Goudsche Courant, dinsdag 29 maart 1898

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdlenst 1897 98 Aangevangen i October TUd van Greenwlcb flOBDA ROTTI DAM 1 1 8 10 1 M ft u lu n n 1 1 i f S3ÏÏL j i ï n il r 10 1 io o u b liiui i u i t A 55 i as i 0 f V B e 8 40 10 8 7 S0 S tl 6 14 7 81 10 54 11 80 OTTÏRDAM SOÜDA 10 19 11 88 11 8 1 7 10 86 V 11 84 U 08 1 14 80 8 48 4 10 4 4 8 80 8 88 6 17 7 88 4 80 6 17 4 67 6 84 6 04 6 41 3 09 4 06 4 n 8 10 8 40 8 88 6 47 7 46 DBH HAAG OOUDA Hage 8 46 7 0 7 48 8 86 9 46 10 11 11 7 18 1 85 8 44 8 40 4 08 4 33 8 80 6 18 Toorb 8 6 10 17 1 41 j 4 89 6 18 Z Zww6 6 10 81 1 68 4 88 6 80 Zer M 6 17 10 48 t 0 6 04 6 81 jOoiid 646 7 48 8 18 9 0810 1610 6411 87 1S 60 8 17 8 14 4 08 4 SS 8 15 6 6 80 4 45 5 8 6 15 6 61 7 6 8 46 4 85 6 08 5 64 6 11 6 11 6 1 i ll 6 18 6 88 7 1 7 45 8 18 00 eOCDA DEN RAAS w bnikiduBUonluiMlle ZMtameer Zegnud Voorburg Btg 8 7 86 8 80 15 6 10 14 11 18 11 16 1 8 1 87 8 45 4 4 6 6 8 64 6 117 84 7 5 8 88 8 6410 10 8 11 16 aL7 4 8 4 1 40 8 04 lO lJ U 7 588 51 1 51 8 15 10 11 V 8 07 08 1 05 8 1 10 8 f H 6 1 08 48 154 10 44 11 45 1 46 1 10 1 05 4 15 5 15 5 58 6 6 M 8JI4 8 84 9 10 8811 5 11 44 U T B 1 0 H T 8 O O D A 6 88 7 46 8 49 9 1 10 16 10 88 11 86 1 8 08 8 68 4 48 6 85 6 86 7 86 6 88 8 06 10 86 11 88 4 16 7 18 1 48 8 84 I M 7 18 6 48 10 41 Ondgwttet 7 07 8 14 10 46 4 14 1 16 8 08 8 50 l ta 6 4 7 89 6 89 O V D A n T S 1 O H T I U i4l 5 M 6 t4 7 68 8 l 67 16 19 10 81 18 00 U 58 l iO 8 17 4 86 6 05 6 68 8 86 10 17 10 88 JilwU olnr 6 15 11 14 1 87 7 10 10 84 Woonlw WMri 5 48 6 10 ll tawkt 6 l 7 4 iM 9 8 10 6111 45 11 81 9 07 10 01 9 16 9 86 9 40 10 84 11 10 fo 9M l Ml ♦ l e o V D A A HSTtBOAU 10 67 11 1 4 11 1 5 M 7 51 1 16 10 17 10 86 Autvdw C St 1 1 U 6 1 1 86 1 15 IMl e U OostOlUJE HoiCOlBUX I Te Weenen is 4a ociul democrut Soniita tot lid TftD deo gsmoeiterMd gekocao Hg zatbet eenle ociul demoontiich tudtlid anWatnen iga D T D de dertien Uailachen die terecht kebbaa geekun wegene baldadigfaedeii ea Ternieling rao eigendom te Sua tgn zeven trügeaprolieD rgl Teroordeeld tot drie welteo en ééa tot tier maanden geTangenisetiaf Itau Da Secala het Milaanaeke blad ia Trydag in geheel lUliS in heilig genomen Terilag gerende ran het prorea van Criapi bad het blad geiegd dat de Koning minister diBadioi ten paleiie ontboden bad om hem tigelaitso Criipi tot eiken prija te redden Da joititie Tond daarin aanleiding om deo genoemden maatregel te nemen BtSLAKD j Te Sewattopol heeft men ötitdekt dat marineofficieren sich aan allerlei omkoopjog enz achatdig gemaakt babben Hoaderd officieren gn in rerband met deze zaak gearresteBr rgf daarran hebben lelimoord gepleegd Na n t ichijnt ui ook de eommandant ran bet amaldeel der Zwarte Zee Tan ign poit ontiet warden TiBiasioDis Snaa Twee miadadigera hebban een trein op de Sontbpacific Ign tot atilitaad gebracht en zich Tan SOO OOO dollara meeatar gemaakt Sriwi Bet geren Tan onderwgi in Spanje ia geen TOOrdeelig beroep Yalgena een opgaaf in de eOaaita de Madrid worden deondeiwijzer i in sleehta 7 provineiSn geheel of nagenoeg gflberl betaald In de andere gewesten is de achter aland raak zeer hoog In 14 bedraagt zg raa 195 000 tot 1 214 000 peaetas te zomen roim 6 millioen Er agn dorpen waar de aalariisen in twee oi drie jaren e el betaald zjjn en de onderwgiei bedelen I BINN3SNLAND 0 Hst theoretisch examen Tan cAodidatsn Toor deo gnad ran korporaal sergeant en raandrig by bet reservekader sftl te Leiden op 19 April en rolgenda dagen pluti hebben onder foorsittsntihvp tan majoor KooUtaaoi Ueij Den heer Nico de Haas te Botterdam Heêrlanda popolairan karakter komiek uX l Ipril a 1 zgn 25 jarig jabileam herdenken Onder den titel Onte Volksopvoediogf heeft dr D Bob b J B Wolteri te Groningen een aeer belangrgk werk aitgegeren Hy sobett daarin ons tegenirsordig opleidingstelsel en wgst daorbg aan welke veranderingen hij er in noodig aeht Qeldleening Araeterdain I In de eergiateren gebonden zitting van den gemeentersad te Amsterdam is de voordracht van Borgen en Wrtb tot het aaogaao eener 3 psrcents geldlseBiaif groot 1 17 200 000 aangenomen De heer Domela Nicawenhsia neemt in Reehi voor Allen afscheid als redacteur van het blad dat jniet heden vó6r 20 jaar door hem werd opgeriohfe Hg deelt daarin tevens mede dat hg voor nemeos ia op te treden ati redacteur van De vrge Socialist Een lieftallige verhooding MMriu Olpdla Hieuwnluik ICMtdnAt M Ml 9 48 O 8 x JT l De heer J Barendragt Aa bnrgemeester 4er gemeente Zaamtlag wonende te Teroenzen heeft aan de regeering verzocht hem wederom Toor een aar verlof te Terieenen om bnï en 1 zijne gemeente te wonen I De raad heeft nn met algemeene stemmen beilotee daarop aan Gedep Staten te adviI seeren dat er wooingen genoeg in het dorp t zgn en er dot geen aanleiding voor de I nitwoning bestaat maar daarbg den volgenden 1 weok te voegen die aan dnidelgkbeid n tU I te wenschea overlaat 1 Waar de heer Barendregt in zgn adres aan 1 H M de Eoningiot zelf efkent dat door sgoe I aaowezigheid in da gemeente de belangen der 1 gemeente geschaad worden met andere woorI den waar de heer Barendrecbt zelf per adres t aan H M de Koningin meldl dat zgo barI ge meesterschap der gemeente Zaamtlag etrgdt 1 met de be aogen dier gemeente onderscb gU I de raad dezer gemeente dit gevoelen voikooiea 1 Anders is het echter waar de beer BarenI dregt meent dat h t daarom wenscbelgk U 1 dat hg buiten de gemeente woont Hoewel 1 het fcbadelgk is voor de gemeente Zaams ag dat de heer Barendragt burgemeester dier geI meente is is bet toch in bet belaag dier ga 1 meente ia het algemeen en in dat der ge 1 meentenaren in bet bgzonder dringend noodig I dat het hoofd van het geaeentebeatanr in de I gemeente woont I De bekende caca f abrikan tan de beeren C J Van HoDteu Zooi te Weesp zgn voor 1 nemeos o een terrein in de gemeente Wees 1 I peroarspel groot ongeveer 46 hectaren gele en 1 naast hnn fabrieksterrein een park met onge 1 veer 500 arbeiders wooingen en 50 vonin ea 1 I voor employés te doen aanleggen 1 Eenige woningen znllen bestemd warden 1 voor winkelbnizen 1 Verder moet een rnimte worden aangewe en 1 voor nnziekuit voeringen met maziektsnt 1 zitbanken kiosken enz Voorts plaats vooreen I gebonw voor moziek en zangonderwgs en on I voor oitvoeriogen groot genoeg voor 1000 I1200 personen voor restauratie biljart en 1 leeszalen badbnis school voor lager onder I wgs met voorbereidende k a8 en oor c rca 1500 kinderen gymnastiek en xpeenninen ea 1 voor een eventneel op te richten kerk 1 De kosten zgn i it den aard der zaak og maar globaal te ramen Maar als men a n I neemt dat het parkalleen zonderde woningen I aan aanleg met ophooging en beplanting on e 1 veer f 250 000 zal kosten waarbg nog we 1 f150 000 komt voor waterleiding verlichting 1 rioleering enz dan mag meo aannemen dat het gebeele plan met de gebouwen eot niet 1 ver beneden de f 2 000 000 zal bigven Het voorloopig verilag der Tweede kamer I omtrent het ontwerp tot wgziging en att n nlling der militiewet ia bereids in drnk verschenen en bevat zeer oitvoerig da beachouwiogen daarover ia de afdeeiingen gevoerd Plaatsgebrek belet ons daarran thans een nitgebreid overzicht te geven Wg stippen daarom het volgende aan Het spreekt van zelf dat in dat veri ag dezelfde beashonwingen en tegenopmerkingen worden gemaakt o a ever opportuniteit over de vraag of omtrent den dienstplicht kan worden beslist zonder gelgktgdige hervorm ng dor levende strgdkraohten als reeds in de pers zgn gevoerd Op een panr ponten wenschen wg nu reeds de aandacht te vestigen Uit dat verslag bigkt tocb dat over de ontheffiog tan geestelgkcn meer bedenkingen zgn geopperd dan een onlange verspreid loorloopig bericht zou doen vermoeden Tegen die ontbeffing van personen die totgeestelgken worden opgeleid hadden veraoheiSene leden in beginsel b zwasr met t oog opde onbillgkheid voor beo die tot andere beroepen worden opgeleid Waarom ook anderendie gemoedsbezwaren hebben zooals de doops gesinden en de aanhangera van de Iser an Tolntoï el verplicht tot persoonlgken dienatplicht 88 18 9 47 10 18 Verder werd daarbg gewezen op Doitichland Frsnkrgk en Italië wasr aanstaanden geestelijken en ordebroedera geeae vrg telling of ontheffing raa dienst wordt verleend Andere leden achtten de vrgstelIingvanaaDstaande geestelijken en orde broeders ter eerbipdiging van de godadienatvrgheid en gemoedsbezwaren gerechtvaardigd Sommigen brachten hnide aan de regeeriog oor hetgeen zg ten behoeve vau da roomacb katholieken heeft voorgesteld waardoor de b strgding van dit ontwerp niet een specifiek room tcb katholiek karakter behoeft te dragen Ër waren ook voorstiEideis vaa den dieastpHcht die verklaarden tegen te zullen stemmen mdien de vrijstellingen voor geestelgken enz wegvielen Ëooigen weuBcbten de bezwaren legen de ontheffing vsn geestelgken weg te nemen door te bepalen dat de outbeffiog niet 7al verteend worden tenzg de belanghebbende bewijze geschikth id en bekwaamheid te bezitten om eventueel voor den geneeskondigen dieuat inteodance administratie of als aalmoezenier dienst te doen Overigens werd opgeonerkt dat het verleenen van ontheffiug voor andere nadeelig is wol worden in de plaats van ben die ontbeffing verkregen geene andere loteliog n ingelgfd maar de ODth iHogen vermeerderen toch de kansen der werkelgk dienenden om voor het bigvend gedeelte te worden aaagewexen Bovendien zoB de uitbreiding der ootheffingen er toe kunnen leiden dat het contingent op eenhooger cgfer moeat worden gebracht Verder werd de meening uitgesproken dat de regeeriog de vrgstelling voor de R Katho lieken verder aitbreidi dan voor andere kerkgeoootschappen bgv voor Doopsgezinden Eeuigen drongen aan op ontbeffing van ondeiwgzers in t belang van bet ooderwgs Vau de vrgatelling van ordebroeders werd eeuerzgds de vreei genit dat zg tot willekeur lal leidenEen aantal leden had bezwaar tegen de voorgestelde ontheMog van kostwinners Verscheidene leden drongen aan de vrgstelling van eeoigen zoon uit de militiewet te doen vervallen De aandacht van het publiek wordt er op gevestigd dat aan alle poetinrichtingen alsmede bg de depothoaders van postzef e a enz zgn te ve krggen postbladen voorzien van een po zegetafdruk van 3 van 5Vs en van 13 cent Deze postbladen konnen aan de bionenzgde beschreveu worden en daarna loegeplakt zouder meer eau een ndres respectievelgk binnen dt n kring voor bet locaalport binnen het Rgk en naar het buitenland worden verzonden zoodat bet gebruik van postpapier briefomslag en posttegel overbodig la Mits bet gewicht van den enkelvondigen brief 15 gram niet worde overschreden kon i aeo voorwerpen waarvan de iuslniting in brieven geoorloofd is zonder bgbetaliog mede j in postbladen worden gntdotan Er zgu tevens te verkrggen klein model I postbladen van 3 en van Ö j Cflut welke I in bet Ijiunenlandech verkeer gebruikt kunnen worden om in de grootere poRtb aden te wor j den gesloten en den gedresseerile voor bet I antwoord ta Jioneo Alle postbladen wolke vóór de verzending onbruikbaar worden doordat men zich ver I schrgft of anderszins kunnen aan de postkantoren ingewisield worden tegen nieuwe vooreen balven cent per stuk St Ct Gemengde Berichten Het bestaan der Rotterdam che Verneniging tot behartiging van de belangen van FondsenI houders zsl naar wg vernemen in eene buitenI gewone algemeene vergadering dezer dagen te honden voorstellen de vereenigiog te ontbinden en het archief over te dragen aan de vereeniging van Effectenhandel ren te Rotterdam De weg tot welvaart Wie u zegt datgg op andere wgze rgk kunt worden dan door vlgt en spaarzaamheid luistert niet naar hem want hg ia een giftmenger c 7 11 Dit woord van Benjamin Franklin bevat meer waarheid dan door menigeen op het oog vermoed wordt Nn de winter nagenoeg voorbg is begint in menig bedrgf eigenlgk het nieuwe jaar de nieuwe periode van arbeid pae Nieuwe hoop en nieuwe wenschen en uitzichten worden thans in t veld gebracht Gedurende de lange winteravonden wordt door menigeen nagerekend of bg izinktc of drgftc De wensch tot welvaart te geraken beeft ongetwgfeld ieder mensch en die wensch is natunrlgk en rechtmatig Niettegenstaande voor iedereen de weg open I staat weten weinigen hem te vinden of zg I kunnen hem niet letreden omdat hnn de noodige energie ontbreekt De uitsluitende gidsen op dien weg zgn arbeid en vlgt volharding en spaarzaamheid VVie een van deze gidsen verliest bereikt nooit zgn doel De goedkoope en gemokkelgke redeneering over het geluk ia slechte een gezichtabedrog door den luiaard uitgevonden om zgn nietsdoen te verschoonen Duizend voorbeelden uit het dagelgksch leven toonen aan dat de vader van een vermogend fabrikant vroeger een arme arbeider geweest ia die door arbeid vlgt spaar zaanibeid en volharding den eersten steen heeft gelegd voor de welvaart zgner naj omelingen en tal van arbeiders Het ia natuurlgk niet iedereen gegeven in zulk een omvang welvarend te worden maar het is toch mogelijk op kleine schaal en bg bescheiden wenschen wanneer men slechts een opeu oog heeft voer alles wat in het dagelgksch teven voorvalt Het goede voorbeeld van een buurman en nuttige wenken uit een boek of een blad waardoor tegenwoordig allo vindingen en ervaringen tot gemeen goed worden bieden hem voortdurend de gelegenheid de smid van zgn eigen geluk te worden De een vindt hier of daar een recept en vervaardigt nn zelf een artikel waarvoor hg gewoon was veel geld te betalen Een ander heeft in zgn veestapel jaar op jaar ongelnk door ziekte en verlies totdat bg zgn zoeken de mededeelingen van een ervaren fokker in handen krgg die hem dnidelgk de ooyzftkeu van zgn verliezen bloot legt Vlgt en volharding gepaard met de incht en het streven zich zelf te helpen maken hetdikwgls mogelgk slagen af te wenden en voeren tot welvaart Het gaat menigeen als den tragen boer van Samuel ISmilds en de weduwe met het wonderkiatje van Schmidt De meeste menachen zgn door den nood tot arbeiden gedwongen om het daaglgkach brood te verdienen en zg zien met wangunstige blikken naar den welgeatelde niet bedenkende dat ag den zelfden weg kunnen bewandelen Zg hebben arbeid eu vlgt maar missen de volharding en de spaarzaamheid zonder welke het niet mogelgk is de vruchten van den vlgt op de geschikste wgze te gebruiken Zy sparen op de verkeerde plaatsen werpen aan den anderen kant handen vol geld op straat Menige boer hestt geentgd en geld om een tgdschrift over landbouw en veeteelt te lezen waarvan hg veel nut zou kunnen trekken maar wel om kaart te spelen sigaren te rooken jenever te drinken en avond op avond iu de kroeg te zitten De door vlgt en arbeid verworven spaarpenningen zgn het die den welstand van het individu en dus ook van een volk uitmaken Helaas ia de spaarzaamheid den mensch niet aangeboren Zij is een product van nadenken en overleg van ervaring voorbeeld en opvoeding Deze waarheid geldt voor allen onverschillig of zg met hand of geestesarbeid hun I brood verdienen I Men meldt uit Utrecht Oader stormweder eu hevige wintjtdRgen I trokken de studenten gisteravond met fakkel I licht en mnziek door de stid ter viering van I den dies die bedeu plaats viudt en brachten I eene serenade aan den voorsitter van het corps I en eenige professoren Na afloop der serenade I Oudejaarsavond op de sociëteit Eenige I honderden teerlingen der avondscholen maak I ten Tan dit studentenfeest gebruik om op bet I Domplein robdom het s andbreU vnn graaf I Jan van Nassan onder het tingen ven vader 10 86 11 18 10 04 10 11 10 18 10 8 10 84 8 8 80 8 81 t 86 7 88 8 0 1 0 i U 5 8 48 t lO lO U 9 87 10 0 O 84 10 01 8 10 10 07 10 89 7 18 7 88 0 8 10 08 9 84 8 9 8 7 48 8 M 10 1010 88 10 84 10 64 I landsebe liederen ten jubeldans uit te voeren Uit VlisMngen meldt men dat Vrpa avon de Hollaed cbe Loodakotter 15 uit zee is ternggekomen met gebroken boom De schipper is zwaar gekwetst aan de hand eu twee vingers zgn verbrijzeld Van de nacntmsilboot gistermorgen aangekomen was de reddingboot verbrgzeld door atortzeeên Gisteravond ia de dagmaitboot door storm eerst te zeven uur aangekomen Het Nbl V Ned c schrgft Io een der bladen komt een dringende bede om hnlpc voor ten behoeve van bet nezin van een ondprwgzpr die op 32 jarigen leeftgd plotaehog ia overleden nalut ude eene weduwe met zeven kinderen waarvan bet oudste i auwelgks tien jaren telt Hst oudste tien jaren Die vader moet dus op 21 iirigen leeitgd gehuwd ega A ls bewgs dat de man uiet oor de toekomst der zgoen beeft kunnen zdrgen ordt er bg gevoegd dat hg geen peraoorlijk vermogen bad en een jaarwedde van f 450 genoot Geen rermogeu op 32 jarigen leeltgd een inkomen vaa f 450 a jaari en zoo iemnod is op 2l jarigen leeftgd getrouwd 1 la het wonder dat er armoede beetscht als elfs ontwikkelde pers oeu niet beseff in dat het misdaad is op zoo jeugdigen leeftgd reeds een hulsboadi g te vestigen wanneer men geen meerdoren en beteren waaiborj voor de toekomst heeft c Het HaagBche Dagbladc verneemt dat da sergeant der infaoterie Van C te Hoorn die op zulk een wreedatrdige wg e een bond afmaakte voor den krygsraad zal terechtstaan Voor het examen vaa commies der belastingen in het voorjaar te hcuden hebben zich reeds meer dan 600 sollicitanten aangemeld In de De Sollicitant deelt een onderwgzer mede dat een leeriing oit zgu kla die vroeger vlot las tbani lezende geen woord meer Ban uitbrongeo Voor ier weken laa de jon gen uog goed Aan zgu sitraakverniogen ligt het niet bg spreekt goed Van opzet is geen sprake Ook de ouders begrgpen er nittivan De knaap pant lich tot schreieiis toe in maar tot lezen brengt bg het niet Men meldt uit Ngmegen dd 26 dezertn de heden gehouden algemeene Vergadering van commiaaariBsen der venuootscbap van de firma H C A Ttiieme is met algemeene stemmen een voorstel aaugenomen luidecde ongeveer De vergadering van oordeet dat bet van groot belang is de drukkerg in tand te houden en vertrouwen stellende in de te benoemen liqnidateuren de heer n M Tim merman en mr Hulticher besluit tot ontbieding der veBnootsohap f STADSNIEUWS GOUDA 28 Maart 1898 Uitslag der toelatings examens voor de RgksnormaaUeaaen alhier Toegelaten tot de 26 Klas De meisjes M 0 Berman A C Hnber N van Veen Tot de 1 klasse De Jongens P Glavimana A H Prank J G van Dam AI R v d Putte C A de Vries J A Via P in t Hout T Blom N Woeasdregt en A de Beun De meisjes K J Grendel C M Griffioen M P Glavimans C Vergeer O van Egk A fl T d Toorn R Cats M A v d Kaag 4 trokken zich terug en 4 werden afgewezen In het café 8chaakbörd alhier werd Zaterdagavond een openbare vergadering gehouden van de Kiesvereeniging 0n3 Belang waarin als spreker optrad de beer D de Clercq van Nnnspeet Deze had gemeend vooral met het oog op de jonge kiesvereeniging voor welke hg optrad een geschikt onderwerp te vinden in de taak der Gemeente Spr begon met te wgzen op de echt demoeratiachen vorm der onde Germaanaehe Gemeenschap Algemeen stemrecht in de volksvergaderingen gemeen schappelijke grond waren bg ben te vinden Lan amerhand ver0auwde echter de energie de gilden bewaarden nog langen tgd het evenwicht in de Gemeenschap tot de Fransche revolntie kwam die alles omverwierp alles op een andere leest schoeide Voor de machthebbenden leverde zg veel voor de groote menigte zeer weinig op Met de Fransche revolutie deed de Manchester School haar intocht Het valBcbe begrip van de ware vrgheid de Gemeente moet zich nei ens mede bemoeien vond ingang Zoo was de toestand der Gemeenschap ziek geworden egoisme vuig eigenbelang trad op oen voorgrond en deze verderfelgke baccil moet verwgderd worden In Engeland toont zich een krachtig streven daartoe in 1834 werd daar de wet on de kinderarbeid ingevoerd veertig jaren later volgde Nederiand dit voorbeeld Spr herinnerde hier aan de bekende Hollandachonacbtschuitf en wees op het aanhangige wetsontwerp betreffende Leerplicht De Germaansche gebruiken zgn t best bewaard gebleven in t democratische land bg niinemendheid n l Zwitserland Daar kant men aog volksvergaderingen en volks stemmingen onlangs besliste hek referendum over het oTernemen van spoorwegen Spr toonde aan dat tal van ondernemingen door particulieren geëxploiteerd worden niet met het doel om de Gemeenschap van dienst van nut te zgn doch alleen uit eigenbelang steeds staat op den voorgrond de vraag verdien ik er wat mee en blgf ik buiten de handen der strafwet In Engeland begrgpt men meer en meer dat de Gemeente werkzaam moet zgn tot nut tot welzgn der Gemeenschap Spr besprak uitvoerig de oplossing van bet woning vraagstuk in Engeiond de logeerhuizen die in de plaats der volkslogementen voor rekening der Gemeente zgn opengesteld de verlichting met baar indirect voordael van vermindering der misdaden bewaarscholen openbare parken en speelplaatsen restauraties gasfabrieken trams leeszalen enz Opmerkelgk is het dat bg uitvoering van wej ken van gemeentewege steeds de bonen gestegen zyn terwgl de arbeidsduur verminderde Thans ia men in Engeland bezig met het plan de uitvoering van alle werken in eigen beheer der gemeente t doen De werkeloosheid wordt hierdoor zoo niet voorkomen dan toch zeker sterk verminderd Na de pauze ging de heer de Clercq over tot de beschouwing van den toestand in ona land Ër ia bg ons ook een streven in de goede richting merkbaar de gemeente Botterdam beeft haar eigen gas en trama Arnhem heeft een raa sa krotten opgeruimd in t Klarendal Vlaardingen heeft 17 bunders grond in erfpacht gegeven voor deo bouw van woningen IJmuiden heeft een rgksvischhalStoombooten en veereu worden door de gemeente geëxploiteerd musea worden vrg toegaiikelgk gesteld spaarbanken werken nuttig Opmerkelgk vindt apr het dat de brandweer wel doch de asaurantie veelal niet in handen der ge Ten slotte wees de Heer de Clercq er op dat een kiesvereeniging als tÜns Belang veel nut kan stichten door leden af te vaardigen die werkelgk de belangen dbr Gemeenschap willen bevorderen en niet de bevoorrechting van enkelen zoeken Aan het debat werd deelgenomen door de bh Moatagne en Carrière die door den spr van repliek werden gediend waarbg bleek dat zg vrg wel met den Heer de Clercq instemden De Heer v d Ree voorzitter defkiesvoreeniging lOns Belang bracht den spr dank voor zgn schoone rede eu waa daardoor zeker de tolk der vergadering die niet zoo fiink bezet was als bg een vroeger optreden van den heer de Clercq Aan de bestuurstafel bemerkten wg ook eenige open plaatsen In de huishoudelgke vergadering die op de openbare volgde is het bestuur der kiesvereeniging Ona Belang weder compleet gemaakt Het claseioaal bestuur van Alkmaar heeft zich tot de sjoodale rommissie gewend met een adres waaria bet den wensch uitdrukt dat san het verzoek an het classicaal bestnar van Gonda in zake van de doopsbediening niet moge worden voldaan Van dit adres ia mededeeliug geschied aan de overige classicale bestureo in do Ned berv kerk met h t verzoek om daaraan adbaesie te schenken Op 20 December a s zal het 40 jaren geleden zgn dat de generaal majoor C O van Keateren inspecteur der infanterie benoemd werd tot tweede luitenant Alvin i u Rijn In sterke bewoordingen laakte bet raads id M de Jong io de raadsverj iadering het verhoogen van de jaarwedde vau den burgemeester door de regeering tegen het advies van dan raad De post voor da verhooging der jaarwedde van den burgemeeftter werd daarna niet op de begrooting gebracht wel die voor den secretitri Hazebswoudk Alhier zgn gebonden vergaderingen van ingezetenen bgeeogeroepen door den heer mr J Broyn burgemeester met het oog op de iohuldigiugsfeesteu Twee commissies ieder van 10 leden zgn gekozen de eene voor het dorp on de andere voor den Rgndgk De borgemeeBter is eere voo zitter OtiDEEKBRK a d IJbsbl Io deu nacht van Vr jdag op Zaterd g omstreeks half twaalf geraakte de schroef stoomboot Aurora directie Van der Maden e Amsterdam nit haar vaarwater en voer zg op de acboeiing van de steenfabriek van den beer Hoogeodgk Cappellen alhier w Ike zeer beachadigd werd De Aurora werd Zaterdagmorgen afgeaieept door deüudewaterFohe boot en kon daarna haar reia voort zetten Haastrecht De Haastrecbtsche kiesvereeniging heeft met algemeene stemmen tot candidaten voor het lidmaatscbap der Provinciale Staten van Zuid Holland gesteld de heeren P Van der Hoog A Kngff Hzn en Mr D N Brouwer aftredende leden De Haastrecbtsche kiesvereeniging benoemde tot leden van het bestuur de heeren P C Muller te Haastrecht en A de Jager nit Vliet in de plaats van deu heer H van Zanen Muller die als zoodanig heeft bedfl nkt en van den heer A Breedgk die de gemeente Vlist metterwoon verlaat In de plaats van den heer H van Zanen Muller werd de heer P C Maller tot secretaris der vereeniging benoemd Lbkkbekerk Door eflo ingeeetene zgn midden op h ei dorp aan deu straatweg 3 buizen aangekocht eu met het vierde is men voor aankoop iu oflderhandelintf Die gebouwen zollen gesloopt worden om er mar men zegt een gebouw te plaatsen voor een bewaanchool Waddinqsvëbn Vrgdsgmorgen baj dP arbeider P V d B alhier het ODgelJk in eeu eg te vallen twee tanden drongesf door zgn kleereu heen eenige ceotimetftrs diep in den rug wurvan een ernstige bioedstortiog het gevolg WBs Oddewater Door de Staatsspoor zul aan het tatioo alhier een bergplaats voorgoederen woideo gemaakt waaraan groote behoefte bestaat VKRSCHEIDENEfElD Een brigadier van het 5e Regiment dragonders in garnizoen te Compiègne de 22 jarige Paul Lefèvre varacheen dezer dagen voor den krggt raad onder de aanklacht van schandelgke mishandeling van een mindere Den lOn Jan jl waren 21 manschappen vau het regiment gestraft met politiekamer Lefèvre waa gecommandedrd om over de gestraften in het arrestantenlokaal toezicht te honden van welke taak hg zich op een bgzondere wgze kweet Des s avonds gaf hg aan de dragonders Bourgeois en Mèry last op bloote voeten op den steenen vloer van het lokaal den militairen pas te beoefenen Dit liet hg de ongelnkkigen zoolang doen totdat Mèry met ernatig verwonde voeten en uitgeput van vermoeienis neerviel Lefèvre ranaelde hem echter af duwde hem een in urine gedoopt eind sigaar in den mond eu dwong hem opnieuw te exerceeren Telkens als de beide manschappen hun beul passeerden kregen zjj een slag met een lederen koppel op den rug Dit spelletje duurde tot 10 uur s avonda eu werd gevolgd door een tooneel te walgelijk om het te beschrgven De brigadier Lefèvre werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf Iu do vorige weok d U 15u heeft men te St Petersburg een buitengewoon prachtig noorderlicht gehad zóÖ bel en zóó schoon dat prof Kaigoro off cuoetateert dat men sinds 1870 zulk eeu prachtig licht niet gezien heeft Tegen 9 uur begon aan den horizon een helgroene kleur op te stggeu In den beginne was de streep zeer smal maar allengs werd g broeder en etneg al booger eu hooger van t Oorten naar t Westen Eenige dezer lichtvloeiingen bereikten de hoogte van het zenith en al spoedig was de gehaele noordeigke helft vau den bemel in een prachtigvu lichtiluier gehuld waarvan de boog ttj raud dit Gioot Beer en de Waterman bereikte Op dit helgroene frond bewogen zich heldere lichtzuilen heen eu weer Ongeveer een uoi lataf giu de zuilenverscbijning lu een lintvorm overt wsftrbg aommige deeten io rijen over elkander Bcboveo Vau N ord Oost verhief zich met eso neiging naar het Noorden een Unge lichtntraal aUof die uit een door deu horizon bedakta elektri cbe lantaarn met reflector kwam Ib deze straal was het licht onrustig de lichtgolven vibreerden vau ondiren naar boven Allengs biigon de geheele Iichtvürsphijning alt te golven t U weerscheen de bemel van een bleek groenen schgn Dat oogeublik scbigft een ooggetuige aan t N v d D was vaa een ootaettende schoonheid Om 10 uur ging t licht in een booglicht over waaruit nu stralen schoten zoo bel als het maanlicht deze stralen bewogen zich langzaam van rechts naar links Op dtt oogeoblik zag men in het Zuiden een groote licbtkroon Den geheelen uAcht dnurde het lichten voort Een dame van de Ëngel che aristocratie die de gebeurtenissen aan de Enropeesche ho en uanwlett nd nagaat heelt een Igst opgchteld ven alle voretelgke personen die den academi o en doctoragroad hebben verworven Eeraiens is dat koning Oscar van Zwedan die tot doctor honoris causa bg de Weenacbe filosoSïche faculteit is gepromoveerd verder ber log Karal Tbeodoor van Btieren een tegenwoor dig wereldberoemd arts prins Lodewyk Ferdinand van Beieren ia eveneens doctor in de mtdicgoea groothertog Wilhelm van Mecklenburg lenburgStrelitz dr of citil law mees er in de reebten geworden aan de Oxfordacbe Uui veraiteit Ook de beide ne en van den groothertog zgn doctoren weldra tal hertog George Alexander docter in de filoiofie zgn en hertog Ksrel Michael eveneens Nn volgen drie doctoren oit het huis SaksenWeimar Eisenach en wel de regeerends groothertog Alexander docter honoris causa en sedert 1853 ook rector van de wereldberoemde Oniversiteit te Jena zgo broeder prins Edoard ia doctar in de rechten en prins Ernst majoor in WortembergBchen dentt is dit eveneens Het laatst in de rg komt prins Max van Saksen die zooals bekend is vóór een jaar tot priester werd gewgd Bovendien noemt de dame oog een rg dragen van dootorititeli naar den stand gerekend misder hooggeplaatste vorstelijke peraonen De Dttitschu rgkakanselier vorst Ghlodwigiu Hoheolohe is docter honoris causa van de Universiteit te Würtborg Vorst Bismarck is dit eveneens van bgna alle Dnitscbe Universiteiten Verder zgn nog doctor in de rechten erfprins Lothar Metternich prins V ctor von Ratibor prins Frederick Sch warzen berg prins Wilhelm von Stolberg prins Rudolf Hugo Maximiliaan van Tburnen Taiis vorst Alfred Wiodifchgratz vorst Lsigi Rnspoli prins Alexander von Pominaki vorat Alexander Lobomirski e a Doctor in de filosofie ia de broeder van de koningin vin Rumeuië vorst Wilhelm zn Wied De Universiteit Göttingst heeft tot rector magoificuB deu regent vaa Brnuawyk prins Albrecht van Pruiaen Hoe een cemenlarbeider gered is Door hem zelf verhaald Eet reporter van de West Kent Advertiser heeft de geschiedenis gehoord van den Hr Arthur Court op welke wgze hg voor zgn ganache leven gebrekkig had kunnen worden het is een jongmensch van 21 jaar wonende No 12 Albert terrace Swanscombe Ziehier de geschiedenis door den Hr Court verteld ïk werk sedert eenige jaren voor de ovens van de cementfabriek der Heeren J B White and Son en in het jaar 1895 voelde ik plotseling pgn in mgne voeten en enkels In den beginne was het zoo gering dat het de moeite niet waard was er over te spreken ik lette er niet op maar in plaats van beter te worden werd het hoe langer hoe erger ik beproefde verschillende geneesmiddelen maar zonder eenige uitwerking en ik bezocht een geneesheer die mg eenige raadgevingen gaf maar zulks gaf mg niets Ik werd hoe langer hoe erger ik ging zoo goed ik kon op krukken naar mgn werk tot dat ik eindelgk gedwongen waa mg al te bed te leggen Ik ondervond vreeselgke pgnen en ik had meer dan een half uur noo 0 1 l f te leggen een s L j è afstand van ouge ij p jj x honderd roe ArK W den Ik moest op handen en voeten naar boven klimmen Hebt gil geene andere rutdgevingen gevraagd Ja antwoord de de Hr Court want boven en bohslvo ik mgne beenen met verschillende smeersels inwreef bezocht ik een Instituut te Londen en men zeide mj dat ik aan spierrhumatiek leed maar ik ondervond er niet het mina goed van Maar thana zjjt gg welvarend la ik gevoel mg gelukkig te kunnen zeg gen dat ik welvarend ben Na bgna een jaar geleden te hebben sprak een mgner kameraden mg over de Pink Pillen van Dr Williams voor bleeke Personen en zeide mjj dat een zgner vrienden te Huil lid van de Vereeniging van Scheepstimraerlieden die gedurende langen tgd aan verlamming geleden bad door die Pillen genezen is geworden De geneesheer had hem als ongeneesbaar aan zgn lot overgelaten en daar men dacht dat hg uiet meer zou kunnen werken gaf de Vereeniging hem een gift van L 50 Hg werkt thana en wel sedert eenigen tgd reeds Ik had bealoten de Pillen te probeeren Ik nam drie Pillen per dosis en nadat de eerate doos verbruikt was gevoelde ik mü wat beter en ik ging zoo voort Daar ik door ging de Pillen te gebruiken verdween de pgn van lieverlede tot dat zg geheel en al verdwenen was Eene uitlegging De Pink Pillen van Dr VVitliams werken rechtstreeks op het bloed en het ia daarom dat zg nitatekend zgn voor alle klassen der maatschappg voor de genezing der alechte spgsverteriug bloedarmoede en rhumatiek klieren chroniache belroos en om aan de bleeke en geelachtige gezichten een gezonde kleur te geven Zg zgn ook een apierveraterkeud middel voor de zenuwen en ruggegraat en hebbeu ook vele gevallen van verlamming ruggemergstering zenuwpgn St Guydans en zenuwachtige hootdpyn genezen Men kan ze thana verkrggen bg Dr Williams Medecine Company 46 Holboru Viadnct Londen E C maar zg zgn slechts echt met de geheele naam Dr Vfilliaras Pink Pills for Pale People Prijs 1 75 de doos 9 per 6 doozen Verkrggbaar bg 8NABIL1É Steiger 27 Rotterdam eenig depotbonder voor Nederland en apotheken MARKTBERICHTEN Binnenlandsehe Granen EOTTERÜA M 21 M rt 1898 TABWK per H L 6 75 J 0 perlOOK G 9 8S a 10 50 Cnid per H L KOBOE per H L 4 80 i 6 5 WINTMGBBST per H L IJ