Goudsche Courant, vrijdag 1 april 1898

Zeterdag 2 April 1808 37ste Jaargang 1 No 7545 mimm mium Ni uwS en Advertentieblad vóór Gouda en Omstreken Door het verbindend worden der eenige uitdeelingelöst ia het faillissement van E Ti MAABEN te Gouda geülnditld De Curator Mr M M SCHIM vi dbk LOEPF AdvocaatProcureur Kleiweg 28 Gtnidi Werkyerscliaffliig Do COMMISSIE brengt ter kennis van de Stndgenooten dat de rekening en verantwoording voor een ieder ter inzage ligt bfl den heet P W KAMPHUIZEN Hooge Gouwe op MAANDAG 4 DINSDAG 5 en WOENDAG 6 APRIL van af s morgens lO uur tot anam ags 4 uur Tevens j betuigt de Commissie haren dank aan de Stadgenooten voor de medewerking dezen winter ondervonden Mochten er van de Stadgenooten zfln die RIETMitTTfll noodig hebben beleefd wordt men verzoobt zich te wenden tot den hoer P v d END Turfmarkt Namens de Commissie voor Werkverschaffing C BRONT FooraWer W ROEPERS Secretarit Telefoon No StADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 26 franco per p st ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VU F CENTEN De priia van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren é j et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Vóór 3 en 5 Uchtgaameters bedraagt de buur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelijks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huor bekomen aRANDS MAOASINS DU Frintemps NOUVEAUTÉS Wil verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomerseixoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvr en aan MM JULES JALIJZOT C Paris Hetzeltde wordt dan omgaand gratie en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrjj van alle kosten aan huis met 5Vo verhooging Ueexpedilie kfiiitoor te Rozendaal N B Te GOUDA bü C LUGER Apotheker Markt en bfl WOLFF Co Westhave 198 VAN BlommIstèins Inkt is proefondervindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Drok VM A BUINKMAN Zn Goud Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Qoederen don 30 Moatt 1898 gahondeD door Notaris Mahbtcda te Bergambacht fan Tien Woonhniieu met Tuin en Erf aan den Ooden Singel te Schoonho eo B Nre 529 530 531 532 534 535 536 537 538 en 539 Koopsom 1 9725 ONZICHTBAEE HEEREN ea DAMESPRUIKEN todfëts scheidingen en verdere HAARWERKEN munten it door SOLIEDE AFWERKING by n i m mmmm Coiffeur Kleiweg Gouda MARB TBER1CHTEW QOUda 81 Maart 1898 Bij voliloendoD aanvoer li am er heden in de grasnprijseD weinig randaring Tarwe Jarige i5eeuw 8 0 a 8 85 Nieuwe dito a Minderedilo ƒ f 6 a 8 40 Af ijjliendo 7 60 a 7 76 VMe IMi iM Z Eogge 6 25a 6 60 Polder B a 6 86 buitenlandsoho per 70 kilogram 6 i ƒ 5 30 Gerst Winter ƒ 4 60 a 6 Zomer V 4 80 a 4 90 Clietallier ƒ 6 60 a 6 60 kavér per keet 8 SB ii 3 60 per 100 kilo ƒ 7 60 a 8 Hennepzaad Inlandioh 7 60 a ƒ 7 7B Baitenlandsohe 6 50 a 6 75 Kanariotaad 6 50 ii 7 50 Karweizaad a per 60 Kilo Koolzaad nieuw a f Erwten tookerwten 7 a 7 50 Niet kokende 6 S6 i 6 5i Buitenland olie Toererwten per 80 Kilo ƒ 6 a 6 10 Boonen Bruine boonen 7 76 ii 9 Witte boonen f f Duivenboonen 7 10 a ƒ 7 z6 Paardenboonen 6 60 a 6 90 Mai per 100 Kilo Bont Amerikaaneohe 4 70 a 4 75 Cinquautine 6 75 4 6 ïoianian 6 20 1 5 30 InlandBche mesting 4 VEEMiBlT Melkvee goede aanvoer handel en nrüïon vrii red Vette varkens weinig aanvoer han del vlug 19 a aï et per half KG Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vrij wel 1 a SO ot per half KS Magere biggen goede aanvoer handel vrij wel 1 4 ƒ 1 60 P kVette sohapen aanvoer handel geen beteekenis ƒ a Zuig Lammoren aanvoer handel 4 ƒ Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vrii 1 I kkalvereii 7 4 13 Graskalveren aanvoer handel Tanga ord l6 partijen kaas Handel vrijwel lo ual a 20 qual 20 4 24 Zwaardore i P J Hollandsehe ÜJ a Boter goede aanvoer handel afloopecd Goeboter 0 90 4 1 Weiboter 0 76 a 0 85 p Kilo BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIEN HOLH S Quina Laroche Staalhoudende ftulna Larof he is de meent kracht iye en verHterkende KINAWIJN Aanbevolen door tal vaa binnenen buHenlandsohe Geneesbeeren Verkrijgbaar in flesschen 4 1 90 en 1 00 Kkibpblibk HoiM Hofleveranciers Dtp6t te Qcuda bjj den Beer A H ÏEEPB Apotheker en bji de meeste Apothekers en Dro gisten verkrijgbaar Stedelpe Gasfaljriek ie GOUDA Burgerlijke Stand GEHUWD 30 Maait H Hunnik on H Ridder L van d r Vfal en A Mulder GEBOREN 28 Maart Johannes oadera ü Koon en P v Hontoo 30 Teonie ouders E Radix en M van R euw k Leooardiis Johann ouders H P Boegheira eo J M C de Groot Abiuham ouders h Heerkens en J Bonter OVERLE DEN 29 Maart J C van LeenweD 33 j huisvr van J Mausoliot 30 C N van der Bte 33 j UaaBtreobt GEBOREN 1 Hendrika Margaretha ouders C W den Hoed en N Nieburg Johanna oudere S den Ooden en W van der Laan M ük Jannigje Hendrika ouders J van Spanje en A de Bömpb OVERLEDEN A Slangen 6 m VllBt OVERLEDEN J M Uittenbogaart 1 j en U meandeo BeeuwUk GEBOREN Johanna Maria onders T GroeoendBk en A Krook Leenilert Willem ouder P Krnijt en J Schouten OVERLEDEN i M Hagen 10 j 357 S taats loterij van Donderdag 31 Maart Se Klasse Trekking No 14987 1000 No 6091 ƒ 100 80 18861 1SS07 13555 13921 13938 14064 14 02 14248 14895 16017 1566S 15984 van 11 646 10668 11098 11206 11277 11466 U59J 181S 12211 12235 13844 18693 llTgf ÏB de besta inmuTing tegeo Jiclit Wal Elheumatiek Lendenpyneii kortom i JtakBrlain Expeller lerlei aard Wat 16074 1910S 16112 1 194 16448 19212 16489 19256 16539 19S45 17174 19459 17519 IH609 17776 197 4 18044 19800 18138 S0240 US74 20614 18181 S09S1 is met het bnti llIM mh te wenden tegen Anker Palii ExpEiiBr Hoofd pijB Verkoudheid Wgf noflt doa te lB in ieder huisgezin a flnkerPaln Expeller Prijs 50 oent 75 cent ea ƒ 1 25 de ÖBa VeorhAnden in de meeste Apotheken ao bg F Ai RicJiter t Oo te Rotterdam Prijzen 644 2768 4940 8160 793 2951 4961 8179 966 2976 5013 8270 1410 3174 5137 8428 1651 3261 6814 8470 184 3306 6368 8520 1813 3691 59J4 919 1944 f620 6939 9164 8056 8686 7168 9163 8126 S 13 7206 9307 S846 4S06 7280 836 1834 4685 791810117 8394 4869 ie Klasse 3e Lijst 13768 m z 11761 No 12080 m z 12050 on AD VERTENTIEN Langs dezen weg betuig ik aan allen die op den 29 Maart jl by gelegenheid van mfln 50jarig jubilé als Raadslid der gemeente WaddiMvten biyken van helangsleUing gaven mno hartoiyken dank G SPKDIJT Az H D VERMEULEN voorheen CRANS Co U Het orgaan voor drankbeatrgdinjj SLUIT SCHIEDAM Fermeldt hei vuigende io haar To hruarinummer 189 Vo 8 Onderzoek naar dranken Het Hoofdbestuur der Nad Ver heeft bij de hoeren Boluingh en VAN DER H IDS to j ms errföm do dranken ran dfln heer H D Vekmeülen te Hage die hy ook in dit blad aanbeveelt doen ODderzoeken Het resultaat was dat er bocrgstehs sporen van aloohoJi in kon worden aangetoond zoodat fA niet tot do alcoholische dranken erekend kunnen worden Oterigons werden geenerlei Bchadelijke beatanddee leo lan welken aard ook aangetroif n Iloordagent Firma DAM Kleiweg Gonda Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pxaclxtigr 3n et irig ericli t HEERENHDIS met m staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 HetHuis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig eKelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespi oeiing een prachtigeGang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerwht naar de eischen des tijd Te bevragen LANGE iJENUh WEG D 29 öNINKjLUKE D J van Yelzen DUBBELE BDUKT B 10 TJ ILL EU IS Ontvangen de nieuwste PiVXIXJS STQFFEN N Bkm Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM v n II iM van Schaik Co gevestigd te a Gravenhage Hemterttraat nabij de RegentesselMn HOFLEVEBANCIEES Tan U den KONING van BELGIË Indien gijhoeat gebruikt de allerweae bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extraot ilEJLIi lsrTIÏB FLACONS van 40 Cts 70 Cts m 1 Terkrjgbaar ha Firma WOLFF Co Westhaven 8 öoiWa E H ViN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Botloop B V WIJK Oudewatcr M KOLKMAN Waddmmeen Aatomatisehe vallen Voor rnltsn k fl 3 40 voor muiiien k fl 2 oo torren knkkerlukkon iz II fl l iit vangen Verkoop tegen toezonding van iidt hedriig of onder rnmliourfl Verzeiidliuis Herkanr Commandit UaatHohnppy Cl JSehnbert A Co Jmalerdom N Z Voorbnrgml 3118 Zeernette Qesteendmkte worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Bultenlandsch Overzlclit Uit Madrid worden de volgende berichten geseind Bteedi mear wordt de meeuiog gevestigd dat men tot oTereeostemmiDg is tikomen omtrent de qaaesties van de outploffing der Maine c van de reconcentrado eo omtrent de middelen om den vrede te haodbaven Men acht dezen verzekerd indien de Jingo a er maar niet in slagen de wgze bedoeliugen Tan Mc Kinley te dwarsboomen Men is overtuigd dat de regeering alles sal doen wat Doodig is om binnen zekere perken de eer en de integriteit van Spanje t waarborgen Ministerpresident Sagaata verklaarde dat de Spaanscbe regeering alles t edaan heeft en steeds zal doeu om den vrede te bewaren maar zg cal niet dolden dat de eer en de integriteit van het ryk worden geschonden In een intervienw verkluarde de minister van openbaie werken dat de berichten welke in de laatste 24 nor zyn ontvangen don toestand ten opzichte van Spanje belant rgk znllen verbeteren masr voegde hg er bj deze gunstige indrukken gelden niet ten opzichte van de VereeoiKda Staten In Denemarken waar de cooetitotioneele kyd nog altyd n et uitgevochten is en waar de partyen zeer scherp tegenover elkaar staan sollen de verkiezingen belangwekkend zgn Men is thans na desIaitiogTan hekparlemeot drnk in de weer voor de algemeene verkielingen die op 5 April moeten plaats hebben n daarby wordt ook geresumeerd wat bet oode parlement gedaan heeft in de afgeloopeo drie jaren onder leiding van hetgem tigd con arvatieve mintvterieÜÖrring Dat is niet veel AAn de bonding van de rechtarzyde is bet ts danken dat de meest beteekeneode wet iontwerpen do schoolwet en de taiiefwet niet lot stand zyn gekomen zoodat de rechterzgde dan ook biet zeer geroet aan de verkieeiogscampagne is begonnen Over t algemeen toont ook de thans afgealoteo periode weer dat het vergelyk von 1894 tuBscheo de conservatieven en de gematigden der liokerzyde de yandi e stemming tOBicheo Ltndstiog en Folketing oiet heeft Terbetatd Eerst wanneer de radicaalsocialis tische iokerzyde eens geheel het heft in handen kan krygen zoodan de onzekere toettundeii van thans een doidelyker aanzien bekomen Als de linkerzyde slaagt in haar pogingen om haar winsten van vroegere verkiezingen nog wat te vermeerderen dan zoo er raiBschien eindelyk eens oitzieht bestaan opeen vryzionig ministerie HARRY SHARPE de E ent der geheime politie Roman naar het EngeUch XIII Alweder die laodtooper Terwijl onze jeu dige held znlke onmiskenbare bewyuD van moed en tegenwoordigheid van geest gat werd hij in bet geheim bij Ejjn pogingen geholpen op een wijze en van een kant waarop en waarvBD hg het nooit bad verwBcbt NauwetijkB toch was bij uit den ledigen wageo gesprongen ea bet slation bioaangestapt of een ander stapte insgelijks alt den trein en volgde hem zonder dst bij er iets van bad bespeurd en dadelijk willen wij onze lezers meedeelen dat dit deselfde armoedig geklecde vreemdeling was die reeds eenmaal Ben ter hulp gekomen was iu zijn gevecht met Lon De conducteur kwam juist uit een der washtkanors on de laadlooper hield hem staande Zijn er mensoben io de wachtkamer vriend P vroeg hij den conducteur terwgl hij met zijn duim lohterwaarts wees la ds stationsohef en een kleine jongen was het antwoord Maar waar kom jij zoo ineens vandsaa zeg P Je hebt je sUllig ia den trein verborgen gshoodeo daar wil ik md dollar oader varweddeo Het Hof van Cassatie beeft dn nitjpraak in zake het appèl van ZoU en Perreui den direotenr der AÜrorft tegen han eroordeeliog door het Hof van Asaiaen der Seine op Zaterdag bepaald De procureur generaal condodeerde tot nietontvackelyk verklariog van het appèl De Oostenrykacbe minieter van financiën verklaarde dat de buitengewone begrooling io de eerste plaats besteed zal worden om waarlyk productieve uitgaven te dekken In antwoord op de uitgHsproten overtuiging dat de regeerioK over belaogryke sommen beschikt om de buiteng wone oitgaven te dekken wees de minister op de vermindering der ontvangsten van de belantingrtn op suiker en zoutDe fiiianrieele toeataud is zoodanig dat de uitgaven ternauwernood door de lukomsteu worden gedekt Ter ïüorciening in de buitengewone itgaven moeten de indirecte belast ngen worden verhooifd Voor alles moet een tekort worden vermeden dat bet krediet van Oosteurgk zob schaden en de regeliug der valuta aou belemmeren Voor het compromis met Hougarye moeten velu andere qnaeeties worden geregeld id de eerste plaats de verbooiiing der salarissen an de ambtenaren en da afachaffing van het dagbladzegel Verspreide Berichten FttAnKttlJK Het gerucht loopt d t de uitspraak van bet hof vau As tiHes lo bet proces Zola door bet hof van cas atie zal vernieti jd worden De zank komt beden aan de orde Het lyk van de prinses an Joinvüte is eerifister in de koninklgke kapel to Dr ux byg zet Onder ae familieledeu die depbcbtigheid bijwoonden waren de prins tan Toiovillt de hertog en de hertog n fan Ohartres prinses Waldemar van Denemarkon en de gravin van ëu DUITSCIILAND Afgevaardigden vm den Hyk dag uit alle partyen behalve de socmal democratuche hebben een cpmit gevormd dat zich ten doel stelt te Berlgn een standbeeld voor veldmaarschalk Von Moltke op te richt io H t FooUche blad Praca is wef ens artikelen over de Maart revniotia in beslag genomen Ik moest je eigenlek gevangen nemen dat is het bevel als men iemand snapt die oen traject sonder betaling aftielegd heeft yJe hebt me niet gesnapt gedurende de reis dus ja weet er ni ts van 1 was het kalme antwoord Dat klinkt toch vry wel als een bevestiging van mijn vermoeden zei de conducteur Wel ik kon ook wel laggen dat jij een weggeloepen tuchthuisboef uit Sing Sing bont maar daarom boa je er nog geea Houd je maar kalm en maak geen spektakel Omdat du spoorwegmaatschappij geen vrijen overtookt verleent aan lui als ik bon daarom behoef je nog niet dadelijk zoo n grooteu mond op ie zetten Ik ben arm ea zit op het oogeoblik vrij wel op zwarl zaad als jo me een kwartje geeft dan beo ik weer een heele Plet en kan ik me eens een beetje reraterken door een glaasje grog Wat zon je daarvan zeggen P Je bent een brutale kerel dat zog ik antwoordde de conducteur terwijl hij langzaam zijn pijp opstak wNou als je geen kwartje over hebt dan kan ik bet ook wel met een dubbeltje doea Veronderstel dat je het eens met een leeren riem en een ijzeren ketting doen moest wat zon je daarvan f Je kunt het altijd probeeren en dan eens zien wat ik zeggen zou als je er ten minste op gesteld bent om dat te weten nVt heb er op het oogenblik geen t jd voor maar hoor eeas vriend al ben je ook nog zoo gevat en nog zoo goed gehumeurd ala ik je ooit ia mijn trein snap dan lal ik je iets geven waar je zeker niet op gesteld Ettlt Kjjn Ik laat me niet voor den gek Oostenrijk Hongarije PrintM Louise van ï obnrg die velen in Amerika waanden bijjkt den 26en s avonds met laileoaiitMatBcbichKegleviib dan fiewezfO adjudd Vftn haar man te Varasd te zyn aangekomen en met hem naar bet kasteel van Kegl vi ch een batf oor van Golobavao in Kroatië te ya vertrokken Da Magyar Mjaaec meldt dat in het dorp Tabi ooder de boeren een opstand oitgebroken ia De politie en de oproerlingen wis eldeu geweerschoten en aan beide kanten vielen versoheideo dooden en oo moer gekwetsten ZwiTai RLA ND Te Zurich is en internationale inbrekersbende gearresteerd die in groote steden van Nederland Duitscbtaod nn Oo tsuryk werKte Egypte Volgens spionneuberichten heeft de cbaüef Mahmoed bevolen bet Engel cb Etzyptiücbe ieger eao te vallen of anders naar Omdnerman terng te trelfkeo De bevelhebber Her D rwi jr4n heeft geantwoord dat zyn troepen geen eten bebbeu en daarom voor geen aanval geschikt zyn Otiman Diijna is er voor naar Adarama aan de Athara terng te trekken Intosscben lyden de Derwisjen gebrek zy voeden zich met neteo SpiSJi Ër ÏB nii iets meer bekend gewordeo 07er het Spaanscbe Maiue rBpport Onder de beweegredeneo voor de conolusie tegenovergchteld aan die van bet Amerikaanscbe rapport vinden wij de volgende Io de baai van Havana is geen enkelen dooden visch gevoodeoi wat toch het geval had moeten zyn als er een mynofeen torpedo ontploft was Er i geen waterznil boven de oppervlakte van de zee gp ien na de ontjiloffing Het water lu de hav tn is volmaakt kalm gebleven en de schepen in de haven geankerd hebh geen ongewone bewrging waaritenomen tUit den toestand van de hmd van de Maiiiec blykt dat de ontplofBng van binnen nasr button en niet van buiten naar binnen geschiedt i c Id den vorm van eenige vragen geeft bet blad Lncba te Ilu aua ttj verstaan da rr aan boord van de kMainec s o ke ontevredenheid heerachte en dat verrpwep de meeste officinrea zich kort voor de oDtpUiffing met aan boord be onden zoodat de oiitplofbog teozy aan booi opzet van de bemanniotï aan enn ODBelnk of nalati linjd toei pschrBfenkan wnrden hou len door zulke kerels als jg bent Kn maak nou dal je weg komt eer jo oen puk slaag krijgt fWaebt een oogeablikju zei de laudloopcr eensklaps ernstig wordend Ik wou je eens even wat vragen Heb jij zoo oogevear een week geleden all vraobtgood een houten kist hier heen vervoerd een Isage smalle houten kist not een lijkkist P Te conducteur aarzelde en schrok Wat zou datP Ik wilde bet maar eens weloo f Nou ik zal het nJet ontkennen Wist je wat de inhoud van die kist was Ja een jong meisje dut een ongeluk gehad had en gestorren was Zij lieten haar lijk als vra btKoed rervDeren dat was goeitkooper want zie je zij was van arme familie Wns die ki l ingeschreven voor wat hel was of slechts all koopmansgoed Vertel me dat eensP Het gelaat van d n spoorbeambto betrok nog msor Als koopmansgood fluistordu hij Waarom werd het a s zoodanig ingeiohreven P Om er de aandacht vsn af te leiden ea omdat het goedkooper was Waaruit bestond haar faroilieF Uit een man en eene vrouw die in Brooklijn wonen Heb je aan den depotmeester of aan iemand anders verteld dat die kist het lijk van een jong meisje bevatte P Geen woord ffDan sinjeur heb ik da zweep in m n handen De kist werd hier afgeladen en afgehaald aU gewoon vraohtgoed J wist beter Voor den duivel waarom deedt Je dat F Hoeveel geld heb je in Je tak ge Itaub Voliiens den Romeiosrheo correspondent vao de Frankforter Zeituni is de Paua sfdert wee dagen ziek Men kan echter niets lekeri ten aanzien van den aard van de ongesteldheid te weteo komen Obiekemlanu Carditsi en QeorgPB de daderB van den moordaaoslog op dan Koning tyo ter dood veroordeeld BINNENLAND EERSTE KAMER Zttliog vao Donderdag 81 Maart Aan den heer Van Weideren Rengeri wordt verlof verleend den minister van boitenlandsrhe zaken inlichtingen te vragen omtrent da reden die onze gezant te Parys er toe heeft t eleid ontslag ta erleenen aan den vroegeren advocaat der legatie aldaar De minister van boitenlandsche zaken da heer De Beaufort door den heer v Weideren Rengers ra di onderricht van xyo voornemen verklaart ziob bereid dadeljjk te antwoorden De heer Van M Q Hen eri acht de zaak uit de dagbla3 ü bekend Het oordeel over de daad van onsen ge7ant is verictiillend Opheldering acht by noorlig omdat de zaak emotie heeft gemaakt en zelfs iu bet bniten land da aandacht heeft getrokken De regee ringniolithtiugen kunnen misucbien de zaak in het licht harer ware toedracht stellen De minister van buit nlandBcht zaken de heer De Beaafort ia bereid den loop der zaak mede te deelen De miiiiBter van buit nlaDd sche zaken in Frankryk heeft bji herhaling den gezant zyn leedwezen betnigd over de wy e waarop in de Nederinndsohe pers over Frankrijk minder vriendschappelijk werd ge oordMflld Meer bepaaldelijk ves igile de gezant toen s ministers aandacht op het Handelsblad welks correspondent de beer IsrAïtU ii Onze gezant hafl geen der hem aani ewe7 en citaten m het kHaodf Ublad € guvondnn maar sof t kennen dat de gebeelo polemiek ia hel UaadeUbladc 10 erbaod m t de betrekking die da heer Israels aan de legatie bekleedt hem aanleiding zou geven dan beer Iiricilt vao zijne betrekking te ontheifen De gezanten diplomatieke agenten behooren ticb te onthouden van inmenging in de bin netilandiolie qnftpstidn van het land bjj hetwelk zji geilicrediteerd zijo Die verplichting rast ook op d uenen diH op een of andere wyze san de lea tiën verbonden zijn haamnt b eit stokon ornilnt je j mond hebt gehouden P De roiiduoteur werd bleek en schuifutde angstig met zijne voeten ik begrijp niet hoe je duar iets vaa to weten bent gekomun zeide hg Ik scharrel zoowat overal rond sn lU taardoor hdel wat De meeste lul slapen nis ze beweren dat ze wakker zijn ik ben gewoontgk nakker als anderen donken dat ik slaap dat is het beole vtfnohil Dannloor wtet en zie iic nog at vetd en krijg den naam van een duivelskunstenaar to iijn Nu zeg op hoeveel gold krueg je er voor P Ik moet ea er is een trein in aantocht neem me niet kwalijk lei lU conducteur terwijl hij gejaagd op zijn horlogo knek vDat kan je begrijpen Je verzot gepn voet eer je mijn vraiig hebt beantwoord geen voet begrijp je beste vriond zei de landloo tor tnrwyl bij i u hand met allo kracht op den schouder van den ander liet vallen Ik kan waarachtig niet langer blijven staan k k de machinist ziet al naar mij uit het heele personeel zttl gaan razen en tieren als ik nog langer truuzol Het kan mij geen lor ichelen al ging het hoele personeel ook aan het vloeken dat do rails er van overeind gingen staan l bromde de laudioopar terwyl hij zijn greep nog wat sterker deed gevoelen Jij hebt je laten omkoopen en ik wil weten voor hoeveel Voor twee honderd dollars was het flufs ereod gegeven antwoord Waar hebbea tê de kist heengebracht P Dat weel ik niet JferiA Mrvolgd