Goudsche Courant, dinsdag 22 maart 1898

1897 98 Aangevangen 1 October Tüd van Greenwich Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst Oliud 6 80 7 86 8 10 Moordreoht ROTTI DAM 3 48 3 i7 4 68 6 6 E1 8 14 7 81 66 6 0 l 6 0 l 4 16 6 1 6 86 6 40 AM O OU DA 11 60 1 7 1 44 t 8 4 1 64 08 1 08 1 4 14 3 0 4 06 8 86 9 10 9 18 9 8 9 54 l0 11 11 18 9 88 9 4710 18 10 80 11 8 8 61 7 6 8 40 8 4 41 6 6 88 8 17 4 60 7 4 67 4 6 04 8 41 4 9 6 10 6 40 6 66 8 47 DEN R A A e SO UDA 8 88 7 10 7 46 8 18 00 GODDA DÏN HAAG a 7 3 S 80 9 16 10 14 11 16 U H 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 6 11 7 84 7 68 8 88 8 64 10 10 U ïit 7 4 8 4 18 40 8 04 0 1 B Z 7 B8 8 61 iJ JJ J J I l dl 8 1 0 9 48 e4 10 44 11 4HM8U0 064 U6 l6 6 66 8 W 8 04 8 84 9 10 ll 11 H M 6 46 7 80 7 48 8 86 9 4 10 1111 87 U 1 86 44 8 40 4 08 4 88 6 80 8 1 Voorb 6 6 10 17 1 41 4 8 8 18 Z Z gw 8 10 8 1 6 4 68 J J 0 d 848 7 48 8 1 o 8lVl 10 641l 7 1J 60 17 8 14 4 0 4 8 6 1 8 80 Utrecht 7 4SS 010 1 l o ïl sI r M B M 48 S 8S MJ lO M Woerdea 8 06 10 8 $ 11 81 4 18 7 18 J M Oudewater 7 07 8 14 10 46 ƒ ViJ a t 7 M 8 88 9 48 10 84 Ooada 7 18 8 87 9 88 8 88 10 8 U IO 18 11 l Si 8 4 4 87 1 80 7 7 88 8 B 4 1 M SOI Ba UTÏÏCHT U udm 6 0 8 84 7 88 8 J1 9 07 10 19 10 67 18 00 18 88 0 8 17 4 88 6 06 Oudew 6 86 1 14 8 S7 7rMnlei6 4S 8 10 11 8 46 Utnahl 8 0 7 4 8 8 9 0 9 8 10 61 11 46 18 3 1 8l 8 08 8 66 8 98 10 17 10 86 7 10 10 84 6 14 7 18 8 48 10 41 4 7 89 8 6 U l U l 11I8TIKDA ll O Q D 18 10 9M 10 48 8 88 Sat lO f 18 11 1M8 8 18 8 48 IIJO e O U D A A MSTEBDAH 10 67 1 10 4 11 1 1 8 1 1 6 H lO lT 10 U 11 41 wsflrdiV t toestnticl in het ftrraoDboBinUal te Cbica u 0 enomen waar b aao terioi stierf BINNENLANB H M de KoQiogiD Re eDt s heeft b panld dat de medaille die tut dusverre werd aitgereikt aao inlaadscbe militatrea voor dudeo van moed beleid en troaw zal worden TfrvaogeD door eea viurarmig kroii veel oTereeukomst hebbende met bet k uit der M W O De uitgereikte meduillea kuonsD tegen de kruiseo worden ingewiseeld Teu behoeve van kader vrywilligeri eo de lichting 1898 eo Ü d korpsen ioJ de nieuwmodel raaseU io gebruik De directeur geoeraat der Maatschappij tot Exploitatie van Stiiat puorweg n beeft afwgzaod Iwscbikt op de verzoeken van den NederUodschen bond Tan handelsreizigers lot het afgeveo van kostelouze perronkaartjes aan de boDdebestellers en om op retourgedee ten van retoorkaartjea meer dan eaos de reis te mogeu fbreken Dezer dagen werd ia de bladen gemeld datin de Italiaatische bladen een nieuwe aitvindingwerd aannekoDdigd omtrent de vervaardigiiigvan katistmali e etenn in alIegewenNcbta kleuren uit duinïand Uet verdi nt rermeldiiig dateerlang iii Deo HaaK door eonige ingeoieursen bouwkundigen een dergelijke fabriek zalworden opgericht hoogstwaarnchünlyk op eender terreinen van mr Goekoop Vad Omtrent het t ij de inholdigingfeeflteo te geven groote BchooUeest te i tiage kan nog het volgende worden medegedeeld Op de vergadering bygewoond door ru m zestig hoofden van openbare en byzoiidere icholen en a $ evaardigden nit belon Jer ijzend personeel werd o a de wensch geopperd dat oaar een passend lied zou worden Ditj ezien dat door alle 13 CXK kinderen kon worden gfzoDgen Het oorBpronkeiyit plan dat de kinderen in 4 of 5 afdeeliDgen varsenigd voorafgegaan d or moziek naar het MalievaM zoudöo trekken werd opgeKeveo znodat uu iedere rhool langs den kortsten weg naar de vereeüigmgsplaats zal gRHn Het ephi is vHstjtesteld op 12 September De heer Plette hoofd der school van het Ned Hervormd WeeBbuis nam zitting in de commissie van voorbereiding Overeenkimstin bet voorstel der commissie werd eeopai i besloten het nohool en klasverbaod te haiidha en Vier en lwintig tenten of aungerechttafels van 10 il 12 M lengte zoUeti worden opgelicht beitemd voor de vt rveriehingen enz der kinderen de zorg daarvoor zal worden toevertrouwd aan 200 dames Voor de apelen enz worden 20 m bestemd zoodat na 2i nor ieder school in h txelfde vak terugkomt ali bö haar aankomst Id ieder vak komeo 10 geleiders elk met 20 jongens of 0 meisjes Na iedere 20 minuten zal een omwÏKteling plaats hebbeti nnar f en ander vak Alle kioderen die het fuest bijwonen ontTangen bjj het vertrek een gi+ mail eerdpn kro ningtbeker voorzien van het portret van de Koningin het Rykswapen on data De commissie aau wie de uitwerking der plannen werd opgedragen bestaat uit de beeren mr W Th Gevers Deynoot voorzitter M M Couvóe jr secretaris F Gediking G C F van der Laan en L Plette 7 86 T 88 NieuworVerk n 7 8 0 i all8 7 48 ftottMurjn 1 7 66 Mie Diiiid RoUerduB Oapello Huawarkerk ICooidreoht Saud S 4 8 49 9 60 9 1 6 6 6 8 08 11 8 19 8 16 9 30 t l6 8 18 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 Qoudk Uuindui O St Het diploma A voor de zuivere toopdssing van het correBpondeotiescbrift e i vertrouwdheid nt het fly teem iStolze Waryc werd ver lrekt sn de dames B C G Oiljam z b Middelborg I W Jftcobi z b Nymegen en aan de beeren D J de Bois kantoorkediende Amsterdam M Kortleve kantoorbeln nde AiblasfiordatB C Niels m kaotooi bediend Dordrecht M Overdiep boekhandelaar Balk J Palm kantoorbediende Amsterdam P H Önïjder z b RotUergaast K Vos ondarwyzer Zaidweoding en H W J Vonrberg kantoorbadieode Amsterdam Ovrr de proffchriften ran 4 caodidaten voor diploma A moest afwijzend worden beschikt Dr Hofstede de Groot die op dtl oogenblik io Engeland vettreft t t bet wervan vao de neming aao de OraRJe Nafsan en RembrandttentooffttflÜnKeo welke er oplni tering der fnbuldigÏBgfeesten te Amsterdam staao gehouden te worden heeft volgens een chrijven aan de N R C op rgne p gingen aanvaokelyk veel succes Db hertog van Westminster zegde al zgne sebildt rgen an Renibrandt toe en de heer J P Heseltine een vyitigtal der fraaiste teekeningen uit tyne boo rgke verzameling Desgelijks werden teekeningen beschikbaar gesteld door Sir Gh Robinson T Hompbrj Ward Fairfax Morrnj en andere verzamelanrs terwyl wat de scbitderyen aangaat not toezeggingen ontvangen zgn van den Ëarl of Northbrook en Sir Charles Torner Voor het welslagen der OranjeNassao len tooustelliog is het van veel gewicht dat de hertog van Portland het hoofd van den Ëogelscheu tik der familie Bentinck en de nakomeling van den grooteo vriend van den Stadbouder Koning Willem III zijne medewerking heeft willen verleenen De beer Hofttede de Groot was eenige dagen geleden de gait van den Hertog te Welbeck Abbey en kreeg daar de rrgheid alles uit te zoeken wat voor zgn doel dienstbaar kon zgn portretten historische voorstellingen teekeningen en miniaturen Ook hel prachtige collier van paarleu dat door koningin Maria asn gravin Bentiück dn eerste graïio van Portland werd Uo geschenke gegeten werd door de hertogin van Purtluod ter bescbikkiog der commissie gesteld Door een muziekooderwyzer te Rotterdam den heer CbriRtiaan Ërck is een marsoh ge coQipoouerd dien by Labori maracb genoemd en opgedragen beeft aan mr Labori te Parga den aüvocaat van Kmile Zota Gemengde Berichten £ en Amsterdammer die thant tydeiyk te Patgs vertieft schrgft vnn daar aan h at Hbl Vrijdag bracht ik een bezoek a in mr La bori dien ik den vorigen dag toevallig had leeren kennen Toen ik te 11 our zgu atudefrkamer binuentrad bad ik het onv w hto Hecoegen daar ook Emile Zola ean ta treffen Ik maakte van die gelegenheid gebroik om den veroordeelde nogmaals te verzekeren hoe groot de vereering is welke men hem in Nederland toedraagt wegens zyn moedige daad a la Voltaire en hoezeer men daar ook dö wgze bewonderd h id waarop mr Lahon Je verdediging had gevoerd Zola en Labori zeiden hoogst g v elig te zgn voor den moreelen steun die hun uit Nederland was verleend Zg droen n mg op hon tolk to zgn bg mgo landgeuooten Zola verklaarde juist zooveel prijs te stellen op de ytupatbie van het kleine Hollind omdat dit zalk een p hoon verleden heeft en thans nog door zoovolu geosteiyko en materieele banden 11 Traoltrijk is Yerknocbt I vroeg ol zy den nanttaanden zomer of ti u andoren ti d ous laad komen bezoeken wHar ban ste lig een ze r warme ontvangst te wachtoo stond Zola ButTOurJ Ie k kan niet weg het zon op een vlocht gejgken Bovendien voegde hg er bg is het de vraag of men mg wel over de grenien zou laten gaao Mr Labori voor wlen die redenen niet btstuan zeide Mi acbien wèl Ik zoo gaarne een paar dagen in Nederland doorbrengen Wie weet De omer is in aantocht we zullen ziflD I O O U D A li 86 1 84 l 8i 1 89 19 48 l i6 l tS HOTTSK D 10 19 11 86 10 9 10 80 10 48 10 49 U n U 18 ll iS r 11 86 11 48 1 11 61 18 8 f 9 63 11 64 9 47 10 18 8 84 8 60 6 08 8 10 7 81 8 6 8 6i 10 16 Zii toonden mü o tnl van brioven vnn ioftemming die nog eiken dagÏDkomei Dien f selfden ochtend bad Zola oog uit Amerika peoige allegori che teekeningen ontvangen die van groote Kympathie getaigen Zg verklaarden dat net bno onaogelgk was op aldiebewgzen van belangfieitiog te antwoorden Het was aldus 12 nor geworden beide beeren moesten oaar de rechtbank Ik nam dos afscheid en haast my o met een enkel woord mgo onderhoud ta melden c Zgn pet scherf boven op zgn mfe dan Vrymoedigc gezicht gooden ringetjes ia zgn ooren tast hy op een kar beladen met allerlei toowwerk Éen troepje marktbezoekende bosreo om hem heen plos de vlottende bevolking van boodachapdosnde slagersen krnideniersjongens Sla jotlie daar niet zoo met je domme ge zichten te gapen met je hsodea in je zak Je most met je koppen tegen mekaar s ooten of je een b anw oog slaan om maar wat vao me te kunnen koopen Kgk hier 12 lange reepen di je gebroiken koot voor paardeoreepen 10 jaar laag dan tieo jaar lang voor koeienreepen dan dertig jaar voor schapen ree pen en eindelgk kun je je lastig wijf er aan vastbinden £ n öat aliea maar voor de somma van 18 atoivers of 90 cent t Kan me niks veracbeteo of ik een jaar eerder of later in t spinhuis kom maar verkoopeo zal ik het Hier lummelt koop dan wat Mot jy wat hebben t is je geraje ook Wie niet betaalt stuur ik voor tien jaar oaar Lombok c Ën de Koiyas da brave boe enzoons en bunïonde beeren c zo grijnzen eens en knopen ADeii gaat vlot van de baud De koopman ichgnt tis verwonderlgk de rechtemaar getroffen te hebbeo Zatpb Ct Getgk vorige jaren heeft de man die zich bg de Haagsche iDgezet Dea aanmeldt met pen of ander bedriegelgk voorweodinl om toegelaten te worden tot het dak om naar telefonndraden of naar de goot te moizeo zien weder zgne dakwandetingen hervat Bj die gelegen beid verschaft hg z ch door de dakramen toe lang op de kamers gelegen op de zolderverdiepingen waar hg zich bg voorkeur meester maakt van geld geborgen in kastjns enz Donderdag werd door een drokkerpfirma te Amsterdam een bediende naar het postkantoor gezondfn om eeniue postwiiiBels tot een tutaal bedrag van f 2400 te ontvani en De bediende ontving het geld maar keerde niet hg zgn patroon terug No wordt oit een ander vaatje getapt Te Groningen ia het buitao dienst gestelde orgel der K Kath kerk in de Broerstraat overgebracht naar de kerk der Christelijk Gereformeerden in de Parklaan waar het feesteIgk is ÏDgewyd De volgende geschiedenis van een braven waakhond wordt door het EngeUohe blad tlie Sp ctatorc medegedeeld De hond een Russische poedel Zulo genaamd werd tegen 1 uur e nachts wakker door het uitbrekea van een brand welke lang had gesmeuld tnsscbpn den vloer an de eetkamer en de zoldering van een benedenvertrek HÜ giog toen krabbelen i an de dear der slaapkamer van een der dienstboden Het meisje meeode dat de hond niet wel was liet hem binoen en wilde weer gaan si pen maar dit liet Zn u niet toe Hy rnitte niet voor hy door blaffen janken en naar de dear loopen haar had beduid dat er onraad was zy stond op ging kykeo ontdekte den brand en ritp de huiagenooteo die allen nog veilig het huis uit konden komen en ooverwgld de b andweer waanchuwden De brand richtte aanzieaiyke schade aan maar het faois bleef behouden door de trouwe zorg TAO den hond en de mnatschappy bg welke huis en inboedel verzekerd wareo beloonde Zolu € met een zilveren medaille 8 10 t 8 7 60 4 10 V 7 05 T M 8 N AsstvdaMO BU De tamboer de R vnn het 2p bataljon 1ste reg iofaDtarie te Aueo varooruakteZaterd ocbteDd in de Ëmma kazeroe aldaar reeds vroeg eeoe i ebeele opscbnddiog Ais arrestant in de politiekamer werd hem in zgne arrestkamer het eten bracht waaisa bg den sergeant commandant der wacht om een mee vroog teneinde daarmede zgn brood te sngdeo H t verlaoffde werd hem gegaven bg gebruikte bet mes doch wendde bet toes eensklaps tegeo zich zelren en bracht zich aan den bals eene bloedende wonde tos Hierna wilde bg zich op den commandant d r wacht warpeo ontvluchtte de orre jkamer waarna in en om de kazerne een wilde jacht op den vlacbtelicg aanving die ieder welken hy ontmoette met bet mes dreigde Eerst baiten de kazerne bg het draaivonder over de Hoofdvaart te Kloosterveen mocht hel gelakken den woesteling te arresteeren Hg is oomiddellgk ter rerpleging in bet militair boHpitaal opgenomen en ofschoon hy veel bloed beeft vertoreo is zyn verwooding niet Ie ten ge vaar Igk Ala reden voor de daad gal de R op dat by van oordeel in ooscbuldig te zgn gestraft en daarom in een aanval van razerng beeft getracht zich vao bet leven te berooven P D C Hedenmorgen is te Kerkrade L de werkman Debetz in da iteenkofenmgn door een afva lenden steen get offen hg bleef bp de plaats dood Z ate rdagocbtand omstreeKs 9 oor toen een trein van Gocb komende het station Mill binnenliep itond daar voor den overweg een landbouwer met zy paard en wagen verschrikt door den trein tttortt het paard zich op de alnitboomen Ëene vroaw die daar voorstond geraakte zoodanig tusscheu paard ea slnitboom bekneld dat zü onmiddeilgk een Igk wai In de fabriek van den heer H Hedeman Jr te Almeloo loopen on weer omstreeks 400 weefgetoQwen Ongeveer 75 personen ign thnni nog zouder werk Te Hilversom zyn aan twee nieawgeboawde Villa s de namen gegeven tZola en Labori 8 80 61 9 68 8 48 9 10 10 18 7 10 04 10 88 11 18 10 11 10 18 I 10 6 10 34 10 64 11 80 10 09 7 66 S Oi 8 09 8 18 8 6 87l 4 4 10 01 10 07 10 7 46 7 18 7 66 10 08 9 84 4 7 48 10 10 1 M 10 84 10 84 lï lO 4 48 6 19 1 48 T 40 7 41 8 49 8 48 AM Sadert den dood van het laatste Ngipaard in het najaar van 1866 was bet aan het Bestuur van bet koniukigk Zoöhgi ch Genootschap Natura Artis Magistra niettegenstaande de vele p fiingen diarloeaaogeweod niet mogen gelukken om in het beiit van een ander exemplaar te geraken Wel is waar koo t het Nyipaard Hippopotamus amphihios eog in alle grootere rivieren eQ meren van Afrika voor doch sedert de bouwere Nglstrekeu iu Soedan door de Mahdi oortogen voor den dierenhande gesloten zgn en iu Zuid Afrika de beschaving met hare moderne vourWapcnen hoe langer hoe verder is doorgedrongen waardoor het Nyiof Rivierpaard meer oaar da binoenlandeu ii moeten wgkeo werd het steeds beiwaarlgker deze merkwaardige diersoort lerend machtig te worden Het spreekt van zelf dat ouder deze oastaudighedeQ de gevaren aan het opsporen van het levende dier en de kosten aan den invoer naar Eoropa verbonden hoe langer hoe grooter wordso Na vele vrnchtelooze pogingen zg i enkele dierenhandelaren zooals Carl Hageobeck te Hamburg er ten sloito ia geslaagd om enkele jonge Nglpaarden van WeetAfrika die na het doodeo van het moederdier konden gevangen worden levend naar Europa io te voeren Op het oogenb ik bevinden zich hg Carl Hageobeck te Hamburg dan ook twee jonge Nglpaarden eeo mannetje en een wyfje ongeveer een jaar oud die zicb reeds eenigeo tgd in Europa beviodsa en dos vr j wel geacditnatiseerd zgn d Deze beide jonge dieren zgn thans het eigeouom vao het Koninkigk Zoölogisch Genootschap Natura Artis MagiBtrat en eeo geschenk van den beer J H van Bfghen lid vao het Bestnar Hst Genootschap heeft alle reden om den schenker voor dit vorstelgk eschenk dankbaar te zijn Zonder zge kracbtigen stean zo het Oenootscbap in de eerst volgende jaren zeker oiot in staat zgn geweest om de levende have met een paar zoo kostbare en merkwaardige diereo te vermeerderen Wg hopen dat deze nieuwe dieren zioJ eveo voorspoedig mogen ontwikkelen als hun beide voorgangers Herman en Bet j twee kolossale dieron die gemeten van het begin van den neus tot den etaartwortel eene lengte aanwezen van ± 4 meter en een gewicht badden na bonden dood gewogen van 1775 en 1755 ki o gedareode het leven zgn de dieren zeker zwaarder geweest Deie beide diereo werden in April 1860 door bet Genootschap van den diereobnodelaar Casanova voor f 12960 aangekocht Het mannetje stierf den 23steo Jnni 1884 eo leefde dus 24 jareu in deo tuin het wüfje ontviel aao bet geo otBohap den 6en Oct 189C en bracht dun 66 jaren binoen de terreinen door Zg bractat 14 jongen ter wereld waarvan één tweeling Twaalf dez r jonge disren stierven na slechts g weinigd dageo of werden dood geboren ééa hunner werd in 1866 voor f 10 800 naar Ijooden verkocht waar bet bg den brand in het SydenbsmPtac3 den dood ond een ander werd in 1877 door de Zoological Societj te Londm voor f 9600 aangekocht Reeds tegen het einde der volgende week worden de jo ge dieren hier verwacht en zullen evenals hun voorgangers in de Nyipaardenstal gehuisvest worden Het transport van Hamburg naar Amsterdam gaat met vele bezwaren gepaard zoodat voor deze reis de grootste voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden onder persoonlgk geleide vau Carl Hageobeck zal het transport geschieden Zonder twgfel zullen de jonge Hikbuidenc eenmaal bioneo de terreinen van het Genootschap aangekomen de meest levendige aandacht trekken Aangezien de gevolgen eener vermoeiende reia ook bg deze dieren oiet achterwegu zullen blgven eu zg by aankomst eerst aan een hun nieuw verblgfen aau vreemde verzorgers moeten geweDn 3 heeft het Bestuur besloten gedurende de eerste dagen na aankomst de Nglpaardenstal nog voor de leden en bezoekers gesloten te bonden Zoodra binnen enkele di en het daartoe gunstige tydstip zal zgn aangebroken zulten de leden in de gelegenheid worden gesteld de interessante nieuweliugen te bezoeken STADSNIEUWS GOUÜA 21 Maart 1898 De Bond van Oud Ooderofficier n to Goafla geen afdeeling noch onderdeel zgode van den Ned Boad van Oud Onderofficieren gaf Zaterdag eenn feestavond aan beeren leden hunne dames en geint rod nceerden Ue beer H G Westbroek hoofd der chool te Stoiwgk wai voor deze gelegenheid uitgenoodigd en oam gnheel belanglooa der e uitooodigiug aan Spreker dne op anngeuame wijze zeer tea genoege van het opgekomen auditorium een viertal voordrachten voor waarvan drie io luim en een in ernst De heer D J vnn Nahuy gaf eveneens teene novelle ten heHe terwgl nog door eoo der beUuursIedeu een vers werd voorgedrageo dat door den heer G Boot was gedicht welke door on erwachti iekte verhinderd was dit zelf te doen Dd Voorzi ter da heer C C van danB rgh was voorzeker de tolk der V reeniging toen by den heer Weiitbroek die ïich oaer huis moest legeren hartelgk dank betuigile voor betgeeo genoemde be r dezen avond voor de leden had voorgedragen daarbij dan wosch uitsprekende dat zy nog meermaleu in du gelegenheid zouden zgn den geacbten spreker in hun midden te zien Nog gernimoo tgd bleef men gezell g bgeen eo deze eerste gezellige bgeenkomHt zal nog lang bij ds aaowezigen is aangename henuneriog blgven Kaar men aao de N R Ct mededeelt zou bg de heiwerkerspatroons bet plan beataan oui bon werk te doeo oitvoereo door patroons van andere plaatsen Zoo zonde er een patroon Dit Gouda met drie machines en gezellen naar Rotterdam komen bg is eohter tut nog toa niet gearriveerd üil Dordrecht zooden tegen hedenmorgen door een aldaar wooendeo hnibaas worden geleverd drie machine materiaLn en werklieden voor rekening van deo heer v d Weyde te Krimpen a d Lek Door de geoeeskundige staatscommiisie te Aniterdam is o a toegelaten foor het 1ste gedeelte artsexamen mej J van Keetereo alhier Gafblleo u IJsel Aan de IJselmondsche Imlo alhier zal een Cbristelgke school gesticht werden LsKKBRKBBK Blnoeo ceoige dagen hoopt da Srma Jan De Graijte Zn bare werklaambedeo aaomerkelgk uit te breiJeo door het io werking stellen vao hare oieawe machinale garenspinnerg Lanoekak Tot gemeente geneeskeer alhier ia benoemd de beer J C 01deob arts ie Nienwpoort BECHTZAKEN Ue arrondissement rrohtbank te Rott rdam veroordeelde beden J W C Bodea brander te Schiedam wegena bet vervoer ven gedistilleerd uit zgoe hrandery aan de Boterstraat aldaar zonder gedekt te zgu dour de vereiscbte docameafcen tot f 100 boete sub 14 dagen gev traf beneveoa verbeurdverklaring van de io beklag gen omen emmers en gedistilleerd PosterUeD en Teiegrapble 51 P 46 T Benoemd 14 Maait Tot 2e klerk hg bet Hoofdbestunr P J van Santen 1 April Tot adjunct commies b i de Directie van de Ugkepoatspaarbaok te Amsterdam de klerk W H A Tellus en tot klerk G Nuver thans tjjdelgk beambte tot hrievengaarder te Bovenkarspel W Brouwer thans postbode Ie Venhuizen 1 loei Tot Direclear van het postkantoor te Goes P Keg Ca tfaans Hoofdcommies der postergen te Arnhem Verplaatst 16 Maart Oe klerken der post rgen en tetegraphie 2e klssae B Ë Mater van Driebergen DA r Amsterdam telegraafkantoor Ë Boscbloo van Drachten naar Driebergen en J O Smit van Amsterdam telegraafkantoor naar Drachten 1 April De Commiezen der poatergen 4e klasse M Ë A Buchieoe vanNymegen naar Tilburg en W F vno djjï CT w van Tilburg oaar Ngmegeo Tgdeliik werkzaaai gesteld 16 Mftart Bg bet Hoofdbestuur de klerk der poat rgen en telegraphie 2e klasse A Pgper te AüHterdam teIegraafkant or Overleden ó Maart De adsistent B J J Overwete te Arustordam 7 Maart De Commies der pbsteryen Ie klaste J F W HoxA ta Amsterdam 14 Maart De Commieit der postergxn 2e klasje J M Ë Kaedt beheerder van bet bgpost en ttlDgraufkantoor Dalistraat te s GrHvenhaRe VEIISCHËIÜENMËID Jaap Eden Cisaac en Pieke door Tom Eek geön aseerd voor een tournee van twee manodeo ia Noord Amerika zgn Zaterdagavond uit Pargs uaar Havre vertrokken giatereoocbtead te 6 onr zgn zij aan boord gegaan an de Bourgogne voor New York Uit Pargs Ëeu beeld oboon veertienjarig meisje amet eeo gezichtje als eene madooa van UafaëU Eliae Fleurant heeft Donderdag terecht geataac om dat zg baar minnaar baar eersti n niet uit gverzuoht met twee revolfersehoteu had gekwetst Zg werd voorwaardeiyk tot een jsar gevangenis veroordeeld Ëen achttienjarig spekstagersleerling Viilet werd Woer sdagafond U Puteaux dn poorbnso orergaaode door een aankomenden trein omgeworpen juMt tusschen de rails Hg bad de tegenwoordigheid van geest roerloos te blgven lii gen eo kwam er met e6nii e ktieoeiogen en twee verpletterde vingers af Volgens een particniier tf legram uit Drosiel aan de Hamb Btjrn Halle is de heer Oelrichs kapitein vao bet Duitsche opleiding cbip Stein dat tegenwoordig te Antwerpen ligt krankzinnig gewordea en naar Berlgo overgebracht Gisterenocbtend nam eene plotseling krankzinnig geworden dame te Brussel al bet geld dat zg in huis had en ging de straat op den voorbggangers geld en bankbiljetten aanbiedende Het ontbrak aan liefhebbers niet tot een agent opmerkzaam geworden de arme vrouw in een vigilante deed stappen en naar het politiebureau bracht Zg is vervolgens in een gesticht geplaatst Merkwaardig maar zeker niet afkeurenswaardig is het vonnis dat door de correetiooeele rechtbank te Chateao Tbierry in Frankryk ia geveld over een vroow die door honger gedreven eeo brood had gestolen De bsicbnldigde bekende en de rechtbank sprak baar vrg op deze gronden Overwegende dat de beschnldigde voor eeo kind van twee jaar had te zorgen dat door den rader was verlaten eo dat zij reeds geraimen tgd boiteo werk is ondanks haar gverige pogingen om zich werk te verichaflfeo dat zg in haar gemeente goed staat aangeschreven en voor een goede en arbeidzame moeder geldt adat zg tegenwoordig als eenig hulpmiddel slechts de drie kilo brood en de vier poiid vleeach beeft die de armen coramissie van Charly baar elke reek verschaft voor baar haar moeder en haar kiad aorerwegeode dat de beschuldigde op het oogeablik dat sg bet brood bg bakker P wegnam gaeo geld bad eu de levensmiddelen dia haar verstrekt waren reeds 36 nur geledea waren verbrnikt dat Docb zg doco haar oioader tjjdena dil igdiverloop iets gegeten badlen terwgl zg de enkele droppels melk die in hoii waren voor bet kind overlieten dat htt te betreoreo is dat in een goedgeordeode maatschappg een der ledea van deze miatachappg en io het bgtonder een moeder gAbrek aao brood kan hebben zonder dat het haar schold is dat in een dergelgksii toestand de hechter de ooboigzame voorschriften van de wkt menicheiyk kan en moet uitleggen overw tude dat nood en honger geschikt siJD om elk mensch eei deel vao zyn vryeo wil te ontnemen en in zekere mate bg hem het b rip van goed en slecht te verzwakken adat een gewoonlijk btrafbare baodeliog veel van baar ka akter verliest wanneer de bedrgver slechts handelt uit de gebiedende aandrift om zicb eeo alleratfbdzakelgkst voedingsmiddel te verschaff n dat de misdadige bedoeling nog belaogrgk wordt verzwakt wanneer zich aau de hevige kwelliogsn van den honger nairt de weosch der moeder om baar jong kind tq sparen waarvoor zij geheel alleen moet torgeo dat alle keateekeoeo van een bedrieglgke en oit vrgeo oobetemmerden wil gepUegde toeëigeoing ontbreken inderdaad van de beschuldigde die zich bereid verklaart den bakker P achadsloos te stellen zoodra zy een gelegenheid viodt om te werken op al deze overwegingen spreekt de rechtbank de beklaagde loiider kosten vrg Waardoor een mioister soms ontslag krygt Op den verjaardag des Konings van Wurtemberg was minister Von Mittnacht druk iugesprek toen de Koning binnenkwam Von M was op dat oo enblik dus niet op zgne plaatsom den Koning te begroeteo Z M negeerde hem den geuoelen dag De Koningin negeerde zgne vrouw op de auditJntie Von M vraagt nu ontslag Hg zal uitblgven tot uitvoering der dringendste taken Ueurs van Ainslcrdum IV MA llT Vrkrs lutkrs 87 877 9 l 102 98 881 8 V 81 86 18 l 19 ♦ 68 9S 8 10 4 108 88 87 f 103 98 867 36 loov 9 V 66 660 66 463 lOOV 100 204 U3 69V 69 101 1 1V 1 9 18Ü 97 80 S07 119V 113 805 811 lOO 69 69 163 96 76 101 IO U 18 11 U 104 11 16 NRDzaLiNo Ccrt Nod W 8 8Vi üto dito dito 8 dito dito dito 8 HoNQjR O il Gbudl 1881 88 4 Italië Inschrijving 18S8 81 S OosTBNR Ot l in papier 1 8fl8 6 dito in zilver 18flS PoatuoiL Obl mot coupon 3 dito ticket Rusland Obt Biunenl 1894 4 dito Gecone 1880 4 dito biiRotbs 1889 4 dito b Hope 1880 90 4 dito in goud loon 1888 fi dito dito dito 1884 6 Spanjb Porp t schuld 1881 4 TuRKBlj Oepr Conv teon 18Ö0 4 Geo leening serie D Goc Io niu serie G ZuiDAra Rep v obl 1892 5 Meiioo Ubt Uuit Sflh 18B0 S Venïzukla Obl 4oQbflp 1881 AvsTERDAH Oblixatien 1806 3 BoTTBBOAU Sted leen 1894 3 Nei N Afr Kandelav aand Areudab Tab Mij CertifioatoD DaliMaaleohappij dito Am Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij dor Vorstenl aaud s Gr Hypoibeokb rnndbr 8 Jederlamiacho bank aand Ned tiundolmaataoh dito N W k F c Hyp b pandbr 5 Hott Hypotheekb pandbr S i t tr Hypotboekb dito 8 i OosTiNa Uoftt Koup bankaaod BusL Hypothoekbauk pandb 4 AtfaaiKA Kqut hypoth pandb 5 Maxtr L i Pr Lieu eert 6 NiD Holl IJ Bpooriv My aand M j tot Kxpl r St 9pw aand Ked nd Biioorwegm aand Nod Zuid Afr Spm aand A dito dito dito 1891 dito 5 lTAUE8poorwl l887 89 A Eobl S Zuid ltal f pwmy A H obl 8 PoLRN Wariohau Weeiion aand 4 HuBL Gr RuRs Spw Mij obl 47 Baltische dito iand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Knralc Cit Azotr Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 4t l l 189 106 101 101 HO 136 Amerika Cent FacSp Mü obl 0 Chlo k Vorth W pr C v aanJ dilo dito W n 8t Peter obl 7 DenverkRio ftr Spoi eert v a IIlinoiB Central obl in goud 4 LoniBV yaibrit r ert v aand Mexico N Spw Mij Ie byp o 8 Uiss Kanias v 4pct prof aand X York Gntastofc Weit aand dito Penn Übio oblig O Oregon Calif Ie bvp in goud B St Paul Minn k Manit obt 7 Ua Pao Hoofl i o oblig I dito dito Line Col U hyp O 6 Gahaoa CaD South Cert r aaod VXM C Hallw hKa leh d c O Aauterd Umnibua Mij aand Rottetd Tramweg Maats aand Kin Stad Aroaterdam aand 8 Stad llqtl rdam aan S BiLOii Stad Antwerpen 18H7 i 84 c Stad Brussel 1886 8 HoNO Theiaa Kegullr Oeaellaeh 4 OosTINa Staatsleeniag 1B60 K K Ooit B Cr 1880 8 SpaX Stad Madrid S 1868 Nn Ver Bet Urp Spobl eert R B c x A jv a B GESCHIB DEHIS VAN EE N HELD De militaire aatonteiten agn niet zoo inel bereid om een soldaat af te keiireD zoo ala het geval met de Hr K P Colgan 41 Barbara ntreet te bansbnry Londen N het aantoont Zgne treifende geschiedenis kan niet beter verhaald wordtfn als door agn eigene woorden Op een zekere dag zeide Ijü toen een b iarde vrouw die voor de offieferen van ons regiment wascbte met een pak schoon linneogojd een veld overstak sloeg een landlooper haar ftn achteren met een gzereo staaf Ik sprong dadelgk toe en sprong over een muur van ongeveer zestien voet hoogte den landlooper vervolgende die intusschen in eeu bosch giug eu vluchtte Iu mgn val deed ik mg pgo in den rug eo daaraan scbrgf ik mgne xiaiEte toe r De opge § f loopen ziekte door den on verzaagden moed van den Sergeant WAS zeer ernstig Ondanks de beste geneeskundige zorgen aan het militaire hospitaal te Warwick waar bglin garnizoen lag bevond zich Ooigau in een verlammingstoestand zonder hoop Zyne ledematen weigerden dienst te doen hg waggelde gelgk eeu dronkaard ofschoon hg zoo als hg aan een reporter zeide volstrekt geen drank gebraikt had sedert 17 jaren Hg werd van lieverlede erger eu bemerkte dat hg naowelgks naar beneden kon gaan en werd vervolgens op nieüw iu het militaire hospitaal opgenomen Den Bisten maart 1893 verliet hg den dienst als ongeneesbaar Indien er ooit e n hopeloos geval was geweest dan was er dit eeu De geneesheeren hadden hem openlgk gezegd dat bg oog slechts twaalf maanden kon leven Evenwel na verloop van de 12 maanden vond de reporter niet alleen Colgau in leven maar wertczaam en welvarend en inderdaad werkt hg thans te Londen Het middel van dit opmerkingsr waardig welzgn ia de moeite waard verteld te worden en in antwoord op de vragen van den reporter word het door eenvoudige en overtuigende woorden ontdekt In ague ellende on waohoop Colgau gebrekkig en nuttelooSf begon te geiooven dat het voor hem beter zou zgu terstond te sterven Totdat op een zekereu dag zgn jongen zoon een boek thuis bracht waarin eenige wondervoUe genozingen vermeld werden te weeg gebracht door de Pink Pillen van Dr Williams voor bleeke persouen De zieke weigerde om de JMlen te probeeren Hg wilde zyn geld niet verspillen I Zou bg werkelgk uit den dienst ontslagen zgn geworden indien zgn geval niet ongeneesbaar was zoo redeneerde hg Qg werd er echter toe over gehaald om het geneesmiddel te p obeeren en van af de eerste doos begoQ de genezir g Zgn eetlust kwam terug alsmede het gebrmk zyner ledemBt n hetwelk de ruggemergs ziekte hem verbinderd hat De uiterste ledemateo die voorheen koud en oobeweegbaar waren wareo nu vad nieuw bloed voorzien en loen do reporter Oolgau zag liep hg iedereo dag naar zga werk het was een man van den dood gered Dit is geen eenvoudig fabeltje hetishswozen geworden dat het onderzoek dat voor vier jaren is ingenteld geworden te Preston waar Colgau in 1B04 woonde door een groot dagblad the Preston Herald c waarvan wg het ontleeneu en door het feit ereueons dat een der geneesheoren zelf die dezen ma i veroordeeld hadden hem naderhand gezien heeft en d genezuig heeft waar genomen die sedert dieu tgd immer beeft voort geduurd De Pink ÏMlen van Dr Williams tellen meer cliënten onder de geleerde personen en geestelykbeid dan elk ander geneesmiddel omdat de eigenaars steeds gereed zyo om met getgke openhartigheid te zeggen of zg een zekere ziekte ja ol niet geoezen kunnen Onverschillig wie ook keu aan de Company vrg en uitvoerig sehryveo Deze pillen behbeo geoezen verlamming ruggemergsteering rbumathiek heupjicht en de gevolgen der Influenza alsmede alle ziekte veroorzaakt door de verarming van het bloed klieren beeoziekte chronische belroos ingewaod eo longtering algemeene zwakte der spieren verlies van eetlust hartkloppingen pgoen in den rug zeoawachtige boofdpgn en zennwpgn vroegtgdig verval alle vormen van Trouwelgke zwakte en hysterie Deze pillen zgn een spier versterkend middel en geen purgeer middel Zg zga slechts echt met de geheele naam a Dr Williams Pink Pills tor Pale Pe9ple enworden verkocht door de Apothekers en de D Wiliams Medecioe Company 46 HotbornViadnct Londen £ C De atzonderlyk ol ingla en bokalen verkochten pillen zgn niet vanDr Williams Prya fr 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrggbaar bg Bnabilié Steiger 27 Rotterdam eerUg depotbooder voor Nederland en jl otheken A floop der Openbare Verkoopinff van Onroerende Goederen MAANDAG 21 MAART ia WinkoUmie Woonbnii Ma den Kleiweg mei