Goudsche Courant, dinsdag 5 april 1898

No 7547 Dinsdag 5 April J808 378te Jaargang fiOüDSCHE mmm Nieuws en Advertentieblad vipor Gouda en Omstreken Telefoon No 4L Ë Telefoon Ho 1 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s jgj J g fc ADVERTENTIEN worden geplaatat vaa met uitzondering van Zon en Feestdagen mB MB mBmb 1 regels a 50 Centen iedere regd meer De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per Yj U I K Iv Centen Uroote lett s worden berekend post ƒ 1 70 é MKs plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN P teé v ym Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Wie degelijke solide goedpassende Eigeiigemaakle Heeren JoDgeheereo en Kioier IIEEDIN6STÜKIEII gemaakt of aaiigemeten a Contant wil koopen doe zijne Qinkoopen in de HEEREN MODE MAGAZIJNEIV l L BRUNS Eleffante Coupe SoMe Stoffen Bülijke prijzen Garandeeren voor goed passen J L BRUNS 1 TURFMARKT hoek Gouwe llM m BUSCH 1 ONTVANGEN x Nieuwste Modellen y j OHEBHAimiS Groote Keuze in alle Prijzen VOORJAARS EN REGENMAÏÏTELS W9WVW9V9V V V9VWi Geen beter Adres i om ïïw PORTKE T te laten maken dan het FOTOGRAFISCH ATELIER Flnweelen ISlngel SH9 Vergrootingen in ellc genre S T ü D I O Door deze hebben wij de eer het geacht publiek te berichten dat de EXPOSITIE van MODELHOEDEN en verdere Nouveautés aangevangen is Ruime keuze zoowel in fijne als gewone genres Omder minzame aanbeveling Gez BECRERS lachinale Brei Inricliting T a rfanfl SLxnict 24=S Depot der Stoom Ververij en Wasscherij DE WÏT Comp te Utrecht 1 FABRIEK van FabrioMrt met reel SUCCES eene bj uitatak Jijne a Ott ijMMOXMUK oader den naam T n lil Kronings Limonade tot den uewonen prgs zoowel voor H H Particnlieren ala Toor H H Siyter De SISOOPdeier nienwe soort is steeds Terkrijgbaar a 1 per heele en SO cent per halre iiiter H H Slijter genieten ruim rabat Proeven umrden gratU en franeodoor de geheele Provincie geleverd door Dw Dw Dienaar Fabriek ZEUGSTRAAT No 85 t Goedkoopste en BoUodst adres roor Vervoer vau Inboedel Mwel binnen al buiten de stad met geiloten wagen A GR A VEST E IJ N Oude Gouwe AUe wordt tegen Transport echode vertekerd Druk lan A BKINKUAN Zic Oonrla KieiDhandcl to Sterken Drank BURGEMEESTER en WETUOUDBES an Qoada brengen ingevolge art der Wet Tan 28 Augustus 1881 SlaatabUd no 97 ter openbare keuni dat bij hen is ingekomen een verzoekeohrift van den narolgenden peraoon waarbij Vergunning wor lt gefrsagd om in de bjj zjjn naam vermelde localitelt sterken drank in het ktein te mogen vorkoopen als Naam ran den verzoeker Aanduiding der tocaliteit C M Pooksma Bozondaal H No 10 Oouda den 2 April 1898 Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MARTENS De Seoretaria HHOUWKE Bultenlandsch Ovenelcht Het bof v Q casBfttie te Pirys beeft bet vonnis tegeD Zola veroictigd op grood dat de mioiflter van oorlog niwt beToegd was op te tredeo nameDS dea krygsraadidie beleedigd was De zaak is daa ook niet Daar eea ander bof Terweeen Reeds baaft ds Kamer zich met deze zaak bezig goboodeu eo naar oitlatingen der Uegeeriog te oordfelen denkt men over een nieuwe vervolging die tbana van den krggaraad soo uitgaan Wyzer zoo bet ztker zgn all men de qaaectie ata afgedaan beacboQwde D t meende de ambtenaar van bet openbaar miniaterie b bet bof ook maar de miui ters ohgDea ieb door de openbare meening te laten drijven naar een nieuw behandeling De SpaaoBcbe miniaterraad heeft Zaterdagavond van Bcbt aur tot middernacht vergaderd Bg den afloop vnn den raad haddm de mioistera nog geen officieele berichten uit Wa hingtoo mnar ly verborgen ban ttechten indruk niet De miaiiter vao openbare werken zeide dat by particaliere berichten bad ontvangen die deo ernst van den toeitaud beveetigeo De miniater van oorlog beeft aan den ministerraad eeo oitgebreid militair orgaoiaatieplaa ter goedkeuring voorge egd De minister vau binoeulaodacbe zaken E ide tot de veialaggeveri der dagbladen dat alJei doet denken dat de oorlog op bandeu ia Men gelooft algemeen dat ds regeering reeda ÏD kennia is gesteld ran den uittlag van de beraadslagingen van de senaatacommiauie voor boitenlandacbe sakeo te Washington Ia den ministerraad werd bt alLten dat het torpedoeskader zgn weg naar Kaap Vert zon Toorttetten Üet zal worden versterkt met een eskader van üf schepen die ook mede zullen gaan naar Cuba Verder werd besloten een l EIJiLLETO HARRY SHARPE de ag ent der g eheime politie Rowian naar het Engeltch 84 Een alleenwonende vrouw beeft gewoontgk rolop tijd om alles te zien en op te merkon wat er op straat voor haar huis voorvalt vooral als het iets bijzonders is vZoovsr gaat alles goed dacht de man terwijl de vrouw hem voortdurend in stomme verbazing zst aan te stareu Maar nu de rest dia zioh niet zoo gemakkalijk laat radeu Hardop zeide fay Ja juffertje ik beo een heel bijzoader mensoh Ik zie alles steeds vooruit ea ik zie veel verder dan andere meDSohen Maar uu heb ik toch aiet het geringste idéé door hoeveel maanen die kist wel werd gedragen evenmiQ hoe zy er uitzagen Zie ja dat zou ik na wel eens graag van je willen weten jij met je aardig snoetje ea schitteraode oogjes zult dit zeker wel duiuelyk gezien hebben F Ja ja daar ban ik zeker van nou zeg eens is het niet zoo flja mqahser dat heb ik juiat alles goed geiien en ik wil gulweg bekennen dat ik er op mijn gemak naar heb staan kyken Ku vertel me dan eens hoe het paard er wel uitzag dat de kar met de kist ei op voorttrok F Hst was ea kastaDJebroio paard mat witta vos nutioaale iascfargving te openen voor de oit breiding vim het eskader De minister van boiteolaDd che ziken las een telegram van den Spaanscfaen gezaut te Waabington den heer Folo de Bernebé wsarin d ze mel it dat presidfut Mc Kmley door de Kamer zat worden medegeslenpt Chili en andere Zuidamerikaatische republieken zullen deelnemen aia de nationale inscbryving voor de veriilerking van bet torpedoenkuder die te Cadix met kracht TTordt georganiseord De Braaticoiirant bevat een bfisla t waarbij voor 225 millioeo ppsetai aan nienwe ichatkiMtobligaties wordt nitttegeven ouder garantie van de opbrengst van de tabaksregie het zegelrecht en hnt patentrecht Men gelooft dat president Mc Kinley een ultimatum tot Spanje zal richten Te Madrid b ft het kalm in de provincies ia een grooto latriotttscbe beweging gaande Ia de vergadering van de Benastieommiasie der Vereenigde Staten voor da buiteuland ebe zaken zyn de voorstellen van de sob conmiaaie aangenomen waarin deze den raad geeft te besluiten dat de Senaat zicb zal verklaren vóór de erkenning der onafbaokt lijkheid van Cuha en vóór de tosBchenkomst van de ereenigde Staten voor dat doel Dat de regeering de intrekking sal vragen vao bevnleu b ttffpHude de vrybeid der racoscentrados beschouwt de sub cooamiaaie als een uitvlacht en zy doH uitkomen dat bet ongeink van de Maine een voldoende reden is om den oorlog te verklaren Ëen lid van bet Huia van Afgevaardigden die gibtermorgeo eeo ondtirboud bad met Mc Kinley zegt dat de president waarsch jnlgk geen boodschap zal zenden aan het Congres voof Din tdag Verspreide Berichten FitANKRIJK Nienwe troebelen te Algiefs HonderdeD anti emi tiscbe vrouwen hebben geraanifcstee d Er werd gevochten de cavalerie kwam erby te pas en twee en veertig personen waaronder elf vrouwen Wfrden gevangen genomen De joden sloten dadelijk faun wink ta De tocht varj Druinont naar Noord Afrika is een zegetocht Te Marseille ia fay ala een overwinnaar ontfaogeo met aoti joodacb gebrul en niet zonder straatkabalen DuiTSCitLAKD De Duitich Australische stoomvaartmaat achappy zal volgnna bericht uit üambari in Juli een oieawRu dienst intttelleo naar VVeat ten ea een witten neus Hat was audors eeu magere knol ffWas de kar geverfd f Js maar zeker al heel Ung gelsden want er was haast geen kleur meer op te bekeaoen Hoercel mannen waren er bij F Dat was het juiat wat ik hot vreemdste vond zoover als tk zten kou liep er uiemaad btj ff Dat is al heel raar jutHe Als er ieuand bij geweest was dan badt jo het toch wel gezien F O ja stellig Heb je niemand vooruit zien gaan eer de kar aankwam P Er waren eerst verscheideae rytuigen voorbggekomen tatsr nog eea paar maar te roet heb ik oieoiand geiiea die iets met de kar scheen te maken te hebben ffWat heb je al zoo meer aan de kar gezien F Niets behalve dat het scheen alsof hot paard dicht by stal was zgn weg alleen wol wist on geen koetsier noodig had Hoe laak was het F Zoo ongeveer tegen schemers vond Hadt je het paard vroazer wel eens meer gezien voor zoover jo jo herinnert f Ja ik geloof het wsl maar ik kan de paarden dikwyla moeiel jk uit elkaar Kea dozyn bruine paarden lijken in m n oog allemaal op elkaar behalve all er toevallig sen byzsodsr kenteeken ia of iets dat my bgronder in het oog valt Waar geloof je het paard vroeger wel eens te hebben geziea Wel ik geloof dat ik het vroeger wel mssr bisr Toorbjj hsb tien komea Op ds Aasfrallë met Adüirtïie als eindhareo terugreis zal meo Java aaudoao Uit Berlyn wordt bsricbt dal zeker portier Reicbert voorn mef a ia ene aaiiklacht in te dienen tegen de Keizerin Dm In Juni van hft Porige jaar befft by op h t paradevld een ordeteeken gevimden dat de Keizerin had verloren Hy kreng daarop een vmdcraloon van 150 Mark 90 golden Zgu bedenkingen dat de belooniog Ie fring was werden namens den opperbofmee ter der Keizerin beanttruord met ernaar te verwy en dat bet ordeteeken een waarde bad van lOOÜ Mark JOO gulden bet wetteljjk vastgfRie de findersloon bedraaai 10 pCt de mau had das nog bovendien 50 Mark gpkreKen De vinder btyft ecbt r van meening dat de waarde van het ordeteeken dat m t briljanten was gesierd en ata middatistnk de portretten van de Koningin van Engeland en van wylen den Prim Gemaal bevatte vesi U Im ii g taxeerd in zgo nadeel ENfJELAND De moeder vau Parnell is met grooia deelneming der bevolking en met plechtigheid t Dublin b graven Ouder de kransen wa er een vanden Amerikaanscbon geiant to Londen kolonel Hay naar het graf gebracht door deo AmerikaaDsoben couaul ti Dublin T den naebt vab Dotiderdng op Vrijdag ia b j Preston sen kolentrein op eea stilatnaoden f iederentrei i geloopeu De locomotief werd uit het apoor geworpen en dn iichi iat i wagen vaa den gnederi otn in geheel veraieM Persoouljjke oogelukken hadden ar uiet plaats Uit het Eagelsch Ëirypti che kamp aan de Athara wordt gemeld dat een kaunonneerboot ond r kapitein Deatty den Nyl t t Sjablooka opgevaren ia Afdeelingen Derwisj ruitcry vuurdeo op de boot De Daily Chroniclec veRtigt oog eens da aandacht op het verJerfelyke van het werken met iood erbindiogen in potte bakkeryen Met naam en toenaam behandelt bet Had vyt gcftlleo een jongen en vier meisjes tuaschen da vyltien en zeventieo jaar die in de werk plaats last van hun oogen kregen eo allnn stekeblind zyn geworden Vyf meofcben die ia den Kop van een paar jaar voor bun leven ouuelukkig zyn geworden Eo vau hoeveel evallen rraagt de Daily Cfaroaictac hoort men nooit En moet de Regeeriag uiet onmiddellijk t i echenbeide komeo plÜn de eigenaar Die heeft aardbeionve den hier twee uf drie mijten vandaan Dezen weg verder op Ja Hoe beet hyF Zgn naam weet ik niet mser het was zoo n vreemde naam John zou het u wel kunnen zeggen all hij thuia was f Heb je dit alles oak aan John verteld Ja ËD wat zegt hij van het goralletje F Hij laohle er om su zei dat ik niet genoeg te dooQ heb dat ik zoo vsel tijd heb om op straat t kykefe Jou John ziet je stellig graag lachen hè aardig wgIjeF zei de vagebond met zyn onbedekt oog knippend Nou ja hjj houdt er wet van om me eens te plagen Maar nu hen ik al weer nieuwsgierig want ik zou wel eens willen weten waarom o mijnaar at die kleinigheden hebt gevraagd F Ho ho juffie zoo vraag je den boer de kunst af Zie je ik ben er eea die wet graag alles weten maar niet graag alles vertellen wil Ik ik ik zou wel oeas willen wetea of u lieusoh on laodlooper en e en bedelaar beat F yZis ik er dan niet naar uit F Ja dat wel maar Wel non en ik heb honger en beo tamelijk lui en bnitaat ben ik niet Neen n is heel beleefd Dank ja wel juffie voor dat oompliment dat hoor ik nisi dikwijjle Je bakt allrauohtig Iskksr UUIKIENLAN Kardiizli ea Georgia su lea tko bet reonii van da jury in bnroep komen bowersode dat bun daad eeo po itiek mi dryf ia en vuor politieks misdryvflu ia de doodstraf atgssehatt Tt EKIJB Ta D jedda deden ilch Woensdag twM nifuwfl g6 ul en vao p st voor en Douderdag één VVoeoüdag bnzwekeo twao Igdert Da houfilopEieuer van deo gezandh idedieti8t verttok dieu dag met twtM dok era naar Üisjedda om alle maatregelen te ttvfiao tot etuiting van de pest ZWITSÜRLANI Het behoeden der vogola tegen het lot ala boofdvcrsieriuK U worden gebruikt vmdt io Zwitserland vo iral veelby al In Aarou hebben neü aautal vrouwen zich dour oudurteekening verl nden geen vogellyken meer op hnar hoofd te zullen dragen Io Zu ieb uebbao i eo aaiit l dames baren zu ters de lena vooigebouden sGeeu vesren op de hoedeu behalve trui4veeren In een blad vao die atad wordt uu gerraagd of de dames dan meeneo dat bet uittrfkken der veerea Toor sen strouvogel al aturft die sr niet van eso aaoganaam ooganblik ia Ëu sr wordt bggevoegd dat Tola TO slaourteu ook zaugvogeta souder eenig nadeel vour heo fraaie teren opleveren soodat de dames die atruisveersn dragen mat met veraohting mogen oaarzisa op degenan d t aan odsre Teerao jJe voorbear geven Vl81t I iDlS StaTBN Rei stelsel der bergspoor wegen wil men in Amerika op orgeoaardige yze toepaiaen tor bazichtigmg ao de Niagarawater val Op bet eiland Cayiiger dat m de nabyheid ligt zal eeo kegalTarmi toren Tan ataal wordto gebouwd om welkeo een spoorbaan zich windt die alUnga den tup bereikt tiet grondvlak ui 25 meter middellyn hebben eo by het eiodatatioo boveo 130 meter De weg aliog rt zicll tienmaal om deu toren soodat zy by aiks oniwiodiog gemiddeld 18 meter atjjgt Da belling is 17 tot 25 pCt eo daarvoor wordt een taodrad toegepast De top ran dan toren ligt oog 30 meter boven hel eiodstatioo ÜKLüia Volgens de Soirc zal te Brussel een oieawe brochure ter verdediging van Drayfua vericbynep Het blad boopt dat de invoer ran bet werkje in Frankryk verboden zal worden DKNEHiRKKM By den vresaelyken storm welke op ds Deeosebe kost beeft gebs ricfat zyo 21 viaachersichuiten verongelukt meer dan 60 personen zyn om het leven gekomen brood on de melk smaakt ook niat naar stadsmelk Hou Jy Die maar voor een landlooper hour breek er je hoofd verder maar niar over en babbel ook niet te voel oter me Nu moet ik weg Ooadan naoht julTortjü on Uod zegen jo dal je osn amon bedslaar too verkwikt hebt Moge het vuur in uw haard nooit uitgaaa nooh jo sohitlerande oogjes dof wordea I dat it wat ik je toowsnseb Ea da nagemaakte taodloopor slofte heen de vrouw nieuwijierig en onvoldaan achterlatend isngiaam klenterde hg den wsg op maar ver piou der gezicht ter vrouw was D t huizen atondoo steeds meer an meer verspreid tot bij eiudelgk een boerderg bereikte die er zeer welvarend uitzsg terwijl bij zijn nadering een groote hond woedeod blatfend uit eea schuur ta voorsehyn aproug De groote wagandeuron dor sohunr stonden open terwy een kar en paard juist waren binnengereden Ken ongsvasr zestienjarige jongen met e n bonten muts en warme oveHos aan was bozig het paard af ta spannen zooals ds landlooper bij het licht van een in de schuur haagonds lautaara duidelijk kon liea Langzaaai slenterde by het erf op en trad de schuur binnen oabomerkt een vluohtin on blik op hst paard werpend De hoad besculToldo heat al grommend Hat paard was bruin met twes witte pooten en en witten nsua overi ganssoonagsr als een talhout llei jongen wiens paard fs dal F m eg delaad looper zicb zonder verders pliohtplegfog op een haverkist zettsode t