80 10 16 10 88 11 S8 1 8 08 8 65 4 48 6 85 6 30 7 56 Woerden 6 68 8 06 10 88 y 11 56 4 16 7 13 Üudewater 7 07 8 14 10 46 w n u 4 84 6 55 8 96 10 17 10 85 S 87 K v 7 10 10 84 f ir 8 45 8 S4 6 94 7 18 8 48 10 41 f 18 88 1 85 S OS 8 60 5 08 4 7 89 B 69 11 18 U 18 Gouda 7 88 8 S7 U 88 9 58 10 59 11 10 19 11 1 88 8 4 4 87 5 90 8 07 7 80 8 88 MSTBEDA M 6 O U D 1 8 96 10 17 10 S6 Imaterdam C Su t 7 05 8 10 9 05 10 49 1 18 8 48 4 41 10 15 11 41 Oonda 7 98 S 0 9 18 10 09 11 11 18 18 8 86 4 41 5 49 e O U U k k M8TEHDAH 10 67 11 10 4 1 1 1 1 18 I H brtudwonden bekomen en moesten oorerwyid naar bet Kastboia worden rerroerd Ia atrgd met vroegere berichten die alecbta meldio maakten van elf dooden spreekt men nn van ten mlDiie dertig doeden terwgl nog ve en worden vermist ZwiTSEttLAND De Zwitaer Bertjli een zeer eoel wielrgder is naar Abeaeinië vertrokken om by koning Menelik profagaoda te makeo voor den invoer van r wieleD in zijo ryk Bertoli ii van aanbevelifigebrieven vao den invloedrykeo ingeniear lig voorzien BINNENLAND TWEEDE KAMER Zitiing van Woensdag 16 M art Het debat is aati t vnngeD over de npoorw govereeukometen met België en de Exfliitatiemaatbcbappy tot overuemiog der Nfd gedeelten vao de Oraod Central Uelge eo Luik Limborgscbe IgDen De beer van Hylnodt Apeldoorn erkent dat s laudii belang by de overeenkomst met België ia behartigd maar vraagt of bet belang verzukerd is dat de Nederl havens niet achter gekteld zulleo worden by AntwerpHn en of de loezegging van de StanttHpoor teu gun te van de llullaodKche Fpo r biudmid zyo De heer van Kol verklaart dnt de sneiauldemocraten voor het ontwerp zyn ala verste stap tot ataatitexpUiitatip bet eenig luiddfl om bevourrecbtiiig te doen nphoiiden en bet algemeen belaug meer te behHrtiu ii He nsasting van deo Holl spoor wordt na vet waarscbyuiyker De heer Hartog keurt ook de overeenkomst met België goed maar meent dat hg den aanvang der onderbaudelingen met de Exploitatie Maatscbappy de belangen vaa de Uoll Maatscbappü beter hadden moeten wor d n overwogen De moeiykhedeD ditt zich PU voordoen apraiten voort uit het verkeerde ntelael van 1890 Spreker is voorstander van Staataexploitatie maar thans ia voor alle de vraag Is s lands belang behartigd Hy erkent dat tegemoet ia gekomen aan de bezwtireu van de Hol spoor maar renacht waarborgen dat iodieu da Belgische administratie in de toekomst haar toezegging niet geataod doet de Uot Maatsob bevoegd zal zyn over de jyaen van de Staatsspoor te vervoeren De heer Mees betoogt dat de nadeeliger toestand van de BoU Spoor het noodwendig gevolg is van de ligging der lynen en omdat de Exploitatiemij de oadeelige uoorderiyuen moet dekken door het voordeeliger verkeer in het Zaideo Het denkbeeld running power aan de Uoll spoor te ge 0D in het gevat dat België de verplichtingen niet naleeft na gedane toezegging kan niet opgaan daar die zich dan zou nit trekiveu tot Amsterdam Da mogelykheid ia met nitgealoten dat Antwerpen met Uaitschland lager tarieven cal krygen ma r daartegen valt weinig van ataatswege te doen Voor de IIoll spoor zal niet meer te verkrygen zyn dan thans is verkregen daar zy geen betere oplossing we t te leven Hy hoopt dat de Exp My zal willen medewerken tot en billyke regeling van de spo r Lfiden Woerden De heer de Waal Mul fijt verklaart dat de anti rtfv party met iageuomeubeid voor bet ontwerp kan tt immen daar het leidt tot S aai exploitatie en het erdwynen voor een i edeflUe vad bet ongelukkige concnrrentie stelsel dat de krachten veiaoippert en verEwakt 8 10 6 80 8 36 R 49 6 49 9 56 9 G6 5 SS 6 08 6 11 6 19 6 16 Qkuda 6 80 7 S Moordrecht 7 82 Nieuwerkerk k 7 89 Oapelle 7 46 Rotterdam 7 7 SB f AUmb DiBsdigi Rotterdam Oapelle Kieuwerkerk Moordrecht Q auda 9 80 6 15 8 2S 4 46 4 Sft 5 04 K ll B 17 11 14 i 11 9 89 10 61 11 45 Uudew 6 86 Ifoordea 6 48 Ulreobt 8 08 7 4 8 10 8 88 9 0 De heer Harte van Tecklenburg wil zekerbeid dat de concensifa door de Expl My np de mflest bona fide wyze zoUwn itgp oerd en wynt er op dat dit in bet belang is der maatachappyeo want dan zou staataexploitatie langer uitblyven Eindeliik wyst hy Pp bet gebleken gnmis van Invloed van deu Staat op de regeling der tarieven en de leiding van het beheer De overeenkomsten zyn ten slotte zonder atemming goedgekeord By het afdeelingsonderzoek van het weta ontwerp betreffende nadere voorziening omtrent de uitvoering der wet van 23 Jani 1889 houdende bepalingen tot voorkoming van bedrog in den boterbaDÜf l werd de vraag ge daan of bet ingetrokken wetsontwerp tot wyziging en aanvniliag der boterwet opnieuw door de Regeering zal worden ingediend dan wel of een nieuw ontwerp vao dezelfde strekking eerlang knn worden verwacht Men hoopte dat de Regeering deze zaak onverwyid zon ter hand nemen ATJIEH De gonverneor van Atjeb generaal C P J van Vliet heeft ontslag gevraagd De resident r Langen is gepenaionneerd Dr C Suouck Borgrooje mrirekt naar Atj h met een opdracht v n de Regeering Dit bericht wyst er op dat er in de Atjfh rbe aangetegeuhüden weder moeilykhedeo xyngerezenDu mnil beeft het bericht g hracbt dat d Gduveroeor v an Atjeb op 15 Pebr oaar Batavia is vertrokketi en bet ligt vtpur d banddat hy derwaurts is ontboden om perfloon ybdoor den Qouvernetir Generaal te worden nebciord Dat zoowel bj als de resident VanLangcQ OU hun betrekfcingHo nederleggeu toont dat een ernfitit versiihil van geVbsleumoet beStHsn En da zending van den lieerBoouck Hnrgrooje die en diepe sta van A tjehscbe oestnodeu bi efi gemaakt f y t er nied op dat belBngrykn b liiit 0 op til zyn 0 krachtige pnjiiiek die na deo afval van l ofkne O mar is gevolgd zal zeker wet niet worden opgegeveu Da N R Ct c vermoedt dat sooveel mogelyk in a tmenwerkiog met de rechtmatige hoofden der bevolking zal opgetreden worden i iS n dn priesterparty M t Dulan stelliug zien wij nadere berichten t g moet Hbl De lu tf nant kolonfll L P van der Wal van bet 7e regiment infanterie te Naarden zal in October a den dienst met pensioen verlaten D Art 1 van het thans by de Tweede Kamer ingndiende wetsontwerp houdende wettelyke bepalingen tol regeling van den leerplicht boudt in bet begin el dat ouderst ToogcM verzorgers verpliiht zyn de by beo of in de inrichting onder ban beheer wonende kinderen van zes tot dertien jaar geregeld een lagere school te doen bezoeken Voorgesteld wordt de verplichting om het kind naar aubool te zenden niet te oen aanvangen voor dat bet kind den zesjarigen leeftyd beeft bereikt en dat kinderen die de bewnarschool heioeken nog een jaar langer zuilen zijn vrygeateld maar de leerplicht zal eindigen niet op twaalf maar op dertieojarigen leettyd In den oversauf Mtyd waarin de leerplicht nog niet op kinderen boven 12 jaar toepasaelyk zal zyn kan dan tevens worden overwogen in hoe erre bot wenacbelyk is wyzi ing e breuf eo in de bepaling der arbeidswet die toelaat dat kinderen van 12 jaar elf unr per dag in fabrieken en werkplaatsen te werk worden gettnid Een wyziging van die bepaling wcrdl by het Dep v W B en N voorbereid SS lO S 10 88 10 48 10 49 9 47 10 18 In verband met de vraag over welke vakken de leerplicht vich behoort oit te strekken meent de regeeriog dat in ons land de letrprogram der gewone lagere school reeds aan geeft welke kennis onder de gegeven omatandigbeden voor allen noodig wordt geacht en zy acht bet dan ook rationeel het minimam van onderwys dat by invoering van leerplioht tfeëiacht zal worden te rei elen in verband met bet wettelyk leerprogran Daarmede ia echter niet gesegd dat de gewone lagere school naar de meeniog der regeeriog genoeg geeft Boswel van de noodzakelykheid van berbaliogaonderwye overtoigd atelt de regeering niet voor ook dat ooderwys verplicht te maken om de zeker afdoende reden dat er nog slechts in eene kleine minderheid der gemeenten berhalings oaderwya bestaat en dat dat ondeiwya dikwyia og geheel onvoldoende ia Een reorganisatie van dat ooderwys die in het voornemen der regeering ligt moet Toorafgaan Nii t attyd zyn ouders die bnn kinderen van school laten wegblyven schuldig Alleen cboolrerztrim zonder voldoende reden moet dui etrafbsar zyn en bet wordt wposchelyk eacbt dewette yke redenen van acbooIvtTzaim zooveel mo jelyk in de wet te vermelden E o bepaling is ontworpen krachteni wt lke t n behoeve van bet verrichten van veldarbeid ad IsoKdnrig cboolverztiini kan worden toeKeataan De vraaif wie het Terz oim zal constateeren en de wet toepasaeo Is in dien zin bfanlwoord dat de politie tr geheel bniteo htyfb Dit i te ber ikpn door zich t v raekfffn vso d medewrkiDg v a de ouderwyiers en de scboulopzienern Bepaald i lo verband hiermede dat de achnolopziener indien onlanks zyne achnftelyknaanmnDiriEfaan den voor bet sehoolverinim aan prakelyken persoon het verzuim voortduurt zonde dat daur een ettiue of iteldige reden kitn worden aaugfvoerd de zaak in banden zal stellen van et u plaatnelijke commissie of van B en W Deze zyn dan verplicht de onders t waarschuwen en en alecbta as iiltirnum rente ti im zal de bulp van dun straf rechter wortten mijeroepen nl als de vader volhardt by zyn onwil om de kinderen geregeld naar school te aenden dan publicatie van don naam van dtm delinqoent worden toegepa t en eerst nadat gebleken ia dat het eeoe middel al even weinig eff t ct heeft ala het andere xal d zaak aan s rechters beelissiog moeten worden ooderworpo Het opleggen van een kleine boete wordt atadan onvermydelyk By eerste veroordeeling moet ook nog de hechtenis £ yn uitgesloten Baat ook echter het opleggen eener boete niet dan sal by vierde of ytde herhaling een strenge straf niet kunnen oitblgven Coutiöle voor misbruik en ontduiking is onvermydelyk Maar deze behoort zich tot het fltrikt ooodige te bepalen omdat de vrybeid der ondora niet meer mag worden beperkt dan door het algemeen belang E o kind zal volgens de voorgestelde regeling onder den leerplicht vallen van zijo 6eo tot zyn I3n vt rjaardag De minister is teruggedeinat voor het nog een jaar hooger stellen van den leeftyd hoe weoscbelyk ook met bet oog op maatachappplyke toestanden die het in zeer vele gevallen noodzakelyk maken dat kinderen van dien leettyd re da een ambaebt gaan leereo of op andere wyze mede b lpen voorzien in de behoeften van hel gezin Utt de wet blykt dat ouders voogden en verzorgers van tJe verplicbtliLg in artikel 1 bon opgelegd züo vrygenteld zoolang lo zy een vaste woonpl ats miasnn 2o y da kinderen voldoend lager onderwys doen geoieten m de vakken genoemd onder a 9 en i in art 2 der wet tot regeling van het lager onderwija 3o zy de kinderen eene inrichting van hooger of middelbaar onderwijs doen bezoeken 4o zy de kinderen die den leeftyd van 7 jaren nog niet bereikt hebben eeae bewaarscbocl doen heioeken 5 zy tegen bet ooderwyi op alle binnen afstand van 45 mtnnten gaan van do woning gelegen lagere echoot geene plaatsing kunnen verkrygen 7o bet tydatip voor toelating van leerlingen niet aang broken i op de lagere school vm T plaatsing wordt verkregen 8o een wettelyk voorschrift het beeoeken vau de lagere scholen verbiedt 9o de kinderen volgens Bchriftelyke verklaring van eenen geneeskundigen ongeschikt zgn voor hot bezoeken eener lagere school 55 5 09 5 09 6 16 6 95 9 50 6 40 8 45 8 10 4 10 6 89 4 41 4 50 4 57 6 04 6 10 1 44 1 64 9 01 9 09 9 14 4 99 8 09 4 06 Geldige redenen van tydelyk achoolverzoim zyn lo ongeateldbeid van het kind 2o tyde yke sluiting van de school of schorsing van het onderwyd 3o vervallen van godsdienat ptiobteo 4o een wettelyk voorsehHft hetwelk het tydelyk bezoeken van de scholen rerbiedt Vanwege den minister van Waterstaat enz ïs het volgende scbryven tot de administratiëo der versehllieode dagbladen gericht Ik beb de eer n mede te Heelen dat met ingang van 1 Jnri a s de abonnementen op nieuwsbladen door het departement van Waterstaat Handel en Nyverheid niet worden bestendigd Het Dbl xiet daarin een streven naar r idding door besoioigiagc Nn wyze zniniKheid en iHtea op de kleictjei zal niemand afkeuren zelfs als er zooala thans bier te lande geen dr mï ode noodzakelykheid ia om naar reddingsmiddelen om te zien Maar wy vermoeden een andere dryfveer Oenkelyk zal de minister Lely oordeeleo dat tegenwoordiK ieddreeu zyn krant thnis krygt en er dos geen reden bestaat voor de ambtenaren om voor t lezen van dagbladen in de bureanx een d el van landa tyd tegebraikeo Deo 18 19 en 20 dezet zal er inhetPaleii voor Vo ksvlyt te Amnlerdam eene ftroote internaliooale tentoonstelling van pluimgedierte plaats hehbeo nitge chreven door de Nederlandsche Vereenjfing A ieultara Omstreeks 3000 stoks pluimvee nit Belf ië Duitschl nd Engeland Fraukryk en Nederland zullen worden tentiiongesteld Een aantal eere en andere pjyzen worden nitueloold o a 2 medaillea van H H M M de Koningin en Koninnin R Keulfes Ook broedmachines enz ztt len op de tentoonste ling te zien zyn Als e ne byzonderheid wordt medegedeeld dat op de e teotooostelliDK zal zyn een verzumelinK kanariet en goudvioken welke verschillende aria s fluiten De Alg Nederl Kegelbond houdt op 17 April zyn jaarlyksch nationaal kegelconcoura te Schiedam Gemengde Berichten Aan het Volkadagbtad wordt uit Hoorn de rolgeade aohnodeiyke dierenmishandeliag ge meld Een hond die de lekkere klnifjes van de soloaten kwam zoeken belandde ook by de ooderofBcieren Eén hunner kreeg het in zya hoofd door ophangen een einde aan zyn leren te maken van deo hond natuurlyk Alzoo werd dan ook gedaan maar het had niet het geweoschte gevolg Nadat de bood zoowat eer kwartier had gehangen bleek het dat de strop niet goed was gelegd waarop de onderofficier hem enige slagen met de aabel gaf zoodat de bond ten slotte half dood op den grond viel Toen gebeurde bet afbchnwelykate van het geval De onderofficier reed i genoemd maakte den gloeienden kachel open en stopte het arme beest in t vuur en deed de dear dicht eenige hartverscheurende kreten en t waa gedaan met zyn leven Zootls ik hoor is deze onderofficier al voorgedragen geworden tot degradatie Een ander onderofficier die by bet verbranden tegeowoordift was maar wegliep werd gestraft met 14 dagen om dsn anderen dag water en brood De moordenaars van den heer Schot ontdekt De E0hoc schrijft beden o a Uit door ons ontvangen telegrafische mededeeliognn nit het buitenland blgkt ons dat de Justitie nog steeds de verdachten kao vinden io de ateden die haar als hun tegenwoordige verbly plaatsen van onzentwege bekend zijn gemaakt Nog beataat voor de Jnstitie de gelegenheid om zich zonder al te veel moeite van de verdachten meester te maken Uitatel van handelen kan haar kaoe op slagen slechts kleiner maken c 10 88 11 18 8 80 8 61 9 68 10 04 10 11 10 18 10 96 10 84 8 7 65 8 08 8 09 8 18 8 95 6 86 11 80 10 09 10 64 9 87 9 47 84 10 01 10 07 8 48 9 10 10 16 8 17 7 95 87 84 6 41 8 47 7 46 9 07 10 099 88 I 9 86 9 49 10 14 10 84 10 54 11 10 8 19 7 49 9 46 it Een leerling der tand eo tniabonwflohool De Start bg Tiel de IT jarige S nit Voorborg is bg bet spelevaren met eea vlot op een sgtak der Linge te water geraakt en verdronken Mea meldt nit Rgaeen aan de N B Ct Naar men verneemt moet bet ongeluk dat bier de vorige week met sneltrein no 209 plaats had hieraan te wgten zyn dat het portier niet behoorlgk van een klink vraa voortien Van dit defect moet reeds veertien dagen geleden kennis zgn gegefeo zonder dat de reparatie e enwel is verricht De ader van het Itiod beeft bü de Fi IJ S M een eisch tot schadevergoeding ngeaietd In het ütrechtsch Nieuwsblad leest men in het programma voor de inhaldigingsteesten te Maarsbergen o a Een oa te slachten en die onder de armen der gemeenten te verdeelen Op den d van het feest zal die os worden versierd en op het terrein worden rondgeleid en zoo kannen deelen in de algemeene feestvreugde Zekere W W wonende io de Pleretatraa 35 te Rotterdam had een lotery opgericht eo hg verkocht toten aan deze en gene met belofte dat de houder van het nomm r wanrop io de eerste klasje an de thana trekkende staatsloterg de 20 000 viel aanspraak kon mnkeo op een veerro b d met toebebooren en f 50 Nadat de 20 000 nu gevallijn ia bleken wel twintig personen in het bezit te zgn an door W afgegeven loten waarop hetzelfde Dommer voorkwam ala waarop de 20 000 U gevallen W biykt evenwel niet to staat te zgn om aan zyn b lofte te voldoen By de politie in Deo llaag beeft een heer ziüh beklaagd dat hg gisternacht in de Jan Pieterszoon Coenstraat aldaar was aangerand door 3 jongens die hem zyn horloge badden ontstolen Nn de Betgiache regeering t peilen van tabak en t merken met ringen en aaudaiden van t vee heeft ingevoerd zit er voor de heroepssmok kei aars niets anders op dan sigaren te dragen Wel is waar valt er niet zooveel mee te verdienen maar t gaat gemakkelyker en is minder gevaariyk De sigaren worden in kleine hoeveelheden die gemakkegk kunnen verstopt worden vereet aan herbergiers die ze in I klein verkoopen Van t smokkelen van vee op groote schaal door t namaken der ringen hetgeen dezerdagen ia de Telegraaf gemeld werd kan geensprake meer zgn aangezien de gesmokkeldebeesten al zgn ze binnen en el zijn ze gemerkt nog niet aangedaidf sgo Van elkekoe als Belgische erkend is signalement op genomen Hierbg komt dat tegenwoordig dscontrole zoo streng iv dat dit zelfs van enkelebeesten in toog loopt Ik vernam vóór eeoig n tyd uit goede bron dat een Belftiachboertje den ring uit t oor van een zgnerïaangednide koeien rnkte eo den kommiezenverzooht zgoe koe opnienw te merken zeggende dat de ring verloren was geraakt Dekommiezen bij wie in den laatsten tyd meerdergeiyke aangiften waren gedaan vertrouwden t boertje niet en stelden onmiddeHyk een onderzoek in en tooden op stat eeoe nietaaoge daide koe voorzien van den vermisten ring Bat gevolg hiervan wa t dat de boer strenggestraft werd en de controle nog strenger plaatsheeft zoodat de smokkelaars met nagemaakteringen evenmin de wet knnuen ontduiken ener van veesmokkelen haast geen sprake meerkaa zgn op groote schaal zeker niet Ookis mg bekend dat de heeren die t vee lietensmokkelen eo de kooplui die bet den smokkelaars leverden tegenwoerdig s eohts zeer zeldeneen beest wagen Vliaa Ct Wy vernemen dat door den beer W Uekkïng te Haarlem aan de Kooiogio Eegeotea als geschenk il aangeboden een ongemeen fraaie kaat die volgens bghehooreode documenten indertgd door den Koning van Denemarken aan admiraal Tromp is geschonken De kast is reeds in het KoBinklgk Paleis overgebracht Echo Uen is zeer ongerust over het lot van W te Groningen thnis behoorende koopvaardyschip Alberdina kapitein Speelman Den 26sten Jannari vertrok het schip met een lading fiesschen naar Engeland en sedert is er niets van het schip oi van de opvarenden vernomen Behalve de kapitein zgne vronw en twee dochters waren er drie matrozen aan boord waarvan er twee tot de familie ran den kapitein behoorden Zeer waarschgnlgk is dit vaartuig met man en muis vergaan p a C Men meldt nit Baarn Bg het onderzoek der justitie omtrent de adminiatratie van den geschorsten gemeenteontvanger is o a gebleken dat do heer B in t bpf io van Jannari een bedrag van omstrei kfl f lOOO had geïnd en niet verantwoord Tot deia OBtdekking waren B en W ook reeds gekomen en de ontvanger wist daaromtrent geen rerklariog te geven Ook de kassen der waterschappen de Pgnen borger Grift en de Drie Zielen waarvan de heer B penningmeester was en die eveneens io de gemeentelijke brandkast waren bewaard zgn Terdweneo Het eerste waterschap lijdt daardoor een schade van f 1150 en het tweede eene ven f 200 Men meldt nit Harlingen aaade N R G Giatereoochteod is uit de boitenbaven opgehaald het Igk van een gepensionneerd militair oit Fraoeker die Dimidagavood in bet water m i t zyn geraakt althans men bad toen trekerm gehoord Do verlichting lait aai dat éttX der haren nog altgd te weuKCbeo o er STADSNIEUWS GOUDA 17 Ma rt 1898 Het weekblad voor Muziek bevat het volgende over de opera de Tempeliers Ëindeiyk heett dan het werk van den heer Mart J Bouman een opvoering mogen beleven Bg gelegenheid van de uitvoering in concertvorm heeft onzen redacteur Booman s muziek reeds besproken en dus heb ïk na slechts het werk als dramatiach geheel te bespreken Het is te bejammeren dat onze Ned komponiaten zetfa weinig kennis van het tooneel hebbende teksten krygen van peraonen die er geheel buiten staan welk geval zich hg n De Tempeliera weer voordoet Het tekstboek ia in znike gewone taal vervat en bevat zoo weinig handeling dat het alleen door armoede op dit gebied te verklaren is dat de heer Bouman het koniponeerde Door deze minderwaardigheid van het libretto ia het dan ook te bfgrypen dat de komponist zgn vleugels niet breed uitslaan kon De maziek van den heer Bouman is hoewel een goed gehalte voor een dramatisch werk niet plastisch genoeg De hoofdmotieven missen de noodigen karakterteekening en belangrgkbeid Daar wg echter het eerste dramatische werk van dezen componist voor ona hebben mogen wg door bet minder goede niet datgene voorbgzien wat hier reeds goed in ie Dit is dat de componist reeds een groote vaardigheid heeft om zich uit te drukken dat de tekst reeds vrg goed behandeld ia dat de koren biykbaar met voorliefde geschreven uitstekend 74 n en evenzoo de esemble s Om deze redenen kunnen wy wel met verfcronwen een volgend werk afwachten De uitvoering was als premiere vrg goed vooral wat de dames Engelwn Sewiog Lozin en de heer Urlus aangaat Met toewgding bad dit drietal zich in dit werk verdiept en gaven zg een uitstekende uitbeelding aan hunne rollen De heer Ürelio als zanger natuurlgk goed had zich niet zoo diep in zgn rol ingeleefd De heer Jean Tgsaen was als Willem van Boraelen goed De beer Leeuwin werd wegens ongesteldheid vervangen door den heer van Duinen die wg voor onvolkomenheden niet te hard mogen vallen daar hg bgna onvoorbereid de party van Saladyn op zich De heer Kwast dirigeerde het geheel met vaste hand De koren waren goed en bleken met zorg voorbereid te zgn Aan de monteering waa evenzoo veel zorg beatesd er waren zelfs zes paarden en een znigling op het tooneel Het publiek toonde veel belangstelling waa in zeer groote getalea opgekomen en liet het aan toejuichingen niet ontbreken Giste reu ochtend te 7 unr staakten een 20tat beiw rkera in dienst van den aannemer C P W DssiuK alhier het werk aan de in aanbouw r yode R K kerk in de Van Waerschntitraat te Rotterdam Dit voorbeeld word spoedig gevolgd door het werkvolk van den heer M it van der Laar wonende Groenetaan No 22 aldaar die da heistellingen in Boaland uitvoert en daarna staakten ook de gezellen aan de overige heistellingen bier en daar te Bntterdam geplaatst zoodat gisterenmiddag IG heistellingen stil stonden en ruim 100 heiwerkers takers waren geworden Tot deze staking werd besloten in een gisterenavond gehouden huishoodetgke f ergadering vao de heiwerkeravereeoiging Vooruitgang zg ons streven afdeelioa van den Ned Heiwerkersbond In die vergkjering deelde de voorzitter Vau Vliet mede dat bem ter oore was gekomen dat de patroons voornemens waren de aan de heiwerkers gedane belofte om met ingang van den eersten Mei in plaats van daggeld een nrengeld van 28 cis te betalen niet na te komen in geval zg zelf niet meer geld kreKBD voor heiwerk Gistermiddag had de voorzitter van Vliet een onderbond ratt patroons waarvan bet gevolg was dat Van Vliet verklaarde dat de heiwerkers thana geheel afzien van het overeengekomen nrengeld en dat zy van nn af handhaven deo door de heiwerkeravereeoiging io December gestelden ei ch fan een daggeld van i 3 voor deo heibaas en f 2 50 voor den gezel met een arbeidatgd van 10 aren daags Voor de examens ala onderngzer en onderwgzerea die te sGravenhage zullen worden afgenomen zyn o a tot deskondigen benoemd Voor lezea en Ned taal de h er U Leopold alhier Voor aatdrgkskoDde de heer J G Kropmaut alhiar Voor geschiedenia de heer H W J Hober alhier Voor het examen nattige handwerken te Graienbage gebonden is o a geslaagd mej E M Vermaat alhier Blkiswuk Beroepen bg de Gereformeerde Kerk alhier de heer A Boekenoogen cand te Amsterdam Haastrilcut Naar men veroetmt bestaat er voornemen om op 29 Juli of op31 Augnstos a s in deze Gemeente 8 officieren 153 manschappen o 153 psarden van het 3 reRiraeot huzaren voor een dag eu uacht in kwartier te brengen Gedeputeerde Staten au Znid Holland bebben met inachtneming van hot bepaalde in art 73 der Gemeentewet nader vastgesteld de Jaarweddo vao den Uorgemeester dier gemeente op f 700 dis vao den Secretaris op f 550 Vlist De jaarwedde tan den Burgemeester dezer gemeente is met inachtneming van het bepaalde in art 73 der Gemeentewet nader vantgesteld op f 350 en die van den Secretaris op f 300 MooBDBEciiT Aan deo heer Jac van Gita architect te Rotterdam is het ontwerp vanen het toelicht op den honw der nieuwe R K kerk opgedragen die alhier zal verrgzen OuDiwATKa De feeatcommissie voor de infa n ld igm si eesten alhier heeft voorloopig besloten de feeslpigkhrden op 14 en 15 September te doen plaata hebban Stolwijk 16 Maart Door de vooruitstrevende kiesvereeniging Volkabetang zgn tol raodidattin voor de Protiuciale staten by de aanstaande periodieke verkiezingea gesteld de aftredende leden de heeren Kngff Broower en Van der Hoog VBRSCHEIDENÜEID De administratieve weg Een door de zwarte pokken aangetast werkman leOyonnax Frankrgk werd een dezer dagen door den geneesheer die hem behandelde oaar t hotpitaal van Nantna gezonden Hier was geen naar zgn ge isoïeerzasi en meo zond boorteplaats Charix X sa t hg ongetrouwd was en tonder familie terweea do maire hem naar t hospitaal van Boarg waarheen hy zooder eenige oorzorg in een trein de reia deed Aan t station aldaar rolde een bebtaller hem io een deken en reed hem op een hahdkar naar t hospitaal De papieren waren niet iu orde i men weigerde dep ooRelukkïge op te nemen De besteller reed naar da maire Daar verwees men hem naar de prefectuur üet was óen nar eu al de ambtenaren waren naar huis om te dejenneereo Eindelgk werd de secretarisgeneraal gevonden die t bevel f af totonmiddeliyke opneming in t hospitaal Deu volgenden dag was de man cföod Alweder is een buis in aanbouw ingestort ditmaal te Bocrilapeat Dit bouwwerk was reeda drie verdiepingen hoog toen bet geheelo gevaarte in puin viel Een honderdtal werklieden stortten meê zes hunner werden doodelyk en vele V zwaar gewond Twee werklieden waren bg het afzenden van dit bericht nog onder het puin bedolven Posterllen en Telegraphle Benoemd IG Maart Tot brievengaarder te Driel G van de Voase 1 April Tot telephoniste te Amsterdam mej L W Smit tot brievengaarder te Wanneperveen J H Lubben Verplaatst 8 Maart De klerk der postergen en telegraphle 2de klasse J H van Erckelena van Zevenaar naar Bokstel 1 April De surnumerairs der poriteryen en telegraphie J S van Juchem te Edam Y Bakker te Hillegom J A Jonker te Monnikendam en H A J Bondier te Driebergen naar het apoorwegpostkantoor no 1 te Amsterdam C J Canneel te Voorschoten J W Groenegk te Dieren en 8 W Weisfelt te Breskens naar het spoorwe postkantoor no 2 te Rotterdam D Oostmga te Bolsward A W de Vries te Fraoeker en A 0 L Algie te Ommen naar het spoorwegpostkantoor no 3 te Zwolle E M J van der Ten te Geertruiden berg J F Daalmans te Boskoop W A Kloosterboer te Harderwgk en J Camp ne te Leerdam naar het spoor wegpostkantoor no 4 te Arnhem mej G Hiemstra van Naaldwgk naar Rotterdam postkantoor de klerken der postergen en telegraphie 2de klasse C Vermaaa van het bypost en telegraaf kantoor Veerkade te Rotterdam naar Noordwgk P O Borstlap van het Hoofd telegraaf kantoor naar het bypost en telegraafkantoor Veerkade te Rotterdam C J Ftwbs Tu de Ijsmmer naar Amiterdam telegraafkantoor en S J H Wesseliuk van Amsterdam tel raaf kantoor naar de Lemmer Eervol ontslagen 16 Maart De klerk dar poatergen en telegraphie 2de klasse L L Schrender tydelgk werkzaam bg het Hoofdbeatuar Burgerlijke Btand GEBOREN 16 Maart Fgtie GgsberU ouders P de Zeeuw en J E J Krebs OVERLEDEN 12 Maait W M Bron 6 j 15 L Jongerheld 50 J 16 H J Btflnoje hoiavr vau J Heij 63 H W tan Decteo 5 m GEHUWD I 16 Maart W M Oodyk en J van der Noot Reeuwijk GEBOKEN Dirk onders D Schouten en M Kort Jan ouders C Ooms en T Kalkman Klaas Jan ouders J van Triet en A J van Os OVERLEDEN C van der Starre wed J Verbeek 84 j VAN HET ALOM BEKENDK EN MET GOUD BEKROONDE LINNi iNGOKD is weder een enorme voorraad in Magazgn bg A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoou m 31 Beurs van Amsterdam lotkrs 87 Vrkr Vi 97 10 881 8 7 85 18 n 8V i 98 l 14 88 108 981 36 8 66 660 466 1001 47V lOü 804 148 101 loiv 129 97 80 80 11 V 118 806 211 100 66 69 163 06 76V 1011 102 12 18 n A 108 4 104 11 16 76 86V 18 68 16 MA4UT NlDIRlAND Crt Noc W 8 dilo dito dito 8 dito dito dito 8 HoHaia Obl Oeudl l881S8 4 It lib Insflbrjjviog 1868 81 6 OoatKNB Obl inp pierl868 6 dilo io zilver 1888 6 PoBTuaA L Obl met ooupon 3 dito ticket 3 108 87V RuiliND Obl Itimienl 1884 4 dito GoeoDi 1880 4 dito bij Bolhi 1889 4 dito bg Hopel889 0 4 dito ie goud leee 1888 6 dito dito dito 1884 6 SpiNjE Perpet lehuld 1881 4 TuM u Qepr UonT leen 1890 4 Geo leeoiag terie D Oeo Ie niag lerie G KuiU ApR Rip V obl 1892 i Mmioo Obl Uuit 8ob 1890 6 VXNBZUKI A Obl 4 0Qbep 1681 AusTEBDiUf Oblixatien 1896 8 HoTiBiuill Stiid leen 1884 3 Ned K Arr Htiideliv aand Arendib Tab Mij Certifioaten DetiMaataehappij dito Am Hypotheeltb pandbr 4 uit Mg der Voratent aand i Jr Hypotheekb pandbr 8 Nederlaudaobe bank aand Ned H undolmaatBflb dito N W k Pao H p b pandbr 6 EUtt Hypotheokb pandbr 8Vi Utr Hypotheokb dito 3 OoSTBNK OoBt Hong bank aand Ri bl Hypotheekbank pandb 4 i AuBRlKA i ut bypotb pandb 6 69 Maiv L j Pr Lieu eert 6 Nbd Holl IJ Spoorir UiJ aand M i tot Eipl t 8t 8p i aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 TilLl Spoor rl l88 89 A Bobl S Znid Ital 8p my A H obl 8 PoLBK WarBofaau Weenon aand 4 HuaL Or Kuu 49 1 189 I 99 106 108 101 101 120 136 84V Ahbbika Cent PacSp Mg obl 6 Chic k North W pr C v aand dito dito W n 8t Peter obl 7 Denverk Rio Gr Spm eert r a IlliooiB Central obl in goud 4 Loui8r kNaabvilleCert r aand Mexico N 8pw Mij lo hyp o 8 Miaa Kaniaa r 4pct pref aand N Tork Ontaaiok West aand dito Peno Obio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul HInn k Manit obl 7 Un Pao Hoof I m oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 Canada Can 8onth Cert T aand Vbh O Rallw kNa leb d o O Amstord Omnibus Mij aand Rottetd TramwegMaata aand Kbd Stad Amaterdam aand 8 Stad Rotterdam aan 8 BiLCilB Stad Antwerpen I8B7 Stad Brusiel 1886 HoNO Tbeiaa Regullr leaellsch 4 OoBTBNB Staataleening 1860 3 K K Ooit B Cr 1880 3 SrANJt Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Be Hvp Spobl oerU