Goudsche Courant, donderdag 24 maart 1898

1 October TUd van Greenwich 1 80 l ll Ijl Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst 18 1 85 1 84 18 8 e 18 8 eer 11 41 e f 11 15 1 58 4 11 l UOTTIRDi U O O B D i lO H 11 85 U 5 1 7 1 44 1 10 8 85 10 0 11 O M 8 84 10 11 11 18 1 8 7JI0 4 4 5 0 4 50 4 17 5 04 1 18 4710 18 10 80 11 8 1 11 7 1 1 41 11 84 18 08 11 47 14 8 0 4 06 4 J J O 5 40 7 11 7 4 8 18 OO SOUDADEN Bias kakla Ïeveakuizen Moerkapalla Zoelehneer Zegwaard Voorburg s Hage S 7 8 80 16 LM 10 14 11 15 U ll 11 18 1 87 8 45 4 4 5 85 5 54 l ll 7 84 7 5 88 8 5410 10 U 6 211 7 418 48 t 18 40 10 1111 17 11 111 85 1 44 8 40 4 05 4 88 I 80 8 11 7 11 7 55 1 10 08 4 8 ff 1 11 ff ff S4 ff 4 58 ff 8 80 ff 0 48 sUage 6 48 7 0 7 U 1 8 41 Voorb 6 5 ff Z Z w8 8 ff iZav K l l7 ff Ooada Otraeht 1 88 7 41 8 4 I M 10 15 l M llM V 8 08 8 85 4 4 I M i M 7 M Woerden 1 58 8 01 10 88 11 15 t 4 11 hldewatef 7 07 1 14 10 41 in At S 00 ff ff 5 04 ff B e ff ff v ev iVu 10 64 ll 57 1 50 17 l4 4 084 8 5 15 I 1 50 7 41 1 M 10 1010 va Af B 08 M m e 1 01 e e e e ff 8 e ff iv na ff ff ïil8a Tl 48 l4 lf 44 11 41 1 41 1 10 05 4 15 1 15 5 15 M Ml 1 04 M4 lO M U 8 11 44 OlJDi VTlIOBT 1 14 7 58 8 11 1 07 10 1 10 7 11 00 11 58 1 80 8 17 4 81 8 0 1 15 S M 10 17 10 85 11 14 ff ff I7 ff ff ff 7 10 ff 10 84 ff ff 1 41 1 84 ff 1 14 7 11 1 41 10 41 ff 51 n 45 11 81 I M I OI l ll 5 Mt C 4 7 8 1 51 11 18 11 1 Utoewaler I U I e ia n Gonda 7 M 8 87 1 18 1110 5 11 10 11 11 81 8 4 4 87 6 M 1 07 7 1 I M AHSTIIDAM aoODAI IO LM 10 41 1 51 at iMi itai mC iM M e O O u t k II8T1III1II 10 17 11 10 4 U i iM T il Mli t UI UI Ml IMI 48 MJ ii ilui lUl Buauiln Een eigenaardig oniploffiog heeft ia eeo klooiter te Korik plaatf gefoodaDt waar eeo tot no toe oabekeod gebleveo p rsooD eeo belach maehiae coder bat Uariabeeld gelegd had De kerkramen en alle ornamenten rondom hel beeld werden rerbrgiild bet beeld lell niet Uit het ingiatelde ondenuek moet gebUkeo ign dat de machioe tan een aorwerk roonien In het Kouiioh ttodje Baehmot in het góiTeraement J keterioo law ign ongeveer 100 hoiuo door brand Teruieid De brand waa ontataan in een itoommeeU fabriek en verepreidde lieh door den aterkeo wind met gtoota toelheid Achttien peraonen sjjn in de vlammen omgekomen andsree hebben brandwonden hekomen Een Franichmanf die hg de Raeeiiche grario Tjneraki den poit ran intendant bekleedde ie met 1800 000 roebela terdwenen Men vermoedt dal de man in BelgiS vertoeft BINNENLAND By kon bealait ii o a verlof verleend ain den heer J Bagaani coneertuoger te Ameterdam tot het dragen van de veraierselen all tidder in de orde van den H Gregoriae den Groote hem door Z H Pani Leo XIII geachookeB In den Haag beataat een olab gjmnaaiaiten Khryit 3iv6 aao de Deli Ct die eeoa in de week bgeenkomen en dan praten over allerlei weteeiwaardige dingen Eeo iv de inleider van een bepaald onderwerp en na de inleiding volgt debat waaraan lomi door enkele leeraren all gaiteo aanwezig wordt deelgenomen Nu herinnert meo zich dat de miniater Borgeiiui lioh bjj bet begrootingidebat geneigd beeft verklaard bet Qriekach op de gjmnaaia zoo niet af te ichafleo dan toob taoultatief te tellen De elob welke naam mg onticboteo il heeft aan londa tieiloten t voor het bebood van het Oriakich ale leervak op te nemen Sn t leukite ia an dat de inleiding de ver dedigiag van een tegenovergeelelde opinie ali die dea heereo Goeman Borgeaioa i opgedra gen aan den tweeden loon vao den iniater van Binneolaedacha Zaken I Naar het Vad meldt wordt generaal Van Heutt gonvereenr van Aljeh en generaal Van Vliet chef van den ataf U Batavia Vanwege bet Departement van hinnenlandKhe aaktn ii aan Qedepnteerde Staten der prSvineiio ver ieebt een tabellariaob overzicht van de in 1897 beitaande bewaar en kleiekinderaeholen met vermelding der in dal jaar opgeriohta of opgnheréne Oiiter werd mei zeer g óed gevolg de telephoniiche gemeeuio ap bedroefd tuieobenUtreoht en Luik iet eiprokene vaa van wserzgden nitmnaUad lerataaaftaar Uit Den Haag wordt van bevoegde zgde geieind Het oit Ameterdam gemeld bericht lile zonden de priai n prinue Voa Wied de groothertog van Sakien ea ea groothertog van Lnxembnrg tegenwoordig zgo by de ioholdigingnplecbtiglieid van H M de Koningin ii onjniit evenali de mededeeliog dat voor die voratejgke peraonen vertrekken in het Koninkigk paieia in orde gebracht worden Het ia geheel onzeker en tot duiver ii er lelfi geen iptake lan o er bloedverwanten Tan ü M de Koningin oit den vreemde bg de inhuldiging tegenwoordig znllen agn M I SO Heoidreeht Kieuwarkerk Oapelle s lUtterdam 7 M AlleiaDlaslsa iMtenlaai Oapalla Xienwarkerk HolvdiMAt Sanda 7 11 7 81 7 8 7 41 7 11 l ll I OI 1 80 1 15 I M 4 4 4 81 1 04 I U i l7 8 11 1 01 i ll I U I M 1 88 11 51 1 05 l t 7 511 11 Uanda 5 Uniew 1 85 raerdea5 4S Viraekl 8 8 10 ff 8J8 1 0 I S 10 1 7 4 t ti Ml 48 IM Ooada ta dyH In Janaari veriochl het lid der Zatlenachen gemeenieraad jbr mr D O Eogi U i Ban G d SUten vu Geldwland te geaioet Ie koaen aan zgn baiwaren tegen de vaatgeitelde gemeeotebegrootiog over l JS ali zgode daarbij niet opgebevea bet tot nog toe gevoerde zelfeUodige beheer der gaifabriek en waterleiding Volgen adrenaot bleek dit Qit de feiten dal op de begrootiog onder vontvangitao e geen poet wai gebracht Itt boeking van het op ± f 19 000 geraamdr op 1 Jaa 1 1 aanwezige kaualdo dat eommige ink maten ale rente van aan kapitaal van f 40 000 de hnnr van hoiieo ad 1680 de opbrengit van graagewaa oog vermeld werden ala outvangaten van it gaefabriek vVolgeni de N U Ct c hebben Ged SUtan echter in deze bezwaren geen aanleiding gevonden om aao het verzoek van den beer Engelen te voldoen de gemeeotebegrootiog voor 1898 il tbane door ben onveranderd goedge keord Wordt van dit heilnif in beroep gekomen hg de Koniogin Begeotei wat alleazini te voorzien ia dan zal omtrent de veel beaprokeo qoaeetie van de wgze waarop gemeentelijke privaatreehtelgke ondernemingen moeten be heerd worden wairaehgnlgk in hoogete renort worden heiliit Het ie ooi gebleken zegt de Arnh Gt dat de in de algeloopen week onmiddellgk elkaar opvolgende berichteo dat generaal majoor Van Vliet all gonvernenr en de beer Van Langen aii reaident op Atjeh bun eervol ootelag hebben aangevraagd bezorgdheid gewekt he jben en bg velen de vrece hebben doen ontstaan dat non bier weder te doen beeft met de ende kwaal der wiiieltng vaa ajileem waarin naar deiknnd g oordeel de lange dnor van den Atjeb oorlog bovenal zgn oorzaek viodt Nn de zaken onder de leiding van kolonel Van Vliet bigbbaar goed gingee en ek bekroniag van de atralegiushe bewegingen in de leatste meanden nn ook doortnbtende maatregelen tegen Pedir genomen zonden worden wordt de gonvernenr naar Batavia geroepen en na in rang bevorderd ta igo van z n gonvernenraohap eervol ontheven a daagi daarna volgt bem de reaident mtt eervol ontilag I loderdaad geheel ongegrond icligot onder die omitandigheden de vreei niet dat wg in Atjeh weer in de onde font vervallen en weer de voordeelen zullen gaan prgi geven welke met inspanning en volharding in bet laatste jaar lerkregan werden Toob gelooven wg dat er ook no een miuder ODroitwekkeude varklaring van hetonvorweeht aftreden der twee hoogeigeptaatsten op Atjeh te vinden zon zgo Dat de expeditie naar Pedir ondernomen zal worden ón op groot acfaaal èn zoo ipoadig ala hel invallen van den gontllgen moeaion bel toelalea tal icl nt wel aan geen redelyken twgfel onderhevig en dal de goaverneargeDeraat de leiding dier expeditie zoo wentcben op te dragen aan kolonel van Heati als bekwaam troepenaaovoerder en all grondig Atjebkenner gelgkelgb bekend dnnkt ons meer dao mogelgk zelfi zeer wnaraobgolijk na hetgeen ans van particuliere zgde v6ór eeuigen tyd werd medegedeeld Welnn ie deze oader telling jniat en wg gelooven ae zoo te mogen noemen dan il t volkomen ve rklaarbaar dat lelfi in overleg met au op adviea van generaal van Vliet en de resident van La en de volle verantwoordelgkbeid voor de nitvoering van het ontworpen plan ook het opperite militair en civiel gezag gegeven wordt ia handen van koloiael Van Heutsz indien hem de leiding der groote expeditie naar Pedir wordt toevertrouwd ii n i i 11 11 11 8 11 4 11 11 18 8 I IS 10 11 10 81 10 48 10 4 47 10 18 lO li 10 11 1 04 I l ll I 10 81 Al hebben wg reden te gelooven mrt deze ooderstelliog niet ver van de waarheid te agn volstrekt daarvoor iuataao kunnen wg reedi d irom niet omdst ledert bet ontelag van generaal van Vliet te Batavia of op Atjeh gebeurteoisven kunnen hebben plaats gegri pon waarmede men hier nog onbekend ia Maar mogelgk lelfs zeer waarschgnlgk dnukt ons onze ondcritalling en als aoodenig kan tg missohieo wal reada van eenig nut zgn tot gernet elling van al ta bezorgde gemoederen Gemengde Berichten Men Bchrgft ona ml Rotte dam Hat dejennar gi eren door dea rommandaut Kapitein ter tee Hofmeiar van hel Duitiebe oorlogachip Goeiseoee aan boord van dat aehip toV afscheid aangeboden werd bygewoond door den Doitscheu gezant freiberr von deo Briockeo de gezaoticbapiraad freiberr van Seefried aulButtenheim deconaol van Doitschland alhier dr Fr Perl eu de heeren E Boden Alfred RnoS en B Kirchner alle met hunne damee In hartelijke bewoordingen bedenkte kapitein Uofmeier naaeoe zgce officierea zoonede oit naaa van de gebeele equipage voor de gaetvrgheid en brt ecbitteread onthaal te Rotterdam van vericbillende zijden ontvangen wat oogetwgfeld volgene preker door de gebeele Duitsche marine op hoogeo prgs zal worden gaateld Medenvoormiddag is de eGneisenape near Kiel Tertrnkken In de kellnerswereld ie men zeer geïotrigeerdover eeo sdvettentie in een dar bhdea vaoden volgeoden inhoud Een hoteleaK resun rent directeur thans nog in faoetie beschikkendover een volledig oitstekeed gedresseerd personeel zag zich gaarne geplaatst De kellners meeuen dtt deze directeur zichvergist en in plaats van aan het boofl vaneiia bStèl directeur van een honden eo apentheaUr i Amit Ct Wie volgt elders dat nobeje voorbeeld Te Breda hebben twen ingezetenen die onbekend wentcben te bigven aae de feesicommiivie medegedeeld dat ly op het inboldiagsfeeat de kosten zullen dragen voor de bedeeliog der armeo eo oor bet feest der kinderen ran koitelooze scholen Te IJselmniden waar vale eehoolkindereu om den grooten afstand van bon woning s middags tuewben 12 en 2 uur bg icbool bigven was Maandagmiddag de jeugd als nasr gewoonte bg de ichool speteude Een hunner eeo 7jarige knaap kreeg het in i hoefd zicb op t hangen en werkelgk voerde hg dit plan uit Men vood hem in een portaal aeo den kapstok hangende Uet hoofd der school was dadelgk aanwezig de knaap werd losgemaakt doch Bcheen dood Een paar geneeibeeren zagen boene moeite om de leveoagetiCen weder op te wekken hekroood hoewel bel gernioieo tijd duurde eer fay eenig teeken van laven gif Men hoopt op geheel herstal Een mannfacturier ta Poetinehem aan bat publiek bekend aiakeude dat bg eenopruimiog van uoratrokken en onderbroeken houdt voegt dsaaan toe dal hg ze niet in tgu étalage uitatall mol het oog op do goede zede Dit is zeker een parodie op de vastgestelde verordening van Diniperio waarbg bet over de heggen hangen van waachgoad verboden il A C Bel kamerlid mr P J Troalstra vertoeft in het Noordelgk gedeelte vao Friaalaud voor de taak der gebr HoogerhnU Voor een groot publiek besprak bg de zaak der B in het dorp Beetgun ia de oabgheid van Britsom gelegen en de vroegere woooplaati van de gebr H De bijeenk mst gat geene aanleiding tot incidenten Na aSoop dor rede bleven vele peraonen in de taal om met mr T de zaak der B nog eens te bespreken Den volgenden morgen eergisteren rerloefde mr T nog te Beelgnm en had met vele portonen een onderbond om meer gegevens te verttmelen Een vroolgkheidwekkende nitvaart tot dusverre eenig ia haar soort had Donderdag middag te Winschoten plaata De achntterg waa n l opgeroepen tot eena wapeneohonwing voor het front van t Raadhuis net kader van officieren was compleet en aan don linkervleugel een drietal minderen in dviele kleeding aanwezig doch geen enkel acbntter op klompen Wel versobeon er een van het twakke Aangevangen TfYi BkU t 4 il 4 1 5 M 11 5 1 5 0 l ll 6 6 5a 1 61 8 14 7 81 5 40 8 4t 1 14 0I I OI 1 14 1 41 1 61 10 17 10 81 T 05 I O Bh 7JM l l 4 10 gaalncht om laat en zorgan mat haar eebtvriend doelende diena geweer te prasonteeren Tot dat einde waren de manschappen opgeroepen Immers krachtens ministeneel beslnit moesten de geweren Gr K worden ingeleverd om binnen enkele dagen te verhnizen naar een of ander rommelmagaxyn te Dordrecht Verscheidene schutten onbekend met de verwiaaeling van dat wapen geloofden dat de achntterg opdoekt eene illusie die bun weldra werd henomen door de mededeeling dat atraki geweren M 71 zullen worden uitgereikt Mocht dit laatste onverhoopt wat lang aanhonden dan zal bet in April aanvangende veertiendaagsch onderricht tich moeten beperken tot een soort ran vrye en ordeoeteningc voor sommige leden der achntterg van practiache waarde Wie heeft 18 millioen gulden beacbikbaar Die kan ze kwgt raken aan óê gemeente Amsterdam die o a voor de ojmating der gaafabrieken een kleiaighaid gebroiken kan De eooditiee Khgnt men telt te mogoo bapslen Burgem en Weth wachten aanbiedingen B Nbl De inecbryvi ng voor een eeremedaille welke Zola tal aangeboden worden heefi raeda 1273 frs opgebracht STADSNIEUWS GOUDA 23 Maart 1898 De tweede opvoerini vau Bonman s Tempolieri gisteravond te Amsterdam heeft seei goed voldaan Bet publiek luiilerde mei welgevallen naar de goed geschreven koren ea soil vao dit zaogapel en riep de nitvoereoda artistea meermalen terug Bet nagecomponeerde slot aan de tweedt acte beefi zyo effect niet gemist de baar Bouman bad den indruk van dit bedrgf ook oog op andere wyze kunnen lerlterkeo door iiameiyk den Oostsrsoh o dam te verkorten N R Ct Aangaande de opvoering van ide Tempelienc lezen wg in de Telegraaf Gister had da 2e voorstelling plaste van Booman s werk Ds componist verscheen geen enkele maal tei tooneele doch ik waagde het tuch bera te feliciteerco waot zyo werk behaa de nn meer dan een socsii d eetime en voor eeo Nederlander wil dit iets zeggen Alles wat van boiten komt is goed doch wat er van ou landgenoolen goed ia kannen velen dikwerf niet appreoieereo Dese opvoering waa in vale opzichten een verbeterde au den 4eD Maart Natunrlgk waa ook nu niet allee bet volmaakte aabg dehe r J A Karsst nsd soms moeite alles jo het gareel ta hondeo In de eente acte was het de heer Ebbeler die wel eeui vergat waar da leider was gezeten en in de liatste was levea mej Sobni die bgna ia de verzoeking haar eigen weg te gaan bosweek Mej Sohni vervulde de partg van Palmira voor bet eerit wat echter aan haar zang nochapel te bemerken was Men mag vsn mej Sobnigroote verwichlingen koeiteren Hoewel igslechts enkele msanden p de plaaken verkeert gaf zij giller reedi doorslaande bewgten vaneen artiste te tgn en bg gverige itodie er eente znllen worden die een waardige plaats zalkunnen innemen onder de hoitenlandiche beroemdheden De gfveo zoowel het alemmateriaal als het beooodigdtemp rament voor spel zgo in mime mate voorhanden Die uilroep Bg Allah gg znit sterven en het hertstocbtelgk wegsnellen in de moskee waa een oogenblik looali men alleen bg groote beroemde artistoo dooileeft Dj heer F H van Duinen die ook na ala gaat de party van Saladgo tot baar recht bracht waa veel beter op tgn gemak dan by do vorige opvoering toeo bg op l laatste aogenblik bg onUtentenis van een der artiaten tich byoa oBVOorbereid in de bres stelde Do overige partgen oodergiegen geen veran dering in de bezetting alleen in de 2e akte ik bond me aan don ooraproukelgke n vorm 10 04 10 11 10 18 10 5 10 84 7 65 8 0 1 0 l ll 8 i5 11 1 I ff 10 64 87 47 lor oi 10 07 8 41 ie u ll 7 1 r 8 17 8 17 M4 1 41 8 47 11 80 10 01 7 4 5 56 O V DA l tt J 10 84 10 14 1 07 lO M 1 11 t 88 ff 4 1I M 7 1 4 4 11 10 lai Mt 14 4 45 rt n m aoaa hei vooripal la acte werd de kleine party van den St Jaoi riddtr door den heer Da Leenwia geiongen en liet nej Loiin die ook heden met talent Meintine tot baar recht bracht het detoneeren achterwege Wat de wgtiging betreft door den heer Boamaa op raad der heereo Van der Linden en Dibbarn aangebracht deze ia bet werk zeer ten gneda gekomen de derde acte eindigt mat hel koor en bet duo Inueben Aldemar en Palmira ia na verpleatet naar het 4e bedrgf Na bet voarspeL waarin de Eogelaobe boorosolo zeer ooi vAd uitgevoerd ziet men beiden in den taio die pbantaatiicb verlicht ie eo daar aingee tg bel dno waar vroeger de 3e acte mee eindigde Het elot der derde acte dat vroegar minder bevredigend waa laat ia daten uiaU te wenaehen over VTal ik in mijn vorig scbrjjven prasameerde dat bet inatrumanlaal deel bg de volgende opvoeiiagan nog wel beter bezorgd uu zgo bleek joiet Toeh waren ook nog oogeublikken van minder gelukkige stemming Zoo waren aan bet begin voorspel 3a acte eerst cellen en fagottea en even later cellen ea eontrabasten niet preoiea van aiamming De koren er komen nogal zoo eenige voor in dit werk werden alle zeer goed geaongen Al was bel daarom alleen om koren goed te hoorea tingen ton ik bun die aioimer een opvoering by de Ned Opera bewonen en toch operaliefbobbara zgo wel eent in overwe ing willen geian aan bezoek t b engen aan het Leid ehe pleia Waarom o noodlot I aornt on juist na een earvoUen stryd de paar maten koor aao bet einde vaa het werk mislakken door valich tingen tooali men bet wel eeni boort doch hiar by boega uittoodering Nog een opmerking toa het hiel beier lyn all het ballet achterwege bleef De mniieh ervan is tjpiaoh maar eerst gsnietbear wanneer bet oog voldoende geboeid wordt Als geael Chappeo waaraao ballet is verbosden b j een sCarmeot opvoering hel anpprimeeren waarom zal dan da Ned Opera ala het ware met opzet er de aandacht op reetigen dat zy er geen eorps dn ballet op na hoadt Da sehonwburg waa goed beael en de aanweaigeu toonden door appliudiseflsent van irerk an opvoering ta behbaa geaoieo HAAinioilT Blgkena vaalgeatelde KieeeriIgai in deze gemeente zyo 309 kiezen Bygekomen 42 Afgevoerd 89 Vlut Biykeoe vastgestelde Kiaanalgat ja deze gemeente zya 77 kieteri CanLU a d Uiii De nachtboot vAmBterdam 1I die 8 Maart onder deze gemeente ia gatookeo is boven water gebracht De mast eu pgp waren gebroken Zg ia ter reparatie naa Mea dar warren ta Krimpen a d Lek verv RaiTJwuE Op 1 Januari 1897 bsdroeg de bevolking alhier 2899 tielea waarvan 1469 m ea 1430 vr Geboreo werden i 40 m ea 40 vr totnal 80 Qeveetigd hebban er t ch 5 8 m en 65 vr totaal 123 Overleden tgn er 25 en 22 vr tottal 47 Er vertrokken 1 100 m an 123 vr lotaal 223 Zoodal de bevolking in den loop van bet jaar 1897 varmiaditde met 27 m en 40 vr totaal 67 en bedroeg de be olking op 1 Januari 1898 1442 ra au 1390 vr totaal 2832 zielen Kuvrair a d Ln Beraepen bg de Gew Kerk alhier da beer N P Littooy Az caod ta Middelborg BaSTHBiMH Het lO jaria dochtertje Nelletje van den arbeider Jacob Bergman Cezn geraakte giateren alfaier spelende te water Het werd weldra door eeo der borei in drgven4en toeatand opgemerkt en op het droge gebracht A Ie pogingea tot bet doen opwekken der levenageestan bleven belaas vraeblaloos Da dokter de heer A Meerborg van ZoeterBair kon alecbta den dood oooiUteerea Na en uitgebreid gotnigenverhoor ir de tnatmctie gealoten in take de misdaad te Lopik bg Willige Langerak qmatreeki den 9 Jannari 11 geploegd waarby de landbouwer Arie Boef op afachnweiyke wgze om het leven kwam Ala verdacht van medeplichtigheid is zekere Jan Blnjia en die ten deele eene bekentenis heeft afgelagd reeds leden 12 Jannari II in preventtOTe heohtenit in de atrafgevangenia te ftotiardam aar wg vernemen tal date taak April a a dieoen voor da arrondinementa reohtbank te Botiardam RECHTZAKEN Vo r da Arrondiaiemeots Kecbtbsnk te Rotterdam alond gisterea o a terecht J v d M 19 jaar eheepqager ta Qooda Hy bekende op 21 Jannari jl op de Nienwehavaa te Ooada twee kattea te hebben gevangen gedood eo gebracht op een weiland gelegen aan bet Jaagpad Het dael van bjia waa dese kattea te verkeopea aan S C 16 jaar koopman te Gonde welke peraoon reeds herbaaldetyk tegen bem bad getegd Je vangt maar raak ik aal allee van je koopen Da verkoop deaar katten was echter niet tot stand gekomen daar hg een rgksdaalder wilde hebben en C slechte 75 cenU wilde beUlen De katten bleken toen te bebooren roep ean J Slaman en A M V d Wolf Tegen beklaagde reeds vroeger veroordeeld werd zes maanden gevaogeniaatraf ge i cbt Gevraagd of hg nog iets te zeggeo beeft antwoord beklaagde i Ik veizoek zooveel ala bat kan Varvolgeos stond terecht S C 16 jaar koopman te Gouda wien werd ten laste gelegd de bewuste katten te hebben willen koopeo welke verkoop niet ia doorgegaan om redenen boven roede vermeld Later waa bg zelf op hel Jaagpad gekomen en kad teen de katten aan een jongen gegeven die ze kg hem tbaie zou bezorgen wat echter niet is geachied Beklaagde ontkende de wetenschap gehad te bebbeu dat J v d U de katten gestolen had Hel O M was echter een ander gevoelea toegedaan en eiachte veroordeeling tot zee maanden gevangenisstraf Uitspraak over 8 degen Voorla werd o a veroordeeld H van V wegene het verduisteren van een zak maiamael ten nadeele van A Jonkheid te Waddingiveen tot 4 maanden ge vangenisstraf Hierna Tericheen in de bank der beklaagden de 46jarige loboenmaker H De B wonende Ie Beaschop dia op 11 Februari jl aldaar opsetlelgli een stuk papier gelgkende op een baokbiljel van f 100 doch in werkelijkheid eea stuk papier waarop voorkwameo de woordeo Merk De Nederlaadsohe Bank v iDit kistje bevat boojerd sigaren Amsterdam 1 September 1871 en welkalnk door den rykaveldwacbter Jan Hordgk in beslag was geoorae n om voor de recbterlgke maobt als overtuigiogsstuk Ie dieoen daar beklaagde door dien beambte verdacht werd met dal atuk oplichting te hebben gepleegd had beschadigd door het uit de banden van Hordgk Ie trekken waardoor het in stokken scheurde Beklaagde bekende het ten laste gelegde en verklaarde dat de gebeele zaak niets dan een grap was geweeet Uit een aardigheid bad hg den timmerman Kramer bg wiea by in t krgt stond de iigarenbon in betaling gegereo met de bedoeling on hem later attent te maken op deze beetoemerij doch toeo ez hij tiek ge worden zoodat bg aan agn voornem en geen gevolg meer koo geven dan nadat de politie reeds io de zaak was gemengd Hoo hg er toe gekomen waa de aigsrenboo uit de hand van den veldwachter te trekken wist bg niet te teggen Hg meeode del zijn doen eeo gevolg waa van zenawachtigheid door siofeljenza Het O M eiachte tegen beklaagde 14 dagen gevangenisstraf Mr Joi Van iiaalte beklaagde i raademan achtte de actie tegen zgn cliêut een misinkking en cooelndeerde tot vrgspraak Nog stond tsrecht A B 24 jaar arbeider te Nienweaboorn beklaagd van in den avond van 1 Febroari opzettelgk braod te hebben geatiebt io zgn aldaar gelegen woning door met een brandande lam op den zolder een zak gevold met afval van vlas in brand te bebbeu gestoken waardoor zgn woning geheel ia afgebrand met den aaowezigeo inboedel terwgl gemeen gevaar voor goederen is ontstaan voor het boii van zgn bonrmaa Leeuii benereoa levensgevaar voot L en ign gezin Bekl legJe een openhartige b kentenis af Na den braivd gesticht te bebbea had hg zgn vrovw en tvfee kinderen gestekt en zgn buurman gewaariebnwd Bg bad de daad gepleegd om de asiuraotiepenningen tot eeo bedrag vaa f 660 machtig te worden Ook bet acbtergedeelte van de woning van Lasuii waa io brand geraakt doch konden do bewonen zich door de vlocht redden Twee getuigen worden in deze zaak gehoord 0 1 Leanis en de veldwachter Het O M eiachte 3 jaar ger Ala verdediger trad op mr D LoSder die de juiatbeid der dagvaarding bestreed in verband met art 157 wetboek ven strafrecht eu conit iteerde dat alle getmgeoverklariogen ent braken betreffende de brandilicbting zelve wearvan als eenigste aaowgzing go d de bekentenie vao bekl Ook legde hg een gunsiige verklaring af omtrent bekl verleden g concludeerde tot ontslag van rechtsvervolging labt een teer lichte bf De onmiddellgke in vrgheidslelling van bekl werd door de rechtbaok geweigerd De rechtbank te Middelburg deed gieter nitipraak in de zaak tegen Leo Miloen ond 47 jaar poeldenier geboren te Basievelde wonende te Eeelo België Ihani te Middalhnrg in hechtenis ter zake van de reeda vroeger door oni breeder vermelde dóór bem gepleegde feiten hy het bekende gevecht met de mare obaniae n der Waal en Adam in den Koninginnepolder onder Biervliet Hg werd veroovdealJ lot 4 jaar gevaDganiMtraf De eiecb was 5 jaar VSRiSCHEIDENHElD Een proefneming met miliUire lacbtballona op bet Tempelhofer Feld te Berlgo is Zaterdag met een ernstig engelnk geiimligd Een atntal mannen ven da afdaeliag voor lucbucheepvaart hadden veel ballons met ga gevuld Een er van ras aan een iwaren traniportwageu baveatigd terwyi de tweede door de mannen werd vastgehou len Onverwacht weiden beide ballons door een rukwind gegrepen De eeo aohoot onbo en voerde de manoen nee in de luaht zy startten van een aauiieolgke hoogte neder en bekwemen ernstige verwondingen De ballon verdween ia de lacht De andere ballon lichtte liet zware voertuig op waanaa hg verbonden waa en slingerden het heen ea weder Boomea eo telegraafpa au werden omgeworpen eu men werd den ballon eerat meeeler Inen de transportwagen tegen aeo tramwegen botste De vyf paasagicn van da tram kwamen met den achrik vry maar de wagen was verbryield Volgana de tScientiac Americana laten de Engelwhen in de gevangenis van den khedive valicfae Egyptische oadhden vervaardigen In den kerker van Joerah moet het middelpnnt dezer industrie worden gevon ieo Tweehonderd gevangeaes maken ze daar eu zóó goed dat de meesltaakkuDdige vevzamelaars bel echte niet meer vaa bet val cbe kunnen ondericfaeidea Tol na toe heeft men zich tol het naken van kleine voorwerpen bepaald maar men denkt voortaan ook doodkisten mommies atandbeeldeo papyrasrollen ens te gaan afleveren Tol beacberming vao onze zangvogels wordt in süe Ned Jagers gewezen op den omtang van den handel in vogeleieran welke dnor sohooljoogeiis gedreven wordt eo op de schade aan de jooge vogela aangertcltt door kallen Met aandrang wordt de raad gegeven sOaderi strsft owe kinderen wanneer ze eieren nilhalen straft se atreng I Verbiedt ze om eieren te koopen of te reilen ja aelfi ze in het bent U hebben Weet dat elk eitje dal nw jongen uithaalt een dlef ta yis aan de Natuur gepleegd sOuderwysen belet dien eieren handel op uwe scholen sirall den overtreder e Eigenaars vantuiaeoen parken duldt geen kal op aw grondgebied s Het gerucht dat de pergeche bankier Rotbaehild da Iraneche hoofdatad loo verlaten wat al aaaitonds onwaarschijnlijk werd geacbl wordt na nit Pargs ten stelligste tegengee ro ken Van den voorapelden uittocht der rgke Israèliateo oit Frankrgk blijft dus maar teer weinig over Een zeldiaam voorbeeld van dierentroow wordt aan hut orgaan der Duitsche vereenigiog tot beacberming van dieren Ibii nil Piiek meegedeeld Te Oijan nvaileed eeoigen tgd geleden ean oude vrggezel de beer Johann Vaclavioek De eenige vrienden met wie hg gednreode een halven menscbenleefigd zgn woning deelde waren zijn jachthond en de huiskat Vóór de begrafenis waren beide dieren met geen mogelgkbeid te verwijdeceo uit de kamer waar het Igk lag eo zy uitten hun droefenis door de klaaglgkate geluiden Ken dag na de begrafenis vood men de bond doodgevroren voor de poort van bet kerkhof Nog grooter whi echter de verbasing der kerkhofbezoeken toen zg aan bet graf van den ouden man kwamen Op deo grafbeuvel lag de huiskat in de ineeow eveneens doodgevroren De correepondent der N B Ct t te Pargs acbröfti Wat bA uitiaemitiime in Algerië durft ondernemen zooals men weet door plaataelgke toeitanden tot een graad van verbittering gekomen welke veler oog met bekommering naar l autro France keert kan de lezing ons leeren van I Antguif het orgaan van Mai Régie den maire van Algiers die met zgn collega van Mnstapba tgdena het proces Zola het goede woord der middoneeuwsche jodenvervolgingen is komien brengen naar de Ville lumiére Het genoemde blad geeft telkens met een waarschnwing aan bun adres de namen en aanduidingen der personen die bg dejoodscbe leveranciers bigven koopen joodsche dienetbo den in hnn woningen joodsche werklieden op hnn ondernemingen of in hun fabrieken tiezigen Wg verzoeken den beer Louis Nyer likeurstoker geen joden te kiezen om bem te Boghari te vertegenwoordigen sDe heer Bosca beeft altyd loodsebe werklieden in dienst Wg heblien hem toch gewaarschuwd Mevronw P ecbtgenoote van een politiciens en haar schoonznater mevrouw M zgn gezien baar inkoopdn doende bg den joodscben juwelier Zitnnn Wy nebten het dringend verzoek tot logeer iien stamgasten in bet hotel do la Renaissance rue de Constantino om de eigequf niet meer ie vergunnen bg den jood LasKr 0 koopase Dil gaat too in ean langt tii door en wordt herhaald totdat aan de nog beleeide bedreigingen gevolg wordt gegeven £ n auderaV Andere kan da taal van bet blad leeren wat de weerbantigen Ie wachten ataat wanneer hg den aanstaanden verkietingaatrijd de gelegenheid zich mocht voordoen om de opatooljea van eenige wekeu geleden nog eena dunnetjea over te doen VAN HET ALUH BEKENDE EN MET GOUD BEKKOONDK LIJNiM iNGOI D ia weder eea enorme voorraad in Magaayn by A ▼ OS Al Md Tailleur Kleiweg E 73 7Sa GOUDA Teleph u M0 at I I Beurs van Amsterdam loüun 877 Vrkn 7 ls is 10 l s 84 Va l u ♦ 8 8V 98V 64 B8 10 WO e T 810 488 lOOV 104 1487 5 V 101 l l Is lt 7 0 lOOS 55 6 ISSl l 96 76 1011 lol u IJl U II 10 4 V 104 ll s 16 76 91 86V 18 88 l i MAtKT NiDaauNo Cert Ned W 8 V dito dito dilo 8 dito dilo dito 8 HoKOia Obl aeadl 188118 4 ITAUI Insebriiving 1888 81 I Ooarana 01 1 io papier 1888 dito in zilver 1888 6 PoaTDOu Obl nel ooupon 8 dito tloket 8 108 87 85V 6 RusuHD Olil Rienenl 1814 4 dilo i eobni 1880 4 dito bii Hcths 1889 4 dito b i Hope 18811 90 4 dllo in goud leen 1888 8 dito dilo dito 1884 6 SpAKja Porpel schuld 1881 4 Tuatzu Oepr Oanv leen 1890 4 Qee leening serie D Oec Ie niog serie O ZuiuAra Rif v oIiI 189 I Haiico UU BoU 8eb 1890 8 ViNazuzt Obl tonbep 1181 A STzauui Uli al en 1896 8 RoniaOAll Sted leea 1894 8 Nan N Afr Haiidaliv aauL Arendsb Tab Mq Uertilloalen DeliMaatiehappij dito Am llmiheekb pandbr 4 Oull U j der Vorsleol aaud aOr lIjMlhookli pandbr l i Iftderlaiulsebe bank sand Ned ll ndelmaslsch dilo N W h Pm Hvp b pandbr 5 Kftt Hfpolheelib pandbr 8 Utr H patbeekb dilo 8 Ooevua UoslHoag bank aind Kusi Hjrpolheekbank paedb 4 AnaaitA P qul bypotb pandb 5 Vs L J Pr Lieu oerl 8 Nio Holl U 8poor v Mil suil Uij tot Ezpl V 81 8pw aanil Ned InJ Spoorwsgm aanil NeJ Üoid Afr 8pn land 8 dito dito dito 18V1 dllol lTAUsSpoorl l l887 8 A KobU Zoid IUI tlpivng A H abl 8 PoLZK Warschau Weeiien land 4 HtlSL ir Kuis 8p r Mij abl 41 Baltiscfae dito aaud Vaslowa dilo aand I Ivang Dombr dila aand I Knrik k A o 8p ksp 0bl 4 dito dito obllg 4 49 Vs 1891 1061 IO 101 101 110 186 8 V AnialZA Cent Pae Sp UQ obl Chic fc Jorth W pr 0 v aand dito dito H u St Peur obl 7 Denier II Rio lr 8pm rerl v a IllIncIsr entraUbl ingond 4 l ouisv kMubrilleOsrt r aand Mellao N 8p HÜ lebvp o 8 Mils Kansu v 4pct pref aand N Tork Untssiofc Wast ssnd dito Pann Okiq obllg Oregon Calif Ie hyp in go id St Paul MInn k MsnIt obl 7 Un Pao Hoofiin obllg 6 dito dito Stad Rotterdam san 8 BlLOIt Stad Antwerpen IB i Stad Drussel 1B88 1 Hoxo Tbein Kegullr leeellieh 4 Ooaraiia BtaaUleenieg 1880 1 K K Ooit B Cr 1180 8 SuaJl Stad Uadrid 8 UU San Ver Bet Hvp Spobl eert I KaotODgerecbt te Gouda Zittiog van Woensdag 23 Uaart 1898 De volgeode peiannea zgn veroordeeld wegens Politie overtreding te Gouda C P C T O te Gouda lot f 3 of 3 dagen 8 C en A d 8 te ooda No 1 tot f 2 of 2 dagen en Nd 2 tot f 6 of 3 dagen Openbare dronkenschap A 8 ta Gou4a tot f 1 of 2 dagen Overtreding prov reglement J of J L V te Zeveohuizen tot f OM of 1 dag K 8 te Nieowerkerk a d IJhI J A M U Montfoort C B te Moercapelta en D i L te Leiden ieder tot f 1 of 1 4ag Politie overtreding te Gouda i r k i J on B 8 te Gouda iadar ibt f 1 of 1 dag j p D a j V d H m 1 V a m U Qoada ieder tot 0 60 rfl dag