Goudsche Courant, vrijdag 1 april 1898

Oouda Ut 7 85 8 10 8 86 9 10 9 18 0 39 9 64 Hoordrecht 7 8S 42 H v jr NieuwerVwk 7 8 f 8 49 n V V Oapelle lAt H tM H U K K Sottordim 7 7 15 a G5 9 80 9 S8 9 47 10 13 Botterdut tM 63 6 16 e 61 7 86 1 Oapelle i H 9 08 K n f Hienweikeik t 0 U g V a Iloordreoht s u 1 a t W 1 Oaada 17 6 SS 7 10 7 46 8 Men ftinldt ons nit s Gravenhage Het bericht in bet Dagblad van giataren omtrent dt decoratieve allee welke door den heer Amiabel zoode zyn ootworpeo voor de iobuldigings plechtigbeid van H M de Koningin IS niet geheel juist Een opdracht tot ontwerping van zoodani werk ia aan den beer Amiabel niet gfgeven De zaak ia deze Hare Majesteiten wenschen dat van het Paleis af tot de Nieuwe Kerk eeo overdekte gang zal worden gemaakt welke zoo noodig tegei regen zal bebcbuttsn en io deo kortst megeiyken tyd kttn wotden opgezet en weggenomen Een plan voor zoodanige gang is door een der heeren van Harer Majeateits bofbooding ontworpen en de heer Jos Amiabel werd belast met de uitvoering vaa een proefgedeelte DÏBidag werd dit aan Hare Majesteiten getoond en droeg Hare goedkeuring weg zoodat io beginsel tot bet maken van het geheel is besloten Een opdracht omtrent de vervaardiging van het geheel is echter oog niet gedaan N R Ct STADSNIEUWS GOUDA 31 Mnart 1898 Bg koD bealait is o B peoeioeD verleeod aao mevroqw dn wed mr J Forta D Droogleaver leeraar aan de bargerafoodsobool alhier I 350 Iq de laatai gebonden vergadering van heeren apotbekors te Gonda ii een motie aangenomen om de ia Jnni 1897 door Wmter Wlnlefdienst 18i 7 98 AaoKevaogeD 6 3 8 61 8 14 Ulrcclc SpourwugverblDdlngen met GülIÜA KOTTX DAU 8 48 3 7 4 69 GOUDA 18 26 1 84 19 88 t t a 18 89 I t r 18 48 18 66 1 68 ♦ 4 16 l ItOTTSBDA M G O U D A 10 19 11 86 11 80 19 27 11 80 10 09 11 4 19 08 1 47 9 00 OOUDA DEN HAAG fiouda ZevaakutEenMoerkapelte Zoetermeer ZegwaaTd Voorburg s Ha 8 7 8 8 80 9 16 9 98 10 14 11 16 19 18 12 88 1 J7 8 46 4 49 6 86 6 64 8 11 7 81 7 68 8 83 8 64 10 10 89 U i 2U 7 42 8 49 12 40 8 04 10 18 t Z 7 68 8 61 18 61 8 16 10 81 V 8 07 9 08 1 06 8 29 10 88 tH 8 19 9 08 t 48 9 14 10 4411 4 19 481 10 8 06 4 16 6 16 6 66 98 t 8 8 04 8 84 9 9 22 10 88 11 6 11 44 Ol BA UTBIOBT 10 19 10 67 12 00 18 68 8 20 8 17 4 81 8 06 66 8 10 17 10 11 14 k 8 87 1 10 10 84 U 8S 8 46 8 84 84 7 18 8 43 10 41 t 9 89 10 6111 46 18 81 1 86 8 08 S 60 6 08 C4 7 89 8 69 11 19 11 18 9 4 11 U GOUD A A M8TERDAM 1 1 Ml 9 48 10 7 19 10 4 11 80 7 1 8 88 10 17 10 86 8 1 9jr 10 8 l t Uil US 8 6t 1 1 lUl BUSLAND De RoMisebe Popec JobanDea uit Erooo lUd ia eea zeer bekend penonage en wordt door de RaiBeu oogereer sta eeo heilige beschouwd ea bebandeld Bierftan is eeo accident te w teiQ dat hem dezer d geD OTerttwam De geestelijke had zich oRuieiyk paar St Pcteral lillpi begeTeD waar hg een bezoek bracht io eeD particuliere wooiog en als gewooolgk bad ich daaiTÓór een groote menigte Terzameld die hem opwachtte en hem do banden koste toen hy de woning verliet Plotseliog zakte by ioeeo bet bleek dat een vroaw in zeker aan godsdienatwaaDzia greoaeod fanatiime den priester in de hand gebetati had Het Tnlk wa8 met moeite te weerhouden ran moord op de schuldige JobanneB kreeg herige koortsen tengerotge van deo beet Spinjk Hoe scherp de ceosoar wordt oitgeoefend op ttflegrammen uit Spanje komende bigkt ook weer uit bet feit dat in een tel gram van 300 woorden van uit Madrid flafr de Paryzer Temp9 € gericht niet minder dan 226 woorden geBchra it zijn BINNENLAND De leden ran de Eerste Kamer der StatenGeoeraal zga ter vergadering bgeengeroepea tegen heden Oonderda oamiddag to half twee Gedurende de maand Maart zijn bij ons leger 21 personen met een briefje van ontslag oit den militairen dienst weggezonden die niet meer roor den krygsdienet of als militair geJimployeerde mogen worden aaogenomen Men schrijft nit Haarlem By de uitvoering der feestcantite gedicht door den heer F Smit Kleine en op muziek gezet door deo heer W Robert op 30 Aog in de St Bavokerk zullen als soltiteo optreden dé dames Detsy Hol sopraan enTillj Koenen ftlt en de heeren Rogmane tenor en Oreüo barytoD Gisteren heeft de uitspraak der jury plaats gebad voor den vierden wedstryd onder de leden der Academie aa beeldende kunsten en technische wetenschappen te Uetterdam Het onderwerp was een cee of riviergeziobt De jory bestaande uit de hueri D Jacob Maris H W Medag en C Bisschop beeft den pr s toegekend aan het scbildery De Maas en gezicht op Charloie van den beer J H Ad Mastenbroek aldaar Er waren sea schilderyen ingekomen Aan deo beer Job Amiabel te qGravenhage iS volgens het H agache D0gl lad de opdracht reritrekt voor de inboldiging van H M de Koningin een decorotis te ontwerpen voor den weg welke leidt van bet paleis naar de Nieuwe Kei k Het ontwerp bestaat uit decoratieve atlée Va l 100 meter lengte verkregen door een daisot balda niovormige bedekking Tosicben zeer slaoke witte pilasters piekvor mig tofloopend beschilderd met cirkelvormige motieven io zacht getinte nationale kleuren en rier aan vier aaneengeschakeld is een waaier romig gscappitonneerde hemel an blaawkleurig gaas bevestigd welke voor t geval van ongunstig w er wordt overtrokken door eeo wit veld waarop gonden kronen en Nederlandscbe leenwen zyn geschilderd De spitsen der pilastöra zyn erbofiden door draperieën van gaB smaakvol opgenomen en eveneene in de nationale kleuren van de te der8te tinten Onder jleze draperitüu zullen guirlandea van roozen lico over de gebeele lengte iliogeren Orada 6 99 84 7 BS 8 91 9 07 Uudew 6 86 Woorden 48 Utraekl O 7 4 8 10 8 28 9 0 Seuda iBitardaa 0 8t Id een door kteermakersgezellen t Delft gehouden byeeokomflt te besloten tot oprichting eener vere ngiog van vakgenool eu rel e ver 1 bet kUermakerB betering ran den toeiiand vak beoogt Nimens deo heer J Mulder hoofd dar schooi te Groningen circuleert by de Hcboleo een lyst voor bet verkrygeu van ene som ran f 375 oor mr Troelstra om tot een herzieuiog van de Hoogerbuis zaak te geraken By de firma F B van Diimu te Rotterdam lyn twee portritten van H M de Koningin verschenen beide chromo lithographieêo Het eerste stelt de Koningin voor met den schepter in do baod omgeven door draperieën waarboven een Kroon Flet tweede ia een medaillon rastendeopeenbreed voetstuk waarop de Nederlandsche Lecnwen de Hollandacbe Mangd beoevens de Engelvan den Vrede terwyl beneden bat voetstukzyn aangebracht de eblcmeo van arbeid lodostrie en schoone kunsten benevens spelf ndekiotjeren hunne hulde brengende aan dejoogeKoningin Het geheel draagt een artiitiek cachet te meer van waarde nu zooveel smak tooze conterfeitStils in den handel worden gebracht it Delft meldt men Eau vyftil sportbeoefeaaara bier ter etede nl de beereu A Blomhert J C Eringaard H T Menleu R J Van Musscbvnbroek en F G Waller stellen pogingen in ht t werk om ie gerekfu tot oprichting eener yNaamlooze VeoBOJtscbap tot Exploitatie van Sportterreineof hier ter stede Nadat de beer F S van Nierop in de Economist van Februari 1897 de afstoitiDg en droogmaking van de Zuiderzee van een economisch standpunt bati beschouwd ea tnt de conclusie was gekomen dat de groote kosten aan den afslnitdyk te besteden by de mogeiykbeid dat het droogleggen van de polders door allerlei omHnndigbedeu vertraagd kon worden de geldelyke uitkomsten te zeer ia gevaar brengen om te durvnn raden h t werk volgens bet plan der staatscommieaie ter band te nemen was het dnidelyk dat hjj voor fich de vraag of het geraden is tbans reeds tot de tff luitiog der Zuiderzee over te gaan afbankelyk ptel e vao deze veel eenvoudiger vraag of de directe en indirecte voordeelen aan die afsluiting verbonden groot genoeg zyn om thans reeds geheel afgescheiden vaü eene latere droogmakiog daartoe te bealuit n Bet bestonr van den Naiionaleu Zuiderzeebond overtuigd dat do voordaelen van dien aard zyn dat zy geen klein maar een belangryk en overwegend deel der konten vriA den afsluitdgk wettigen beefl io September d a v pogingen aangewend om altbana eeoige cyferi te verkrygen teneinde hen voor wie de afeiui tetijk alleen dient om de bepolderiogen met minder kosten en meerdere zekerheid te kunnen uitvoeren en die daarin het spook zien van bet plan der staaticommissie zoo mogelyk tot andere inzichten te brengen en van tegenstanders om te zetten in voorstanders van do drooglegi iog der Zuiderzee binnen den afsluitdgk Het richtte daartoe aan velen die bet door werkkring of studie bevoegd achtte het verioek de voordeeten in cyfere op te geven als antwoord op 18 vragen Die antwoorden resuo Berende konnon vol gene bet beatuur de volgende cyfers met volkomen z kerheid worden aangenomen aU eene matige berekening van de jaartykscbe voordeelen der arsloiting afgescheiden van de bepo dering vertnioderd onderh der zeeweringen ƒ 75 000 meerdere veiligheid door bet mat meer voorkomen van stormvloeden 75 000 verminderde onderhoudskosten der binnen den afs uitdyk hjyveode havens 26 000 verbeterde nilvfatering 100 000 het geoot van een zoetwatt rboezem met de mogelykheid op verver u n u is 11 J8 ll SB 11 4S 1 11 61 19 89 lO U ll lJ 9 68 I 8 40 9 88 10 89 10 88 10 4S 10 49 9 47 10 18 ichinir met betrekking tot land Een dien traeisje herft bekf nd de schuHige moeder te zyn bouw veeteelt en zuivel bereiding 680 000 het behoud van een gewentcht boezempeil voor Friesland 100 000 Dl Oiiit che wt rkman Nen meier dietrrecht heelt gestaan wegens bat lossen van een revoU verschot op zekeren Strooanyder de hem sarde n rnzie met hem maakte ia door de rechtbank te Amiterdam veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf Gieterenarond werd te Utrecht een groot ongelnk verhinderd door de oplettendheid vao den spoor weg w echter B aan de Baanstraat aldaar De trein die van Amsterdam te 11 08 stadatyd aldaar aankomt was in aantocht waarm dan ook de afalnitboomen gesloten wa ren Nu kwam van de lyde maliebaan eeo paard met kar van da gemeentereiuiging in galop aanryden de voerman bad geen erg dat de weg afgesloten was en reed door De wachter ziende dat bet paard al zeer naby wan bief een vervaarlyk geschreeuw aan hetgeen tengevolge had dat de voerman nog joist bytyda van de wagen sprong en het dier by deo kop greep op hetzelfde oogenblik dat de trein voorbg snorde Te umao 1 55 000 Bovendien konoeo onaitgevoerd blyveo de ontwerpen voor verbeterde afwatering en beveiliging tegen torm loeden ZwertUois f 160 000 de Drenther bedykivg f 500 000 de Vecbtatreek f 475 000 en de Ltndeatwateriug f 50 000 te zamen f 1 185 000 De jaariykscbe besparing van f 1 055 000 tot kapitaal brengeode fcegun eene rente van 4 ten bondeid blykt das dat vun de kosten vao den afsluitdijk reeds 25 milioeu moeten gerekend worden te strekken tea bate van de omliggende streken blyvende de voordeeleo voor de biooenlandsche scheepvaart de waarde van de zoetwatervi acbery de vermeerderde volksgezondheid defensie nog belaogryke me morieposten om met d etaatsconmiesie hobgstens een klein gedeelte van den kosten van den dyk te doen drukken op de bepolderingcn daaractiter Gemengde Berichten Maar n en verneemt is ook bet Oude Vrouwenbnia aan de Hoogstraat te Rotterdam aan verzakking onderhevig Dientengevolge zoodon de verpleegden worden overgebiacht naar de bekttnde fraaie villa aan den Oudendyk te Oud Kralingen vroeger bewoond door den beer Caokrien hetgeen voor de oude vrouwtjes eeo belangrijke verbetering gecoemd mag worden Door ïe Belgieche jnstitie is op verzoek der Nederïandacbe regeeriug aan de marechaussee te E§ deu 0V6 geleverd de notanaklerk uit Rotterdam die zich aan diefstal van f 27 000 ten oadeele van zgn patroon zoo hebben schuldig gemaakt In de Zuid Willemsvaart te Maastricht is dryvende gevonden bet tyk van den tetterzetter H K die sedert vaatenavund was vermist De drenkeling die in verren staat van ontbinding verkeerde droeg nog zyne caruavalskleeding Mea meldt ons uit Haarlem By gelegenheid van de bardiraverijen te Heemstede waren uit Amsterdam aangekomen een vyftil fiesscbentrekkers die op den straatweg het gewone spelletje een twee drie waar is reitenvrouw uitvoerden De politie werd gewaarschuwd en arresteerdehet vyftal N R C TeElborg is een Itfjfit ig meisje in een pot met kokende pap gevallen en aan de bekomen brandwonden overleden In de boerdery d6 Koekoek te Vogelenzang is een kalf geboren met één voorpoot Men Rcbryft om uit Almeloo De werkstaking aan de graaapakhoizen is reeds geëindigd By den heer A J van Santen hebben de arbeiders op de onde voorwaarde het weik hervat Alleen de oudste knecht beeft een verhooging van f 0 50 per week gekregen By de firma F ter Braake is Maandag gewerkt met h i kantoorperaoneet eo twee werkli den Dinsdag eveneens met twee vaste en zei losse werklieden Woensdagmiddag is ook daar op de oode voorwaarden het werk hervat Een werkman werd echter niet weder aangenomen De pakhoiBkoecbts hadden aan de p troons verzocht het loon te verhoogeu met f 1 50 per week Ta Rssendaal brak gisteren by het lossen van yzeren balken plotseling de ketliot De smid C van Gastel werd doodelyk getroffen Aan het station Halfweg werd eergisteravond een proef genomen met de verlichting van spiritusgloei icht dat zeer goed voldeed Het voor nemen bestaat om aan de dorpastations deze verlichting io gebroik te nemea In het dorp Roordabnianm in de Friesche geaeente Idaarderadeel doet zicb bet zeldzame geval voor dat er vyf broeders enzust ra wonen waaronder tweelingzusters die thans met elkander 415 jaren tellen De oodsta is 88 de tweede 85 de tweelingen 82 en de j ing t 78 jaar Nog woont er bovendien eene vrouw Ëlaje Heeringa die op 31 Maart baar 98sten verjaardag viert Uit Duiven schryft men De anders zoo goedige bevolking van Loois na den commentaar op Het Handelsblad op 25 Maart an den kansel gegeven verand rd zoodat bet hoofd der school zich genoodzaakt heeft gezien aan den Commissaris der Koningin te verzoeken een wapen te mogen dragen Uit Winschoten meldt men dat eergisterenBvoud in een sloot by bet armbnis te Blybxm het lyk is gevo nden van een pasgeboren kind 1 October Tüd vao GreeDwIch 10 88 11 18 10 04 10 11 10 18 10 96 19 84 8 7 81 7 66 8 02 09 9 18 8 86 65 6 02 b 09 18 6 86 8 60 7 60 80 8 80 8 61 9 60 6 40 8 46 1 10 4 10 10 64 9 87 9 47 9 4 10 01 10 07 32 lO U 7 88 8 17 8 87 84 41 8 47 1 44 1 64 9 01 9 08 2 14 4 41 4 60 4 67 6 04 10 40 6 8 09 4 06 4 2 DEN 7 4 HAAG GOUDA 9 84 9 48 9 69 18 8 80 it 4 89 4 8 04 1 41 1 66 8 0 10 17 10 88 10 48 Voorb 6 62 Z Zogw Zev M S 17 Zev M 17 10 43 a oi Gnoda JI8 7 48 8 18 9 08 10 1810 6411 67 12 09 17 8 14 4 08 4 88 6 16 60 7 48 8 28 10 10 10 88 U T R E O H T 0 O ü D A Utreebt 8 38 7 4 8 49 9 90 10 16 10 88 11 88 1 8 08 S 4 48 8 86 S 7 8 Woerden 8 8 08 10 88 11 6 10 84 10 4 9 07 10 02 9 28 9 88 4 18 Oadewater 7 07 8 14 0 4 ♦ 10 lï lO 7 18 Oooda 7 82 8 87 9 28 9 1 AMSTIKDA M e O U D A8 10 0 10 49 8 8 8 M 4 4 19 ii i n 11 11 itji i i f M 1 41 7 46 7 0 I N Aiaataidaa C 3b Gaida 731 aHage 6 4 7 20 7 43 8 85 9 4 10 1111 97 18 981 86 8 44 8 40 4 06 4 3S 6 80 18 7 18 7 6 89 10 08 1 ISO 18 9 84 Borg opfterichta vereoniging roor genees he Ien Terloakandige bolp ala Eiekeofoade te rkaoneo Yau weerezgden worden pogingen aangewend om een contract te aloiten voor de levering van da benoodigde medicamenten Naar wg vernemen bestaat bet beataar der Kieavereeaigiag 0os belang nit de volgeode hb N A van der Kee J Mold r W C Smit J Vormenlen B Trieienberg P A Qaint M Mallon J Bojawal en N J Montagne Als beatanraleden badden bedankt de bh A J Laleber M van Waai C van Ardenne C J G en W Roepera By kon besluit is aan mr U Büchner te Alkmaar op zijn verzoek eervol ontzag ver leend als schoolopziener in bet arrondissement Den Helder Moordrecht 30 Maart Alhier werd gisteravond de laatste nutsvergaderiog io dit seizoen gehouden Door deo voortitter dezer afdeeting den heer P W Mari werd op meestertyke wijze de zeer boeiende novelle Miserèrec van Hoyer ten geboore gebracht Bydragen van erostigeo en iuimigen aard volgden daarna door de heeren P W Mari A Berman en J Eogelbregt Met een bartelyk woord tot de sprekers en tot de opgekomen dames en heer n werd toen de vergadering door deu vo rs gesloten Alpes a d Run Aangenomen het beroep by de Ned Herv Kerk te Leiden vacature dr Bagen door di K W Vetkade aldaar OüDBWiTiE Onder vele blyken van belangitelling herdaeht gieter de beer P J van den Bergh pastoor alhier deo dag waarop bij vóór 25 jaar tot priester werd gewyd ZfiTBNHmzBN Alhier beeft zich een commissie gevormd voor de Inbaldigingsfeeatea Deze bestaat uit dezelfde peisoneo die bet bestuur der IJsclub uitmaken Lekkjüekbrk Donderdag 7 April a s des avonds U 8 oren zal alhier voof de kiesvereeniging 0n8 Belang te Gouda als spreker optreden de heer D de Glercq van Nuospett met bet onderwerp De taak der Gemeente Per Telegraaf Men t3 Jarig meisje heden morgen ten 12 uur terugkeerende van de gymnaatiekles der gemeenteschool in de Van Brakelstraat te Rotterdam is op den 8ehiedamschen Singel door ttoee kerels aangegrepen en in een rijtuig geduwd waarin ook eene dame naU Bet rijtuig is weggerend Opsporing verzocht RECHTZAKEN Gisteren werd behandeld de zaak van eene nuister te BeoDekom gemeente Ede door de rriohtbank te Arnhem van allerecbtivervolging ontsUg 4n doch door bet Hof aldaar tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens Bmaadschrift jegens een onderwyzer tevena voorzanger in de kerk der Chr Oer gemeente te Bennekom door in brie ena n verschillende personen zeer onbetnmsiyke faandeling n aan bedoelden onderwyzer t n laste te leggen Bet ontilag vao rechtsvervolgiog door de rechtbank uitgesproken waa hierop gegrond dat dit college de bedoeling van bekl om aan bare mededeelingen ruchtbaarheid te geven niet bewezen achtte In verband nu met bet verschil van zienswyze opditpnatno toeschen reohtbank eo Hof aebtte Mr J PUnteoga aldaar l8 raadsman van de reqnirante bet voor deze vin groot belang dat de zaak nog eens naar eeo ander reLhtscollege zoo worden verwezen Hy stelde daartoe eeo cansatie middel Toor betreffende den vorm van het veroordeelend arrest Ook in deze zal het O M op 12 April conoloaie nemen 3 De arrondissementarecbtbank te Rotterdam deed heden aitspraak in de zaak van de beide beruchte inbrekers G Ooldenmoadt en B de Haan die beiden reeds tal van jaren in de eel doorbrachten en togen wïen onlangs door het O M 8 jaar gevangenisstraf ger uireerd werd wegens poging tot diefstai in eeo perceel aan de Gedempte Rosiersloot en daarbg geweld pleaftden tc en den bovenbewooer van Yliet die hei op beeterdaad betrapte De rechtbank veroordeelde den Ie beklaagde tot 7 jaar en de 2e tot 8 jaar gevanganisatraf De rechtbank veroordeelde den matroos der arioe reserve P van B die vahcbelyk opgemaakte Boldybrieven der Kon Ned Marine bg den Rykabetaalneeiter te Rotterdam ter bfltaling aanbood en dMiToor da haadteekeniog nabootste van de hoofdcomnsies van het departement van marine te s Gravenhage tot 2 jaar en 3 maanden gev straf m t in mindering brenging der preventieve hechtenis De eiscb was 3 jaar VERSCHEIDENHEID Alweer een bplangrgke match in t verscbi t In de frste helft van Mei zal er te Parys op de baan van Pare des Pjioc S een match plaats vinden taaieben Jacqaeliu en Morin Jaap Eden zal binnenkort te Chicago syn training beginnen Waderom ïa een plan gevormd toor eeo tonnel door een der Zwitaerscbe bergen en wel lot verbinding vim Tbon en het Berner Oberland mtt den bestaanden spoorweg in het Rhanedal die te Brieg tbans eindigt De ingenieur Teuacbrr te Baro die reeda vroeger 7ulk een plan had ontworpt n heelt nu aen uieuw tracé voarjjedragen dat van bet meer van Tbuo door bet Kanderthal naar den Lötsch ierg loopt Door dezen wo dt nnar liet Rhonedal eea toanel geboord die 12 900 meter boven de zee zal Keleeeo tyo Do kosten worden op 37 millioen fraucs geraamd Door dezen apoorweg als hij tot stand komt zal de Simploo tjjn die nu in aanleg is tosschen Brieg io Zwitserland en laelle Italië eo over driv jaar gereed moet tyn eeu groote conenr rent worden van de Gotïhard lyo De weg van Dnitschlaod i aar Itule zal dan nog korter worden eo men zal in dea t d van één nur door twee reuzeotuunels sporeu De Gottbard tonnel ia bijua 15 000 meter lang die door den Moot Cóms 12 250 die door deo Arlbt rg 10 300 D tunnel door deo Simplon wordt nog langer dan al de anderen nl 19 300 meter Barbiers waarvan men iu Holland niet gediend ia 1 By eeo dorpsbarbierio Noord Brabautkwam een vreemdeling om zich t laten scheren Nadat hy verzocht waa op een gew nen zitstod plaati te nemen en hem een bianw eruite banddoek om den bats gebonden was begon de barbier rnder bet fluiten van een deaatje zyn mes aan te letten Nn nnernt hy eeo tnk zeep ter baud apowt er eenige malen op en begiot ia te leepen De vreemdeling kon zyn oogen eerst niet gelooveo maar toen de barbier bet stak zeep nogmaali met speeksel bevochtigde ea het weer aan zyn gelaat wildu utryken sprong by eaoakUps op en nep wat voor manieren zijn dut gedurig op uw zeep spuwen fu dun iu myo gezicht smeeren c Wel mgnbeerc antwoor de de barbier droopjes U moogt n g tevreden zyn met de boereo van het dorp maken we zooveel complimenten niet die spuwen we maar in eens op hun gericht Een zeldiaam geval is deze week by bet Hof van appel te Parys voorgekomen Een jongman die wegeos diefstal tot 14 dagen e vangenisstraf veroordeeld was en in booger beroep was gekomen bleek afwezig te zyn toen zyu zeak w rd afgerofpeo Zyn moeder was echter gekomen om mede te deelen dat haar xoon op wej waa naar Amerika Er zon da verstek motten verleend worden en de advocaat van deo apprllant kon niet de verdediging voordragen Toen stond de ad ocaat generaal op en verklaarde zich bereid aU verdediger het appel toe te lichten en dan als openbaar ministfrie lequisitoir te ne men Het Hof stond dit toe en aldus apntk dfta ambtenaar twee malen eerst als verdediger en tueo als aauktajer Ën de eerbte won het van Jen tweede want het Hof ver nietigde het vonnis en sprak deo appellant Try Een merkwaardig onderwijsman Morgen 1 April e k zal een bier ter stede en elders in df n lande hekend en zeer geacht burger een merkwaardig feest vieren Dan zal het nl niet minder dan 65 jaren geleden zyn dat de hW G B Lalleman thans directeur van het Schoo mnaeum en van de Vormachool voor Onderwyzeressen aan Bewaarscholen te Amsterdam bg het lager onderwya iu dienst trad Aan het Handelsblad ontleenen wy het volgende omtrent zyn levensloop Gerrit Bernardus Lalleman werd den 298ten Januari 1820 t Naaldwyk geboren Reeds op jeugdigen leeftyd gevoelde hy roeping voor het onderwya en werd op 1 April 1833 aangesteld tot kweekeling aan de school zgner geboorteplaats Spoedig daarna ging hg als zoodanig over naar de in die dagen vermaarde school van den heer Van den Hoonaard te Hillogersberg drie jaar later werd hg eerst kweekehng daarna ondermeester aan bet instituut Noortbej van den heer De Raadt vervolgens waa hg een paar jaar gouverneur van de kinderen van den heer Van Westreene aan den Hoorn by Delft en werd in 1841 op 21 jarigeQ leeftgd hoofdondarwgzer aan de school te Stad aen t Haringvliet Na de Dpodige akten te hebben verworven werd de heer Lalleman in December 1844 tot hoofd der school te Moordrecht benoemd waar hy tot November 1887 du8 43 jaren werkzaam bleef De jaren aan de school te Moordrecht dooigebracbt rekeut de heer Lalleman tot de gelukkigste zyns levens Met voldoening mag hg er op wgzen dat op die plaats velen van zyn onderwya roi ae vruchten pinkten Hy was een man die nooit schroomde party te kiezen zoowel op onderwysgebied ais iu de politiek Iu de rg der mannen die bet liberale DJginsel voorstonden was hy altyd een der eeraten maar dit nam niet weg dat hy de beginselen van andersdenkenden steeda eerbiedigde en ze steeds loyaal met open vizier bestreed Hieraan had hy het te danken dat de inwoners van Mi ordrecht van welke richting ook bet zeer betreurden toen de heer Laltwaan in 1897 zyn werkkring verliet Daar op het eenvoudige dorp heeft Lalleman hard gewerkt Niet alleen a in het onderwijs wgdde hg zyne beste krachten doch ook buiten de aehool was bg steeds werkzaam Vooral het scboolverzuim der kinderen die op ieu igen leeftyd iu de lynbanen en steenbakkeryen moesten arbeiden was hem een ergenis en op middelen aan dien kinderarbeid een einde te maken was steeds zyn oog gerichtOp de avondschool te Moordreiïht schonk hg dengenen die overdag geen ondurwys kwamen genieten het ontbrekende maar tevens wist hg ter zgde gestaan door dr Lindo de Oude Heer Smits en prof dr Bosscha te bewerken nadat ook de gebroeders Harting dienaangaande hun denkbeelden badden openbaar gemaakt dat te Utrecht het Schoolvèrbond werd opgericht dat ten doet had krachtig tegen het schoolverzuim op te treden De belangstelling in dat verbond is later verflauwd omdat meer en meer bleek dat de kinderarbeid in zgn uitgebreidste beteekenis slechts door de wet bestreden kon worden Het is voor den heer Lalleman dan ook een groote vreugde geweest dat in 1874 door de wetVau Houten tegen dien kinderarbeid maatregelen werden genomen en het is voor hem eeu vreugde aan den avond van zgn leven dat de Regeering thans voorgesteld heeft leerplicht in te voeren De bemQeiingen van den heer Lalleman werden erkend door de Maatschappy tot Nut van t Algemeen die hem benoemde in de commissie die naar bet ecboolverzuim door kinderarbeid veroorzaakt een onderzoek had in te stellen en welker rapporteur hy was Ook de landsregeering raadpleegde hem dikwerf over zaken het onderwya betrefiende Het Ned Ond Genootschap benoemde hem tot erelid de Maatschappy van Nederlandsche Letterkunde oordeelde hem waardig een harec leden te zyn Stteds was Lalleman vol ijver voor al wat de belangen van bet onderwgs raakte en die belangen heeft bg 2G jaren lang krachtig en flink voorgestaan iu het onderwijsbtad De Wakkert dat in 189Ö word opgeheven Die opgewektheid die lust tot arbeiden de beer Lalleman erkent het met groote dankbaarheid werd steeds bg hem aangewakkerd door de vrouw met wie hg meer dan vgftig jaar lief en leed beeft mogen smaken die bg zoi of teleurstelling hem door voorbeeld en woord altgd opwekte weder flink voorwaarts te gaan en nooit te versagen Gelyk wy boven zeiden legde de heer Lalleman in 1887 zgn betrekking te Moordrecht neder de dood van een veel geliefden zoon bad voor een oogenbhk zyn geestkracht verlamd en deed hem besluiten rust te gaan nemen en zich te Amsterdam metterwoon te vestigen Doch al spoedig in het bedrijvig leven der groote stad gevoelde do heer Lalleman dat hg niet rusten kon Hy met zyn steeds werkzaman geest had behoefte mede te leven voor het weTzgn der maatschappy nuttig te zyn zooveel bg kon en toen hem dan ook kort na zgn komst te dier stede werd gevraagd de directie van et Schoolmuseum op zich te nemen kon hy niet weigeren De taak die by daardoor op zicb nam waa waariyk niet benydenswaardig Het Bohoolmnseum in 1877 gesticht door het hoofdb stonr van hettJcd Ond Gen met medewerking van de Vereemgmg van Leeraren by bet Midd Ond nam gesteund als bet werd door de Regeering donateurs begunstigers en leden in de eerste jaren een booge vlucht Eerst gevestigd in het Paleis voor Volksvlijt werd Bet later naar eenige lokalen der Handelsschool overgebracht doch spoedig daarna begon de belangstelling in de inrichting te kwgnen en toen de heer Lalleman als directeur optrad was de toestand van dien aard t bestuurderen ei herhaaldelgk over dachten de inrichting op te befien Doch iets waar Lalleman de schouders onder gezet had waa niet verloren Nu hg eenmaal de moeilyke taak had aanvaard stelde hg er een eer in de stichting weder tot bloei te krengen en hy mag er ra t trots op wgzen hoe schitterend hem dit is gelukt Hy wist voor het musenm nieuwe belangfftelling te verwerven en onder den minister Tak van Poortvliet een Rykasubaidie te verkrijgen welk voorbeeld door Provinciale Staten van NoordUoMand eu dpo gHiiiepBipraad van AmtTdHoi werd gevoltfd Theo ia hi t Muoeum gevestigd op de Priiiseni racht 151 een bloeiende iusteliing Dagelgks komen belAogbebbeoden eo belaogatelteuden by het onderwya van allerlei ricbting er b licht opsteken vit tal an gemeenten van tal van baaturen van hysondera acbolan ook nit Oost f n Westf worden den direc eor dagelyka adviezen gevraagd Ia bet wonder dat d heer Lalleman dit Schoolmuseum is gaan beichoawen als sgn troetftlkind dat bg die instelling Hef beeft gekregen Met bart eo ziel ia hg vaderlander en den liberalen bef inaelfn toegedaan Hg wy t er met trots op dat hg steeds op de braa stond voor de aaak van den vooruitgang eo sedert 1848 sleobts éénmaal wegens ziekte vandeatembos wpgbleef In bet tMfttour der kiesvereeuiiting Burgerplicht beeft by zitting gehad n tbans a by Iwatauralid in district V van Vooroitl ang Deze bgna tachtigjarige die noR kaarsrecht van gestalte en belder van getast aldoa zyn Dsedebnrgera dient heelt biykbaar tot leaa gekozen bet R poi aitleors Geen wonder dat velen hem Vrgdag e k tn Rcben 2 en 4j unr in het Scboolmoseom Prinoiigracbt 151 de bewyien hunner vriend ohap eu vereeriiig sullen breng n ALDOOR I vindt men de ruimste en schoonste Sorteering ID JL S S E IbT LINNENGOED D m a en Heeren QLACÉea 8TOFHAND8CHOENEN by A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephotm A ai Beurs van Amsterdam Blotkra 87 Vrkrs s y 10 881 84 85V 18 l ♦ S i S ll 98V l 4 14 88 s 6V 108 98 86 i 1001 50 466 100 47V 100 804 143 lOlV 101 ia v 97 80 307 116f 113 JOB 911 100 55 B9 153 96 7W I ll 108 ÜU 18 11 10 49 104 11 IB 76 88V 89 MAVRT NlBSElABD C rt Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito 3 H0N0iB 0bl 0eudl l881S8 4 Italii Inaclirürmg 1868 81 B OoaTENK Obl in pepierlSfiS O dito io zitrer 1868 6 PoaTuojx Obi met ooupon Sdito ticket 3 108 87 85V EuiiAND 01 1 BinneDl 18 t dito Gnoom 1880 4 dilobüEollit 18et 4 dito bg Hope leSÏ llO 4 ditoiogoud leen 1883 6 dito dilo dits 1884 B SpiNjB PeriMt lokuldlBSl 4 TtJHIlu Gepr ConT leeo 18K0 4 Oflo eeaiiif lerie D Oeo Ie niag serie G ZulDAr Illp V obl 18 8 t Mbiico Obl Buit Soh 18 0 6 VCNHIIE1 A Obl 4 ubep 1881 AMSTiEDiH ObliKalieo Uns 3 KoTTEiiDAU 8li d loee I8II4 S Nbu N Aft lUiidallv Mud Arend b T b MjJ Cortiftoetün DuliMaAtichappij dito Am Hypothuekb pAodbr 4 Guit Mt d r Vonteol uud b til Hypotheokb i ndl t V NederUndirbe bink aaiid Ned H AiidalmaAtioh dito N W It P o Hyp b p ndbr S aott Hypolheekb pandbr 3 L tr Hyputlieokb dilo 31 OoeriNB Oosl I onf bank aaod Kuil Ilyputhiiekbiiik pandb 4 Amiiika Kqut faypotli pandb 6 6 V M iw L i Fr liieu eert 6 N o Holl IJ 8poorw Mij aand Mij tot Eipt 1 St 8pw aand Ned Ind SpoortrOKm aand Nod Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 rTAl ll3poorwl l887 89 A lCobl 3 Zu d ltel p iiiij A H obl 8 PoLlN Wariohau Weeuen aand 4 Husl Or Unas 8pw Mü obl Vi Haltische dito aand FaAtowa dito aand 6 Ivang Dombr dito aaod 5 Knrak k Asow 4p kap obl 4 dito dito oblig 4 49 1 Tl 189 106 108 101 101 180 186 94V AüüiiiKA Cent l ac Sp Mij olil 6 Chio fc Vortb W pr v aand dito dito n 8t l eter obl 7 ï e ivof h Rio Or 8pni rert a Illinoii Geiitral obl in goud 4 Louia liNaab illBOort v aand Meiioo N Spw Mij Ie bvp ip Hus Kanaal r 4pot prut aand N Tork Ontasiot Weat aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 St Paul Mina it Manit obl 7 Un Pao HoofI in oblig dito dito Line Col Ie bjrp O 6 Canada Can Boutb C ort r aand Vis C UalIw It Na Ie h d c O Amatord Omnibua Mij aand Bottetd Tramneg Maati aand Neu Btad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aan S BlLOH Stad Antwerpen 18 7 Stad Brussel 1886 HOBO Theiss Hegullr Oesell cb 4 OolTEXt Staatsleening 1860 5 K K Ooat B Gr 1880 3 BrANJE Stad Uldrid 9 1869 Nu Ter Bei r