Goudsche Courant, maandag 28 maart 1898

bat gebeele jaar geregeld werk Hel getal arbeiders was 336 mannen en 278 vrouwen Het veralag omtrent dan verkoop van bet ondHollandscbe loodwit luidt leer ganstig Man ziet bieria bet bewjs dat op dit onda product in bet algemeen meet prfls wordt geateld dan op alle andere nieuwe zelfg tegen mindere prijzen ie den hendel Toorkoibenda soorten Ds kleingarenfabrieken wer tan over het geheel iets beter dan in 1896 Het met de hand gesponnen garen wordt achter voortdnrend minder gevraagd De papierstncfabriek in 1897 opgericht had geregeld werk het geprodnceerde voldoet blflk aar aan ds daaraan gestelde eisoben Stolwijk Wat ijver en toerjjding vermqgen heeft Diusdagavood de za gschool voor jongelieden onder leiding van dei heer tl A Westbroek getij nd Ongericht Sn September van bet vorige jaar was die jeugdige vereoii NOUVEAUTÉS Wg verzoeken de Dames die ons go llo treord modealbum voor bet Zomeraeiitoen nog niet ontvangen hebbon dit ie willen aanvragen aan MM JULES JAlllZÖT £ Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratie en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrg van alle kosten aan buis mat S verhooging Reexpeditle kantoor te Roiendul N B giu nq reeds in slaat zich in het openbi E doen hooren en het moet ge gd woi def te B i S de nitvoermg beeft eeu onrerdedld gunitigfeu indruk ajshtergelaten Veertien i zlugnummwe bgna alle vierstemmig gezet vl erdeu door ue jonge zaufieresBen en zangers zliiver fn nfet inachtneming v u alle teekena gezongeb Bjmens allen die van dit zingeij hebban geI noten iaag dan ook een wooiid van d ik vAojal aan dei wakkeren directeur niet acbSblgVen Vele opofferingen beelt hg ilh tioat welnu de uitvoeting van Km eft de kroon op Ego werk gazet Hg gi den ingeslat en weg voort en na verloop jy d zullen d vruchten van zgn streven in veel roimeren kering merkbaar tyo HA a iiOHi 1 Da heer H Vau Znnen l ller jalhier eft liedinkt voor hei secrifiariaat der iHaastresksobe Kiesvereeniging 0 ok de heec A Breedgk heelt als bestonrtlid bedankt gens vertrek jnaa Wadd ngsveen Oddewamij Iu deze gemeente bedraagt lietjaantal kiezers voor leden der Tweede Kanir enz 419 J ZEvararaziiK Bij Koninkiyk b iluit S ie jaarwedde t o den bn gemepst r gsbraobi op f 800 en dié van den gemeeate iecreiarial on f 700 Kmmpkn a d Lek Ingevolge een verzoek van de commissie voor de viering van bet KroningAest heeft de raad deiér gemeente een orediei van f 500 toegestaan ion einde dit feest op de meest luisterrgke wgie ta knnnaa Tieren AMMiaSTOi Volgens de vastgestelde kiezersIgsl bedraigt het aantal kiezers 155 zynde 28 minder dan ten vorige jare Set aantal kiezers voor den gemeeniiraad bedraagt 147 voor de Prov Staten 154 en voor de Tweede Kamer 155 TERSTOND GEVRAAGD EEN FLINKE DIEITSTBÜDE P 0 m een burgergezin die met de waacb en met kinderen kan omgaan liefst uit den boerenstand en van goede getuigen voorzien Adres L LAFEBBR Koestraat Se ioon r i RECHTZAKEN ne moord te UerkenwouAe Op een Zondagavond lu November van bot vorige jaar bad te Berkeuwoude oneenigheid plaats onder een troepje opgewonden knapen en wed daarhg een hnnner mishandeld en daarna te water geduwd toen hg een brug pisseerde waardoor hg om het leven kwam Twee der vermoedeiyke halbsmeli werden deitjds gearresteerd en braoliten enkele wekeu te Rotterdam lo preventieve hechtenis door doch werden later weder in trgheid gesteld Thans is bet dsr joatiiie gelukt meer licht in deze zaak te brengen on mat op een vgllal boerenknapen ernstige verdenking van medeplichtigheid aan deze misdaad nadat een 20 tal getuigen door do rechtercommissaris waren geboord Naar wg vernemen is de zaak dan ook verwezen naar de openbare terechtzitting der arrondissemontsrecbtbank te Rotterdam en zal dan 10 den loop van de volgende maand dienen Eenig Depot van Co ntinental CiGmpaiuf T € R E B A I WiéAHrtt a A 169 GOUDA Aanbevolen merken BHERRT Por Par P 1 Gold 1 1 90 22 50 Elegante Dry 1 20 2 25 26 bO ROODE POBT Aurora a good dinner Wine 1 1 90 22 50 WITTE PORT Santa fChoico 1 1 90 22 50 Venus Amber Special 1 20 2 25 20 50 TARRAGONA Spaanscbe Port tloode 0 80 1 50 18 jWitte 0 80 I I 50 18 MALAGA Rood M 1 20 2 25 26 50 Witte M 1 20 2 2B 26 50 Zeer geschikt toot medicinaal gebruik Good Young Madera 1 1 90 22 50 Very Fine Tokajer 1 20 2 25 26 50 Tnnu Vermontb l I 90 22 50 OHAMPAONE Bodega Marqna apéciale 1 2 COGNAC ri Cognac 1872 2 25 26 60 BORDEAUX WUNEN Zeer aan te bevelen Talelwgnen Ta tlitA Per iiJaiU tl itut Mib Bt Bit h o 85 N 86 Liatrac 0 66 St Emilion 1 i2 Graraa Wiita Uordaaoz 0 80 84 Te en A de Vries vader en zoon die t recht stonden omdat zg W de Boer uit bon herberg te Edam badden geworpen getrapt en geslagen is door hei O M bg de rechtbank te Haarlem 3 maanden geiorderd Het was d vierde maal dat deze zaak voorkwam telkens had er bg de vorige behandelingen een incident plaats zoo werd de voorlaatste maal de IGjarige T Zaagor gevangen genomen n later tot 6 maanden veroordeeld wegons meineed Eergisteren bleven de beklaagden alles ontkennen zg hadden niets gedaan ea hielden dit vol tegen de verklaring van den bhrgemeesier in wien zg gevraagd hadden da zaak er bg ta laten en niettogeustsnnde zg aan de Boor f 50 hadden gegaien als by de kwestie wilde laten rusten Nochtans pleitte de verdediger mr Tabak nit Amsisrdam ontslag van reobtstervolging omdat beklaagden zooden hebban gehandeld nit wettige zelfverdediging De rechtbank Toroordeslda voorts P J W gewezen ploegbaas bg de Hol Spoorwegmiaischappy wegens varoorsaten van gevaar voor een spoortrein en diefstal van dvaraliggers tot 3 maanden 1 m umiK I m mi H GOUDA Wijdstraat A 41 Goedkoopste en soliedsteïïEEEEN en KÉfDER1 KLEEDINGMAOAZMN ÊÊt Speciale Inrichting iooif V Kleeding naar Ifa t rCbft TORY CLARlt L P WELTER ei Magazijnen Tanlleubelen Spiegels Fetroleumlianglampeii U Fantaisie Meubelen enz q H ONTVANGEN I I de nieuwe sorteering KINDEEWAGENS w 9 in de ruimste keuze co m 9 mr AAOTEEMCOSTUMES naar Maat voor ICon cleprijiW 1 ia uitmuDtecd im tóp iteit en toon en ooacurrea fliide ook in r e met alle atjtlere An r jlg lB Men Trage afschrift V b Diplotna dor hOOgSte bekroniDg te Chicago Ben fifaaie so ri ook van andere uUinante i le kmn takrikateq voorhanden in het Muz Instr MagaEq van pB IiANQ AanzienlIjMte Korting vo6e fcontanf Vork ook op afbetaling j TerbuLr J bU Itemming ook v plano BepareereU Araehlig ttgfpohtoer voor oriels piano s eni r S aiNOHaWlSaaaNO HOOA ijMNawaaieM naifijd eim oSsT pmujooi ojoojS ioiz tI3HVN8 alTV e iooniMqpnoji tloiinij fi o 00ij B euioaoji3j s oaqBjapnBQ BjuBduBBSi uB i io saee8u Q £ tI jee OS O OOJO nauooB etBioojS ep joj oimhI SKOaaHOOOV anjaeejaoB etoojQ KNa Nazooknaajs s aiiioaHoooov anuaèjjos ejoojo ÜU9 BIQia NaHaOXSHriHa NaiOIA Sajaeewos e 00JO t 1 EtablissemeniToorHeeren JoDgeheeren eiiKyerkleeiliDg mi Voorjaar en Zomer 19i l8 GE BR BI SP ING i ikt mni hebben de eer te berichten dat hunne COLLECTIE bestaande uit eene ongekende Sorteering der Nieuwste Artikelen GEREED is Men zie de Etalage Vergelijke de Elegante Coupe SOLIDE AFWERKING en BILLIJKE PRIJZENDoor onze verbindingen met de grootste Firma der wereld zijn wij in jstaat aan de strengste voorwaarden der meest eischende Chëntèle te voldoen en met binnen en buitenland scherp te concurreeren P S Van af heden salons Magasijn tot s avonds 10 uur GEOPEND ijn mmi OODSANT TWEEDE BLAD BIIXNENLAND CS orr D Dfl corr j DDdeDt dar N E Ct c te Batavia eint onder dagteekeomg ven g aler B ykeo8 officieele uededeeliag is geQeraalniajoor C P J vao Vliel beüoemd tot ohef via dea geoeraleo staf iu welk betrekkiog b kolonel J B ran Hegta i férvangt die to t militair commandant en waaroèmaod goaTernear van Af4eb benoemd is Uit dit berifïbt schijot te mogen worden opgemaakt dat het niet een Terscbil in insioht taaschen dea gouTernear generaal en generaal Yac Vliet waa hetwelk jden laatste deed besluiten zyn ontaUg rU gonveroenr ran Atjeh te vrageo maar dat loeiden de ovettaiging hadden dat kolonel van Heutiz de rechte man waa om onze troepen san te voereü binnen Fedirs landpalen Die zware taak eiaobt een yzernteik gestel generaal Van Vliet w 8 oaajT gemeld werd leeda I ng verre Tad gezond Bg het gemeentobe anr van Voorborg ia bericht ontrangen dat de Koningin spoedig na Baren mtocbt in da reaiidentie eea rgtoer sal maken door die geiaeeotefr IQUDJl 26 Ma 1898 Tot de pfannen welkl daarvan het uitvloei Bel zullen zgn behoort a een groot kinderfeeat i roeD8di tavoD jl gehoDde dering ié FeeahtommifBie w rd bel feestviering ter gelf nh d der troaDg j van onze geëerbierfiod Koningin te do p = hebben op 31 AugQstus t 8 De dag er id iboldiging als Ask ioA do feestvierl ng te kiezen kwatp der cemiuïsBie mee bei üóa op f Me ie toorziene Dititedigbpid op dien d van vele inwoners minder gemenscbi voor Tevens werd beslpten iai de feestcommissie zich met met versieHnged zal iDlateo daar dit b 1 b t werk der bestaande of op te richten j bunrtcommissiea mo t zga maar dat het organisearen van feestelyj faadenea vermakaiykhedeu haar taak moet s Q tiij k voorloopig pr dgramma werd vastgesteld s morgens vroeg Hespeling carillon waarna waarschgnlgk in de erachillende kerken GodsdisDstoefeniogeu zollan gehouden worden Daarna van U l ji m iziek wellicht 12 nor parade 1 uur planten gedenkboom 1 2aDbBde schoolkinderen 2 5 optocnt 6 7 concert in de St Janskerk 8 uur mnziek en tot s ot omstreeks 10 nnr vuurwerk Behalve het bovepgenoemde wenscht de fees commissie de schoolkinderen en de verpleegden in de verschillende gestichten te onthalen Tot verschillende Nos van bovengenoemd programma moei echter de medewerking van verscbi lende aotoriteiten gevraagd en verkregen worden Wit de commissie de e taak hunnen uitvoeren dan l bet loer zeker noodig zijn dat zjj door de inwoners wordt gestiuud niet alleen door medewerking maar ook door geldeljjken slenn Binnenkort zal de iee tcommi8 i een begin maken met het inzamelen van gelden Wij meenen nog da aandacht te moeien vestigen op achterstaande ad lertantie aangaande aangifte voor den optocht Gouda telt tal van fabrieken en vereenigingen zoodat bjj voldoende deelneming zeer zeker de optocht het glan nnmmer der feestviering kan worden In bat verslag van de Kamer van koophandel en fabrieken te Gouda over 1897 komt o a bet volgende voor De aanvoer van kaas bedroeg 1 034 933 boter 106 900 kg Vooral in September was eene sterke fioetoatie in de prgzen der kaas waar te nemen ten gevolge tan grootero voor Doitichland zoodat de voorraad tot bela grgk hoogere prgzeu daa iu lS9b we d innekochi Eiportkaas werd geregeld tot bevredigende prnzen opgeruimd In de machinale garenspinnory werkten 71 mannen en 59 vrouwen Do vervaardigde hoeveelheid garen bedroeg 260 000 kg de afzet werd iets minder groot dan in 1896 Door ds werkstaking in de machinefabrieken in Engelaud kwam langdurig mistel in de levering van machines De piipenfabrieken konden geregeld doorwerken Met de pottenbakkorgen en aardewerkfabrieken was hetzelfde hei geva De afzei van prima qnaliieit zeep werd zeer bemoeiljkt doordien sedert eenigen tyd mser en meer vervalichle zeepen in den handel worden gebracht De leder indnsiria bad geregelden afzit maar de lederprgsen waren te laag iu verhouding lol d e der grondstoffen boofdzakelgk veroorzaakt door den invoer van mindere soor ten Belgische platen au Noord Duitech que bracholeder De stearine indnstria doorleefde over bet algemeen een een minder gonstige periode maar toch gaven de verkregen aitkomiten reden tot tanadenheid De fabriek had Gemengde Berichten Men meldt ons git Rotterdam Omstreelfs half twee wetd van nacht door j T Rembrandsiraat brand ontdekt in p nd 15 aldaar Onmiddellgk waarschuwde hg een brandmeester in ds straat woonachtig en kwamen ook andere bewoners toeschieten die aan de sobterzgde rook uil het pand zagen te voorschgn komen Spuit 26 in diezelfde tra t Restationneerd was onmiddellyk ter plaatse ea de brandweer drong bet pand biuneu dal door meerJare gezinnen bewoond werd De k nd bleek te woeden in eea alkoof in een cbtenertrek op de eertte verdieping achter en de bewoonster Mej M Gilet was volgens ededaeling der boren nog niet thuis Ben poging om zich daarvan te vergewisssn was on io eiyk dasr de vlammen uit do deuren i V l geo Er werd daarop een gat gehakt in de zijwan l van de alkoof waarin do slraalpjp geplaatst werd aaiigesian het vuur aldaar het hevigst was Op deze wiize was de braad in een uur tgds geblus blonder leiding van den brandmeester den beer A van Hattsm Toen daarop de brandweer nadat r ok 60 vnor verminderd waren de kameis binnendrong om het smeulende varder te dooven vond men in de bedstede bet algry lgk ysrminklo Igk van da bewoooster een 45 jarige ongehuwde vrouw In de oabgheid lag een opengeslagen boek eu op de waicblafel een gebroken petrolenmlamp zoodat varmoed wprdl g in bed heeft liggan lezi o en daaibg iels mei de petroleumlsmp7jia voorgevallen Zg lag in onbewegelgk nitgestrekis houding ia dus blgk oaar door den schrik bevangen toen bet ongelok luet de petrolaumlamp plaats greep eo daarna gfilikt door dan rook Da benedenbewoners verklaarden dat tg in den loop van den nacht hebhen hooren druppelen en daarea knetteren alsof een bos slroo in btaod stond Opmerkeiyk is de wgze waarop te Rotterdam het fddiogwezen is ingericht De reddingsbrigade da naam duidt baar taak reeds aan en die dan ook alle gereedschappen tot bate hsichikking heeft voor brandende woningen binnen te driogeii wordt alleen gealarmeerd wanneer de brand i itslasade is Van naabi werd ze alzoo niet officieel gawasi achnwd doch eerst geruiuieo tyd later door particulieren verwittigd Toen bad hel vuur reeds te lang voortgewoed om de woning binnen Ie dringen Daarbg dient vermeldt d it t reddings wezen de gemeente lu eigen beheers beelt ierwgl bet brandblusscben aan vrgwilligers is toetertroowd Tèffgavolge ven den sneeowstorm van istarnacht en gisterochtend is in Friesland zoo goed als overal de telegraphiHche gemesosohap verbruken Vooral do Ignen in de richting Z O N W onder anderen Bolsward Harlingen hebben gedacht geleden Daar liggen de palen hy tientallen geveld Uit Midden n Noord Dnitsouland Denemarken eu Noorwegen komen berichten van herige stormen overstroomingen ena Ia Noorwegen moei de sneeuwstorm iu de laatste dagsn buitengemeen sterk geweest zgu SneeuwBtorm teisteren Sleeswgk Holitem en andero streken Ook de Tauoos de Hnnsrack en bei Zeiengebergle zgn dik met sneeuw bedekt Te Kiel hebban overeifoomingeo veel schade aani ericht VAN HET ALOM BEKENDE EN MET GOUD BEKROONDE LIININKINGOKD ia weder een enorme voorraad in Hagazgo by A van OS A Md Tailleur Kleiweg E 73 73o OUDA Telephoon Mo 3t BurgerlUke stand GEBOREN 22 Maart Qgebarl naders J Teekens en A Graaflaod 23 Autbonins ouders C de Korte en C W van dsr Hoeve 24 Slgntje Maria ouders M Bloot en G Ropke 25 Pieter ouders J Lekkerkerk es E 0 den Haag 25 Maria Josephiia Antonia oaders A T Wildeaborg en C 8 W Leusen ONDERTROUWD 25 Maart S Bakker 23 j en A C Oskam 23 j P J Meybnrg ta Amstsrdam 26 j en J E Maaakan 22 j D de Jong 18 j eo 8 ter Beek 18 j ADVEBTEITIEII DE ECHIE UÜLLERS Accoord Cithers met 25 Snoren en 6 Manualen geheel compleet i I i a Magazijn en Reparatie inriehting van alle loorten MXJZIBKISaTBVMBNXBS A 0ITT1 NB00AASD Oaithavm 10