Goudsche Courant, zaterdag 19 maart 1898

GOUD A A MaTBEDAM OaiidA 8 87 Ml Ml 10 17 18 10 4 11 1 10 7 11 1 86 10 17 M iailndu 0 8L l l JT IO i 1 1 I l 8 11 8 6 K ll lUl Voorts hebben zoowel de misister vao bniteolandaehe zaken als die van fioanciëo ia België aan deo Nederl geaaot oader verzekerd dat mochten er onverhoopt nog klachten met betrekking tot den gisiinvoer ta Esacbeo voorkomen de Beigiache Regeering zioh zon begveren onvarwgld een onderzoek naar de gegroodbeid daarvan io ta at Ilea en eventoeel de maatrxgeleo die io bare macht zgo te nemen om aan de bezwaren tegemoet ta komen De Kamer bealoot aan de Kegeeriog dank te betoigen voor hare tawcbenkomat in deze voor Schiedam belangrgke zaak De vereeuiging Amaterdamsch WielrgdereBondaloksal boodt bare vierde rywielentesloonstelliog io de militiezaal te Amsterdam ditmaal met de medewerking van da Nederland acbe vereeuiging Da Ry wielindnatrie tengevolge waarvan nu ook de voornaamateNeJerlandacbe ry wiel fabrikanten hebben i igezoaden Er zyn io bet geheel 33 iozendingaa ei 250 wiel n Da Koningia te Loosdoïnea De burgemeester van LooaduiBsn ootviag naniena H M de Koningin bericht dal Zti na Hare Inhuldiging een officieel bezoek aan die gemeente hoopt te brengen io September ATJTEH Io het Soer Hbl komt oog hei een en ander voor over den reeds meer Vermelden t cht der kolonne Krull ter vervolging van Oemar Üy Li ep kreeg de kolonne Moorrees bei eerste nar dat vrg hevig wa men stond werkelyk tegenover benden van O mir eo deze oleek uilstekfud geprofiteerd te hebbeo viu tyn langdurigen omgang met on zyn troepen waren uutlorm donker gekleed eo vol i den goüeel onze echtwgze j w s tirailleufB oitgezwornid aontiena reserve eo hoofdt ep t rwyl twee bt elbehbf ra te piiard wareo diti zag men landoea en een lroepj 4 acbteraao dal leel ifelykeriift bad net een vivres treiu De ytipnl wa verder voorzien van een aabe die volkomen overeen kwnm met die ven de marfchau Hée zoo z lls d t toen een gedeelte tan de koloune de Jongb dieooderiuf chen op net vnur an die van Moo reen n ar dezen was toegesneld een aaovel wilde doen op eeo op de flank zich bevindende ü odelyke bende vele manschappen oitriepan het zyn de maréchana ée t en selfR ovorNte Krnll misleid door de vereeokomat van dat hUoke wapen m de uniform ophouteti met viireoc liet bUzen De vgand dit sU een Oorbode vin attaqareren beaeboaweodf koos onmiddellyk bet haze pad en wy bemerkten te laat onze vergi sinK Wy bi ld D het vonrgeveeht gaande om één compagnie van net 6e bataljon gelegenheid te geveu een omtrekkende beweging te maken en a dos den vyand in deu rog te vallen er zou hem on tegen zeggelgk eeu zerr ernntig terliea zyn toegebracht aU da kommandant dier compagnie met wat meer oordeet was te werk gegaan doch öf hg heeft het bevel dan wel bet doel niet goed begrepeo of hy had zennwachtigen baast om zyo tegenstanders te ontmoeten maar dit ia zeker dat hy de omtrekking die op ± 1500 M moast ptaata hebbeo en volkomen ednkt door eeuige heuveltjes reeds op + 300 M bewerkstelligde en vóór die hoogteo zoodat de vyand hem ziende aankomen eo vreeiseode voor meer troepen in de flank of den rug het op een loopen zette wy werden dus seor geraakkelyk meester an het terrein maar zonder Oemar zoodanig geknakt te hebben als wy wel hadden gewenscbt Gemengde Berichten Het yzeren barkachip British Pr noeBs kapt Scott van Leitb bei iimd io baltaat naar Liverpool is 16 Maart des avonds io Loweatoft hinneng aleept met schade door de Nederland sche sleepboot Oceaan De gpjagvoerder rap ülrecle SudurweKVcrblndlngeii uict GülJUA Wloterdlenst 1897 98 Aaosevaogeo 1 October TUd vao Greenwich nou Di 18 86 1 S4 18 88 58 8 c 18 48 t wit 18 55 1 58 4 4 15 6 10 OTTIKDA M BOUDi 10 18 11 86 U 60 18 87 9 10 t ii a ia t 64 lo ii ii ii 11 80 10 0 il 47 10 13 6 51 7 16 10 1 11 54 18 08 18 47 8 88 7 10 7 46 8 18 00 60 11 DA HEN HtAe 6oud 2 T8BkutMD Moerk peUa Zoetermeer Kegirurd VoorbQrg Has 8 7 a 8 80 15 8 86 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 4 6 86 6 54 8 1117 84 7 68 B SS 8 54 10 10 8 11 16 2M 7 488 4I 18 40 8 04 10 18 EX7 58 8 61 18 81 8 15 10 81 V 8 07 08 1 06 8 8 10 88 H 8 18 08 8 48 8 E4 10 4411 4818 461 10 8 05 4 15 5 15 5 55 8 88 8M 8 04 8 848 10 88 11 8 11 44 e O I D A VTKICHT UoDd 8 S0 M 7 BS 8 Jl 07 10 1 10 57 18 00 18 68 8 80 8 17 4 88 6 05 6 65 8 88 10 17 10 15 Oudew 6 86 U U 8 87 7 10 10 84 W rde 6 8 8 10 11 88 8 46 8 84 8 84 7 18 8 48 10 41 Utnokt 8 08 7i4 8 88 0 8 10 61 11 46 18 88 1 86 8 08 8 60 5 8 O 4 7 8 8 6 U ll U li Ml iia DuiTSCHLAND Bg hei boQwvftk te Karlsbad hebben 2000 werklieden den arbeid gestaakt Zg rerlangen hoogere loonen OOSTKNUUK HOKOABUS V Het b Rtntir vao da torpedotiibriek te Fiatne heeft den f ehatHo mee terkaecht zga ontsla geffefen Oe werkstakioft sao de fabriek i daarop onmiddeliyii geiiiadigd AUBVIKA In pen magazyn rao icbeikaodige prodQCtpn te Cbicago is VoeoidsK braad uit ebrokeo Het geboaw ia gebeel verwoeat Uit de puiobonpeo zgn fier doodeo eo vyttieo gawoodeo te Tooracbyo gebracht Mea rreest dat nog UBtieo meoscbeo zijn omgekomeo In den Colombo sschouwbarg te New York tiel Dinidagavond een opgewonden tooneel Toor De beetaardera speculeerende op de Tgandige gezindheid teffeu Spanje hadden in het ortaal een Spaanache Tll op den grond geapykerd zoodat een iegelgk die binnen kwam over deze vlaj moest loopen Deze handeliryze gaf aanleiding tot groote opgewondenheid soodat de politie zich met net teval moest bemoeien Op haar bevel werd e Tlag opgenomen waarop het publiek baar in atnkken ichearde China Ëeo Ameribaansche j eneefilfaBdige z ndiog ia ÏD de omstreken van GhunkiD aangevallen door een menigte ChioepzeD De ÏDlandxcbe aaaiatHoten der expeditie werden mishandeld en esn er van vermoord BINNENLAND TWEEDE KAMEIl Zitting VBD Dondnrdag 17 Mniirt AanganomeQ werden de wetsontwerpen tot grundr 1li □ tv UIveulioatf alkoDp itn opstal te Hdtterdara verkixip thu apourwegtirond te b Hartogetinoiich oatnraliaatie en a d re tot voorziening in dn uitvoerinij der oterwet Üe minister van Uinueniamlache Zakfu ver klaarde de menwe wyziging der boterwet vour te bereiileo De hf nr Feiff heeft ingetrokkea zyn iot r pellatie daar bat schildlu BDutwerp iir inffeknoieo dat heden in de eectiën ondHrzoch wordt Hedenmiddag halfdrie zitting In ceoe te Utrecht gehouden vergadarfoK van commiasarièBan vau politie i balloten toi oprichting eenar Uroederflthap van b ofdoommi sariBBen eo commiBsarii n van politie in Nederland en ia een regleme i raBtgEstald Door den beer P Brninioif predikant tt Almeloo wordt een atlre baweifitig op bet getouw ozet ten etndA een VDzi ini ts verkryKAD vBti artikel 22 dar wet Qp het U U Inidf nde t By dn regelinfi der tcbooltijden wordt door het vrygeven vao nitdrukkelyk in de refueling goQOamde uren gezorgd dit de schoolgaande kinderen van de godidieuit leeraren ffod dien touderwyakoooen Kenieteu Ouder voorwaarden door U en W in overleg met den di t kridiachoülopiiBner te bepalen worden de ichoollokalen das ooodig verwarmd en verlicht voor dit godsdienalouderwya bascbikbaar geiteld a io it 7 81 7 8 7 7 t 8 35 4S 8 49 8 t Ct 5 68 8 08 8 U 8 ig 6 Oaudi e so Hoordrwht g Hieuwflrknrk r Otpellu IU erd m ï W a ao 8 15 8 1S 4 4 4 S8 8 04 t U 6 17 Een deeU treft men zegt de achryver in zyn ooncfpt adres zulke van welwillendheid der re geering getuigende bepalingeq alleen ia de wet op het lager ondernyii aan odordeela Ulyhen Zij iu de praktyk niet volduende te zyn aan gezien h t door de peraoneti die volgens art 21 aiet de regeling der achoollyden zyu belast menigmaal is opgevat aUof kon worden Tolstaai met bet noemen ook van ur n waarop h t piwone onderwyB o et gegeven wutdt Somty i warden bv uren aant ewezen iDaacIx n de gewons lessee of op dea aadereo vrgen Woensdag of Zaterdagoamiddag Hrt god dienatooderwy moet z i diant nge volge rate tal worden gefie en op veelzios ongfichikLe oroi immera op znlke die de leprliogfD ooodig hebben voor ontspanning on zich voor te bereiden voor de Icaaeo op school enz Een ooodletttig gevolg daorvao is o a dat de indruk wordt gewekt alaof bet godsdienatondervgs van geringe beteekenia ia Ook ontmoet het van Ie voren reeda tageozio omdat gageven worJt op anders vrye oren Klaarblykelyk moet de hIzoo gewekte tegenzin tegen hf t godHdieBStonderwya op de waardeeriog vau den godadieiist ti bet alf emeeo by bet opkomend geatacbt een oogunatineo invloed of fenea Deze miaitand zoo den beer B oit den weg geruimd willen zien doordien in de wetten regelende het ondfrwya voorschriften werden opgeüomcn bepalende dat met het oou op het gndsdienatooder vy i bg de regeling der Bchooltyden ateedf wekelyka minstens anderhalf nnr moet worden vrygegeren van den tyd die auders des voormidJaga voor hetnndtTwij wordt gebruikt Een gedeelte bepaaldelijk van deu tyd dea vóórmiddaga zonden wy aaugeweseu wiUen zi n opdat alle miiver ta id voorkomen worde eo duifielyk nitkome hoe betgodsdieonion erwy nift tfeacht mag worden an miiid r belang dat het fiewone ooderwyate zijn Vuorta anderhalf nor omdat terwyl ééo uur tydi inderdaad niet te veel is voor het onderwys d leerlingen gelegenb id montea hebben den dikwyU niet onbetekendeu afataud tusacben de verscbiilende lokuleu af te leggen Hot gewenacbte doel zon i i bereikt worden indien in verschillend wetten arlt Wf rd n opgenomen luidr nde ongnveer aU volgt Opdst de leerlingen mar gelang van d begeerte der oudere of voogden uodHdicnatoiwlerwya kunneo ontvangen worden t y de regeling der sobonU tijden 4 wat de O lagere achoul betreft m te voegea voor de leerlingen Her beule laHlate jaren van den curausc weketyka één en een half der aiidira voor het ichoulooderwys B ngfwez n raoriïonurpu vryKegHveo voor iedere kl Hse sftoiidttr yke Z n er meerdere Hchoïeo voor IjHg r re pectifvelyk Mtddelbaaronderw ol ïjinnatia lu eene g meente dao worden voor de pHrallel luopeude klassen d ifUde uren vrijgegeven te ZQ p verzot k d r ra t het LCïen van god dien ionderwy bcinstp ptrsouen andrra wordt bepaald Eeoe derd alinea zou moeten aanwyzeit dat zich tot d o Minister kon wenden wie van en heahnt iii znke de regeling in hooger bt roep wen ohtete komen Misscbiert ware ook een wettelyk voorachrifl van gelylte strekking ten beH va T40 de leerlingen van normaaMe aen en k vDfkanbolen weescht lyk Ily meent dnt lt e kR bepalingen in de pr ktyk aeer uitvoerbaar zouden wezen en oitQHmend zoadau biykeo te voldoen Naar het iHbladc verneemt zal de heer G B Lall iiun lid der ptaataelyke commissie van to z clil op trager onderwys te Amatflru directenr van de voroncbool voor be vn 1 hoolhüudtreaaen en van t Schoolmuseum op 1 April den rlag te herdenken dat by G5 j iir by en voor tunderwys werkzaam wa Daar het ia grblekeo dat pakketten met ongewaascbeo lylgoed aomtyda ongedierte bevatten dat zich over andere pakketten alanifldu in de vervoermi ldelen en kantoortokalen kan verspreiden id ten einde besmetting ta voorkomen door bet hoofdbeatuur dir po teryeo en telei raphie bupaald dat voor zooveel de varz nding van ongewasf cben lyfgoed doir middel vau ds pakl elpost niet in aan alle zydeo goed tluitende trommela of kisten geschiedt daartoe ondoordringbare stoffen ali wasdoek geolied zeildoek eo boipitHal linneo vaa goede hoedaui heid moeten worden gebe zigd De wyze van verpakking en al iting van deze pnkketteo behoort zoodanig te zyn dat eventueel het naar buit n dringen van on edi rte worde voorkomen ll l 1 18 11 8S 11 88 11 4 61 11 88 U 8 i 88 8 68 8 8 40 f 10 8 10 88 10 48 10 4 47 10 18 Pakketten met oogewaa ohen lyfgoed waar van da verpakking niet aan de bovengenoemde escben beaniwoordt of welke sporen van besmetting dragen mogen niet ter verzaodiog worden aangenomen Inzonderheid op die poat en hnlpkantoren waar herbaaidntyk pakketten atkomatig van reizende kooplieden ot van werklieden die tydelyk bniteo bance woon plaats verblyf bonden verzoodeo of ontvangen worden aal op het nakomen van dit voorsehrift naawkenrig wordea toegezien Over leerplicht sprak de beer Tb M Ketelaar lid der Tweeda Kamer Woensdagavond voor de Vryzinnig democratitiche kie vereenigiag te Scheemda Wat het ingediend ontwerp betreft hetwelk by uit dec aard der zaak nog niet groodi had kanoen baitodeereo merkte by op tX Bchipperaeo kramerskindereo wel wat al te gemakkelgk aan een vrystelliog komen Waaneer da Min door art 4 6o aan degemoedabezwareri der kerkelyke partyen beeft wiMen te K n komen dan i i hy telenrgeateld want cDe Tydv en De Nederlander hebb n reeds geiegd dat zelf deze grmte maaainhet ontwerp waardoor zoo menig kind kan kruipen hen ni t gnnatig voor den It erplicht kan atemmen Dat de gcmeenteheHtureo het rf cttt hebben in de groot ite drukte een tnd vao boosstena zes eken te bepalen voor we ken door leerliegen die zulka noodig hebben by den achooU opsieoer vrijatelling kan worden gerraaicd lykt ipr zeer wenschelyk De 8trafï n in het ontwerp genoemd vindt hy niet te streng al onderstelt hy dat d toepRg ing er van eveuah in andere Inndeu hoog t zelden noodig zal h sk O M t den wenach dat bet Nederlandscbe volk gro te beUngstt lling in dit ontwerp moge tooneo det het een kracbtiKe bewt uing voor de BBOOfming er an liefst aa ecoige wy ziging n uitbr iding op het louw moge zetten bealoot de beer Kete aar Ala hydroge tot het vrangstnk en h t vrouwen kiesen a emreobt kao bet volgende dienen In Sneek bestaat eveualn in zoovele andi re plaat en een oud rlmtfe bfandwHarborgmHiitschappy Ondf de 6 X a 700 d elnemer Zijn uutfeveer 80 vrouwen Vi riedB week werdnn allen opgi roepeu tot e n luemeene veTgadwriog ten einde een nieuwen directeurboekhouder te benoemen Van de vroowen beeft echter geen enkele van baar atemrecht gebruik gemaakt voorzeker een teekenend verBchgosel Door de firma Sn Vas Dras en Co te Ama erdam U aaa II M de Konintiin Re gr ntes annue ioden een in de inrichting dier firma vervaardigd Chromo Lilografi eh portret van Hare MajeBteit de Koningin Door H M werd dit portret gaarne aangenomen Tevens mocht de firma den dank ootvaogeo van H M de Koningin voor de aangeboden portefeuille beva tande de stadiën van uitvoering van het portret benevens de techniacbe toelichting betreffende de nitvoering van hei plaatwerk SOTfX DAM 8 48 S 7 4 68 Verzending van gist naar Belgifi I In de Kamer van Koophandel te Schiedam kwamen iu behande iag twee miseivea van den minister van buiteoiandsche zaken naar aanie ding van een door die Kamer tot de Regeering gericht verzoek om maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat teogevolKe van de visitatie der gist aau de Ved BnlitiBC e grenzen schade zou kunueo worden toegebracht aan de oit Hchiedam verzonden xis Uit die miaiivea bleek dat door lua ehen komn van den Ned gezant te BruBse ingevolgd de opdracht der Re eering door den B lK Acheo minister van fioanciën terstond een inspecteur naar Easchen gezoodeo ia om daar een regeling te treff o waardoor de visitatie an gist aan dat greoakantoor zóó bespoedigd zal worden dat de verdere ve zending naar Antwerpen reeda met den onmid ieliyk vol denden treii zal knonen ffe chieden 10 86 ll K 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 8 5 88 8 51 6 14 7 81 7 66 8 08 8 0 8 16 8 85 66 5 08 5 0 5 18 5 85 10 16 7 86 5 40 8 41 8 10 4 10 7 605 80 6 S0 8 61 t 66 6 88 10 64 4 4 60 4 57 6 04 5 10 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 1 44 1 54 1 01 1 08 8 14 8 87 47 8 84 II 4 06 10 01 1 7 6 40 5 66 DEN HAAO OOUDA lUua 6 467 80 7 48 8 86 1 48 lO U 11 87 11 11 l SB 1 44 8 40 4 06 4 S8 6 80 6 18 7 18 7 55 88 10 08 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 8 6 18 8 84 £ Z ir6 8 10 81 1 55 4 68 8 80 8 48 i f M 6 17 10 48 8 06 6 04 8 tt 68 0 md M8 7 48 8 18 08 1t l6ie l4 11 67 18 601 17 8 14 4 08 4 88 1 15 8 6 80 7 41 8 88 10 10 10 81 10 84 10 64 7 07 8 14 10 48 f 4 84 f 7 81 8 87 88 8 68 10 6 11 10 18 11 l ll 8 4 4 87 6 M 1 07 JJ 8 18 48 18 84 11 10 A M 8 T E K D A M 00 U D A T OI 8 10 01 IMI MS M I W Ut IM lt UlMt M MT T il 4 U U 1 M aat TJI D T R I O H T 8 O D D A ütMokt 8 88 7 46 8 4 I K 10 18 10 88 11 88 1 1 08 8 56 4 48 8 86 6 S6 7 16 8 07 10 01 Woerden 6 68 8 06 10 88 11 66 4 18 7 18 8 18 ülldenter 7 07 8 14 10 48 4 I4 i 16 Gouda porteerd Woensdag deo loden Maart dea ocbteoda ten 2 a bij zaidwestelyke wiod beU der weder eo go d vonrgezicbt in de nabijheid van het Gabbard vourachip en Orfordneis in aanvaring ie zyn geweeat met een onbekend gebleveo atoorosthip dat bijoa oomiddelgk oa de aanrariog ia doorgebroken eo gezonken Er werd niemand gered de bemanning kwam nit hei logies om alecbts in het water ta stappen en ta zinken Men heeft teroaowernood eenig geluid van hen vernomen Het karkschip dat tydeas de aanvaring goede brandende lichten had heeft twee gaten in den boeg gekregen waardoor de voorale afdeetiag vol water liep De looten vao hei barkachip werden gereed gemaakt om te water te laten doch dewyi er geen geroep werd gehoord en meu ook geen vuurpyleo zag werden die oiet gestreken Het bleef tot bet daglicht bygedruid liggeo en werd het aaogetrofieo ten 1 uur nam door de Ned sleepboot Ocftaan op 20 mylea afaUnd van Loweitofft die bet aldaar binnen sleepte Men heeft te vergeefa getracht eenige inlichtingen ouder de beoanniog van bet barkachip te verkrygen om de identiteit van htt atoomacbip vast te kunnen Btellen Men kon mededeelen dat het eeoe gele schoorsteen had met eene zwarten band doch uit ia oit t zeker üit de koera die het atoo nschip stuurde zoude men opmaken dat het naar eene Nederlandache baveo koerate Tydeoa de aanvaring was hel barkachip onder bevel van den opperstuurman dewyl de gezagvoerder de wacht tt kooi had Men meldt uit Uoogwoud Hedenochtend brandden Ie Lambertachaag twee bnrRerwooingen at met het treurig gevolg dat eene vrouw van 80 jaar verbrandde Zg woonde in een vtrtrHk alleen en men vermoedt dat zy door het vuor vatten barer k eereo in brand geraakte Men meldt uit Albla serdam De nette kerk der Ned llerv gem dieeBist in 1853 gebouwd zal moeten gesloopt worden Eeo onderzofk door deskundigen heeft aangetoond dat de binten zoodanig 7yn orte rd dal de kerk gevaar oplevert In een vertraderinj vau kerkvoogden en uuttbelen ia bes oten een nieuwe kerk te bouwen op de plaata van df tegenwoordige Niet ver vau de kerk zal ee i noodkerk gaboowd worden Ë n goede party Ib de Bt tuwe teefll men de volgende advertentie Huwe yka aanvraaK Eeu jongeling van middelbaren leeftyd U K zuinig en byeenfaoodende eerst had ik een koppeltje acbapeio nn al een veulen zoekf keunia t maken me en meisje vao dieozellden leettyd om met wederzijdsch goedvinden een buweiyk aan V gaan De onderwyzer B ie Oudeborne Fr s Dinsdag avond plotseling verdwenen Men brengt dit in verband met eeo ondnrzo k doO de justitie ingesteld omtrent onzedelgke haodelingen welke hy zoo h bbnn gepleegd mt t aan zyne zorgen lOüverlruuwde leerlingen B nam plaats in deu avood sne trein u ar Holland Omtrent bet gebeurde te IJzeodyko meldt de Midd Gt c Dinsdag waren door den inapecteur der poBtergeo de boeken en kas van bet kantoor nageiien en moet aan het licht gekomen zyn dat d or deo directeur J U B verschillende ver duisteringeu gep eegd waren waardoor bet ryk voor eeo belaagryk bedrag moet zjin benadeeld eo spreekt van 5 G duizend gulden De fraude mo t niet a teen in deo laali en ty 1 geplet gd zyn maar over eenige jareo loopen s Avonds werd de directeur reeds in voorloo pige bewariog geoomro en na bet ooderzoek der jo tiiie ia by Woentdig oaar het huis ran bewariog te Middelborg overgebracht De man is gehowd ea vader vao eeo kind De keer Anton W Ganter die eeo marscb componeerde ec aao deu heer Emils Zola verzocht zgo compositie oaar hem te mogen noemeo ontving bet volgend antwoord Monaieor Aotoo W Ganter Avec moo approbation et mea remerciemeots poor rbooneor qoi m eat fait EMILE ZOLA Mgo goedkeuring en myo dank voor de eer mg bewezeo Ingevolge afspraak vereenigdeo licb gisteroehleod Ie 8 uren een 60 a 70tal heiwerkers aan de DelftacbepoorI te Rotterdam vanwaar sg oa eenige bsraadslagiog naar bun Tergader lokaal aaa den Goodicheweg trokken Hier tprak dt voorzitter Van Vliet eea kort woi d tot de heiwerkera ben tot rnat en kalmte uomaoeode Na afloop dezer byeenkonai werd door da stakers eeo wandeling gemaakt langs de hier en daar geplaatste heistellingen on zich te overioigen dat niemand het werk hervatte Namens hei beitaar der heiwerkeriTereeni ging Voornit aag zg ons Streven aldaar is aao de beiwerkers te a Gravendeel eene circulaire gezonden bet verzoek inhoudende geen gezellen naar Rotterdam te lateu komen Men Hchrijft aan da N R Gi c Vao bet opgraven van het tijk vao 8ecre tnria Wiezenbaan is tot hedeo volslagen niets bekend Ook is de weduwe niet voor pensioen verzekerd Wel ia er eene versekeriog vao f 20 000 op naam vao de kinderen en eeoe tegen ongelukken van ge gk bedrag Dit is zeker Verder ia er nog eene versekeriog hy een Fransche ma tacha py naar men zegt van f 50 000 anderen zegg n vau 50 000 fraacB Wat aan de Veeod Ct wordt geschreven vao ihet plotseliug verdwenen armbesiuurstid wiens flnaucieele adminiatratio straks oog heel wat te zien Z u gevent dat grenat aao laster De bedoelde armvoogd ii even ua den dood van deo secretarii Wiezenbaan uaar het Diaconesaenbaia te Leeuwarden vertrokken om er ee e operatie te ondergaan en triads een dag of tien weer goed eo wel in Ferwerd teruggekeerd Zijne finaocieele adminiatratie ia in volkomen goede orde STADSNIEUWS GOUDA 18 Ma rt 1898 Door de raadaleden van 1896 en den gemeente secretariB werd bet volgende adres aan den gemeenteraad ingedieod tot het plaatsen van een monument ter nagedachtenis aan wglen Mr A A van Bergen IJzendoorn peven met veracholdigden eerbied te kennen de ondergeteekenden J M Noothoven van Goor Voorzitter G Straver onder Voorzitter C Hoogenboona Penningmeeater Mr D NBrouwer Secretaris Dr F H G van Iteraon H Jager D G van Vreumingeu A van Veen C G van der Poat H M Oercksen C P W Desaing F Herman Fz J J vau der Sanden A Vinger ing P de Raadt en 11 J Nederhorat uitmakeud de Commiasie die zich gevormd heelt om op te richten eeu gedenkteeken ala bewya van dankbare holde aan de nagedachtenis van wylen onzen diepbetreurden Burgemeeater Mr Albertus Adriauua vau Bergen Jzeudoorn dat zy gesteund door de bydragen der ingezetenen meeneu deze hulde te brengen door het stichten eeoer fontein in den voorraaligen tuin van wylen Mr A A van Bergeu IJzendoorn door 5iKd en zyn overleden hooggeachte Kchtgenoote Vrouwe fl J W J Evektnk Buagers aan de Gemeente gelegateerde en thanft getrokken by het plantsoen dat zy vertrouwen dat de Raad de uitvoering vao dit deuUïeeld zal willen mogelyk maken en daardoor zal raedewerkon tot het levendig houden der herinnering aan een man die om zyn reclitschapenbeid zyn onpartydi heid en zyn trouw zyn algeheele eo opreohto toewy ding aan de belangen van Gouda de alge raeene hoogachting en het geheele vertrouwen der burgery bezat weshalve da ondergeteekenden Uwen Ilnad eerbiedig verzoeken Ie Vergunning te willen geven om in dat ptantaoen een Fontein van graniet en brons te plaatsen naar het hierbygaand schetaoutworp en boBchryving 2e Dit gedenkteeken na voltooiing in eigendom voor de Gemeente te aanvaarden te onderhouden en ala Fontein aan zyn bestemming te doen beantwoorden Hetwelk doende enz Volden de handteekoningen De volgende beachrgviog van dit monument ia aldua Monument ter nagedachtenis van den OudBurgemeester van Gouda Mr A A vao Bergen IJzendoorn op te richten in het Park aldaar voormalige tutn van ZEd BESCHRIJVING By het ontwerpen heeft de dubbele beatemming voorgezeten om op het daartoe aan te vragen terrein iets te maken dat Ie strekken kan om de herinnering levendig te honden aan den man tot wiena nagedachtenis dit monument zal worden opgericht en 2e medewerken moet tot verfraaiiog van het Park welka mooiste punt er mede wordt iugenomen Het strenge van een i monument commumo ratifc tot zekere hoogte funérairec moet doB verwacht worden door b g verfraaiiogsidee De plaats leent zich byronder voor een terraagewyzen aanleg door welks atygenden Ign bet monument ongezocht aan belangrykbeid wint en ongezocht gelegenheid geeft op kleine aehaal boven elkander gestelde bassioa te maken Wat de conatroctie betreft kao uit de tee keningen blgken dat deze beataat uit een bovenbouw van Noorach granieten blokken aoliede aan elkander gedookt gesteld op ge metaelden en overwelfden onderbouw van bak ateen waarop baaaina van zg Honierwerk Alle granieten blokken zyn met ruw behakte roaiieke koasena bewerkt op ruatigen grond z g brute op geboucbardeerd c De inaciiptiepiaai wordt van donkerder graniet gepolgat met ingehakte vergnlde lettere De afmetingen van het monument sgn ala volgt breedte bnitenwerka 3 50 M binnenwerki 2 80 diepte bnitenwerks 4 28 hoogte Tin dea top aehiarwand boreo bet wandelpad gemeten 5 16 M De onderfeeleu voor de waterwerking beataan nit een koperen kogel waaruit 5 aprnitenmei platte broeaen konien en een opstygspfuii ovei aande in koperen of bronzen vogel die hei water over de 5 eerate stralen heen in hei bassin spuit De afvoer van het water kan geschieden naar het naaatbggelegen watervlak Bevorderd tot doctor io de recbtsweleosohap aao de 0Div rsiteit te Leiden de heer P f do Pui geboren te Gouda na verdediging van eeo academiach proefschrift getiteld Het paebtcontract volgens het Nederlaodsch hnr gerlgk recht ver elekan met het Doiiicbe borgeriyk wetboek en andere buitenlaodsche wetgeviogflo De kieavereeoigiug Schrifi en Belydenia te Rralmgen zal haar 5de wioterleziug houden Ojp Dinadag 22 Maart dea arooda 8 unr iu het Vereenigiogsgebouw Vredehofatraat waar ata apreker hoopt op te treden da G Deur predikant alhier BosKOOf üy gelagüoheid der iohuldigingafeesten zal alhier eene rozen teutoonstelling worden gehouden ZoBTKBWouDU Het is den veldwachters Van der Stel en Willemaen alhier gelukt te dezer plaatse een gehemie alachtery te ontdekken waar van alles goed en kwaad werd geslacht aonder vergunniug volgens de Wet Tegen den houder dier alagery ia deswege procesverbaal door die beambten opgemaakt en het aldaar aanwezige vteesch enz is op laat der politie aan een keuring onderworpen L D Albi a83krimu Gii terau werd de bulpkerk voor de llervoroide Gemeente alh er aanbesteed De minste inachryvnr wiia B Breedveld t Oud Alblan voor f iOi D aan wien het werk i i eKuud De hoogste luialirijving bedroeg f1500 VËIl6ADERIi GV UËi GËUËEKTËIl4il VRIJDAG 18 MAART 1898 Voorzitter de Burgemeeater Tegenwoordig do hli Noothoven van Goor Jager Herman Nederhorat lioogenboom Prince van de Velde van Iteraon Bellaart Krook DesBing Vingerling en Jaspers Afwezig de tih van Galen Brunt Straater en de Raadt De Voorzitter De hh Bruut en van Gnian hebben kennis gegeven verhinderd te zyn deze vergadering hy te wonen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter Ik kan den raad mededeelen dat door Gedep Staten zyn goedgekeurd do raadsbesluiten van 8 18 25 en 28 Februari tot wiiziging der gein begroüting en dat tot afstand van grond aan P K van dpr Burg en eindelyk het raadsbcBlnit tot het aankoop O van groud voor het niakeu vau oen wandelpark uit hot legaat van Mr A A vau Bergeu l Izendouru Aangenomen voor kenuisgoving Ingekomen 1 Verslage 1 over 1807 van de OjienboreGezondheidsOommissio van do Kamer vanKoophandel on Fabrieken van Regenten vanhet Bestedelingeuliuia van de Gomnnsaie vanToezicht op het Lager t nderwy8 vau deComraiaaie over de Htedelyke Muziekschool envan Renten voor het Honmanigesticht In handen van B en W om té dienen bg do samenstelling van het gemcente veralag 2 Een achryven van B en W tot het inrechten invorderen van recognitie van de ErvenN C Wiezer Ter visie 3 Een Brief van B en W op het adresvan JReuringB betreilende het aan hem verleende ontslag Deze klachten zyn door deCommissie van Toezicht op de Stedelyke Zweminrichting onderzocht en ongegrond bevondenzoodat B en W voorstellen op dat adreaafwgzend te beschikken Ter visie 4 Een brief van B en W toi wgzigingder gemeeotebegrooting dienst 1807 Ter TÏaie 5 Een brief van B en W betreffende dotoelage aan de onderwyzerea en do onderwyzcreaaen aan de Herhal ingaschool Ter visie 0 Een brief van B en W betreffende detoelage aan de onderwyzera en het hoofd dercursus Toor volwassenen Ter visie 7 Een adres vao den heer J II Noothoven Tan Goor eu anderen tot het plaatsenvan een monument ter nagedachtenis aan Mr A A ran Bergen IJzendoorn Dit adrea met beschrgviog van het monnment is onder stadsnieuws opgenomen De heer Nederhorat Ik zon willen voorstellen of hei niet mogelyk zon zyn dit adres na afloop der agenda aan de orde ie stellen De Voorzitter Zoo de raad daar geen bezwaar tegen heeft zal ik dit na anoop der s enda aan de orde stelten 8 Een schrgven van de Wed J A Ameszkennisgereade dai haar echtgenoot di ean pensioen der gemeente geuooi is overleden Aangenomen voor kenniageving Aan de orde Voorstel tot reatitntie van schoolgeld aaude leertingen der zangklassen van de Stedelyke Muziekschool Wordt goedgekeurd Aan de orde Voorstel tot verhuring van gemeente grond aan N J van Wgk Wordt goe ekeurd Aan de orde De ontwerpverordening tot wgziging der Atgemeene Politieverordening Wordt goedgekeard Aan de orde Da rekening der Gem eeo te gasfabriek orer het jaar 1807 en hei daarmede verband houdende voorstel tot wgzigiag der geveaotebeftrootiugeo voor 1897 en 1898 Dit voorstel wordt oadat de heer van de Velde eeuige ialichtingen had gevraagd zonder hoofdelyke stemiuing goedgekeurd Aao de orde De ootwei p verordeningen tot heffing eo invorderiog vao rechten mor bet gebruik ol genot van opeubare gemeentewerken beiittiugeu ol lonchtiufteu en voor door of vao wege het Gameentebeatunr v r trekte dieoaten Wordt goedgekeurd Aan de orde Het vérioek van de Oommisaia tot bet pUaiaen ao eeo mooumeot oor wyien Mr A A van Lïergeu IJzendoorn Wordt zouter hoofdaiyke stemming aaogenoiofo Niets m er aau da orde zgnde wordt de vergaderiog gesloten RECHTZAKEN Het gerechtshof te a Gravenhage bavesÜgds gieter liet vonnis vao de rechtbank te Rotterdam waarby een koopman te Krimpen a d Lek lot maanden gevangenisstraf voroordeeld werd wegent diefstal van f 160 teo uadeele tan e n beschonkeo peraoou dieo hy ihmt bracht Da beknnde vergifligingiziak te Samtenheim znl eerlang voor da lUag che rechtbafik worden beliBu leldDe instructie ia gesloten eu de bekl van Kampen naar de openbare terechtzitting verwezen VKRSCIlEIDENnElD By de keuring voor den mil tairari dienat in Frankrgk zoo lezen wy in eau EngelKob blad zijn veraoheidon wi lryders voor deo dienat lichaiuetgk ongesohikt bevonden o a BüurilloD Uit het ffondUnd Alnaka wordt genifild dat de door de Chilkout spoorweg en tranoportinaat chappy ondernomen bouw van een kabelzweefbann over den Chilkoeipa voltooid ia en dat men voor vrachttrauaporl over dan pas door middel van deze baan lechtH 15 cents per pond berekent De reis over het g hergle die vroeger een tfheele maand donrde kan nu in één dag zonder eenig gevaar ptaati hdbben Kapitein lUy van fort Vukon geeft te kennen dat de rei eermg raaatregetHti zal nemen om taiidverhnizers naar Aïaika die niet voor twee jaren van proviand zijo voorzien de reia te bemoeilykeo omdat het vooruitxioht beataat dat zy anders van honger omkomen Keq vreevelyke reia heelt de heer Faber Deenseli coosul te New Cast e de vorifce week gemaakt Ity keerde derwaarti oit Londen terug met den avoodanellrein Aao een tukschanstation atapte hy oit om in de eetwsgen pleats te nemen maar juist zette de trein zich weder in bereging Hg bad nog even deo yd om op den treedplaok te spring o en f icb aan d n stang vab een portier vast e honden Maar alle pogingen om dit te openen mislukten Zyn geichraeuw en zakdoekgezwaaï werd mat opgemerkt en zoo werd hy zooder winterjas terivyt een yzige wind hem io het gezicht sneed en damp eo rook hem omgaven ruim 64 Eng mglen er door velden bosacheo eu tonnell op de treedplank medegeToerd Zyn banden werden verstyfd van da koad zoodat hy moeite had zicti vaNt te honden Tuch hield hy vol tot de trein weder stilhield en by meer dood dan lerend oit zyn hcoarden toeitand verlost werd Uargerlijke Stand Hoordrecbt GEBOREN Lena ouders D Wolvera en G Borggaaaf Hendrik ouders P v Mullem en C Boom Arie Adrianaa ouders H Vryttnd en L Hoogendyk OVERLEDEN G Ropke 2 m J nu Bergen Brarenboer 3 m f