Goudsche Courant, zaterdag 2 april 1898

Maandag 4 April J898 37ste Jaargang No 7546 mimm coürmt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No StADVERTENTIEN worden geplaaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere rege meer 10 Ceïiten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Zeor netto Gesteendrukte mmimES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON ALDOOR TÏndt men de ruimste en schoonste Sorteering ID s s E nsr LINNENGOED Dames en Heeren GLACÉen 8TOFHAND3CHOENEN bg A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoen Xo 31 Beurs van Amsterdam slotkrs 87 Vrkrs 87 i 99 97 102 88 l 84 88 18 l 6 98 8 ls 98 l 4l 64 88 22 Ve 102 8 357 100 8 s 66 650 460 100 47 1007 204 1437 89 101 101 189 97 80 116 113 806 SU 100 66 B 69 163 96 76 101 102 12 189 11 108 Vb 104 11 16 76 As 86 18 68 2 MA4 ET NlDlELiliD Oerl Ned W 8 ï i dito dito dito S dito dito dito SHoNOiB Obl Geadi 188188 4 Italië losciiriJTiag 1862 81 5 OoBTENa Obl ia papier 1868 6 dito in zilver 1868 5 FOKTOOU Obl met coupon 3 dito tioliet 3 108 87 86 ISO EülllND Obl Binnenl 1891 4 dito G ecooB 1880 4 dito bij Bothi 1889 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito in goud teen 1883 6 dito dito dito 1884 i SpiNJB Ferpet BohuU 1881 4 Tubebij Jepr Conr leen 1890 4 Geo leeniug serie D Gec te uiug serie C ZmoAf EBP T obl 1892 6 Meiioo Obl Buit Bob 1890 6 Vbnbzueia Obl 4 onbep 1881 Amstebdaji Oblitffttieu 1896 3 SoiTEBDUi Sted leen 1894 3 KlD K Afr Handelsv aand Areudsb Tsb Mij Certlfiosteu DaliMaatBohiippij dito Am Hypotheekb paudbr 4 Guit My der Vorstenl aaud s Gr Hypotheekb pandbr 8 Kederlandaobe bank aand Ned Handelmaatsoii dito N W k Fao Hyp b pandbr S Eott Hypotheekb pandbr 3i ptr Hypotheekb dito 8 OoiTXHB Oost Hong bank aand Bbsl Hypotheekbank pandb 4 Ahebika Bqut bypoth pand 6 69 VUxw L G Pr Lieu oert 6 Ned HoU lJ 8poor M j aand My tot Expl T 8t Spw aand Ned Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTil ll3poorwl l88 89 A Eobl 8 Zuid Ital 8pwnlii A H obl 8 FoLBK Warsehan Weouon aand 4 Eu L Gr Eu s 49 VI 189 99 106 108 1017 101 120 186 34V Ahbuka lent Pao Sp Mij obl 6 Chio k North W pr 0 v aand dito dito W n 8t Peter obl 7 Denverk Eio Gr Spm eert v a lUinoia Central obl in goud 4 LouisT kNa8hrilleCert v aand Meiioo N Spir Mig Ie hyp o 6 Miss Kansas y 4pot pret aand N York Ontasiok West aand dito Peon Ohio oblig 6 Oregon Calil Ie hyp in goud 5 8t Paul Minn Manit obl 7 ün Pao Hoofl in oblig 6 dito dito Idnc Col lo hyp O 6 Canada Can South Cert v aand Vbs O Kallw Na loU d c O Amsterd Omnibus Mij aand Eotterd Tramwog Maats aand Nbd 8tad Amsterdam aand 3 Stad Botterdam aan 8 BiLOlE Stad Antwerpen 1887 Ü i Stad Brussel 1886 HoNO TboisB Kegullr Gesellsch 4 GosTKNK Staatsloening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Sfaiijb Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Bes Hyp Spobl eert ADVERTENTIEN ONZICHTBAEE I f HEEHEN en DAMES PRÜIKEN TOÜPETS SCHEIDINGEN n verdere HAAUWERKEN muuton uit door 80LIEDE AFWERKING by H p m mmmm Coiffeur Kleiweg Gouda Be Rekening en Verantwoording over 189TI98 van de COMMISSIE tot bereiding en uitdeeling van Soep ligt van af i APRIL gedurende aeM Oagen t©r iaTLza g © TOor belanghebbenden ten kantore van den Penningmeeater den Heer H GROKNENUAAL Avondschool voor AmbacbtslledeD TENTOONSTELLING VAM Teekeningen en Eoetseerwerk door de leerlingen ia den Cursus 1897 1898 vervaardigd Toegang voor belaogatellendeu op ZONDAG 3 APIUL Yan 1 4 uur en op MAANDAG i APRIL Tan 7 9 nur n m Werkyerscliaffliig De COMMISSIE brengt ter kennis fan de Stadgenooten dat de rekening en Verantwoording Toor een ieder ter inzage ligt bg den heer P W KAMPHUIZEN Hobge Gouwe op MAANDAG 4 DINSDAG 5 en WOENDAG 6 APRIL van af morgen MO uur tot s namiddags 4 uur Teyens betuigt de Commissie haren dank aan de Stadgenooten voor de medewerking dezen winter ondervonden Mochten er van de Stadgenooten zfln die IIIETIIIATTEN noodig hebbeo beleefd wordt men verzocht zich te wenden tot den heer P v n END Turfmarkt Namens de Commissie voor Werkverschaffing C BRDNT Voorzitter W R0I1PER8 Secretarii Elkcl €acao Aanbevolen door llll UeiM cs en Sehel kniidlgen Bekroaiid met Gouden en Zilveren Hedallles WoedKoam VeralerkenA en Aangenaam van Smaak Met melk gekookt ceer aan ie bevelen voor e a0e tAO i K A H gebruik bg kinderen zwakke personen en klierachtige ge stellen Fabriekimerk Met water toebereid is zg als geneeskrachtige drank uitstekend bg diarrhee ook voor zuigelingen en kleine kinderen De echte mkel Cacao van KBABPELIEN HOLM is alom verkrijgbaar in vierkante bassen van een Kilogr ƒ 1 70 Kgr a f 0 90 en Kgr a 10 50 voorzien van Etiquet waarop nevenstaand fabrieksmerk en hanteekening van de fabrikanten KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers Zeist E CASSITO TANDAUT8 Gouda Turfmarkt SPBX £1KUBES MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van g tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van Itot uur ZONDAGS niet FEAKSCHE STOOMVEEVEEIJ SN eheiuische Wasscberij VAS II OPPEr HEIMEK 19 Kruiskade Mottérdam Gobrevotetrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA do Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van plucbe vmantelB veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverld worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Druk van A URINKMAN Za Gouda Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Beri pra c2n tigr x et irxg exxcla t HEËRË HÜS mei TUE staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ii ericht naar de eischen des tiids Te bevragen LANGE TIENDEWEG IJ 29 miIPiPELOPPE bedrukt met Firma per 1000 stuks k f 2 f 2 50 en f 3 BIJ A BRINRMAIM ZOON Lange Tiendeweg E 60 Gouda Telephoonnummer 82 toriawdter ui f de Victorj a Bron f e Oberlahnsfein byEms Tafeldrank V nheTKoninklykef uis derjveder anden Een ware Schat voor de ougelnkki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen is bet beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARIi G Hollandsche uitgave met 27 afb Prp 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarljks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekkandel in Holland Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De priis van het gaa is 6 cent per M es voor KooktoesteUen of Motoren i a Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbais verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de bour 10 cent per maand BewonerB van perceelen van ten hoogste 2 25 pfcr week kunnen wekelyka afrekenenen van de fabriek lampen kooktoestellen enztegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen A SLEGT NIEÜWEHAVEN GOUDA JeiiiriiiB worm Beveelt zich aan tot het iecereu Tan beet Zeeuwscli Tarwebrood il 14 Ceot per Kilo Kliniek en Polikliniek OBSTÜTHHS en Pfys 16 een porto cxtrn UriVMECOfMGIMI voor Spreekuren dagelyks van 22 2 a Il V oen geapaard nfri iBar 6er t iilNitHn tin HpHnrl Aiik sioh aiit ihatiHch van selve npcnt Maiedere inworping dimt Binn de spfturimnk autnriiBtiRoli en geelt tettwlykertvd iluidiil j k iot iiigewdritnii budrag f Nh gelediBil te zyn du Hiinartanti ennr eonvoudig weBr te Hinitan en wol t uu nieuw do lust tot upArea Voraaadliig tog renib of vooraltb V rzrinl mls Mcrkur Comiiiandit Mnatscli ti Rnlittliert u üo AmMardam N Z V m Mri nl Uratis Spreekuren Maandag Woemdag en Vrijdag 9 11 nur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A ClGVEi Geneeshetr DireHtur J VE RGEER G OUDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN m LIJSTEN volgens op te geven profiel Het zagen va i TOÜQSTUKKËN n verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van faont Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD BuUeniandscb Overzicht In de vergadering van de rommissie van bDitentandEcbe zaken nit den AmeriknaaacheD Senaat werd gistermorgen het antwoord van Spanje medegedeeld Na de zitting werd gezegd dat dit antwoord vrg wel een verwerping der eiacheo van de Yereenigde Staten iaelait V De World bef et een telegram uit Washington van Vrydftg nacht twee aur waafiin e n oittrekael gegeven wordt van het antwoord dat ds SpBBDache regfering aan deAmeiikeaQ che zoa gegeven hebben Spanje heeft folgeoa dit telegram de voorikellen t i den prtsideat noih aaageLOineD noch verworpen maar een tegen vertoog ingediend dat het Spanje moet toegestaan ïyo xelve voorwaarden voor te stellen omtrent de maatregelen die op haar eigen territorinra genomen dienen te norden De N Y Herald verneemt oit Washington dat het antwoord van Spanje niet definitief was maar dat het toch van dien aard was dat de oorlog onvermydelgk moet geacht worden Te Key West fln alt toorb reidiDg B getroffen TOor handelend optreden van de schepen De geheete vloot ie gereed om te vertrekken en wacht elk oogenbhk bet bevel daartoe Het afgeloopen jaar ii voor den Oostenrykscben fiacus niet aleoht geweest De directe belastingen h hben 956 000 fl meer opgebracht dan in 1897 de indirecte belastingen 17 millioen meer en de invoerrechten 9 millioeen meer Van da indirecte belastingen gaven de rechten op br ndewgn 1 172 000 fi meer op bier 1 197 000 op aniker 10 294 000 op tabak 2 991 000 fl meer De boogere opbrengst der inkomende rechten is boofdzakeiyk te danken aan de vermeerderden invoer van graan wjjn Tel ac zerwareo De niUlag van de verkiezingen voor den Wetgevenden Baad in de Kaapkolonie is nn geheel bekend Er zyn gekozen 13 progres sisten 10 leden vsn de party der Afrikaan dera en 1 onafhankelyke De Rbodes partg heeft atzoo een meerderheid gekregen maar een kleine van 3 5 ttemmen Of die voldoende zal wezen voor het vonren eener krach yElULLÊITO X HARRY SHARPE de ag ent der geheime politie Boman naar het EngeUch J8 Wat west je dan F KiatB meer waarachtig niet Zoo an dan maar uit maar pM op voorlaier ket kan best zijo dat je nof eens voor het gerecht znU moeten vertfllsn wat je me ou gezegd hebt Ik zeg niet dat bet gebeuren zal maar het kon toch mogelgk wezen Dua paa op I Daarop werd de oondnctsur door den vagebond losgelaten h snelde weg de locomotief bggde de ketens die de wagens verbondea strekten zich kratten en kletterden en de trein zette zich in beweging Toen de oondueteur op de loopplank sprong keek hij nog even om en zag nog juist hoe de landlooper hem waarschewend met den vinger dreigde Zie RoOj zulke inliohtiDgen helpen een heel eind leids de vagebond halSuid tegen zichzetven terwijl hy het station uit en den weg verder opsleoterde Het wae reeds laat en donker maar voor wat hij te doen had was niets zoo geschikt als juist de l nachtelijke uren H j ging tjvea huizen voorbij die reeds geheet gesloten waren maar bij het eerste waar hij eeuig sohijnse ran licht door de vensters ng hield hij stil ea schelde aao Onmiddellijk tige Brit cb Imperaii tiache sVaatkonde mott nng hlgken Men weet dat da Ubodea paity in de wetg ïeades Vergadering Tweede Kamer oog ÏQ de raiuderbeid i V n victorie kraaien kan dn nog moe eliik sprake zyn Verspreide Berichten UUITSCIILAND In Charlottenborg heeft het ac ly e n weer een ontploftiog veroorzaakt Een kiipcht van de Polytecbnixcbe School ging met een brandende petroleumlamp in den krUer om bet acBtyleen ga toeetel ia werking te brengen Nauwelyka was dn gasontwikka1iD echter bugonnen of er volgde bd gsweldige koal De knecht kreeg zware brandwonden Na ds margarino komt in Dultschland de Baoiharine aan de betirt Een daartoe benoemde oommitslf mi den Ryksdag heeft een ontwerp vastgesteld waarby de verkoop van kui atmaiige zoete stoffen en hot gebriiik van deze ftoffeo by de bereiding an bier wynen vruchtensappen conaerveo en likeuren wordt verboden het gebrniken van derg lyke stoffen by de bereiding van voedingen genotmiddelen zal als TervaUohiog worden aaneemerkt Het ontwerp verstaat onder konstmatige zoete ataffan allen lange kanalmstigen w verkregen stoffen die tot verzoeten kunnen dienen eft een hooger verzoetingivermogen maar niet gelyke votdin Hwaarde bezitten als gerafiia erde riet of beetworteJBuikerc Prins Bismark vienle gi teren in den kring van zyne familie zyn 83a verjaardag Het scbynt wel dat hy langzamerhand weer de gevolgen van zijne laatste ziekt te bovnn komt de pijnen hebben eenigsins opgehouden zyn geest is belder en met nieuw vertrüowea ziel de kluizenaar vao hetSachsenwald het voorjaar komen Frankhuk Ginteren is de zetel van bet militairen opperbestuur te Parys met plechtigheid van de place Vendome naar het Hötal des Invalides overge bracht Ër werd een revue gebonden De troepen en generaal urliaden de nieuwe goavernenr van de hoofdstad werden luide toegejuicht Het lyk van den opgf hangeBe in de me de Séfres Lebmann pseudo Lomercïer Picard is op bevel van den rechter Hertulus gittereo begraven boordo hg naderende voetstappen en werd hem de deur geopend door eeno vriendelijk uitziende jonga vrouw die echter min of meer vereohrikto toen zij bemerkte hoe armoedig de vreemdeling er uit zag Zij sloot de deur weder tot op een kiertje eu vroeg toen met berende item Wat wat wou jef Ik wou je maar even iets vragen juffertje en ala je me dan soms een stuk brood ot zoo iets zoudt willen geven en een stok melk terwijl we samen praten dan zou ik uit het diepst van mijn hart zeggen God zegen je zei de vreemdeling met die mengeling van nederigheid eu brutaliteit eigeu aan al de over de wereld verspreide laudloopers Ik ik zal het eerst eens aan John vragen stotterde de vrouw terwijl zij de deur trachtte te sluiten Wacht maar tot dat John hior komt juITertje zei do man die dadelijk begreep dat het slechts oen list was om hom vrees aan te jagen eu dat naar alle waarschijnlijkheid haar man nin eens thuis was en ook vooreerst niet thuis zou komen Hg plaatste dos zijn voet op den drempel zoodat het onmogelijk waa de deur te sluiten Het doet er ook niets toe juffertje zoi bij op een toon die haat dwong hem nauwkeuriger op te nemen Bekommer ja dan maar niet om een hap eten of om een borrel ala je dat soms te veel moeite ia Ik kan altijd neg wel een extra pruim tabak nemen als ik het niet langer uit kan houden Maar je komt niet van me af v Sor ik weet wat ik weten moet en je zult zien dat ik het je verder niet lastig zal maken Ik zal u alles tertellen wat ge vaten wilt voor Da Kamer znl in hnt eiod der volgende week ait9 ugaan De Pre ïident der Repub lek ver trekt PaaBchraaandag naar de Kiviera Zyn vroow en dochter gaan niet mede Enu ELAND Glt4 tODS vo lt zich wat heter den laatsten tyd hftgeen echter niets sobyot Ie veraodorun fian dé bopelooalieid aii zyn gevat Woensdag wandelde by buiten Van alle zgde toout sich intusscben de d elneming in z n ziekte Haa t geen vergaderiug in ËDgeland van libe nlen eo van unionieteu of er worden harteiyite woordeu aan hem gewyd De paus vraagt dafieliiks hoe het met Gladstone gaat Prenident Kr gel die heelemaal uiut dood is en zelts oiet ziek bet gerucht fan zyuoverlyden echynt nit Betlgn afkomstig althaos dat beweert men in Engeland manr de man die bet in de we reld bfacht ligi op het kerkhof president Krager heeft geseind dat hy ten diepste mee voelt met den ouden titaat rann in zyn zware bezoeking en veitroiiwt dat de Heer hem tot htean zal wezen en hem sterken De voorzitter raa d Italiaaaache Katter van Afgevaardigden sriut dagelgks om iulichlingeu En Gladstone terog dut zyn belangstelling in al wat het getnk en de voorspoed vau Itilië raakt onveranderlijk hlyft Spanjh Te Chicago moet eergisteren de Spianicbe rlftg feeitt vieren de stnati militie neergahaiiU va in stukken gescheard zyn Kapitein Bingbbee die commandant van de Maine geweeit is wordt adjudant vao dea miniatsr vao Marine Long lïuaLAND Te Stepasowka heeft een hoer net bijlslagen ziJn vrouw en twee kiudereu benevens een baarman vermoord en zyoBchoonzDS er ernstig gekwetst De moordenanr schynt in een vlaag vao waanzin gehandeld te hebben Italib Er zyn verdnistiringem ontdekt in het arsenaal van Terente en teeds zitten eenige personen achter atot BttlTaCH ÏNDIB In de afgelnopen week zyn te Bombay 978 penenen aan de peato erleden De tütale sterfte bedroeg 1938 of 120 92 per duizend BINNENLAND Door den mini t r van boittnlaudtche zaken ziJn nan de tCimer nn knophandsl te lintt r Eoo ver het io mijn macht staat maar je zult mij toch wel niet kwalijk uemen dat ik nai dadelyk lederen vreemdeling iu huis laat s i De jonge vrouw slikte haastig haar wwrden in en beet zich op de tippen t Als je geheet alleen bent en Jdhn zon vor weg is voegde de man er bij terwijl zK toesUmmeml knikte v Zy bloosde toen zij bemerkte dat hg de waarheid had doorzien en dat haar noodleng entje van daar straks hem niet eens misleid had ffWat ik dan van jou weten wou zei de landlooper botri ft iets wat onp evecr een week geledon is gebenrd n waar ge allicht iets van gehoord zult hebben Was John eon dag of zes aobt geledon resda van huis P Ja hij is reieiger sn hij ia sleobis zelden thuis antwoordde zy dan besteedt jg je tijd met buurpraatjes niet waar en met babbelen over alles wat er al zoo in bet dorp gebeurt is het niet Och ziet u ik heb zoo veel vrijen tijd Juist en ik neem je dat praten ook volstrekt niet kwalijk Ik ben zeker dnt oen jong vrouwtje met zulk een vriendelijk snoetje van niemand kwaad zal spreken maar dat ja eerder je ovenmensch helpen zoudt als je kon Dat vleierütje deed opgeld en boe verloopen en smerig de vreemdeling met den groenen lap over z n linkeroog er ook uitzag toch opende zij nu de deur wat wijder en vuor zij het zelve wist had zg hem in haar gezellig kamertje gebracht waar hg zijn banden boven het vnur warmde en gretig een kom warne melk opslurpte met een groot stak koek dam toegezonden eenige door den consul der Nederlanden te Smyrna byeeogebrachte monatera van katoenen stoffen tonwwerk en kaarsen zooals die artikelen in Aziatincb Turkye goed uaiigbaar zyn Deze moniten zyn gednrende de mnand April voor belanghebbenden te bizichtigan in het museum voor Land en Vokeoknnde WillemHkade 25 aldaar Nog een paar dagen en de llotterdammars tullen de antomobel dienstbaar gemaakt aan bet vervoer van goederen voor goed door bun straten zien ryden en wel een van bet systeem Benz i y heeft een Victorio model is laag by den Rrond en wordt gedreven met benzine met electnsrbe ontlading waardoor het gevaar voor ontploffingen totaal opgeheven is Een machine van 2 pHBTdekracht kan haar een n Ibeid geven van 2 tot 30 failoraet r par uur Een voet en een handrem zgn onder bet onraiddelyk hereik van den bcstnurder die verder nog tot zyn beaohikking beeft twee handels één oni snel en éen om langzaam te rydea Bovendien heelt de b stnurderi recht voor zich een alarmsignaal c gean wet noodig is aangezien de wielen van caoutcboucbandeD voorzien zyn Eigenaardig is dat bg dit syiteem op de wielen en oiet op de as gastnord wordt waardoor bet mogelyk is zeer korte wendingen te maken De maehiae bevindt lioh io bet achtergedeelte en onder den bok zgn aooamalatoren met een klos van KamkorfF oor de leotriiehe ontsteking Boveo de Duebloe wordt een kast aaogobracbt om de pakjes io te bergen die de firma in wier gebruik de automobiel komt by de klanten laat brengen De beer W Bakker te Beenaatar heeft een 1 jarigen stier verkocht voor f X Het dier iB bestemd voor deo stal van dea heer Paul Krüger president der TransvaaUcbe Ilepabliek Tot de eerste leaiedsgen de laatste dezer maand hielden de verzendingen vao appelen uit de Betuwe naar Duitarhiand aan Alleen vao station Valborg werden van den roimeo oog t van 97 niet minder dan 150 waggons elk van + 10 000 K Q das ongeveer mlllioeD K G verzonden Donderdag zolten in den echt wordea verbonden de portier en een verpleegde van bet Lutbersche Oude Mannen tfn VrouweabaisuD dn Keizersgracht te Amiterdam De bruidegom heeft den reüpectabelen leeftyd van 79 en de brnid dien van 82 jareo In hoooe jeugd badden zy reedi de kennismaking waarvan dil bnwetyk het gevolg ia aangeknoopt er bg Nou jiifTerlje nou zat ik beginnen mol te zeggen wat ik op het hart liob zei hg zonder haar daarbg aaa te zien Juist een week geleden is hier een langwerpige houten kist op een wsgsn voorbjj dit buis getransporteerd Je keek jiist uit hot raam en dacht er over wat dat was on waar het werd hesngebraobt Is dat niet zoo Jawel I Maar maar u waart toch niet hier u hoht me toch niet kunnen zien I riep zg in de grootste verbazing uit Ik zie heet wat zonder dat de mensehen mij zien was het antwoord ofschoon alles wat hij zoo stout beweerde slechts op verondarstetliugen berustte XIV Ken echt spionneowerkje De vrouw begon hoe langer hoe meer te gelooven dat zij met een toovenaar te doen had en met bovenaardsohe mdohten kennis maakte Maar het goede eenvoudige wijfje witt o k niets van al die kunstgrepen listen en lagen die geheime politieagenten aanwenden wanneer zij achter de waarheid willen komen Het was niet anders dan eene gissing van hem geweest die toevallig juist bleek te zijn Hy wist lat zulk een kist it den goederenwagen gelost was geworden de rost maakte hg er zelf bg Hst waa immers niet waaracbijnigk dst men die kist midden door bet dorp heen had vervoerd en behalve de dorpsstraat was dit de eenige weg die naar de hnftenwijken voerde