Goudsche Courant, zaterdag 19 maart 1898

Zaterdag 19 Maart 1898 m 7533 30ste Jaargang mimm coürmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsniimte Inzending v an Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No S De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN dat lauftzaam ann do overzijde der straat voortreed P zat niemand in en Bon lette er volstrukl niet np dat de koetsier bem vooridurnud in hot oog hield evenmin bemerkte hij dat hot rijtuig hem stoodi bijbleef nu eens voor hom uit don weder nn even wachten achter hem aan Van dit alles bewerkte Ben niets en evenmin boe do koetsier mot bom awi bet L atation gokomea do leidsels aan een anderJwrgaf Inrwgl bij zelf den jongen op de hioloii wgila vlak achter hem de trappen boBlocg in donzclfdim waggon pln li nam en daar dicbl naast hem ging zitten zooala iedero passagier dit had kunnen duun zonder daardoor ook aUcbts eonigo achterdocht te wokken y Hpofdig liad Ben de buitenwijk waar hij zyn Vmi oost bereikt en vond ook dadelijk straat on num jïmer waar bij zijn boodschap had af to geven Zijn aankloppen werd beantwoord door oen grooten donker uitztenden man mot dik kort gokmpt ivenzwiirt haar een atoppellgen baard en een borrelvoet jp baard werd vitk bij z jn Itln doorsneden door een breen wit liilteeken wut hem oen atziohtalijk uiterlijk gaf H 5 wat mot jeP bromde hij uit do hoogte op Ben neerziend fIk heb een boodschap voor u zei Ben terwyi bij hom deu briei overreikte ftVan wien Is hot zeg vroeg da man Lees het dan zal jo het wel zien Ik breng geen brieven om metocn te vertellen wAt er in staal De man met den horretroot iobeuniodeenveioppe open keek even naar den inhoud en vatte toen Bon onverwochti bg den arn 0 9rdi vervolgd Te GOUDA by C LUGEE Apotheker Markt en bg WOLFF Ck l festhaven 198 UARKTBERICHTBN QOUda 17 Maart 1898 Behalve gerat di lagor werd afgogeTcn werden de overige art kelec goed prijahoudend verkocht Tarwe Jarige KoeuwB 8 40 è 8 76 Nieuwe dito ƒ ƒ Mindere dito h 10 ü ƒ 8 30 Afwijkende 7 30 7 7B Polder 7 90 8 25 Z Rogge 6 25 i ƒ 5 60 Polder f 4 Ö0 a B 10 bmtenlaudaolie per 70 kilogram B a B IB Gerat Winter ƒ 70 a 6 2B Zomer ƒ 4 40 a 4 90 ClievaUier 50 a fl BO Haver per heot ƒ 8 10 a 3 60 per 100 kilo 7 25 a 7 60 Hennepzaad lulandsoh 7 26 a ƒ 7 50 Buitenlandsche ƒ 6 50 a 6 Kaoariözaad 6 50 a 6 60 Karweizaad ƒ a ƒ per 60 Kilo Koolzaad nieu a y Krwten Kookerwton ƒ 7 a 7 25 Niet kokende ƒ 6 a 6 25 Buitenlandsclufoererwten per 80 Kilo ƒ B öO a i lii Boouen Bruine boonen 7 50 a 8 75 Witte booncii ƒ il f Duivenboonen 7 10 ft 7 25 Paardenboonen 5 60 a ƒ 5 90 Mais per 100 Kilo Bonte AmorikaansBhe 4 70 a 4 76 Ciuquautine 5 75 a 8 Foxanian ƒ 5 10 a 5 30 Inlaudsche mestiug ƒ 4 ƒ Veemarkt Melkfse goede aanvoer handel en prijaon traag Vette varkens weinig aanvoer handok matig 19 a Zi et per half KG Biggen voor Engeland redel aanvoer handel matig 19 a 20 ot per half Kö Magoro biggen goede aanvoer handel matig ƒ 1 a 1 60 por week Vette aohapen aanvoer handel i Zuig Lammeren aanvoer handel i ƒ Nuchtere kaiveron goede aanvoer handel traag ƒ 4 6 Fokkalveren ƒ 7 a 13 Graskalveren aanvoer handel a Aangeroerd 4 partijen kaas Handel vlug Ie qual 20 a ƒ 25 2e qual è ƒ Zwaardere iu prijs Noord Hollandiohe a ƒ Boter goede aanroer handel aHoopend Qoeboter ƒ 0 96 ü 1 06 Weiboter ƒ 0 75 a 0 85 p Kilo 357 Staats loterij Ie KImm Trekking van Bonderjas 17 Maart No 167S1 ƒ lOKD No 070 ƒ 100 Pryzen Tan 20 200 S5S6 4735 7300 9947 13042 15302 18806 8 8 086 m 7452 9992 13097 16871 19179 046 30B3 4918 7766 10410 18S3J 16149 19281 1284 3S64 5985 8094 10462 n45l 16142 19461 1479 640 6336 8127 10669 13483 16389 19666 li6i 8956 6266 8221 10671 18636 17164 19617 1568 8716 6386 8863 1U68 137 6 17406 198S0 1693 40 19 6442 8521 1122 18822 17611 19869 1724 426Ü 6878 8683 11817 14488 17691 19870 1736 4817 7022 87 3 11866 14620 179Ü9 20065 2064 4356 7287 276 12146 14806 19644 202 1 2140 4399 7296 Ui 12688 150S9 18791 20 99 2280 4615 Ie Klasse 3e Lijst 13291 m z 13290 ADVERTENTIEN Tweede Aanko ndiging By vonnis der Arrondisaements Rechtbank te BoUerdam van U Jnli 1897 ii het huwelijk bestaande tusschen SIMON WAL IERS wonende te BoUerdam en ADRIANA MARIA EIJGENHÜIS wonende aldaar verklaard ontbonden door echtscheiding De procureur van Eischer Mr ABM TAN DHR HOEVEN BoUerdam 16 Maart 1898 E CASSnO TANDARTS Gouda Turfmarkt aPnMBKV BEN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van tot B nur WOENSDAG en VRIJDAG van t tot uur ZONDAGS niet Een ware Schat roor de oagelakkitfe slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe jne uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau 8 ELFBEWARIl G HoUandsche aitgave met 27 alb Prijs 2 gulden Ieder die aan de verachrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyks duizend van eenzekeren dood Te verkregen bfl hetVer lagsMagaEtn te Leipzig Neuuarkt 34 franco tegen inzending van het bed f ook in poBtzagöls en iu eiken boekhandel in Holland tlMM Güuda Oruk van A BHINKMAN Zn Evenals gewoonlyk kunnen nog WÊOkkéiingeuy FaardeUy enz geweid worden op den Heheurpoldet van l April 1 Nov Hokkelingen a 15 Paarden ii 25 Adres bij JAKOB DE KONING Soheurpolder Hoek van Holland oi bij C OCKHORST te Rotterdam BEKROOND MET GOUDEN Mfc UAILLE KRAEFELIEN k HOLM S Quina Laroche Staaltioiidende dulna Laroche is de meest krachtige en versterkende KiyA WIJN Aanbevolen door tal vaa binnen en baitenlandsche Geneesheerea Verkrggbaar in flesscben a ƒ 1 90 en 1 00 Khaepbliek HoLM Hofleveranciers Zeilt DbpÓt te Oouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en biJ de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar D J vanYelzen DUBBELE BDUET B 10 STEEDS VOORHANDEN PAJRXJS een l U VE COLLECTIE OBANDS MAOASINS Dü Frintemps NOUVEAUTÉS Wj verzoeken de Dames die ons geïUnstreerd modealbum voor het Zomernelxoen nag niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JAIUIÖT k Cie Paris Hetzellde wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrij n alle kosten aan huis met o verhooging UéexpMitie kaiitoor te Roïeiidail N B VERHUIZEN t GOEDKOOPSTE en SOLIEDÖT AQRES voor Yervoer van Moedel zoowel binuen als bniten de stad met GE SLOTEN WAGENS is by A GRAVESTEIJN Wüt beste inwruTing t tgva Imtii W i Rhflumatiek Ijeodenpynen kortom III I teguD mjneu van allerlei aard Wgl is met het iii Kieepqn Hoofdpijii an Verkoadheid Anker Pajn Expeller SI aan ta WMiden tagen Anker Pain Expeller Vgf moet doB steeds in ieder haisgeziri f Anker Paln Expeller PiiJ SO oent 76 oent m fl 2 i de Sm i V orl nd n In dt maeote Apotheken Ut bg r A Wüiobter 4 Qo te Roüenlaiii OUDE GOUWE Alles wordt tegen Transport schade verxekerd GOllDA MJMEGE N V V ffilMBBBhik Goederen voor lijmegeii wor1 den van af den l=t MAAKT e k aangfenomen door den Agfenl der Sloombootreederij BSTAFETTE volgens gfewijzigrd tarief met kostelooze overlading te Utrecht van waar het vervoer verder plaats heeft per Schroefstoombootdienst BEURTMAM welke van af gfcnoemden datum Gouda niet meer zal aandoen Tarieven en verdere inlichtingfen bij den Ag ent H J MOERBEEK ilcobolvrije likeur H O VERHEULEN voorheen CRAIVS t Go HOOFDAÜKNÏ Firma A DAM Kleiweg Qouda I Vraagt gratis proef Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden EerL praclxtigr a a et ian greEicli t HEERË HLIS niet TIE staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Keldqr Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels AUes voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 VOORJAARS PAARDEUMARKT en aanverwante Artikelen OP VRIJDAG 1 APRIL 1808 Loten voor deze Verloting zijn te bekomen bij A Brintoan Zn Lange Tiendew D 60 Prijs ft II Loten voor f 10 toriawater ui f de V ctoriaiBron f e Oberlahnsfein byEms Tafeldrank Van h£f oninklyAef uïs derjvederlanden Rleinaandcl Id Sterken Drank BUR iEMEI STEtt en WKTHOUDERS viiii Cloucia brengeii ingevolge art fi der Wut vnn 28 Aogiwlu 1881 Slnatóblad no 97 ter openlmro konnis dat tjij ben is ingeVornen eon veraoekacbMlt van den navolgenden persoon waarbij VeriJHtining wor lt gevraagd ora in de bij zijn naam verniehlu localitüitsterken drank in het klein te mogen vorkoopen als Naam van den verzoeker Aandiiding der locjditeitN A van Kijck ilhölrainastraat H n Gouda den 18 Maart 18 Burgemeester en Wethouders voornoemd 11 L MARTKNS De ijeeretaria HBÜUWKR Kultenlandscli Overzictit Z hier oadeie le iDgeD van betgreusge chil waarMi echter blijkbaar wij herlinlcu het vau beide zgdeo zeer geriuge beteekeuis wordt gebecht Het agentschap lUTas mpldt Het gfflBËiacideot heett plaats gehnd op den weg san Villerupt te Audon lf Roniao De Uuitscbe doaane coDtrüleor Gheifas wonende te Aometz was den t renspaal voorby geloopeo toec eeo lït jar ge Franfche werkaiaii NoDriBsier genaamd zich op hem wierpen bent trachtte te arrssteeren Terwyi de heer Gbeisa zich trachtte Ion te makeo en zgu sabel trok bracht Nourisiier hem twee a ageo toe met een riet dat hy in de hand had De controleur beval daarop den beambte die hem vergezelde en de grens niet b d overschreden zyn geweer te Uden Nouris8ier liet toen den hcier Gheiss tos die zich weer op bet aangrenzend gübied begaf De cootrolear Oheiab beweert dat hg zich slechts op Fransch gebied had begeveo omd t een inwoner van Villerupt een samenkomf t met hem ZOQ hebben en by dezen toun hy hem niet zag tegemoet had willen lüopen De lezing van de iMosel and Nierlzeitung is Maandag werd de hoofd grenBcontrolear Obeiss by een dien tgesprek met Fraasche beambten aan de greu door Fraasche arbeiders met een riet geslagen Het daaroit ont itane standje bad op Dnitsch gebied plaats De Fr nrcben scholden en wierpen met sieanen Ëen naby getret en greniopzichter landde wegens het dreigende opdringen der Franschen het geweer waarop dezen zich terugtrokken De aanitoker van hut stanijje is reeds door de Fraoflche aotoriteiten gevangen genomen tUfJJLLETOI HARRY SHARPE de agent der gehf ime politic Itoman naar het Engehck 1 vNatuurtük zal ik niet verdwalen Manr mijn chef fLoop naar de maan met je chef I Je bent nu ia mijn dienst Wacht eona je zult roiBsrliieu no wat voor extra uitgaven ooodig hebben daar ditoht ik niet aan Hior heb je nog wat je behoeft niets terag te geren uls je wat overhoudt En tot Ben s groote verbazing werden hom rogmaala drie galden in de hand gestopt zoo onverschillig alsof bet evoD zoo vele centen wtiren Gedurende al dien tijd had Underwood ternauwernood naar Ben gekeken Ihj seheon geheel in eÏRon gedachten verdiept daarbij nas het olHiiht niet eena vreemd dat hij den besteUersjongen niet horkende diea by nog nauwelijks bij helder daglicht bad gezien vTk kbI gaan zei Ben terivijl hij het geld ia ziJD zak stak yDat ia goed vooruit dan maar Benk er aan dat je alles precies doet zooals ik je f ezegd heb want weet j ik houd er een eieon manier op na om ait te vinden of boodscbnppenjongons de boodaehappeo die ik hun opdraag goed verrichten Terwijl Ben zich baaitte om weg te Ifcomeo kwam mm De correspondent van do New York Herald te Washington heeft vernompn dat Polo de Bernabe do nieuwe S pftaii8che gezint in een onderhoud roet den ondcr eecretaria Day verze erd beeft dat Spanje bereid was echadiver goeding te geren voor het verlies van Ie Maine als blykeo mncht dat do ramp lan boos opzet tfl wyten was Maar do gezant maakte va i de gplegcnhfid gebruik om zyn ovprt ii iing uit te spreken dat de aanwezigheid an Am riknan che öorlou chppcn in ie watpren aii Cuba en di Jttijuiatoprustiog in de Vereenijide titen ni t bevordeilijk zijn aan den goeden uitslag der proef die Spanje genomen h e t met het toekennen van zellbestour aan Cuba Graaf Thiin raoct aan eenigo p raonun van invloed verklaard hebben dat tiy ïóór Pnsch n slecht en voorloopigen Ausgificli met Hoo giirije weuscbt tot ntand te hrongen en de leden der Delegatie wil doen kifzen A s dan na de Paaschvn aiitie de zittirjg licropend wordt dan honpt hij dat de definitieve Aas glflich ryp zal wezen om te worden vastgf tt ld Da intentiën van den nieuwen piemier zyn inderdaad goed na moet nog blijken en dat ia het vnornnamste of liy kans ziet ze te verwe enlyken De verk ezingen in de Kaapkolonie z jg be gonnen voor den Wetgevanden Raad en thans zal het blykeo hoe de partyen in de kolonie verdeeld 7yn De Afrikaandor p rtg heeft het voordet l een krachtige goed ingerichte organisatie te bezittflf die de vuurproef hefft ondergaan gedurende de twiniig jaren van haar bestaan onder ne flmke leiding van lolmfyer Daartegenover staiit de Engelsche partij die verleden jnar de South African Leeguf heed opj oricht waarvan llhodes de ziel en SHdert ponige we en ook de ofTieieele leider is Rhodes heiïlt het voorzitterschap aanvaard met een redevoering waarin hy heftig te velde trok togen de Afrikaandera en hy heeft daardoor 7yn positie niet verbeterd De gebeele Afrikaandur perg heeft hem in antwoord daaropi zijn medeplichtigheid aan den inval van Jameson voorgbbondpn en hem duidelyk gemaakt hoe sinds die gebeurtenis alle achting dor Afrikaandera voor Rhodes verdwenen is De partij die hem vroeger steunde stelt zich nu tegenover hem en verheelt haar voornemen niet geleidelyk de banden door te snylen di e Zuid Afrika aan Engeland binden en een onafbankctijke Republiek te etiehten Zr o worden de verkiezingen in de Kaapkolooia feite yk gehooden onder de lens Voor oF tegen Engeland En al moge het resultaat de gedttchto bij hem op dat f6 toek wel oen bijzonder groote fooi was voor zulk een eenvoudige boodschap Hij had dadelijk iomnnd kunnen krijgen die het graag voor f 1 of voor f 1 50 had gedaan dacht hij bij zich zelf Waarom geeft hy mijdaoffl Kn bij nader inzien vond hij hot toch nlleraaclitig vreemd dat Dick Underwood hem in t geheel niet herkend hafl irGroode goden 1 ik geloof stellig dut bij mij bedriegt on mij in een val wil lokken Wat zal ik nu doen Wacht ik zal eerst Sbarpe gaan opzoeken ddt zal ik doen Eenmaal buiten Spoedig Wfi9 Ben waar hij weaon moest en van daar begaf hij zich naar een naburig hotel waar zooals mon hom zeido Shnrpe verblijf Meld Hij werd dadid k io diens kamer toegelaten sWel wat ia er aan de hand raijn jougooF vroeg do agent der geheime politie Ik heb zooveel geld in mijn zak dat ik geloof dat mijn hersens er door in de war zijn zei Ben Wat meen jeP De jongen vertelde alles wat hem ovorkomeD was en toen hij zag hoe Sbarpe s oogen llikkorden van goepannea belangstelling wae bjj dubbel blij eerat hierheen to zijn gegaan ff Heb jo plan dio boodschap te doanp vroeg Sbarpe toen Ben zijn verhaal geëindigd bad vTk ben van plan om de zea gulden te houdeo vDat is best bond zo maar AU je die boodsohap echter doet den vrees ik dat je vierkant met niet in eens een einde maken aau de macht der Rhodesiaanscho fractie bet zal toch voor de rpgeeriüg te Lomlen een waarschuwing te meer zyn wyl het de stemming duidelyk al maken die door geheel Zuid Afrika heerscht Verspreide Berichten Fhankiu K iïy den raad der orde van idvocaten te Parü die om geheim gehooden n denen mr Letiiois VOOzei maanden geschor it heelt is ook een onderzoek am den yang tegen Dreyhm verdediger nif Demange Het aou betreffn zekere veronder t lde indiirretiën van dezen waardoor hy tekort roa hebben gedaan aan zyn plicht om hpt geheim over de met gealoten deoren behandelde zaak Oreyfus to bewaren en de antwoorden die bij in het proces Zo a op de vragen van Labon heeft gegeven voor de president het tellen dier vragen had konnen verhinderen Wat het eerste punt aan at verklaart Demnnge stf Hig dat by nooit aan Liibori dingen meedeelde die hy verplicht wa geheim te honden maar dat deze zijn inlichtingen nopens het proces Dreyfus van de familie Dreyfus verkregen heeft die niet profesiioneel tot gohHimhonding verplicht wai Diasdag hoort de rand van orde een rapport over deze Kaak uitbrengen Tj Parji heeft een jongen van 10 jaar in een aanval van woede ju fader vermoord Het slaohtoff r leefde slecht met ïjjne vrouw en had haar ten vlette int t h iin gejuagd Do zoon trok Toor zyno moeder p rty eu in een bevigen twist waarby de vader bleet wei eren 7yne vrouw in huis U lat n en haar met moord dreigde haalde de zoon oen revolver te voori cbijn en joeg zijn vader twee kogels door het hoofd die onniiddelyk den dood ten gefolgB hadden De dader is gevat Rkloik Een monster in mensBhengentalie werd door de rechtbank van gezworenen te Luik tot levenslange tnchthuisitraf veroordeeld In den raclit op den 30 Juni IH K brandde lu Nandrm de molen van den heer Gouverneur a wanrby drie arbeiders in de vlammen omkwamen Ken vierde Pirqnet genaHmd redde zich doir een sprong uit het venster en werd na den brnnd door eon broeder van zjjn vorigen werkgever in Ans nli knecht aaogeoomeu Nauwelyks WAS by diiar ot uÜ de schrijftafel van zyn meester werd 375 frs geitol m Op Pirqoet viel de verdenking niet IJy nam echter spoedig je Doua in het govaar loopt Natuurlijk heeft Underwood je herkend al liüt hij dit niet blijken Ik ffou dat ik oen middeltjo wist om mijzelro z $o to doen inkrimpen dat ik net zoo klein was als jij i Wat zoudt n dan doen Dan zou ik zelf die boodschap gaan overbrengen en zalf eens gaSn zien wat soort van een val het is waarin men mij hebben wilde Ik behoef niet meer in te krimpen zni Bon en ik ben ook heelemaal niet bang voor eou val zoodra ik maar weet dat er oen uitstaat Wat ik wel zou willen weton zei Rhirpe zfer hnastig sprekend dat is wat diojongo Undorwood eigenlijk in het schild voert Hij speelt een spel dat is daidolijk f f dat uu echtfr al dan te maken heeft met do ontvoeriug zijnor zi blijft nog te bezien Als je werkelijk zou ik het toch wel prettig vinden als jo Bohap overbracht Maar paa op dat zo ji pakken krygen ik wil je levend terugzien Ik durf wna het kort en bondig antwoord Hoeveel tyd denk je dat het jo zal kosten P Ik zal nog vanavond rapport komen brengen tenzij er iets gebeurt waardoor ik buiten gevecht wordt gesteld Toen Ben de deur uit was keek Sbarpe hem vol bewondoriug na Dio jongen zal zjjn weg wol vinden en de hoog ste sport der ladder wel bereiken daar verwed ik mijn loven om zei hij tol zichzelf Toon Bon de straat ing ng lich haastende in de iobtiag van hot L station ug h i een haarr taig Goed zoo maar wees voorzichtig en kijk goed eene andere betrekking in een Liiikoch koffiahnis aan waarnifc eveneens reeds na weinige dagen 400 frs erdwnen Nn Terliet hij Loik en werd koeherder in het dorp Lobeit Op d n l i September van het vorige jaar ontdekte zyn meester in den stal een dichteu rook die van onder bet bed van eeu jongeren knecht Pn4 aJer te oorichyu kwam Deze zelf lag bewusteloos en met zware wonden bedekt op Kijn leger Eer t na langdurige ondnrzoekin en btrek dat Pirquet getracht had Paqnier te vern oorden en toen dien bed met petroleum in brand gestoken bad Pirquet bekende en nn werd langzamerhand oen verleden van hem blootgelegd dat een reeks vormt van zware raisdryven eu diefstallen Pirquet had in opvoediiigsge tichti n enz vertoefd en was een peudanl vun Vocber Uit de ota tandigheden bleek dat hy den IH jarigen l aqiff uit yverZHcht getracht bad te vermoorden en do stichter van den brand in Nandrin was Itame Herhaaldelijk hebben in Italië noi broodoproortjeit plant Ëenige dagen geleden wai bet te Rome thans weder te Canicatti op Sicilië Daar zyn Dinsdag een vierduizendtal menseben te hoop geloopen om te protcsteeren tegen deu prys van het brooit De betoogers begaven zich naar de wonincen der voornaamote graaubandelaa s en dreigden met plundering De verbeid beproefde ben te ka meeren waarop 7y naar het station trokken en er de wiggoni iret graan gingen lossen De gewapende macht kwam toen toHSchen beide en verdreef den troep uit het station Nog lang hieven de betoogers door de siraten trekken totdat ten compagnie infanterie de orde geheel herstelde Enueland De Daily Chronicle geeft een verhaal van een re ervist die aan boord van bet ËngeUch oorlogschip AustraIiai een Ie kl kruïier met een pistool gehchoteD heeft op een kist met lonten stnande dicht by de open denr van het manitteitaagazyn vol met allerlei projectielen De lonten vatten voiir en een ontploffing werd nog bytjjds voorkomen door een matrootjdie haa tig het brandende materiaal weghaalde Tot den 2Sn Februari bedroeg het aantal gAvallen van pokkeu te Middlesborongb een stad van een 1 5 000 inwoners ongeveer GOO met CA sterfgevallen In den laatsteu tyd hadden xich eou 25 000 raenechan laten berinenteu De ziekte sobynt nit Bilbao ingevoerd f