Goudsche Courant, woensdag 23 maart 1898

36ste Jaargang Donderdag S4 Maart J898 No 7537 IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeltfMHi N M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertientiën tot 1 uur des midd Tdcf i Ho M De Uitgave dezer CJourant geschiedt d a g e 1 y k met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden ia f S franco per post ƒ i o I Afaonderlyke Nommers VUF CENTEN Beurs van Amsterdam Vrkn latkn 877 B8 lOï l 881 84 81 8SV IS 18 68 8 l y fi 108 64V 88 87 6 lOÏ 1 8 857 85 100 68 660 466 463 lOOV lOOl 104 148 19 Mi4ET NmuuiiD Cert N W S S i dito dito dito 8 dito dito dito 8 Ho ai Obl Oimdl 1881 88 4 It ii InaclirijTiaK 1668 Bl 5 OoBTENft Obl in p pi r 1888 6 dito in zUrer 1888 ifonvokL Obl mèt ooupon 8 dito ticket 3 101 189 7 80 80 Ni HoU IJ 8poorir M j aand I 116V I j g ao 111 100 55 B 1B3V 8 l 75 1 11 10i BdiUXD OU Ilijineill l8 4 t dito Goeou 1180 4 dito biiRollu 1888 4 dito bg Hopel888 a0 4 dito io goud leeo 1888 6 dito dilo dito 1884 5 SPI Ferp l Hbuldl881 4 TtiXKBU Mg tot Kipl r St Spv aauil Ned lud Spoorweg aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 18111 dito 5 59 lTll t 8poorwl l887 8 A Kobl S Zuid ltal Spirmij A U obl 8 PoLBM Wanobau Weeneu aand 4 EtHL Ol Ruia Spw Mij obl 4 BaltiKhe dito aan l Faitowa dito aand 5 Ivang Dombr dito aand ftKunk Ck AK Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 18 ii Vi 10 4 V 104 11 15 76 AVHUA Cent Pao 8p M i obl 6 Cbio It North W pr C f aand diloditoW n 8t l eler obl 7 Denverli Rio Ir Spnï eert v a Illinoia Central obl in goud 4 lrf uii bSa hTillnOert v aand Mexico N Spw M i Ie byp o 9 MiM Kaniaa v 4pot pref aand N ïork Ontaaiofc We l aand dito Penn C bio oblig Ongon Calit laiup in goud ft 8t Paul HInn h Manit obl 7 Un Pao Hoof 11 n oblig 6 dito dito Line Col lo hyp O 5 49 Tl 1897 99 106 108 1017 101 ISO 185 84 GAHiDa Can South Cert Taind VlK O Ballw fcNa leh d o O Amitord Omnibua Mij aand Uottetd Tramwog Maati aand NlD Btad Amilerdam aand 8 Stad llolterdam aan 8 Antwerpen 18 Btad Bruisol 1886 1 HoNO ThoiiR Regullr ieaelUoh 4 ÜoltBlca Btaatilcening 1860 5 K K Oost B l r 1880 B BpiKlB Stad Madrid 8 1868 NlD Ver Bei Hvp Bpobl oert ADVERTENTIEN ♦ Heden oTerleeJ onze gelieWe Moodor ea Behuwdinoeder CATBAKINA UËRMIKA BRUM Weduwe T n den Heer Ciiablm Rouittii in den otiderdom n byn 71 iur C A ROBETTE Cn GIEL ROBITTI P GIEL Oouda 21 Mnart 1898 m die ieti te Torderea hebben tu oi Teracbuldigd tjjn un den boedelen de N l tenBch p tan den Heer CHHISTIAANHBNDRIKÜS ARNOLDUS OLIFIERS inhten Koopman geiroond hebbende te Oouda en aldaar den 17n Maart 1898 orerladn worden verzocht daarran voor den 5n APUILaanataande opguaf of bflaUmg te do nten kantore Tan den NoUtisü C FORTUMNDKOOOLBEVEB te Oouda Evenals gewoonlijk kunnen nog Hokkellngen Faarien en geweid wonleii op den meheurpoMer van 1 April 1 Not Hokkelingen it 15 Paaraeo i 25 Adres bö JAKOB DE KONING Bohearpolder Hook Tan Holland at bg C OCKHOBST t Rottardan BOz S Kon Chir Pedicure AHSTEL 149 b d Hooge Slais AuBteHam zal a 1 DONDERDAG 24 MAART zjine geachte Abonné a bezoeken is te CMMIlfteereu oi te Ontbtedeu in t Hotel di lk M van f tot 4 uur Mntlieptttche en pjjnlooie he handeling Tan MAkdOOm en tan Magel welk in t tlOBBch of in de hoogte groeien Klimdk en FoUkMek OBlITMTHIK en HVrnMBCOIMtilB Toor Hpraekiren dagelyks van IXS a Gratis Spreekuren Maondag Womtdag en Vrijdag 9 11 nur DORDKECHT Lijnbaan No 11 Ur A CeVL Qeneéthar Dirttleur Kraepelien en Balm s SalmiakPastilles algemeen erkend als het ip I middtl bjj Hoedt en V erkoudlutUl Het is een siymoploasend en Tertachtend middel by iutnomendheid Verkrygbaar oj de meeste Apotheken en Drogisten Prfl por fleachje 20 Ots g Alleen echt in rierk fleschjes 1 Toorzien ran etiqnet waarop de handteekening vanKRAEPELlEN HOLM Zelat HofleierancierB TISSOT Co Bordeaux Jtotferdam f 1 40 per liter in Terzegelde bemande flesch Tan D en 2 liter Tooraien van het attest van I r P P van Hamel Boon Proeffleech f 1 30 Verkrygbaar bg J H ROODE OOODA Koninklijke MficMtmle Fabriek DE HONIOBLOEMt v n II I van Schaik Co gevestigd te aOravenhage Hepplerttruat 9 en S9a Baby de Regentesselaan Tan l M den KONING tan BELGIË Indien gijhoeniH nebroikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DmitenBorat HoDig Extract £ EILI AliTTIim FLA N8 Tan 0 CU HO CU en Terkrügbaar hg Firma WOLFF t Co WMthaTen i9S OMda E H T MILD Veontal B 12 U Oouda k BüL MAN Moordrtht i C KATBLAND Bos oop B T WUK OmUmi M KOLKMAN Waddinmam VAN BlOMMtSTEIN S INKT is ro fonderVmdilijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELD00RN H0L1 AN0 Gouda Urok tap A BRINKMAN fc GOIDA MEGE N V V IgÊgÊ m Goederen voor ü ijinegeii worIWP den van af den 1 tWA ÜT e k aanffcnomen door den Agent der Sloomboolreedcrij ESTAFETTE volgens gewijzigd tarief mei koslelooze overlading ie IJtrecht van waar het vervoer verder plaats heeft per Schfoefstoombootdicnst BEURTHAN welke van af genoemden datum GovDA niet meer zal aandoen Tarieven en verdere inlichtingen bij den Agent H J MIIERBEEK Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eearx praclxtiÊT ïiet iaagrexiclxt HËERË HLIS met TLE staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtijfe Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang mörirestibule wit marmeren Tegels Alles vooraien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 20 VOORJAARS PAARDENMARKT TB C3 OUID A en aan7erwante Artikelen OP ¥ RIJ AG t APBIL 1898 £ Loten voor deze Verloting zijn te bekomen bij A Brinkman Zn Lange Tiendew L 60 Prijs I I I Loten voor ƒ 10 ha ndteeJcBiïIn f met rood letters itaatêehappij tot Exploüatte der Victoria Bront gevestigd ie Rotterdam Zuidblaak 8 tOoedkoopste en loliedst adres roor Vervoer van Inboedel Baa g BBOBEaBi coowcl bionon als bniten de stad met gesloten wagenj i by A GRA VESTEIJN Oude Gouwe m l Patent H Stollen Bu umi mt Utttillrililli FiimuiL imiKtirl tnunriti rr D Vo Erfolg I Warnuno i i H seoueis l Z i tmniui M Imlui n m l leliMKm Kerlhloftn Haehahmiu m tH ttêti Uufi ilMluf unure gltta aet rfen H Slolfmt Mf nu urn KMel Xv s KmmtjmlMillmtm SM Msr HlUI fH MiO gfd ai sMa ll SlV MMmsm l JJle umrdt tegen Trnnsport êchade venekeré KIEZERSLIJST BÜ U3EMBE8TEB ea WETH0UDBB3 der öeBMaate Oottda Oeiet op Art der Kie wet Bieagea tor Igemsene keenU dat de L t i nirij ude de per onM dm binnen Ine Oomeeolo be oegd lijn lot het kieieo Tan Lede ran de T e le Kamer der St loo 0 nerB l ran de Profinciale Stalen ea ran den Gemeenteraad door hen opnieaw U raMje teld en dat den Lij t mat de Lijrton der namen en roomamen nu hen me an de Kieaerelljel ijo iJgeToerd en ran hen die daarop ijn gebracht ran den 23a Maart tot en Biet doe ïln AprU a i tan dee roormiddag 10 tot dei namiddag 1 ure ter image tan een leder op de plaatMliika Secretarie nodergelegd en legen betaling der koelen in afdruk terkrügbaar geeteld wordt L j Voort wordt herinnerd dal eeo iader betoogd U tot en met den 15n April terbètering tan oe iBitgestalde kieurallitt te tragen op grond dat bg aelf of een ander in Irgd met de wel daarop toorkomt niet toorkoml of niet behoorlijk toorkomt tn dal do tenoeken om terbètering die mei de noodige itukken trg zijn tan zegel by hen moeten worden ingediend Ooodi den S n Maarl 18i Bargemeeiter en Welhoaden toorooemd E L MARTENa De Bwirelaria BEOUWKB Bultenlandscli Overzicht Het BritecbeLAgerbaiihetfOolwerp wtai y ook UQ lerlaad bet reeds ua de Eagetiebe D Bohoticbe grtafaobappea Terleeode plaatwlgRe te fb itaar wordt tof eeteao sooder bootde gke stemmiDg ia tweede teziog ungeDomen Biermede i weder een belaDgrgka itep voorwaertt gedaaa op den w faa den toekomaligeo Hone Bal Fraabrgb beeft tbao ook eitcben aan Chiaa iteld Oet reeds vroeger medegedeelde belie bt ran de Times wordt door de Tempte Tolkomaa beTOstigd Uit Pargs wordt gemeld dat Hanotanx met dea Cbioeeicbeo getaot ooderbandelt dj de ocderhaadeÜDgeD tosacbeo den Fraoicbeo geuot DubaÜ ea den Tsoogli Yamen itescbont zgn wegens de offerfeesteo in den Zoooetempa Doeb Cbioa is geneigd de Franscba eiscbeo betrefieade Kwang Si in te willigen D Tiiaes Terneemt uit Peking Frankrgk Traagt dat Cbina geen gebied ten xniden tan bet dal van den Yang tee Kiang ui af tian begaWe Kwaogtnng Kwang si ea Yannan aan Frankrök Die eiseben segt bet Citybltd tgo in itrgd met bet ËDgelsch Chiaeescb HARRY SHARPE de agent der geheime politie w Of bet is ook taiogelijk tnaeer ny een weduwe il ea de boodsobsp komt vin een oud UeQe met mooien snorbtsnl dst s m eens taahsalt en een fooitje in de bend itopt ofschoon sg er toch een gMÏeht bg zet alsof bsar een kiee wordt getrokken Als he efthter eea oude wedawnaar ïs en de bood cbap komt vso een mooi jobg meisje den bonal dan früs i Q b kg vraagt mij om binoea te komea en grynit eeos t en g ea traabt m uit te hoeren en wil precies w tn boe het meisje keek eo st ty deed toen tg mÜ de boodtebap gaf £ d als ik kaar dan tot is da wolken verhef dan krgg ik somi warempel cog eek tweede stak silrsrgeld Maar eoo iets ie toch laldfeamer dan een driemaal gekrulde rarkènsstaart iJs dat kan ik denken antwoordde de landloofn laohead tDie i mgek is allemaditig taai voor söo leeftijd aei Catkins gansend terwgf hij sicb io het gesprek vTrij wel dat sag Ik ook antwoordde de landlooper terwyl hg zioh eensklaps vlak naast Oarkina stelde klaarblijkelijk niet nnder eenige vijandige kedoeiiag De horrelvoet trad dan ook ala van zalf traotaat n brengen de belangen Tin bet Britscfaa r k ernstig in gevaar Dat dit ook de meeDiog ii der Ëogelscbe regeering b gkt wel daarnit dat de Cbineescbe gesant Zaterdagavond e n langdurig onderbond heeft gebad mat de beeren Bslfoor an Curioa in het departement vsn baitenland obe ïaken Uit Pargs wordt gemeld dal de openbare meening volstrekt geen b gk grelt den ernst ia te alen van bet optreden van de regeering in Cbioa Yelliebt lal dat beter worden na bet bonden der aangekondigde iaterpellHtie over de Cbiaeeache zaken De betrekkingen tosaohen Spanje en de Vereenigde Staten biiven onverabderd Er is büweerd dat de secretaris der schatki t een oorlog met Spanje onverrngdelgk moet bebbeo verklaard wanneer soa Mijtten dat de Uaine met Spaan che bnip in de tocht was gevlogen Deze bewering wordt beslist tegeogeeproken de minister beeft lelfs te kennen gegeven dat bg ia bet geheel niet gelooft aan medeplichtigheid van Bpanje Ook aap den beer liooseTeit onderstaats eoreteria van marine werden oo logfzochtige oitlatiagen toegeschreven zg kwamen voor in bet Jooraal sVaacb zgn xe terklaarde later de heer Boosevett Over den toestand van Gladstone worden zeer ODgnnttige berichten ontvangea Langzaam nadert da kraase oude ataatsman ign einde Beeds sedert weken Igds hg aan een smar telgke ziekte die hem tgn levensavond ondr gelgk maikt Uit Bornemontb wordt gemeld dftt de toealaod van den grgzen oad minister algemeene bszorgdheid wekt Zgn gemalin is naar Hawarden vertrokken om alias toor da oatvangst van haren echtgenoot ÏD gereedheid te brengen Met een extra treid werd hg gieter naar zgn kaateel vervoerd Oe pijnen in het gelaat bet gevolg van een niet volkomen geoeien beaskitarrh bebbeo hem zoo fgemat dat men reeds te Cannes voor sgn einde vreesde Zoadag was de geheels familie bg bem toen werd ia overleg iret de geneesheeren en de verpleegsters beiloten bem naar Uawarden over Ie breegen Hg beeft te Bornemoeth go d geslapen da bekende eigenschappen vao deze zeebadplaats hebben bare nitwerking niet gemist Maar bg moet den geheelen dag liggen zgn gozicbt is k30 verzwakt dat bet lezen bem enmogelgk is en zgn slecbt gehoor doet eepige schreden aobterwaarts VVst wo jeP vroeg bg tik doe je immers geen kwaad ik wou alleen maar dat je vso myn erf giog t is niJD eigendom tZoo is deze grond jon eigendom P grinnikte de landlooper Ja Heb je bem self gemaakt Dat natuurlijk niet rKan je bet aten of drieken f Carkins verwaardigde lioh niet hierop t autwoordei maar ging voort met zich langzaam terug te trekken terwfjl hg intuisehea Ben scherp ia het e hi d Ben maakte eobter hoegenaamd geen haast om te vertrekksD Het was aiet alleen om brierea af te éeven dst h hier gekomea was zooals we weten Bij iotereaseerde sieh daareobovea voor Nan bet meisje dat met de Carkios samenwoonde Zg was geen Carkies baar reia zaoht gezichtje zet dit diidetgk genoeg De eente maal was Ben tonder sieh in het minst lohail te bonden sender vrees de woniag btfnengfrstapt maar na hg de bewoners beter Wa leeren kaaoen wilde hg ben in het geheim traofatea te bespieden om meer van hen te weten te komen De geheime politieageot Sharpe wist nitft of l n detwoot eenig deel had in de verdwgni g ran Dollj Ben was roor zioh zelf orertaigd dat bg er een zeer groot aan l ia had Kn sptüdig zOu de tgd daar zijn dalf de knappe politieai ent ea zijn jeugdige leerling ieder op beste gronden faun lijnrecht tegenover elkander staande eeoiogen zonden hebben te verdcdigw maar nateariyk moeet ia de eerste I de onttaglgke verveling neg toenemen BorveaoQtb was de laatste weken als een pelgriwMord honderden b aoekers komen eiken dag in het stille pleatsjs en den g a beelea d is er geloop en gerg om en aaar Fureatfcotise maar niemand wordt bg den krank toegelaten en geen zgner vriea den beeft bem in de laatste weken gezien Zgn genee r dr tlabersbon meent daf alleen volmalkte rust zjjn te eu nog eenigen tgd kan likken S Verspreide Berichten Kr AN KRUK Te t Pargs verwacht men dat de groote onthnUiagen in de Ürejfas zaak nog in ds laatst dagen dezer meand zollen worden ge daas Dat er iets broeit aGbyot zskur Koldnel Piqnart heeft gelgk men eet een asnkl Abt ingeiiflud tegen dun onbekende steller ea veriaader dar telegrammen geteekend Sperama of Blanche die door bem in Tunis werden ontvangen Bet moet dec rechter van instroctie Bartnloi tbana gdblckeo zgn dit de telegrammen tgn verzonden door een ond sgeot van den algemeena veitigbeidsdienst wiens naam in de Imatitaa t d zeer drnk genoemd is Xa rAordeaax ia n grooto hoatvoorraad van een zagerg verbrand De schade badrragt I mttlioen Iraoc Bki k Te Antwerpen werd oit bet water een kistje opgehaald met het Igk van een pasgeboren kind De eerste vermoedens waren aatnarlgk dat een moord had plaats gehad Mur bg ondertoek bleek dat een Igkbezorgar die een pairgeboren kind bad te begraven zich op deze wgze van bet hem toevertroowdeiykje bad ontdaan Knüklakd n Engeland zit men evenals in Den Baag Ie ankkeien met gebrek aan roimta voor mlnisterieete bnreaox Men behelpt zich met alterlei gekecbte of geboorde gebouwen waardoor de tot elk depsrtement buboorende afdeelingen zeer ver pr id zgn oo heeft b v bet ministerie van oorlog niet minder dan 10 saccorsal Thans heeft het parlement 30 millioen gulden toegestaan voor stichting van nieewe gebonwen welke alles onder é n dak znllan vereenigeu Het terrein voor deze boowplannen dat reeds lang in bet bezit van den staat waa wordt op rnim f 3 600 000 gesehat f ilasts Dolly zelve teruggerpaden ea aan bare fanileledea weergegeven worden Tooh was Ben O g niet geheel zeker of b ten slotte wel op bot rechte spoor was Miiichien trsektle men hen jiist te Terschalken waardoor mea intussoben den tijd bad om Dolly nog verder weg te voeren Als je weg wilt gaan zonder een tweede geveohl te moeten leveren dan doe je beter je kaoa nu waar te B mea fiuiitenle do laadlooper Ben in het oor Ea reeds wendde Hen sieh naar de straat toen Carkins eensklaps ui iep ffWaebt eens erenl ouderwgl een smerig vodj papier uit zgn zak halend Je kunt de boodschap door een nader laten overbrengen dat heb ik je al eens gezegd zei Ben GarkiaMaalde en zilvere a dollar uit ziju zak Kom jongen wees uiet dwaas loop nu niet in eens weg omdat wq een grap met je gebad bebbea Je boot een kranige vect ea je h bt mijo zoon heboorlgk ijD deel gegeven d t stem ik rolnsoEdig toe Hier heb jo eea dollar vertel er daa ook verder aan niemand ieta van Zie j het kan Lon zooveel niet aehelun cm geklopt Ie iwrden maar hij vindt bet ellendig jila anderen dit te weten komea Dat ksn ik haast niet denken anders zou bij t iemand niet soo gemakkelijk maken hem eens flink af te ranselen Gut I ik heb nog nooit löet iemand zoo weinig moeite gehad ella met bem Ais ik bem gereg ld onder banden bad dan kon je wel een permanent verblijf in het hospitaal bestellen Dtt zeggende was ü langzamerhand p straat komen Hijj had reeds veel t d verlonn laten gaan Een pear KngeUche ofHoieren lo Calcutta hoadftn er een eigenaardige slaapkamer op na Dee tniddags als de bitte een lieata in een koele omgéring zeer wenechalgk maakt zoeken zij bon toevlnebt ia een kanon gegoten in hek begin der I5eeeow dat bg de veravering van Indi den Ëogeliicben in banden viel Dit kanon heeft en omtrek van t i reueen leoRte aa A meter aoodat drie pereonen er g makkelgljt een datje in knnnea doen K loBel Djer preeident van hel verbond van maobinefabnkaoteo is dood in tgn bed gevonden De overledene was hoofd vaa de firma Atmsirong Whitworth Co te Neveaitleen Manebettst DutnOHLAND T Berlijn is volgens de Indépeodanoe belgR bericht ontvangen dat bet resultant van bet oodirxoek ia de haven van Havana over de oorzaken welke tot het in de Inent vliegen der Mainec hebben geleid te NewTork bekend is gemaakt D commiasie is van oordeel dat bet onheil te weeg is gebracht donr een torpedo Dit beriebt moet te Naw York groote sensatie hebben verwekt en man vreest segt de iMricbtgever dat de regeering genoodzaakt zal zgn om aan den drang van het publiek toe te geven om aan Spanje den oorlog te verklaren Tevens wordt in Berlijn beweerd dal de Hmarikanen mei ItaliS onderhandelen over j en aankoop van drie kruisen Ahirika Te Oihkosh in den staat Wiseonsin is door UickaTd Uaddatz oen boot gebonwd die doet denken aan Verne s sNautüns De boot ia ti5 vost lang en 7 vt diep gebouwd van stalen platen op een sterk garaante ran boekgzers om weerstandUb kannen bieden asn een drnk van bet water hg eene indompeling van 500 vt De boot beeft 2 stel cSèchioes een faeete luebtmaohine van 30P k voW den drgvenden toestand en eene eleetriiehe motor voor onderwater Proeven sjju genomen die aantoonden dat bet vaartuig een d achtereen onder water koo bigvsn zonder icbade voor de opvarenden Die proeven bewesen ook de mogeiykheid om bet sehip te doen rgzeo en dalen naar dtfn wil van den beftnurder en met veriehittende snelheden In 18 seconden is de boot geheel ondflr water en wil men haar op xekcrs diepte houden dan aorgt eene sutomatiseba machine daarvoor Met baar toren boven water kan da boot H kooopen maken en van voren ie e n ram aangebracht om zoo noodlg een stoomer te doorboren NadTe bnrichten worden weldra verwacht en zette het daarom nu eenikiaps op een loopan Carkins uitte een woedenden kreet en wilde hom soh ter volgen toen de vreemdeling met het verbonden o g zich plolsfliing r 5or bem plaatste Tooh aas Ben het gevaar no niet ontsnapt want pas bevond hij zioh in het midden der straat ut hij rende vierkant tegen l on aan en deze werd begeleid door vier ruwe kerels ieder met spaden en houweelsn gewapend De knaap teaaMe een Hinken z aprong en bolde reod4 ea vloog als een p I uit den boog verder ds straat langs Uouilt hem L houttt den dief bralde Lon Kn de vier kiuidlangera achtervolgden l n vlak ï p de bifleb IX Beo s slimheid Erl in tot d HI Hoewel Beo oogfloschgalgk zonder merkJ spanniog voortholde kostte bit hem tooh de iospanniog en voor het eerst kwsm hij tot i dekking dat Lij in hst gevecht met Loa eyn knie ejrnillg had bezeerd fflk kan het niet laager volhouden 1 daelit bij omziende en bemerkende dat ü vervolgers dubt achter hem waren Ik moet er wat op vinnen waardoor ik even rust kan nemen Auw I wat üeet het een helsohe pijp t Ik moet mg ergens rn sohuilen en gauw ook Hü was juist aan I einde gekomen vaa een blók nieufr gebouwde ea pas bewoonde kaiseo niet ver van Carkin s woning