Goudsche Courant, maandag 21 maart 1898

Maandag 21 Maart J898 No 7534 36ste Jaargang mimm mum JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeUrooR No St ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden beekend Baar plaateruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TclefMi Ro De Uitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AlzonderUjke Nommers VIJF CENTEN VAN HET ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKROONDE LIi JiM iNGOi D ia weder een enorme voorraad in Magazijn bij A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoon l o if Ueurs van Amsterdam slotkrit 87 Vrkrg s Vi 99 T l 102 881 84 86 1 7 ♦ B 98 98 987 1 IB 51 88 i 2 25 102 8 357 100 8 66 660 466 1001 47V 1007 804 143 8 9 7 101 101 1297 97 80V 80 11117 113 205V 211 100 66 69 1637 967 86Vb 18 631 16 MA IIT NïDBEUKD Jert Ned W S 2 dito dito dito ydito duo dito 8 HoNOi B OW Oeudl 1881 88 4 Italië Inschrijviog 1863 81 K OoaTENB Obl in papier 1868 6 dito m zilver 1868 5 PoBTUOAL 01 1 mot ooHpon 3 dito ticket 8 Bdslakd om ilinneiil 1894 4 V dito Gocooi 1890 4 1 137 87 4 35 463 59 130 dito lui lloths ISB 4 dito bg Uopo 188 90 4 dito in goud loon 1883 6 dito dito dito 1884 5 gpilij Perp t schuld 1891 4 TualtRIJ Qopr Oonv loon 18U0 4 Ore leening florie D Ooc lo niOi Bcrio O ZuioAra IUp v obl 1802 5 MbïIco Obl Buit Bril 18110 6 VenBziiki Obl 4onbep 1881 AMSTRaoAM OI UL atien 1895 S RoTTEBDAH Sled Iron 1894 8 Ned N Air llaudeUv ttand Arendsl Tab Mij Cortifiralon DeliMaatschappij dito Arn llvpotheekt pnndbr 4 Cult M j der Vorstnnl aaiid ir Hypolhookb paudbr S NnUerlaiHlBche bank aand Nnd li ttndolniaatsoh dito N W fc F c Hyp b paudbr 5 Rolt Hypolhookb pandbr 9 i l tr HypotiiBokb dilo 8Vi OoSTENa Oost llnng baak aand Hlbi Hypnthtiekbank pandb 4V Amerika Kqul hypoth pnn lb Maxw L i Pr Ijien cort 6 Nkd lioll IJ Spoorw Mij aand My tot Krpl r 81 Ppw aand Nod Ind t poorwegm aand Ned Zuid Kir Spm aaud 6 dito dito dito 1891 ilitoo iTAUlSnoorwl 1887 89 A Kohl 3 5 75 K 102V Zuid ltal pwaiy A H obl 8 PoLiN Warschau W eeuen aand 4 HliBL ir flu Spw My obl 4 i lUltiBrho dito aand Kaolowa dito aand IWHii Donib iilo aim I fi Knrsk l h Aaow ip kap obl 4 dito dito oblig 4 12 13 1 11 B 10 4 104 117 15 75 49 77 1897 99 1067 108 1017 ini i 120 135 34 V Amehika ent l r Hp My o l 6 Chio it orth W pr J v aiuicl dito dito V H i l o or ol l 7 hBii ijrJï KioOrSpin lert v a lllinnifl ontral obl li goud 4 Louisv Sl N aah vlll lert v aand Mexico N Spw Mg lo hyp o fi MiBB KanBiiB v 4pot prtif aand N York Ontaaiofe est aand dito Ponn Ohio oldig fi Oregon l nlif Ie hyp in goud fi St Paul Minu Mauit ohl 7 Un Pao Hoof n oblig 6 dito dito Line Ooi lo hyp O 6 Canada Can South ert v aand V N O llallw Na luh d c O AmBterd Omnibus Mij naad Rottotd TramwogMnuts aand Ned Stad Amsterdam aand S Stad lloltordam aan 3 Beloie i tad Antwerpen 18 7 2Vs Slad Krusaol 1686 2 HoNO Thoisfl Hegullr IpboIIbcIi 4 OoBTENa Slaatsleening 1860 K K DoBt B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1888 Ned Ver Be Hvp Spobl eert ADVERTENTIEN Evenals gewoonliik kunnen nog HoiciceHngen Paarden en geweid worden op den meheurpoMer van 1 April 1 Nov Hokkelingen it 15 Paarden a 26 Adres by JAKOB DEKONlNO Sclieurpolder Hoek van Holland ol bjj C OCKUOKST te Kotterdam D J van Yelzen i 5 STEKDS VOORH VNDEN een FU G COLLECTIE DUBBELE BDUaT Ü 10 1 Ill ljr iLILil Iv EikelCacao lanlievnleii door llli Genees en Schei kundiirea Bekroaiid met Gouden en illveren Vedailles foe i nnm Vertlerkend en Mangeuaam van Hmaak Met melk gekookt Beer aan te bevelen voor d tgeHJ tnr he f pbruik bg kinderen zwakke personen en klierachtige gestellen FahrUUmerk Met water toebereid is zj als ffeneeHlcrachtige drank uitstekend bjj diarrliee ook voor znigelingen en kleine kinderen De echte Eikel Cnenn van KBAEPELIBfi HOhH is alom verkrijybaar in vierkante bassen van een Vj Kilogr ƒ 1 70 7 Kgr i 0 90 en Kgr ii 1 0 50 voor icn van Etiqnet waarop nevenstaand fabriekBinerk en hanteekening van de labnkanten KUAEPELIEN HOLM Honeveranciers Zeist Stedelijke GasfalDriek te GOUDA De priiB van het gas ii O cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 s t Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratia iian do hoofdhuis verbonden met lf nieter vrije leidinj achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeterH bedra 4 t de honr 10 coat per maand BewonerH vnn perceelen van ten hoogste 2 25 pt r week kunnen wekelyke afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestfllen enz tegen betaling vaii eenige centen per week in huur hekomen E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt SP RBBKVItES MAANDA 5 DINSDAG DONDERDAG en XATKllDAO van tot S uur WOKNBÜAOen VllMDAGvan Itotï uor ONDAOH met J VE KGEER G OUDA Levert KOPLATTEN AIICHITRAVEN en L1 IHTEN volgens op te geven profiel Pi JRXJS Het zagen va TOOGSTUKKKN en verder alle zaagwerk wat lot het vak behoort Met en zonder levering van hont OBANDS MAOASINS DTJ Irinteips NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modoalbuni voor het Zomeraetxoeii nsg niet ontvaugen hebben dit te willen aanvragen aan Mi JILES JAlllZOT 4 C Paris Uetzeltde wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Hestellingen van at 25 franc vrjj van alle kosten aan huis met 3 verhooging Hé i péilitie k iiiloor te Roieiidaiil N B TLSSOT Co Bordeaux Botterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch van 5 en 2 liter voorzien van het attest van Dr P JP van Han Booa ProeiHesch l SO Verkryghaar hg J H ROODE QOÜDA Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eeori pxa cla tigr rxet in g ericli t HEERË HIIS mei Tll staande aan den KAITTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Reuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbe pioeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tcg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en g eheel ing peht naar de eischen des tijds Te bevrag en LANGE TIENDEWEG D 29 GOIDA IJMEGEN V MMHBi Clocdercii voor nijinegeii worm den van af den l n iiAAIlT e k aanffcnomen door den Agenl der Sloombootreederij ESTAFETTE voijjens jewijzijyd tarief met kostelooxc overlading ie Utrecht van waar hel vervoer verder plaats heeft per Schrocfsloomhooldiensl IIEl HTJlIi ll welke van af gfenoemden datum Gouda iilet inccr xal aandoen Tarieven en verdere inUchling eo bij den Ag ent Aaadteekeniatf met rooda letters $ aet vooral op de H J MOERBEEK Overal Sl lS örkrijgbaaf Maatêchappij tot Exploitatie der Victoria Brorit gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 VOORJAAES PAARDEITMAEKT TE C3 OTJ1DA e aanverwante Artikelen OP VRIJDAG 1 APRIL 1808 Loten voor deze Verloting zijn te bekomen bij A Brinkman Zn lange Tiendew D 60 Prijs I II Loten voor f 10 ïiïïS C Patent H Stollen i irgiiiMn IKUHBM iiicmniriiint luiglKli Fitrtititt Der gr09êe Rrftdg am QrflliUQ Pa ent H StoUen arrungen hat Aniata lu rar sohledsnan wfrthlmen Nachahmun mi gagtbaa Malt katife dahar umara gteta acharfen H SttMtm aur ton una dlraet odar in toletm üunbatHlIuRia k AfTM MMêie Plaket wit nobwatattaad vttgaMmfi tiL rS PreMtalm ml ZeugniMe gratk Mtf taa Wa Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Bultenlandsch Overzicht De Btaod der partijen in den a s Maandaj weer bgeeokomenden OuitenrijltRohen Rgkera d is als volgt rccbtürxijde 170 Slarea linkersyde oppositif 120 a 130 Duitscbera CD soeiaaldemooraieD en dnirto scfaeo een groote groep van middfln partjjen eveneens ter sterkte ran 120 a 130 man die das feite Igk de macbt in banden beeft De welsprekeodheid orer het wetontwerp T D Coremans en De Vrien it neemi geen einde ËergUteran war n weer verscheiden voorstanders aan t woord onder andi ren de rapportenr Van Canwenbergb de minister van biDnenlandscbe zaken en onderwys Schollaert en de sociatist Demhloo Nif t zonder belang waren eeoige mededeeHugen an den minister over bet ooderwy in i Ntderlandscb Terwgl in VUaniech België bet getal lagere scholen waar ook Fransoh onderwezen wordt Termindert is in Walenlaod in één jaar op 170 lagere scholen het Nederlandsob als leertak ingeroerd In Vlaamscb België kent een derde ran de leeraren tan de middelbare scholen reen Vla mnch un in Waleolaiid zgn oog geen zevende van de leeraren Vlaming n Van de 48 middelbare schoten in Walenland ia op 44 het Ylaamsch een verplicht Tak Be redevoering van Dembton leverde gefn nieuwe gezichtspunten maar wel eenige stglpaarleo op Zio vertelde hg dat België was de spiegel van concentratie voor de vlammen van de wereldtiefde van de socialisten en later seide hy dat de Walen toch moeilgk de 2 700 000 Vlamingen om hals konden brengen Dat kouden ze niet en wilden ze niet Tegen sprak alleen de progressist Ma nette Bit saam ook van zgn geestverwant Hense Da Kamer heeft gisteren met 99 temmen tegen 19 en 4 onthoudingen bflt wetsvoorstelGoremam De Vriendt bftreffende betaanwgzen Tan het Vlaamech als officieele taal naast bet Fraosoh aangenomen Frankryk heeft aan de CbiDeesobe regeering verzocht geen grondgebied af te staan in de vier provinciën Kwang toeog Kwan st Jan1180 door Jan aao te aogeo verlengen en een kolenatati B te mogen veitigea te Lei tsjoD Gbioa heeft oog oieta willen beloven FEVlLLETOISi HARRY SHARPE de agent der geheime politie Roman naar het Bngtlach U ff om mee naar hinoen zeide hij maar Ben rakte sioh los en sprong buiten het bereik van den man fNiki er van hoor sinjenr zei bij Als je me wat te uggeo hebt vooruit er dan nee maar wat het binnenkooien in een aDdermaos huis betreft daarin doe ik precies zooals ik zelf verkies De horrelvoet veranderde dadelijk van taktiek on Ben was razend nieuwsgierig wat hjj met hem voorhad Hjj zon zoo graag iets heel beiangryks aan Sharpe te vertellen hebben f Als ik wegloop dan ben ik nog net even wijs dacht hg das bleef hg op veiligSD afstand van den grommigen horrelvoet staan Kou wees maar niet haog E ide deze met een grgos die een glimlach moest verheelden Ik ben xoo n beetje zenuwaohtig uitgevallen de menschen schrikken wel eens meer van mgn maoteren zoolaog u mij nog niet goed keneen Ik doe nissohten wat vreemd maar ik bond veel van fliake jongens Ik heb zelf een aardig meisje van jou leeftijd kom binaen en maak eena keaais met baar terwgl ik even het antwoord achryf Op dit oogenblik beasikte Btn voor md der De Amerikaansche Seoaiit is gmteren tot Maandag verdaagd Men bondt zich na over taigd dat president Mac Kinley niet voor Maaod g epn boodschap zal zenden aan het Congres olschooo men vrg al emeeD gelooft dat het rapport van de Maine cnmmisaie heden te Waanington kan zyo Verspreide Berichten DülTSCHLANÖ De eerste torpedoboot vernieler die voor de Doit che marine geboawd is zal komendo week te Chiswick voo ntapel loopea Bet schip lal dezen zomer aan de oefeningen van het eskader in de Ooit ee deelnemen Het officreele onderzoek natr da typhns epidnmie onder de soldaten var bet derd butatjon van het TOvtf regiment teiSnarbrücken b flti aan het licht gebracht dat deze zoo goed als Kükcf t4 wyten is aan ht t gfbraik van eec aHrdappelfltaatje op ki izer s verjaardag UezH ste wai bereid door efu soldaat die kort tp voren feo priruat had Rchnou gemaakt eu zyne banden niHt bebonrlyk had gereinitid Aardappelen vormen volgens de met het onderzoek be astfh deikundigen voor dea typhusbacit een iiitaeo ndeo voedingsbodem Alle manacbnppen die van d sla hadden fieggten omstreeks 300 werden dan ook ziek D onderofficieren en soldaten die met verlof waren bleven gevrywaard Tot nu toe zgn 40 man overleden Even voordat het gezin van een kolenhaude anr te Barmen Woensdag aan tafel won gaan bad in de eetkamer een dyoamietont ploffing ilaats De knobel borst aan takken die in bet gebeele vertrek een ontzettende vurnieÜng aanrichtten Later bleek dai er dy namiet onder de kolen was geweekt Hoe en waar dit gebeurt ia veet men nog niet Frankrijk Op de agenda van den Senaat van gieter komt de interpellatie van Seheurer Kfetner Thévenet en Trarienx over de overlegging van een iiiet aan Dreyfua en diens verdediger getoond atak aan den krygsraad van 1894 in raadkatjier niet vuor g werd den Hden Febmari door den Senaat een maand uitgesteld maar is thans blykbaar door de aanvragers ingetrokken De rechter Bertnins heeft onlangs hg een klein boekdrokbertje te Pargs vgfdulzend exemplaren van een anarchistisch manifest aan da dienstplichtigen in beslag laten nemen De ramen van het huis het liefste meiejesgezichtje dnt hg nog ooit in zgn leven gezien had Yjqxi ougenhlik geleden zou nteta bom overgehaald hebben om het huis binnon te gaan nu eohter was hg eensklaps van gedaohton verandeïd Dapper slapte hg den man met den horrelvoet voorhg en trad do lage imalle huisdeur binnen Vil Een gevecht mot een pochhans Ban bevond zioh in een lage kamer waarvan een gebarsten keakenfornuis en een als door ouderdom geknakte kaehelpijp de eene zyde voraiorden terwijl de tafel die er uit zag a s stond zij op haar laatste heenen benevens eenige min of meer pnotlooze stoelen het overige meubilair vormden Hij overzag dit alles met één oogopslag tot zijn blik bleef rusUn op het meisje dat bij het rnam Btond Zij keerde zich om toen hij binnentrad en terwgl bij baar na aandachtig aankeek vond bij baar n g mooier dan hg van de atraat af gedacht bad Even glinilachte zg tegen hem maar dadelijk nam haar gezichtje een uitdrukking aan van groote zorg en onruat fKgk esas Kan ik heb hier een kameraad voor je zie je niet zei de man met den horrelvoet terwijl hg dicht achter Ben de kamer hinaenstrompelde ir Ja ik zie hel antwoordde z op saehtenrnendelijken toon Baat me eeis wat sohrgfpapier Nan vervolgde de man op ruw bevelenden toon ffik geloof niet dat er nog sohrgfpipier ia hais fa seids sjj aonalsod boekdrukker in Dmrdag in verhoor genomen hg was wanhopig over bet geval en zwoer den rechter dat hg geen anarchist was Zoozeer heeft hg lich de verdenking aangetrokken dat hg tbuigekomen rich den hals trachtte af te Bogdeo met een scheermes Hg verkeert in leve agevaar Eno BLAND Renter feinde eergisteren uit Bombay dat er volgens amhtelyke opgave in de afgeloopen week 1059 raenacben aan de pest gestorven yn d i 38 minder dan de vorige we k De Bterfgevatlen door verschillende oorzaken be droegen eehter 2137 tegen 2080 in de vorige week AUEBIKA De regeering onderbandelt over den aankoop van ees onderteeRc kationneerboot van bg zondere con truclie die volgens den uitvinder den beer Bolland allüén een heele vyande iike loot uit het vaiirwater van een der groote bavaos sou kuntien houden De boot moet bij den proeftocht goed voldaan hebben Op da werf te Baltimore wordt voor rekening Tao dfl regeering een onderzeescbe torpedoboot gebouwd de l lunger Men hoopt er spotdig mee gereed to zgn Fitssimmons de bekende Ameilkaaosche bokS k Loeft op en uitdaging van garoUega Corbntt geantwoord dat hg tich onder geen nkele voorwaarde met desen wil meten daar hg gi en aanleiding vindt tot een herhnliug van den w datrydt waarin hg zyn tegenstander flink gnslageo heeft Op een uitdaging van Mc Coy beeft Fitz simmons geantwoord dat by teg n dt zen den stryd wil aanvearden aU vau heide zyden ten mnite f 25 000 wordt ingezet Itai ib Uit Rome wordt gesfind dat de pans ondanks het aandringen van Duitschland aan Frankryk bet beBCbermheerschap tfver da katholieke zending in O M Azia zal laten Sl ANJK Id da myn Santa Isabella heeft een ontplof flnif plea s geha l Ër zgn tal van slachtoffers reeds werden zfstig Igken bovengehrocht BINNENLAND TWEEDE KAMER Zitting van Vrydag 18 Maart Het verslag wordt ter tuel g bracht over het wetsontwerp houdende bepalingen tot we yïlr is wel dat weet je drommels goed Baal me papier zeg ik jt l nik bob een paar losso bostel briefjes in mijn zak daar kunt u er wel oen van krijgen zei Ben terwgl hg bet papier reeds uit zyn zak haalde iDie heb ik niet noodtg Ik heb Kan gezegd wat lij Ie doen had en dat zal zg doen ook of ik cal Je eens laten zien hoe ik met haar omspring all zg io de contramine is A t8 ik ia n i ptaati wai dan zou ik u eens laten zien hos ik u zou behandelen als ge m j als een hond befaandeldet I riep Ben uit Kan haastte zich tot hem en baar handje op tga iirm leggende zeide zij fluisterend en gejaag l yO ms k hem alsjeblieft niet boos hg is vraeaelijk driftig en ik geloof dat hij het er op toegelegd heeft om twist met u te zoeken Dat is de eenige reden waarom hg u heeft binneDgehaald Bg sohrijft geen antwoord op uw brief hij kan torDauwartiood achrjjven alleen maar een kleia beetje lezen Och toe maak hem niet boos maar ga zoo ganw mogelijk weg Heaiob gal Uw levea hangt r misschien van af Ben aarzelde AU ik weg ben zul hij het jou laten ontgelden zou hg niet f vroeg Ben Keen ik kaa best voor mg zelve u xgm en weet hoe ik met hem moet omspringen alfe anderen hem ten minste niet kwaad maken AU i dna mij niet in moeielijkheden wilt brengen oeh ga dan wegt Ik zal het doen ik vind het vreesslljk om je met dien tgger alleen te laten maar als ik door te biyreo je ouaaojenauahedsn besorg don zsl ik ring an voor den land taib ot bowhboaw schadelyke dieren en van ptantziekten Tot dadelyke behandeling wordt besloten Het afdeeliogsferslig geeft den heer Ferf nadat hg de regeertog en speciaal den minister van binnentandsohe laken hulde gi hraoht heeft voor hare activiteit aanleiding te verklarett dat hg van zgn standpant niet deelt in de vrefts door een enkel lid in de afdeelingeo uitgesproken dat eens protectloolstlaobe regeenng misbruik zon maken van de baar bier It geven bevoegdhe d Troaweos het ontwerp 7 elf bevAt een veiligheidsklep tegen loo tanig mi brnik Spreker geeft voorts dan miniHter eouige wenken voor de toepassing van de wet bij den invoer van planten en vrachten ook tiit andere laeden De Minister van Binnenl Zaken de heer joeman Borgaaius dankt de Kamer voor de urgentverklaring van dit ontwerp en voor de vry alkcemeene adba sie die bet beeft gevonden De reg eriag deelt ook niet in de vrees voor misbruik van de gegeven bevoegdheid in protactioni ttflcheu zin geen regeenog aal langs een omwtig hare protectioaiittnehe badoeliogei willen bereiken Moobt zg dit willen doen dan bevat inderdaad artikol 2 een oorrecttof Ds door dei heer Ferf gegeven wenken zullen by de oitvoering van de wet in overleg worden genomen De algemeene beraadslaging wordt geitoteo De Miaister beantwooreK enkele oi merkmgeo van voim in bet Verslag over de artikelen gemsakt o n verandert hg het woord verwerping in de grondwettelgke nitdrakkiog nietaannemiug terwyl in art 4 de woorden de onteigende worden vervangen door den rechthebbende Daarna wordt bet ontwerp loader hoofdelgke stemming aangenomen De Knmer ii vervolgens tot nadere bgsenroeping gescheiden Ds leden van de Eerste Kamer dor StatenQeoeraal sgn ter vergadering bgeeogsroepen tegen Maandag 28 dezer des avonds te batf negen aur In de afdeeliniten der Tweede Kamer werd by het onderzoek van bet wetsontwerp hoo deode nadere nepaliugen omtrent des aeegnt van gedistilleerd werd vrg algemeen een wjjziging der beataandn accgnsbepalingea noodig geacht Sommige leden hadden een meer ingrypend prineipieele wetiwyziging verlangd maar be BoboDwden het ontwerp als een stap in de goede richting en hechtten weinig waarde aan de bezwaren iu de adressen Anderen badden wel bezwaar met het oog op het doodvonnis der branderyen 3e en 4 klaaie hg het ontwerp weggaan Hierop koerde Ben zich naar de deur toen hg tot zgu schrik bospearde dut ds horrslvooi titlotjes was opgestaan en de deur op slot had gedraaid Tegelgkertgd hoorde h j buiten naderenite voetstappen Ik ben volstrekt niet van plan om je lo gauw weg te laten gaan joDgr krielhaan seido hg terwgl hij kwaadaardig tegen Beo gnsoikte De brief dien Je m gebracht hebt heeft me omtrent je persoon ingelicht Ik weet nu dal je een allemachtig betronwbaar prodnot bent raaar dat ik js wal bruikbaar zou kanoen maken als ik je sleobts wiat tf temmen Je moet echter flink gedrild worden Bon tiegre p dat bij ia den val die zonder tvr fel door Diek Underwood voor hem wae neergezet gevangen zat Bij rende op de dear toe on Iraohtte deze te openen maar de man plantte t n reuzenlichaam er stevig tegen aan met de woorden Wel zeker I la je gang t 1 eb je durf in je IgfF Kan je vechten Ik vecht liever met u dan dat ik met u eet was Beo s antwoord Dat klinkt goed vind je ook niet Kan F We zullen MDS zien of zgn daden eren soo goed zgn rU zijn woorden hé Kan Heb je Lon siet Qooren koBiBa F I on is mga jon n en xsg jij Bena Kaa of Ijou geen spieren heeft F Zon hg het niet lekker vinden dit jonge mensch eens fijn t beaken fa NanV De perBOoa in quaestie duwde op dit oogmblifc met alle kraeht ds denr i n en trad de kamerbinaen Wêtdt Mnolgd