Goudsche Courant, zaterdag 2 april 1898

0 0 U U A A H S T E R D A U Qoudk Ml 9 48 10 67 18 10 4 U Igutwdui 0 81 IJ Mr 10 M l i UI I 1S Zooals men weet is tydans de bloembolUn valden in bloei taan het fietsverkeer in die I streken belangryk Het vorig jaar na werden I t Saisenheim de fietsrydera door aen zeker I soort publiek minder aangenaam bejegend 1 hetgeen selfs de veroordeeliug ran een voetI ganger heeft tengevolge gehad I Dit heeft echter de overmoed van bet pnbiek 1 geenszins gebreideld integendeel doen toenemen I en thans circuleert daar een adres om het 1 gemeentebest our te verzoeken maatregelen te 1 nemen om de wieiryders gedurende sommige 1 uren van den Zondag niat ander dan te voet I n met de machine aan de hand die gemeente 1 ta doen pa se ren 1 Een en ander heeft den afdeelingsafgevaar1 digde E H Km ff Lz en den Consul J 1 Visser Vlasveld van den Bond beiden te SasI aenheim woonachtig aantuiding gegeven aan f de BecretariBsea der verschillende wieiryders vereenigingeo in den Iftude een sc ryven te 1 richten inhoudende bet verzoek dat de wipl I ryders door angzaam rijden als andersiuts van 1 bonne zyde alles zdllen aanwenden o oon1 flictan te voorkomen en zich in geval van nood I direct tot de politie te wenden Te Staphorst had de vrouw tan den timmerman K B bij het verrichten vrn eenig naaiwtrk het ongeluk dat een naald in haar knie droug en brak Ingeroepen heelkundige bnip oleef vruchteloos Op aanraden van den chirorgyu Frank te Zwoll nep ty de hulp in van den heer Loth te Arohem die door middel van de Röntgenstralen een pboiogrsphie nam waardoor het zichtbaar werd dat er nog twee stukken van de naald in haar knie aanwezig wareo Nu de jniste plaats is aangewezen zullen die stukken Terwyderd worden Heden zal het 25 jaar geleden zyn dat de heer T A O De Ridder het ambt van burgemeester van Katwyk aanvaarde De herdenking van dit buitengewone feit aal op feestelijke wijze geschieden Ib da obamische ververy van de firma C ta Utrecht moest gistermiddag een der kuipen verplaatst worden waartoe over eeu andere kuip die ter hoogte van ongeveer een balven meter met kokend water was gevuld een paar planken waren gelegd By bet verrichten der werkzaamheden kantelde echter op eens een der planken waardoor de 48 jarige werkman H in de knip vial en met beide beenen eea oogenblik in bet kokende water moest blyven staan alvorens men hem oit zyn benarde toestand kon verlossen Met bevige brandwonden aan de beenen werd de manonmiddellyk naar het ziekenhuis vervoerd waar hy tbans nog de hevigste pyoen lydt Men meldt uit Haarlem Gisterenoobt ud te 8 ure waren de hoornen aan den ovorweg van de ppoorlyn by den Oudenweg gesloten toen de broodbakker Kleer nit Spaarndam met zyn kar daarvoor kwam Niettegenstaande de herbaalde waarschuwing van den wachter kroop by onder de boomen door om over te loopen Hy werd door den TBo Amsterdam komenden trein gegrepeu en was dadtlyk dood De machinist remde znó hard dat de trein reeds op de yzeren brug tot atilstaan werd gebracht Te Joare stierf dpzer dagen een tacbtifijarige vrouw naar men meende in zeer armoedige omstandigbedeu Wel bezat zeeën pnar huisjes doch deze waren zwaar belast en niet zonder moeite kregen de hypotheekhouders hunne rente Trouwens zy zelve had vaak aan het noodzakeiykste gebrek en gedurende het laatste half jaar leefde zy nagenoeg geheel van de liefdadigheid tan baar ook al niet ryke buren Na haar dood echter ii het gebleken dat zij aen aanzienlyk vermogen r men segt zelfs meer dan een halve ton nalaat wat teu goede komt aan een drietal erfgenamen die tot dusverre tot de geldelyk o inst bedeelden behoorden Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1867 98 AaDgevangen 1 October TUd van Greenwlcii n tn in K Qin OU odiiBln 10 11 11 1 Te Winschoten is in een sloot gevonden bet lykje van een pasgeboren kind Ëene dienstbode beeft reeds bekend de schuldige ta zyn 18 85 r 18 46 t t I 18 66 1 58 4 4 15 5 10 itOTTKRDA M 0 O U D i 10 19 11 85 11 60 18 87 9 10 18 9 S9 9 i4 10 11 11 18 11 80 10 09 7 50 6 80 Te Beringen L is een 40jaTig man van een schelf hooi gevallen en daarby zoo ongelakkig terechtgekomen dat by onmiddallyk dood was 8 88 9 47 lo ia 10 80 11 88 6 61 7 88 Esn dub van 22 politieagenten der 3s afdeeling te Rotterdam die in de laatste Staatslotery op een halflot een flinken prya trok heeft op een lot van de de se week gehouden Teetentoonsteltiog een vet varken gewonnen 10 89 6 48 5 55 11 54 18 08 18 47 t U l u 7 46 s lS 00 9 47 10 18 6011 DA DEN BAAO ZoetQrmeer Zegwsard Voorburg Hag DEN HAAG OOUDA r i 8 rotir i s ï Tl ï5 iri7iTr8Tj7T474 4ri v ik 7 4 8 48 18 40 l ll Z 7 58 8 61 18 61 IJ Ii i M8 9 U 10 44 11 46 U 4 1 o 8 05 i6 6 l5 luluültMi t H 6 46 7 80 7 48 8 85 9 46 10 1111 87 18 881 36 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 6 18 7 18 7 66 9 88 lO OS Voorb 6 68 10 17 1 41 Z Z gw6 6 10 88 1 68 4 58 80 Zer M 6 17 10 48 Zer H 6 17 10 48 8 00 o o Oiud 6J8 7 48 8 18 9 08 lO K 10 6411 57 18 501 17 8 14 4 08 4 88 5 15 6 6 50 7 48 8 83 10 10 lOJtl 10 88 9 88 10 81 11 6 11 44 Op de vraag tof er good op Sumatra is antwoordt de cSum Gt o a Het zal wel geen beloog behoeven dat wg 8nmatra a Westkust tamslyk goed ksnnen Om dia kennis op te doen daartoe hebben we in de byna veertig jaren waarin we met groot en klein meewroeten gelegenheid te over gehad D er ook gebrnik van gemaakt Wy II T K E C H T B o O D A 88 7 45 8 49 9 80 10 15 10 88 11 38 1 8 08 8 65 4 48 t 86 6 S 7 58 9 0110 08 10 84 6 68 8 0 10 88 11 66 4 16 7 18 9 88 10 64 S O l S A V T B I O H T Unit 6 80 84 7 58 8 81 9 07 40 19 10 57 18 00 18 68 8 80 8 17 4 88 8 06 6 56 8 28 10 17 10 Ouiow 6 85 11 14 8 87 7 10 10 84 iroardei5 4S 8 10 11 88 8 45 8 34 6 84 7 18 8 48 10 41 VlMollI 6 08 7 4 8 88 8 0 9 89 10 6111 46 18 38 1 8b 8 08 8 50 6 08 0 4 7 89 8 69 11 18 11 8 S l ll lil 9 8 8 6 8 lUi 11 10 18 11 1 88 8 4 1 6 J 8 07 7 8 V lo lï lO lUSTBftDJL M 0 O U D a8 10 08 10 41 B 88 8 iS 4 41 19 8 it 8 41 Ha 10 17 10 85 11 41 de gezant flceweniofat losmakiog TandebLodeD die den heer Israëli an de legatie TerbpndeQ De gezant wenschte echter dat dit zou göacbiedea op hamaoe wyze liefst door frUwiiÜK ODt lagaaDTrage ait te lokken lamiddeU werd deo gezant door de regeeriog te Pjrye medegedeeld dat zy den maatregel ia OTerfeging bad geDomen tot expuliie vao baiteolaiidicbe correspoDdeoteD De gezaot wilde dit voorkomeo tegenover den heer Israëe die gebeel naar zyn OTertuiging bad gehandeld zonder eenige TgaDdeiyke bedoeling te hebben omdat zgoe recbtspractgk te Pargs een middel ran bestaan vormde Oaarom gaf de gezant deu heer Israëli in Oferweging zgne banden met de legatie los te maken O beer Israels ichreei betn dat by daarover eerst te Amsterdam wilde gaan spreken De gezant leleijr reerde deo beer Israels dat deze eene besliisiDig die door hem beloofd was aUnog nempn zoo lAter diende de be r Israels zyo ontslag io doch inmiddels was tbem reeds do r den gezant gegeven en de gezant voed geen aanleiding op die bealiising lerug te komen om bet ontslag eerst ia verleenen op verzoek Io oBze positie van kleine mogendbeld meentde minister dat de kanselary naar beboorenheelt gehandeld en de minister neemt de verftntwoordelykhflid geheel op zich Üe beer Van Weideren liengera cooatateert dat hft geblekea ii dat onse gezant niet BDoali beweerd was gehandeld beeft onder dfl preasie van eene buitenlandsobe mogendheid Kü oordeelt dat de minister voor bet gegeven ontslag een plaui ibele reden heeft aangevoerd Daar echter de heer laraüls niets gadaaa heeft wat atkenring verdient zoo hij wenacben dat ftlsDog het ontslag vaa den beer Iireè ls eervol kon worden verleend De minister van buiteDlandscbe zakdn de heer De Beanfott kerneemt dat wel eervol ontilng is verleend onder dankbetuiging De heer Israela wilde echter dat bet ontslag op ijjo verzoek werd gegeven en dat kon niet nadat de heer Ixrftëlo hiid getalmd De interpellatie wordt hiermede gesloten Voorte deed d kamer de gereedzgude ontwerpen af en giog uiteen Aangenomen werden de spoorwegovóreeckomsten wet België de wet op da Ëan JoséBchildlais en diverse kleine wetten Zooals men waet werd bet in de Zouijag tt Utrecht geboadeo vergadering van da Broederschap vaa Gandidaat notarisseo nift weoscheiyk geacht datdebestiiDrioigaoen der Broederschap adviei over de perBonen der Botlicitanten zonden uitbrengen maar sicb zouden bepalen tot etiue beoordeeling van de standplaatsen Kaar aanleiding van dit besluit beeft zoo men weet de voorzitter Mr Treab verklaard z jn ontalag te nemen Naar meo verneemt hebben ook de overige hoofdbeitaurderea hun ontslag genomen en heeft da redactie van het orgaan der Broederschap Prof H J Hamaker en Mr A J B Rgke baar nedergelegd Aan de cadetten van de K M A te Breda de cadetten van de cadett nBchoo1 te Alkmaar de onderofficierenleerlingen van den hoofcursus te Kampen de adelborsten vsn bet Kouinklyk Instituut voor de narine te Willemsoord zoo mede anu de leerlingen van de opleiding voor marine machinisten te Hellevoetslnis wordt ter gelegenheid van het Paaacbfeest verlof verleend van 8 tot 12 April a s met bepaling dat z in deo namiddag van 7 April reeds kannen vertrekken Op den 18n April zullen de lessen by de genoemde inrichtingen worden hervat De kamerbeer De Ranitz stalmeester Bentinck en de kolonel der buearen Wüpp rmann begaven zich gisteren uit Den Haai naar Amsterdam ter voorberuiding van enkele aange logeobedeu betreffende dan stoet by den intocht der Koningin aldaar OaiiiU 80 Uoordreoht HieuwerïerlL Onpella iotterdim 7 8 35 8 48 8 49 1 58 8 C5 5 58 6 08 8 11 18 8 85 1 85 7 88 7 8 7 48 7 5 9 80 e u 8 88 4 45 4 55 5 04 5 11 6 17 KoturiUn OineUil Hi uwerk tk Uoordiwbt 8 id Naar vy veraemen is door het gewestelyk bestuur van Zuid tlollRnd ala een bulda en welkomstgroet van de Provinciale Staten aan H M de koningin aangeboden de versiering met bloemen en gewasseo van een gedeelte van htt voorplein en dea avonds bet alectriacb verliihten door gloeilampjes van den voorgevel t a de bogen der zyvleugels van het Koninklijk Paleis in bel Nojrdeinde een feeatdecoratie welke met W Igevallen aanvaard tal worden Het Hbl van Antwerpeoc mnidt dat de gourernemeoten van Frankryk üoltand en Diiitschland zyn overeengekomen voor een eenvormige meting der binnenschepen De beer mr C J A Bichon vau IJs lmonde lid der Prosiuciale Staten van ZaidHollftud voor district Ridderkerk zal naur De ÏbI € uit goede bron verneemt als zoodanig ontslag nemen Dr beer Bichon moest in 1901 aftredea Volgens bet iVolksdagbladc zyo een dfrtigtal kluermakera van de firma Biracb Co io staking omdat er geen bepaald tHiiel bei ta tt waarnaar zy werken en de firma W igerde aan hun grieven te gemoet te komen Naden arbeid te hebben neergelegd zetten zi nogmanU bun grieven schnltelyk uiteen maar in eeu scbryven werd hun door de patrooob meegpdeeld dat zy onvoorwaardulyk weigerden in discussie te treden zoo lang uiet het werk zou zijn hervat doch dat zy gaarne bereid z ü de oplos iiiig ie zoeken teo einde zooveel moge lyk de belangen der zaak met dïe der werklieden te vereenigen f De staking duurt inmiddels voort Werk dat voor de Koni gio onderhanden was wordt door drie coupeurs afgemaakt De optocht te Alkmaar by de johnldigiags feesten zal bestaan uit ongnveer 200 gekostumeerde personen en tyf zagewigans HiJ zal voorstellen I Neerland a hoop II t Verleden R de toekomst der steden b de worsteling o Neerland s roem ter zee III tfe st ierend Alkmaar De Eerste Kamer nam gisteren een aantal wetsontwerpf n aan o a die betreliking hebbende op de heffing van brug en kauaalgelden in Friesland en de toekenning van een rttnteloos loorsehot voor den aanleg vandenstoomtramweg Nykerk Ede Men meldt uit den Haag De vice consul der Zuid Afrikaansohe republiek de heer Cannepl heelt naar itanteidiuK van bet gerucht van den dood van president Kruger om inlichtingen geseind naar tcoo Bolaat te Amsterdam vanwaar geantwoord is dat er niet bekend wbb Da ook in ons tand bekende tenor Raimund von ZurMtlbleo gf ett met Coenraad Bos aU piamst acoompignateur een leeks concerten iu ons land Brzocht zalten worden Amsterdam Rotterdam Deo Baag Arnhem Utrecht en Nymegeo Aan den gemeenteraad van s H age ïs voorgesteld don heer Jos De Koyper directeur van de tKunstclubt te Rotterdam het terrein van het Gevers Deynooip ein te Schereuingen weder voor een jaar lu bnnr af te staan voor het bondeu van tentoonstellingen van sobi deryen of andere kunstvoorwerpen Men schroef dezf r dagen uit Edam Nu de leerpliabt aan e orJe U mag bet wel eens verteld worden dat hier dage lykj e na men der afwezige kinderen aan den burgemposter worden opgegeven Die stelt dan een onderzoek io en bet goede gevolg is dat r byna geeil scboolverzaim p aata heelt U n 18 18 11 88 11 36 11 48 1 11 51 18 88 8 40 9 88 68 10 89 10 88 10 48 10 49 i 0 7 11 8 S8 S bS 19 11 De antirevolutionaire Hollander plaatst dit berichtje met het opschrift ls leerplicht uoodig blykbaar dus bedoelende dat het Edamiche leit er een ontkeaoend antwoord op zoo fceven O i blykt er jaist bet tegpndeel uit Vooreerst tocb dat de bezwaren der ouders van de kinderen die verzoimea meer endeels van oubeduidenden aard zyn selfsoiet bestand tegen eeu gemoedelyk woord van den bnrgemeeater Maar dsn ook dat t dos hoog noodig is bet uitoefenen van zoodaoigen invloed verplicht te maken daar helaas slechts enknle autoriteiten zich vrijwillig gedragen als da burgemeester van Ëdam Men schryft uit Lisse Was door bet vorslvryo voorjaar bet vooruitzicht dat de btoei der hyacinthen met Paschen reeds grootendet U gebeel voorby zon ïyn gewee t zoo is door de koude van den Uatsten tgd bienn grnota verandering gekomen en zoo April ons in t begin eenige mooie zachte dagsn geeft dan zyn met Paseben alle bjaciotben in haar volle pracht en daar Lisfle doorsneden met breede harde wegen waarlangs de zeer uitgestrekte bloemvelden Mggen zich byzonder voor wandelaars en wielrydera eigent zoo zbI geun stedeling zich beklagen een bezoek te brengen aan deze prachtige streek In de onmiddeltyke nabyheid van HaBrl m gelegen De sneeuw der laatste dag n is deu hyacinthen niet achadelyk geweest en heelt tot baar lat ren bloei veel bygedragen Van de vroegste soorten zyn reeds eenige half open trossen naar Engeland verzonden welke verzending zser zeker tegen de a s feestdagen een groote vlucht zal nemen Gemengde Berichten Het Bieawe Ueillgegeesthiüs te Ketterdam Op heden 1 April werd in de Gerardöcholtonstraat te Rotterdam het nieowe Heiligegeestbuia geopend Het Höiligegeestbuis werd in 1434 door een ryken burger Aalwyn Plorisz van der Meer gesticht ter verpleging van arme burgers zonder onderscheid van kunne of leeftyd Na zyn dood werd bet onderhouden door diens dochter en zyn schoonzoon Hubert Dapp r een der burgemeesters van Rotterdam In bet begin dt r 16e eeuw was het buis van van der Meer dat stond ter plaatse waar thans nog bet Oude Mannenhuis aso de Hoogstraat staat het arubui geworden Er werden toen 13 mannen verpleegd een aantal dat constant bleef en waardoor de Kamer van XIII ontstond een zin pehng teveus op bet H Avondmaal In 1806 werden regenten van het Oude Mannenhuis gedrongen een contract te sluiten met de regenten van brt Leproosb uis sedert 1840 Proveniershuie gebeeten en het gevolg was dat de Kamer van XIII daarheen ver plaatt werd In 1895 werd met de gemeente Rotterdam overeengekomen dat de Ki mer vnu XIÜ in 1898 het Proveniersbuia zoo troeteo verlaten daar ht moet worden afgebroken en vandaar lat rcf enten overgingen tot de stichting van het nieuwe tbaus Reopenda gebouw Het verrees onder leiding van den bekenden architect J Verheul Dzn op een daartoe aan Kckocnt terre n van 43 ly 30 M De voorgevel is opgetrokken in gewone mode Waalst en met banden dorpels enz van Exauzynscbe ardoinsteen Het gebouw beslaat een oppervlakte van 538 vierkante met re bet overige van het terrein bleef voor tuin be cbikbaar Op den beganen grond bevat bet gebouw de bestuurskamer een dagverblyf tevens eetzoal voor de verpleegden een zitkamer voor den vader provisiekaraer keukei enz In de bestuurskamer werd een leetaande oude kamerbetimmering style Louis XVI geplaatst welke zich vroeger bevond in de militiezaal van het Oude Mannoahui i terwyl in een der wanden van het dagverblyf aun oud in gips gestoken paneel een maalyd van oude mannen voorstellende aangebracht is 55 5 08 6 09 6 18 5 86 8 60 5 40 3 4 6 10 4 10 4 41 4 50 4 57 6 04 6 10 1 44 1 54 t Ol 8 08 8 14 4 89 8 09 4 05 JtroobI Woerden 7 0 ï I M AKStardam Ü SU 7 H Een ruime en gemakkelyke trap voert naar de eerste verdieping waarop zich bevinden de alaapKaal de ziekenkamar met badkamer dt wachtkamer linnenkamer slaapkamer van den vader De slaapzaal is Tsrdeald in 13 opan slaapverljrekjes zoodat ieder verpleegde een vrg slaapvertrekje heeft van ongeveer 2 M ia het vierkant In den voorgevel tasschen de ramsa van bat dagverblyf en die vap de daarboven gtlegen slaapzaal is een tegolvulliog geplaatst met een opschrift luidecide Heiligogeesthuis 1434 1897 omgevea met georneerde randen gebeel in kleur behandeld Boven den ingang ziet men de symbolieke voorstelling vau den H Geest een nedordalende duif in bardsteen uitgevoerd Feu jonge bengel die g ruimen tyd aan de Weitcrmarkt te Ambterdam de voorbggangers bad gehinderd werd door een rechercheur beetgepakt met het doel om hem in het postbuis Westermarkt lo arrest te brengen Een domme menigte die te boop liep verzette lich echter tegen de arrestatie men mishandelde den rechercheur en wierp hem zelfs tegen de straat De man moest per raderbaar naar bet Gasthuis worden vervoerd en na verbonden te zyn per rytuig naar zyn woning Twee van hen die den beambte mishandelden en den jongen ontzettuB zyn echter bekend en tegen hen ia proces verbaal opgemaakt Men meldt uit Amsterdam In bet officieel politie rapport leest men bet volgeode zoLderlinge bericht Naar aanleiding van eene msdedeeling dat zich in eenige perceelen in de Laurierstraat eenige minderjarige jongens en meisjes sedert geruimen tyd zonden ophouden en blykbaar zonder middelen vun bestaan zonden zyn werden gisteren inderdaad een zevental van heiderlei kunne van 17 en 18 jaar ond aldaar aangetrofi n en naar het politie bnreaa overgebracht Zy konden niet opgeven boe sg in hun onder bood voorzagen Een verder onderzoek of wellicht io die woningen roorwerpea waren van diefstal afkomstig leidde tot niets Toen gisterochteod by de firma P Boele ta Slikkerveer een scbip ta water werd gelaten bad een werkman het ongeluk tosschan eenige balken beklemd te raken en beidaj beenen te breken Men Bchrylt ons uit Rotterdam Voor eenigen tyd werden in een der gebouwtjes beboorende bij de gemeentegasfabriek alhier 3 werklieden die nachtdiQuet hadden gestikt gevonden zy schenen zich daar n te slapen gelegd en door de ammoniakdampen den dood gevonden te hebben Door de wedowan dezer drie werklieden rerden adressen ingediend om pensioen te mogen ontvangen en de beer De Klerk maakte zich 10 den Raad tot tolk dezer weduwen een voorstel indienende tot toekenning van pensiosn aan dezn drie weduwen op grond van att 3 der pensioen verordening B en W hebben daarop thans een afwyzend preadvies uitgebracht daar het gebleken was dat bedoelde personen door plicbtverzuim en niet in de uitoefening hunner functie don dood gevonden bxddeo Ten opzichte van een hunner bet tond by de commissie van da gasfabriek nog eeuigen twyfel of i eze zich werkelyk aan plichtverzuim bad acbuldig gemaakt en stelde zy voor aan deze weduwe f 500 uit te keereo De commissie voor da finantiën hoewel zich hi r niet mede kunnende vereenigen meent dat in deze ten opzichte van den derde een gnnatige uitlegging van de penaioenverordening moet worden gevolgd 10 04 10 11 10 18 10 86 10 34 8 10 86 11 18 7 65 8 03 8 09 8 16 8 85 10 64 8 87 9 47 64 10 01 10 07 8 48 9 10 U l 8 17 7 85 6 87 0 84 6 41 8 4 7 46 8 80 9 48 9 69 6 11 I 9 98 9 86 7 41 De overgroole meerderheid van B en W kan zich echter met de zienswgze van geen van beide commisMen vereenigen en geven zy mit diCD in eruitige overweging bet voorstel van den heer De Klerk ter zyde te laten en op de ingekomen adressen ten aaniien van al da 3 weduwen afwyzend U beschikken I koDuen das ietwat beter weten dan menigeen die er boitenaf het hoogste woord over voert det Sumatra zeer ryk is asn kostbare ertien en mineralen bij name aan gond Zeker er liggen hier onnot mfliyke Bchatteti in den grond bedolven meer dan iu menig geWest waar de I eiploitaties in vollen gang ziJn Doch de vraag I of de technische bezwaren tegen een exploitatie I met hoop op goede wiu t niet te gtoot zyn j is er een die we nooit konden of durfden j beantwoorden I Ook nu niet I Toch willen wy wyzen op het feit dat er plaat n zyn waar de iulandfrs het good aU voor het oprapen hebban In Klein Miudbeling en AjerBangis in Tasah Datar en ander streken wordt door inlanders gond gevonden Er 7yn monsters van ertsen gedoUen in Soe pajang ten ondbrsoek opgezooden waarvan verwacht wordt dat bet goodgebalte zeer rijk is Het niet zeldzaam iu handeu van inlanders stukken toogfnaarade mas toea zuivfr rein gond aan t treffen die de lengte van een vinger hebben De inlander met xyn totaal gemis van technische kennis van exploratie i reeds vol doende overtuigd van den rykdom aan vond en andore ertsen in deo bodem van zyn land opgfhoopt belden ecbter spreekt by er over eo meent in zyu nsïtve onwet ndbeid zich door dat zwygi n eec soort van monopolie te verschsffen Dat er goud sn zelf buitengewoon veel goud in Sumatra s bodem ligt opseboopt dat wist n onze voorvaders van de ITo eeuw ook reeds En som heeft die wetenschap hun geen windeieren gelegd Gedarende 1690 bijvoorbeeld leverde de Salida myn 146 000 Amst ponden erla ter waar I de van 172 000 gulden Naar aanleiding van een bericht betreffende een RuSsischZweedscbe wetensebappelijke expeditie naar Spitsbergen scbryft dr J Mar Ruys te Reere een in de N R Ct In 1871 bad men ta Slockholm op groed der tair lke in de voorafgaande jaren ondernomen Zweedsche axpedities en de daardoor op Spitsbergen verkregen rechten het plan opgevat deze archipel officieel ia bezit te nemen Tot dat doel werden in genoemd jaar dóór de Zweedsche regeering aan alle mogendheden wier onderdanen da vischvangst op de kosten van Spitsbergen uitoefenden notas gericht met de vraag of een van haar ook aanspraken op de eilandengroep meende te kontien doen gelden en of wanneer zulks niet het gevat was esn van allen er zich tegan verzetten zou wanneer Zweden haar in bezit nam Geen der aldus gevraagde mogendheden van West Eurt pa maakte esnig bezwaar maar van Russischfl zyde kwam een protest da Russische regeeriuR iiamelyk deelde in haar antwoord mede dat zy voor zich niets had tegen de inbtzitnemmi van Spitsbergen door Zweden maar dat dn openbare meening in den lande zich er beslist tegen verzette en de regeering iet deze meening rekening bad te houden Men had geen bezwaar tegen het sticbten van Zweedsche koloniëc op het eiland en ook nieij daartegen dat de Zweden zoolang als die koloniën bestonden zich ala de daar optredende regeering zouden bescho wen maar o er een definitief in bezit oemen zoudfo toch nadere ooderhsndelingen moeten worden aangeknoopt Op grond van dit antwoord gaf de Zweedsche ifegeering haar plan op en miu boorde er seook niet meer van maar het nn medegedeelde bericht dat koning Oskar de Bubsiscbe regeering heeft uitgenoodigd eeu gemeentichappelyke expeditie naar Spitsbergen uit te rosten eo moge ijk een blyVende vesting aldaar hetzy met bet oog op het steeds toeoemend toeriden veikeer tot stand te brengen staat bier stellig mede io verband STADSNIEUWS GOUDA 1 April 1898 Ter verduidetyking van ons tn egram in ons nummer van gisteren lezen wy heden in de N Rott Courante By de politie in de Witte de Witbstraat werd heden aangegeven dat een Sjarig meinje leerlinge van ds school op bet Vasteland directrice mejofiroow Brandel door een beer zou zyn ontvoerd op een oogenblik dat n den voormiddag de k uderen van een wandeling terugkeerden Die heer bavoad zich met een rytuig op den Schiedamscban Singel de terugkomst der kinderen afwachtende De politie stelde terstond een onderzoek ia en kwam weldra te weten dat het meisie werkelyk tegen haren wil nas medegenomen eo in bet rytuig gezet waarmede men daarna was weggeredeOf doch ook dat de ontvoerder de vado van bat kind is een heer in de Katendrechtsche laan woonachtig die met zyn echtgenoole io onmin leeft Een stiafoaar feit is bier niet gepleegd Bg gelegenheid van de Voorjaars Paardenmarkt werd door de afd Ooodft ran de Holl Maatschappy van Landbouw eene verloting georganiseerd evenals dit mst de Najaars Paardenmarkt plaats bad Er wardei aaoge kocht oen 50 tal prycan waarvan de esrske prys een tilburry met volledige bespanning alanede 14 paarden de overige pryxen bestaan nit prachtige tuigen enz De paarden en pryzen zijn by d n heer W Erberveld tentoongesteld Deze beer heeft van de stilling der paarden veel weik g maakt bet stroo is niet outtieo lerwijt de balken of stylen tasschen de paarden ter voorkomiog dat dnze dieren ehander trappen met stroo zeer oetjm zyn omwofid Naar wy verneman zyu byna alle loten geplaatst Op de Voorjaarspaardennarkt die onder begunstiging van prachtig voorjaar t weder plaats had wareu heden aangevoerd 213 paarden De hacdej was vlug Voor l jarjge werd beft ed van f 160 tot 170 2 jarij e f 230 tot 300 Laxe paarden hnog r Werkpaarden f 200 Door de afdeelmg Gouda der HoHand che Maattofaappy van Landbouw zyn reeds nor eenige weken pogingen aangewend om biereen rijksatier te kunnen kry eo Mfj J W C Vermeulen alhier 18 b noemd tot oederKyzeres te Blyswyk Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteereude hulpkantoren werd gedurende de maand Maiirt 1808 iu de Rykspostspaarbank ingelegd 15875 80 terugbetaald f 12124 34 Het laatst door dat ki oor uitgegeven boekje draagt het nummer k 56 Gedurende de maand Maart 11 zyn alhier behandeld 1095 verzonden 1354 ontvangen 125 opgenomen en verder geseind Totaal 2574 telegrammen tegen 2493 telegrammen over Maart 1897 Het onderzoek van bet water der Waterleiding bad gedurende Maart het volgeode resultaat 5 Maart 10 7 Mg permang kalicos per 1000 cc 12 8 8 19 9 5 1 I 26 10 4 Rbeuwijk Door de Aotirevol Kïesvereeniging Nederland en Oranje alhier is voor de Gemeenteraadsv erkiezing op 5 April a s candidaat gesteld de heer J v d Heyden P n BoDEoiiAVEN De heer C S van Oobben de Bruyn alhier is te Utrecht ftsstaagd voor bet doctoraal txameojn de rec iteo Bohooniiovën De lastroctie compsgnie albier wordt van 16 tot 26 Angustus gedetacheerd in de legerplaats by Otdeobro k WoBEDSTf Gisteren nacht oi tstond brsnd in een hooiberg op de bof tede bewoond d or L van Schüick aan den Singel alhier Door hst stille weer beef de branii tot deu booib rt beperkt Alles wos verzekerd Soramig O vermneden dat de brand door een of anderen jaadlooper zou ont taan zyn diH zyn nacbtverblyf io den berg bad gunon au Hedenochtend wai men nog drnk bezig met bet opruimen vau b t hooi daar zich au tyd tot tyd weer vaur liet zien Haastrlcht Het classicaal bf stuur van Asfien doende in de berv gemeente Veeoboizpn wat des kerkeraads i beeft iu zyne vergadering van gisteren tot predikant to Veenbuiz n Dr beroepen de J Pool alhier Alpbk a d Rijn D aandaeht van belanghebbenden woritt er op gevestigd dat met bet oog op den Goeden Vrydag de voluende weck des Woensdags veemarkt ta Leiden wordt gebonden en dat m verband daarmede aUdno des Woensdags de markttreinen 320 vertrek 5 25 v m Greenwicbtyd naar Lpideo en 321 vertrek 12 18 n m Greenwicbtyd van Leiden naar Utrecht zullen loopon Bet is misschien niet ondienstig er aan te berinneren dat met gemelde trein n vee tegen wagonladings en at ktarief kan worden verzonden 7onder verhooging van raebt m t trein 103 vertrek van Rotterdam Maas 4 45 v ut kan in aansluiting op bovengemeldeo trein 320 van de daartoe aangewezen slatimis oaAt Leitlen vee orden verzonden tegen wagonlading en stuktarief zonder verhooging RECHTZAKEN P Bols secretaria vati den Ned typografenbond en de letterzftiert Zwaan en Faber die boUvredebrenk hadden gepl eitd by deo beer W Kttppers te Haarlem wetdon gixieren door de rechtbank aldaar veroordeeld tot f 3 boete sobs 3 dagen becbtenissiraf De eiscb was f 15 sobs 10 dagea 300 JARIG BESTAAN VAN HET Burger Weeshuis te Rotterdam Heden is het feest voor de Weezen en Oudweezen t Rotterdam en geen wonder het 30ö jarig bestaan van het weeshuis verdient dan ook wel feestelijk herdacht te worden Hoevele duizenden toch die anders doordat sy helaas te vroeg hunne ouders moesten missen f gewis ten groude gegaan zonden xyn genoten in die jaren in dat weeshuis eene liefdevolle verpleging werden daar opgeleid tot nuttige t den der maatschappy Hoe God steeds met het weeshuis was is door alle eeuwen been duidelyk gebleken Nimmer was er gevaar vau teleurstelling in het lot der weezen hoe do stormeu der tyden ook woedden het weeshuis kon steeds het hoofd boven water houden en het heil der weezen tot op den huldigen dag naar liehooren behartigen Uet lag dus voor de band dat het eerste nommer op het programma der fees telykbeden een danksloiid zon zyn De weezen hadden het gebouw inwendig smaakvol versierd en in de Ooudsche Wageatroat waar het gebouw staat wapperde huis aan huis de driekleur In den vroegen morgen bracht het corps hoornblazers onder leiding van den heer Blumeutrett op de hinnenplnats van het gebouw een aubade en ten 10 ure togen de weezen naar de Groote kerk waar ouder leiding van Ds J van der Veen een dankstond gehouden werd Daar eerst zou het blyken hoezeer de weezen in de belangstelling van ryk en arm deelen Het reusachtige kerkgebouw was te klein om alle belangstel lenden welke de plechtigheid wenschten by te wonen te bevatten Wees de prediker er op hoeveel de weezen bovenal aan God te danken hadden het amen hierop gaven de weezen zelven in hun feestlied en gedicht van B ten Kate dat op de wgze van gez 194 zeer schoon gezongen werd Ten 12 ore togen de weezen weder huiswaarts waar ten 1 ure de oflicieele receptie plaats had By die gelegenheid was het ook dat namens oud weezen aan het hals een klok werd aangeboden Hedenavond hebben in de Doslezalen groote teestelykheden plaats waar ook de oud weezen het hunne zullen bydragen tot verhooging der feestvreugde Laatste Berichten De uitloting van obligation der gemeente Rotterdam h den ten raadnuize aldaar geschied is als volgt 7085 met 10 000 29953 met 1500 68401 met 1000 en 16956 20525 41744 52850 53116 61083 en 71993 met 500 Vervolgens met 200 7751 21433 38741 53898 5899 20460 39404 55563 6815 22257 89483 57i 17 9961 24895 40175 60470 18087 25470 40425 62586 18175 24977 44310 64344 14749 26080 47555 66422 14837 26718 49604 66021 214Ü8 32200 49 177 07804 19948 34296 50367 68415 217U8 35454 51505 69555 70009 Voorts Dog uitgeloot 346 obligation met 100 Tezamen 401 obligation totaal 59600 isBCi j k iv£i De Zij do is verbrand jeggen de Dame als de betreffende kleedingstukken zeer dikwjjls slechts na üofiitnnal gedragen te zjjn scheuren enz in de Touwen k ügen of als Watten uit elkander gaan dat is echter geen toeïallig verbranden der ruwe zijde maar zji wordt met opxet om de zijde dikker en goedkooper te laten ëetiijnen met Un en phonpfiorzuur overladen die de nerf van d ruwe zjidedraod opvreet meer noemt lulk verven charffeeren I boe men de zijde gechargeerd moet worden hoe moer tlnbaden zjj moet hebben om dit gil zeer innig op te kunnen zuigen De geverfde zijde het edele spinsel heeft dus de doodskiemen reeds in zich eer zjj op den weelstoe komt De daaruit vervaardigde xoogenaamde zijdestoffen moeten na kortgebruik als tondel scheuren al naardat de zjjde meer ol minder gechargeerd ia De dure ayde incl maakloon 19 totaal waardeloos Monster vam mijn echte xtjde per omgaande De stoffen worden porten tolvrij verzonden G Hensebenj s Zyilc Fabricken L es K lloll ZVillUH Burgerlijke Stand Hoordrecht GEBOIIEN J siua Maris ouden J na QenDHttPn en A Verwey ONDEBÏBOUWD K van den Berg 25 j te Ileeowgk eo S van der Eaa 23 j 1