Goudsche Courant, donderdag 24 maart 1898

Vrijdag S5 Maart J8I 8 36ste Jaargang MEDICINALE No 7538 flü WOLFF Co WESIBATES B 198 STQFFEN J f ONINKiUKE MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ZAADHANDEL KLEIWEG Gesorteerde Bloemzaden geschikt om buiten te zaaien 12 pakjes in schoonste soorten 0 5025 1 Gekleurde zakjes met Bloemzaden voor binnen en buiten 12 stuks 0 75 25 1 40 Per stuk 010 Aanbevelend J P BOOPTMAÜ TdafMa f St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tdef ra n M De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met nitzondering van Zon en Feestdagen 00 pr s per drie maanden is ƒ IM bvaeo ft poat ƒ 1 70 Afaonderli ke Nommers VUF CENTEN Te GOUDA bj U LUOEB Apotheker Markt en hg WOLFF Co Westhaven 198 nl Toor hat la Good op daa opanbtran strut palall om gald A C V H N J W B T d M G H T T B D d V A 8 A d B H V W W P W f A G P 8 an D P B Han ta Gouda iadar tot f O M olIdag Falitia OTartradiog la Goud B J to Gouda tot 0 50 ol 1 dag H B la Qonda lot f 1 of 1 dag G J L ao C 1 E ta Gooda Mn tut f 5 of 3 dagen J A J ta Gouda aangebooden OTertrading Strafwat 6 8 ta Gonda tot f 1 of 1 dag Openbare dronkanaobap K V M B A 8 J B D J t d B en J M allen te Oonda iadar tot f 1 of 2 dagen ADVERTENTIEN Heden oTerleed oni geliefde Moeder en Behawdmoeder GATH RIN4 HERMIN BRllNl Weduwe Tan den Beer Crislu BoBims la den onderdom Tan byna 71 jaar C A KOBETTB Ck GIEL RoBirri P GIEL 0ouda 21 Haart 1808 m dia ieto to vorderen hebben Tan af verichnldigd zyn aan den boedelen da Nalatonacbap ran den Heer CHRI8TIAANHBNDK1KÜ8 ABNOLDÜS 0L1FIBR8 inleran Koopman gewoond liebbende to Qouda en aldaar den 17u Maart 1898 orerleden worden varxocht daarTan TÓór den 5n APlilLiaanataande opgaaf O f betoUng te doenton kantore ran den Notaris U C FORTUMNDROOQLEEV EK to Qouda Stedelijke Qasfaijriek te GOUDA Da Tan het at is O cent per U en voor Kooktoestollen oi Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden percaalen gratis aan da hoofdhuis verboaden met 15 laetar Trija leiding achter den gasmetor Voer 8 en S lichtgasmetors bedraagt de Wnr 10 oeat per maand Bewoners Tan perceelen van ton hoogsto 2 25 per week kunnen wekeljks afrekenen an Tan de fabriek lampen kooktoestollen ens togen beuling Tan eenige tenten per week in hnur bekoaaeu raiBBEïOTTAHTlEi Hen wordt tenocht op t MEKK t letten OIT KIT MaOAÏIIM tak M RAVENSWAAY ZONEN OORINOHBH Deta THEEËN worden afgaleTerd in Teriegelde pakjes Tan oi tiM n n Mlf en xn Ntd oni met Termelding Tan Nommer an I Prys Toorzien Tan neTcnstaand Uerk Tolgena de Wat gedepo naard Zich tot de uitToering Tan geaarde orders aanbeTelende J BREEBAAUT LZ Wit Koker iiju ru de Echto I Elkel CaCttO t outvangun imauK i J geateld en nu vels pruBfuemingen In den handel gokoiiicn umie dek ntam dos I uitvinders Dr MiohaellB vorvaardiKd op da besta machini in hut wcroldheroemde 6tabblisaoraent Tan Qet ri Stollwerck te Keulen licht Bikel Cacao is vierkanten bussen Seta Eikel Caoao Is met melk gekookt oena angename gezonde drank voor da1 l ksch gabrnik een i 2 thealapda van I t poeder voor een kop Chocolat Ala I gcneeskriobtige drank bij geval van diarrhea slechts net water U gthmiken Verkrijgbaar bij e Toornaonati B 1 Apotbdcera au I V Ka Vt K pwelbn jea nM 90 tO 85 Otnaraalvtrtagenwoordigar voor Koder1 land Julius MattenkMt Amaterdom Ealveistraat 103 in HaA6 Koninklijke MaeMnale Fabriek DE HONIÜBLOEMf v n II van Schaik Co gevestigd te Gravenhage Uepplerttraal M en 9a aaby de Regentosselaan Tsn Z M den KÜNIMG Tan BELGIË Indien giJhoeBtlt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract Ad EpLI A liTTIIE FLACqjé Tan 40 Cto 70 Cta eo I erkrygbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven f SS Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrttht 1 0 RATELAND Boaieop B V WIJK Oudtitalrr U KOLKMAN Wadditvmtm A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot het leeereN van beti Zeeuwscli Tarwebrood PAJRXO a BANI 8 HAO è 14 Ctnt pw Kilo Printemps NOUVEAUTÉS Wg verzoeken de Dames die ons treerd modealbnm voor het Zomerêéiiioen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan II JIJLES JALUZOT £ Paris Hetselide wordt dan omgaand grati en franco toegezoi den Bestellingen van af 25 francs vrg van alle kosten aan buis mat 5 verhooging Re xpeditie kAiitoor te Rozendiuil N R iiliilïlii J VE R6EER e OODA Levert KOPLATTBN AllCHITEAVEN en LUSTEN volgens op te geven profiel Het aagen va i TOUOSTUKKEM en verder alle aaagwerk wat tft hetvdr behoort Hat an aondar levering van hont D J van Velzen DUBBELE BUURT B 10 II I My n i I II Ontvangen de nieawste BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPEIEN ft HOLI S Quina Laroche Staalhoudende Q uina Larorhc IS de meest krachtige en veritterbende KISA WIJS Aanbevolen door tal vaa binnenen bnitanlandsche Geneeaheerea Verkrggbaar in flesschaa a 1 90 en 1 00 Kïaefbliik k Houi HoBaveranciara Zeitt Dt pSt te Gnida bg den Heer A H TEEPB Apotheker en hg de meaate Apothekers en Drogisten verkrggbaar FBAUSCHE STOOMYEBYEBIJ chemlsobe WissekeriJ VA H OPPE MHEIMEK 10 Kruiitkmle Motterdatn GebieTetecrd door Z M den Koning der Belgen Wi 4 iH Iv beste Boofddepót roor GOUDA de Heer inwruniig tageo Jicht LeiiaeD yDeD hortur Rbflumatiek A VAN OS Az AnkerfaiB Expeller Vat e tlnll Mslaaiitaw idaiiteggD l AnkBr PaiB ExpBllBr specialiteit roor het toomen en rerren tui alle Heereo en Damecgu deroben abook alle Ktndergoederen VertaudluM Vit Bioal tm slaadi In led r hmsgesij Speciale inrichting voor het atoom u riCa jiltiche mantels veeren bont euE Toorkaa Anker Piin Expelier Zeer nette Gesteendrukte Pnii 60 mt 7B oeat en 25 ds taetV ViorKsndan la U mterta Apotheken en b T A Mottor t Oo ta Rotterdnm NAMAABTJE3 worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Te huur ofte koop aangeboden S om terstond te aanvaarden E©n pxacla tiêr x et iaa gr©ricla t met TIE staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een grroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtige G g met Vestibule wit marmeren Tegels AHes voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 VOOEJAAES PAAEDEMAEET en aanverwante Artikelen op VRIJDAG i APRIL 1808 Loten voor deze Verloting zijn te bekomen bij A BriDJanaii Zn Lange Tiendew D 60 Prijs ft II Loten voor f 10 SilISS Patent H Stollen mt irtirf i WW y MI dnli Bilinniitrlti WgOÊpi UicunilUM luiiiiEi BaB gBjy riMikin Warnung ahor i5fl I diraèt I r Pfikil Der troMe BrfOlg urun P i erK H S olJ amiitisit tttt Anlut n rsf sahhiitntn u f ito n Nachtthmuim t iiit Mui ktuft iahar iMre gtefg Bvharfen H SKottan whr lit ioleiwi ettMntiuidhmiMt k UlitarPlittl I MbmttlMiil tufUufttt SS FnUHttmi Zwffnöaa s tïsaa Wi ui f de V cforiaSron f e Oberlahnsfein bySms Tafeldrank VanhéXonin y H derj lederlanden Bultenlandsch Overzicht Id den iMtttaa FranMhia mimsterrud sgD gowtehiige beiluit D geoomaa D datam dar IgemeeDe rtrkiMiogeo m TMtgMtald op deo Seo M i di d r barstenDiiogra p 22 H i toodki de nieawa Kkmer M wwk Toor deo dftg wurop bei mftidut vao de oede afloopt saI sameDgwteld yo Dt Toorïiiter tw de lUliMowhe begrootiDgseoBDHSMe lea in de bgeeakomkt tiq de oommiiiie een repport orer de bef rootiag tbd 1898 foor wearvit blgbt dat deze eea orer obot na 3 millioeo lire mI aaQWQsen De Kamer berratU de beraadsUgiog orer Criapi a uak De miniiter rao jostitie segt renebeideDe epreker beaDtwoordeod dat bg liob vereeoigt met de verkUringeD rao de ooDimiMie Bg ferzekert dal zga ambtitoorgfti j geeaerlei pretiie heeft oitgeoetepd op de rechterlgke macbt eo verklaart dea gro tea eerbied te bebbeo toor de vrgbfid vaa de BagUtratnor Nadat een motie tbd Rovafeodt om Criipi naer het Hooggerecbtsbof te ver wgteo Terworpea is neemt de Kamer met 207 tegeo 7 itemoieD eo 6 b eaeo i eea motie van Careano aan watrbg de cooolaaida Tan de eommieiiëa goedgekeord worden Te Berlgn loopeo opoieaw geraebten van narandeiiageo in bet Datbmbe miDiaterie Zoodra de Rgkudag ODtboaden ie en oog TOor het begin der verkiesiDgen Toor den nieowen Sgkadag wordea enkele wgiigingeQ veriracbt De minleter van binnenlandacbe aaken baron Von der Reeke tod der Hor t aal aftreden ign voiat is aiet gepantferd genoeg gebleken Bij tal Tervangen worden door een krachtiger ataatsmao aan wieo de keiier de sorg voor de erkieziogeo kao op dragen Want men Treeei dat ar te veel soculiaten ait de itembna sollen komen en dat de beer Yon der Beoke daar niet geno tegen tal waken Ed TOor de zoöreelaie maal wordt bet a treden van den minister fan ooderwgs Von Boiee Terwiebt Ook hem wordt waioig sorg TOor bet welzgo Tan den Staat ten laate gelegd Da aoGialiitiiehe denkbeelden wioDea veld zelfa aan de Daitaebe boogeecbolep wur de leer tdliogen van Wagoer en van Scbmotler voortdnread meer aaohangera vlodeD In de diplomatieke wereld verwacht men ook belangr ke wgsigingen Het achgot dat graaf Herbert T on Biimarck weder in bet eorps diplamatiqae al worden opgenomen HARRY SHARPE de agfent der geheime politie RojKom tMor iét Sngeltch W Hy vloog den hoek om éo nauwslüka ssn b gezicht zqner vervolgers osUrokketi kleuterde hg IsDga een goolpjjp tot aan tfA raam der tweede verdiepiDg dst gelukkig op eeo kier atood hij wierp iM bUksemsDsl verder open en iproag ie de kamer jbWt vddr ziJd vijasdea in bet geziohi kwamen Het wu ook koog tijd Hg hoorde een kreet eo vooriMtig om de hoek vaa bet raam kgkeod zag hjj ben ule vier verbaasd atitatsaa Op hetzeirde oogenblik opende zich eea deur der ksaer waarin bür zioh bevond eo een jong meisje trad binneD Zjj deed een uitroep van verbazing toea tg den knaap zag en ook Bea wiet niet wat bem overkwam Het meisje was aismand anders dsn dst hj bg Csrkius hsd oatmoet Kan Hoe koB jD fhisr riep zg half flutsterenS ia de grootste verbeziag ait fik ben l t raam ingeklommeq om Carkios en i jn handlangera te ontvlaektea Zjj staan hier vlak onder au rWdi ii niet boe tjj bet hebben dat ik soo eensklaps verdtsnen boa zei Ben Hsdt je ze niet kaanen ontloopenF Ze zouden je sooj ver niet aobteraa hebben doivsn zitten vroag Ma Zondag cgn de collegae gekoaeo die aanitaanden Zondag ala stembareaa i zollen aittenvoor de verkiesiDgvan de pieawe Cortae T eIgkertgd tge de officierls candidaturea ea dieder eppositie gepreetameeid Volgeoi de aonderlinge gewoonte die lu Spanje keeracbt beaft er eralandhouding n verdeeling van MteU plaata gebed tusacben da regeeritiK de oppoaitie ea de provinciale en temeeotelglie beatiiren Mea kan daa na raedi ongeveer t n hoe de aieowe Cortes ameng steld tallen ign Zooveel maoht beeft in Spanje de regaering op den aitsUg d r verkiesiogen dat de nieowe Kamer waarecbgnlijk tal besksan ait 100 leden van d oppoiitie 60 conaervatieven van Silvela U van Ëduayeo 10 van Uobledu 10 repibiikeiosn en 6 Carluteo en 330 liberalen De ia haar meerderheid oaniervatiave Cortes inllen doe vervangen worden door eea Ktmer wurin de liberklenaeo meerderheid loUeo hebbflD vaa ruim 200 stemmen Hst vertcbil is wel heel groot Verspreide Berichten Framkkuk Het beroep ia caisatio van Zola eo Perraax t en bet vobdis van bet aaaisanbot der Seine is de rol van de strafkamer van bet Hof van Cassatie geplaatst voor da sitting van 31 Msart Da Mraatatia uo Mm Mé tn daa diraateat van de Anti Iaifs te Alftiera heeft aldaar aanleidiDg gegeven tot betoogiagen ti meer daar dienselldoo avood de gonterneur geDerail een officieel bal gaf De genoodigden werden op Btrut nitgejoQwd doch de vooibyKMnde officieren jaichtle man toe Da manifeatanten bombardeerden de J odacbe winkela in varflchtlUnda straten die daarop door politie en troepen werden afgezet tiutereo ïs ar nieta bgtondera voorgevallen DUITSCHLAND Tat niet geringe voldoening van bet Reiebsgesandbeitaamht tgn te Kaaien eindelgk twee manden met AmerikaaDsahe appelen aangehoaden waarop de gevreeade San José scbildlois is aangetroffen Ze werden dadelgk dec gelakkigan eigenaar afgekookt en oaar bet departement te Berlgn getonden om Toor wetenacbappelyke doeleinden te dieoen e Te Potsdam is de Igfstatneester t d keizer Wilhelm I Radalf Rieck een geweten brigadier orerleden De oo de keiier wilde l ebts met teer kalme paarden rijden en Ricek icbeeti er brixnader nla van te b biif o om de p ar n fik heb mun ksie bezeerd t braadt daar sis vuur ik koD t geen Beconde Isnger volhoadea Dtt zeggende zette Ben zich op t randje van bet bed dat met een paar andere eaaroudige msabelea in de ksmer stood f Hier moet je niet bleven het Is bier niet diijo ksmer en ds vroaw die bier slaapt kan ieder oogeablik binnen omsn zei Nsn tHoe kom jij dan hier F vroeg Bso Omdat die vroaw eeo keanis vaa mij is f Welna dan kan jg haar alles vertellen zg tal er toob zeker niets op tegea hebban dat ik hier zoo Isag blijf lot dst dio speurhonden mijn spoor hvelo maal bgater synf fik kan haar oieU van je vertellen ik ken je niet 1 At O ken je me niet F Je bent alleraaohtig aardig geworden Paar atraki heb je tegenover Cm ê mijn partij wet opgenomen Omdat ik wist dat Carkins je in den val wilde lokken maar je moet niet verwachtea dat ik aldoor voor je lorgea zsl Je bent een sterke jongen je kao dit best zelf doen Daar heb je nou eeai gelijk in juffertje En het eers wat ik daarom doen tal is stilletjes bier ta blgven totdat die CarkinstrcAp verdwenea is dsn zal ik ook weggaan en jij nooh die sadere vrouw zult er iets alecfater om zgn Bat is mijn oorloo £ ig progranim ik verander daar niets in we aanen dua WVgoed beiden er ons vrieadschappelijk in sobikkea pi weet je jfd arbg geloof ik niet dat JQ zelf het bgater op disa norrei voet begrepen hebt Nou zeg eensP Naea dat geloof ik ook nieti stemde het meisje af te Tiehteo ea aan het bit te wennen bg apande dan ook geen paard voor a keiiers i gtQigt waarvoor hg oirt volkomen kon instaan Het moet voorgekomen ign dat een paard van 15 000 mark dat drie maanden ia galop waS afger ht weer alsood ogdelijk werd aft ekeurd omdM het bg deo eersten proefrit buiten tegeo ea teeD sloeg Veel en jegrgpalgke aaodaebt trekt to Berijgii db behandeliog van een moordtaak tege tHkaren Wilhelm Kleemann die tgn mei e Msrgaretha Wiese door eea meestert gedood heelt Tan de vroegste jaoi d af dateerde reeds bon omgang en in Maart van het vorige jaer toen Margaretba Wiese 22 jaar oud wa verldofdea ig ttob Ttob scheen het meisje niet lael tin m haar verloofde te bebbeo en deze moet baar daa ook meermalen ruw behandeld hebben Het gevolg wa4 dftt in November 1897 de verl Tingsring teroggeiondeo werd Sedert dien tgd schreef bg baar herhaaldelgk dreigbrieven waarop sg n at antwoordde totdat hg achrj f vergift logeaomen ta hebban eo baar nog foor ign dood even wensebte te willen aprekea Dit deed haar besluiten hem no een ondarhoid toe te staan en tg ontving baar voormaligen minnaar in het buis waat tü als haishoodster diende terwgl de heel en de roaw dea baites afwezig waren Vjgm moetea de beide kindaren dia reeds te Md waren gnwekt ago door een irorstaliog in de keakeo die een glisruit deed breken Terwgl bet meiaje angotig te btd bleef ittbad haar xesjang broertje op o die IS nn de eenige getuige van den moord geweest die tronwens door den dader volmondig erkend ii Bg toch zag Jioe het mei je nk de worsteling wegliep hoe tg gilde en de moordenaar hasr in bet voorvertrek inhaulde op den grond wierp tn de knie op haar horst tette Toen moet de doodetgka steek ago toeg bracbt Eigenaardig ia dat m n aan den vinger vaa bei Igb den verlovtnsgnng vond die de vermoorde indertgd teraggetonden fbad Enürianü Het was lenteweer toen Qladotone eergitter tegeo den middag Uoarnemoutb verliet Aan hst station ugen de reizigers hem wandrlen naar den koninklgken salonwsgeo dietetynrr beschikkiog wa gesteld Hg was teer bleek Qod tegena nlc nep men hem tie ao Gladstone ticb omkearend riep metJutdart stem terng God cpgene n allen eo j land dat gl liei bebt Da trein itoomde wag oodai iaide tofjuicbingen i Ia bg je vader 0 neon lig il o ir natuurlijk niet ie moeder en ook niet je nsn WiK is bg dsn van jeF Ik weet niet dat hg iets van mg ia ik heb alleen maar altijd bij bem gewoond on ze noemea mi sltgd Nsn Carkins Miaaobten ia bij wel mgn oom ofschoon hij dit nooiV gezegd be ft Miabsndelt hg je Vroeger a oeg hij mg wel eens wanneer ik niet deed wat bg zeide en sla bij dronken was aloeg hjj mij in ieder geval Het beite is om aUijil te doan of tk bet geheel met hem eens ben b heeft zulk een vreeaelijk humeur Waaromi blgf je bg hem F Ja kunt toch bflat van bem af F Waar zou ik hesa moeten gaui F En wnt zou ik moeten beginnen Deze rrouw hier dio mij altgd goeden taad geeft z gt dat ik veel veratandigsr doe het nog een paar jaar uit te houden dan bea ik beter in staat om roor mg zelve te zorgen Zoo n jong meisje als ik ben loopt veel gevaar haar oniohald te verliezen eo ik moet braaf blijven Je bent kranig dat ben je zei Ben Je kent mg nog in het geheel niet zei bet meisje blozende Nou maar ik zal je wel leeren kennpn Maar wacht evQii ik wil eventjes zien of die vrienden daar beueden nog naar mg uitkijken Hen blik door het venster toonde hem hoe zijn rerrolgers vlak bij het buia in druk en ernstig beraad stonden ft Ze kunnen het er niet eens over wordsn of ik De Londenschn bladen leiden eergiater dat er geen oogeablikkelgk gevaar voor het Itna vaa U adftone is t Italik De brq hm M t U Caatoreale Naro aa Bronte wadéï rBÉtige ongtregeld beden uitgelokt T f argola hebben de boeren het raad hnis baatormd en m hei arebief brand gasttefat £ r tgn troapea bMogsiooden Ahbbika Het station der PraasjrWantfi Bpoorlgn in Jersej City is een prooi der vlammen gawor den Da gebonwen besloegen een oppervlakte van 4 acres ol 253 M het stationagehouw was vgf verdiepingen hoog Ds schade wordt op 4t $ milHoen golden pestbatl Uit Waahington wordt beriohl dat roovers gespnia den Witten pM op dan weg naar Kloodyka baast houdt Het iofsnter egaroiioen van Skagwaj beeft beval gekregen perionen en eigendommsa lot eiken prgs ta beeoharmeo YouBonf bijgenaamd de Tnesalgka Tarke op bet oogeablik ia Amerika iaakende op 8 Mzart 1 1 ene overeenkomil waarin hg ean worstet matob om eea beurs van 500 p st i Jfcet den kampioen van Amerika Erneit Uoabar aau iDg ta boudea deu 2t a Maart ïn iha MadisoQ Square üardent te New Tork China Te Shanghai hebben Cbiosaaoba soldaten trachten te beletten dat bet doodrooois voU trokben werd aan da moordenaars der leden van de Amerikaanaohe geaeeMkaodige ezpedltl die den 17den 11 omgnbracbt werden De vreemde consola bebbeo tieb met de xsak bemoeid Transvaal Wertbeim altaa von Velthcim da moordenaar van Wolf Joel is voor den lauddroit van Jobanoeabnrg geweest Strange matuger van de firma Joel Bros dia bg deu moord ti Reawoordig IS geweeat getuigde dat de Joels gedurig dreigbrieven van basohuldigde kregau om geld teneiflda prOiideot Ktager uit den weg te ruimen BINNENLAND By de b Da eriDg taitgeiUlde tol U oDt iiK eo o r Fsbr j l d i HUutiipoot btdr gen f 1 287 181 40 L vleugels gekregen heb en weggevlogsn ben of dal ik sen hol heb gegravea eo onder de aarde verdweo bea zei hg lachend Ze zullen stellig hier binnen koomn en jo dan vinden als je niet maakt dst je wsgkomt satwoordde Nan f s rg er in konen dan ga ilc er nit doodssnvoudig zei Ben Isrw l by zioh nogmaala geheel op zgn gemak op faet randje va het bed plaatste Zei ja nist dat die vroaw gauw IhiU ion komen F vroeg hg f Ja zij kan leder oogenblik komea Denk je dal zij binnen vjjf mtnuteo hier tal zijn F t aLi u mtssohien niet Njp dan wildo ik eena vgf minuten vreeaelijk erusbVmet ja praten Je zoudt me zeker e n hec lebon van den oudea Carkins kunoeu vertellen als je wilde is het niet F Ja een heeleboel vreemde diageo H b ja hem ooit over Diok Underwood hoorsn spreken F Ja dikw la Underwood komt lalf wal eens hier s Weet je iets van hem F Hij is 1 rijk dst ia al wat ik van hem weet Hg komt duwgls prsteo met Carkins ea soms breagt hij hem geld v SpreelÉLJilj wel sens met jou F Kist Jm Eena beeft k geprobeerd om m een zoen te gevea W A ftreeVO