Goudsche Courant, maandag 28 maart 1898

Maandag S8 Maart J808 36ste Jaargang No 7540 mmm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gopda en Omstreken TelefooB No St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 6 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden bwekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No Vt De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke NommersVIJF CENTEN Ter Boekdrukkers 7 n J tak BENTDM ZOON k n terttoua een SMOUTZETTER geplaatst worden E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPMEjBKUBJSS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur P AJUJ0 WOENSDAG en VRIJDAG yan Itot uur ZONDAGS niet aRAKDS MAOASINB X tJ Printeips NOUVEAUTÉS Wj verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum Toor het ZomerseUoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JAIUZÖT C Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vru van alle kosten aan huis met 3 l verhooging Recxpedilie kantoor te Roaendaal X B Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbovlekking Onanie en gehe jne nitspattingea ÏB het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI IG HoUandeche uitgave met 27 afb Prjs 2 gulden Ieder die aan de verschnkkelflke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lesen de oprecht leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrflgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt S4 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en iu eiken boekhandel in Holland TISSOT Co Bordeaux Botterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch van 5en 2 htet voorzien van het attest van Dr P F van Hamel Boos ProefBesch f 1 30 Verkrijgbaar bfl J H ROODE GODDA H J RABOUW Lood en Zinlewerker TijJ J JI L OrOTJlDA levert sedert 1890 met hel beste succes Houtcemeiit DAKBEDEKEING met en zonder Zinken KIEZELLIJSTEN A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot het leveren van bett Zeeuwsch Tarwetoood è 14 Cent per Kilo Wat biwTfiTiiif tegeo Jioht V A ftheamatiak IjondeiipiJDen kortom Aiiker Pain Expeller njneii van alleriei rd I un te weoden tegeu AiAerlain Expeller Vat ismetlietbnll jSjiZ Si0Bp4 Hoofdpijn L Yerkoudhold Yg aioet dna steeds in ieder haugezu nr Z Anker Pain Expeller koadw PilJB 60 oent 7B oeat en ƒ 1 25 de flesoh V orhgndan in de meeste Apotheken ae by F AiVRieliter 4 Co te Rotterdam Te GOUDA hij C LDGEB Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhave 198 J VE RGEER 6 00DA Levert KOPLATTEN ARCBITBAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Het zagen van TOOGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout P Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het WITTEM van Plafonds Gangfen enz Hoogachtend A VAN VEEN Vrouwesteeg 233 OOUDA i4 i wUiiff WAUlHVi Koninklijke Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM vnn H van Schaik Co gevestigd te s Oravenhage Hepplerttraat 29 en 20 Babjj de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoestl gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract FLAÜONS van 40 Cts 70 Cts en 1 verkrflgbaar bjj Firma WOLFF Co Westhaven 198 Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gmda A BODMAN Moordrecht J C RATELAND BosLoop B V WIJK Oudewalcr M KgiiKMAN Waddinxoeen FDIKE ODDE 8CHIEDAMMEB GENEVEE Merk NiaHTCAP Verkrijgbaar by PEETERS Jz N B A 1b bewija van echtheid is cachet en kurk steeds roorzieo van den naam der Firma P HOPPE iutomatiseheYallen voor ratten ft fl 3 40 voor mtiizi fl 1 20 voor torren knkkert kkoQ nn k fi ao Tangen voortdurend Komlor tooBiclit 2ij M rattsn mnlten of liUeen ie kevern m een nacbt stellen Eiuh VftnieUs weder ort an laatpn niet do ralnute reuk n Verkoop tegap toezondlng van hot lieilrng ot onüer rnntbouri Verzendhuis Merknur f CnmmHndit HAatiioliappy G Nchabert A Co Aniaterdam N Z Voorborgw SSS Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEERËNHLIS met IM staande aan den KAITTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtigfe Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkaraers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 BEilPEPELOPPEl bedrukt met Firma per 1000 stuks f 2r f 2 50 en f 3 BIJ A BRINRMAIV Z00 Lange Tiende veg D 60 Gouda Telephoonnummer 82 handteekeniaff met roodm lettars JLet voora 1 op de ECHT M Oberlahnstein t ttlRfCTEURDtf VICTORIABRON OB RI AHf STEIN Over verkrijgbaar T l f aendom te sO Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zutdblaak 8 Der groHSc Erfolg hn uDtere ftUentH Stollen trrungen hat Aniau zu rjrsohlBdenon werilitnsen Nachahmun en jB aAwi Uui ksufe dahsr umere atetg scharfen H StoÜ0n nar ron uat diraot Oder In lolctttn Elsetihandlungen M dtnen unitr PUkat wie nebanaUhainH aaiiettingt m SE PreUlMon und ZeugnUae gratk umi J TS arnung VOOEJAAES PAAEDÏaiMAEET TE OOXJIDA 25S C Patent H Stollei en aanverwante Artikelen OP VRIJDAG 1 APRIL 1808 Loten voor deze Verloting zijn te bekomen bij A BrinJmia Zn Lange Tiendew D 60 Prijs 1 11 Loten voor f 10 Drek ven A BRINKMAN Zn Good Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Bulteolandsch Overzicht Üit t overzicht van g stèren moest men opmftken dai het eerste artikel an de marinewei in den Daitachen rijkidag slechts meteen zeer kleine meerderheid waa aangenomen Er WM echter een font in de cgfers geslopen Bg de hoofdelyke stemming o er artikel I verklaarden zich 212 leden voor en slechts 139 tegen het TOornaamLte ueginsel der wet i het seiennaat Tegen stemden de sociaal deuio craten de volkspartgtn de Polen en Welfen 28 ledeo van het oentrau en 3 anti Semietsn Heden voortzettiog Wanneer niet zeer onverwachte dingen gebeuren dan zal de tweed leïing der mannevoordracht zonder eenige moeilykheid er door gaan Dan volgt Maandag de derde lezing en dan zgn de oorapronkelglte zoo stark bestreden plannen van admiraal Tirplitz toch aangenomen De Timfi9 verneemt uit Peking China beeft gisteren voldaan aan alle eischen van Bailand De concessiëu omvatten het volgende lo Verpachting van Port Arthur voor 25 jaar als versterkte basis voor de Raaaische vloot 2o Verpachting van Ta liSo wan voor deozelfdeu tgd als upon haven en niidpant van den spoorweg door Mantbjoerije nift het ontwerpen van Torsterkingeo 3o Rasland krggt verlof een spoorweg te leggso van Petoena naar Ta liën wan en Port Arthnr op dözelfde voorwaarden ala deMantsjoergespoor weg Ia het telegram wordt nog gezegd dat China den scbyn redt door in nanm haar Bouvereine rechten te behouden hoewel de verpacbtiog gelijketiat mit atstand vnn groncl gebied Het rapport lu zake de Muioe is te Was hington ontvangen Uet za beden door het Kabinet gelezen worden Mc Kinlpy zal gee nerlei eisch aan Spanje stellen maar de uiteensetting der feiten beschouwen als gelijkstaande met een verzoek om iuhchting Hg zal intussehen aandringen op interventie ten einde den toestand der noodlydenden op Cuba te verbeteren Of er oorlog zal zyn dan wel vrade z8l afhangen van het door Spanje te geven antwoord De Maine commissie verklaar ia haar rappott dat de ontploffing veroorzaakt ia door eene uitwendige oorzaak Zij stelt niet vatt w o daftrvoor verantwoorde gk is en spreekt ook tEVlLLETOIS HARRY SHARPE de ag ent der g eheime politie Roman naar het MngeUch 17 Op goed geluk af klauterde h op het dak en daar ondervond hij dat de bratalen de halve wereld bezitten want al spoodlg bemerkte hy een blikseaaafleider Zich daarlangs te laten glijden was voor een jongan als Ben slechts een kleiaigheid Het grootata gevaar nas dat men hem van uit een of ander venster in het oog zou kragen maar gelukkia bevoadaa er zioh aan dien kant geen ratnen zoodat Ben behouden op den grond aanlandde Het huurrytuig stond nog steeds te waohten en Bon h eld ziob zoo veel hij kon in de schaduw van het huis Juist op dat oogenblik sprong de koetsier vanden bok om iets aan het tuig in otAfi te maken Het rijtuig was een gewone gealolen vigilante meteen portier aan weerszijden en tortvij ï c koetsierat EÏja aandacht bij de paarden bepaalde aleed Benala een scfaadsw laogs het rijtuig naar d portierhetwelk van hst huis af stond Op hetzelfde oogenblik boorde hy de stemmen van Carkins en zyn zoon aan de deur Zij zouden dua dadelgk instappen er was geen oogenblik te varliezon en wat hij ook waagde h zou geen tgd maar hebben om zioh tarug te trekken Ben wist dat de meeste rijtuigen een soort van bergplaats geen meening uit over den aard der ontploffing maar nit de getnigpnverbooren blfikt dat zy veroorzaakt ia door het springen v n eene ODderzeeaehe mya Het Bpaansche rapport over de ontploffing van de Maine komt tot de slotsom dat zy door ene inweodiga oorzaak teweeg ia gebracht GerostsleUend is het elders te lesen dat president Mc Kialey geen oorlog wil De Herald i kan dit nogmuels op uitstekend gezag verzekeren Dezer dagen nog hpelt da president zgn bezoekers plechtig verzekerd Ik ben tegen een oorlog tk hen vastbesloten dien te voorkomen door alle middelen die m myo macht staan en ik gs oof dat bet niet tot een oorlog zal komen De president zeide verder nog dat bg op de Coogretleden al zgn iivloed aanwendt om te beletten dat zy overhaast handelen In het vertrouwen van Mc Kinley dat er geen oorlog al komen tussoben Spanje en de Vereenigde 8talen wordt gedeeld door een oodmiDi9ter een oud generaal uit den burger oorlog die verklaarde Het gezond verstand van het Amenkaaosche volk zal den oorlog voorkomen Verspreide Berichten DUITSCHLAND In da Hadwigskerk te Berlijn beeft de keizer gisteren een reqniem voor den hertog van Kagan bijgewoond Onder de kerkgangera waren verder de ambassadeurs van Oostenryk Hongarye Italië Kus and Frankryk Engeland en de gezanten van Beieren en Saksen Voor bezoekers van Carlsbad kan het van belang zgn to vernemen dat Tan 1 Mei tot 31 Augastui een nmowe loeltrein daarheen van Berign wordt gevoegd De trein vertrekt te 8 45 voorm van bet Anbalterstit on is te 11 40 te Dresden Aitstadt te 2 onr ti Teplitz en heieikt Carlsbad s nam te 4 39 De reis duurt 72 minuten korter dan met een gewonen sneltrein Het is een D trein met bgbetating voor een plaatskaarttot Bodenbach De werkstaking der mgowerkers te Planen ia bg scheidsrechteriyke uitspraak geëindigd Het il gebleken dat er in zake de advertentie van prins Pbïlipp toch geknoeid is Maar niet de advertentie waarin bg waarschuwde de nitgaven van zgn vrouw niet te zulten betalen doch de tegenspraak er vau was val tcb de advertentie waa wel degelgk van den prias Het agentschap Havas is outer de baukon hebben naann een jongen van zijn grootte zich gemakkelijk zou kunnen verschuilen Als er zich echter in dit rijtuig niet zulk eenbergplaats bevond d n was hij gevangen want hij wist dat hij geen t d zou hebben om er weer ongezien uit te springen Kr wa geen tijd tot beraad Hij opende het portier en tastte in de duiaternts haastig naar de verlangde sohuilplaata Hij vond wat hij zocht ofBohoou de kist of ruimte half gevuld waa met allerlei riemen en verder paardentuig 0it alles nam hij ar haastig uit en terwijl de Carkina nog met den koetsier Btoaden te praten en hem aanwijzingen gaven betrelTende dan to nemen Wflg liet hij zacht en onhoorbaar dit alles uit het nog geopends portier waar door b i was binnengestapt op de slinat glijdsn zonder dat men er iets van hoorde of bemerkte toen kroop hg zoo vlug ats een aal onder de bank en terzelfder tijd werd het tegenovergestelde portier geopend en Carkins met zijn zoon stapten in Ëen oogonb ik later en bet rytuig ratelde over de groote keien in de richting van Brooklyn Bg de pont gokomen kostte het Ben echter nog heel wat meer moeite om er weer ongezien uit te komen O holpen door de nu leeds geheel gevallen duisternis gelukte hem dit echter en hg volgde hso ongazien op de veerboot Zij landden bij Oreanpoint daar werd een ander rigtuig genomen en daar Ben toen geen t jd of gelegenheid voad om er mede in te stappen naaa by vlug een tweede rijtuig en gaf den koetsier bevet het eerste te volgen Aan het station gekomen zag Ben dat Underwood zioh by hen aansloot Hy boorde hen om plaatskair ea vragen n kooht b et I met et démenti beatgenomen laiLand die zich uitgaf voor i raaf Berchtotdilsecretarii aan het Ooatenrgbch gezantsohsptfl Parya had bet agentschap per telefoon opgedragen de advertentie te deraenteeren en Kpod later een telegaara onderteekend met den aam van den graaf waarin hg deze opdracht bevestigde Toen de teger ipraak in de Fraanche bladen verscheen lekte de zaak nalaarlfk uih De Oostenrijksche ambaasade verxoobt het agentschap en ditmaal niet lauj lelefonischen of telefirafigchen weg te rktareQ dat het démenti noch van het gezao scbap noeb van graaf Berchtold afkomt K iS Df hertog van Saksen Cobnrg Gotha moet ala ta ofd van het geslacht prins Philips van SabMljli Coburg gemachtigd hebben een eisch tot fll tficheiding in te stellen TumiJB Ter eere van bet huwelyk van zgn tweade doehllBr beeft de Soltan aan negentien wegens staatlandige misdrgven veroordeelde Bulgaren genade geschonken By een groot feest bg gtrlegenbeid van het huwelgk werd de Ijulgaar cbe diplomatieke agent Markof voor t eerst op denzelfden voet als vreemde vertagenwoor£gers behandeld i Tö Dsjeddah rooetan twee ziektegevallenvoorgekomen zgn die aan past doen denken i0 Bdlqaatji Haloe een van de moordenaars van Stamhoelof ia in Roemenie gepakt Bulgarge hreft echter nog niet veriocbt hem uit te leveren Veheïniüde Statbn Uit Ohio Indiana Illinois Wa t Virginia en Penusylvanië komen binchten van overstroomingen die voor vele millioenen achade aangericht hebben Frankrijk De minister van marine admiraal Baanard beeft aan den maritiemen prefect van Brest Foprnier zgn groota tevredenheid betuitid over de snelheid waarmede de mobiliaatie van het Nootdzee eikader is geschied De militaire autoriteit in Frankrgk heeft een onderzoek bevolen in verband met het feit dat bgna alle Fraosche wielrenners o a Bouriilon Dumont Rainart Degcbamps Domain die dit jaar ia dienst moesten treden zgn afgekeurd wegens zwak lichaamiigestel t I wel een quaestie van beteekenisi een zwakke gezondheid bet deel van deze kolos en der athletiek Toch is i niet zoo heel onnatanrlyk de spieren worden vemterkt ten koite er een dat er juist zoo uitzag als wat zy genomen hadden Toch vertrouwde hij het zaakje slechts half Ze kunnen overal uitstappen waar ze maar willen dacht hij al namen ze ook plaatskaartjes naar Europa Waar zjj er uit duikelen duikel ik er ook uit Ën hy iedere halte lette hij dua terdege op eiken reiziger die er uitstapte Het was goed dat hij deze voorzorg in acht genomen had want de beide Carkins en Dick Underwood stapten twee stations vroeger uit dan dat waarvoor zij hun kaartjes hadden genomen Ben zag re uitstappen en haastte zioh ook uit te Bpriagen echter niet aan de zijde van het perron Zij waren dus aan de eene zgde van den trein en hj aan de andere terwyl dezs voor het station atilatond Te jongen wachtte totdat de trein verder ging en toen deze het station verlaten had haastte by zich naar beu uit te zien Tot zgn groote verbazing waa er echter uitgenomea de stationschef geen levende ziel maer te bespeuren behalve in de verte twee vrouwen die juist een wachtkamer binnenstapten Da stationschef seinde ket vertrek van den trein en een tweede ondergeschikte apoorbeambte bracht een kotfer naar de gorderenloods aan het einde van het perron Haastig wierp Ben een blik in de verschillende wachtkamers en liep toen den kruier ashte na Waar zyn dia mannan gebleven die bier zijn uitgestapte vroeg hij De man krabde zyn hoofd sMannen Mannen P Er zyn twee vroawen uitgestapt juffrouw Jones en haar doohter Delia zg hebben hare uiobt Jane begraven van bet hart en de flinke en krachtig achgnenda sportsman moet t afleggen in weerataadsvermogeoa op ander gebied dan dat der sport tegen laidjee die er awak uitzien Bet paleis te Saint Clond bg Parijs dat in 1870 bg de belegering der stad door brand werd vernield zal thans ten deele weder in gebroik worden genomen Het dubbel van de grootboeken der Fransohe Sobnld zat er worden overgebracht dat thans bewaard wordt in een zggebouw van het miniitej ie van financiën t Parya op welke plek een nienw gebouw voor de Algemeene Rekenkamer zal verrgKen KoBli De heer Grestbauia de Amerikaansche raadsman van het Koreaanscbe kabinet beeft zga ontslag gekregen De Russische militaire instructeura hebben 3300 pond sterling schadevergoeding gekregen SpANja De Bpaansche bank zal den Staat 200 millioen leenen en Eal daarvoor oienwé bons op de cbatkist oatvRDgen Italh De toestand van Manlio Oaribaldi die ta Bordighera ziek ligt is plotseling verergerd zgn oudere broedera Menotti en Ricciotti worden ts Bordighera verwacht Manlio wordt verpleegd door Garibaldi s tweede vroaw donna Franceaca De patii beeft gisteren in de Koningszaal VBD bet Vatikaan een plechtig consistorium gehouden waarop de kardioaalahoed is uitgereikt aan de aartsbisseboppen van Compostslla Lyou Rennes en Rouen In het daarna gehouden geheim consistoriom baeft Leo XIII de rechten van het paasdem op bet wereldlgk gezag verdedigd Zweden en NooawEaaw Het Aardryksknndig en Anthropologiach Genootschap te Stockholm heeft 1100 kronen toegestaan voor de expeditie van Jobann Sladling die Andrée wil gaan opsporen en eventueel hulp vorleenen De kosten der expeditie worden izi t geheel op 10 000 kronen geschat Engeland Reuter aoinde gisteren nit Bombay dat er ia de vorige week 12 9 menschea aan de pest waren ge8torven vier ËDropeaoen het algemeene sterftecyfer was 2268 of over een jaar gerekend 142 25 op de dui end inwoners De voorafgaande week bedroeg bet peit sterfteogfer 1059 en het algemeene 2137 Ben je gek P Wat kan mij de familie Jones schelen I Er zijn twee mannen en een opgeschoten lummel van eon jongen hier afgestapt Die moet ik hebben Hadden ze miaschien een rytuig besteld en zyn ze daarmee weggereden of waar duivel zijn ze anders gebleven P Ze zyn hier niet Ik denk dat ee weer zyn ingestapt Ja nu ik goed nadenk weet ik zeker dat ze weer verder zya gespoord Je meent toch niet dat die mannen die hier uitgestapt zyn eer de trein verder ging er weer zijn ingestapt P Ja dat geloof ik wel Vraag er anders den chef maar eens naar hy zat bet wel weten Ben holde naar het plaatskaartenbureau alsof de duivel hem op de hielen zat Da chef waa bezig met telegrafeeren in welke bezigheid hij zoo zeer was verdiept dat bij niets boorde of zag van wat er rondom hem voorviel Zyn die kerels die hier juiat zyn uitgestapt toch weer verder gegaan met denzeltden trein P vroeg Bon toen de man een oogenblik met ratelen ophield Deze sprong eensklaps overeind en deed een uitval naar Ben De knaap vloog ter zyde en wachtte toen het antwoord op zyn vraag iCom zeg het my asjeblieft vervolgde hy toen da stationschef voortging met ham sprakeloos eo verwoed aan te staren Weet je niets bsters te doen dan iemand ta storen jttiat als hy aan het telagrafeeren isP brulde de chef