Goudsche Courant, vrijdag 25 maart 1898

Zaterdag 26 Maart J898 No T539 36ste Jaargang POIKB OUDE SCHIEDAMMER GENEVER Merkt NIGHTCAP fiOMCHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Verkrijgbaar bü M PEETERS Jz N B AU boffiJB Tan echtheid is n cachet en kurk steeds Toor CHIEDAM zien van dea naam der Firms n P HOPPE Telefoon No S9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ko S De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 I Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN Evenals gtvooniyk ktmnen uog f olcicelingeu PaarOen en geweid worden op d n SeJteurpolder ran 1 April 1 Not Hokkelingeu i fXb Paarden 2S Adreebg JAKOB DE KONING Sc eurpolder Hoek van Bolland ol bg C OCKHORST te Rotterdam Wn i it béite liwiïTUic tegen Jicht wat Rlteamltiek L n3enp inen kaïtom EF Ankerlain Expeller Ifit iamthet Mil auteirendeiitegiiD lia Anfcer PainWIei Met H iteeda In iedn hmlfeib E Anker Paii Expelter Fiija 50 OHit 7IS oent en n 2 £ de aa ili Vnrhudan in U meeete Ipotfiekeii en b I Ai Rialitei t O te BotlaiTl Te GOUDA bg O LIJGBB Apotheker Markt en bg WOLFP Co Weatha w 198 RRAEPËLIEN HOll ClÜmisch zuivere NelkSUlkCP SFECIÜL VOOR KINDERVOEDINCI alom rerkrggbaar in bussen i kgr 0 90 V kgr 0 50 en i kgr 0 25 Min vrage nüdrukhlijk KRAEPELIEN HOLM IrABRiBKSkiBK Melksuikei n meht op de Etigueiten neven taand FabriekBtnerk tn d handte€kening mn KRAEPELIEN ÏÏOLM Hoflereranciars Xeiêt A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA Uereelt zich aan tot het ieceren Tan heit Zeeuwscli Tarwebrood ï 14 Cent per Kilo E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfbaarkt aPRMEKUBMS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Tan tot k nur WOENSDAG fc VRIJDAG Tan Itot uur ZONDAGS niet jflteBii M 1 jong of oud door onio H S a nikkel spaarbank welke opBlgenaardige wyio de ln l tot Bparen opwekt Poor de rinrykB torlohting deaer êpaarbank kan men w 1 kwartjéi invrtrpen maar Prys 15 cents nemen alvo rene fl W pono extra byeen gespaard yn daar eeret ftladdti do apaarbanlt ioh automatiBoh an selvp oiient Naiadere inwerping niuit Bioh de spaarbank autoniHtiBch eii geeft tegelykertyd dwidnlyk het ingeworpen bedrag R n Nh geledigd te lyn is de sriaarbank zeer efitivoiidig weBr te Bluiten en we t np nieuw de Inet tot sparen Veraeniling tegremb of vooruitbr Vfrzciidhilia H rkur rommaiiillt Maatscli a Rdbnbert n Co AmitardHin N Z nrlur ftl a i i FEANSCHE STOOMVEEVEEU chemische WasscheriJ TAN H OP E HElMEK 19 Kruiskade Botterdam QebreTeteerd door Z M den Koningder Belgen Hoofddepét Toor GOUDA de Heet A VAN OS Az Specialiteit Toor het etoomen en Terren Tan alle Heirenen Dameagarderoben aleook alls Kindergoederen Speciale inrichting TOor het atoonifn van nelw raantela veerwi bont ena Stedelijke Crasfal riek te GOUDA De prgs Tan het gas is 6 cent per M en Toor Kooktoestellen o Motoren 4 i et Onder zekere Toorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis Terbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de bsnr 10 cent per maand Bewoners Tan perceelen Tan ten bpogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekene i on Tan de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling Tan eenige eenten per week in huur bekomen Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIQBLOEMf Tan H N van Schalk Co geTestigd te sOravenhage Kepp$er traat X9 en 20 nabg de Begentesselaan Tan Z M den KONING ran tELGIE Indien gijtioestll gebruikt de allerwege bekroonde eillh Wereldberoemde Snperior DraiTenBorst Honig Extraot FLACONS Tan 40 Cts 70 Cta en i Terkrggbaar hg Firma WOLFF Co WesthaTon J S Omda B H Tis MILD Veerstalï B 126 te Gouda A BÜÜMAN UoordraU J 0 RATELAND Bmkoop B T WIJK Oudmcaler M KOLKMAN Waddmmem J VE RGEER G OUDA Levert KOPLATTEN ARCBITRAVEN en LIJSTEN Tolgens op te gereu profiel Het zagen Ta i TOüGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en xouder levering van hont StoUwerck sche Borstbónbons gefebrioeerd na Toonwhiift van den kon UniTer8it itsPro £ Gehm Hpfrad Dr HarieM Bonn hebbeo sedert 60 Jaren ak Terzaohtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademingsorganai uitsteekende diensten bewezen Bij spoedigo afwisseling Tan warme ea koude lucht is t bijzonder aanbeTolenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes 25 oent Alom vBrkrlJgbaar QoDda Druk Tan A BRINKMAN A Zd H ï VEilMEULEIT voorlieen CRANS Co qy Vlet orgaao voor drankbestrijdiDg SLUIT SCHIEDAM termeldt hei volgende in baar Fe bruarinu tnoier ISBS Ho S Onderzoek naar itranken Het Hoofdbestuur der Ned Ver heeft bij de heeren Boldinoh en VAK ËE Hbiue te jintsterdam de draoken van deo beer H D Veemeulen te s Mage die hij ook in dit blad aanbeveelt doen onderzoeken Het resultaat was dat er boogatena sporen van alcohol in koD worden aangetoond zoodat ee niet tot de alcohoÜBcbe dranken gerekend kunnen worden Overigens werden geenorlei sobadelijke beitanddeelen lan welken aard ook aangetroffen Hoofdagent Firma A DAM Kleiweg Gouda GOIDA IJWEGE N V V WÊÊÊÊp Goederen voor A ijiiiegeii worH den van af den l en MAAHT e k aangfenomen door den Agenl der Stoombootreederij ESTAFETTE volgens gewijzig d tarief met kostelooze overladlug te Utrecht van waar het vervoer verder plaats heeft per Schroefstoom booldiensl BEURTIIAN welke van af genoemden datum Gouda niet meer zal aandoen Tarieven en verdere inlichtingen bij den Agent H J MOEBBEEK Te huur of te koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bean pracla tig n et i3agr©3 icli t HËERËNHUIS met Tll staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANüp TIENDEWEG D 29 VOOEJAAES PAAEDiaJMEET TE C3 OTJIDA en aanverwante Artikelen OP VRIJTDAG t APRIL 1898 Loten voor deze Verloting zijn te bekomen bij A BriiLkiiiaii Zn Lange Tiendew D 60 Prijs ft II Loten voor f lO w L D r ffrosÊt Erfolg rfM unwre ¥ at nt H Stoltm êirungm Aa Anlm m rtt tchledenen toerthlosen JfacIuthmuno n gêgêtm M ti kauft dMher uniere etetê Kcharfen H StoUtn Bur rm um dlrset otltr In lolobên eUanhuidtangMi H Oenen anatrPlêkgt fwlt Mtmtêbm J êuigtbêaitU S PreMiMen aaH ZeugnU e gntk mrt fnÊm Warnung Patent H Stollen BuUeplandscli Overatclit De Dnitscbe Rpsdag heeft artikel 1 vaa de vlootwdt betreffende de vaststellng vao de uitgaven voor di vlootvormin voor zee jaren ia eens bg hoojfdelgke etemating met 212 tegen 199 atenmien volgens het voorstel der commiaiie asDgeoomeD V Het Weeoer Fremdenblatt maakt bekend dat de OoBteoryksche regeeriog zich voorstelt tuBBchen giater eo 15 April baar tro peo van Kreta terug te roepeo zonder dat zy daarom uit het Ëaropeesch concert treedt Geen voorstel tot benoeming vqd een gouvernenr van Kreta heeft nog de goedkearing van al de kabinetteD vervorven Het voÏQm der Itatiaansche Kamer io de saak Crispi maakt eeo einde aan den veldtocht die reeds langer dan vgf jaren beetl geduurd Het rappori der tomm sfie is aangenomen met groote meerderheid van stemmen De beleedigde moraal ia bevredigd dö gereahligbeid niet Het rapport erkent dat Crispi baedeliogen beeft begaan die zeer rustig zgo af te kearen doch bet stelt vaat dat Crispi daarvoor niet voor den rechter kan worden gebracht Een poging van de onver oeniyke vyanden Ou de Kamer te doen beBluitee Crispi teverwgien oaar het Hooggerechtshof mi lokte Het Italiaansche parlement wilde aan het ongelukkige land het deerniswaardige schouwspel bewareOf dat eeu der grootate Btaatsliedec die ridder is der Anuociata orde en dus het recht heelt zich neef des koniogs te noemea werd veroordeeld wegeua slecht prqktyken mtar bet heeft aao Crispi s staatkandige loopbaan voorgoed een einde gemaakt Want in welke vergetykende termen het rapport ook is opgesteld er blykt onweerlegbaar u t dat Crispi zich bediende van z o beflchermeling Favilla den directeur vao de filiaal der iBanco di Napoli te BoLgna om groote Bommen oit die bank te nemen en die teo eigen bate of voor geheimzinnige doeleinden te gebruiken Steonende op de bescbermiog die Crispi hem verleende deed Favilla hetzelfde met het gevolg dat op het einde van 1895 het filiaal der Napelsobe Bank een tekort aanwees van twee miUioen Lire en bet bedrag der Doodtydeode wissels 8 450 000 Lire beliep De commissie acbt zicb overtuigd dat Crispi niet geweteu heeft op welke wüze Favilla baodatde Zg betreurt het echter dat hg zulk eeu bliud vertrouwen stelde io den directeur te Bologna dat bg Favilla tot commandeur der tEVlLLETOIM HARRY SHARPE de ag erit der geheime politie Eomtm naar hei Engelsch En is bem gelukt Hot is mij gelukt zyn ooren zoo aan hot tintelen te krygen dat by het niet gauw vergeten zal dat weet ik zeker Wat een geluk dat ik dat kunstje niet geprobeerd heb hèP riep Ban laohend uit Ja want jou ooren zijn zóó groot dat je er stellig nog meer van zondt luaten dan h Hoe Bcherp dat antwoord ook was bemerkte Bsb een niet te onderdrukken glimlach die allesbehalve misnoegdheid te kennen gaf aU Underwood hier nog kort geledfp geweest jvSIechtB enkele dagen geleden Weet je niet wat hij toen kwam doen P vNeen maar bg en Lon eyn samen uitgegaan Vanavond gaan Lon en zijn vader ook ergens hfleo Ben spitste da ooren Wel zoo Dt oude horrelpoot en de jonge kemphaan gaan vaaavond samen op een geheimzinnigen tocht uit Dat is de moeite waard om te welen Waar gaan ze heen P Naar Brooklijn en daa verder met den Long IsUndapoortreia hoe ver za gaaa dat weet Ik niet ïk desk aist loo heel vet Kroonorde liet benoemen en dat hy een inspectie vau de filiaal telkens wist te verhinderen eu daardoor ingreep in de bevoegdheid van den minister van finaDoiëo Crispi heeft thaoa ontslag genomen aU lid der Kamer Dinsdag is te Loadeu het iaarlükach feestmaal gehouden der Kiimer van Koophandel waaraan o m de gesaoten van China België Portugal en Siam deelnamea By deze gelegenbeid hield de Britscbe minister van oopbandül Ritchie een redevoermg waarin hy oameus de regeeriog verklaarde dat de hangende moeilykheden zeker zullen worden opgelost op eene wyze die zal aantoonen dat Engeland een deugdzame en zedetyke natie ia Op bet oogenblik seide hy hebben wy veel grooter concurrentie dan ooit te voren te verduren Die van Doitscbland U oog de ergste niet neen dte van de Yereenigde Staten moet beschouwd ah de meest gedachte te zullen worden Kapitaal en arbeid io de Ver Staten toouen eene energie die wy goed zullen doen na te volgen Ten aanzien van VVest Afrika is het uoodig onze markten te behouden en uit te breideo Wy hebben ouderen laten biunendriugen io Gambia en Sierra Leooa de uitvoer ia er gedaald maar hy neemt toe io Lagoa eu aan de Goudkuet waar wy eeue andere Btaatkuode hebben gevolgd en nu möotea wg waken dat daar niemand onze rechten schendt De Chiueesche gezant zeide in antwoord op een toost dat de baad die China aan Engeland verbindt bestaat in den ruil van producten De handel is hit doet dor betrekkingen van de beide natiën China erkent dat hut uit zyo betrekkingen met Engeland groote voordeelen heeft genoten en wanneer thans op eeo oogeublik dat sommige mogendheden 8Feeren van ïnvloedc verlange ééue mogendheid daarop aanspraak heeft dan is het zeker wel die welke den grootateu wereldhaodel bezit Dat ziet natuurlyk op Engeland dat 82 pCt van de Oost Aziatlscben bande voor zyo rekening heeft Jammer intnsschen dat andere mogendheden huu pretention eveo gegrond vinden als die ven John Buil eu zich aan het Britscbe handelBmooopolie weinig of niet storen De Ooatenrykscbe en Hongaarsche delegatiën zullen tegen 29 April te Boedapest worden byeengnroepen De HoDgaarache Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen waarby de 11de April tot nationale feef t lag wordt verklaard Op dien i hoa aamoB met zijn vader zegt ge Ja en ik denk dat zij dan Underwood in BrookIga zullen ontmonteu en dat hij dan verder met ben mede gaat Ben a oogen glinaterden H vergat al de pyn in zijn knie l Ia heel wat wat ja me daar verteld hebt en als het goede gevolgen heett waaraan ik niet iwijfe dan zul je er voor betaald worden Heb Je een fiauw id Se wat het doel van hun tocht isP Hebben ze zich nooit iota laten ontvallei Nan bedacht zich een oogenblik yZij hebben zoo ieta gezegd vaU voorzichtig zgn ten opzichte van D Of nu U een peraoon of een zaak ia dat weet ik niet en meer heb ik ook niet kunnen ontdekken Ben vloog overeind D beteekent Dolly I schreeuwde hij uitgelaten vaa vrengde wik moet zo achterna ik moet ze niet uit het oog verliezen ik zal Dolly vinden 1 Dat ia 100 klaar als een klontje Hoera Ben holde naar bat venster maar zag niets meer van zijn vervolgers Za bebben het opgegeven riep hy uit Nou moet ik weg ik kan hier niet langer werkeloos blqven Ik moet naar huis terug gaan en een vriend van me zien op te duiken en dan ga ik er op ii en ik vind Dolly I Maar neen als ik eerst naar huis ga dan raak ik de Carkica kwyt ze komen me dun te ver vooruit ik moet ze dtoht op de hielen blijven De jeugdige apion had op dit oogenblik haaat meer verflohilleude plannen en gedaohteu dan hjj verwerken koQ dag van dtt jaar zal het een halve eeuw geleden zyo dat na de omwenteling de wettea op de miniateriëele veraotwoordelykheid de afschaffiig der heerlyke rechten dd vryheid van drukpers en de invoering vao de jurj werden ondertatkeod Hft parlement zal dien dag vieren door een vereeuigds vergadering waarin de feeatwet zal worden afi ekoudigd en dan zulltin alle leden zich oaar bet koninklyk slot begeven waar zy aan Franz Joseph een adres van hulde zullen aanbieden By bet Oosteorijksche Huis van Afgevaardigden zyn niet mindfr dan drie toorstellen ingediead om graaf Ü ieni den vongen minister president in staat van bescboldiging te stellen Verspreide Berichten DUITSCIILAND Dr Lieber ia eergister na afloop van de vergadering van den rykadag plot3eling weer ziek geworden aan zyn oude maagknail Zyn oogesteldhe d kon baast op geen ongelegener oogeublik komen on vandaag da vlootwet opoienw in den ryksdag aao de orde it Frankrijk Een zelfmoord die Maandag in een der Paryache kazernes plaati bad heott bet enorme doordrinj ingsvermogen van het moderne geweer andermaal aangetoond Een sergeant zette de tromp van zijn Lebel geweer tegen de slaap en trok door middel van een touwtje aan den haan bevestigd af De kogel ging door zyn hoofd heen vervolgens door de houten deor vloog door de chambrue het venster oit een binnaoplaata over eo bleef steken lu den eteenea muor aan de orerzyde Engeland Dinsdagavond ia Gladstone op Hawarden Castle aangekomen In het dorp wachtte e bevolking hem op maar in een dicht rytnig reed de zieke van het station dade ijk naar zyn buis door De reis schijnt hem geen kwaad te bebben gedaan De Helen W AImy die Zondag met dertien koppen bemanning en zeven en twiniig paaaagiers voor Klondykf de Golden Gate uitgezeitd was is bet onderste boren dryvende gevonden Men vermoedt dat alle opvarenden verdronken zyn Amebika Een drijvende drukktry Natoöplyk in Amerika bestaat deze nieuw Het 18 gevaarlijk voor jo om de Carkins te ach tervolgen zei Nan Het zal gevaarlijker voor de Ciirkina zijn om mij flchler zich te hebben antwoordde Ben Maar ik kan nu niet langer blyven klotsen Wil jo na eens wijzen hoe ik beneden moot komenP Hola ik geloof dat je vriendin daar in aantocht ia ik zal hot raam dua maar uitgaan dat ia do kortste weg Nan volgde hem en opende het venster Pas op hoor do Carkina zyn gevaarlijk fluieterde zij tfik zal mijn beide oogen goed open en mijn mond gesloten houden dat ia de boste manier om voorzichtig te zijn antwoordde hij Hij drukte bet meisje een oogeriblik krachtig de band on even geleken deze jeugdige knaap en dit jonge meisje een paar gelieven want zy aloeg haar wimpers iieor en zyn oogen straalden Hy stapte op het buitenkozijn keerde zich toen plotseling om en kuste Nan op de wang Zy hief haar hand op om te slaan maar de slag viel niet Toch hadden Ben a ooren niet rooder kunnen zijn al had zij hem ook nog zoo ferm geraakt Voorzichtig liet hij zich lange esnio latwerk naar beneden glijden klauterde toen over een er vlak bij lijnden muur en kwam terecht in hetzelfde atrijdperk wa8f hij Lon Carkina had overwonnen De plaats wag verlaten en het hnia scheen eveneens ledig Ben keek voorzichtig door een raam toen nog door een tweede oindelyk gelukte het hem r oen open te sehuiven eu 200 kwam hij weder in de woning Spoedig nas hy overtuigd dat l on en de horrelvoet afwezig waren misschien wel bozig met hem op te ipuren H dacht aan den landtooper en overlegde ste merkwaardighpid Het vaartuig waarop de drnkknry in werking is gesteld ligt vastgemeerd aan de kaden yan Montgomery op de Alabama De iurichtiug is veertig nieter laag en drie en een batdËa meter breed Voorin bevinden zich de werktuigen drie persen beoevens al het mfjterieel beuoodigd in een di nkkery In bet midden staan de machines die de beweenkracht voortbrengen eu achterin buist de eigenaar der inrichting met zyu vrouw en vyf kinderen lederen fnorgen dalen de typografen langs ladders vatf de kade in de boot af eu doen daar hun werk den gebeelen dag hoort men het geraas der persen tot zes nur des avonds Deze dryvende drukkery is de best beklante der geheete stad de eigenaar toch heeft noch huur noch patent en weinig belasting te betalen Alle orders worden daarom door hem tegen buitengewoon lage prijzen uitgevoerd zoo betaalt men er voor 100 nette visitekairtjea 8 h 10 cent en alle verdere drukwerk wordt naar evenredigheid vergoed Wanneer zal er een courant ia die inrichting gedrukt worden Rusland Het Weener weekblad Die Weltc bevat eeu lezenswaardige beschryviog van de stad Piusk iu West Rusland te midden van uitgestrekte moerassen aan de PJna gelegen en met een bevolking van 30 000 inwo lers waar van 28 000 Joden zyn Io de laatste 20 jaar heeft zich daar een zeer bloeiende indoBtrie ontwikkeld io geheet modero ingerichte fabrieken van allerlei bOort en ouk in huisarbeid Niet alleen het kantoorpersoneel maar ook nagenoeg alle arbeiders machinist stokers 0 zichter8 zyn Joden Op Vrydagavond wojrdt allen arbeid gestaakt en in da fabrieken w ftf ook des nachte gewerkt wordt ZaterdagarMoJl bervnt Dj Joodsche feestdagen worden evdèji de sabbat alle streng gehandhaafd zuoddl ongeveer 240 werkdagen in het jaar zyn De arbeidsduur is nog 11 uren daag maar veetal korter Reeds 10 jaar geleden U op een groote oliefabriek de werktyd van 8 uren ingevoerd met drie ploegen die elkander afwisselen een der eerste gevallen van dien i rd in Europa Vi le vrouvren werken in de fabrieken dncb alleen ongehuwden Zoodra zy trouwen verlaten zy de fabriek om zicb enkel aan het gezin te wyden zetfa al is de nood ook groot De inrichting der tabriekeo ia zoo goed dftt zelfs uit VBf afgelegeo deelen des landa vaak belnogetellenden naar Piusk komen om zich op de hoogte te st llen van nieuwe vindingen waar die wel gebleven zou zijn op dit oogeublik herinnerde zyne maag hem dat hy verbnzenden honger had Hij vond do proviaiekast on maakte kennis met Nan a kookkunst Toen zijn honger gestild was ging hij voor l ot raam staan dat op de straal uitzag en daar bemerkte hij Lon Carkina en zijn vader die op het huis afkwamen wik zal me hier verbergen tot ze wog zyn en ze dan dadelyk achtervolgen een jachthond achtereen paar voaaen zal er niets by zijn wai Ben a overpeinzing terw l hij haastig naar een geschikteu schuilhoek om ag X De schaduw De vroege schemering ging in duisternis over eu van uit de kast waarin Ben zich had versoholen hoorde hij duidelijk hoe de Carkins bezig wartm met toobsreidaelen voor bunnen naohtelijken tocht te maken Toch had hij er nog niet aohter kunnen komen hoo zij naar Brooklyn zouden gaan toen hy duidelijk het geratel van een oud huurrytuig vernam dat voor da deur stil hield Dat is zeker hun equipage daar wil ik n cent om verwedden tel Ben lot ziohzelven Hoe zal ik zfl nu volgen Ik wil ze niet uit het goïicht verliezen tenominsle niet lang ach ereen De groote diepe kaat waarin hij zich tevond ontving licht door een zeer klein raampje Mr hgzich toen hij het beproefde juist dooien kon werken De afstand van daar tot den grond WttJlchtor te bQoK om naar beneden t kunnen aprirfgètt Jfordt vmroiyd