Goudsche Courant, maandag 28 maart 1898

ADVERTENTIEN Plotseling overleed heden te Sclm dam onze geliefde Moeder en Behowdmoeder Mej de wed J J BACKEHS geb TAM DEï Aebiid fiN RooN m den ouderdom ran ruim 86 jaren Namens Kinderea en Behnwdkinderen C P BACKERS Gouda Maart 1898 Eitdge en algemeene kennwgemng ËOPEND HET GOUDA Kleiweg E 94 IN HET I fllElI II IilllIIillS6lTO 14 AIIJI Jll J VE RGEER G OUDA Leyert KOPLATÏEN ARCBITRAVEN en LIJSTEN Tolgens op te geven profiel Het zagen vai TOÜGSTÜKKEN en Terder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Mei en londer lerenng van hont Genees en Scheikandig onderzochte LËVEKTKAAN k 3S Centlpei Besch blJ J F Herman Zn Tlendw L J vanYelzen DUBBELE BCURT B 10 Ontvangen de nieuwste STOFFEN ZAADHANDEL KLEIWEG Gesorteerde Bloemzaden geschikt om buiten te zauen 12 pakjes ia schoonste soorten O 50 25 1 Gekleurde zakjes met Bloemzaden voor binnen en buiten 12 stnks ƒ O 75 25 140 Per stnk 0 10 Aanbevelend J P HOOFTMAH H J RABOÜW Lood Zinkwerker H A A zm o ouDA levert sedert 1390 met het beste succes lloutcemeiit DAHBEDEHHmC met en zonder Zinken KIEZELLIJ STEN E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBBMKVBMN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot 5 uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotS uur ZONDAGS met Markt A 58 Bg deze bericht ik ÜEd dat mijne Nieuwe VOORJAARen ZOMER COLLECTIE bestaande in uitsluitend eigengemaakte en goed passende KLËEDINGSTUKKEK gereed Is en ik zoo vrij ben DEd onderstaande beknopte Prijs Oourant aan te bieden HEBREN DEMI SAIS0N8 in alle kl van f 5 50 tot f 30 HEEREN KAMGAREN en CHEVIOTCOLBERT COSTÜÜM van f 7 50 tot f 28 HEEREN KAMGAREN en CHEVIOT JACQUET COSTUÜM van f 8 50 tot f 32 HEEREN FANT COLBERT COSTÜÜM van f 0 75 tot f 24 ONTf ANGEN de nieuwste dessins Tapijten Loopers Karpetten Gordijnstoffen een prachtige collectie VLOERZEIL en LINOLEUM neer getehtkt voor But $ Slaapkamerê e tiantoren Tafelkleeden Vitrages CordiJnrrauJe § GordIJnkaloen Lancaster Gang en Voordeurmatten enz enz Een groote keuze in BEHANGSELPAPIER nn af de goedkoopste tot de fijnste dessins i S6 lTil ii4Ta4SSiïi Te GOUDA bfl C LÜGEB Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhaiea 198 Verhuizingen zooAA el binnen als bu iten de stad Uitsluitend soliede qualiteit en de prijzen scherp concnrreerend Franco verzending naar alle plaatsen n DE JOfVG Firma B DE JONG Aanbevelend tGoedkoopsta en soliedst adres roor Vervoer van inboedel zoowel binnen als buiten de stad met gesloten wagen i b A GR A VEST EU N Oude Gouwe JUeê wordt tegen Xranaport êehade vemeherd G Ge baren Uc anufacturen and en Uemaakte Uoederen Berichten de onlvangfst van een groot assortiment ZWART GEWERKTE STOFFEN voor AAOTEEMJAPOTOEir van af 35 Cent per Cl tot de Fijnste soorten Tevens een GROOTE KEUZE in GEKLEURDE J4POi STOFFE met de nieuwste bijpassende Garneeringen als TtlESSEN GlTGALOiXS Zwarte en Gekleurde ZIJDE Zwarte en Gekleurde KANTEN PLISEES Fantasie KlNOOPElN en IIÜCHES GIT en SOUTASCBST KKEN Ook OllTVAIlGE een enorme sorteering Corsetten Handschoenen Heeren en Datnes BOORDEN MANCHETTEN DASSEN en FRONTS De prifsen aif n beneden alle concurrentie i Ur I it be to InwitTlB tegBii Jioht If al Rheumafaek Lendenp neo kortom gMerPain Expeller legen VOOEJAAES PAAEDEMAEKT Wat li v KiMpjn Hoofdpyn Verkoudheid s Aiifcer Pain Expeller TE GOJJIDJl is ieder hoisgezui Waf xoet du ile d s AnkBr Pain ExpellerT en aanverwante Artikelen OP PruB 50 oent 76 oont n ƒ 126 de flsioh Toorlünden in d meeste Ipotheken en bu F At Eiioliter t Co te Sottenlam ¥ Rljr DAG 1 APRIL 1808 Loten voor deze Verloting zijn te bekomen bij A BriüJanan Zn Lange Tiendew D 60 Fotografie STUDIO prijs I 11 Loten voor f lO 3DE C SC iJDE Fluweelen Singel 582 Elke dag geopend ook des Zondags Fabriceert Tan af HEDEN eene bfl uitstek fljne lOOrt ijinOlSMUB onder den naam ran Kronings Limonade tot den gewonen prgs zoowel Yoor H H Particulieren als Toor U H Slflters De SIROOP dezer nieuwe soort is steeds Terkrggbaar a ƒ ï per heele en 50 cent per halve Liter JB H SUJterê genieten ruim rabat Proeven worden gratis en franco Dw Dwi Dienaar T ïï ï OOE B Fabriek ZEÜG8TRAAT No 85 door de geheele Provincie geleverd door GOUDA MATADOR Markt A 58 Hsgaats Doopt SPECIALE INRICHTING I JONGEH COaTUMES in de fijnste genre van f 4 50 tot 14 Groote Keuze m geheel WOLLEN PANTALONS van ï 2 tot i 7 60 Onovertrefbaar is mijne rijk gesorteerde Collectie KINDER C08TÜÜMS in de nieuwste modellen van f 1 25 tot f 12 DEMISAISONS naar Maat Tan f 12 tot f 32 JACQUET COSTÜOMS naar Maat llitslnltend tng eUcbe $ Scbotsche Stoffen van f 16 tot f 30 COLBERT C0STUDM8 naar Maat van f 14 tot f 28 PANTALONS naar Maat Uitmuntende bewerking van f 3 tot f 10 60 HEEREN HOEDEN van f 1 50 af ÜËd beletfd tot een bezoek uitnoodlgend HoogaohtMid l l ÜEd Dvr Dr AANNEEM COSTUMES V ► 1 Openbare Verkoopingeii te REEUWIJK ten orarataan van dan t Gouda resideerendm Noians 6 O POETDUN DROOGLEEVEK op maemtOag 30 maart iS9S I det morgens te el uren in het Eoffiahuts van BAD£MAEEBc aan da Beeuwgkioh Brug van No 1 Een goed onderhonden W00 HIJIS SCHÜOaTJK EEVBN e GROND Wjk E N 7 aan de Bieede Vaart bg de Reen wyksc a Brng te Btmunjt Kadastraal bekend in Seotie C No 972 gedetltalgk groot voor t geheel a Aren 25 Centiaivn Verhuurd bg de week aan A de Bagter voor i 1 50 £ ü No 2 Een raim ingerioht PAKHUIS GBF e GROND achter perceel No l EadaatlHd bekend m Sectie G No 972 gedeeltelgk groot voor t geheel 2 Aren 25 CentiarenVerhuurd bg de week aan J Kaptein voot f ISO Na ahonderlgke veiling en afslag worden d pereeelen geeombineerd De pereeelen zgn de laatste 3 werkdagen v5óf den dag der veiling van 10 tot 3 nm en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren ta bezichtigen En 2e des middags te i mrem v£ r het haia bewoond door J STOÜTHABT aan de Breede Vaart bg de Reenwgkscha brug van eenigen INBOEDEL waarvan GEWERKT GOUD en ZILVER Des morgens vóór de verkooping te iien Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FOBTÜIJN DROOGLEKVER te OowÊt G TIË8ËHA GOUDA Markt A 54 STOOI lETAAL DRAAIERU Specialiteit in t rtpareeren van MetalenLuze Arükelen BEUGELS T r gebrekkige VMtei AANBEVMiBND