Goudsche Courant, vrijdag 1 april 1898

Vrijdag 1 April J898 INo 7544 Vraagt KAMPHUIZEN S DESSE RT KOFFIE 80 Cen t per 5 On s 37ste Jaargang mimm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No Sf ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No S De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ZOLA Nö ge geen HOLLANDIA WATER hebt gedronken kunt ge daarover geen oordeel vellen Door HOLLA N DIA AÏER te drinken nit de Staalwater bronnen te Haarlem gebruikt men een onovertrefbaar Tafelwater en bevorderd daardoor bovendien de bloei van een binnenlandsche onderneming PROEFFLESSCHEN en alle gewenschte inlichtingen worden gratis gegeven door den vertegenwoordiger voor GOUDA en OmEitreken J VA OIJE Kleiweg k 2 Wa A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUUA Beveelt zich aan tot het leveren van hett Zeeuwsch Tarwebrood a 14 Cent per Kilo Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM yin H I van Schaik Co geTestigd te Oravenhage HepplerÊlraat X en 29a naby de Regentesselaan Tan Z M den KONING van BELQIE Indien gijhoestll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Saperior DrnivenBorBt Houig Extract 3vr H3LIj LIsrTI3 E FLACONS van 40 Cts tO Cts en 1 verkrygbaar by Firma WOLPF Co Westhaven MOS Gouda E H V4S MILD Veerstal B 126 te ffoudo A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND BosUop B V WIJK Ondewalrr M KOLKMAN Waddinxoem E CASSUTO TANDAUTS Gouda Turfmarkt SPBEMKUBEIf MAANDAG DINSDAG DONDEBDAG en ZATERDAG van 8 tot uur WOENSDAG en VRIJDAG van 1 tot S uur ZONDAGS niet li@f JB PDIKK OUDE m SCHIEDAMMER GEÏÏEVER Uerk NIGHTCAP Verkrygbaar b M PEETERS Jz N B Als bowü van echtheid ii oaohet en kurk steeds voor EÏea van deo naam der Firma P HOPPE ONTVANGEN een prachtige collectie Brittannia metaal vernikkeld P P SOOS TIENDEWEG 59 Terstond gevraagd HOOIHÜLF mEElIMEII OF Plinke KOOKSTEE Adres i Huismeesteres Oude Mannenhais SpieringBtraat F 11 KRAEP£LIEN HOLffl Chemisch znivere McIkSUiker SPECIAAL VOOR EINDERVOEDING alom verkrygbaar in busBen a a kgr 0 90 V kgr 0 50 en a Ve gr 0 25 Men vrage uitdrukkelijk KRAEPELÏEN HOLM s IrABiiiEKSMEBK Melkêüikev êh eiscke op de Etiquetten mvensitaand FaIbrieksmerk en de kandteekeninq van KEAEPELIEU HOLM üofleverancicrs Xeiêt FEAÏÏSCHE STOOMVEEVEEU chemische Wasscherlj TAN II OPPEi HËIAlEK t9 KruUhade Botterdani Gebrevetecrd door Z M den Koningder Belgen i Hoofddepöt voor ÜÜUOA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van plache mantela veeren bont enz Oordynen tafetkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of gevertd worden onschadelflk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt ZAADHANDEL EiwÊO Gesoïteerde Bloemzaden gesohikt om buiten te zaaien 12 pakjes in scl oonsle soorten 0 5025 1 Gekleurde zakjes met Bloemzaden voor binnen en buiten 12 stuks O 75 25 1 40 Per stuk 0 10 Aanbevelend J P HOOFTMAl Kliniok en Polikliniek OBSTKTHWE en UriVJiBCOrjOGMK voor Spreekuren dageiyks van 12 2 u Gratis Spreekuren Maandag Weemdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A CEVC Gentetheer DireiUur Ji J VE RGEER G OUDA Levert KOPLATTEN AECHITBAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Het zagen va i TOOGSTUKKEN en verder alle zaagwerk vrat tot het vak behoort Mei en zonder levering van hont Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HËEraHUlS met Tm staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtig e Gang met Vestibule wit marmeren Teg els Maatschapjii tot Exploüatte der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 VOORJAAES PAAEDEMAEKT Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ing ericht naar de eischen des tijds Te bevrag en LANGE TIENDEWEG D 29 en aanverwante Artikelen OP VRIJDAG 1 APRIL 1898 Loten voor deze Verloting zijn te bekomen bij A Brinkman Zn Lange Tiendew D 60 Prijs ƒ 1 11 Loten voor f 10 OPTOCHT BIJ GELEGENHEID DEB Feesten op 31 Aug ustus 1898 m g De FEESTCOMMISSIE noodig t door deze j r alle Industrieole Ondernemingen Jorporatiën en Vereenig ing en uit tot DEELNEMING aan bovengenoemden OPTOCHT Zij die bereid zijn op eenigerlei wijze daaraan mede te werken worden beleefd uit enoodigd zich I IAAI DAG 4 APRIL aan te melden bij het Bestuur der Feestcommissie dat daartoe op genoemden dag des avonds van 8 tot 10 uur op het Raadhuis ZITTING sal houden Namens het Bestuur De Secretaris STBAATER Druk van A BRINKMAN Zn Goud Buiteuiandsch Overzicht Het AmerikaaoBche departemeot van marine heeU een bericht ootTaogtn meldeode dat eeaige Spaanacbe oorlogtucbepen uït Cartagena zyn vertrokken naar een onbekende beBtemming De comraiaeie voor buiteolaodjche zaken uit den Senaat kon niet lot een besU eing komen en verweea alle moties betrefEende Coba naar de anb commissie Datrop verdaagde zy baar zittinfifen De Kamer bandbaftlde later met 179 tegen 139 stemmen bet besluit van baar voorz tter dat de motie Baili j waarin Cuba onafhankeligk vrordc verklaard en Spafije den oorlog vrordt verklaard buiten de orde ia £ r werden nog eenige derge ke moties ingediend maar evenmin in bebandeling geDomen By de ontvangst van een deputatie zeide president Mc Kinley te bopen dat bet Congres niet overhaast zal handelen In bet ËDgelscbe Lsgerbuii vroeg Sir Charles Dilbe de regeering of zy het niet in bet algemeen belang acbt dat deze motie besproken en bestoten wordt 0e leiding van de buitenlauscbe zaken gednrende het afgeloopen jaar beeft getoond dat het niet belang des land is indien het ambt van premier en van mioiiter ran bnitenlandseba caken in één persoon rereenigd zgn Dalfoor eigert eon dag te bepalen voor de beraadsisging over die motie Als de bedoeling ia lan bet buitenlausch be eid van de regeer ng aan te vallen en de leider van de oppositie Sir William Harcourt een butuiging van wan trouwen nit wil lokken zal de regeering een dag voor de beraadslaging vastitellen De Duitscbe keizer is er verbazend mee ingenomen dat de vlootwet er door is Bg heelt den etaatssecretaria admiraal Tirpitz en alle martneo£Bcieren die aan de voorbereiding der plannen babben deelgeeomeu aan zyn tafel genoodigd en io een speech zyn vreugde en voldoening over de aanneming te keeaen ge geven Admiraal Tirpitz de n tuarlyk nirt xooals de andere staatssecretarissen van het Dnitache ryk miniater van Pruiaea wan voor leger en vloot is bet heele Duit che ryk één is tot minister zonder portefeoille m Prutsen benoemd wat zijn traktement van 24000 op 36000 mark brengt De overige nariue officieren hebben ridderorden gekregen Ën nu Duitschtand is voorgegaan schynt Oobtenryk te vinden dat het niet kan achterblijven Ook naar Weenen is de bewegint HARRY SHARPE de agent der geheime politie Baman naar het EngeUch l Met een kreet van woede zette z o bewaker hem aohterna Halt jongen of ik aohiatU schreeuwde hy en onkijkend zag Ben een pistool op hem aaogelegd Hij voelde zoo iets als een straaltje Ü water langs zi in rug glijden tooh dacht hij er niet aan om te gehoorsamea yHij zal wel niet schieten al is hy zoo gemeen om my te dreigen dacht Ben Fang I Een kaal en de kogel floot rakelings langs Beo s wang Maar ioplaats van door schrik stil te staan spande hij nog meer pogingen ia om te ontkomen Als hij van dia kracht is dan zal hij mij niet meer te pakken krygen als ik er iets aan doen kan zei Ben tot ziohzeWea nNn nog éen harden dobber en we zullen eens zien wia het wiat Be man waa niet ran plan geweest om te schietsD het pistool ging bij oogeluk af ofschoon hij niet dacht dat Ben na zulk een schrik zyn vlucht zou hebben voortgezet Des te grooter was zijne verbazing toen hij onzen held eensklaps op de yzereii leuning der brug zag springen en met een vluggen prong plotieling in de diepte ug verdfrijnen Te mm voor vlootuitbreidmg overgeslagen De Ooitenryksche vloot telt op het oogeoblik in bet geheel 124 achepea waaronder vele heel onde Dit ia niet meer voldoende Daarom zal aan de delegaties gevraagd worden een grooter krediet gedutende zeven jaar voor dj vl ot toe te staan De regeeriogen van Oostenrijk en Hongarye moeien zich reeds m t bet plan vereenigd hebben V De Franfche Kamer behandelde de conctaBiëa van hel rapport dar Paoama commisHie De fociftlist Viviani verdedigde deconcinsiëo en gispte de houding van den hoer Qa saaj de Beaorepaire voorzitter van het Hof vftn Cassatie te Parys die geweigerd heeft getuigenis af te leggen Spreker verweet verder der regeeriug dat zy de laak voor een soort van geheime rechtbank had gobrachten keurde in den heer Queinay de Beaurepaire die destijds procnrenrgeoeraal was nog af dat hy de papieren van deu sedert overleden baron De Reinacb niet in beslag had laten nemen Spreker verzocht der KamEllr baar afkeuring over de bonding van den heer Que nay de öcaurftpaire uit te spreken Met 311 tegen 114 stemmen werd daarop besloten de redevoering van den heer Viviaoi te doen aanplakken adat de minister van justitie Milliard bad veiklaard dat de conclnsiëo van bet rapport de regeering nift koooeu treffen werden zy mLt algemeene stemmen aangenomen Verspreide Berichten Frankrijk Terwyl de advocaat Labori eergÏNter voorde reohlbaok der Seine in een burgerlijke zaak pleitte wierp de tegenpartij hem voor de voeten dat hy betaald was om do rechters te bedriegen Da man werd uit de zaal verwjiderd maar ahorens verder te gaan met zyn pleidooi zeide de beroemde advocaat Ik ben hier in bet belang van mgn ongelukkige cliënten die geheel onbemidd ld zyn en nien men een fortuin betwist waarvan de helft hun toekomt Ik moet erby voegen dat ik in deze zaak niet bet minate bonorsriom heb ontvangen zoomin als in een andere van meerdere bekendheid Kan men in dit land waar men gewoon was zooveel edelmoedigheid te vinden geeo man zyn plicht ondatika alle hinderpalen en gevaren meer zien vervallen zonder bem aanstonds verdacht te maken Uit New York wordt bericht dnt ZoU in gelijkertijd hoorde hy een plonf m het water OfBchooD er niet zoo heel veel ys in den stroom was scheen bet toch een onmogelijkheid om in zulk een koud bad te zwemmen trflij zal verdrtaken zop zeker als iets riep de man terwyl hij zich naar de brug kahstte waar op hetcdlfde o geablik eea karretje met twee menschen er in overheen reed De een waa eeu dokter de ander zija koetsier De stationsheambte hield hen staande en vertelde wat er gebeurd waa De jongen kan onmogelijk in deze koude met zijne kleeren aan zwemmen ze vrier en hem dadelijk aan het lyf vast zei de dokter i Hy zat verz als een baksteen verklaarde de koetsier terwijl beiden uitstapten om den beambte in zijn onderzoek behu pzaam te zijn Zij keken over de brug in de stroomende dieptenaar beneden ieder oogenblik verwachtende hethoofd van den jongen boven te zullen zien komen Maar tovergeefa Zij zochten de heele brug langs zji daalden naar benedan naar den oever van derivier geen spoor van den jongen was te vindenof te zien Hy zal met den vtoed meegesleept worden dat kranige ventje 1 zei de atationschef half boos en toch ook vol bawondeiiog Intuaschen had het ar nog niet veel van dat Ben als een lijk door den stroom werd medegesleept Terwijl hij over de leuning sprong had zjoh een tamelijke groots steen losgelaten en dat was de plons dien de man in bet water had gehoord De jongen was volstrekt niet gevallen Zyn vlugheid kwam hem uitstekend t pas Hij klemde zich raat aan het timmerwerk onder de brug en daar laDgs krui geval zyn vonnis gecasseerd wordt naar Amerika denkt te komen om daar 15 voorlejingan te hondeo waarvoor hem 20 000 francs per stokc zou aangeboden zyn De t0rpedoboot tArieU die Maandagnacht door deh kruiser FriaDtc in bet kanaal ia aangevaren en kort daarna gezonken st nd onder komaaando van den luitenant ter zee Benoit en bad een equipage van 21 man All n sprongen kort na de aanvaring ia zee en werden opgeviachfc Do torpedoboot werd eerat oog door den kruiser op sleeptouw genoniea m ar zonk heel spoedig H t eskader was bezig met nacbtelyke manoeuvres en de lichten waren gemaskeerd De beide di i iSn van het Noordzee eskuder ziJn te Brest teruggekeerd en de verdere zoo goed begonnen manoeuvres zyn afgelast De voormalige Pnrysche jjankier Bitl nsi wiens naam indertyd veel genoemd werd in verband met de zakeu van wylen Max Lebaudy bet titl erlordje en die naar Amerika uitgeweken er den naam van Betwood bad aaugenom is wegens een diefstal van diamanten te NewYork tot tien jaar gevangenis veroordeeld Zelf ala juwelier te Philadelphia geveatigd bad by voor ruira f 15 000 aan edelgesteenten in commissie ontvangen en dte beleefd DüiTSCIiLAND Eergii tereii is in t algemeen de arbeid io de Berlyuscbe schoenfsbrieken hervat Tal van nienwu werkkrachten zijn aaogenotn n zoodat 150 wfrkstakera hnn ptaati verloren bebhea en nu zonder arbeid zyn Volgens de VoB i8obe Zeifungt behoeft bet publiek zich niet ongerust te mak eo naar aanleiding van de door OrUnenthal in omloop gnbraohe banknoten daar dit ryKsbank deze zouder meer inwisselt In Charlottooburg hee t hi t acetjleen weer ePD oot iloflBug veroorzaakt Een knecht van de polytechnische school ging met ee i biandende pelroleambimp in den kelder om bet acetyleen gastoeetol io werking te brengen Nauwelyka was de gasoiitwikkoling echter begonnen of er volgde een geweldige knal De knecht kreeg zware brandwonden Te K imburg heeft Dindagochtnnd de gewezen fabrikant Vis iring later bandelsAgent zyn vrouw m t 18 iiiH stHken e raoord en pend vona hij emdülyk een hoekje waar hy door de dmslerniB dïo or heerschte z6o veilig zal dat er iiiot veel gevaar was dat men bem vinden zou hoe men ook mocht Zieken Daar bleef by tot de mannen eindelijk hunne vruehtelooze pogingen stakende vertrokken toen kroop hy voorzichtig weder te voorscbyn en vervolgde zijn weg uaar het dorp Hij had nog niet ver geloopen toen hij een groepje mannen en jongens ontmoette die in de grootste opgewondenheid drnk met elkander stonden te redeneerea vWat is er aan de hand P vroeg Ben aan een knaap die een weinig achteraan kwam Er ÏB een jonj en ferdronken daar bij dï brug Ze gaan nllemaal dreggen Jackson de stationschef had juist in bem een jongen deugniet uit New York te pakken was het antwoord Hei waobt eens oven riep Ren toen de jongen verder wilde gaan tHeb je ook een paar vreemdelingen hier in de buurt gezien vanavond Je ziet er nog al naar uit of je je oogen goed den kost geeft en ik wed dat jij iedereen zoowat kent die hier in de buurt woont vNou dat zou ik denken Jy woont hier niet dat weet ik ten minste al dadelyk jvMaar het is best mogi lyk dat ik hier kom wonen ala ik vind wat ik zoek gal Ben zoo onverschillig mogelijk ten antwoord om alle verdenking te weren Ër stapten hier twee vreemdelingen af met den voorlaatstea trein de een had een raren voet en de ander waa een en al tand Heb je u gezien F vroeg Ben tarwijl tijn hart daarna zichzelf door een dolksteek in t hart van kant gemaakt ENOEtAND Op de beurs te Londen loopt het gerucht dat president Krüger dood is Sommigen verzekeren dal by vermoord is anderen spreken van een beruerte Wy hebben de beiestiging van dit gerucht nog niet kunnen krygen In een fabriek te Birmingham ia een kanon vervaardigd waar rede zeshonderd schoten in de Diinuut kunnen gelost worden I Oe draagwydte van het geschut m drie mylen Bbloib De Broa el8cbe tentoonHtolling laat een tekoit van l j7 340 fr volgens toezegging te dekken door bet Ryk Er is anderhalf millioen byeen voor bet waarborgfonds der Luikscbe expositie De gemeenteraad van Gent heeft bealoten de stedelyke bank van leening op te beffen omdat het nut dier iastellioe niet meer geacht kan worden te bestaan nu 90 pCt der voorDchotten minder dan 24 tranca bedraagt bn 55 pCt der paoden bestaan uil Zondagskleet en van werklieden nz die ze dea Maandags inbrengen om ze des Zaterdags weder te loaien TUBKUB Het stoomschip Lydie van Konitantinnpsl naar Marceille bevracht is io den jonuaten storm vergaaa met de 30 man equipage die 2 iob aan boord bevonden OOSTKNHUK HONOABIJB De heftigheid waarmee de Stiermarksche Doitach nationale bladen zjjn uitgevaren tegen het utnistersohap van den Doitscben landeigenaar Barnreilber en tenen de leiders van de D litsch nationale party beeft bloedige gevolgen gehad eergis eren beeft de voornaamste It ider van de Dmtsche volksparty dr Steinwender te Weeneo gednelleerd met den bootdrodactenr van het Orazer Tagbjatt dr Streinz Dr St inwender kreeg een icbram aan den linker dr Streioz een zwaren eabelhoow aan den rechter slaap De politie ageiit Gla s io eersten aauleg tot vier weken hechtenis veroordeeld wegens onhebbelyke behandeling van den socialistiscben afgevaardigde Cingr is in tweeden aanleg vrijgpnproKen Het hof overwoog dat by gehandeld had op bevel van zgu mferdernn Z jó hijvig klopte dat by alle moeile had om zyn ontroering niel te toonon ffNatuuriyk heb ik zo gezien Waar Ringen zo heen P Waarom mo t je dat alles eigenlyk weten P Ben had den knaap wel kunnen worgen van spijt en woede want juist op het oogenblik d t hjj hoopte de zoo vurig verlangde inlichtingen te krijgen scheen zyn zegsman evenals de atatiousohuf eensklaps achterdocht 19 krygen en zich nïot verder tt willen uitirtten Ik heb ze noodig zei Ben maar voegde hij er bij ik kan het evengoed van een ander te weten komen Je bent em Yankee je beantwoordt een vraag door een andere te stellen Dat is me te kinderachtig Kq Ben wilde verder gaan toen de andere bykrabbelde De mannen waar je naar vfhagt zijn te voet dion weg daiir ingeslagen Ik heb ze nog een eindje gevolgd omdat ik ze zoo vreemd vond maar die eene met dien oUfantspoot wilde mij piet een steen gooien dua maakte ik dat ik wegkwam jfÜat ia je geluk want zie je hij zou je in een ommezlentje vermoord hebbe i als hy er slechts even kaus toe gezien had zei Ben en bij tiet den jongen in doolsaogst achter by de gedachte aan da mogelijkheid van nogmaals dien horrelvoet legen te komen Bon had intussohen het spoor weergevonden en alle bezwaren en moeilijkheden ten spijt was hy van de overwinning verzekerd JTorA ntrwlfi N