Goudsche Courant, maandag 21 maart 1898

a a w 73 bo C a IM a o 1 S V 8 17 4 36 6 06 8 84 6 34 3 60 08 C 4 6 56 7 10 7 13 1 89 8 16 3 43 8 9 10 17 10 34 10 41 11 19 10 35 lÜl 6 30 ff 7 1 55 3 36 lt l 0 17 11 41 l Inrichting voor Heeren Jongeheeren en Rinderkieeding PEEK dl CLOPPEI BURGa a © 08 a A a s B a a Si CB 9 a o w es 1 aa GROOTSTE MAGAZIJNEN VAN NEDERLAND VertegenA voordigd te C3r O TJ ID A door GEB BISPING Dagelijks outvaiisst der nieuwste FRAnifilCHE EIGELISCHE en l§l€HOTI§l€HE STOFVEIl LOFODI SCHE LEVEBTRAAIV onderzocht en aanbevolen door het sokaikondig laboratonana ouder toezicht van Dr R S TJADEN MODDERMiN en aanbevolen door t Consulaat der Nederlanden en Noorwegen an door verschillende bekende Aatoriteiten Verkrggbaar bü J F HGimiAN ZK TIBNDEWBQ Ülrecte SpiMtrwcRverblndlngcn mei GOlUA Wlnterdlensl 1897 98 AaogevaugeD 1 October Tyd vao Greeowlch I eOBDl ROTTI DAM 8 80 7 8 10 8 3 10 U B IB 9 54 lO U ll l 11 1 1J 18 U ÏS 1 8 8 S 7 4 U 5 U 7 ISi 8 80 51 9 66 lO M 10 86 11 10 86 lï li it li Si 18 89 r 11 46 n 18 55 1 58 4 4 16 10 OTTÏRDA M 6 0MD1 10 19 11 86 11 60 U J7 1 44 11 30 10 09 7 50 5 30 88 9 4710 18 10 80 ll St 6 51 7 86 M 10 10 5 40 6 66 11 54 13 08 13 47 6 38 7 10 7 46 18 9 00 601 Dl DEN HAAS oiida EeTaakulMQ Uoarltapalle Zoetemeer Zegwaard Voorburg s Haga 7 30 1 80 9 16 96 10 14 11 16 18 16 18 98 1 37 3 46 4 49 5 96 5 64 6 11 7 34 7 68 8 88 8 6410 10 19 11 16 Mt 7 413 4t f 13 40 04 10 19 ÏJU7 68 1 t 18 61 8 18 10 81 T S 07 0 08 t 1 06 t iO I 10 88 laK 8 13 M 43 1 E4 10 4411 46 19 46 1 10 3 05 4 16 5 16 5 55 6 33 6 S0 8 04 8 84 0 33 10 38 U i 11 44 Ol D AUTRIOHI Unda 5 30 6 34 7 68 8 31 07 10 19 10 61 18 00 18 53 3 80 Oadew 5 36 Woarden6 48 8 10 11 33 3 46 Ulrwilit 6 03 7 4 8 38 9 0 9 80 10 5111 4 18 83 DEK H A A 6 eOUDA lHage 46 7 30 7 48 8 5 9 46 10 1111 37 ll M 1 88 9 44 3 40 4 03 4 33 80 6 1 7 1 7 51 33 10 08 Voorb 5 1 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z ÏMlr6 6 10 81 1 6 4 8 6 80 9 4 20T M 6 17 10 48 3 06 6 04 6 1 0 9 Oouda 6J 7 48 8 13 9 03 10 1610 54 11 67 13 601 17 3 14 4 08 4 8 1 6 6 0 7 4 8 13 10 10 10 M O T K K O H T e O O D A Utrecbl 83 7 4 8 9 9 10 lO K 10 l § 11 33 1 8 03 3 66 4 43 36 6 36 7 56 Woardea 6 58 0 10 88 11 65 4 16 1 13 Oadawalei 7 07 3 14 10 46 4 14 Goada 7J1 8 37 9 98 9 61 10 59 11 10 11 111 33 S 40 4 87 5 10 6 07 1 30 3 38 10 34 10 4 AM8TIBDA S O D D A T 0 3 10 10 41 1 3 0 oai iMi iiaiiMi M S O C D A A HSTSBDAH 43 10 1 11 10 4 U 1 1 1 IJS 1 1 4 HJ nitgttprokea en hi t Dtdeel di utngerols voor óeu laudboaw die de po liBff Kal miieeti Zy venichteii ót TerbooKinK vao het wet el k mioimam aa trek of iaToenog vaa hRi Bfllginche stelsel lo elk geral dieodeo roor klcïoe braoderyeo milde OYArgaogabepaliogeo ie orden opgeDomen MeTfoaw Eogelen Sewiog treedt tbaos ie BauDover op DonderdHgavopd behaalde zg een groot loccei met TraviatH Na de eerste en tweede aote werd de kuDsteoares driemaal eu aaa het slot TÏermaal ieroggeroapeo Naar wg rernemen zal de Discootomaat chappg te fiotterdam geen üirideod uitkeereu ale een gerolg van de groote fail hBsemfi ten waarbg deze Maatacbappij io 1897 betrokkea wai Ter gelegenheid der iahaldigiogsfeesteD zal op de heide naby lieDkom eo £ do eéo groote militaire reroe plaats hebben waaraan door alle wapens zal worden deelgeoomeo De mariue sal vertegenwoordigd worden door de bemanning an £ 1 M Bellooa en Marnix Mei meldt ons nit Rotterdam Giiteroamiddag arriveerde alhier roor de stad het DniiBohe oorlogschip Qneiseoau komend van HaTBDB waar bet bg de tioebclen op Italië de Duitsche regeeriog Tertvgeawoordigde om lot bet betalen der oorlogsscbatting te dwingen De Qoeisenao ia een op eidiDg cbip voor marine matrozen hHt ia van de zongeiiaAmde eOBiposititibooDeo d w z Tsn bout met yzeren ipanieo Het ia lang 74 M breed U M □ keelt f eo dieptiang fan 6 M met eene wat rTerptastsmg van 2856 ton en eeue indioateur paardenkracht van 2500 Id LS79 te wi ter geloopen liep bet by Ac proefvaart 14 myl De bewapening bestaat ui 14 Latiouneo van 15 cM 6 revolverkanounAn en twee lanceerbrnggnn vour vi chtorpedot De bemaoniog bnataat ongeveer uit 3U0 koppen Ofze oorlogaboJem is gelgk aan de Stein die te Vlisfiiogeo binneuliep Nog hedenmiddag maaltte de cossal van Dnitschland aldaar dr F Perl Pruiaiaob regeeringiraad alamede de oommandaot van H M DaU da luit ter zee lekl Kuyl de overste T o de marioniera Cambier en eokeUnoievieleD OQtontaiten zjjn opwacbtiug by den commandant kapitein tfr zbb Hofmeier De leden dar DuitBcbe clnb geren httdeoavond ter eere van de officieren van de Goeiaenau een Hbitterende aoirea mei dames io ban Eocieteitsgebuuw in de Wittede Witbstraat De QneiaeDBO zil te Botcerdam ruim een week vertoeven Naar aaoleiding van Teraoheidene in den laataten tyd plaata gehad bnbbeode branden van toreoa VKroorzaakt door het inalaao van den blikiiem bad de miniater van binnenlandaobe zaken het advies gevraagd van de wiaen natuurkundige afdeeliog der Knoinklgke Aoademie van W tenaohnppen omtrent de f raa of het wenacbelyk ii ie bnvord ren dat all torens worden voorzien van bliksemaflei Iers dan wel of de omataodiglieid dat daar een jaarlijks herhaald ond rzOek daarvin niet met zekerheid ia te vfrwachteo het gevaar voor het inslaan van den bliksem door hot aanbrengen van geleiders eer vermeerdert Bene commissie nit de genoemde afilenling bestaande uit de heer n J D van der Waal H A Lorentz en H KimeTling Onuen braclit ever de zaak rapport uit Hare eooctuaie luidde Allen te zamen genomen kuint h t ODB voor dat het totale gevaar vooi een zeker getal kerken met torena unsetwDfeld wordt vermiaderd ala zy allo vao nfliiders worden OnTsien al mopt men vre4 zen dat eeiiiite daarviin na verloop t an tyd dfi Ct zollen raken 8 3 48 S 49 9 56 9 G5 5 5S 6 08 6 H 6 19 6 i OaulU 6 80 7 S5 Hoordreobt 7 89 Nieuwerkmk 7 89 0 MiU 7 4 Katterdua 7 7 55 Rotterdam OapaUa Hlmwaikark UcionUtebt ftouda 9 80 16 i iS 4 tt 4 S5 5 04 5 11 5 17 8 31 Jl 6 37 8 1 Ooadh laataidaa 0 8t Dat mlufschen inaatrrgelen di er toe kunnen leiden dat de afleiders K i d a ingtl iid on an tyd tot tyd Seh orlgk onderjooht wiird n van het hooffitp helantï zii bahnwi n wii hipr oanwetyks by te ToegeQ De minÏHter van biDiieulanducbe zaken heelt dit rnpport io afdruk aan de CommHinanasen der Kouingtn me l gedeeld m t veriofk om in het belaag van iet behoed der in oaa land aanwezige monumenten de sandaoht van de gemeeDtebeatnren op dit rapport te vittigen Het zes Ie jaarverslag van het Botterdamacb Pohtielonds getuigd weder van Toornitgaog OiitvaDeen werd aan giften ineens fl303G5 aan jaarl kaeh giften f 1884 50 aan eootribatiëi f 4146 50 en aan tenten f953 63 totaal f 90 39 87 Ouder de uitgaven komen aan aankoop van efiecten f6077 57i en ala nitkeering voor zevi n overledenen f2100 terwyl het asldo inkaa op 31 Deo bedroeg f 375 441 Da betittingen van bet fonds vormen een kapitaal vaa f3U72 91i tegen f2521384 in 1896 alaoo een vermeerdering van t5965 96iHel aantal deelhebbers bedroeg 1 Jan 1897 634 waarvan door overlyden ontslag eaz 48 afvielen Daarentegen traden 78 toe zoodat bet g tsl deelheb ers Ihnn 664 bedraagt waaronder 22 die gepensioneerd zyn Het aantal donsteori h drofg 1 Dep jl 229 Waa de nükeericg by overlydeo dtt jaa reeds met f 25 verhoogd en atzoo gebracht op f300 by den dt kuodigeo raadsman ia een onderzoek aanbaugig gewee it of de ataod van het foada een oieowe verkooging kou plaats vinden en werd naar aanleiding tbd dieoa rapport besloten de uitkeeriog andermaal met f 25 te verboogen en ulroo op f325 te brengen 6u Konioklyk besluit van 26 Febr no 21 it te Viane i de goedkeniing verleend op de vnorge tHlde jaarvfedde voor df n burgemeeeler 1000 en voor den secretsria 1 800 met ingang vtn 1 Jannnri 1898 STADSNIEUWS De ÜOUUA 19 Ma ft 1898 majoor P W van de Vfldo ran h t 4e rt g luf albier wordt van 21 dezer tot 2 April gedetacheerd by het Ie reg vo t art tt Utrecht ter bywouiag van een corsua in de arlilleriewetenschappeu Te s Gravenbage zyn gisteren o a geslaagd oor het examen nuttige bandwerkeu de dames G Ulommendaal en A M Grebe beiden a hier Wy herinneren onze lezers aan het concert dat Maandagavond gegeren wordt io de Zaal Nut eu Vermaak der Sociëteit de uniec door de dames tlegmans Vele ganffiga beoordeelingen vielen deze damea ten deel in üHe plaatsen waar zy optraden In bet schattingsdistriot alhier ia benoemu tot lid in de commissie tot berzieuiug der belaatbaro opbrengst der geboawde eigendommen de heer F S W Gantier burgemeester van Gouderak Alt plaatavervangend lid de heer B Koker Jz bargemeeitar van Krimpen aan den IJsel NiEuwEEKBBK b J IJsBli Bedankt voor het beroep by de N d Hervormde Kerk alhier door ds K A de Groot Az te Bonten Kaphu h a h Usfa Gisterenmiddag ia albier een tweejarig knaapje in eene sloot geraakt en levenlooR opRebaald Donde dng liep mot goed gevolg van de werf W heeren Vuyk alhier te water het ijzeren Wezerrehip Bremea 65 groot 225 laat STOLftiJKBasLUis Ill de Donderdag gebonden vergadering vin iboofdingelaoden vnndeKnmpeiierwaard alhier Werden op de voordracht vuor de benoeming van een dykgraaf geptaatet lie heeren D O ksm N Zyderlaau en L de Jong U n 18 18 11 98 11 86 11 41 61 IS Si 9 53 10 89 10 86 10 48 10 40 0 47 10 18 1 15 3 08 ScHOONHovïN De ingezetenen alhier hebben reed voor m er dan f 1300 geleekend ten bate dor in iDlIi iiigsfeesten Da commiaaie tal ziob thnn o k om vt un rot d n ir ni H f rand wenden De Kooiog n Wit bet mina boom een bruine beuk al geplant worden op bet fchoon ite Kedeelte lau drn Tromperswal B voorkHnr mogen kind ren danrtoe van tyl tot tyd een een spaarpeuoiog offHr n opdat zy dat seboone gedenkteaken immer als bun gemeeoachappelyk bezit zailen mogen eeren en liefhebben Beao AKaACHT Bet paard van S gespauaen voor een vrachtwagen ging er aao de dyklaan doordat het lémoen van dnn wagen losraakte van door docb werd bg den ingang van bet dorp gagr pen Gelukkig liep allea zonder ongelukken sf alleen bet paard bekwam eenige kwetsuren aan de achterpooten Woensdagmorgen ontatond by M v d O alhier waarschyolyk door hard opstoken der kachel een begïa van brand welke gelukkig door een der baren nog bytgda kon worden geblntcht KaïHPBN a u IJfiKL Voor de vacants betrekking van onderwyzer met verplichte hoofdacte jaarwedde f 750 aan de opeob lagere Bchool alhier hebben ziob alecbia drie eolhoitatiteu aangemeld OujDEHKBKK a d Usm Het echtpaar G Den Duyf neemt gaandeweg io beterschap toe Mao en viouw heiden zgn weer op de been en sterken by d n dag aan £ r zal eehter nog eeoigen tyd moeten verloopac eer zg bet oogeval geheel te boven zgn Dikwyla overvalt hen nog een gevoel van loomheid dat ben op een gegeven oogenblik doet inslapen Naar het zich echter laat aanzien lutteo zy geheel barstcllen van bet ongeluk dat hun bijna t leven heelt gekoet i Geval leere intuaactien een ieder zyn huts eiken dag flink te Ischten en den nachts zorg te dragen voor lachtxanvoer in het alaapvertrek door het open zet en van denr of r am FriBiobe locbt most niet behandeld worden ali en vyand dien men buitenRlnit maar aU een vriend die altyd mag binnen komen Op n de ramen dns uwer woningen vooral nu de zon we r zoo belder en vroolyk ebyot en laat baar reine atralen geheel uw wunmg binnen dringen en zoivrreD advertentien Faillissement E VAN MAAREN De eenige uitdeelingslyat iu bovengenoemd iailliasement is ter Griffie van de Arrondiasements Hechtbank te Rotterdam en van het Kantongerecht te Gouda gedeponeerd en ligt aldaar gedurende tien dagen ter inzage ran een ieder De Curator Mr M M SCHIM tan oaa LOEFF A d vocaat Procureur Gourfa KLEIWEG 28 H T Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het V¥IXTE W van Plafonds Gang cn enz Hoogachtend A VAN VEEN Vrouivesteeg 233 GOUDA H J RABOÜ W Lood en Zinkwerker RA A a OXJlD A ieceri sedert 1890 met het beate auccea Hoiitcemeiit SAEBEDEKKING met en zonder 66 6 01 5 09 6 16 6 95 8 60 6 10 4 10 5 40 8 45 6 33 4 41 4 50 4 67 6 04 10 1 64 3 01 3 08 8 14 8 09 4 06 4 M Aaatndaa a St Zinken KIEZELLIJSTEN NOUVEAUTÉS Wg verzoekeo de Dames die ons geSlnatreerd modealbum voor het ZomerseUioen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan n JULES mm C park Hetzelide wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen Tan af 25 francs vrg tan alle kosten aan hnis met 5Vo verbooging Reexpeditie kaiiloor Rozendul N B mmm immm te GOUDA De Notaris H GROENKNDAAL te ffouda ia voornemens op WOENSDAG 23 MAAET 1893 des voormiddaga ten 10 uur iu het openbaar om contant geld te verkoopea A In het gebouw in het Planiaoen bg deGouwe Wijk C No 98 Handkarren Kruiwagens Breekmachine Westbontakel en andere Takela Werktafela Bankschroef Trappen Leeren Bascule drie Bnlanzen met Schalen eene party dubbele Latteu van verschillende lengten Manden B Daarna in het gebouw en op de terreinen aan de Nieuwe Haven WykN No 89 PoUcnbakkersgereedschappeo bestaande nit Draaieraschyveu Blaasbalg Drgtriemtrekker Aambeeld en andere Gereedschappen tot een amedery behoorende Voorta mm SCHUITEN Open Vletten of Bokken ieder groot 5 ton Eandbrandspuü met Slangen en twee FakkelsEn hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen MAANDAG en DINSDAG vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 uur Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaria GROENENDAAL in diverae verpakkingen verkrygbaar bij J M F BEIUUEKER ITooge Oouwe C I15S 10 04 10 11 10 18 10 36 10 34 3 7 6 8 03 8 09 16 8 36 81 10 54 1 37 47 64 10 01 10 07 3 48 9 10 10 16 6 17 7 16 6 17 6 34 6 41 6 47 3 30 7 46 9 07 10 03 1 33 9 86 9 49 10 34 7 43 tM 19 1 4 4 43 4 41 II u I § 1 k a 111 p § I 1 i mmii mimm op MAANDAG 21 MAART 1898 dea morgens ta elf uren in het Koffiehaia iBABHaiiiKc aan de Markt ten orerataan ran den Notaria G C FOBTDIJN DROOGLEEVEB No 1 Een op den beaten stand gelegen naar de eischen des tyds ingericht royaal WINRELHUIS WOONHUIS ERVEN en OPEN PLAATS staande en liggende aan den Kleiweg op den hoek der Turfmarkt te Gouda w k E No 101 kadastraal bekend in Bectie B No 1268 groot 1 Are 74 Centiaren mot een vrge POORT of OANQ aan den Kleiweg Te aanraarden 1 Mei 1898 Hel HDia be at beneden een mime Winkel twee groote Kamers Keuken en Kelder eu boren 4 flinke Kamers waarian een met B lcon 2 Zolders en Dienstbodenkamer Hst is ran Gas en Waterleiding eu ran Telerlei gemakken roorzien No 2 Een ruim ingericht WOONHUIS ERF en TUIN aan de Oostharen te Gouda Wgk B No 84 kadastraal bekend in Sectie C No 327 groot 3 Aren 20 Centiaren uitkomende aan het water der Spieringstraat Terstond te aanraarden Bet HCIS herat haneden 3 Kamers en een Zaal Toorts Kenken met ProTisiekamer Kelder en Binnenplaats en boren 4 Kamers 2 Zolders en eene Dienstbodenkamer Het ia van Oasen Waterleiding voorzien en heeft vele Kasten en Bergplaatsen En No 3 Een aangenaam gelegen W00I HUIS ERF en groeten TUIN met een gemeenschappelgka POORT aan den Kattensiugel te Oouijii Wgk Q No 143 kadastraal bekend in Sectie A No 2062 groot 4 Aren 83 Centiaren Verhnurd voor ƒ 250 per jaar tot den len Narember 1893 Het BUIS bevat 6 Kamera Kenken Zolder en verdere gemakken en het is van Watarteiding voorzien De percealen 1 en 2 zyn te bezichtigen den 15en 16en 17en en 18en MAART aanstaande van elf tot drie nren wat perceel 1 aangaat vooraf by de bewoonster belet vragende en perceel 3 op dezelfde dagen van 10 tot 2 9 en van H ioi 4 oren en allen op den verkoopdag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOOLEEVER t Gouda ZLMIRhMEL KLEIWEG I Gesorteerde Bloemzaden geschikt om bniten te zaaien 12 pakjea in schoonste soorten 0 S0 25 1 Gekleurde zakjes met Bloemzaden VOOI binnen en bniten 12 atnks 0 75 25 14 Pet Ink 0 10 Aanbevelend J P BOOFTMAN OPENBARE VSRRQ0PIN6 te aOUDA op MAANDAG 21 MAART 1898 deBmorgena te elf uren on middel lyk volgende op de legen dien tyd aangekondigde Teïlmg in het Koffiehms HAEMONiBf aan de Markt ten orerstaan Tan den Notaria G 0 FORTÜIJN DROOOLEEVER Tan No 1 Een goed onderhouden aiAKPAklIÜIS met ZOLDERS KELDER ERF en TUIN aan de Weathaven te 6rou a Wgk B No 181 kadastraal bekend in Sectie D No UOl groot t Are 50 Ceatiaren Te aanvaarden 1 April 1898 En Nos 2 en 3 Twee HUIZEN en ERVEN van Waterleiding voorzien in een gang of poort aan de Weatzyde van den Raam te Öouda Wjjk O Noa 338 en 339 By de week verhaard elk voor f 1 30 De peroeelen zyn de laatate 3 werkdi en vóór den dag der veiling van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van O tot 11 uren te bezichtigen Nadere inliohtingen geeft voornoemde Notoria FORTÜIJN DROOOLEEVER te Gouda Openljare Verkoopingen te REEUWIJK ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notaris G 0 FORTÜIJN DROOOLEEVER op IToentdag 30 naart f OS Ie dea morgens te elf ren lu het Kofliehuis van RADËMAK£R aan de Reeuwpsche Brug van No 1 Een goed onderhouden W00i HUIS SCBUURTJE ERVEN en GROND Wjk E No 47 aan de Breede Vaart by de Reeu wykscha Brug te Reeuwijh Kadastraal bekend io Sectie C No 972 gedeeltelgk groot voor t geheel 2 Aren 25 Centiaren Verhuurd by de week aan A de Kugter voor f 1 50 En No 2 Een ruim ingericht PAKHUIS ERF e GROND achter perceel No 1 Kadastraal bekend in Sectie O No 972 gadeeltelyk groot voor t geheel 2 Aren 25 CentiarenVerhuurd bn de week aan J Kaptein voor f 1 50 Na afzonderlgke veiling en afslag worden de perceelen geeombiuberd De perceelen zgn de laatste 3 werkdagen vóór den dag def veiling van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van 9 tot U uren te bezichtigen En 2e dea middags te tM uren vóór het hnis bewoond door J STOUlBART aan de Brèede Vaart bg da Beanwgkiche bmg van aenigen INBOEDEL waarvan GEWERKT GOUD en ZILVER Dea morgens vóór de verkooping ta zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria FOBTUUN DBOOeUSGVBB ta Qimla OPENBARE VERKOOPING te GOUDA op DINSDAO den 22 MAART 1898 de morgens ten 9 uren aan het lokaal wgk K No 252 aan de Peperêtraat vau Een goed onderhouden INBOEDEL De goederen syn daags te voren van 9 12 en van 2 4 aren te zien k 35 De ten verkoop aangekondigde partg TABASt en SIQAREN en INVENTARIS eener Sigaren j briek zgn uit de liand verkoclit cents per fteaoh EIJWIELïïAlfrEL Nadere inlichtingen geelt Notaria Q 0 FOBTUUN DROOOLEEVER te Oouilo Steeds voorradig nieuwe e zeer g oede gebruikte RIJWIELEN tKieiiwe Kijwielen van af fHS Qroote Sorteering Hijwiellseiioodigclliedeii GÜMMIBANDEN voor portkarren en Kinderwagens J C DE HUITKR Uorte neudemeg MO GOUDA Voor hel AaMËMÊS 1 de Nieuwe Winkel Mariil A O M ontvangen eeü prachtige keuze Grlacé Zijden en Garenhandschoenen in ZWART W T en GEKLEURD Corsetten Witte Hokkei met Strooken enz Lage Prijzen Uitsluitend k Oontant Aas elend 3x £ O XD ZB S D ondergeteekeuden hebben de 4 te berichten dat ig den tMn Iftaart I aanëtaamde een Zaak zullen OPEEEU I in GEGARNEERDE em ONOEOARIDBEBDE DAMEIS eo HlNDERHOEDEN nODB AIITIKEK Etl an vakder allea wat tot het vak behoort Boogachtend Gez 80HM1ED DUBBBLB BOÜBI 7 GOUDA Onder minzame aanbeveUaf e A B BANTZINGER