Goudsche Courant, maandag 4 april 1898

ADVERTENTIEN V Verloofd WlLBILUIId CatABISS JoHllOIB UEINTZEN en CoBSEMua CiTiuxisua KEOM Oldenburg ijQr Gouda Eenige Kennitgeving Heeren Jongeheeren EinderELEEDINGHAO AZU N De Stad Parijs Bericht de ONTVANGST der ouv aufss Beleefd aanberelend Wed A PINO HARKT A I I VERHÜiZIINGEN BUVNEN en BUITEN DE STAD Tapijten Gordijnstoffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enz A nb imJ f Firma B DE JONG S Heden ontvangen VIEUX SAMOS en overheerlijke Vischwijn i I p Flesch Firma C LOÏÏEJENS ROOKT BRAAT S KLEINTJES GENT Voor de Tele bewözen van deelneming ontrangen by hel overlüden van onze geliefde Hoeder en Behuwdmoeder betuigen wg onzen hutelgken dank Namens de Familie C P BACKERS Gouda 2 April 1898 ONZICHTBARE HEEREN en DAUGS PRDIKEN TOUFETS SCHEIDINGEN n Terdere BAARWËBKEN munten uit door 80LIEDE AFWERKING bfl H P m WIJNG44RDËPi Coiffeur Kleiweg GouAa m die iets te TordA 4j hebben vanI of Toraohuldigd zyn aan de Nalatenschap lan Mejufitonw CORNELIA due AREND TAN ROON Weduwe Tan den Heer JACOBCS JOHANNES NAPOLEON HACKERS geTTOond hebbende te Gouda en den U5en Maart 1898 te Sdaedam overleden worden Terzocht daarTan vóór den i5en JJPBIL aanstaande opgaaf of betaling te doen ten Kantore Tan den Notaris 6 C FOBTUUN DBOOGLBEVER te Gouda OPENB ARE VERKO OpIg De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is Toornemens op MAANDAG den 18 APRIL 1898 des voormiddags 11 ure in het Hotel ni ZiLH aan de Markt te Q 0 a d a in het openbaar te Teilen en te Terkoopen Twee PAKHUIZEN eo EBVEN aan de Turfiingelgraoht Wgk P nos 107 en 108 te Gouda Kadaster Sectie E nos 1090 on 1089 te zamen groot 2 Aren 19 Centiaren Vier PARHUIZEpi en KaVE aan de Turlsingelgraoht Wgk P nos 113 lU 115 en 116 te Gouda naast elkander gelegen zeer geschikt voor het oprichten eener Fabriek of andere Handelszaak Kadaster Sectie E nos 1086 lOfflS 207 206 te tarnen groot 559 Centiaren in i pereeelen en massa s Nos 6 en 7 Twee PAKUUIZEX en ERVEN in het Plantsoen aan de Kattensingelgracht Wgi O nos 98 en 99 te Qouda naast elkander gelegeè Kadaster Sectie B nos 1870 en 1652 te zamen groot 3 Aren 7 Centiaren en bet recht van gebruik Tan het daarachter gelegen Kadastrale perceel Sectie B no 1616 groot 11 Centiaren in 2 pereeelen en massa De pereeelen 1 5 zgn gelegen aan de Groote Vaart tusschen Amtterdam en RotUrdam Betaaldag der Kooppenningen 15 JUNI 1898 Te beiichtigen drie werkdagen vóór den Terkoop van 9 12 en Tan 2 4 uur en op den dag der verknoping van 9 11 uur en op verzoek ook op andere dagen Nadere inlichtingen Ie bekomen ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL H J RABOUW ImoA n Zinkwerker levert sedert 1890 met het beste incces Houtceuient DAZBEDEEEirra met en zonder Zinken KIEZELLIJSTEN OPTOCHT BIJ GELEGENHEID DER Feesten op 31 Augustus 1898 H De FEESTCOMMISSIE noodig t door deze W alle Industrieële Ondernemingen Corporatiën en Vereenigingen uit tot DEELNEMING aan bovengenoemden OPTOCHT Zij die bereid zijn op eenigerlei wijze daaraan mede te werken worden beleefd uitgenoodigd zich ÜlAAl DAG 1 APRIL aan te melden bij het Bestuur der Feestcommissie dat daartoe op genoemden dag des avonds van 8 tot 10 uur op het Raadhuis ZITTING sal houden i 4 Namens het Bestuur De Secretaris STHAATBH HEDEl in het VAN B V TOi GERLOO KORTE GROENENDAAL v77 ed er eeri pra clxtig e Collectie MMM MIES en KINDEE SCHOENWERE ONTVANGEN lles soiled HZa aa d wrexlc ZIE UITSTALLING LAGE PRIJZEN RIJWIELHANDEL Steeds voorradig nieuwe en zeer goede gebruikte RIJWIELEN l iieuwe Rijwielen van af SS Crroote Sorteering UijwielbenoocLigdliecLeii GÜMMIBANDEN voor Sportkarren en Kinderwagens J C DE RÜITKR II D VEHMETJLEIT vooAeea CRANS Co ggr Hot orgaan voor drankbastrydiag ffSIiÜIT SCHIEDAM rermeldt hel Tolgonde ia haar Pe bruarinummer 1898 No 8 Onderzoek naar dranken Het Hoofdbestuur der Ned Ver heeft by de heerea Boluingii en VAN DEB Hhüb te ffi ff a de dranken Tan deo beer H D VsaMKULEN Ie a Hoge die bq ook in dit blad anbefcelt doen ondereoeken Hel resultaat was dat er hoogstens sporen van alcohol in kon worden aangetoond zoodat te niet tot do alcoholisohe dranken gerekend kunnen wordeo 0 ngeB8 werden geonerlei sohadelyke boitanddeeten van wdlken aard ook aangetroffen I Hoordagent Firma DAM Kleiweg Gouda Korfe Ttenaeweg MO GOUDA OPENBARE VBIJWILLIGB VERKOOPING De Notari J P HAHLSTEDE m y Bergambacht ia Tooruemens om op VRIJDAGEN 15 en 22 APRIL 1898 telkens dea Toormidda s ten ell nre in miT Bost Pükd op het dorp Ltklerkerk in het openhaar te rerkoopeu De bizonder gonstig gesltoeerde EENDENKOOI met daaromheen gelegen BOSCH en GRIKNDLAND WEI HOOI en BODWL4ND BuUengrond in de rivier de Lek en Terder aanbehooren roorte de Bouwmanswoning get C 111 en lila berattende Woning met Stalling afaonderlp etaande Schuur en Loode KOOiaUIS Dflkgrond en Watering bfl elkander staande en gelegen in den polder Schuagt onder de gemeente Lekkerkerk te zamen groot 15Hectareii 20 Aren 19Centiaren Om te aanvaarden de Woning net 1 Mei 1898 het ovenge 23 April 1898 Te kezichtigen 5 6 12 en 13 April bevorens waartoe zich te wenden tot den eigenaar of den kooiman Breeder by notitiSn omschreven Kaart en bewyzen van eigendom ter inzage en inlichtingen te bekomen by genoemden Notaris ömAËËliËiii te REEUWIJK ten OTerstaan ran den te Gouda regideerenden Notaris G C FOBTUUN DBOOQLEBVBR op Woensdag 13 April 1898 des morgens te 10 uren aan de Bonirmanswoning Wflk D No 3 aan het Dorp van 14 Kalfkoeien 2 Pinken 8 Kuiskalveren 1 Zengf 2 MBLK8CHO0 WEN 1 BREEDB SCHOUW BOUW enMELKGEBEEDSCHAPPEN enz Des morgens róór de rerkooping te aien Werkverschaffing De COMMISSIE brengt ter kennis ran de Stadgenooten dat de rekening e cerautteoording roor een ieder ter inzage ligtj ba den heer P W KAMPHUIZEN Hooge Qonwe op MAANDAG 4 DINSOio 6 en WOENDAG 6 APBIL ran af s morgens MO nur tot s namiddags 4 uur Terens betuigt de Commissie haren dank aan de Stadgenooten roor de medewerking dezen winter onderronden Mochten er ran de Stedgenooten zgn die iiietihattem noodig hebben beleefd wordt men rerzocht zich te wenden tot den heer P r o END Tnrfmarkt Namens de Commissie roor Werkrerschaffing C BBUNT VooratUr W EOEPEBS Secretarie ESNISIIErOTTANTnEII Men wordt rerzocht op t HEftK te letten DIT HET Magazijn tah M RAVENSWAAY ZONEN GOBINCHEU Deze THEEËN worden afgelererd in rerzegelde pakjes ran y tw eti MR Uf en n Ned one met rermelding ran Nommer ea pPrgs roorzien ran nerenstaand Merk rolgens de Wet gsdepoIneerd Zich tot de uitroerinff ran geeerde orders aanberelende J BREEBAAKT hZ UTREGHTSGHE lAGHINAlE TAPIJITRUKICING OoorLuchtdrukklng Zonder Kloppen OPGERICHT 1885 Tapgtreiniging is neodig roor xindeliilkheid en gexondhei e roor het behoud Tan de Tapijten zelren Onze Machinale Inrichting laat naar eene rernnftige rinding zelfs deMcfc T8p8t80ortenon6e cft MÏ ffd en maakt ook de xtaaarste werkeljk stofvrij en xuiver Nadere inlichtingen en nilroerige Circulaires met Prüseourant rerkrggbaar aan ons Kantoor hg de Vtreehtsche Arnhemsche en s Bertogenbossehe en roor deze omatreken bg de volgende heeren Behangers Gouda G Gravestein en B de Jong m Aan alle kleeden wordt eene Kaart gehecht met het Stempel onxer Firma en met dagteekening VXBECHT Inrichting Anthoniedijk Kantoor Bemuurde Weerd Kaatstraat 1 UT Jll J VERGEER 60ÜDA licrert KOPLATTEN AECHITEAVEN en LIJS IËN rolgens op te geren profiel Het zagen ra i TÓ0G8TUKKBN en rerder alle zaagwerk wat tot het rak behoort Met en zonder lerenng ran bont 3 A m elf m H m c GOUDA Markt A 54 STOOM lETAAL DRAAIERU Specialiteit in t repareeren van Metalen Luze Artikelen BEUGELS voor gebrekkige veeten AANBEVELEND ONTVANGEN een prachtige collectie Brittannia metaal vemikkeld P P SOOS TIENDEWEG 59 Het beste adres roor soiled en goedkoop SCHOEN WEEK is het ran onds bekend NOOBD BRABANTSCH Schoen en Laarzeo NagazUo van C SMIT S KLEIWEG E 30 orer de Kleiwegsteeg Alle Beparatiën en aangemeten werk Ontrangen alle soorten Schoenwerk Wjif ii i kM bwrifriii ttf Jiobt Esrzsjt WiBrPili ExpellBr SAikErfajiilxpellBr j i AikBrfiiïtxpBlIerT Pngs 60 OMl 76 OMt M ri 26 de laMli VnrKuda h l mM iLinlIidaii m il r A KlMe t 0 t Betlwlui Te QOUDA bg C LÜGEB Apothekar Markt en bg WOLFF Co Westhare 198 A R SCHOLTENS QOUDA SPECIALITEIT IN Haarvlechten Pruiken Bandeaux en Toupets PARFUMERIËN TaUetaitlkelei en SekMrbcnotdlgdbtdcn SALON VOOR KappcD Scheertn en UtArsniJdeB ZAADHAITBEL ELEIWEai T Gesorteerde Bloemzadcn geschikt om baiten te zaaien 12 pakjes in schoonste soorten 0 50 as l Gekleurde zakjes met Bloemzaden roor binnen en buiten 12 stuks O 7S 25 1 10 Per atnk O IO Aanberelend i j ot zxcn r vA i r J P IIOOFTMAH B J vanYelzen DUBBELE BDÜBT B 10 T ILL HIJ IS Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ontvaugen de nieuwste Beia prsicli tigr ïiet ix2 greric2i t STOFFEN HËËRENHOS met IM E CASSÜTO TANDARTS Gouda Turf markt aPBBBKUBBy MAANDAO DINSDAG DONDERDAO en ZATERDAQ ran S tot nar WOENSDAG en VBIJDAQ ran Itoti nnr ZONDAOa niet staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeünp een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Teg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerieht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 t STORY CLARK RGEL ÏB uitmuDtecd in solidtteit en toon en oenoarreereDde ook ia prijf met alia andere Amer Orgel Men Trage afsohnft r b Diploma der llOOgltO bakroning te Ohioago Een fraaie aorteermg ook ran andere Dltmuntende Amer akrikaten roorhandsn in bet Mni Inelr M ga i n ran DE LANQ Aanzlonlllke Korting voor contant Verk ook op afbetaling Terhuur Rail ItemminK ook r piano Bepareeren Praohlig wrijfpolitoar roer orgela piano s na S aiKOHdWASaaaNra HOOA HaiNHKnHlSNI tfi sim eSr i perjiooi eioüiï ieez flaH VNe BTIV r inorajiinpoow V uii oiooij t emonoflapi s oiqiispnTO ajmn twrt ue iioaiseSlJia SnUBÖlJOi BÏOOJQ aeijoos etBtoojS op jox ouhh SNOaaBOOOY anjjoaiaos eaoojo ZNa Nazooaiaajs SHaxioaaooooT anueejjos etoojo LANGE TIENDEWEQ 34 zaa siaj a NaaxOlBSriHXe NaiOIA SnvieetJOS e 0OJO 1