Goudsche Courant, maandag 4 april 1898

No 7546 L Maandag 4 April J898 37ste Jaargang mimm mmmi ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 ur des midd Telefoon No De Uitg ave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k s met uitzonderingvan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN die BOTER KAAS en GELDEKSOHE WABEN in de ZWOLSCHE BOTERHAL KEIZERSTRAAT heeft gekocht blgfi dit dearkoopen want bet ie degelijke en goede kwaliteit wat men daar verkrggt M i BOOT WÊf Speciale prgzen en conditiSn voor H H Winkeliers Gegarandeerd solide goederen Otsluitend k contant M l L m mfiM I m GOUDA Wijdstraat A 41 Goeclkoopste en soliedste HEEEEN en KIIfDEE KLEEDINGMAGAZ UN Speciale Inrichting voor Rleeding naar Maat IEDER AANNEEMCOSTUMES naar Maat voor Confectieprijzen 1 Bulstk amp s Voor hel AAl NEMEI HUIST 4r de nieuwe IVInkel Markt A10 ontvang en een prachtig e keuze Glacé Zijden en Garenhandschoenen in ZWAKT WIT en GEKLEUBD OUDE GENEVEH ia diiene Terpskkingen Terkrjijbaar bij J N F BEUDEKER Booge Oouwe C USB Corsetten Witte Eokken met Strooken enz Lage Prijzen Uitsluitend k ontant Aanbenlend C A B BANTZIN6ER m mnm usnm GOUDA in verbinding met GOUDA Bnitengewone keuze Eleffante Coupe Fijne afwerking Billijke prijzen in verbinding met TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 2 April 1898 Bij besinit vau den Heer Burgemeester alhier vaa heden ie met iogauK o dexer benoeoid tot ageat vkq politie 3e Klasse te Goada Mattbeas Laneuborg woaeude ia deze gemeoote Naar w TernemeD is de Ie prga in de rerlotiog by getegecbeid der VoorjaarsPaar deomarkt ia deze gemeeote aao deo heer Nauw ten deel geralleD zoorer bekead x o reeds een drietal paardeo door iugezeteueo gewonaaa De étalage vao de bh Gebr Bisping iaeeo bezoek oTerwaard tui icbea atle costamcs zyu io de ruime aitelalkaet eeo keur van prachtige plaoteo aangebracht des avonds gezien heeft dit by menigeeo verwooderiag gewekt Genoemde beeren maken voor baune zaken nititekeode reclame Zondag 3 April das middags ten 12 nor zal eene algemeene vergadering plaats bebboa van de Atd Gouda van den Ne derlaDd cben Volkebond op de b veDeaal van den beer J J Woudenberg Onderwerp Bespreking van de a 8 feest vergader In gen van 24 April 1 en 8 Mei Ia de bovenzaal van Café tde Barmoniec werd gietereaavond de tweede vergadering gehooden van Patroons ten einde te baspreknu de vjize vao beantwoording der door ZËx den Minister gestelde vregeo in zake de op richting van Kamer van Arbeid U Gooda De beer J B n Catr presideerde de Torgaderiog hy begon met de niededeeling at zya optreden in deze niet beschouwd moest wordeo als een bew s dat by dweef te met de oprichting van K v A De beeren v u CatZf C Brant en S van Creveld 7r waren eenvoudig in de eerste vergadering als comuiseieleden asogewezen Ingokomen was een Bchryven van den Voorzitter van den bier bestaanden Arbeidsraad waarin werd beweerd dBi van de Redactie van bet Dagblad van Goadac en ook van HQ Bnritemeester eo Wethouders albier geen sjnipaibie voor de Kamers vao Arbeid te verwachten vie Da Voorzitter antwoordde bierop dat by over de bonding vaa de redactie van het D T G oiet oordeelea kon doch dat Borg en Wetb by de eerste vergadering geen blyk van antipathie gegeven hadden Toen een der aacwezigen den Voorzitter opmerkte dal de Arbeidsraad albier geen officieel karakter droeg antwoordde deze dat wy ons tbana niet behoeven bezig te hnuden met de opof inrichting vao die corporatie De Arbeidsraad bestaat eenmaal en zyn optreden in deze moet correct genoemd worden wat blykt uit het inviteereo van verschllende patroons ea het voeling houden met verscbetdeoe Tereeoigingeo By vergetyking vrin de antwoorden dor arbeiders n die der patroons op de vragen door deo Minister gesteld bleek bgna geheele OTcreeDstemming Slechte omtrent een pnot b iond eeoig vericbil st gemakkelyk verefibod kan word D Tot onderbandeliDg hierover met den Arbeidsraad werdee de dr e bovpogenoemde Commisaieleden aangewezen Met deo weoscb dat de K v A haar tiak bet vereffenen van geschillen t 9 chen patroons en arbeiders alfaier licht zal vinden sloot de Voorzitter de vergadering De uitslag van de overgangs exameDs ean ds Bgks Normaaltesben is atdus Naar de 2a Klaise De Meisjes G G Spruit G J Weurman en G Lafeber De Jongens L Jansien J M Verboom H J Bitter J A Pronk J H Carlier J BrtiuiiN M r Speogeo en F U Reebeen Naur de 6a Klai e DeMeisjea CA Brinkman M G Scbriek A W P Woerlee M S v Wgogaarden J M F Verzyl P Samson M J Dirkzwager H M Bertelman E W Th v Dordt M J Vis en P Spruit De Jongens Tb Vlas H C Spruit M den Boed A P Staal eo U Slingerland Naar de 4e Klasse Do Meisjei Th J de Ruwe A A Vergeer en J H Vetter De Jongens Ü C Doornik N Schinkel G P de Vries W J P Bertele W B Spruit J J Oornelissea en A B v Klein KaïupBN AAT DE LcK Beroepen by de Ned Hervormde Kerk alhier ds W J M Enge berts t BergBchenhoek Zeveshuizbs Te Utrecht is tot art bevorderd de beer L M Metz alhier ScuooNHOVBN De raad deeer gemeente besloot f500 subsidie te geven aan de feestcommissie ter gelegenheid der lühaldigiogsfeesten AmmiiE3toi Ds S Te Gempt die het beroep by de Ned Herv Gemeente a bier aannam zal Zondag zyn intrede doen lAAaTEECiiT Zondag jl vond men by de collecte ter gelegenheid van de inwydin der Herviirm e Kerk in du zakjes oor diatonid eo kerk behalve eenige gouden lianlied on muTiibiljetten ook twee muntbüjettfu van f 50 De geiieele collecte was zoodanig dat on diaconie èo kerkbeitonr buitengewoon tevreden waren Krihpbn a d IJsel Maandagavond hield de onlangs opgerichte Antirevolutionaire Kiesvereeniging Nederland en Oraoje alhier bare eerste boiBboadelyke vergadering Het elftal leden dat deze vereeniging op 4 Maart jl had opgericht was reeds tot 24 geklommen Het reglement werd nu definitief vastgesteld conform het concept door het Centraal Comité aangegevea Ook werd eea ditinitief bestuur gekozen bestaande uit 5 leden Dit bestuur verdeelde de functien aldua De heer W Hoogendyk Az voorzitter de heer J Aykenaar ondervoorzitter de heer P Visser late secr de heer N Koolwyk 2de secr de heer M De Zanger penningmeester Besloten werd niet alleen by het Centraal Comité doch ook by bet Provinciaal Comité en de Centrale Kies vereeniging in het district Gouda aansluiting te zoeken Moord in de Bergstraat te Rotterdam In de Bergstraat tn Rotterdam gelegen achter de gevangenis en aitloopeude op den Bergweg ia giitereii een moord gepleegd In het begin dezer week buurde de gewezen bierhuishouder C H Witmond in de Katendrechticbelaan no 40 woonachtig van den up de Kruiskade woneoden winhjeher Borst het benedenhuis van pand no 49 in de Bergstraat Het is een geheel nieuw buisje van ééu verdieping gelegen io b t aller itilste gedeelte der straat Da bovenwoning was nog onverbuurd Dinsdag t I begaf de beer W ziob tut de vrouw van den timmerman P Klip zyn aanstaanden bovenbuor en vroeg baar of zy zyn nieawe woning wilde scbooomakeo en zoo ooodlg voor hem eten zou kannen kukeu Vrouw Klip met een groot gezin belast nam gaarne deze geli geDheid te bant om de verdiensten van baren mau eeoigssios te vergrooten Sedert Dinsdag kwam baar nieuwe buur nog een keer of Tier by haar en telkens viel bet haar opi dat de man in buitengewoon zMmw ftchtigen opgewonden toestand verkeerde Omstreeks 11 uur Donderdagochtend kwam de heer W per rijtuig naar zijn nieuwe woning Hg was met alleeo na de deur geopend te hebben keerde by naar bet rytuig terug eo droeg daaruit een meisje dat blykbaar iliep of misschien bedwelmd wm bet buis binnBa Dat het kind itiep of bewaitolooi woi mukteo de buren hieruit op dat ouder b t dragou lu de wenÏBg baar baret afviel zooder dat zy het merkte of eenige pogingen deed om er naar te grypeo Nadnt vader eo dochter want aldus was de betrekking waarin zy tot elkander stonden de nieuwe wonieg waren hiooenge taan verliet by deze kort daarop weder om naar vroaw Rhp tt gaan en haar op het bart te drukken Vrydagocbtend met het schooumaken der woning aan te tauKeo By deze gelegenheid vertelde hy haar dat het af cheid van de moeder die zoo jui4 naar Utrecht vertrokken was zyn dochteitje bijzonder had aangedaan Vermeld zy oog dat hy Woensdag een paar kofferd in zyu nieuwe wooiiig had laien bezorgen die overig us geheel ongeraeubileerd was Geen stuk huisraad bevond er zich nog io Ingevolge afspraak maakte vrouw Klip tich giRtarenocbluud om half negen op om met het schoonmaken der woning te beginoeo Op baar bellen werd echter niet opengedaan a doM loop van den dng ging z er oog eena hflpH maar weder zonder resultaat en evenzoo ging bet met andere liedeo o a met den koetsier die hem Donderdag per rytuig daar bracht sn dien hy giateren weder besteld bad ora zooais hy gezegd bad hem eo zyn dochtertje naar Delft tn rydno Vrouw Klip b goo zich ten slotte eeuïgsiins ongerust te make te meer daar zy en haar doobt r zich by nadeuken berinnerdeii ssfouds tusschea 9 en 10 uur het dochtertje van bannen buurman te hebben hooien builen of kermen Gniereomiddag ongeveer te 5 uren ersobeen de politie aan de woning en uu kwam een verfch ikkelyke gfschïedeuis aan het Itoht Zoouls wy reeds a Iddeu werd Douderdagochtend eeue 8 jarige leerlinge van eene school op tiet Va teland door harun vader tegen huren wil medr geuomtiu t rwyl de kinderen onder geleide naar school terugkeerden De moeder van faet m isje die znoaU wy vernemen xa t medeweten en goedvinden van h len man die edsrt eeni en tyd zyn bierhuis bal overgedaan eo wiens zikeo met al te best stonden van tifva afgegaan was en nu by hare moeder in de RoHestrnat inwoont ontving Donderdag in den loop van dnn dag vanharen mau een achryven waarin by haar dreigde dat zoo zy de politie er mede moeide en bij mi8 chittn zyu dochtertje weder aan hanr zou mofteo afstaan hy ztcb en zijn kind van het leven zou berooven Van dsn inbond van dezen brief gaf de beangstigde moider de politie op brt bureau aan de Nassaukade konnis De insp cteur van politie L J C Vnyk op zyu bureau aao de Nasüaukade alzoo de bedreiging van den heer W vernomen hebbende eo de moeder ter wille willende zyn om bet verblyf van baar kind zoo moxelyk te weteo te komen stalde een onderzoek io eu spoedig mocht het hem gt lukken den koetsier uit t vinden die vader eu dochter gereden bad Vao hem vernam by dat hy beiden met zyn rytuig naar de Bergstraat gebracht had Gistereumiddag om 5 qren kwam de heer Vayk daar aan en geen gebotr krygeode op zyu bellen begaf btj zicb met meieweten van de bewoners door hftasngreuzeode benedHtihuis naar den achterkant rau At woning door den beer W en 7yo dochtertje belrokken D ramen bleken dfiar zóó gemaskeerd te zyu door gordyneo en stukken goed dat niemand naar bitioeu kon zien Meteen geleenden sleutel kwam echter de politie d woning binnen In de achterkamer lond men in de bedstede de tyken van het i Ohtjarig do htHrtj een allerlief t blond meisje en haren vader eeu man van 35 jaar Vader eo dochter waren geheel gek eed Op eeo vao de koffers die io het vertrek stonden vond men een mi t zes scherpe patrooeo geladeo revolver eeo ledig flescbjeeO twee glazen waarin nog eeuig wit poeder was achtergebleven Blykbanr dU bad de vader zich en zyn dochtertje door vergift Tto het leven beroofd De beer Voyk liet nu oomiddeilyk deo commiHarii tkq politie dan beer D M Ëbbeleren de justitie waarsohuweu tengevolge waarvan kort daarna raet den heer Ëbbeler Ux plaatse verschenen de subst offioier van justitie mr J K H Ëuderlein en de rechter cummissaria mr H K A Booneo alsmede ook de politic gttoeesheer dr Mees die den dood vao beiden door vergiftiging constateerde ea het vermoedeo uitsprak dit vader en dochter toen zy geTOodeu werden vermoedelyk reeds sedert byna 24 uur overleden waren Nadat ds jostitis ter plaatse met den beer Ebbeler ef i uitgebreid ondt rzoek had iogetitatd bet was inmiddels reeds laat is den avond geworden werden de iobeslag genomen koffers en andere gevonden goederen met den politiewageu naar bet bureau aan da Nassankade gebracht Gibtereoavond ta 10 aren werden de lyken van vader en dochter onder politiegeleide naar het Ziekenhuis op den CooUioget vervoerd Voort bleek dat de heer W in den loop dezer week by verschillende ingezeteoen looals in den Oppert op het Prins Alexaoderpleia enz gemeubileerde kamers eo ooiogeo gehoord beeft waar hy overal te keooen gaf ze eersu daags te zullen betrekkeo Aan den beer Vnyk restte ten slotte de laak de moeder van het kiod die giatereuavond om tien uur nog niets van bet gebeurde wist eo nog t iyd in de stille hoop leefde haar dochtertje ttrug te krygen met bei vreeielyk uit einde van baar kind eo bareo m o io kenais tw stellen Gemengde Berichten De balfrasten kermis te Amsterdam sobyutnog at wat at te werpen Zoo is uRar menmeedeelt ny de plaats gehnd h bbende inschryving voor plaatsen door den houder van eenbekende beignetkraam ingeschreven voor f 1056 dat is byna f 100 staangeld voor elkHo dag Nog twee andere kramers in dat vak schrevenieder voor byna f 1000 per standplaats in Bbl Ten gevolge vao bet slechte weer der laatate dagen worden in deo greidehoekc van Frieala id tot nog toe zeer weinig kievitaeiereD gevonden en ook minder kirvitteo gezien dan andere jiireo Voorzeker een tegeovaller voor de velen die in het zoeken der eieren gedurende dszen tyd een broo vao iokomsten trachten te vinden Lang niet overal wordt hun dat toegestaan hetgeen biykt uit de vele ndvarteuties waarin geannoncnerd wordt verboden eieren Ie zoeken etc Waarom dit soo streng verboden wordt Niet zoozeer omdat het land in dezen tyd er te veel onder lydt maar vooral omdat het gras in t begin vso t groeien s morgana dikwyls door oacbtvor flten hard is en de voetctHppen lo Mei zelfs nog ta zieo zyo Het vinden van kievitsmerno ie zooalfl bekend niet iedera werk maar eene kunst di door ervaring wordt geJMerd Eigenaardig tyn daarby ook nog de kunstgrepen die worden toegepast Wanneer by een nest met een of twee eieren wordt gevonden moet men niet t eenen dat deze zonder oieer uit het nest worden genomen Neen men gaat wat men in Frittsland noemt die kievit metkeu c Dit bestaat hierin dat men de eieren wegneemt en er kunstmatige voor in de plaats legt De kievit legt vier hoogstens en wel ly xeer groote oitzouderiug 5 eieren in één nest Is dus door dii melkeoc dit aantal verkregm dan worden do knnstnautige eieren weggenomen omdat aodert de vogel zich doodbroedt In hei makeu au de kun toipreo tkwaoieoc geheeten bezitlto velen eeu groote vanrdigbeid Uit pottebakkeraklei gevormd gedroogd en gebakken worden ze t PBcbild rd en is bet zaef i ewoon aU meo io dezen tyd io de hnicea der arbeiders komt de jeogd daarmes s avonds bezig te zien Sommige laodtigenaren zyo zoo bejubt op deze fijne eitjes wal te vef taan de echte dat erin hst hnoieootract de bepaling wordt opgaoomen dat ötfr eeo bepaalden datooi eeo aekar aaotal eieren door den hoordtr moet wordeo gelsTsrd In ion Dnk ras A BfUNElUN ft Zx aonila