Goudsche Courant, maandag 28 maart 1898

Vraagt KAMPHÜIZEWS DESSERT KOFFIE 80 Cent per 5 Ons No 7541 Dinsdag 29 Maart J808 36ste Jaargang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en OmstrekenT Telefoon No SX De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Telefoon No St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Cente i iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd bi f Dl Dnn i AiivufcHr w u u aa RB f ilRAAT S KLEINTJES 2 CENT Hebt gil al gerookt hel merk ÜE VOORUI TGANG 2 Cts Sigaar LOUIIS BISSCHOP Dubbele Buurt B t i lË 1fi©PA PUIKE OÜDB f SCHIEDAMMEB GENEVEE Merki NÉ HTCAP Vnkrijgbau b t M PEETER8 Jz N B AU bewijs van echtheid ii ouhet ea k ik steed vooi CHlEOAM r ttVtttdan Qaa id rFiMM A niTTENBQSAARB Oorlagtmaker OoMluwmie Extra Borteering in BorlMjes B gulalevs FaiHsie Wekkers Specialiteit in onveranderlijke NIKKBLKETTINGBN DOUBLÉ Dames en Heören in groote Terscheidwihei l ZèdiMtte Gfisteenirukte NAAmMES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON UNTVAJWEN WRITFiALSeiB ML Wed B L v VEEN OPTOCHT BU GBLEOHNHBIl DSB Feesten op 31 Aug ustus 1898 m De FEESTCOMMISSIE noodigt dodr deze II If aUe Indiwtoieële Ondernemingen Corporatiën en Vereeni ngen uit tot DEELSEMING aan bovengenoenwkn OPTOCHT 2ó die bereid XQOf p ewiigerlei w j e daaraan mede te werken worden beleefd uitgemoodigid zich liAAIllf üG 4 APRIL aan te melden bij het Befrtuur der Feestcommissie dat daartoe jf genoemd dag des avond van 8 tot 10 uur op het Raadhuis ZITTIJSG 9al houden SftDieos het Beatanr De S er t ii HVB VBIk 9 Voor het AAI IVEMEN Pülenwe Wtikel Markt A yo ontvangen es prachtige keuze G lacé zyden er GareahiaruischoejQeja in ZWABT WJT en GEKLBÜBD CoTstótQa Witte Rolkea mat Strooken enz Imp Prüzen Uitsluitend k 3ontant AaalwTrIenil C A B BANTZINGER OirrVANGEN eene rijke Collectie der ïooiiJiMiMomEsmt s Qf Costounes Blousen enz Groote kwM i U4H08CBOBSSN KATOBNBN KOC8J5N en BEKNLBNQTKN Bzentel en Erim CQB9ETS iu lle m Wm ZIE DE BTALA GB Aanbevelendj uw BOTER KAAS u QKLDEBSCflE WAREN indien gjj degeHé k en go i kirditeit wilt hebben in i ZWOLSCHE BOilEfiUAL KEIZERSIMlAAIit E h imiT WÊP Sp6ci t prgien n oonditiëp Toor fi B Winkeli k AMiberelend jj C WBRW S MafifcU GftlDj H D VEEMEULEIT voorheen CRANS Co Bip Het orgaftQ Toor drankbestrijdiDg ffSLUIT SCHIEDAM Termeldt het Tolgende in haar Fe bruarinumnier 189 So 8 Onderzoek ntMir dranken Het Hoofdbestuur der Ned Var heeft by de heereu Boldinqh en VAN DBB Hfiue ta jimsterdota dp dranken tan den h tr H D Vkemkblen te s Hoge die hy ook in du blad aanbeveeU doen onderzoeken Het resultaat WW dat er hoogstens po en ran aloohol in kon worden ftaaget oad aoodftt se niet tot de alcoholisebfl dranken gerekottd kmuwio worden 0 erigena werden gaenerlet sobadel ke beetamddeelen Tan welken aard ook aangetroffeo Hoofdagent Firma A DAM Kleiweg Gouda Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aapvaarden Benu pxaclxtig net ioTLg eïicla t HEERENHIIS niet TLI staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 HetHuis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtigeKelder Boven 3 Kamers met achter een gioot Balcon oiaev Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtigeGansr met Vestibule wit marmeuen Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingen naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TlfcNDTiWEG D 29 RIJWIELHANDEL steeds voorradig nieuwe en zeer goede gebi uikte RIJWIELEN Il r iniiy Bijwielen van f r Groots SortseriTig HijwielljeiioocLigdTlodQn GÏJMMIBANDEIS voor Sportkai ren en Kinderwagens J C DE RÜITKR Korie fcnrfewefl f o GOUDA ZO I ng raen geen proef genomen hjeit mei het Bollandi Tafelwatsr kun men geen oordeel rellen Dit water is natonriyk geiond Bmakeljk goedkoop en herhaalde malen reeds bekroond Drink dus teed HoUandia Talelwater daar gg hiwmeda borendien een binoenUndsche iodastrie helpt bevorderen E HOPPK Op Terlabgen worden proef flesschen yrofw ter kennismaking toe gezonden Inlichtingen worden gaarne Terstrokt door daniWctogeBwoordiger tooi Oomia ta omstrekei J VAIV UIJE Kleiwe No 2 Gtaik Oonda Onk an A BRINKMAN ftZa Die zich met 1 April op deze Courant wenschen te abonneeren ontvangen de nog vóór dien tijd verschijnende nummers gratis en franco Buiteniandsch Overzlclit Id de Fraosche Kamer iDterpelleerdeo Zaterdag GrODsset en Barou over demobilisatie ran de vloot en de buitenlaDdsehe Btaatkunde der rögeoring 0e minidter van buitonlaadache zaken de beer Haootaax antwoordde Hg zeide dat Baron ten aanzien laa de Egyptische qaaeetie de feiten niet juiit bad voorgeBteld De regeering trad altgd zoodanig op dat posten di oponvieleo werden ingenomen door Fransohen Wat de gemtmgde rechtbanken betreft kqI de regeeriog bot staodpunt door haar voorgangers ingenomeD verdedigen De deËDJtieve oplossing van het Kretenzer vraagstuk ia opgeboaden Duitscbland en Ooetenryk meenden bun m litair contingent op bet eiland niet te moüten handhaven maar zoodra de regeling voor Oriekenland verzekerd ia zal die voor Kreta niet lang uitblgven De gonvernenrsqnaestio gaat foit iltik samen mefc die der iijstfllliuK taQ 0 autonomiatiache regeeriogswaze Nog zeide Ranotanx Onze betrekkingen met vreemde mogendheden z n goed en vriend schappelgk Wg zgn thans met Engeland in ondürbandeling ovor eeu verschil van leederen aard aangaande Afrika maar de zaak wordt bg voortduring op de meest verzoenende wyze behandeld £ r zgn scherp omigode Toor atellen onderworpen aan bet oordeel van beide regeeringen de ponten van verschil werden zeer bejierkt Wat China naugaat kan er geen twijfel aan tQn dat de aanvallen op de mtegnteit des landa allen scb n hebben het uitgangspuot te zullen worden van een catastrophe Frankryk beeft niet bet ioitiBtief genomen tot wijziging van het status quo maar op grond van vroegere overeenkomateo eischt bet gelgke voorrechten als andere mogendheden die noodig zgn om de zekerheid van Frankrgka IndoCbineeacbe bezittingen te waarborgen De ooderhaudetingeu tusacben Pargs en Peking duren voort Meo mag daarvan belangrgke resultaten voorspellen Iq zake Cuba hebben de feiten de vertoogen onderzgds tot de Spaanscheregeering voldoende gemotiveerd Op alle punten heeft Frankrgk tEUILLETOJM HARRY SHARPE de agent der geheime politie Roman naar het EngeUck 18 Ik dacht dat a maar aan het oefeaca was ik heb nog nooit iemand zóo zien ratelen rammeleii en hameren aan een telegraaf toestel als a deedtl Maak dat je wegkomt schreeuwde de man vZgn ze hier uitgestapt ja of neen P Ik moet dit weten en als u het mij niet zeggen nilt dan zult ge het aan iemaud andera te verantwoorden hebben dat zeg ik u vooruit Wat meen je toch vroeg de oude wat kalmer toen hji zag hoezeer bet den knaap eruit was Ben verklaarde zich eenigszina nader bd de man antwoordde yZij zijn weer ingestapt ten minste twee er van en de derde zal wel gevolgd zijn BHebbon ze niets tegen u gezegd P ffDo een die er nog al deftig uitzag vroeg wanneer de volgende trein hier voorbij kwam Is dat alles Ja Alles warrelde Ben door het hoofd Zij zullen dan tooh stellig doorreizen naar het station waar xe kaartjes voor genomen hebhen en dat kan ik met myn kaarde ook doen daoht h bij slohulTeD ïoldoening erlangd Onze consul deed correct zgn plicht voor de beacberming van onze medeburgers De Kamer kent zegt Hanotaox de gevoelens van achting dis de regeeriog koestert tegenover de beide groote natiën waarvan hier sprake is Frankrgk wenscht dat in dit geschil waarbij belang en eer betrokken zgn door alle partijen het noodlottig conflict zal vermeden worden Als de beide partgen onpartgdig manaen zoeken voor een vriendschappelgke regeling z l het aan goeden wil van FraDkr k niet ontbreken De Kamer nam met 300 tegen lil stemmen een motie aao waarbg de verklaringen van de regeeringen worden goedgekeurd De Duitache Rgkidag beeft in tweede lezing bet marineontwerp volgens de beslaiten der commissie goedgekeurd De voorstellen van Aoer op de rgksinkomstenbela ting werden verworpen De Kamerverkiezingen iu België welke in Juli zou len vallen sgn op vooratel der regeering vervroegd en wel op 22 Mei gesteld In Juli zgn uamelgk vele werklieden buiten hun woonplaats aan den arbeid Ë u voorstel van den heer Daens om de stembus eerst in October ts openen werd met 87 tegen 33 stemmen verworpen Men scbrgft d groote meerderïieid dia voor de rerrroeging etemde toe aan de overtuiging der clericale partg dat zg gereed ia en meent dat zulks met de tegenstanders niet zoo vroeg het geval zal zgn Het rapport van de Maine eommissie is aan den minister van marin te Waahiugton overhandigd en terstond heeft bet kabinet in een vergadering het rapport overwogen Allerlei geruchten zgn tieo ia omloop gekomen ofschoon Mao Kiiley en de Ministers natuurlijk niets hebben losgelaten Volgens bgna gelgkIirdende berichten uit de bladen zou de coinmiasie twee explosies van de Maine hebbeo geconstateerd waarvan de eerste uitwendige de tweede inwendige schade veroorT aakte Dit bericht beeft weiotg indruk gemaakt omdat bgna iedereen al sinds weken aan twee uitbarstingen geloofde De tgdiog dat de Spaanacbe torpedovloot naar West Iodië is vertrokken maakte meer indrok evenals de politieke onzekerheid te Washington waar de oorlogs partg Mac Kipley tracht te dwingen terstond handelend op te treden ten einde de Spaansche torpedo s te Portorico waar zij bet overwicht ffWaanear vertrekt de eerstvolgende trein ftNiet Toor raorgenochteod Is er geen goederentrein nf zoo iets P Ja over tien minaten vertrekt er een goederentrein maar niemand ter wereld mag met dien trein als passagier meegaan Waarom niet Dat is tegen het reglement En als ik het nu tooh eens probeerde Ze zouden je er weer nat zoo gaaw uitzetten Mooi zou dat bespaart mij de moeite om er weer uit te stappen I Als ze mij er nu eena eer t in wilden zetten ook dan zon ik het allemaohtig gemakkelijk hebhen Dit zeggende wilde Ben zioh rerwjjderen toen de BtatioDschef hem terugriep tfWat is er van uw dienst vroeg Beu Waar wou je heengaan F Ik wou een eindje langs de rails loopen Waarvoor P Ja ala ik u dat uu eens vertelde dan wist u het ook meteen is t niet was het dubbelzinnige antwoord waarom de stationschef tegen wil en dank glimlacbtn De goederentrein stoomde binnen Het was sleohls een kleine trein uit enkele wagens beslaande welke aan het station sleobts eon paar minuten stopte om een wagen loa en een ander aan te haken Toen de trein zioh weder in beweging stelde hng er een knaap aan het ijzeren laddertje dat boven naar de wegens geleidde tusachen twee wagens in En toen de trein in vollen gang was klauterde Ben bovenop om eens te k ken of er geen spoorbeambten in de nnbjjheid waren j maar julit op ditielfde oogenblik der reenigde Staten verbreken zouden voor te 1MB Dtf Amerikaanscbe minister van marine moet thaas een millioeo dollara hebben besleed om cleepï ooten aan te koopen welke bewapend laWoA worden Deskundigen in de Vereenigde Stalmi vinden dezen maatregel echter geheel onvoldoende tegenover de auetvareode Spaanscbe torpedobootan luvloedrgke loanciera te New Tork erkennen dat Mac Kmley vredelievend gezind is maar betoogen dat de leiders der EepublikeinBchfl partg hem onvoldoende steunen en daarom roepen die financiers liever oorlog dan deze EÓö demoraliaeereniJe onzekerhe d Beslist wordt in Washington verzekerd dat de ögeering besloten heeft Spanje m de te deetn indien dat niet reeda geschied ia dat de to stand op Cuba onhoudbaar geworden is De vgandelgklieden moeten spoedig ten einde gebracht worden de datum is intussohen niet vastgesteld Verspreide Berichten Frankuijk Ninr men zich zal herinneren werd inder tgd gezegd dat iu zake Dreyfus het licht nit LoD u zou komen En voor d twetde maal vooragtolt de Londensche Daily Chronicle t 1 ffans de optfdbaai making binnen zeer korten termga van allerbelangrgkate stokken iu deze Het zouden z jn brieven of liever stukken van de hand van Eslerhazy door hem aaO den Daitachen militairen attiché Voo Schwarz koppen geschreven En verder zouden het zijn twee brieven geteukend door Generaals die ia het Zolaproces een rot hebben gespeeld Da in vrgheid gestelde gedeporteerde Cyvoct beeft Donderdag te Pargs zgn eerste verkiezingsrede gehouden Hg noemt zich icand dat d amniBtiec en belooft dat bg als bg gekozen wordt nouit zitting zal nemen Ër werd weini gesproken maar vrjj veel gevochten ind ze kiezersbgeenkomst anarchisten en Bociaiisten van allerlei schakeering gingen etkflar te Igf over de eventueele verkiezing van Gyvoct die nooit zitting zat nemen of bg gekozen wordt of niet Generaal du Barnil die Vrgdag met zgn paard in bet Bois de Boulogne is geva len is ernstig gewond hoewel waarschijnlijk niei levensgevaarlgk Er was niemand bg toen het ongeluk gebeurde men vond de generaal in zag hij aan het tef enorergestelde einde van den wagen een ander hoofd opduiken en even daarna aprong de eigenaar van dat hoofd geheel boven op den wagen hinkte naar hem toe en Bbu herkende LoQ Garkina 11 XL Spring of ik sla I Ken rilling van angat voer Ben door do leden wellicht de eerste die hg ooit vnn zijn Ieren had gevoeld Hij begreep au dat Lon fras achtergebleven om naar hem uit te zi n Het werd hem duidelijk dat bij met toor en door geslepen mensohen ta doen had en dat het geen gemakkolgke taak was om ze de baas te blijven Ik had tooh beter gedaan met eerst eena met Sharps te gaan overlegden eer ik hierheen ging dacht hij Misschion loop ik te hard van stal Ze hebbsD een val gezet en ik ban er zonder slag of stoot ingeloopen dat ia zeker Maar we zijn er nog niet Aan verbergen was geen denken want Carkins bad hem reeds duidelijk gozien hij wist miaaohien wel reeda dat Ben daar as nog eer de trein zich in beweging stelde Hei daar 1 eohreeuwde Lon toea Bon eveneens vlug bovenop sprong pZoo leef jij ook nog riep Ben terug terwijl de trein heen en weer schudde een aoherpe bocht besohrijrende Zooala je ziet en jij zit in het net jou jonge zwozorik antwooidde Lon Je hadt allemachtig veel praats daar atraka ea je daoht zeker dat je heel Kewïork wei alleen aan kon maar na moet je er gen en bet een eenzame laan op den grond paard waf doorgeloopen De anti semietiache betoogiugen te Algiers duren voort Het volk wachtte een trein op waarmede een veroordeelde anti semietiache jonrnaliat die tegen zgn vonnis appèl bad aangftsekend naar de atad werd overgebracht om voor het Hof te versohgnen en escorteerde hem naar de gevangenis onder d n kreet Weg met de Joden die gepaard werd aan die van Vrgheid Er was een groote troepenmacht op de been die den troep uiteen dreef waarop men naar de gevangenis trok waar de heer Max Regis in hechtenis wordt gehouden Hier werden enkele ateenen naar de soldaten geworpen waarop deze een bajonetaaoval deden Spoedig wai no deerde hersteld Tien onrutatoketa zyn gevangen genomen De gouverneur de heer Lépine werd op een wandeling door de atad door de betoogera onder aanvoaring Tan dan bcpeder van Max Regis uitgejouwd Engeland De itorm heeft op do kusten van Engeland veel ongelukken veroorzaakt Ook binnenttands is er aan gebouwen en geboomte belangrgke schade toegebracht Te Birmingham stortte een fabriek in waardoor vier werklieden werden gedood en verscheiden gewond Het telegrafisch verkeer binuenatands en met hst vasteland werd verstoord DuiTSCHLAND op hevel van keizer Wilhelm werd Donderd igm ddai onverwachts de tweede brigade van de infanterie van cfe garde gealarmaerd om 3 uur Blond de brigade gepakt en gezakt op hst Tempelhoter Feld en omstreeks dezen tgd kwam ook de keizer aangereden Aan de brigade werden twee eskadrons dragonders en twee battergen artillerie toegevoegd en nu werd eeoyk spiegelgevecht geleverd tasachen een van het Noorden en een van het Znideu oprukkend leger Om halfvgf werd het sein tot den aftocht geheven en aan het bo fd van zjjn garde ioldalen kwam de keizer in de itad terug Het blgkt no dat Sleinleia en Oasard de twee mannen die onlangs wegens spionnagein den omtrek van Metz in hechte iis genomen werden kaarten van het land wilden uitgeven en daar de gegevens biertoe niet de militaire kaarten genomen mogen worden hielden zg op hunne wandelingen bg Metz aanteekeniog van de topograGsche bg onderhedeo toch aan gclooveu en ik zal wel torgen dat je wonachte je niet mot andermans zakea te hebben bemoeid Ik merk dat je nog net eveiveel hluf kunt slaan sla voordat ik je in het zand deed bjjten zei Ben Want niettegenstaande hg zeor goed inzag dat zgn tegenpartij op het oogenblik de maoht in handen had hielp het hem niets wanneer bg tich nu reeds dadelgk gewonnen gaf Er koa nog zooveel gebeuren Wij sohijneD beiden ia hetzelfde bootje ie varen zei Ben die zoo vast en stevig boren op den wagen stond ala ware hg een oude veteraan in den apoordienat Wat meen jo daarmee vroeg Lon Dat jy evenmin raoht hebt om hier mee te rijden ula ik Dat zou ja maar denken jong piepkuiken Hoa datP Ik ken den remmer van dezen trein en hij weet dat ik er op boa Hij is op het oogenblik bij den machinist maar zal wel dadelijk hier zgn om mij een handje te heipon om jou er af te d Zoo dus je duitt me niet alleen aan Waarachtig durf ik dat En toch wacht je op een regiment om je te helpea Bah I Ik heb je ééns een pak slaag geg en ea ik kan dit nog wol eens doen Ben deed jaiat als of hg een uitval wilde doen naar Lon en tot zjjn verbazing trok deze zioh zoo snel hij kon terug naar het aidere eiode van den wagen Bon volgde hem Carkina begon de zeres sporten af te dalen zioh steeds stevig vastfaoudFude Wordt vervolgd üék