Goudsche Courant, woensdag 23 maart 1898

Wlnterdlenst 1897 98 OOUDA KOTTÏ BkU U n 11 18 18 86 Ï U 4 8 7 4 1111 18 18 88 11 86 18 8 f r 11 48 I 1148 11 51 18 88 18 56 1 63 4 4 16 6 1 ROriïBDi M S O O D i 6S 10 1 11 86 11 6 18 87 Ülrecto SiMMirwegverblDdlDgen niet GUUDA 10 V ll i a 64 10 11 11 11 11 80 10 0 88 47 10 18 10 80 11 8 8 51 7 86 8 8 40 8 10 1 U 64 18 08 18 47 8 83 7 0 7 48 8 18 100 GOUDA DEN BliG Qouda KeTSBhuiuD Moflrk pelle Zoetermeer Zefeiraard Voorburg H 8 7 8 8 80 15 86 10 14 11 16 lj l 18 18 1 87 8 45 4 4 5 86 5 64 11 7 84 7 6 8 88 8 64 10 10 8 11 16 M 7 48 8 48 18 40 8 04 C Z 7 58 8 51 18 61 t 8 16 V 8 07 08 1 06 iH8 1 8l 4 a I4 10 4411 4818 481 10 8 0 4 16 5 15 6 55 8 81 10 1 10 81 10 88 10 88 11 6 11 44 8 34 7 68 8 81 e 07 10 1 10 57 18 00 18 68 8 80 Al 10 17 10 86 11 14 8 87 j 7 10 10 84 11 81 8 45 i r t 84 7 18 8 43 10 41 8 10 61 11 46 11 88 1 86 8 08 3 50 5 08 O 4 7 8 8 6 11 18 U IS S o U U k k MSTSRDAH 48 10 57 18 10 4 U 6 M T ll 8 18 M S6 10 6 1 8 1 1 6 16 t 8 61 10 18 11 41 46 1U De financieele zijde ran het Trwgatuk u ook door den minister onder do oogen gezien Hij zegt De regeering ontkeflt niet dat invoering Tan leerplicht zal leiden tot nieuwe uitgaven in het belang van bet onderwijs Wordt het schoolbezoek grooter dan ïal Bich dat euvel nog sterker doen gevoelen indien geen maatregelen worden getroffen tot vermeerdering van schooUocaliteit Aanbouw van nieuwe scholen zal dut in verschillende gemeenten onvermijdelnk zijn Geleidelijk zal in die behoefte moeten worden voorzien maar het bezorgen van schoollocalltait voor 15000 over het geheele land verspreide kinderen zal de uitgaven voor hot onderwijs niet belangrjjk doen tijgen Meer kosten zullen waarschijnlijk worden veroorzaakt door aanvulling van het onderwijzend personeel Er zal echter meer personeel moeten zijn en het is zeer de vraag of voortdurend op voldoende leerkrachten zal zijn te rekenen zonder herziening van de wetteljjk bepalingen betrofltiide de ttmktemonten Voor zoover door dergelijke maatregelen de uitgaven die het rijk zich ten behoeve van het openbaar onderwijs moet getroosten mocht stijgen brengt naar de mocning der regccring de billijkheid mede ook de bijdragen voor het bijzonder onderwijs dat evenzeer tot meerdere uitgaven verplicht zal zyn te verhoogen Deze kalme woorden zullen evenmin als de overige milde bepalingen der wet de tegenstanders vorzoonon die niets willen aanvaarden van hetgeen een liberaal minister ku rhtens zijn beginsel hun aanbiedt Maar wij hebben hoop dat de werkelijke vaderlandslievende en onpartijdige mannen uit elke richting deze poging zullen toejuichen en met do aanneming dpzcr wet oen dienst zullen bewijzen aan de maatschappij die er groot belang bij heeft dat er een groot aantal burgera niet langer lijden onder de kwade gevolgen van eene verwaarloosde jeugd Bultenlanilscli OVeralciit De FriQ ebe Kamvf beraftüslAB de gisteren over het voorstel van Oob et itrekkeude tot herstel ran den serutio dt lisle De mioiiter Baitbon bestreed bet voorstel Met 355 tegen 174 itemmen weigerde de Kamer tot de behftodelÏDg TiD oe Brtikelen ttier te gaao V lu het Oostenrljksche huis van afgevaardigden rerkUarde de miuiBter preioJeut Thuu dat de nieuwe regeering bet herstel van geregelde toestandea in hut parleraeut als baar dringendste taak beschouwde en dat si roohtTaaraig zou kandelen jegetn atle volken in deu OoBtenrükBchen staat overeenkomstig de grondwet door maatsch ppeiyke hervormingen b t stand te brengen den vooruitgang van de gee lyke beschsving te verhaasten en den stotfeiyken toestand van de werklieden in fabrieks en landbouwbedryf te verbeteren Daarvoor is echter noodig dat de rassenstryd vermifcdere In dö volgende vergadering zal over de verklaring van graa Thuu beraadslaagd worden Da toestanden io Oosteorijk chijuen door het optreden van belkabinet Thnn wel eeuiglios verbeterd te ryn De regeering heelt met dti beide groote partyen een overeeokomit getrofion over de quaestie Tip het presideotsehap der Kamer en daardoor ttd erste moeilgkheid di ticb jjab t büeon roepen van den liykaraad voor$ pllv rmeden 8 S6 8 4 8 49 1 65 05 6 6i g os a ii 8 1 8 16 7 7 7 8 7 4 Battord m 7 7 IS BoUeriUm 0 p ll Hieuw rk rk Hoordieoht 8 ud hialU 6 0 Moonlrecht Niouwwlork Cpelle 30 4 15 I8 4 45 4 56 5 04 5 11 5 11 OMd 6 80 Oldew 5 85 fWoMdeq5 43 Dtnokt 03 7 4 8 10 8 88 0 4 37 8 ia Ml 4t OovAh De leiders der Csechen dnr DuÜRche clerioalen a dw PoUi bebhflD r i toe gwiemd en der plaatsen a a vice prwideot van de Kamer te laten aso dn Daitsrb rüzlDDigen en deien hebbeo dit aaogtnorasD onder voorwaarde dat dio pUati tal worden ingf nomea door een lid der Du ticbe volkipferty Zaterdag vergaderden de bestnurderen der Duitwhe dabt en werd bealot D deo afgevaardigde voor Graz dr Hocbeobarger voor de belrekking an oodervoorzitter v d de Kamer aan te wyii n Tereni werd bMloten de oinu we xitting van het Parlement niat tfl beginnpD met obstructioniiime Daardoor toch wordt okel voldaan aan de wenscbao van de Puleo en Cz4¥cb 0 die bg voortdaring der obütrurtie rekenen op ontbinding van bet Pttrlemeiit eo overdracht an het kieareobt voor 1 den Ugksraal aan de fjaoddageB ia dit geval zon vuor Boèeme byv geen enkele Daitscber in den liyksraad worden gekozen De Daitscbe troepen kannen oppoiitie voeren maar g moetfD thans de parlementairs werkzaaOibeden niet verhiqdprenL V De Doitiiche Uyksdag heeft Zaterdag gelyk reeds korteiyk is gemeld zoowel bet wet oi t Werp tol hervormiDg van de militnire strafvordering als de invoeringswet in tweede leiing aaogeoomen m eet overeeokomstig de door de corumiiisie ueaoaien be luit n £ en btiïonder artikel ia de invoeringswtit bepkatt üMT men stch herinnert dat de instelling van een boog te mihtair rpebtelijke instantie voor Beieren op een andere wyie wetleiyk lAl goregeld worden Dit artikot bedofllende verklaarde print Uobenlobc dexe qi aoi tie nog onbeslist en r 8 integral te laten tot de op het oogenblik tutacheu keiler Wilhelm en den prini rcgent van U ieren gevoerde onderhaadeliDgen tot orereeusteniming conden hebben geleid Dttarom liet de ryksdag de qoAestie roorloi pig ooaangeroerd Verspreide Berichten KlUNKRUK Zaterdag heeft de Senaat in tweedaen laatste lezing het ont v rp betrefteode deaanvprskeiykbeid van werkgevers voor oagelnkkeo aan werklieden in bun bedrgf overkomen ann pDOmen DuiTSCiilAHD Prinses Pauline de dochter van den knniogvan VVurtflmberg beeft sich verloofd met denerfprins Friedrich von Wied offioier by betderde regiment Proi iscbe garde alanen Zondagavond verschenea de varloofden te Stuttgart voor bet eerst in bet openbaar ook de TannhÜUReruitvoering in bat Holtbeater b te wonen a £ en wegman te Berlgn Bier genaimd kreeg ooUngs van een fubrikant by wien by wefkte zyi ontslag omdat bg nit de fabriek een stuk lood bad weggenomen met het oogmerk om de kruk van zyn kreapele znster te repa reo De man trok zich dat oneer rol ontukg zoozeer aa 1 dat bg sicb n zyn gezip bestaande uit zyn vrnnw en drie kinderea door vergif van bet Uven beroofde Zaterdagmiddag werden de vgl lyken door de boren gevonden In Lo Raotede Oldenburg ign een werkman en vgf kinderen levend verbrand £ fn candidiiat te B rlijn die voor de tweede m at gezakt was voor het referendaris examen haeft den voorzitter van de examen commissie oitgedaagd tot een tweegevecht op het pistool Engeland Ë tn sneUreiD uit Bastings is in e n dichten mist bg Londen met epo ander n trein io botsing gekomen Dr a meo chen zyn gedood OQ een dertigtal min of meer zwaar gewond OOSTKMRUK HONOARIJB 10 8 10 88 10 48 10 4 4T 10 18 8 8 8 04 8 84 a Prins Filipi van Kobor heeft in het Franfoli liTQroDtogea bobben sicb voor de vacatnre van onderwgzer io de gevangenis jaarwedde f800 meerden 100 solicitanteD aangemeld waaronder hoofden van scholao De WaalwgkKhs gemeenteraad en de Fran scha dicti onaite In de vorig raadsvergadering bad de bargeneester tot den heer Van Scbgndel gezegd dat als bg geen Franseh verstond hg dan maar eene dieiionnaire moest mseureogen Deze opmerking wai niet opgenomon io de D tulen belgeen op de laatste raadsvergadering ble k De baar Van Schijndel hierover niet tevredea verlangde aanvol ling der notalen wat echter in hoofdelgke stemming met algemaeoe stemmen tegen die van den beer Van Schgodel verworpen werd a Bargemseaiera raad bad den heer VanSchyndel echter opgevolgd voor hem lag optafel een dictionnaire van reapectabelea omvang U D jfcmeng de Berichten Zaterdagafood werd de 33jarige vroow h V B wonende in de Kipstraat te Rotterdam op de Nieuwe Markt aldaar door een man met ppper io de oogan gegooid waardoor bet Itnktiroog zwaar beleedtgd werd Onbeantwoord liefde scbgot de aanleiding geweest te zgo Dé doder is bg de politie bekend geworden Glitter geraakte een dogcar waarin vgf pe sooen gezeten waren waaronder drie vrooweo op de Schie te Rotterdam te water Allen werden door eenige burgers waarvan er zich te water begaven gered zoader d t i mand letsel bekwam MlverirntiebUd P ittH Affioheacaen edverteolie geplaatst behelzende dat bg voortaan niet meer aan prakelgk is voor de aebnlden van zyn vroow prinua Lsoiae van BelgiS RufiLAXO De acheepvaart is in Riga den g beelen winter niet geatiemd geweest Maar 4oor de vorat van de laatsie dagen ia de Goïf van Riga bedekt met dicht dnjfgs waarin etteiyke stoombootes vastzitten Er is een gabreker beentrezooden BINNENLAND i Men meldt uit Amsterdam Naar wg vernemeo zolten de Prins enPriu ea Van Wied do Groothertog vnn SakseoWeimar en de Groothertog van Loxemborgtegenwoordig iga by de plechtine inbaldigioi vao H M de Koningin en worden voor dezenooge gasten en ban gevo g appartementen inhet koniokigk paleie ia gereedheid gebracht N R C Gisteren werd te Utrecht een algemeene versadering van RhyaÉtpooriregpersooeel gebonden Id deze vergadering werd opoieow oaar aanleiding van de zaak Weyf rs teArobem winns afkeurtiig niet in dfn baak zoo zyn heftig geprotesteerd legen da handelingen der Regeering en van de Staats poorws maatschappg De heer A L Püortman taMaasslois heeft de laatst door faem aangekochte kotters herdoopt met de oam u van Zota en Picqaart Io twee verschillend perceeleo te Amersfoort ontatond gieter zoo ongeveer gelgktgdig brard nl in café dn Arend o bg den photograal Werner ru de Utrechtscbe straat De brand in de Arend was spoedig Keblnacbt de aangerokte spuit baboetde alecbts even water te geven De brand in de Ulrt cbtfcbe straat die zicb in den aanvang als weinig beleekeneod liet aan ian breide zich wetdrs ontzagigk nit voedsel vindend ïn de vele licht ontvlambare atoffna in groote ho ve lbeid voerbaoden Een prucbtig gezicht leverde de brand op aan den voet van deo Amersfoortschen berg d Lieve Vronwfltoren werd er geheel door verlicht Omstreeks 10 i ur was men de vlammen geheel meester De belendende perceeleo ondervonden alleen waterschade Zoowel woniog ale inventaris is door aatarantie gedekt D D Besloten werd opnieuw adre sen aan de Tweede Kamer eo a n de Regeering te richten Ako de Koningin Zül bg hare trooDHbettgging een souvenir worden aangeboden De keaze er van werd aan het be tuor overgelaten Tien afdealtiigen w ir n vertegeuwoordigd Bouwk Wb eo Arcbitectnra beide geveo deze week efbeelJingen van Berlage s Benrsgebonw met korter of langer beachryving M o ziet de Beurs Damrakgevel wanneer men komt van den Dam en ook krggt men een kykje in de Gofdereobeurs Te Biervliet waar reeds een christtlyke en een neutr le kiuderbHwaarioricbting is tal weldra ook een roomecbe Horden opgericht Wanneer ook daar een niet geêxaniioeerde onder wyzeres werkzaam wordt gesteld dan zal meu daar drie bewaaracboUn hebben met drie onbevoegde onderwgzeressen Is dat loon In de N B Ct werd d dagen gevraagd een beschaafde jn£Fron1 niet beneden 20 jaar voor hiotoorwerkrasral beden van 0 6 uur Voorloopig salaris tii gulden per maand Gisterenmiddag hebben oit baldadigheid een paar jongens naby de Midd laan te Ut eht twee doode boaden op de apoorrait gelegd even voordat een trein daar moest passeren Gelukkig werd zulks in tgds door dttn machinist opgemerkt die onmiddetlyk den trein deed stilstaan en de cadavers verwgderde Keu waardig pendant van de advertei in de Avoodpost waarbg en Haagscb geneesheer eHO dame vroeg om hem min tens drie nren per dag te assiateeren tegen hondt rd galden per jaar In de Betnwsche gemeente IJzendoorn wordt gevraagd een T ldwaebter op een jaarwedde van ƒ 200 en vrg woning ƒ 50 voor boveokleeding benevens ƒ 10 sla joda Zaterdagavond is de f poorweg ar eider W v F aan den Melm toffichaa Boarn eo Soest door den trein gegrepen en tolaat vermorzeld D ongelukkige laat eene vrouw en zes kinderen na Wy bevelen deze cyfers in de aandacht van onze lezeressau aan opdat zg die bg het bezoeken der Tentoonstelling van Vroowenarbeid in het ooft honden Wellicht wordt dan een middel gevonden om individoën a s de stellers dezer adverlentiSn eens behooriyk op han nummer te zetten Soc Weekbl De firma Gebr Vermealen sigarenfabrikanteo te Rotterdam dee t mede dat zy een mnne lyke schikking beeft getroffen net haar ontslagen aigarenmakers De bollenvelden van Haarlem beginnen eenige kleuren iMertoooen Nog slechts eenige dagen en hier en daar is een enkels bloem zoorerf dat ze afgesneden van hare kleuren en georeo zin dopn gpnielcn Bleek enkele maanden geleden dat door enkele plattelandDgemeentebesturen nl zeer vreemd werd gehnndeld met de Uyksbgdragen in de traotenienten van burgemeester en secretaris dat in sommige tl meeiiten uitsluitend werd aangewezen tot styving van ile g meentekan terwyi in weer andere gemeenten slechts een gering deel den betrokken ambtenaren ten goede kwam thans worden enkele bprgemeesters onverwacht in kennis getiteld met een ksniiikiyk besluit wearbg bun traktement met zooveel ot zooveel wordt verboogij Naar het aehynt heeft de booge Regeering de bslooningen geregeld in verhouding tot het sialental deu aard der gemeente enz zonder asrby de betrekkolgke raadibeslniten in oaoinec ing t nemen AaDxevaogei 6 81 5 51 1 October TUd vao Greenwich 10 88 10 04 10 11 10 18 10 10 84 7 55 8 08 8 0 8 18 8 86 5 86 6 14 7 31 86 t 08 5 0 6 18 6 86 8 60 5 40 8 45 8 10 4 10 7 50 5 80 8 30 8 51 6 8 48 10 10 18 17 7 85 8 17 84 8 41 8 47 10 64 4 41 4 60 4 67 5 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 8 87 47 B4 10 01 W 07 6 40 5 66 4 06 4 11 D I 7 46 8 10 M HAie eOUDA H M 5 46 7 10 7 48 8 85 4 10 1111 87 11 811 86 8 44 8 40 4 06 4 83 6 80 6 18 7 18 7 56 18 lO Ot VoofB 5 68 10 17 1 41 4 8 6 18 34 Z Z w8 t 10 81 1 66 4 68 6 80 48 Zer l 6 17 10 43 1 08 5 04 6 5 OmuU 848 7 48 8 18 08 10 1810 6411 67 18 601 17 8 14 4 08 4 33 6 16 8 60 7 48 8 88 10 1010 38 t T B E O H T e O O D A UtnoU 8 33 7 46 8 49 10 16 10 88 11 38 1 8 08 8 66 4 M 86 M 7 68 9 07 10 08 10 84 Woeidea 8 58 8 08 10 88 11 55 4 18 7 18 88 i 10 54 Uadawitet 7 07 8 14 10 48 4 14 86 Ooudi 7 81 8 87 i8 611 11 10 11 111 81 8 4 4 87 6 M 8 07 7 1 S M 1 4 10 84 11 10 7 46 tM 1 4 VM 8 1 1 4 AattarduiaBt OouiU AKSTIKDAM fiOnDA 1 08 8 1 tM IMI 1 1 IJl M Jf IM 11 11 1M M Zoidag 27 liurt i bet wtiiar nag mi Tnwg Toor han dia wd kgkja illen g ia namaa om het olie achonvapal ta geniatan na de bloaiaDde bjaciothett U Zondag 3 April da eangeweuD dag Ook met de Peaeehdeg D ia ar Dog veel bloem open echter zalieo den raeda sttillig musa a sga ef eeDedea Xeo aehrgit oii Ferwerderadael D uak Wieaeofaaan ia wel terrchi een maxïïit mat eea taattje Van da finaacieele lak D no den orerleden gaaieentesecretariB W kannen we nog oiela meer mededeeleo dan wat we aehre eQ iu ome rectificatie fan bet bariebt ait de Veendammer Conraut in de tN K C van Vrgda r jl Ëerate Blad B Maar aa den gameeut oatvaager die zich door ophanging van het leven beroofde komen nn ook tr nrige f itan aan het licht Er ia raeda een aaniienigk bedrag te kon in igne adminiatratia wegeoa aan em betaalde hoof deijjke omilagen dia niet zyn Teraatwoord Men 18 na bezig om lang de hnizeo der in gazetenen ta gaan om de belaatingbitjetten na te zien en te vergelgken met wat door den overledene verantwoord i Ook ia het kasboek nog zoek Men hoopt dat het bg de ontzegeling van den boedel van wglan den gemeenta aecretarift aan het licht zal komen Oe gemeentc outvanger waa geheel oader dta suggevtieven iavloed van den aeoretaria dien hg aieta darlda te weigeren ook niat gelden mt de gem entekas De oniteliikkige man bealt ar zicb tegenover zgne vrienden wel eaaa over oilgalaten dat het er voor hem aiet bevt uitzag als Wiesenb ao eeoa p otMÜag kwam te overlgden Deze tiet vaak geld van dan ontvanger ba tn op een eenvoudig viaitekaartje waarop lecbt vermeld atond goed voor gulden Wat ecil ik mei dy flarden a it aria op oankwaamc zei hij dan Wat ia ik met die vodden ala bat er eeni toekwam De wanorde in zgna administratie Bchrgh man toe aan zgna vrees voor Wiefleahaan men brengt dia er althana mede in terband Da ontvanger laafde zeer zuinig ecbi r armoedig De gemeente Ferwerieradeel is tegen schade gedekt do r don borgtocht van I 12 000 Wat we in onze rectifioalio achreren van kat volkomen goed in orde zijn der admiuittrktia nn een armvoogd M wordt bevestigd N K Cl Over deie quaestia daalt mr P J Troelatra in den Boc Deoi het volgende mede Da inatructii in zake flaitama blgkt op dit oogenblik nog aan den gang te zgo J Vrgdag ia da rechter commissaris persooolgk te BaatgoB geveest om de afstanden ta bepalen tniHcben da woning waar da inbraak haf ft pUats gehad en da woningen van Panlus Van Dgk en Allard Dgkstrs Klaaka Bogerbnia zal ook weer worden verkoord zoodra zg van de ongasteUbeid die haar onlangs verhinderde ia hersteld Naar da £ a ch Ct naldt heeft da heer O B da B geen aiseh tot sehadelooasttUing tot de B 8 M ingediend van bet ongeval zga zoontje overkomen zooala dezer dagen nit llgsen werd gemeld maar beeft genoemde maatacbappg zich op verzoek van dan beer da B lolkomen bereid verklaard tot vergord og Tan da door hem gemaakte onkosten wegens b t ongeval STADSNIEUWS GOUDA 22 Maart 1898 Heden Dinsdagavond tweede oproering van de Tempelier8 ooriprooketyke opera van M J Bonman De componist heeft eene nienwe finale aan het 3e bedrijf toegevoegd Strydsang voor Saladgu en koorc welke het reeds doorilsande socces van het werk niet weinig lal verhoogen Men verwacht met recht even groote belangstelling als bg de première Gast YooratflllingeB van Signora Prevosti Uet is waartyk belangwekkead de loftaitlngen te lezen welke zonder onderscheid io alU Duitache bladeo voorkomen over de bniteogewoue Terechjining vao deze zangeres De indruk die tg maakt als tTraviata wordt zoo hoog gesteld dat men baar overal de mozikale Duse heeft genoemd Spel o ztog moeien bij d ze knostenares tot eeo zeldzaam schoon geheel zamen smelten De beer Bonman heeft zgn dramatisch zangspel Meilief van Galpen woorden van Ëmil Coenders nagenoeg voltooid N R Ct Dooi de welwillendheid van de Commiasis voor het Monnmeot ter nagedaobtenis ran Ur A A van Bargen IJzeödoorn tgo wgio staat gesteld een fotografie te laten maken van bedoeld monument t elk aan om Barean Lange Tiendeweg tentoongesteld is AftB de Staataspoorweg Maatschappg is door de American PetrolenmCompany verzocht om een gedeelte fan bet stationsterreio te Qonda te mogen horen teneinde aldaar een pstroleomtank ta kannoa boawen Ean persoon die dria jaren opaeadioi heeft gebod kwam Zondag in deze gameeote terug met eeo nitgangskas van f 101 Hg arrifoerde bg den slaapstedebouder R fan der Pol en was in soodanigen tosatand van drookentchap dat hem aldaar een som fan f K is potvreemd zoodat bg van die gelden byna niets meer over heeft Waddinosvees De gemeentoraad alhier bestoot de bMtaaode heffing van rechten voor bet gebruik van da stoom boot steigers te bestendigen Schoonhoven Met 1 Mei s s is de eerste luitenant M Paassen van Goryicbem overgeplaatst bg de iostroctie com Hi nift alhier Op 89 jarigen leaftjjd o arleed alhier M van Klaveren drager vaé de Citadel Medaille zoodat thans nog 2 itid Urgders alhier woonachtig jgu LfcKKEttKRjric Gistermornen ontstond er in de w ning tan den landboower G t d W alhier brand vermoedelgk nit deu schoorsteen op bet io de schaar daartegen liggende booi overgeslagen Varzekering dekt de tcbade KuiKPBN a d IJssEL Ter gemeentesecretarie alhier werd beden een falscb kwartje gedeponeerd dragende bet jiartst 1893 i OuuKWATER De rgkaambtenaAr C Abbeoj broek alllier wordt 1 April verplaatit naar j Schiedam UioDKRKiBK Zaterdag herdacht de hi er L Krtiyfï Lzn burgemeeiter alhier zijn iO jarig ambtijubileom onder talrijke blyken van be tangstelling en dfelnemiog Amkiok Ojor wyien m j A R Van Lomwel alhier is aan de diaconie der llerv GisI raeeute aldaar gelegateerd f 1000 Joncei t der Dames Huijmann Wnt nu te seggen van deze heide konstenaressMn die ree t door vernehitlonde nttstekende critici zoo gebuldigil ign Aanmerking maken i Is gew agd zeer gewaagd Nog eeas opoieow hei len giian pryzen eo z ggeo roorname masici vonden het oit tekend ik zal het nu ook miar mooi gaan vinden Banaal Treeselgk banaal en toch iets raoet er gezegd worden au b iden Zeker is het voor my althans dat Johanna hft hoogst staat De manier iraarop zg Chopii vertolkte was onberiipelyk men kau haar gerust ouder de eerste Chopiospelera rangichikken Doch niet alleen Cbnpin en LisKt doch ook de oudere meesters als Mozart en Schubt rt genolon een vertolking zooals we t genwoordig belaa maar zeer zelden ten geboore krygen Reeds hy de eerste noot die zg aansloeg in de Variaties fan Sobtibert had zg iedurs hart gttwouneo Ë u volle edele toon ontlokt zij haar praobtigeo vlengel doch wanneer straks haar techniek aan het woord komt dan zyn het pareltjes allemaal pareltjes van t eerste en zoiverste water Elke noot wordt geboo d elke nuance i duidelyken fijn elke maat wordt met evenveel poëzie weergegeven Mag Johanna Heymann das als een groot pianiste be chouwd worden Sophie Heymann is voorzeker ean uitstekend zangeree doch zelfs de zoo beeft vlekjes en at is de coloratuar van Sophie nog zoo uiteteltend zoo moet y bet pahliek toch niet trachten te verblinden door trillers die in de hoogte wet eens wat bedenkolgk waren acrobutisehe pnrdon in chromaLifche toonladders eti dergelyke dioften Ik foor mg hoor veel liever bet liedje in der Fremdec fan Taobett als Scbweizer Ëcholied een nommertje dst wat mnsikale waarde betreft niets om t Igf keeft maar rykelgk voorzien is van all trlei kunstjes En het grootste gedeelte van bet zangprogramma bestond nit dergelyke nommen denkpn we kyvoorbeeld aan de aria nit de Barbier die reeds fOor hooge sopraan io de toonladder van E ftecomponeerd is doch door mejuffi Heijmadn nog een halfe toon hooger n I h F werd gesongen dan rillen we reeds by de gedachte aan al die mo ielgkheden die door Sophie U met het grootste gemak werden overwonnen Doch na afloop van za k eeb nummer heb ik al voor eeo geheele week coloratnur genoeg geboord en ferlang ik er naar om eens een mooi lied ts hooren Dn bist die Ruh is voorzeker een beertgk lied doch dit lied vol eenvond kon mg na al die konsteomakery van daar straks niet voldoen iChanson det abeille werd evenwel door baar op oit tekeode wijze weergegeven t I of bet lied voor hiMir gescMeW is zon ik zeggen Verder zong zy aeu potr liederen foa Taohert Zwiitcben nos i4 4chia geseht hen van Zarzycki dat natanrIj k gebisseerd nuiest worden en het aardige hoeval oiet t mooieto liedje van Verhulst t tooze moleoarinoetjef Dat haar stem beter zoo voldaan hebben io een grootere concertzaal ik twyfel er geen oogenblik aan Toch hebbeo zy ons een paar nren van nilstekend kanstgeoot geschonken Het sacoes dat zy hadden en dat was niet weinig was welverdiend en we moeten het sosterpaar dankbaar ijja voer al het gaooieoe van gisteravond RECHTZAK EK Hoe het meJetgdende publiek dikwgle bedrogen wordt door foorgoweode lamheid en bliodheid bleek giiterocbteod weer voor de Haagsche rechtbank Daar atond ioeengebogen op zija krnkjes een K arig knaapje die jarenlang door iijn dwergoohtig voorkomen hot medelgdao van vele bewoners van Leiden bad opgewekt Het bleek dat bet kereltje oitttekend tor been was eo dit kwam U meer uit toon bet k nd wegens badelao was veroordeeld tot opsendiog naai een ryksopvoediagegeeticht Toen vond moeder het niet meer noudig om het publiek Unger te misliidetf ig nam op straat bet kind aan haar hand en de krokken onder haar doek en vroolyk en wel liep het kind ever het BaïtenhoK VJfiHSCMKIDENUEID De dierenhandel sar Kart Uagenbeck te Hambnrg heelt een groolen Indi cbsn olifant van 80 jaar aangekocht dia in zgo vaderland als beal haalt dienst gedaan De godsdienst der Hindoes verbiedt bon een meosrh te dooden en nu laten ze eeo veroordeelde doodtrappen door een beicbookeo gemaskteo olifant De Moiconiiche afdeeling van de Ruasiiche veroeniging van dierenbescherming heeft Emila Zola tot eerelid benoemd Io de niyndistricten bg Bilbao wordt de toestand meer gpspanaen Tiea duizend myo werkers ilaken en nemon een dreigende bonding san Bg de luntate boUiog met de gendarraeri werden tien arbeiders gedood John Higgens de bekende nprioger fan het Nouveau cirque te Paryi heeft eeo uitdaging gericht tot alle kampioenen dia ytch met hem zonden willen roeten om een som van 50 tot 2 W livras ± 312 gld Ds wedstrgd z l beslaan Io In 2 tot 12 gewone sprongen 2o In ncrob itiich sprongen INGEZONDEN HOODE KRUIS Hulpvr Comité te GOUDA 1897 1898 Aan Leden en Belangstelleodec geeft het Bwloor van het Hnlpvr Comité Ned Roode Kvtisc te Goudo gaerne het vertlatt van de werkasamheden en verriohliDgen louponde over het vgf en twiotigite diaofltjaar Beeefdetijk venoekt het üestunr dat ook nietleden daarvan inzage willen nemen den stenn van velen is zóó noodig zal er voortgegaan kunnen orden met bedeeling van zieken wier getal voortdarend groot blgft en hst ledental i terngziende zeer afgenomen De ware belangstelling van vele Uden vooral ook die der Ledea baiteo de stad wordt zeer gewaardeerd groot was vooial de be1ang4Hlling in b t 25 te dienstjaar waarin bet Bestour fóö veler walwillends daelname mocht ondervinden bg de gehouden Loterg wdke tot het belarigrgk egfer van Doizeod oten gebr ie it 3 Bept 1897 kon getrokken worden met vier honderd vier en veertig pryzen Ledeo en Belangstellenden zg dsarvoor oneen besten dank toegebracht Als bisoodflre belangstel I ing io onze veieenigiug kan hierby ook vermeld worden dat aan de opbrengst der Loterg k t 500 op 3 Jali uit Gouda eene gift k 60 en IG AaK uit Grafenage eene g ft a f 50 is toegevoegd geworden dat beide belaogryke bgdragen zeer door bet Bestuor gewaardeerd werd en steeds op hoogen prgs wordt gesteld zal door U Leden erkend worden Met weigemeendeo dank wordt vervolgens gaarne melding gemaakt van de volgende gifted sis vorige jaren met opgave vftn tyd plaats en bedrag In Maart mocht ontvangen worden oit Goudaeen teeren ziekenttoel lionengord en eenigmaterieel 15 Maart oit Gouda een fieken toe 20 Maart eene gift ii f 25 f 2 eo f 1 Mede ia Maart ootfangen van deHH DyzhooriE daizend quitaotiSn en djiteod loten 6 Mei nit Schoonboven eene gift f 3 12 Mei oit Gouda de belangryke gift ïi f 200 14 Mei uit Amsterdam f 5 In Juni uit Gonda f 1 In Juli nit Gouda f 2 4 Oct nit Leiden f5 20 Nov uit G f 1 Io December van Belangstellenden 8 Soeplysten 12 Dec nit Gouda f 1 50 5 Februari 1898 uit Amsterdam f 10 22 Febroari eene bizondere gift ter eere van het 25 jirig bestaan van onze vereonigiog nit Gouda a f 25 Gaarne brengen wy openigk onxen weigemeenden dank aan Xjeden eo Belangitelleodent die door hnone gewaardeerde welwilleade gaven eo coiitribiitiëQ ons geitennd hebben mede md HB uitgevers der Ooadaobe Coaranten onios dank voor da welwilleoda opname van on venleg U immer bereid viodaode voor welwillende opname wanneer ook noodig Op aanvrage van HH Gsneesknudigen werden 240 aiekon van vtraterkende middelen Tooriieo Aan ben werd oitgereikk aan fleesch voor f 44 72 hter melk 629 16 eieren 51 44 aao reparatie fan het materieel voor f6 De ziekenstoelso windknsaens vooral de ringkossaos enz worden door beetaordareoaan waar noodig io gebruik gegovea ook van de dekens wordt gaarne gebruik gemaakt De rekening is oagexien eo goedg kenrd door deo heer G Prince eo mejoffroaw C van der Does Door het Bestuur van het hoofd eomitd N d Roode Krnis ontvingeo wg de gewone berichten en verslagen het vierde werd op deo gawonen tgd asn bet Hoofd Comité door de Peaningmee terass overgemeakt 22 Febroari 1898 mocht bg gel van bet 25 jarig bestaan van kei Uuipvr Comitii te Gouda ons Bestuor van bei Hoofd Comité Ned Roode Kruist te s Gravenbageeeo aeer waardeerend nhrgfea ontvangen o m dat het Comité Gouda stil en volhardend werkzaam is gebleven ofersenkomatig het doel van het ilUode Kroiss en hst streven zyoer dienaren om ook in tgd van fredo tóó mogelyk de weldoende hand t reiken aan den kulpbeboefenden fenmeoacb c De Penniagmeeeleresse do Bestoerileden C M E Dulilh J M Silltser eo de Becre taresse dia fan 1873 tan bet Baatnar varbanden waren mochten fan de ledsn van hek barean dei Hoold Comilé blyken van bo achtÏLg en waardeeriog ontvangen Van de hooggeachie Voorzittareses Mevr M J ten Boseh Sobotteos eo onze aeer gewaardeerde Beetuorsleden de Dames N J Schelliog eo B Temroiook mochteo de jnbilarisseo op de meest varrassenue wgza btgken van sympathie an waardeermg ontvangen zóó dat 22 Februari 1898 eei e der aangenaamste berinnering dagen voor ons Beitaor blgveo zal Met moed en lust wenKht bet Beatuur oog lang v reenigd werkzaam Ie kannen blyven Met vertrouwen en aanbpvnhng inesnen wg dan ook ons verslag over het vyf en twintigste dienstjaar te kuuneo eindigen ouder aanbeveli Qg van vtke gilt het zg in g ld oud linnen netefdoek of gebruikt beddengoed eo baleeldelyk io herinnering breogaode de zóó laag ogelgk gestelde contrihotie aarlgks minstens a f 1 voor het lidmaat chap Hat B tnar Mevr M J TEN BOSCfi öoHowEHs Voontittereioe Mej G W DE JONG Penningmeesteresie Mej C M E DUTILH Beatunritid Mej J M SaLTHKR Mej N J SCHELLING M j II TEMMINCK BurgerlUke Stand GEBOREN 19 Maart Hendrika Johanna oudere H J Daems en U van Ëmden Ij Teunis ouders T van Vliet en A Vntneg 21 Johanna undera D Kemp eu A van de Poll 21 Pietemella Cornelia ouders C van Balen en A C Herngreen OVERLEDEN 18 Maart C Stiggeri 00 J 18 A W A M Janraoot Om 21 H M Schep wed A Vorschut 08 j 21 C H Brnni wed C Hobette 70 j m Zijde BASTSLEED f 8 65 tot S9 W3 par atof voor compl Hobe Tnssors en Bhantung Pongaaa zoowel Zwarta en gekleurde Uenneber0 i de van 3S ct tot f4 es par M Glad Oaatreept Oernit Oewerkt Damaat etc circa 240 Tersch qnaliteilen en 2000 Terach kleuren dassina etc rr can porten reeklen In HtltM STALEN per omgaande Dubbel brielport naar Zwitserland G HeoDebsrg s Zijile UMm K eo i liofl zviiicn I VAN HET ALOM BEKENDE EN MBT OÜUD BEKROONDE LliNINI lNGOKD is weder een enomw Toornwl in Hagnzgn b j A vaa OS Az Md Jailleni Kleiweg E 73 73a OOUOA Televioon Xo 3i