Goudsche Courant, dinsdag 22 maart 1898

Hebt gij al gerookt het merk DE VOORUITGANG 1 Cts Sigaar Dinsdag 22 Maart 1898 30ste Jaargang No 7535 mmm mmm Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken LOUISA BIfilSCIlOP Dubbele Buurt B 12 GOVDA H D VEHMEULEN voorheen CRANS Co Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ho as De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN MT Het orgaan Toor dmakbestryding tSLClT SüHlËDAMx Tertnetdt het volgende in haar FebrnBrinnmmer 1898 No 8 Mderioek aur ranken Het Hoofdbeitmr der NedVer heeft bg de beerea Holuikoh en van übb Hride te ArtuUrdam de dranken van den heer H D VnMEUl EN te j tlagt die hg ook in dit blad aanbeveelt doen onderzoeken Het reiultaat was dat er hoogstens sporen van alcohol in kon worden aangetoond Eoodat ze niet tot de alcoholische dranken gerekend konnen worden Overigena werden geenerlei acbadeljjke bestanddeelen van welken aard ook aangetroffen a S E o a Iloorda nt Firma DAM Kleiweg fleuda 9 L P WELTICR l agaujaen van Ueubelen Spiegels Petroleamhanglaffipen U Fantaisie Meubelen enz tf ONTVANGEN I de nieuwe sorteering KIÏTOERWAGMS w o in de ruimste keuze ce 4i5 BiXiLia KsarE ipt jTJ z i t 9 n O ROOKT BRMH KLEINTJES 2 CENT Druk A BRINKUAN k Z Oood Aanbevelend LANGE TIEllSriDEl VVEIGI ü 71 C3 OTJX A DE ROODE LAARS OJ TVANGEN de Nieuwste Soorten I I SCHOEITWEUK voor Heeren Dames en Zinderen voor het ZOMEB SEIZOBN De Prijzen zijn weder aanmerkelijk lager als voorgaande jaren door buitengewonen grooten inkoop Men verzuime niet dit Magazijn te bezoeken WÊF ZIE ETilLitCE Wê Aanbevelend HEINËKENS iH GERfiiTE m L4GER PILSNER 4t Mü CHENEK t EXPORT II iiii mi I I Hl I iiii FABEIEK van Limonades en Minerale Wateren J van Z0I 1 EVELIK t BTORY CLARK ORGEL U uitmuntend in soUditait en toon 00 ooDcurreerenite ook ia prijs met alle andere Am jr Or e s Men traRe afsotirift v t Diploma van üjn liooKate l élcroiiin ta Ciiieajifo Bun fraaie aorteeting oolc Itn andero uitmlHtOlrfe Imer UbrlkMett voorhanden in iietMua loett Magazijn bo DE LANG AanEianlIJke Korting voor oonUnt Vorli ook op atlietaling Verliuur Itail ItemniliiK ook r piano UrpHreerei g aiNOHdWAeaitiiNU uooa NsiiNawnsiBsi i i y wa iw 2n9 B ii iuo iijeqpuu Ot illI t oiODij B eaionoJia f jut v nv eurtauMa l ue oiwooSuiQ SUfJOO JOS OIOOJO naijooi e tooj8 ep oa aii ii suoaatrOOOV aajjaowot e oojD ziia iiazooanaaas SHïJ ioaaoooov anijaawos owojo ïna Blflia NaHïOXBHriHIS JiaiOIA Sapaowos HOOJO a tt i Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bexx pxacli tlg riet liigrerlclxt HËËRËNHOS mei TON staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Baleon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegjels Aues voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDKWEG D 29 m M RlllTËR Sloomtabakskerverij en Sifyarenlabriek t © TTTTHOOISa geeft hiermede te kennen aan zijne geai als Hoofd ent heelt aangesteld en Omstreken zijne geachte clientèle dat hij ais Hoofdagent voor GOUDA den Heer Louis Bisschop aiG AKEN HANDEL ünbbelebourt GOUDA L J YanYelzen DUBBELK BDüBT B 10 Ontvangen de nieuwste STOFFEN u 1 beet mwrunoc tageo Jicht Hhflumatiek l eadeap flo kortom Mjnen ran al MkBrTlllW pBMI Wjil ia mflt het MU MM aas ttw Dd B tsgaa H i£ tAiikiir Paiiilxpetler Terkaudheid yff noel dm staada In leder hniafeiu zz Aflker PiifrExpBJIer PilJB DO oent K oeat en fl ü de awit Teorbndea la t meeata Apotti i en b r Sielilar Oo ti Bottwdamy Te GOUDA hg C LUGER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhave gg weqafu Eenig Depot van T € REBAI§I Wijdstrant A 169t 600DA Aanbevolen merken SHERRY P c Vu Twtli 1 2 FleMh FUMh PImmIih 1 f 190 22 50 1 20 2 25 26 50 Oold Elegante Drj 1 90 22 50 aOODE POBT Aurora a good dinnerWine 1 WITTE POHT Santa Choice 1 1 90 22 50 Tenns Amber Special 1 20 2 25 26 50 TARRAQONA Spaansehe PortTEoode 0 80 1 50 18 Witte 0 80 1 50 18 MALAQA Eoode M 1 20 2 25 26 50 Witte M 1 20 2 25 26 50 Zeer geschikt voor medicinaal gebruik Good Young Madera 1 1 90 22 50 Very Fine Tokajer 1 20 2 25 26 50 Turin Vermouth 1 1 90 2iJ 50 CHAMPAONE Bodega Marque spéciale 1 2 COGNAC Cognac 1872 2 25 86 50 BORDEAUX WUHBN Zeer aan te bevelen Tafelwynen P Flnnli Per Aaker U ri 8t Eitèph 085 N 36 Liitrac 0 65 St Emilion 1 2 Graves Witte Bordeani 0 80 M VAN Blommf STEin S Inkti £ pro fonderVinHelij d B STE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOllAND Bultenlandsch Overzicht De Duitsche Hyk 4 lag tieeit het wetsoutwerp tot iDfot rmg vaD de militaire ktrafrtTonlDoiDg aangeoomeo Bg het artikel ofer eeoe andere wutteiyke regeliug vao de hoogste militaire Rcbtepraak verzoclit derlikakaaaeliertan aauzien YftD de toeHtaodaD in Beierea dn rerdere l ehaodtliQg te acIorBen totdat er tusscbeu den Keizer eu deo Prins llegent overeeaelemtiiing il Terkreget AIb deze waaraao hg niet twyU t Terkregen wordt dan zal de oplossiog TBD het T aagetuk geinakkeiyk wezeo Alle barichtsD oottreDt de yerhouJing tm cheo S ar je en d Vereenigtle ïi alen melden dat zakeu een gunstige weodiug hebbeo genomen President Me Kinley zoo wordt gemeld ia steeda een Toorstaoder geweest vau de vriendscbappeiyke oploaaiLg der hangende quaestiea eo te Madrid is men geoeigd nlles ta vermvjden wat airekken kaD om de Yereeoigde Stalen te provocseren De Dail ChrcDiclec verneemt dat t Wasbiogion het Tooroemen bestaat lie Cubaanache qoaeatie hangende te houden tot na 23 Apnl den datum der rerki zingea op Coba De y reeoigde Staten Kolleu waarborgen vragen Toor bonno belaDgei eu de qaaeatie aal worde opgelost op een wijze waardoor de eor uu de waarheid van Spanje op geen enkele wgze zullen worden aaogerant Volgens da Neoe Freie Preage zal de verklanug door graaf Thnn heden in den Ooeteorgkachcn KykHraad af te leggen over de ataatknnde van zijn kabinet zeer kort znn Hy ia niet Toornemens by deze gelegenheid van ziJQ standpunt ten aanzien der Grondwet te f preken niaar zul toob de vragen welke tem te dier zake worden gedaan met ontken Vermoedelijk £ al hy zicb daar by over de taal verorden in gen uitlaten in dien zin dat hy zicb volkoioen eens verklaart met de door xgn voor anger too OautBcl nitge vaardigde verordeningen maar dat by ze evenals dvze sltcht ali een tgdelyken maatregel beechouwt en dat bet ministerie reeds eeo detiniiief taalwet ontwerp gereed beeft Dit ontwerp zal dan worden ingediend zoodra de taaicommissie door bet Huis van afgevaardigden zal verkozen zyn Ondanka de alarmkreten die de Nijrelacbe afgevaardigde Stouffd bteft geslaakt over de noodlottige gevolgen die men van d wet van thl lLLtTO HARRY SHARPE de ag ent der g eheime politie Roman naar het EngeUch fje zalt naar buiten dienen te aan voor hal spelletje ten minste ala deie jonge jakhals bet eens net jt probeeren wil zei de horrelvoet De binnengekomeng acheen ongeveer achttien jaar oud te z i Btevig en zwaar gebouwd Hier is een jongen die my vertelt dat by liever vecht dan e t zeide de oadste der twee mannen wiens naam Garkins was Lon keek onzen held een oogenblik veraohtelijk aan en eich toen tot lijn vader wendende zeide hy Waar ia de vechtaribaaa l Die daar is aog maar een zuigeling Ala ik honger had dan zou ik hem eventjes met huid en haar opeten Ben s kart klopte analler hoewel niet van vrees Hij maakte in stilte een begrooting vac dien ruwen kerel ea overlegde bij ziob zelt hoeveel by waard was Al was hij niet bepaald gekomen on te vechten nu bet er sennsanl toe kwam was hij geen jongeu om er zieh asn te onttrekken Ik moet naar mijn kaatoor terug zeide hy echter mot Ega hand aan de deurknop Wil je me wel eens dadelqk doorlaten H wordt biet niet doorgetatea tentg om met Coramans eo De Vriendt voor de Walen kaa dachten beeft de Belgische Kamer met 99 t gen 19 stemmen en 4 blanco s de gebeele wet ten tweede male aaogenomfn met verwerping van de amendementen van Loraod eo deMontpellier Hoe veiblydeud deze uitslag ook ia de tgd om victorie te kraaien ia nog niet aaogebrokeo want de Sanaat kon wel eens koppig blijken Verspreide Berichten FttANKRiJK Zola is in appel gekomen tegen da beschikking waarby de Ude coirectioneele kamer te Pary zich bevoegii verklaArd heeft do aanklacht wegens fimaadachrift in behandeling te nemen welke t gen hem is ingediend door de drie experts vau bet proces Ëiterbarj Oeniy eeo repetitor die gedurende het proces Zola in het Paleia van jastitie handgemeen verd met een advocaat omdat by zoo geroepen bebhea weg met Frankrijk eo die i b daarby tegen de politie verzette is door de 8 te correc tioneele kamer veroordeeld tot acht da en govaogeoia met toepassing au de wet Bérenger eo 200 franken boete De otransigeaDtc bevat eeo brief door zekeren Brnel gericht aan de proc reorg ue rnal waarin gevraagd wordt opgraving en schonwing van bet lijk van majoor d Attel kracbteui de bepiiling van het wetboek van strafvoniering D Attel was de officier die in een spoorwpgcoupé dood gevonden werd en van wien door de jodenjagerfi beweerd werd dat hy wai vermoord door that syndicaat omdat Dreyfus tegenover i em ehuld bekend bad Ëea onderzoek dat de Temps een paar nnanden geleden instelde leidde tot de slotsom dat de majoor den natuoriyken dood was gestorven In Algerië zgn da antj semieliache hetoogingen onder aanvoer ng van den direct ur vau de Atitijait nog in vollen gang Ër werd deze week een vergadering van 5000 peri ooen te Altiiers gehouden waar de candidatuur van Drumout voor de Kamer werd geateld onder hevig antijoodsch geschreeuw Qet liep betrekkelyk kalm af Regis bfelt een minder aangename rotmoetiog gehad in een suboeoeomagazijn te Mastaplia waar by op verzoek van deo eigenaar Vallier dien hy b flchDldigd h id dezetbaai LoQ te vechten lei de horrulvoet grenzend Wüarom la l Ijon my dan niet door dan kan hy mg volgen Ts bij misschteu haag om alleen mat my de deur uit te gaan zonder u bij zich te hebben om hem een bandje te helper F Bah die uit hun kraohten gegroeide exemplaren hebben nooit moed in bun lijf Hei daar vlegel I kom eens op als js durft of ik beuk je tot gelei 1 brulde Lon Carkias woedend over den smaad hem door Ben anngedaan f Ga naar buiten daar is meer plaats ga eerst naar buiten herhaalde de borrelvoet terwijl hij de deur tipende Ër was een aoort van open pleintje bezijden het hnia en daarheen wees Lou hem den weg op den Voet gevolgd door den ouderen Carkins en opziende ontwaarde Ben b t gezichtje vao Kan weder voor het venster Zy wenkte hem om te vluchten maar hij schudde ontkeoneud hot hoofd Op bet pleintje gekomen w dda Loa ziob eensklaps tot hem uitroepeod Kou klein mormel non zal je er eens van langs krijgen I Ben stelde ziah 0ink in poatuar n ora dan op I riep de horrelvoet Lon deed een verwoeden oitvat op Ben terwijl hji een regen vrq valsts agsn op ben deed qeerko men Diarlyke kracht is echter niet alles zooala LoD voor de eerste maal in tiju leven zou omlerviadeo De uitval en de als met een moker toegediende vuistslagen waren geheel volgens de regelen der kunst alleen troffen zij gseo van allen doel Ben verroerde neb aiet van i b plaata lot sijn vao JQOffiKbe aandeelhouders te zyn waa komen kyken De zoster van Vallier Bloeg R gii inhet gelM deze viel daarop Vallier aan eo erwerd tikti revoUerk gedreiKd Ëeu aotlsemietisoBe menigte eaboolde voor d n winkel aameo o gooide met steeuen De politieooderzo t DuiTSCHUND Op een kerkhof te Berlgo heeft meo 42 000 mark iD ryksbaokooteo die nog niet geoirco leerd hadden en IG OOO mark in andere papieren van waarde Teistopt gevonden In verband hiermede is eeo gewezen tecbaiicha beambte van de rgkadrakkertj dia reed wegeoa zyn groote oitgaven onder verdenking stond eu nagegaan werd plqtaeling in hecbteola genomen Teo gevolge van het instorten vao een Bcbuor zgo te Laodau vier menschen gedood en drie liobt gekwetst De Doitfche sergeaot majoor Haboeobracb vao landverraad overtuigd ia veroordeeld tot twee jaar en tien maaodeo tncbthnit eo verwyderiüg uit bet leger ËNUEI AKD Nellie Farreo ia een actrice dlf bet Loodeofche publivk tien twiutig jaar geleden met haar ti büiüilg eu vroolgk spQl vermaakt beeft Maar zy is vropg oud geworden xiekelgk en hulpbehoevend Donderdagavond werd er t haren bate io Drury Laoe een vcorstalliog gegeven en dat braclit de oude gnnateliog van het publiek f 72 000 op Die som wordt door liothscbild zoo voor haar vantgezet dat iJ een jaarlgicscb inkomen krijgt van f 4800 Dg haar dood wordt de hoofdsom verdeeld loischen eeo kindersiekenhnis en bet ooderateuoiogS fonds van tooneeUpeleia ZwiTSISltLAND Uit Davos meldt meo ano het nbl dat bet Sanatorium voor minvermogende Nederlandsehe longlydera in eene behoefte bigkt te r orzifloj alle plaatsen ryn bzet en nog steeds komen aan tragen in waaraan niet voldaan kan worden Ér Ijestaan nu plannen tot verplaatsing naar Vy eaen eeoige uren van f avoi zeer gnnstig gelegen en waar de lucht nog vrger is van rook Daar in gelegenheid om een grooter gebosw te krygeo £ r zal dan eeae Weikverscbaffiag voor hersteUendeo ain vetbooden worden Voor de uitbreiding is echter veel geló ooodig dat men door giften en eens nbligatieleeniog hoopt te rerkrygen II H MM deden neds van hure be angfitel vyand h m tot op armalmigte genaderd was toen spronK hij eensklapa ter zijde af met het gevolg dat Lon plotseling met al zijn krscbt vierkant tegen lya vader aaoviel en beiden over elkander op dea grond rolden Ternauwernood op de heen begon hy andermaal in blinde woeda vuistslagen uit te deeleo echter met hetzelfde doelloote Revotg Ku de vecfatersbaaa hteld dit zdo lang vol dat het waarlijk een betere zaak waardig was 2ijne reuzeovuisten dooijtlietden de luaht ala molenwieken zonder eehter een greintje meer berekenirg te hebben dan oen atuk mecbaoisoh opgewonden apeelgoed dst in een bepaalden tyd weer afgeloopi n is £ a evenals dit met dergelijk apeelgoed het geval ia gaf ook Lon spoedig reeda blyken bykaas sfgeloopen te zyn Dit oogenblik bad Ben afKewaeht bij wendde ziek plotseling tor egde en gaf zyn vijand met at lyne nog geheel onuitgepalte kracht een vuistslag die moatetde Lon Carkins waggelde en daar bij de slsg niet spoedig genoeg kon teruggeven trad hij eenige achreden sohterwaarts om met nieuwe woetle een vernieuwden aanval te beproeven Onze kranige Ben daeht er geeo oogenblik aan reh gewonnen te geven Ze knuDen mij gemakkelyk genoeg alaao dacht t bü deh ui i t nilf kan het echter nog wel wat uithoudef ev Ik fenTbet te betaald vttenmattoo a paar vaa iua4 Mi die ik op mijik rondiwervicgen door de sta t beb iM Daar Aorntde L uarkins op bom af zijn zwaar licbaan Aïg lid heen en weer en by grynsde als eea eekte daiveL Vlak bq Beo gekomeo deed bü ling biyken door eene roiraa gift Te Wievbadeo ia besloten een lanalo ïtm voor longs ekeo ten behoeve van de atad eo hare omgeving op te richten Ëeo Hamburger heeft voor dat doel reedi t 6000 toegei d OOST AZIB Pe eiaaben die Frankryk gesteld heeft luiden all volgt China mag geen grondgebied afalaan in de vier provjucies Kwautong Kwangsi Ynnuan Kweicbaui de ipoorweg zal mogen worden doorgetrokken van Lnogcbao over Poie tot in Yunnan te Lalebow op het Heocbau cbiereilaQd zal een koleostatioo wordeo gevestigd Tot no toe heeft China geeo deier eiecbea ingewilligd AUSBIKA Io diepe ellende ie te Chicago eaa man overleden die in een jaar eeoige mlllioeaeD had verkwist James Berry de zoon vaa een arti te NewYork toonde reeds ie zyo prilste jeugd een teogelooi temperameofe en zoo ooaangenaiae eigensohappaa cïat syne ouders veradamden toen de koaap op twaalfjarigen leeftijd van buii wegliep Met zyne gebrekkige opvoediog zooder luit tot arbeid werd James landlooper eo zwierf dertig jtreu ala vageoood rood AoderhiW jaar geleden kwam bg op zyn strooptocbteo weder eens te New York eu vernam daar dat meo onderzoek naar bem had gedaan daar tüo vader overleden was eo hem eso groot vermojien bad vermaakt Jim bestelde eeo eitra treio waarmede by naar Mounl Vernon stoomde waar bg als hongerige Jim het meest bekend was en ziob trotsoh gevoelde toen men dan bijnanm vao millionairvagebond voor bem uitvond Fraai gekleed en met diamanten overladen stelde zieb da illiunnair aan zyne vroegere kameraden vonr Tot zyn eer moet wordeo gezegd dat hy zich in zijn overloed in de eerste plaat diegenen herinnerde die b m in zgn kwade dagen zoo goed zy kouden hadden geholpen zoo gaf hy aan een kellner die hem jaren geleden vgf gulden had gelefod w nu 5000 Toen zoo f en groot gedeelte vao het vermogeo wb4 doorgebracht kwam Jim op de gedachte te gaan trouwen en de vrouw op wie zijn keui viel bleek eene oog grootere verkwiiter Ie zyn In korten lyd wareo de millioeoeo au tot op dao laatateo ceot verdweoeo en t hongerige Jioii ging er weer van door Door zgoe vrouw ei alle rrieaden verlaten koo zyn door bet dolle leven zeer verzwakt lichaam de ontberingen vao bet vagebondsbeetaan niet meer verdragen en zoo werd ade milhoenen vng boad in beklagpns eensklaps sgn groote vuist met alle kraoht op Ben s arm neerkomen terw jt hij met de ander Ben s ban dan traohtta la grjjnen Tot zdorer was bet voordeel aan Lon s kant liy trok Beo s hoofd onder zijn arm en deed er eder eeo regen van vuistalagen op neervallen Hpoadig bemerkte hy echter dat zys aueeet toob niet byster groot waa Door een plotaeliiige beweging wiet Ilen zgn hoofd te bevryden waarop b lioh met ondenkbare snelheid op du knieëD liet vallen tn zyn atsvige armen vast om de eakela ran liJn tegenpartij alosg Met al de kracht die hy bezat tilde hy Carkins van dan grond en niet zoodra i evoelde deze dat by dea vaston steun van moeder de aard miste of hy sloeg ala een waanzinnige rondom ziob en viel toen met een kreet dien man een myt ver had kunnen hooren zoo tang als hy was ttgeo dea grond Met een sprong ala van een kat wierp Ben sloh op zyn gevallen vyand ea zyn knie stevig op diens borst zaltande stelde bij eich tot taak at de ontvanlïen vuistslagen met interest terug to geven Vader 1 help 1 halpl kom trek hem weg 1 gilde Lon Carkins voortdurend tevergeefs ziob wringende om onder ignaanvaller uit te komen Op het hooren dier angstkreten snelde de man met den horrelvoet toe en een grooten keisteen opnemende hinkte bg er mede naar de strijdera Ker hij hem echter bereikt had Icwam bü tot stUatsan doordat eensklaps eene stem hem doodereod in de ooren klonk llei daar jd oawe leel ke nikker Als je op zoo n manier baïpnt dan zat Ik eens een woordje meopralea 1