Goudsche Courant, donderdag 31 maart 1898

1985 4187 6839 9844 IS778 16493 17M4 90659 1960 4311 fï868 9860 1S786 liiU 17684 S0ti6 1970 43H 6939 9893 13845 1S614 17716 20636 1973 4304 6933 989K 18868 1G 39 I76fi6 30688 1998 4310 6940 9971 1386S l5 99 17955 80638 3050 4333 6979 1003L 1S869 1 638 1B034 30 86 3121 4331 704410106 18875 1B674 18058 30694 3l 7 4352 7179 10328 1390 15703 18104 30881 8185 4902 7330 10310 13908 L57S8 IHIA 20886 2359 4514 7843 1U313 139 5 15779 18188 30951 2389 4548 7344 10396 13957 15873 18136 309 8 2 56 4581 7367 10398 13965 16907 18149 809 8 2405 4616 7264 10106 vrouw de grootmoeder Zyn geweer nogmaals ladende legde by koelbloedig op haar aan en haalde over Ook de oude vrouw had opgehouden te leven de geheele familie was uitgemoord De moordenaar is gisteren te Lissieox aangehouden Hy heeft bekend ook de dader te zyn van verschillende te Suiut Piere ior Dives in Calvados gepleegde mi daden tiommige berichten noemen diefalal de dryver van de misdaad andere spreken van een wraakneming gsven echter niet toe zoodat by Ter Braake en Van Santen bet werk gestaakt is doelde aardappelen bestaande nit vier verschtllende soorten zyn nit Duitsch and ontboden en zullen worden aitgspoot om daardoor b tere soorten aan te kweekeo Het zetmeel gehalte au die soort o is ruim IVg maal zoo groot a a de daar beatainde soorten STADSNIEUWS GOUDA 31 Maart 1898 Tegeliik met dit nummer verzonden wg aan onze abonné s onder couvert een fotografie van het monum nt dat ter nagedachtenis aan Mr A A van Bergen IJzendoorn zal worden opgericht in den Inin door wylen genoemden heer aan de gemeente geschonken en thans een deel nitmakende van het plantsoen Tweetal by de Gor Kerk A alhier da J R Dykatra te Joure en ds S O Los te De Lier Door de daist r ii misleid wellicht ook tengevolge eener beroerte of derge yke ongesteldheid is Zatsrdagavond te Midwotda de weduwe van den veearU G Olgers io een gracht onmiddetlfik aan bet sleenen voetpad gevallen en jammerlyk verdronken Ze bad bezoek gehad en bsr vrienden een eindje op weg gebracht Door de politie U Rotterdam wordt een nader onderzoek ingei t ld naar de oorzaak van den brand in de Kembrandtstraal aldaar waarby mej Gilet om het leven kwam Volgens aangifte der bloedverwanten zouden eeniga voorwerpen van waarde verdwenen zyn uit het woonvertrek alwaar de brand niet gewoed beeft Op last der justitie is het verkoolde lijk naar het lykenhnia op de algemeene begraafplaats o vergB bracht ALDOOR vi ndt men de roimste en schoonste Sorteering LINNENGOED Dames en Heeren GLACÉen STOFHANDSCHOENEN by A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Teiephoen Xo 3t Beurs van Amslerdam Eiuïgen tyd geleden werd te Pernis aaubesteed het nitbaggpren der haven Hot blijkt thans dat in de voorwaarden niet vermeld ia wanneer het werk klaar moet zyn De aao nemer heeft dus den tgd Donderdag beeft voar het Hof der Seine zekere Frae oia Noel terecht gestaan wegens salBchheid in geschrifte Deze man die reeda 27 zyner levensjaren in gevangenissen heeft doorgebracht las na het pleidooi van zyo advocaat eene zelfverdediging in verzen alexaadryuen voor keurig van rym en maat mair de niet verhinderde dat hy tot vier jtar gevangenit tien jaar verbod an verblyf en 100 frcB boeti veroordeeld werd Te Londen wonen door elkaar 196 menschen op de 1000 vierk metera en ta Parys 265 maar U Napels 939 Natuurlyk U de dichtheid der bevolking in de arme wykea van de eerstgenoemde hoofdsteden veel grooter maar toch bereikt sy daar op verre na niet bet schrikwekkende cyf r au Napels 1254 een cgfer dat byna onmonelyk klinkt ook ala men met verdiepingen rekende aanneemt dat er vier laj en menscbeu boven elkaar zouden zyn Op de tentoooslelling van vee en paarden gisteren te Rotter tam geboodeo werdea o a bekroond voor A Gemest vee Voor bet fijnsteen zwaarstevarken onverschillig van welk ra Ie prgsGobr V d Geest te Zwammerdam 2e prgsidem 3e prys idem B Niet gemest vee Voor de beste vaarkoe S prya J Brouwer de Koning te Haastrecht C Melk en drachtig vee Voor de bestekalfdragende koe minstens 7 maanden drachtig Ie prys J W Clant te Alphen a d Ryn E Paarden geboren in Nederland Mer riepaard n geboren in 1895 2e prys A v d Spek Jzn te Bleiswgk Merriepaarden geboren in 1894 4a pryi Pb van den Brsggen te Waddinxveen Merrie en roinpaarden geboren ia 1893 of 1892 4e prijs A ven der Spek Jzn te Bleiswyk met een ruin Merriepaarden ten minste 9 maanden drachtig I geboren in 1891 of iater 2 prys Ph van den Breggen U Waddinxveen slotkn 877 Vrkrs 8ï l 97 loa 88Vl 84 86 29 MA VET SiraaLiND Oerl Nod W S 2 dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoBOja Col Geudl 1831 88 4 iTiLiB Inschrijvmg 1862 81 6 OosTBNB Obl in papier 1898 6 dito in zilver 1868 5 PowvVQXh Obl met coupon 3 dito ticket 3 aualAND Obl Biunenl 1804 4 dito Gecons 1880 4 dito bij Both 1889 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpiNJZ Perp t sohuld 1881 4 TuEKlu Gepr Oonv loen 1890 4 Geo leaning serie D Geo Ie ning serie C ZuiDAn Rap V obl 1892 6 Meiioo 01 1 Buit Soh 1890 6 Vbnbzuei 1 om 4onhep 1881 A M8TEBDiM Oljlinatien 1896 8 EoTTBBDiH Slod loon 1894 8 Neu N Afr Handelsï aand Arendib T8b Mü CorliSoateo DeliMaat ohapp i dito Am Hvpothoekb pandbr 4 Cult M j der Vorstenl aand s Gr Hypolbeekb pandbr 8 i Nederlandsnbe bank aaad Ned Handelmaalsoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 aott Hypolbeokb pandbr 3l i L tr Hypotheekb dito 8l i OosTiNB Ooit Hong bank aand KüSl Hypotheekbank pandb 4 i Ahbbika Equt hypotb pandb 6 Maiw L G Pr Lien eert 8 Ned Holl IJ 8poor Mii aand Uil e Eipl at apw aand Nod Ind Bpoorivegnl aand Nod Zuid Afr Spm aand 9 dito dito dito 1891 dito 5 lTiJ lBSpoorwl l887 89AEobl 8 Zuid Ilal Spwmy A H obl 8 Polen Wartobau W oenen aand 4 EUSL Gr Busa apw Mij obl 41 Baltiaobo dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aauil 5 Knrak Jh Azo 3p kap obl 4 dito dito oblig 4 Amebik Cent PacSp My olil 6 Chio k Vorth W pr v aantl dilo dito Vi n 8t Poler obl 7 Denver il Bio Or Spm eert v a Illinoia Central obl in goud 4 LooiBV Va bvill Cert v aBnd Meiioo N Spw Mtj Io byp o 9 Mia Kanias v 4pot prof aand N ïork üntaaiok Weit aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Io liyp in goud 6 8t Paul Minn k Irfanit obl 7 Un Pao HoofVijn oblig 6 dito dilo Line Col 1 hyp O 6 OANini Can Soutb Cert v aand Vbs C Ball k Na Io b d cü Amaterd Omnibus Mij aand Roltetd Tramwog Maati aand Nbd Stad Amflterdara aand 3 Stad Bottordam aan 3 Bbloie Stad Antwerpen Mil 2 i Stad Brujiol 1889 2 Ho o Thois Begullr HetellMh 4 OosTENB Staatalcening 1890 5 K K Oo t B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Bet Hvp Spobl oort Men meUt uit Deo Haag De aanleg van een weg achter het HolUnd Bche apoorwegststioo beeft geen vertraging ondervonden van htt werkat iken van de schippers die zand moesten aanvoeren want de aannemer beeft ander personeel in dten t genomsp dat na onder politie toeaieht de zandBchuiten naar het werk breogt ï 86V 18 68 18 981 98V 987 iiM J 64 88 26 102 987 867 100 8 66 660 466 lOOV 100 804 143 691 lOlV 101 1291 97 801 80 1167 113 8061 211 100 65 691 1637 961 75 1011 102 121 1891 11 10 V 104 ll s 16 76 Mr P J Troelstra deelt in De Sociaaldem kraat mede dat een vermogend belangstellende in de zaak Hogerhuis op zich heijt genomen den overtocht van Paolus tao Djjk nit Amerika te betalen In den loop der week zal de hiervoor bdooodigde som Toor dat doel worden gedeponeerd opdat van Dyk de zekerheid bebb indien by mr Troelstra aanklaagt hot ticket 2e klasse en by aankomst alhier zyne i 3 75 per werkdag F zullen ontvangen Maandagmiddag had op de villa Maratritsc onder Heemstede hwoond door den hoer Ëerens een treurig ongeval plaats Ëen zoon van genoemden beer die niet al te wel in het hoofd was sprong oit een raam der eerste verdieping en brak den nek waardoor de ongelukkige onmiddellyk een lyk was 103 BT 86V Te NoTT York wil men een miatschappy oprichten met een kapitaal van een miljoeu dollars tot oprichting van een hotel alleen voor dames beotemd Moordrecht Met ingang van 3 April is benoemd tot burgemeester dier gemeente den heer AOh Snel Een Duitsche doctor verzekert dat het eten van appeh D voor 1 onmiddellyk voor t naar bed gaan een oitst keud midd t is ter bevordering van de g zondheid De app l levert naraelyk niet alleen een voortreffelyk voedsel maar bevorderd tegelyk d spysverteering De appel bevat meer phospborzuur in licht verteerbare verbindingen dan eenig ander plantendeel op aarde Zyn gebruik byzonder direct voor talapen gaan werkt voordeelig op de berseDen zet de lever aan bewerkt de matigen slaap ontsmet de mocdholie bindt bet overtollige maag£uor bevordert de werking der nieren gaat de steeovormiog t g n en voorkomt verschillende verterinKBmoeiUjkbeden Haastrbcht Gedeputeerde Staten van ZnidHoltand hebben by bon beslait van 22 Maart 1898 hat presentiegeld drr leden vao den gemeenteraad alhier nader vastgesteld op f 100 ingang 1 Jannari 1898 Woerden Tot bevordering van den aanvoer van vee op de io April op Woeosdagu vallend veemarkten beeft de afdeeling WoerdeD der Holl Maatschappy van Landbouw besloten premiën uit te loven voor de grootste aanvoerders tot een bedrag tbu f 20 f 10 en f 5 Jaap Eden en Cissac geëngageerd door Tom Eek voor een tournee door de Vereeni de Staten zyn Zondag behouden te New York aangekomen Lekkkrkerk De viBScher P Rietveld alhier bad eergiat ren een vreemde ontmoeting Toen hy zyn dsgelyk ch werk verrichtte met het lichten van zyn palingfoiken had hg er eeu by die geen paling doch een otter inhield welke er io was gerwommen en verdronken Doordat die dieren nog al pryzig zyn was het toch nog een bait enkaaBJe voor hem LopiK Ds F W J Wolfalhier ii beroepen by da Ger Kerk te Amemniden Door de boowpolitie zyn aan den Pkntaneweg te Eottetdam eenigo huizen als bouwvallig afgekeurd Deze hnizen hebben dan ook si zes jaar gestaanMaandagmiddag is door den gemeente veldwachter J E 9 d Pla4 te Orerschie aangehouden wegens bedelary Jan O woneode te Rotterdam die in het bezit is gevonden van raim f 18 aan kwartjea dubbeltjea centen en halve eesten 1 357 S taats loterij Sa Klawo Trokiing van Woomclag 30 Maart No U348 1 00 1441 400 6 V No 45S4 6S0Ii 9288 10605 en 13028 ieder No U 100 PriJKGn Tan 30 01 2410 4631 739 10124 121178 16006 18145 23 2486 46t6 7418 0531 130U6 16046 18U6 7 2528 4659 7487 10684 13119 16101 18194 76 ïjSI 4820 7S46 10693 13176 16106 1817S 115 2676 49 H 7619 10720 1M27 16217 18238 165 2606 4 69 7690 1074 13341 16S66 18240 214 2970 4990 7698 10749 13342 16S07 182113 219 974 B045 7718 ll 954 13Si9 16310 18306 299 2687 61S9 7773 10973 18369 16823 18328 858 2704 5879 7788 11028 13371 16S74 18486 858 2707 5293 7889 110 3 18610 19404 19487 394 2715 5343 7913 110 il 13528 19413 la583 434 8798 6447 8187 11141 13 16 16430 18592 465 8819 5460 8182 11144 13741 16452 18819 471 8856 5465 8822 11183 137S8 18493 1 B63 479 8899 6518 8299 11259 13773 16484 189 9 908 8948 5599 8878 11293 13781 19609 18965 643 3003 5704 8317 11305 13890 16522 18970 996 Si 04 6716 8368 11330 13J93 16634 18977 682 3106 6726 8386 11414 14149 16618 19025 rB6 3168 6846 8426 11466 14154 16681 19092 990 3167 6859 8489 11636 14181 16622 19188 766 3288 68 6 8519 111187 14200 8667 19144 800 3117 6889 8595 11796 14856 1871 19209 8Si 3386 6943 8649 11892 14413 16789 19219 848 3399 5960 8768 11989 14667 169 lO 19302 863 3412 6065 8759 11963 14569 19914 1937S 928 8415 6100 8787 12067 14623 16917 1 398 938 3416 6188 8808 12080 14663 16939 19427 964 8437 6226 8806 2083 14709 16963 19171 985 3480 6228 8886 18219 14740 16970 19486 999 3608 6248 8886 12 06 14802 17061 19496 1871 8518 859 8999 8306 14868 17068 19583 1278 3528 6288 9033 18313 14879 17099 1 695 1 87 3637 6310 9078 18381 14839 17115 19714 1391 8686 9357 9199 12330 14949 17180 19805 1839 3677 8397 9183 12401 14991 17166 19897 1S95 3709 6404 9192 12473 16074 17274 2003 1404 3770 6463 9284 12479 15123 17302 20016 1448 3928 6479 9318 12517 16222 17331 20103 1166 3991 8492 9400 12520 16243 17839 016i 1387 4000 6612 9412 12682 16244 17358 20176 1984 40U 9526 9507 12659 15J 3 178 4 202i0 1658 4060 6686 9629 12606 15318 17452 20319 1720 4130 6691 9649 12977 15886 17491 20382 1730 41 3 6929 9670 1270 16847 17496 20389 li7S 4169 9634 9733 18714 15359 17 48 20520 1800 4187 97 j8 9748 12716 16480 17596 80624 1841 4821 S796 9841 18768 164S4 17591 iOS4S Gafbllb a d IJsel Met goed gevolg liep gisteieo van ds werf der hei reo Vuyk a bier ie water het yzeren Wezersohip Bremen 66f groot 225 last Hbkendobp De vastgestelde kieiereliyat voor d ze gemeente bevat 120 namen In het vorige jaar waren er 117 De beambte ter secretarie te Mtde N B Th van de R die sedert eenigeo lyd voortvluchtig was is gisterennacht in zyne woonplaats waar by in stilte eeu bezoek bracht goarreeteerd Omtrout de werkstaking te Almelo meldt men nader aan de vN R Gt Onlangs vroegen de gezamenlyke pakhuisknechts alhier aan bnnne patroons om loonsvarhoogirtg Op 3 na voldeden de patroons aan dit verzoek By deze drie de firma s A Polak Bzo F ten Braake Bso en A J van Santen werd Maandag niet gewerkt doch na eene woordenwihseling gaf eeratg noemde aan den eisch zyner knechta toe zoodat daar het werk hervat werd De beide leatatgenopraden Rebtjwiik De commissie welke zich t n doel beeit gesteld een monument te plaatsen op het graf van wylen den heer J J bchreader in leven geneesheer alhier heeft haren arbeid niet t vergoefa gedaan Door geldelyke bydragen zoowel van vrienden a s van vreer ders van den overledene ia zy m staat gesteld haar voorgenomen taak ten uitvoer te brengen 49 7 1891 99 1061 108 1017 1017 120 135 341 ADVERTENTIEN TÏSSÖT Co Bordeaiiic Rotterdam f 1 40 per lit r in verzegelde bemande flesch van 5 en 2i liter voorzien van het attest van Dr P Hamtl Boot ProefBesch 1 30 Verkrggbaar 1 8 = J H ROODE OOCDA 9 88 10 03 H S 8 4 7 20 7 48 8 8S 4 10 1111 87 18 88 l SB 2 44 8 40 4 05 4 38 8 80 18 7 18 7 BS 8S iVoorb 8 S8 10 17 1 41 4 89 8 18 9 S4 4 58 e SO 9 48 8 04 e al 9 59 4 88 i l6 6 8 60 7 48 8 28 10 10 10 88 a 8M ó lo o nll B lVBo 8 73 l4 CTREOHT OdODA 9 07 lO OS 1 M 88 7 45 8 4 9 80 10 15 10 88 1 0 8 WwrdeD 8 68 8 0 10 88 U BB Oudewter 7 07 8 14 10 4 eoud 7 88 8 87 9 881 10 84 10 64 9 88 9 8 8 Ï0 11 10 18 11 1 88 8 4 1 6 50 o 7 8 8 mÏ 10 4 lï lO AHSTKaDA M S O V D A8 10 9 06 10 48 1 88 I M 4 48 1 7 48 8 45 9 18 10 8 11 1118 88 1 1 4T M T 48 t 48 VIM 7 06 Amitardw C 81 10 17 10 88 11 41 7JM A Saluntschoten Men deelt ons mede dat I de commandant van bet Ooitsche matioe Bcbip 1 tGneiaenau dat de vorige week te Rott irdam I arruperde zicb by het Duitiche gezantschap 1 beeft beklaagd dat by het binoenloopen va 1 den Nieuwen Waterweg de 21 saluotschote 1 van de sOneis oanc door het fort aan de 1 Hoek ao Holland onbeantwoord zgo gebleven I Nadat het Mia van Oorlog door het Duitsche iGezantschap bi rvan in kennis was f eaitt 1 heeft de Minister zyn verontacbiildiginge 1 aangeboden Zooals gemold werden vanwege het fort aa I den Hoek van Holland by het vertrek van de I Gnai8floaof Woensda 1 21 Baluotschote I gegeven Ojigemerkt zy dat de instructie op I de salüut chot n vcorscbryft dal de salaut 1 Bcbo en door een vreemden ooriogshodem ge 1 geven bi bet pa seeren vsn een oorlogs obip 1 of battery gelegen in en Nederlaodsche haven I of aan de kust door een gelyk aantal salsnt I schoten moeten heantwoo d worden Tel 1 Mevr Ëngelen Sewing is nu uitKenoodigd om aan de opera te Hannover Mattbac of de Kooin in van dea Nscbt in Die ZauberI üölec te vertolken Ook heeft de beer van I Walle Ie nieuwe directenr van de Ned Opera I te Antwerpen mevr Engelen Sewing ge I vraagd of indien zy nog geen verb nteni f I beeft aangegaan voor het volgende jaar zy I hare voorwaarden wil scbryven waarop a I zich aan het Ned Li riacb Tooneet aldaar zon I willen verbinden I Gemeng de Berichten I Maandagavond om 9 uur geraakten op den I Noordsingel te Rotterdam twee lö jarige I meisjes zoo verwoed aan het vechten dat de I politic tusschenbeiden komen moest De beide I kampbennen werden naar baar resp woningen I in de Rembrsadstraat gebracht Het waren I buurmeisjes gew nd 13 t bjj kort daarna tian de geiolgen 1 Oïerleden i De toenehonwera yetlieten ïcer 1 ontroerd het geboow 1 BUSUHD I De miniater van ondernya heeit op hyj tëai 1 Bche gronden den leerling n der meisjessebo en 1 het gebroik van corHettf ii verboden I BINNENLAND De Eerste Kamer beaft gekozen tot rap I porteurs over de wetsoutwerpeo wering vau I plaDteQztekteQ en goedkenriog der OTereeo 1 koDiBt met België tot overDeming tsd spo r I wegen de beereo Öassetj Godio de Beaufort I Nebb eDB Öterliog Van Heek en De Jong I ïodien wat te Terw chteo is over a e 1 ondorzochte wetioutwerpeo tydïg eindfers ag I wordt aitgebracbt sal de behandeling daarvan I tegen hei einde der week plaaU hebben I TWEEDE KAMER Biykena het afdeeliogaon der zoek der Tweede Kimer over de snppletoire begrooting van waterstaat tot regeling van de overneming van bet inteicommanaal telepboounet door den Staat hadden enkele leden deze zaak Heter overgelaten gezien aan bet initiatief van ptiti aliere concesaionariiaen waartegeno er verBchillende andelre leden met instemming dit wetsontwerp begroutteD ala blgk fan eene tnimere op atting van de eroetigB gezindheid dezer Regeering om aan den bestaanden achterlgken toeeland een einde te maken Zy hoopten io het belang van den handel vao de indastrie van de pers van bet sociale Terkeer dat in de goede richting met kracht ui worden voortgegaan Een onzer eerste acteurs treedt te A mstetdam 1 een café bionen direct gevolgd door drie etodentjea van het eerste jaar Knipoogend tot den Kellner roept de acteur luid ijao breng my wat ik zelf ben n spoedig daarna vereohgnt Jan met een kwaat Oe studentjes vilden dit aardig ea bestelen ook wat ze zelf zyn en even ving daarna irerscbynt Jan met drie echte Friesche boerenjotigeDS Te Waesenaar zou een jongetje een gooobeloar by eeniga zyner toeren a sisteeren De jongen moest eien een gulden ia den mond houden tSlikken slikken roepen zynkrimeradeo Ze willen zeker zien of de koost van den goochelaar zoover reikt om don gulden nog te kunnen verwyderen De jongen BÜkt en de gnlden schiet naar bionen Gelukkig is de golden langs den natuurlijken weg verwyderd kunnen worden In verschillende afdeelingen werd met na drak de wenscbelgkheid betoogd hetzy by de wet hetzg bij algemeenen bestuur a maatregel regelen te stellen die tot de keaze der aan te leggen verbindingen moettn worden gevolgd Meer bepaaldelyk bad men bszwaar tegen ds talrekking van bet bes uit van 16 Juni 1897 omtrent de wairborging v n een zekere miaïmnmopbrengBt door de betrekkeI ke gemeenten Overigens werd geklaagd over de aehterstetUng bij de voorgenomen nieuwe verbindingen tan Leeuwarden met flo druk handelsverkeer van D Ut Gouda Tial Zutfen Alkmaar en Maastricht In ieder geval behooren zooveel mogelyk te worden aangesloten plaateen die aan of dicbtby bestaande lijnen zyn gelegen aangezien daarvoor de kosten van aanleg minder zyn dan voor nienwe lynen Voorts wenschte men telepbonischo groepen in intlastneele plaatsen gevormd te zien en zon men aanstonds althans voor Twenthe een centraitl bureau voor een te vormen groep wenacheo B M De Eoningia zal in de tweede helft van September Monster B GraveQ2ande Naa1dwyk en Wateringen bezoeken Giflterocbtend te 6 uur werden door den heer P Kwak timmerman aannemer wonende Provenierasiogel te Rotterdam een elftal timmerlieden uitgesloten en belet om op hunne gewone werkplaats nan den arbeid te gaan De oorrask was dat Maandagavond de gezellen om 7 uur zich reeds hadden gekleed en gereed stonden te vertrekken ofschoon om Buur bon dagtaak pas iodigde Zij wilden daardoor een begin maken met de invoering fan een 11urigen arbeidsdag voor de leden van den Timmerliedenbond iets wat niet strookte met de meening van dea patroon doch niettemin door de gezellen werd doorgezet De patroon wil hen niet meer aan het werk hebben en zal zich voor ien vsn vreemde werkkrachten Eén gezel znl aan het werk hlyvec omdat by het niet eens was met zyn kameraads De Haagache afdeeling van de Hollandscbe Maatachappy van Landbouw heelt het beatnur gemachtigd te beschikken over f 8000 ten behoeve vin het concoare bippique in de Ma liebaan ter gelegenheid van de inhuldigingsfeesten Alle wielryders in Friesland zyn opgeroepen tot bet bywonen eener vergadering te Leeuwarden op Zondag a b tot bet oprichten van een Frietchen Wielrydeisbond Te Nieuw Bumeu hebban eenige landbouwers voor gezamenlyke rekening een halven Hectoliter aardappelen aangekocht voor f 25 Be Voor de op Vrydag 1 April te Alkmaar op het Doelenveld te honden t ntoonatelling voor vet en fokvee melkvee wolvee en varkens werden o a voor de rnbriek rundvee aangegeven 71 nummers vet en 69 nummers fokvee Onder deze laatste zyn 39 stieren eene seldzamo collectie die een goed overzicht geven zal van het fraaiste on ter den NoordHolland Bohen veestftpel De tentoonatallmg wordt ge honden van 11 tot 2 nor 6 11 S 17 8 19 6 S iloordieoht ftanda 8 38 7 18 7 45 8 18 00 É iV A V 8 07 9 08 1 H U I I 8 04 10 12 S lt 10 81 8 J9 10 88 8 9 43 9 E4 10 44 11 45 1 4 1 10 8 05 4 18 18 8 88 8 81 Mt 8 04 8 84 Si 10 88 U B 11 44 8 88 10 17 10 7 10 10 84 8 84 84 7 18 8 48 10 41 8 80 8 08 4 7 89 69 11 19 U 18 a 8 0 84 7 8 8 81 M7 10 1 10 87 18 00 18 88 8 J 8 17 4 08 d w 8 88 X 8 48 G O O U A10 87 I l AU TEBDAM 7 81 8 88 8 8i 1 1 8 48 81 8T 18 10 4 11 1 7 8 1 U8 1 1 iBitardui a 8t Het monnment reeds op de begraafplaaii io de afdeeling Nieowdorp dezer gemeente aanwezig thans evenwel nog door bekteedsel aan het oog onttrokken ztl a e Zaterdag des namiddags ten 3 ure onthald en aan de familie Sobreuder overgedragen worden Op de thans vastgestelde kiezerslijst komen voor 334 kiesgerechtigden voor de Staten Generaal en Proviueiale Staten terwyl het aantal kiezers voor den gemeenteraad 307 bedraagt Van de oude Igst werden aftievoecd 60 kieiera terwyl op de nienwe Igst 45 personen voor het eerst daarop bon naam vermeld konnen zien Het aantal kiezers is das mei 15 verminderd bvs dikbk De afdeeling ZevenbaizeuWtddiogsveen van de Hollandscbe Mast cbappü van Landbouw heeft bealoleu een ryksstier aan te vragen Door het ryk nt zyn eenitto stieren aangekocht om dia onder zekere voorwaarden op verschillende plaatsen in gebruik te geven Tot aobatters voor het mobilair zyn door het college van zetters benoemd de heereo Faay en Binnendyk beiden te Gouda Bergambacht Da taal gast jlda kiezeralyst bevat 426 kiezers voor de Tweede Kamer en Prov Staten en 394 voor den Geme Dteraad waaronder 4 hoarkiezHri 24 loonkiezers 1 grootboek kiezer en 4 examenkiezers OuDEWATEB Dezo gemeente zat spoedig eene gelegenheid meer verkrygen ter verzending van goederen enz naar Bodegraven de Ryafltreek Leiden den Haag en bet Westland Do heeren W H en G Tetenbnrg hebben D i het plan eene motorboot in de vaart te krengen tossofaea hier en bovengenoemde plaatsen Al wat den handel van onsei kleine plaats kan bevorderen jaichen wy ten zeerste toe en we weuschen den ondernemers goed sueoei op bun pogen De gemeenteraad te Oudewater heeft be sloten dit jaar met ket oog op de Landbouw en Inhuldigingfeesten in Augustus de kermis niet te doen doorgaan Aan de feestcommissie werd toegestaan een gedenkboom een bruinen beuk te planten NïBUWEttKEEK A D IJsEL Eveoals ten vorigen jara bedraagt alhier het lautal kiezers voor ie Tweede Kamer 237 Voor Nieowerkerk a d IJael zijn gister te Oorioohem en Vrijdag te Leerdam eee 50tal xport varkeoa geleverd tegen 18 a 19 cents per pond De geringe voorraad die er tegenwoordig van dit soort varkens is ataat io nauw verband met de flinke marktpryzeB voor de vette varkeni besteed waardoor bet aanfokken voor Engeland als vanzelf op den achtergrond raakt RECHTZAKEN Voor de Arrondissements reolitbank te Rott r am stond gisteren o a terecht C v d B 19 jaar daggelder te Waddiogsveeu Hy zou op 3 Februari te Moordrecht IJbertui Noorlander met den steel vao t en schop een zoo hevigen slag tegen bet hoofd gegeven hebben dat deze bewnatelooB was neergevallen eii gedurende 14 dagen zyne gewone werkzaamheden niet heeft konnen verrichten Beklasgde beweerde dat N bem het eerst zon hebben aangevallen waarop hy zich had verdedigd wat echier niet bleek uit de verklsringen der getuigen Nog werd een maand gevorderd tegen J M van t B 37 jaar koopman te Schoonhoven die op 8 Februari jl te Bergambacht de hoishoodater van een molenaar aldaar valsoheiyk voorgevende namens haar tbaasc te komen bad bewogen tot de afgifte van f 2 en drie oode parapluies uitspreek over 8 dagen PosterUeD en Telegrapbie Post en talegraefkantoor te Ëde Jaarwedde f 1600 ea vrye woning Pensioen grondslag f 1850 Borgtocht f 5200 Post en telegraaf kantoor te Waddingsvaen Jaarwedde f 1300 en vrye woning Peasioengrondalag f 1500 Borgtocht f 1300 Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrybeid wordt gelaten om zich aan ts melden hebben toch ingevolge de be paliagea van het Koninklyk besloit van 21 Maart 1894 no 17 de po tambtenaren voor eerstgemelde de telegraafambtenaren voor laatst gemelde directie den vooirang Sollcitatiën in te zenden vóór 12 April a a Bg Koninklyk besloit van 16 Maart 1898 o 21 ia aan den commies der telegrafie Iste klasse P J Raaijmakers te Amsterdam vergnnning verleend tot het aaonemea van het ordetewken als ridder 3de klasse van de orde vaa Simoo Bolivar den Bevrgder hetti door den Preeident van Veneznela geschonken Benoemd L April Tot dBiitent te Leeuwardsn R Boelfiema thtus kantoorknecht aldaar en te Rotterdam C J Muyar thans kantoorknecht aldaar 1 Mei Tot Directeur van het poatkantoqr te Beerde J M van Goudriaan thans io getyke betrekking te Ede 1 Juni Tot Directeur van bet post en Ie legraafkautoor te Blokzyl H J H Buisman thans in gelyke betrekking te Waddingsveen tot Directeur van het post en telegraafkantoor te Zetten J Winters thans commies der post ryen 2de klisse te Hirllngen oeder intrekking van zyne benoeming tot Directeur van het post en telegraaf kantoor ta Ravest in tot Di ecteur van het post ea telegraafkantoor te Ravestein J Broower thans commies der 3de klasse te Deventer Verplaatst 1 April De commies der telegrafie 2de klasse J L Storm van Amsterdam naar Vliasingen de commies der teleKrafiij 3de klasse J A D Q Correljé van Vtissinguo naar Amsterdam de telografiat M A van Hobokeo van Hoek van Holland naar Rotterdam de klerken der posteryen en telegrafie 2a klasse C A van Hoboken van het byposten telegraafkantoor Prioa Bendnkk ide te Rotterdam niar Noordwyk P Dykema naar Asten P J Weber naar Tolen en A Joppe naar Ood Beierland alten van Rotte dam telegraafkantoor C Vermans van het byposten te egraatkantoor Veerkade te Rotterdam naar Zeveusa in plaats van naar Noordwijk en P C Borstlap van Rotterdam telegraafkantoor naar Hoek van Bolland in plaats van naar het bijpost en telegraafkantoor Veerkade te Rotterdam 16 April De telegrafist A den Haan van ViaoeD naar Gouda de kl rk der posteryen en telegrafie Ie klasse J Meyer van Gouda naar Rotterdam telegraafkantoor de klerk der telegrafie Iste klasse £ H Hegt van Utrecht naar Amsterdam dfl klerken der posteryeo en ttilegr ifiu 2de klasBC J H Bcbeok nasr Viauen eo meJ J M G JE Commeli naar Utrecht telegraafkantoor beiden van Rotterdam tategraatkantoor 1 Mei De klerken der poiteryen en telegrafie 2de klaiae C J G Venema van Terneozen D iar £ de C A J Lybasrt van Ede naar Terneuzen en mej A Happol van bet byposten telegraafkantoor H iarlemmerplein bo Amsterdam naar Scberenir gen Belast met bet beheer 1 Mei Van bet bjipost en telegraafkantoor aan de Prins Hendrikkade te Rotterdam de commiB der telegrafie 2de klasse H Tjabbes aldaar Eervol ontslagen 1 April De klerk der telegrafie 2de klasse mej B Polak te Amsterdam 1 Mei De brievengaarder te Leeuwen W van Kessel OverUden 6 Maart De brievengaarder J Bakker te HekclinRen FOSOTEK ICrEIsr Ly t TRD brieven geadreiaeerd eaa onbekenden Rpdureode de Ie bellt der maandMaart 1898 en tern j te Terkryj en door tnsscbenkomst tbd bet Poslkantoor ie Gouda VerEond n van QoodaAanlts Deugen E Boellaard Goriochem Remmen Grave H de Haan Gouda J Trees e Graveabage H vao Wyogaarde Barbadaa S Monasb Brussel Oe Directear ran bet Postkantoor VORSTER VERSCHEIDENHEID lu het Fraoscbe lBaisje N ssaadres een gemeente van 678 inwooera gelegen oabij Beroa in bet departement Eure iaeen zeavoadige moord gepleegd De meest irknecbt van een suikerfabriek is met zyo gebeele huisgezin beslaande uit moeder scbooomoeder ea drie kleine kinderen vao acbt zfla eu ier jaar omgebracht Ofschoon alle byzonderbedeo nog niet bekend ign moet bet verschrikkeiyk drama zich als vulgt b bben toegedragen Zondagavond omstreeks 9 nar is door lekeren Gaillaril een 27 j rigeo onverbiat een schot gelost door de deur van het door den meeit srknecht Leblnnd bewoonde hais Leblond viel dood neer en igoevroair sneMe doodelijk ontsteld naar de deor ook zj werd door den moordenaar neergeveld Deze drong toen de wooing binnen waar hg twee kiudereu vond aan tafel spelende Ook deze werden ter dood gebracht Daarna doorsnuffelde de ellendeling het huis vond in een aangrenzeoii vertrek bet ilerde meisje dat hg met een mca vermoordde ea eindeiyt in etn bed eaa verlamde 71 jarige