Goudsche Courant, maandag 4 april 1898

zoogenaamde DOTJES 3 j beveelt zichzelven aan Cent Sigaar ï 4 ïiif aT4 LOUIS BIfilSCIlOP STOOMBIERBROUWERIJ HET DIBBGLE AIVKER I ole2a x rei £ CI OT71D A Gerste Dubbeld Gerste en Oud Bruin Bier Conciirreerende prijzen A VOF LOM mmn bijwielmdel mKT a ii 81EED8 VOORRADIG EE GROÜTE COLLECTIE Heeren en Da men RIJIP lELElS en benoodigdheden TMGBl VOycVBBEMBByOB PBIJZES Speciaal ingericht voor VERNIKKELEN en EMAILLEERËN Iteparaliën spocdigp on billijk 1 BONDS RIJWIELUEmTELLER e Klam Ileercii en Daine § Rijwielen TE IIUIJR ADVERTENTIGN STOOHWASSGHERU EN VERVERIJ TIN AUTOIT DIAMAFT tiOVUM Alle GOEDEREN welke oMrVyOENSDAG bezorgd worden zgn ZATERDAG netjei m orde Billijke prijzeo Goed Mferk miga treken wordt hei ei daar t eent geTOoden te koop ef te ziso gepreeenteerd vat m beide geralleo idfm zooveel ko i De reclamo fl sscheD vao d Maatscbapp tot exploitatie vbd btuftlwaterbroootD te Hurtem zya oa een bero k nan enkele nt deo waar ze na jtiHt met door reniacbtigh id Verbaasden weer te Haarlem teragf ekonieo ten einde de Irgvende fleacb na de ngod K heratelliDgoD aan da bare der Noonl fn toe t rertrouweo Op deze fleacb zat in de mo derne taleO bet eeo en ander geecbi derd wordeo o B eeo verzoek om touzeodiDg rnn bericht Tan plaats en ti d aU bet een of nndere cbip de fleHch mocht tfgenkotncn n bet Tarsoek om h i rreerrdsoortig monster op de baren te laten drgren Men scbrgft uit Amster am ann de tN U Ct De beer G B Lallemaa die Sooalfl emftd 18 giator den dn herdacht waarop bg 5 aar goleden z n loopbaan bg het Ikg r onderwgi aanvinf werd reeda eergutaravood m het lokaal der vormachoot oer bewaarecbnolOnderwyzire iapn an welke acbool hg direcieor lil vermat door een baldebetoon dnt aan hartelgkbeid niela te wco fcbQn overliet Ug ign binnentreden 70Dgoa de leerlingen hem f cn wolkomstlied toe en doarna werd bg namens het nnderw 7end peraoneel door den benr ï I H rornehsHe m tene van roote Bjmpathie gntmgende toespraak gclukgewenncht II ij bood den jubi aria natnenn b t pt raoneel en de leerlingen twee prauhtige bloemotokkHn aaft en een Iraaieo wandelstok n et 7iUQr n knop De fctokc zeidn spr i u een derde voet in tgaao dat Rl van de7en ttni nog eens moogt 7eg en kinderen waar ia mgn oade stok ook weer N eni hflt besttinr werd Lalleman gehol digd door den beer I A Toura die den johilaris wees op het grooto voorrecht van na CJ jaren arbeids zich nog te mogen verheugen in zooveel werkkracht De beer Lalleman blgk baar diep getroffen door deze ontvangst b taigde er 7ijq hart iyken dank voor Do Hen jaren aan de achonl door fbracbt zgn hem goede jaren geweeflt Hg ia nog vol werklust en hoopt zoolang zgne krachten het hem vi rgunnen te mogen arbeiden ia bet belang ran het onderwgs dat hem zoo hef ia Tor plaatse van zgneu dagelgkichen arbeid m de directiekamer van het Schoolmuseum werd den heer Lalleman gtstermid ag duor bet bestunr dier instelling geluk gewenscht bg monde van den voorzitter den heer Hoaman die des beerea L illemant werkzaamheid ter ontwikkeling v a het vnlksonderwgs roomde De spreker deed eitkotuen boe de jabilaria heeft aeelKenonxn aan de stichting van bgna alle on er mstettingeo ter bevordering van het ondorwga Zoo behoord bg oud r de vooraao Slaindeu als leider van do Wekker all medestichter van bet S boolverbond ale medeoprichter der vereeniging Volkeonderwgs als spreker in Nutifergadenngen en lu hot Nederlandsob Onderwgzersgeuoot chap En bovendien heeft hy immers als onderwg er tal TBO mannen gekweekt nu over t gansclie land als werkzaufl ledeo onzer maatschappij ver spreid Dit juist achtte ne spreker zulk o n groot voorrecht voor den h er L dat hg ii t aan het en de zgner jaren iii de practkijk vrd het onderwgs mocht blgven statn a s directeur der Vormsebool voor Bewflarscboolonderwyzeressen en als directeur van het Nederlaudsch Schoolmaaeum dit vooral door zgn toedoen een goeden naam tieeft in ons eigen litnd en in dan vreemde Zoo beeft dus de heer Lalleman ziob verdieostelyk gemaakt niet allettn voor het onderwgs msar voor het gan che Taderland Eo de7e verdiensten rgn doïn onze regeoring op prijs genteld door zy e benoeminu tot Uilder in de Orde van Oranje Na aau waarvan spr op dit oo eublikde bondichapper mocht cgn Deze meded sling werd door de aaowetigen luide toegeju cht Het bestuur vin het Mnaeum gftf den heer Lalleman ene fraaie et nair een stbi derg van Mam ten geaohei ke Later in dan TDuldng kwamen nog tal van onde vrienden bekenden eu vertegen woordigera van corporatiesi den beer LellemBo gelukwvuschen Ur Abre cb holdigde in eeoe korte rede gne verdiensten als Directeur der Vormsobool De heer Lalle man van zijne familie omringd bnantwoordde do sprekers an dezen dag met eenvoudige woorden van dankbasrheid en oprectït waardeering Aan het Zeemaoshnis zgo gi terochtend de gezag oerder de ie maduuist en de e stuurniau van het toomscbip Dflann door twee stokers aangeralleo en mishandeld omdat zg beo aan boord met wilden monsttre De po litie IS er mede gemoeid Eeritisterenmt dag ii de koleowerker Weit msn te Kerkrade onder eeoe oeervallende kalen mas a gera Beida beonen werden v rbnjzeld De an is naar het iieketibais vervoerd Aan bat vere ag der Noord en Znidhoïlandgche lleddiDgMaatfobftppg over 1897 ontleenou wg bet volgende 63 Sebipbrenkelmgea Ijenereai 1 zceloods Werden met onze middelen aan tend gebracht bg eeo 4 tal 4traodingc D 70odi t hH gezamenlgk aantal personen sedert de oprichting der Maat cbappg dour bnar toedoen gered h geklommen t t 8H4 Redding geschiedde 21 Sept te IJmoid n 28 man van de Obi € iO Nov te Vheland 9 man van de sPtrlni 20 Dec te Kieuw difp 13 man van de Harrow 27 Dec te nl l i man van df tZiimora i Poging tot ri dding werd aangewend 9 Kehr t Tes e 111 ebr te Esmond aan 7 ee tJ7 tebr en 2 i Maart te Nieuv ediep M Maart ts lerschelliiiir 9 April te Scbiermotinikoog 5 JitDi 20 October en 18 Nov t Esmond aan Z e 20 Nov e rerscbeüiog 1 Dec te Kat rgk aan ee De zelfriciiteoile re ldingboot t t wier aanbonw verladen jaar werd besloten taat thans in reserve in bet geboaw aan do Oroote W ittt tibor tratrdai terwgl de not m reserve stuan de der twee niewe strin Iredd nghooten wed ge tationneerJ Ie Zandvoort Det uaandewfg oud worden van materieel legde het beatuur de verplithttng op wederom tw e fitraud reddingbooten te doea aanmaken die binnenkort m dienst 7nllen geitfld worden Op rerscbelIuiK Weat werd een nieuwe bootswagea te Ka wgk a ee en andvooit eer vuurpglwayen gepla t t Len tweede vuurpijltiestel werd gestitton oeird op Vlieland bg dj reddiogboot aan bet PoBibuia Zoowel het gaand w g oad word n vsn het materieel a a toeneming iler eischen aan een deugdelijk reddiugwüzen gei ietd doen ook voor bet afgeloopea jear eeue eer beiangrgke stggmg van mtgiveii con tateeren Z ilkit geschiedt niet zonder eenige bezorgdbeid te meer daar bet lantai vaste contribuaoten t lkeo jare afneemt Met dankbaarheid wordt de ontvangit der volgende bgdragen erraell Van Reedern te Srhe eningen door den heer i M de Niet f lÜO Zeemanfl Collfge Uroninge Lendrarht t 10 kapitein H gne Hchiptllegnurai f O 60 Mantachappg tot Keldiug van Drenkelingen f 2000 den he r J van d r Wgck t Willemsoord liefda ligbeidHTOurst lliog te Graveobft e door het korps adelborsten f iOO den beer I Htoget te sOravenha e f 100 bestaur van Ooüterac en Handel en Ueedorg n f 2000 de beerea Joh Otten Zoon cargndcors te AmstTdam b jgedragen van divtrse schepen t 128 50 legaat van mevr Kelderman Alofstn tl iGrft enhBgef lOOO j iarlgksche contrihutien f 1487 12 Totaal f U2 22 W g bebben aan het i oveustaande weinig toe te voegen Elk Nederlander weet welken heldenmoed de mauneti aan onze kasten telkens aan den dag leggen aliJ er sprake is een mensch te reilden loch natUgenstaaude ueemt het aantal contribaanten at Eu torh is het alhreerste vt reischte om hg een redding te slagen uitstekend materieel waarvoor uatnurlgk geld noodig is Ia het belaig van redders en lu noodverkeerenden ia daarom dat velen toetreden als contribnnnt der Maatschsppy wier bureao ta gevestigd 465 Singel Amsterdam 1 Apnl zouder April grap ia met wel bestaanbear De Echo veroorlooft zich bet volgende Naar men verneemt tal er van de droograa king der Zuidersee toch eindelgk eens iets komen Het plan ia o u een dgk te hgg o van Enkhuizen naar htavoreo en in dien dgk een sluis is maken waaria de IJsel ztil uitmonden De Oranjesluizen zouden daardoor werkeloos worden Een iNaainlooze vennoot chap tot Drooguiaking van de Zaïderzee met te verwarren met de Zuiderzee vereemging en den Nalionalen Zuiderzeebond heelt zich reed gesormd en zeer belanRrgke toezeggingen van kapitaolstortmg ontviingen over de aanvaaroing waarvan giHtermi dag 2 oor in t American Hotel do tr de opri btets zal worden beraadslaagd Een stoomgemaal zal ten Zniden van EnkbuiTBa dit nog bavenplaats zal blgven worden opgericht Men hoopt dat bet slaan van den eernten paal daarvoor te Enkhuizen een der plechtigboden zal kannen mtmakeu voor het kroinngsfet st INGEZONDEN Het bestaur der vereenigin tot Heil dei Volks € afd Gouda maakt bg deze bekend g de rekening en verantwoording van den penningmeester der Kindervoeding heeft oagezien en accoord beronden lo de ledenvergadering op 31 Maart jl M KETEL Secr RECHTZAKEN De Amsterdamsche rechtbank veroordeelde gisteren den bejaard n zakkenroller die verleden week terpcbtstaande de rechters in de reg len van zgn bedryf onderwees tot 4 jaren gevangeni stttif BargerlUke Stand Q£BOEEN 1 April Jaa Jacob Hendrik oaderf B Hegl en M M van Velzen Ja coba ouders L Plomp eu C M van Roon Theodoras Johannes ouders J Dykmao enK de Grogl OVERLEDEN 30 Maart D Blok 12 m 31 J den Hartog wed van A Honwaiing 80 j 1 Apnf J C de Bruin 34 j ONOËHTROÜWD 1 Apnl A Nieuwveld 26 j en J van der Valk 24 j C feprmt 23 j en E Prins 26 A Simons te Breda 29 j en C M Furrer 27 j J Bos 31 en E lerlouw 28 j P Signer 27 en E Tan Dam 26 j ALDOOR Vindt men de ruimste en schoonste Sorteering LINNEN iOED Damea en Heeren GLACÉen STOPHANDSOHOENEN bg A van os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Teiephoon A o ï Beurs aii Amsterdam Vrkrs lotkrs 67 l 8J 99 98 102 891 86 H6 18 18 iH a 68 8 8 1 4 103 61 88 8T ü 26 102 98 35 IBV lOOVj 8 9 60 466 463 100 47V 100 Ol Ui 97 59 101 b 101 129 130 97 801 807 116 113 216 811 100 66 B91 6 V 161 96 l APRIL Nfdbelanj Cert Neil W S a idito duo dito S Ulo diio duo 3 HohOia O 1 i M 1881 89 4 Itaiib Inschrijf iriK Ufl2 8l 6 OosTFNR Otit m pipiT 1868 8 dit lil ilver Ïfe68 GToKTKiiL übl ra t cnupo i 3 dit ticket a ItusiAND OM lïiiiiieiil 1894 + dito ronB 1880 4 ditobii R ths 1869 4 Ivto bj Hojel8Stf 90 4 dito 111 goud Ion 1883 6 dito lilD dito 1884 5 SjANJB Perp l Bchul i 1881 4 riJHKElj Oepr v ouit ISyi 4 tec a UI it sene l ttoc Ie niii Buriu C uiu Ara Rep v obl 8Ö2 6 Mexico Ü 1 Buit S h 1890 i VF EzUELA O l 4 t ei U81 AmstfüdaM o h t èn 1895 i lEoTTrauAM öt d koi 1894 S Nrb N Afr llamle v uhii I Arendab lub Mij Certihiütou D ilwMiwUchHppij dit i Am H potli tkb p o H r 4 uit My lor VorBteol aimd adr Hypo htjekl an li r S j No itjrlaailB ho la ik aaiul Ned H nlülmaalBch dito N W fc Phc llyp b pindlr B Hott Hypotheek pantlbr SVs l tr HypUhoekb dilo Si i OosTïN o4 H DK bank amd HiSL llyp thoekbai k aiidb 4 AM aiKA tqut hvpoth pandb 5 76 102 12 ISI 11 108 M 104 11 15 75 Mauw L j l r L e i copt fi Nbu Holl IJ 9 Oorw lij ann iMy tot hij t bt S jw aan I No I lad bpoorwogm asnri Ned Zuid Afr 3pm autid fi cUto dito dito l 9l dito ÏTAUïSpoonvl 1887 89 A Fobl iJZuidItftl pwioy A H obl 8 Polen Warsohau Weouen aaiid 4 llisL dr Hus B pw My obl Vj Haltiai hu dito aand I asiowa dito aand 5 Iwaag Domb dilo eau 1 5 Karsk h Azon Sp kap obl 4 duo dito oblig 4 49 Tl 1891 99 1061 10 101 101 120 135 84 Ameüika Cent Phc p My o I 6 riiio ortb W pr V aaiid d lo dito n St Peter ohl 7 DeuverSt Rio fJr bpra lert va lllmoifl eiitral obl iii goud 4 IjOUisv fc ashvilb Cort v aapd Mexico Spw My Ie byp S Mins Kansas v 4pct pref aand N York Ontasioi W est aand diio Ponn Ohio oblig 6 Oregon alif lo byp in goud f St Paul Minn Manit obl 7 Uu Pao lloofl n oblig 8 dtto dito 1 inp ol löhyp O 5 Canada Can South Cert v aand Ven Rallw Na Ie h d c O Amstord Omnibus My aand Rottetd TramwegMiats aand NfD btad Amslerdara aand 3 btad Roitordnin aan 8 Beioie tad Antwerpen 18 7 ïV mydêtrual éos btad PniBsel 1886 2 HoNQ Theiss Rej uUr Teaellach 4 OosTENK btaatsl eninf 1860 5 R K OoEt B r 1880 8 Spanjs bUd Wftdnd 8 1868 Ned Ver Bes IWp Sp 1 1 cort EcnTscnEiftiivc Bg Tonnis Tan de Arrondisaemeote Rechtbank te Amtlerdam 2e Kamer d d 23 September 1897 IS het howelflk tuaschen ALEIDA GELDER zonder beroep en ABRAHAM HERT TiN GELDER koopman beiden Troeger wonende te AmsUrdam thans te öouda wonende verklaard te zun ontbonden door ecMgch eiding De Procurenr van Eischeresse Mr L W V4N GlGCa Geheimzinnige iMieutvste op het gebied van AUTOMATISCHE MUZIEK voor Cnle a Voor belaagstellenden gratie mhchtiDgen by A UITTENBOGAARD Mu iekhamlcl Oostliaven 10 Eenigc Depot van CiGmpaiui iiC5 T € R E B A l§i Wljdstrait A 169 QOODA Aanbevolen merken SHERRY P P I Pwl2 1 2 Fluah riiidi Plaahii Gold 1 1 90 22 50 Elegante Dr 1 20 2 26 26 50 HOOÜE PORT Aurora a good dinnerWine 1 1 90 22 50 WITTE PORTSanta Choice 1 1 90 22 50 Venn Amber Special 1 20 2 25 26 50 TABKAQONA Spaausche Port Roode 0 80 l50 18 Witte 0 80 1 50 18 MALAGARoode M 120 2 25 28 ID Witte M 1 20 2 25 26 0 Zeer geschikt voor medicinaal gebruik Good Yonng Madera 1 1 90 22 50 Very Fine Tokayer 1 20 2 25 26 50 Turin Vermouth 1 1 90 22B CHAMPAONE Bodega Marque spéciale 1 2 COONAC Cognac 1872 2 25 i 2650 BORDEAUX WUNEN Zeer aan te bevelen Tafelwgnen Fa Flwli Per Aolnr4 n incl fiMék St Kitèph 085 NI 86 Listrac 065 St Emilion 1 42 QravM Witte Bordeanx 0 80 U mmmmm mmmmm 9 in het Schoenen en I aarzenmagazijn K ROOne LAARS 1 J eene yroole zending I1EEKE en IIAME8 Schoenwerk van de allernieuwste soorten zoowel GROEN als BRUIN 8CH0ENWERK in alle maten Als ook WITTE SCHOE TJES en GOUDLEER Ovtrloigd ü bij aaokoop van de CKOOTE SIRPEEIUNG en m I RIJ LN In ons Magatijn wordt voor goede kiraliteit ingentann I J N ZOWËVELD Lange Tidewej D 7 iOlDA MELK MELK Onder voortdurende Controle van den Heer E Gbendkl scheikundige wordt deze MELK 4 7 Cent per Liter vrij aan huis tezorgd Aanbevelend X IDE HEIT DUBBELB BUUE T C3 OUIDA Ilollaiidsche laatschappij van Landbouw Tan alle insecten verdelgt rlooieu Tliegeu maggen torren kakkerlakken muskieten enz Flacons mef gebrmksaanwgzing 35 cent bij 4 ÜIJE Afdeeling GOUDA en OMSTREKEN Mi8f Bil ill liiiii f mill Kleiwegf 2 GOUDA in d © TTerlotian g Avondschool voor Ambacbtslledcn TENTOONSTELLING VAN Teekeningen en Boetseerwerk door de leerlingen In den Cursus 1887 1888 verraardlgd Toegang Toor belangstellenden op ON DAG APRIL Tan 1 4 uur en op MAANDAG APRIL Tan 7 9 uur n m BIJ GELEG1S HE1D DEtt VOORJAAES PAARDENMARKÏ te ÜÜÜDA op VRIJDAG 1 APIIIL 1808 lOT PtlJS NÜHHEH NUMMER 18 46 54 9 192 5 455 28 475 1 54G 37 74 5 9 942 1 10 iO 31 1105 40 1227 49 I2i5 10 13 1 30 16ii9 8 1920 50 2311 14 2446 ió 24 i7 23 24 i4 12 2498 34 27 0 i 2796 18 286U 38 29 i3 i2 3062 1 17 1 lm NLMMEll PaUH VIMMKR Aantal Loten fiOOO I P B IJ Z E N 1 3258 39 1 3348 25 1 1 3415 B 1 MAH 33 1 3038 48 1 663 47 1 3864 26 1 3 02 20 1 1920 7 1 3942 s 1 3971 44 i 4 oo 21 1 4077 3 1 4156 1 42 2 29 1 4 13 G 1 4 22 45 1 4 98 22 1 4556 27 1 45ü2 2 1 45iO 35 1 4698 42 1 47 7 24 48 8 36 1 4929 1 11 1 Een hdifihoud Dasrule Bruine M rrif 2 jaar Voa Hit 3 jaar Zwefp met silrer geaioatfl rd Brmoe Ram Q jaar met Tilbury eo Tuig Horloge 2 Emmers met koper beslag Petroleum Tneitel Twee tiaDtsBroB BloemUfel met Bloempot Melkkii Rood Scbimmel Merr e 2 jaar Een lialsnem met Betlt ii Zwarte Kaïo 2 jaar Drie Botermtudea VoB VeolcD 1 jaar Wifikel BBsenle Twee Lantnaros Bruine Hit 3jaar LedereD Leidsel Zwarte Merrie uet Kot 4 jur Hitt Tuig Melkkaa Een Houihark Tuig compleet Paardedek E o WtiterfortiuiB Bruine Merrie 2 jaar KutieUche Leidstil eo Zweep Iwee Scbitderyeu WoretmarbiDS Een Weikoip 1 Baicolf 2 0 kilograiu Zwarte Merrie 2 jaar Hruioe Hit 5 jui Bebop Rick en Graaf Porte mantena BroiDH Merrie 4 jaar Zwarte M Trie met Kol 3 jaar Een Vouwfttofl Arretuig compleet Paardcdek Kink RegoUtêur EfD Brtok Zwarie Ruin Blei 6 jur Eeo Koffer StaUlok Twee Lantaarufi Voeteosak aq Rytaigklead Dooker bruioe Merrie aftaaili X iVXUJS P a IJ z n M ORANDS MAQABINS DU Printeinps NOUVEAUTÉS KaoMDi het Bestaar der UolUndicbe Muticbappy ran Landboaw De SeereUrii Wj Terzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbnm Toor het Homeraeiimen nog met ontTangen hebben dit te Trillen aanmgen aan II JW JALUZOT k Cl Para Betzelfde irordt dan omgaand gratis n franeo toegezonden Bestellingen Tan af 25 francs Trg Tan alle kotten aan huis met A a Terbooging Reexpeditie kantoor te Rozeodul N B Vraagt KAMPHUIZEN S DESSERT KOFFIE 80 Cent per 5 Ons