Goudsche Courant, woensdag 23 maart 1898

Woensdag 23 Maart J808 36ste Jaargang vAXtx rm No 7536 mimm IVieuws en Advertentieblad TelefMi o f De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is 1 25 franco p r post 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN ouda en Omstreken TelffMi Ut M AJ V1BRX£NTIEN worden geplaatat van 1 6 regels a 50 Copten iedere regel meer 10 Centam liroote letters worden berekend naar plai bnuimte Inzending jfan Advertentiën tot 1 uur des midd E No 101 f 13700 k H J Nederhout Een Woonhni aan de Ooslhaïen B No 84 i 5800 k Dr A C G tel Een Woonhni aan den KattennMel Q No U3 f 3750 k R den Haan te Vianen MARKTBERICHTEN 1 Binncnlandschc Granen KqTTKUUA M 21 M rl lg 8 Pe gtaanbeurt bleof heden prijsboailetid voor pmkB terwe en barer Oerit en rottgr waren aangeboden Hrnine boonen en kookerwten kondra in do beult soorieo rerige prijïen 0 breDg n kanurieuad ilil n onveranderd TARWK per 11 L 76 è 8 S0 por 100 K O 9 70 k 10 40 Canada per H U HOOOB per ll L 4 80 i 6 80 WlNTKE iK B per U L i per 100 K 0 7 SB a S O mindere oorCon k betore aoortoc a ƒ ZOMKUUKIIST per H K O i 0 por lOÖ K J 7 SS ii ƒ 8 60 ClIKVALIKlUlBaW per K I O a ƒ 0 per IIIO K O f 8 80 ii 10 HAVKll pei H L Ï 80 ü 3 80 per 100 K 1 8 60 a 7 S6 PAAllDRllOOKJtN per H l 8 80 ii 6 80 Wrn K BO J NRN por ll l 7 i U IIUUINK IKXINKN per t h 6 S i 7 I BIAUWK KRWTHN Kookauorlon par ll L ƒ 6 Ï5 i 6 80 Niol kookioopton li 6 ï KANAEliSHAAD per ll L 6 a 6 60 Per Tolegraat Tarwo 10 18 oent boogor WintorirerBt SB cent Ia 9r ZomerKflTflt 10 15 cent lager Witte Boonen IB cent hoogor Kookerwten SO cent hoof or VAN HKÏ AU M IIKKKNDK EN MET OÜUU UEKUÜONUE LiiNi i NGOi ü il weder een enorme roorrnad in MaKa ilu by A van OS Az Md Tailloar Kleiweg E 7S 73a GOUDA Velephoon Mo 31 ADVERTENTIEN Uevallan van ean Zoon A Tin VUET VsaHii Gouèi 19 Maart 1898 Zeagitraat U 84 J VE RGEER G OUDA Ureri KOPLATTKN ARCHITRAVBN n LIJSTKN Tolgeufl op te geren profiel Het zagen van TüOOSTÜKKËN ea Terder alle aagwerk wnt tot het rak beboort Mek en xonder levering van hont iI II 1 KRAEPELIEN HOLri diemiscli ïulviTf MelkSlllkci SPECIAAL VOOR KINDERVOEDING a 1 o m T e r k r y g b a a r in buaaen it O 90 V kar f 0 50 en kgt 0 25 j Mtn vraat uitdrukkehjL KIlAKl hUEN S holm lr4 wKK Mr K MMmIctv ti nuh op d Inehmêrk en de handtfekeniml ran KEAEPELIEN S HOLM Een ware Schat voor de ongehikki e slacbtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheiue mtflpatUngen ii het beroemde werk rw Dr lletau s I H ofleveranfier gffg z HoUandiohe nitgare met 27 afb Prfls 2 gulden ledw die aan de reriohfUikelflke gevolgen van deae ondeu Ijdt moet het leien de oprechte ieenng die het geeft redt iaarlijki duiiend van een ekeren dood Te verkrijgen bfl het Ver lag Magar in te Leipaig Neumarlit 84 franco tegen iniending van bet bedna ook ie poetiegels en in lken boekhandel in Holland iJouda Druk vao A BltlNIiMAN Zu aRA24DS UAaASUrS DU j Frioteips I NoilVEAUTÉS Wil verzoeken de Dames die on ge ülaBtreerd modealbum voor bek S omerëeixoen nog met ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MN JULES JALIZOT Ci Paris üatneltde wordt dan e aand grati en franco toegexonden Bestethngea vau af 25 francs vrjj van alle koiteu aan buis met Z verliooging Kcexpeililie kanloor te KomiiiIuI N II Evenals gowoonlyk kgnnen uog Hokkt Hugen Paarden en gcwei l worden op den mckeurpoMer van 1 April l Nov Hokkelingen ii 15 t aarden a 25 Adre bg JAKOU l KONINÜ 8chenrpoWer Iloek van Holland ot by C OCKHORST te Botterdam k Uttrb nk w lh opnilCW anr iifto il limt tot jinruii iipwofct Poor 1 1 BinrykB inriehtiug lioïor sfiftar bftnkt knn man wal kwnrtjM mwcirpan miutr hel K H niat Pryns ceils porto rxtrn weAr tilt nPBien alvo r iii fl U bv tnn Ko p ra Byn d ftr 8 rrt 1 In ipawhank ïfi t nHOtom II pri me Inlt Bloh dfl wiMbwik ifiili t ii I h en ontt H lyki rïyd lm 1 hl ljB ii W irpBiilie lr B n N B f ü I f vn U da P t nk t I I 1 V w U t waAr la nluitan au w t i t II vt li Inkt tot iiMimn i tm 11 K If ranih ol vo irwitb r jfnlbulM Mfi kiir oimiittmHt MjialHch 1 ftflitil iiit n t o Amitarilan m SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt Vorkrggbaar biji M PEETERS il N B AU bowtjs van oobthoiil ii oaobet en kurk steode voorlien van dea naam der Firmsf P HOPPB NIGHTCAP FEANSCfiE STOOMVÊEVEEIJ I cheiiiisebe Wtsscherlj II OPPE IIËIMFJi 19 KruiHhfuJe Hvtterdani Gebrevetoi rd door Z M den Koning der Belgen lloofddepftt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az ripecialiteit voor het atooraen en verven van alle Heeren en Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom D van plucnemantels veeren bont enr Oordynen taielkleeden ens worden naar de nieuwste eu laatste methode geverfd AUe goederen hetEy gestoomd of geverfd worden onachadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Ë CASsrro TANDARTS Grouda Turfmarkt 1 aPnEBKUSBy MAANDAG DIN8DA0 DONDESDAO en ZATERDAG van ft tot K aar WÜËNSDAO en VUUDAO van 1 tot uur I ZUNDAQ8 siet Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eezi praclitig rxet Lin g exicla t HEEKË HLIS met TliN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven J Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LA GE TIENDEWEG D 29 VOORJAARS PAARDENMAEZT TB C3 OU3DA fiELafIMG im mmmn en aanverwante Artikelen OP VRIJDilG 1 APRIL 1898 Loten voor deze Verloting zijn te bekomen bij A BrinJanan Zn Lange Tieudew D 60 Prijs 1 f I Loten voor f 10 Tah CPatent H Stolleii Jii tiiilg fnl UmidriUiu nirlilm mi ickarf iniiitnn UltilUct IHr groaae Erfolg Hu i nun VatiM H moOm trfvnim fiat Anlau lu nrtchladtitm weHMosen achnhmnn en i itim Hui ktiit éihnfmrê iitelii n rharfen H SreUen mr ren im atrtct mttr a uletm tttstihtpdluntiit ü êvm e a r Ptuktt Jwh nabanttelwiitl autttkiMfitt S5 rrai lMim iêU ZeugniMe fri i erf trwÊ Warnung 10 TISSOT € o Bordeaux Botterdam f 1 40 per liter in veraegelde bemande flesch van 5 en 2 liter vooriien van het attest van ür P V van Hamel Boo Proefaesoh 1 30 Verkriigbaar by J H ROOPE QODDA Stedelijke Gasfaliriek te GOtJD De priJs van het gaa 6 cent per BP en voor Ko5ktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbnia verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter iKoHinintjke Machinale fabriek 1 DE HONtQBLOEM v u II I van $ ichaik Co geveatigd te Gravenhage HeppUmtraM 0 en 0 I naby de Regentesselaan HDFLEÏERASCIERS vali Z M dei KONING van BELGIË Indien gijhoentl gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde 8a I perior Draiven Borst Honig Extract Is E3L1 AInTTHE KLACONS van 40 Ct 70 Cte en I I 1 verkrflgbaar hj I Firma WOLFK k Co I Westhaven 108 Gomla I B H VAS MILD Veerstal I B 126 te Gmda I A BODMAN jroordrw I J C RATELAND Botloop I B V WUK 0 dm atrr I M KOLKMAN WiMinxvet Voor 3 en 5 hchtgaameters bedraagt de hoor 10 cent pet maand BewoöCrs van perceelen van ten hoogste 2 25 pf r week kunnen weksl ks afrekenen en van de fabrietE lajnpen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige oenten per week ip hnur bekomen l aclilige Schoolschriften met t r©n tomslag 0 52 per 12 Stuks BH A BRINKMAN ZN LANGE TIENDEWEO D 60 KtelDliaDdel Id Sterken Uraok BUKGEMEESÏER en WETHOUDEM lan Gouda brengen iBgevolxe art t der Wet van S8 Auguatu 18S1 StaaUblad no 97 ter opgnbari keu ai dat bij hen ia ingekomen een rarzo kBebMft van dan navolgenden peraoon waarbij Vergnnnini wordt gevraagd om in de bg z n naam vermelde tooahteit Bterken drank in het klein te mogen verkonpen ala Naam van den verzoeker Aandaiding der lociliteit C van Velzen Uouwa C 3 Goed den iS Maart 18 Bargeueeater en Wetboadera voornoemd E L MABTENS Do Beoretaria BEOÜWEK DE LEERPLICHT De wet op de Leerplicht waarran wij in ih Vorige week een overzicht gaven tindt over het algemeen veel waardeering aU een ernitige en welgelukte poging om en moeilijk vraagntuk tot oploaeing te brengen Moeilijk vooral in on land waar een paar kerkelijke partijen er eteeds op nit zijn ons openbaar onderwyB af te breken en ongtechikt te verklaren voor hunne kinderen De minister ia getrouw gebleven aan T ae toezegging om zooveel mogelijk de ernstige gefiioedsbw i areo te ontzien en de wet aannemelijk te maken Toor mannen uit alle richtingen die werkelijk er prjjs op stellen dat alle kinderen die in de termen Tallen goed en geregeld Bohoolonderwijs ontvangen Omtrent de wenscUehjkheid om in dit opzicht een beilzamen dwang uit te oefenen kan nauwelijks bij onbevooraordcelden Terschil van meening ontstaan Volgens het laatste schoolverslag waren er ongeTeer 650 000 kinderen van O tot 12 jarigen leeftijd en van deze genoten ruim 60 000 in het geheel geen onderwijs terwijl 50 000 de school verlieten eer zij alle klassen der gewone lagere school doorloopen hadden Nu ia het wel waar dat schoolonderwijs niet alles vermag dat de huiselijke opvoeding misschien nog meer vormende kracht heeft voor het volgende leven maar het is toch zeker waar dat kinderen die buiten het Bchoolleven in het wild opgroeien in huia niet veel goeds zullen zien en honren zoodat het de plicht van een verstandig bestuurder is althans te HARRY SHARPE de agent der geheime politie VIII Een nieuwe medaatrijder De horrelvoet had geen tweeden wenk Doodigom onmiddellijk zqif poging tot inmenging in bet gerecbt op te gevBD Da man die hem een i heidaarl had toegedonderd zag er waar gk niet naar uit om met ziek te laten spotten De vreemdeling waa een knrte tamelyk gezette man die er ecbter uitzag alsof zqn geheel zoo los Ineen zat dat hü ieder oogenblik nit elkaar eou valhtt Hij had een stoppeligsn baard eenigizins voorovergebogen sehouders en een groen verband over aijo linker oog Het andere gesichtsorgaan dsamtegen was zoo aoberp als dat van een bank Berlijk spel z i de vreemdeling op teetfienden toon Als jij het hoofd van dien jongen met een stuk rota wilt fljnmal n ga je gang maar dan zal ik nog een heel wat grooter stuk rota aemen en van jouw hoofd klinkklare gelei maken Zie je dat is nat hecle programma onwe nikker dns nu weet je ketls Wi ben j r Kaak dat je wegkomt I riep Catkua zorgen dat zij door geregeld onderwijs een tegenwicht krijgen voor de absentie van eiken leiding in den huiselijken kring 0e minister Burgeaius heeft van meet af gezorgd dat hem niet het verwijt treffen kon dat hij met zijn stelsel propaganda zou willen maken voor de openbare school Alle onderwijs van welke richting ook is in don zin dor wet voldoende mits gegeven worde van het 6e tot het 13e jaar Daarmede ontvalt aan de kerkelijke partijen onmiddellijk baar voornaamste wapen tot bestrijding Maar dè heer Borgesius is verder nog gegaan Bij heeft de lieden die Werkelijk gemoedsöezwaren hebben tegen openbaar onde wijs en voor wie geen ander bereikbaar ia vrijgesteld op eene eenvoudige verklaring Deze bepaling berust op de gvcrkelijk verstandige overweging dat weinig ouders niet liever hun kinderen zullen zenden naar een in hun oog slechte school dan ze zonder onderwijs te laten opgroeien Inderdaad de ondervinding heeft zulks geleerd Op 1 Januari telde men op het bovengenoemde getal vao 60 000 kinderen die volstrekt niet de school bezochten flechls 13 gevallen waar gemocdabezwaren de opgltei n n de Mi D r st wa onverschilligheid onwil te groole afstanden enz Deze gelukkige omstandigheid voortvloeiende uit de bij ernstige ouders hier te lande algemeen heorschende overtuiging dat onderwiis even onmisbaar is als dagelyksch brood gaf den miaistor de vrijheid geen dwangmaatregelen voor te stellen om lÉinderen te drijven naar eene openbare school welke de ouders voor liw verderfelijk achten Zoo wordt ook geënt straf bedreigd tegen ouders wier kinderen niet gevaccineerd zijn Zij hebben niet eens eene verklaring at te leggen In afwachting dat de wet op de besmettelijke fokten wordt herzien wordt de bestaande bepaling gehandhaafd en ouders die hunne kinderen liever van onderwijs verstoken laten dan ze te laten vaceinecren hebben daartoe de volle vrijheid Uet V derland zegt van deze quaestie het volgende Het is denkbaar schoon met het oog op den stand van het wetenscliappelijk vraagstuk zeer onwaarschijnlijk dat ean y Ala ik weg ga sta j p je laatste batmen otiwe nikker doe je eene oog maar vaat dioht od let eooe op of bet DÏBt zoo uitkomt waa bet ateeda op ereD tMmenden tooD gegefeti antwoord Op dit oogenblik boorde men weer de atem vao Lon flohreeuwend Sohei lAt om Gods wil sohai uit I U vraaff ik vraag ik zal je nieta maar doen En al dien tgd kwaiMn de vuiBtslageo hem door Ben s ttevige kuuisten toegediend ala hage steenen op hem neer fGsef or bem oog een flioke jongmeuaoh een OB op t teren en last dan den lompeid los zat de vreemdeling dta intuiacben vlak hij gekomen wan De man wai Ben geheel onbekend maar sijn atam waa vriendelijk en overrddend zoodut hy onwillekeurig gehoorzaamde Hij aprong op zijn voelen en irad eanige achreden aohterwaarta De rerBlagen vijand krabbelde laoguam en van pyn steunende overeind Da horrelroet trad op ziju zoon toe en fluisterde bem snel eenige woordon in bet oor Klaarblijkelyk gevoelde de ottdite Garkiiis nog geen lust het apel verloren te geyen tie badt hem In buts moeten houden toen je bem eenmaal bij je hadt zet Lon wiens wangen oogen tn neus tot etn bvdenkelijkeD omfang begon4 eB op te zwellen Ik waiiachte bem een goed pak slaag faJwEorgen en dat ging beter buiten dan binaeasbnis zei da horrelvoet i Waarom hiAi je hrm dan niet uli een pak slaag gegeven f Ik kad nooit gedaohl dat jij dien krielbaan niet aan kon iW l ky il 100 glad als M aal u nog vhi er maal dir cl inentingsdwang wordt ingevoerd Dan heeft dit zeker indirect ten gevolg dat geen kind meer van school kan J iii en wegens inentingsbezwaren Maaorond viin bezwaar is dan do inentingsfwang geenuias de schooldwang Wie feregens bedenkingen tegen de inenting pijn kind thuis houdt doet dit immertJpiet omdat hij tegen het school gaan bezwaar heeft en als het kind toch eenmaal moet worden ingeënt is bij zulke oud b natunrlgk eik betwaar togen den scho ïldwang ondervangen Aan don andere kant is het ook denkbaar dat bij herdbning der wet op de besmettelijke ziekten juist de richting van vrijheid in dezen zegeviert en dus het ontbreken van vaccinatie geen hinderpaal meer il tegen Boboelbezbek Ook dan kan aan den leerplillb l alsdan in het niet ingoCnt zijn geen beletsel tegen schoolbezoek meer erkent uit dien hoofde geen griel worden gemaikt Inderdaad is door den minister bet vaccinebezwaar zoo vernuftig uit den weg geruimd dat nooit ofte nimmer hieruil meet een atormram tegen den leerpliljlt kan warden gesmeed Zno ontzeilt de minister op behendige wtjm de beide voomMMnsto klippen die den wetgever in dozo materie bedreigden Kn inderdaad hot zijn niet de ernstige gcmoedsbezwaarden die een wet op den leerplicht moet treffen maar d Tilichtvergeten onnadenkende beginsoUooie ouilers die dergelijke overwegingen niet eens by name kennen Nog verdient opmerkini de zachtzinnige wijze waarop de Regeering de overtreder tol bun plicht brengen wil De vrnag wie het verzuim zal constateeren en de wet toepassen is in dien zin beantwoord dat de politie er geheel buiten blijft Dat is te bereiken door zich te verzekeren van de nedeworking van de onderwijzers en de schoolopziehers Bepaald is in verband hiermede dat de schoolopziener indien ondanks z ijne schriftelijke aanmaning aan den voor het aehoolverzuim aansprukelijktn persoon het verzuim voortduurt zonder dat daarvoor een wettige of geldige reden kan worden aangevoerd de zaak in handen zal stellen van eene plaatselijke commissie tan een kat Ilij houdt vr meer kunstifrrpon op na dan een ctrcuarijder Je kunt nooit zeggen wat by het rellend oogenblik doen zal eer hy het doet God I mgn rug is haast gebroken en ik geloof dat zgo hoofd minstens van yzer ii f e aloeg er in het begin niet bard genoeg op los S0i de horrelroet Je had hem lam moeten slaan Mr b tyd had zyn kunstgrepen op jt u toe te passen Maar we moeten hem nu in ieder geval niet laten ontsnappen en dat ztil hg zeker raohten to dten voorst nu die kerel hem te hulp is gekomen Ijoop jg nu gauw en haal hulp ik zat hüs wel zoo tang aan den praat weten te houden als je maar wat baast maakl Je weet waar je hulp vinden kunt Dat weet ik antwoordde Lon terwyl hg zoo spoedig zijn gekneusde ledematen dit toeltéteu weghinkte In dien tusschentijd had Ben nader kennis gemaakt met dien vnendelyken vreemden landlooper Je bebt hem ne jes toegetakeld dat moet ik zeggen zei de vreemdeling toen Ben zyn overwoanen vgand ha l losgelaten Je kon het hem ten minste wel aanzien zei Ben diep ademhalende door de groote inspanning en zyn hoofd wrgveode waar twee of drie groote builen duidelijk voelbaar werden als een gevolg vfcn Lou s vuiatexercitiea i En jij bent uog maar een jong baasje vervolgde de landlooper terwijl hij den knaap metbe eene onbedekte oog doordringend aankeek jiZe hebben me nooit genoeg vetgemest om veel te kunnen groeien maar oefening geeft er nietmiad r ipifrkraoht gm of van B ed W IBlièn Kif dan TerpHcht de oudlrs te waarschuwen enz en glecfatB ah uttiffiuiu remedium zal de hutp ran den atrafrechtflr wordtin ingeroepen nl aU de rader volhardt bij zjjn onwil om de kindaren g re reld naar Bchoo te zenden dan kau publicatie van den naam van den delin quent worden toegepast en eerst nadat gebleken ia dat het eene middel al e en weinig effect heeft aU het andere zal de zaak aan sreohters besHtiMng moeten worden onderworpen Hot opleggen van een kleine boete wordt alsdan onvermgdeljjk Bij eerste voroordeoling moot ook nog de hechtenis zyn uitgealoten Baat echter ook het opleggen eener boete niet dan zal bij vierde of vijfde herhaling een strengvre straf niet kunnen uitblyven Controle voor miabruik en weiiontduiking is onvormyddiyk Maar deze behoort zioh tot het strikt noodig bepalen omdat de vrijheid der ouders niot meer mag worden beperkt dan door het algemeen 1 etang Men kan begrypeu hoe ontnuchterend deie leuke manier om hun scherpste w penen onbruikbaar te maken moost werken op do olerioale woordvoerders vnn boide partjjen Zjj hadden zich al zoo gespitst op het schermen niet don yzeren dwang dien men hot cfiiiatsnvolk wilde aandoen Blijkbaar zitten zij er mede verlegen en wenden het nu over oen andaritt boeg De minister wit don Bchoot chtigon leeftijd van 12 tot 13 jaar verlengen Wat zal dat een gold kotteiif roept moiS thans en wie moot dat betalen Niet allcon moeten er scholen en onderwijzers bijkomen voor 6 l000 kindoren maar op alle scholen eenleerjaar moer Zy vergeten echter dat die ongelukkige verseboppelingen over het geheele land verspreid zyn en dat er op vele scholen nog plaats genoeg is terwijl de meerderheid der ouders nu reeds niet tevreden is met een schoolopvocding tot het 12e jaar maar hun kinderen vrywillig tot 13 of 14 jaar de school laten bezoeken Maar Voorloopig is dat financieele bezwaar de grieL Men kan toch niet openhjk verkondigen dat men liever de jeugd zonder onderwys Iaat opgroeien Dat sou ik ten mniita ook zoKgea te oordeelnr naar de wtjze waarop je dieii l jmp ri haht fijngestampt Maar hoe kw im jelui eigenigk aoo aau het veohleo f Je tuit dat spellalja toob zeker attt alleen als tijdverdrüf zijn begonnen tOan sou ik ryp tgn voor h t gekkeabuia mh ik denken ui Ben Was het dan en aanranding F Je bebt een beslellersunifurm aan naar ik xi Ik bad bier een brief te bezorgen waarbg Ik op antwoorfl wachten moesl en de onde borrelvoal wilde mg met laten gaan als ik niet eerat net zijn zoon ging veehten 0e landlooper keak hem met tija haviksoc wederom scherp aan tJe badt een lioodsckap aaa dien oadeo aikker zegje vroeg by tfja lit de stad Weet je hoe bij beet Er stond nCarkias op bet adrse Had je er een voorgevoel van dat je zoo ieta zou overkomen toen je hierheen gtngt Ik heb daar eigenigk niet over nagedacht zei Ben ontwyken d vMs ik een mauw boodschap te bezorgen ot over te brengen hebt dan wnt Ik nooitwat mij kan overkomen wr tk goed en wel terogben Soms kryg i t ean snauw of een sohop oni krijg ik ook eea glimlachje van een aardig mtUie waardoor ik een barlklopping kr fg dan weer i een vrouw meetmuileDd tegen my da vi dol ia kleine jongens m geeft m eea atuk koek of em kandijklonMe