Goudsche Courant, zaterdag 26 maart 1898

1 October TUd van Greenwlcli Wlnterdlenst 1897 98 GOUDA KOTTÏ DAM 19 96 1 84 3 42 8 7 4 62 18 89 ar o e 19 89 tie 18 46 I 1 K II 12 66 1 68 4 4 16 6 10 JiOTIlBDA M 6 O U D A 10 19 11 86 11 60 12 27 Directe Spoorwegverbindingen met üllDA 9 18 9 99 9 64 10 11 ll U J tM 9 47 lo l8 10 80 11 88 6 14 7 81 11 80 10 09 7 60 6 20 6 61 7 96 8 8 40 11 64 19 08 12 47 6 88 7 10 7 46 8 18 9 00 8 rotiiTi5 ro uft5u rS DEN HAAG GODDA 10 1111 87 18 881 36 8 44 8 40 4 06 4 38 6 80 12 7 18 7 66 9 88 10 08 1 41 4 89 6 18 9 84 1 66 4 68 6 80 9 48 8 09 6 04 59 T Xt M n 9 08 10 1610 1411 57 12 50 17 8 14 i 08 4 88 6 16 6 60 7 49 8 28 10 10 10 88 Ii8 t9 ot9 48 9 64 lo 44 ll 46 18 46 l io 8 o6 i l6 6 l6 6 66 6 88 8 04 Ó4 5 O U 10 88 U 6 11 4 4 S O l D A B T E ï C H T t SO 6 84 7 58 8 91 9 07 10 19 10 57 12 00 12 68 2 90 6 88 7 45 8 49 9 80 10 15 10 88 11 88 1 6 68 8 08 10 38 11 66 8 17 4 86 6 06 6 66 8 26 10 17 10 36 7 10 10 84 8 84 6 84 7 18 8 48 10 41 3 50 6 08 G 4 7 89 8 69 11 12 11 1 Oudewatei 7 07 8 14 10 46 Vïl Io nï 7 99 9 49 Io m II 10 Goud 7 J2 8 27 9 28 9 62 10 59 11 10 19 111 88 8 4 4 87 6 90 6 07 7 29 8 88 9 49 10 44 11 10 19 38 1 86 BOUD A A H8TERDAH AM8TI1RDAH S0DDA 8 10 9 06 10 4 8 6 ♦ 9 1 1 0 1 111 M 10 11 10 86 lUl 1 10 1 18 De producten hebben dm ook zeer goeden naatn Een andet deel der Jooducbe hevolkiuf hoadt zich met nog zwaarder arbeid bezig o a met baveoarbeid het laden en lossen van schepen Die arbeidorBTormfln een gild grooteodeels uit zeer gespierde m nnen beettaade die de iw arste Trachten torselp Andvrea z ü echipper9i die bet verkeer met de omatreken bedie neo of werken in de boatbaven vaak in bet water staande om balken byeea te honden en te verroeren Alle mogelyke ambachten timmeren metselen leidekken smeden meQbHlmaken BcboenmakQO enz worden er door Joden uitgeoefend die aldua tooneu dat zy volstrekt niet tegen zwaren handenarbeid opzien als de gelegenheid zich voordoet BINNENLAND Voor eenige dagen deed h t bericht in de bladen de ronde dat de Regeering van plan zon zijn een notarieel examen gedarende een tiental jaren te schorsen Da heer A C meldt all rechtstreeks van het ministerie komende aan de Bossche Ct bet volgende De Minister van justitie heeft net ernstig plan eea wetsontwerp aan de Kamer te doen tot Wijziging van art 11 der notariaat wet waarby zsl bepaald worden dat de notanaatexamens na 4 of 5 jaren gedurende 10 jaren zullen geseborst worden ternyt na die 4 of 5 jaren dm gednreode een schorsingstarmyn alleen noK b hq beo die één of meer gedeelten Tan gemeld examen hebben afgelegd gelegenheid zal worden gegeven de verdere edeelten nog af te leggen wgl zg daartoe hebben een verkregen recht De kans dat dit voorstel door de Kamer zal worden aangenomen achynt volgens het Wbl T Priv R € enz niet groot eerstens omdat men niet licht komt totwetswyziging en tweedons omdat vele Kamerleden om verschillende redenen persoonigk teges de scboraing zgn Een 50 tal belangstellenden in het ïoortbestaaa der Opera Van cler Liodeo kwamen gisterenavond te Amsterdam byeeu om de wijze te bespreken waarop dit bestaan gedarende hrt leizoen 1898 99 zou kunnen worden verzekerd Daartoe aangezocht leidde mr J N Van Ball de vergadering die na eenig debat besloot te trachten een waarborgfonds van f 25 000 byeen te brengen ia aandeelen van f 25 waarvoor de deelhebbers een gratis voorstelling zal worden aangeboden Staande de vergadering werd voor f 1875 getaekend Over enkele dagen zoo bericht do Haarl Ct gaat do heer vod Saher conservator vsn het museum van en directeur der School voor KnnitDyverheid te Haarlem met zijn assistent den heer Hazeakamp naar Java om daar reproducties te vervaardigen van basreliefi en beelden van tempels die ia de Dabgheid van Djokjo in menigte voorkomen en die gerekend kunnen worden in vetBobillende opzichten van groote waarde te zyn Door het Fransche gouvernement zyn indertyd afgietsels geuomen van tempeldeelen ia Mexico de daarvoor gebezigde stol was van een ei i en aardige boedani heid die aan het doel uitstekend beantwoordde maar waarvan het recept geheim gehouden werd Na langdurige proefnemingen on tal van ocderzoekingen 19 het den heer von Saher gebkt een nieuw midde van reproductie uit te vinden waarvan groote verwachtingen worden gekoesterd Men hoopt dat daardoor veel eenvoudiKer zal kunnen worden gewerkt de onvermydelgke hnlp niet door deskondigen al behoeven te geschieden eu het vervoeren vao de algietsela minder koitbaar zal wo den door veel geringere zwaarte Daar de heer von Saher grootendeels onbekend is met het klimaat heefl hg verschillende praeparaten gereed gemaakt die reeds met het stoomschip Dronthec naar Djokjo zfln verzonden Onuda 6 80 t ii Mootiteoht 1 88 Niouwerkork 7 89 Otpelle 7 46 Bolterdim 7 7 S5 i Allen Diudigs ELotterdux Oipelle Kieuverkerk Uoordteoht 8 ad 8 10 8 36 8 4S 8 49 9 66 9 C6 6 69 6 08 6 11 19 6 96 9 80 6 16 S iS 4 4i 4 85 6 04 6 11 6 17 8 7 80 8 2M 7 42 8 42 2 2 7 68 8 51 18 40 18 51 1 06 a di QudeT 6 86 Wotrdfla 6 48 DlTMlit 6 08 7 4 11 14 11 8 9 80 10 61 11 46 8 10 8 88 9 0 10 67 1 1 9 48 i0 i 8 11 9 11 T S lt SoidA Reprodocties nllen worden genomen van beelden in het mnsenm van het Bataviaaich Genootschap voor Kunsten en Wetensobappwnc an de Boroboedoer hoofdzakelgk de basreliffs betrekking hebbende op de geschiedenis van Boedha Verder zullen bezocht warden de tempels in Prambsoam eu Halassao by Djokjo waarvan de groote ornamenta e detail z Hen worden genomen benevens de Tjindi Sari de Tjandi Sewoe eoz Deze reprodnctiea yn bestemd voor versiering van terrassen gebouwen eo muren op het terrein der Ned ïudiitche sfdeeling ter tentooüstelling te Parys io 1900 om eeu denkbeeld te gey en van deze overoude kunst en een afspiegeling van bet geuoedsleren der oude Indiërs in verband met huu opvatting van het leven en den godsdienst Op bet voorloopig programma voor de feestelybheden te Moutfoort komt bet volgende Toeri 31 Angustua feestpreek iu alle kerkea dasrna uitvoering van een cantate en kindetfee t waartoe alle schoolgaande kin eren zullen genoodigd worden 5 September Optocht door de gemeente van veischilleude vnreenigingen met muziek en daarna barddraveryen met paarden van se sen klaar s Avonds illuminatie muziek 6n vuurwerk Ook il er nog besloten eeu Wilhelminalinde te planten omsloten door eeu gzereo hekop een der pleinen van de stad Gemen gde Berichten Men schryft ons nit Rotterdam In sommige bladen kwam beden het verbazingwekkend bericht voor dat het Rgkspoet kantoor te Rotterdam door den ryksbouwmepster wegens ernstige verzakkingen xou zyn afgekeurd en nog dit jaar zou moeten worden afgebrolien Dit bericbl zou een prachtige April viech geweest zgu doch daarvoor is bet eeu paar dttgen te vroeg gekomen Dat er verzakbing heeft plaats gehad aan de zijde van bet lalegraafkantoor ia een f it doch niets byzonders bg gebouwen van zalk een omvang als het postkantoor Een nader onderzoek zal moeten aantoonen of deze verzakking ontstaan is door minder solieden bouw der fondamenten door het hooge water waarvan men aan de ayde van bet gebouw steeds te Igdeu beeft dan wel door het gewicht der zware toestellen by de telegrapfie in f ebruik In ieder gev kunnen da Rotterdammers echter gerost z n dat van een alg eel af breken geen sprake is ou alles mei eebige herstellingen weer in orde gebracht kan worden Men fchryit aan bet ütr Dbl Indien er een ernstige grief tegen de nieawe kieswet bestaat den is het wel deze dat aan personen die vourloopig niet op de kiezerslgst worden geplaatst danrvan per ai o se teek en de o brief kennis moet worden gegeven Die afgewezen kiezers toch zgu in den regel menschon die t met breed hebben en wat de bedeelden onder hen aangaat voor t meerendeel ouden van dagen personen voor wie di ontvangst van eeu aangeleekenden brief eene zeldzame gebeurtenis is De keuniBgeving tot afhatiug vao zulk een brief doet allerlei onderstellingen geboren worden er kon eens oen meevallortje komen En als die menscben dan na tydeiyk huu werk ta moeten verzuimen den brief m handen krijgen dan blykt de verraséing dat zg Reen kiezer zgn Met wrok in bet hart wordt de terugtocht aanvaard en tprecbt vragen z Bad de gemeente bode my dit briefje niet evengoed kunnen bezorgen ll ïl 12 18 11 28 11 86 11 42 11 51 18 82 9 63 10 89 10 86 10 48 10 49 9 47 10 18 10 18 10 91 10 38 8 04 8 16 8 29 9 87 8 46 8 08 7 11 8 86 S 6i lO li 4 U i li Een ernstig ongeluk oierkwam gister den milicien kok Weasel by het 5b reg inf te Utrecht bg hes speksnydeu was hg drak an t stoeien eu niet ziende wat hg onderwyidoed sneed hy drie zgner vingers nagenoeg af Te Alkmaar beeraohte Dinsdagavond een ongewone drukte voor bet R K weeihuis Er werd beweerd dat Maandagmorgen zonder voorkennis der familie een 16 jarig meisje naar een gesticht te Beezet in Brabant wat gevoerd De terngkeer tide weesvader werd lan bet station door de ontevreden familieleden opgewacht zoodat de bescherming der politie noodig bleek te Bga In den afgelotpen nacht troffen twee politieagenten lu een der straten uitkomende op het oranjeplein te s Gravenha e een vroow aan die ineengeharkt op straat lag en blgkdaar dood wa i Zg brachten haar naar bet politiecommissariaat waar de dood werd geconstateerd Vermoed wordt dat ae vrouw in een aanval van zwaarmoedigheid van de tweede verdieping barer woning was gesprongen Een tachti jarige vrouw te Breda zag zich door het overiyden van 03u bloedverwant geheel zooder dak Maar zg had elders zonen die in goeden doen verkeeren Zg begaf zicb naar bet bekende adres voor dakloozen en zieken en daar werd er aanetonda werk van gemaakt die zoons van een en ander op de hoogte te brengen Allen echter weigerden volstaudig hnn moeder op te nemen Alleeo de jongste kwam tater tot andere gedachten Bg verzocht haar naar zyn woonplaaes te transporteeren maar gaf tevens de waarschuwing Geef haar niet bet beheer over bet reisgeld want dan komt ze toch niet c £ n zoo gebeurde het gisterochtend dat bet laohtigjarige oudje under geleide in den trein werd geetopt en eerst goed en wel zittende een kleinigheid ontving om wat te gebrnikeu N B C Men meldt uit Den Haag In een der bladen ia vermeld dat alhier een brievenbestell r is gearresteerd die zich had schuldig gemaakt aau het zich toeëigenen van een postbewgs dat io een brief was gesloten terngl hg een meieje met do inning van bet geld zou belast hebben Het is thans gebleken dat de gearresteerde brieven esteller een man die eeu zeer langen dieusttgd achter zicb heeft nieta met de zaak had uitstaan Hg werd gearresteerd op aaowyzing van een heer die nu blgkt zich vergist te hebben daar op het unr djt hel feit zoo gepleegd zgn in het kantoor Boekbo ststrast de bedoelde besteHer dieniit hteft verricht op hot hoofdkantoor Genoemde heer beeft dan ook na scbriftalgk e kond dat deze besteller de dader niet was Voor den onschnldigen postbeambte en zyn geziu is intasschen het gebeurde in hooge mate onverdiend kwetsend geweest Uit Dordrecht meldt man aan de N R Ct f Ooze oudste burger de beer Alze Joostesz de Boer ood scheepigezagvoerder vierde gisteren onder tairyke bewijien van belangstelling het eeuwfeest zyner geboorte In het ü D kwam dezer dagen een ook door 008 overgenomen bericht voor waarm gewraakt werd het ergerlgk optreden van den si ger Van Ginkel den vader van een der caod daten vonr den gemeenteraad te Zeist Hg zoo nl op de secretarie den voor eitter deu heer Meerdink wethouder allesbehalve vleiende woorden toege oegd hebben Tbans deelt in het U D de heer G J Edarveen arti de reden mede waarom Van Gmkel zoo heftig is opgetreden Wy ontleooon aan dit schrijven bet volgende Op den stemdag werd sa t openen der bus en bg l voorlezen van de stembriefjes door iemand uit t pabliek opgemerkt dat doo den voorzitter van het stembureau den wethonder Meeidink de naam Gadellaa werd opgelezen en t betreffende biljet gelegd by de kaarten van den candidaat J van Ginkel Dit bad reeds driemaal plaats gegrepen toen de heer Wolleswinkel secretaris der K Z in de zaal AaagevaogcD 5 22 5 61 6 10 4 10 5 40 8 45 66 6 02 6 09 6 16 6 86 4 4 4 60 4 57 6 04 6 10 1 44 1 54 8 01 2 01 2 14 2 60 4 89 3 09 4 10 17 10 89 10 48 Utnobt Woerden 7 06 I W AmitardaM 0 Sb 7 Hage 8 46 7 20 7 48 8 3S 9 46 Toorb 5 68 n Z Zegw8 t n ZeT M 6 17 kwam om eens op ie nemen boe de kansea voor deu candidaat der liberale partg stonden De heer W werd m t het gebeurde io kennis gesteld Deze zette zich nu oveneeoi neer om de stemmen op te toekeneo en nadat hg door een ander uit bat pabliek op hetzelfde feit weer werd opmerkzaam gemaakt is hg naar voreu geschreden om nanwkonri te zien of de voorzitter van t stembureu de namen naar behooren aflas Nadat eenige biljetten weer waren afgelezen bsMerkte de heer W dat de voorzitter een biljet aflos voor Gadellaa waarvau de stem uitgebracht was op Van Ginkel De heer W maakte toen den voorzitter daarop opmerkzaam deze zetde dat de heer W niet juist had gezien De heer W bletf aandringen op onderzoek en nu bleek dat werkeiyk voor den candidaat Gadellaa 47 stemmen waren genoteerd terwgl er slechts 42 kaarten voor hem waren Ook de andere bilïolten werden nu nagezien en t reault at van tonderzoek bracht aan het licht dat voor Gadellaa 5 stemmen te veel wareh genoteerd voor Van Ginkel 4 te weinig dat 2 biljetten die goed waren gekeurd van onwaarde moeaten zgn en de stemmen van den candidaat Boodbnizen lo orde waren De beer Meerdink verklaarde zich een en ander niet te gunnen begrgpen Na de noodige rectificaties ging men vorder t verkeerde voortezeo kwqm niet meer voor zoodat alles iu orde bleef Wat hg de itemopueming had plaats gehad was a avonds door t heele dorp bekeod Men was er van onder den indruk Zoo kwam het dus ook ter oore van den vader vai den candidaat V G Deze meende dat het niet aanging de zaak zoo maar ie faten loonen el or werd besloten om met den beer WoUedwiokel den volgenden morgen naar den oudsten itemopnemer den heer v d Mersch te gaan om de zaak nog eens te bespreken Op herhaald aandringen van den heer d M Kijn toen de heereo W en v G mee hetgemeontebnis ingegaan niet dns met opgestokenzeil zooals uw berichtgever wil doen geloovonmaar Kalm Men begaf zich naar de secretarjje niet naar de zaal an t stembureau zocUrn t behoorde alwaar t coostatfltffen van liitstemmingsreinltaat werd afgedaan Dat doarlfgde heer v G driftig is geworden en uit vallen is tegen den boer Meerdiulc is zeer tebetrenren De houding van den eer Wolleswinkel is correct gebleven Dat tiffisn bet aantal gtemmen der drie candidaten tq w de respeotievelgke kaarten overeenkwam w nogal duidelyk want den vorigen dag wafiimmersatles in bet reine gebracht i Dat de rechtbank kennis beeft genomen van de beteediging die door den heer v G deu beer Meerdink zou zyn toegevoegd ia waar maar ook is waar dat aan den officer van justitie van de plaats gehad hebbends onregelmatigheid is keonis gegeven soodat de zaak voor den heer M ook wel eeos nog onaangenamer zon kunnen worden STADSNIEUWS GOUDA 25 Maart 1898 Als eene bizonderheid kunnen wy mededeeien dat een beer hier lor stede een kilometerboekje van 500 Kilometers joist heeft opgebruikt dit is nog nimmer zoolang de kilometerboekjes bestaan hebben bier voorgekomen Goudacbe pgpen 1 lo het eerst van de 17de eeuw rookte men nog nit korte pgpieB met kleine koppen en dikke stelen De koppen waren in 1640 reeds grooter eu de stelen dunner geworden mair de pgpeu bleven nog kort Van Diemenbroek zonde om het midden der 17de eonw een ver toog geschreven hebben om ti bewezen dat pgpeu met lange stelen minder oadeelig voor de gezoadheid zouden zgn dan die met korte ah zullende de rook in de eerste beter bekoelen eo de oliedeelen meer wegtrekken in de poreuze pgpaarde 10 86 11 18 8 80 8 51 9 6 10 04 10 11 10 18 10 86 10 34 7 55 8 03 8 09 8 16 8 86 10 64 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 8 48 9 10 10 16 6 17 7 86 6 97 6 34 6 416 47 7 45 10 84 10 64 9 07 10 0 9 98 9 86 8 08 8 55 4 48 6 36 6 66 7 66 7 18 4 16 4 84 1 19 1 4 9 48 11 U 7 46 I O Zeker ia het dat de eerste fabriek van lange pgpen ie Qonda ii opgericht tnuohen 165K et 1660 200 niet door teo mioate op aanmoedi giog Taa mr Qovert CiDci bar emeeBter dier gemeeote en zvager van Van Diemeobroek Nog lang daaroa verd ter gedachteois aaD dezeo heer het getalmerk 5 ciocq op het hieltje der lange Goadscbe pgpeo geplaatst Sedert dien tgd i a de laage pypeo in algemeeD gebruik geraakt en omatreeks 16G3 heeft men te mBterdam het eeret een order gesteld op de pijpenmerkt Tosaeban 1720 en 1851 ronden te Oondaoagereer 16000 mfisaehen hon bestaan by hetpBpenmaken In 1571 waren er nog 374lp Jpenmakorsbazen leden ran bet gild en inelke fabriek werden wekelijks van 28 tot3600Ö PBpeo rervaardigd R N Boskoop In da alhier gehouden algemeeneTergaderiog van aandeelhooders der Stoombootfflaatscbappg Boskoop Waddingsveen Gouda waa 74 aandeelen reebt gevende op 48 atemment vertegenwoordigd waren bleek uit hetjaarverslag dat ei io 1897 eene winst is behaald lan ongeveer f 3000 Op vooritel van hèt bfstaor werd besloten 1000 of 5 pot als dividend oit te keeren en de rest af teaohry en op bet materieel en storting in hetreservefonds De heerea A Koster Mzn J Miarschalk eo A J Vis werden hsrkoièa als ofmosisBariseen de ten jBDBlCHl Volgens de t rWjsio liggenlieiersl jst voo 189 99 Jhodraagt het 11 kimere 207 U de vorige lust zW afgevoerd 39 kiezen il 2 nieuwe fiiezerijoBlde st georacht O M 1 bf Éion è i fkn P van loderleio marine gisteieu oijlich I st pl6i e reqaireerde tege jdeu matroos bj B die looalf gei tereO t stond 3 jaa gei straf b tingen valsohheid iln geschrifte f De verdediger ib l Lugkon Qlaf r t Tori chtendo omstaiadigheden metlj nit oog opflde voloaondige beéentenjs v n fi di rbgtevens wyzeode op de groote lichtjntardigbeid waarmede toe kantore van dien hip luieeater betaald was wat voorkomen bad ikqitneu worden ïndien de aol gbrieven metdeadriieabrievon vergeleken waren I De commifsaris van politie in de 3e sectiete AnaBterdam verzoekt opspojriug aanhouding n opzending van D B Adriau geboren teAtniterdam 30 Maait 1867 kautoorbedilinde wonoodo aldaar Hg wordt verdacht achuldigte sgu ain vordnïatering van een bedrag vanf 2349 I VfiRSCBEIDENBEID Een verbaal dat herinnert aan de historie Tan Klein Duimpje Een oud man nit de omgeving van Pozarevaz in Servië RÏog met zgn aohtjarig kleïnzoontje naar de markt om verKbelden schapen te verkoopea Bg zgn terugkeer gaf hg uit vreet van door roevers overvallen lo worden het geld aan het jongetje dat het in zgn gordel itak De vrees van dan grijsaard bleek gewettigd ta zgu in een boscb werd hg door een roover aangevallen en gedood Do knaap echter ontvluchtte en doolde den geheelen dag in het boach rond tot hg eindelgk uitgehongerd ea atgf van do kon aau een buis k ram Hg bad do vrouw hem te helpen yertelde haar hoe zgn grootvader vermoord was hoo bg door bet uosch gezwortea bad maar over bet geld sprak hg niet Het toeval wilée dat het arme jongetje zich jaiet m de woning van den moordenaar bevond Deze kwam kort daarna thuia en vertelde vloekend hoe hg den ooden man voor niemendal gedood had omdat die kleine bengel het geld hg zicb had gehad De knaap die zicb in een a ngroDzende kamer bevond boorde dose woorden en sloop door de keokendeor weg Toan de roovtr vao zgn vroQw vernam dat bet kind hetwelk hg getocht had iu de andere kamer sliep oam hg een bgl snelde naar het bed eo doodde met twee woeste slagen zijn eigen zoontje dat daar lag te slapen De Edison pbonograaf die tot nn toe zoo dnnr was dat ileohts weinigen in de gete enheid waren met het instrument van nabg kennja te maken zat spoedig in geen bnie meer ontbreken c De Londeusche bladen bevatten dezer dagen bet prospectus van een nienwe Ediaoo maalachappg op aandeelen waarin het volgende werd medegedeeld Het is aan do maatschappij gelokt de Ecli Bon maatscbapdg aanmerkelgk te verbeteren en de kostbaarheid van bet toestel zoodanig te redacaeren dat de nienwe apparaten vorkrggbaar zgn voor f 60 De vorbeteringeui die de phonograaf onderging zgn de volgende De toon is aanmerkelgk versterkt loodat boorbuizoQ voortaan onooodig zijn De electromotor wordt vervangen door een nauwkeurig uurwerk De tot bet opnemen van phonografisebo gesprokken dienende rollen die zeer doir waren worden door de maatacbappjj goedkoop geproduceerd en zgn door het ian brengen van een waalaag veel gevoeliger gemaakt voor de opname dar klankschakeeringen Men meent dat het nieuwe toestel spoedig dd piauo zal verdringen en vooral in h t practja leven een rol zal opaten AutodidalfteqMpleu bgv door middel v n de pbooograafi gfiniakkelgk vreemde taleu kDonen leereu terwgl op de bureao de steuografen bun plaats rullen moeten ruimpn voor phonegraattooBtellen Viguérai een B iansobman die eeniin Abj Bini € he H doorgebracht ver QQ onlangs veracbenen boek allerlei ote en amoaante bijzo o dar heden over siiuiRche rechtsplegiug Er zijo daar vocatenc van beroep doch ze zgn niet aanzien eo hebben troaweoa ook heel te doen want de goed van den tongianeden Abjssioiër houdt er van icb komende gelegenheden zelf ia vorde r iemand een moord begaaql heeft dan doodstraf aan den misdadiger op wgze voltrokken worden als h zgn ir doodde Tot dat doel wordt 3g na itaak der rechteifs gewoon gk aan dg i ïï vermoorde orergeleferd die d bet jus talioniaj op hem toepasfiell Nu nofft er zich eens ee goval hebben voo i geda éf waarbg de doodstrsf echter niet kc lordc hdd van den de w arrgver in oom Reaal oiS feu liniëren flropiver gu Ouder gelöV gi t do aar ïiegen nit evoerd omuat de dadel heid j eh l geheel tj en den et rerbaal Itti t aldus voi rva de boveug noemde il il 3 iiBbfeeK te i TT T il0 d laa oAjIdaqk werdjdöQr Moedver j m slaèbtoffer fflt e t g da nnieB iri Abjfl9in jr og njedhet lid ik nt tn 4 erï 8 y ïjfest laoi waa in éeü wilden l elke tHboman iu j b reikè on 4i et ilukte vilöch o oB evODwicilit eu itaanden m kke4 2 6 de plaats dooi wa erwa schflid mai de wg len moord en ijouin ywpiig n de rechter als vfdu uj t dat iant a d n dader M d p ide dooden als hg zijnj ilncbtotfer naar de anderj wereld bad gezonden Een Q hen klom nu in den ongfloksboor keek van uit den boogq naar benedon maar dankte voor de eer om zich te lateu vallen Evenmin waa eeik tweede eu een derde genegeo om bier ala beol op te treden £ n het dlot wa dat de veroordeelde mocht blgven leVen In een brief uit Californie in de Aruh Ct le2on vit Eenigen tgd geleden bevond zich te Chicago een jonge zea en twiotig jarige vrouw Evatina Tardo gebeeten die de geheele mediasbo faculteit in rep en roer brengt door haar onhebbeIgko gewoonte zich door de vergiflig te ratelslangen en adders te laten bijten eenig oa alleen om in een zekereu stnat vao opgewondenheid te geraken of op zgn plat Hollaudsch uitdrukt om hem oeus lokker om te krggenc even als een ander eeu zekere hoeveelheid drank naar bioneu zoo zwelgen of erger zicb aan opium coeaïae mcrphine of aodere bedwelmende middelen te goed te doeu Zoolang dit zonderlinge achepsel niet zesof achtmaal achtereen gebeten is door haar govaarlyke gezellinnen die haar overal vergezellen gevoelt zg zich onlekker doch na den achtsten beet begint zg in een opgewonden toestand te geraken bnar oogeo schieten vour en baar tong ia even los ala van iemand di te diep in bet glaasje gekeken heeft In het bgzgn vau een aantal der meest bekende doctoren van Chicago vertoonde zg haar afgrgaelgkn verslaafdheid gekleed in een fiaai avondtoilet met bloote armen en laag uitgesneden Igf Uit oen reiatasch haalde zg een tweetal ratelslangen te voorscbgn dieet rst ziedend kwaad gemaakt werden eu daarop de gelegenheid gegeven werd in baar fraaie mollige armen te bgten echter zonder eenig merk achter te laten terwgl zich zelfa geen spoor van bloed vertoonJo ter plaatse waar de doodelgke an ela zich een weg door het vleoech gebaand hadden Een der dieren brak bg den tweeden beet een zijner tanden die door de aanwezige geneesboeren uitgesneden werd nadat zg een volle rgftien minuten te vergeefa op eenige nadoelige uitwerking gewacht badden En dat niet alleen de tanden maar ook bet gif zich wel degeiyk in het vleeach bev7 nd bewezen de doeken waarmede de wondaohoongemaakt werd daar het er uit vtoeieodo bloed en voebt eene kleverige groea fcrgze kleur vertoonde die onder den mikroakoop gezien wel degelijk bleek slaogengift te zgn Gedurende meer dan eeu half uur is zg ouder den invloed der boten doch zoodra hnn kracht aitgewerkt heeft wordt zg weder kalm haar oogeu verliezea de sehitteroDde oitdrukkiug on oegenacbgnlgk is zg een gewoon menscb Sedert tien jaren speelt zü dagelgks hetzelfde gevaarlgke spel en nog nimmer ii hot vergif in gebreke gebleven sgn aangename gewaarwording hg haar op te wtkken Enkelen der doktoren zgn van oordeel dat zg zich zelve TftD te voren bjpaotisteit en daardoor onge voelig wordt voor de uitwerking van bot vergif dat voor ieder ander van de tien zeer zeker negen milon oogeubtikkolgk doodelgk zou zgn De zonderlinge heldin van dit even zonderHngo verbaal ia Iu Trinidad geboren en verklaart het zeiczame ge al op geheel andere wgzo Toon zg vgf jaren oud waa werd zg door een cobra gebeten en gonas merkwaardig genoeg Later voelde g zich soma onwel en kwam la igzamerbaod tot de ontdekking dat 0 filangenbeet de beste opwekking voor haar was Voor de studeuteo vao bet Ru8h Medical College en de leden van ttbe Chicago Medical Spcietji die van het vorenstaande eeu getrouw Tterslag gaven bigtt het oiett geustaaude de atnoemetgke verklaring dat zg door den cobra beet als het ware ingeënt ii tegen elk alangenvergif eea raadsel hoe deze vrouw aich goedsmoeds aan eene dnad kan overgeven die ieder ander eene rilling door de leden doet gaan VAN HET ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKROONDE i LININEISGOED ifc weder een e rme voorraad in Magazgn bg A 7an OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 730 GOUDA Teie hoeu Xo at Beurs van msteraain Vrkft slotbrs 87 24 MA4 ET Nbdhrland Oert Ned W 8 SVs dito dito dito 8 dito dito dito S 86 1 4 631 18 98l d 87l 987 1 1 4I W 88 2 102 98 367 100 W 6S0 466 100 1007 iOé 1487 101 101 129V 971 801 S0 1167 113 2061 SU 100 66 69Vi 163 H0HOia Obl Geu4l 1881 88 4 lTA ÈiB lnöchnjviog 1862 81 5 iSTBNa Obl in papier 1888 6 j dito in ziker 1868 5 ATVOAL pbl met coupon 3 dito ticket 3 BnaLANO Obl BiQnenI 1894 4 dito fiecoos 1880 4 dito b Bothfi 1889 4 103 STV 38 I jUito by Hopel889 fl0 4 W ditoiDgoDld leen 1883 6 ï 1 dito dito Aito 1884 S Spanje Perpet schuld 18B1 4 FüaKEij Gepr Coflv leen 1890 4 4 Geo t ening serie D Geo Ie ning serie C ZuiuAfb EiPg T ob 189Z Mexico Obl BuitSch 1890 6 VBNïzrKiA ObL 4oAbep 1881 AvaTESDAH ObllKatlèn 1895 8 BoTTEEDAM Stod Iceo 1894 S Kfcp N Afr Handelsv aand Arendtb Tab IiIÜ Certiuoatea DaliMaatBchapp dito Arn Hypotheekb paudbr 4 Guit My der Voratenl aaad 1 Gr Hypotbeekb paodbr 8V1 N ederlandaohe bank naud Ned Hundolmaalsoh dito N W Pao Hyp b pandbr 5 ttott Hypotheekb pandbr S L tr Hypotheekb dito 3V OoSTBNa Oost Hong bank aand Busi Hypotheekbank pandb 4 Akbeika Ëqut hypoth pandb 6 697 1011 IM l 12 8 1381 11 10 49V 104 11 16 76 Maiw L G Pr Lien oert 6 Nsn Holl IJ Spoorw My aand My tot Ëxpl r St Spw aaad Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTAUESpoorwl l887 89 A Eobl 3 Zaid It I Spvniij A H obl 8 FoLEN Warschau Weeuen aand 4 EUBL Gr RuB8 Spw Mij obl 4Vt Baltiscbe dito aand Fastova dito aand 5 Itrang Bombr dito aand 6 Knrak Ch Azow 3p kap obl 4 dito dito oblig 4 VI 1897 m U 1067 10 1017 1017 120 136 34V Ahsbika Ceat Stad Botlerdam aan S Bbloie Stad Antverpen ISïi 2V3 Stad Brussel 1S8S 2 HoNO TheisB Regullr üesolUoh 4 OoBTENB Staataleeniog 1860 B K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Nao Ver Beï Hvp Spobl oert BnrgerltJke Stand Moordrecht GEBOREN Aletta ouders P Oskam n B Kers ONDERTROUWD A Stam 22 j ta J Loenduiloot 22 j De Zpe is verbrand zeggen de Dames als de betreffende kleedingstnkten seer dikwnls slechts na ii of 3 maal gedragen te zyn scheuren enz in de Tüuwen k ygen of als Watten uit elkander gaan dat is echter geen toevallig Terfaranden der ruwe zvjde maar zij wordt met opzet om de zsjde dikker en goedkooper te laten schijnen met tin en phonphorzuur overladen die de nerf van da ruwe zgdedraad opvreet meer noemt zulk verven chargeeren hoe men de zijde gechargeerd moet worden hoe meer Unbaien zjj moet hebben om dit gif zeer innig op te kunnen zuigen De geverfde lijde het edele spinsel heeft dus de doodskiemen reeds in zich eer zü op den weelstoe k mt De daaruit vervaardigde Uoogenaamde zydestoffen moeten na bortgebruik als tondel scheuren al naardat de zjjde meer of minder pechargeerd is De dure zjjde inol maakloon is totaal waardeloos Monsters van mjjn echte xtjde per omgaande De stoffen worden porten tolvrü verzonden 6 Henneb g s Zijè fabrickeii K ea K IioS zunicu ADVEltTENTIEN 1 Heden ovarie mgn innig geliefde 1 vrouw ADR KOSTER in den nog jeugdigen leeftijd van 32 1 jaar mu 70Qlg om nalatende vjf kinderen allen te 1 hun verlies te beseffen D GEZELLE Lange Groenendaal 108 Gouda 2 $ Maart 08 DIJKGRAAF bn HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen by dezen ter kennis van Ingelanden 1 dat de voorloopig opgenomen Rekening over het dienstjaar 1897 op de Secretarie van het Hoogheemraadschap op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 nar ter inzage van een ieder zal liggen van 25 Maart tob 8 April 1898 en aldaar tegen betaling van 15 Oeata in druk verkr gbaar zal zyn j 2 dat de Ingelanden hunne bezwaren tegen deze Rekening biniSen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dua uiterlflk op 15 April aan de Vere jnigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 30 April 1898 in het openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde Rekening Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rljnlaad EGBERT DB VRIES Dykgraaf H P BERDENIS va BERLEKOM Secretaris BEKROOND MET GOUDEN MEOAILLE KRAEPELIEN HOIH S Quina Laroche BH Staalhoiidendc duina Larochr is de meest krachtige en vemterkende KINAWIJN Aanbevolen door tal va binnenen buitenlandsche Geneesheeren Verkrygbaar in flesschen a 1 90 en 1 00 KHA EFBUBN HoLM Hofleveranciers Zeist Depot te Oeuda bj den Heer A H TEEPË Apotheker en biJ de meeste Apothekers en Drogisten verkrijgbaar Stedelpe Gasfal riek te G013ÜA De priJs van het gas is 6 cent per M en voor Kook toestel len of Motoren 47j et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 hcbtgasmeters bedraagt de nr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per weak kunnen wekelijks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige oenten per week in liaiiT bekomeu