Goudsche Courant, dinsdag 5 april 1898

pMitia brocbi hem naar bet ziekenhnUf wsar bg ter verpleging is opgeuomeo In de Voorbaven tt liotterdam ia gisteren een 10jarige scbippersjongeD bg ongeluk over boord gestagen en rerdrookeo Het Igkje werd later opgehaald Moord in de Bergstrast te Eottardam Meer en neer wint de overtuiging ve ddat de vader C H Witmond reedi eenige dagen met het vreeielgk vooraenien om zgn dochtertje te vermoorden roodgeloopen heeft en volgens een vooraf beraamd plan te werk iv gegaan De in de woning io de Bcrg traat gevonden gla eo waarin de sporen van het vergilt gevonden werden waren o a reeds Woensdag door hem daar gebraeht Bg het vinden der Igken stond een dezer glazen onder zgn bereik Offl hen die er belang bg hadden zgn verbtgf te ontdekken op een valsoh spoor te brengen had bij onder meer verteld voornemeoB te zgn naar Amsterdam te gaan met kennissen alhier had bg daarentegen afgesproken up bepaalde dagen te komen diiieeren enz Ook gaf hg den koetsier die hem reeil nadat bg zgn kind van de straat opgnnomeo en in bet rgtuig Kezet bad aauvankelgk last naar het station D P te rgden doch daar gekomen gebood bg ham naar Delft te rgden omdat zno zeide hg hg zgn docht rtja io die gemeente in een klooster wilde brengen Op de Schiekade gekomen veranderde hg evenwel weer van ge dachte en gaf toen last naar de Berg traai te rgden waar bg zijn dochterlj nit bet rgiuig 10 de door hem gohnorde woning droeg De moeder is begrgpelgkerwgs radeloos van smart te meer daar haar vermoord dochtertje baar eenig kind is Thans tracht de politie den verkooper van het vergift op te sporen door zoo goed mogelgk de gangen van Witmood gedurende de laatste d tgen na te gaan Zaterdagmiddag te 3 nreo had in het ziekenhuia de gerechtelijke schoowiog vao beide lijken plaats doch de uitslag hiarvan wordt strikt geheim ge ionden arenals die van het onderzoek der overblgTselen van het vergift BINNENLAND Ia de KemeeDto Opstorlaod heeracbt veel Mniatie naar aaoleiding vaa geracbtea over malrergatiëa ïd do admiaiatratie vao bat armbeBtnar waarbg gemeentc antoriteiteD moeteo betrokken zljo De joatitie stnU eeo oodeizoek in versheiden persoDen tut bet armbeetunr io betrekking aiaaode zgn of worden geboord Door de erfgenamen Tan wglen den armroogd M ta Beet is eene blacbt tegen antoriteiien ingediend by den Mioisier ran BinnenUndscbe Zaken Deze beweren nooit ularia voor ban vader onttangen te hebben ofschoon de bookhonder naar gezegd wordt kwitantie heeft onderteekend door eene gemeenteiyke antoriteit Gbrétienni komt naar tiotterdam met een geheel nienw repertoire Na twee maanden lang met enorm anccei te Breilan tez nopgetredoD heeft hy daar tqo het pnbHek alRchetd genomen met een zeatal voordrachten die stormBjchtig werden toegpjaicht Wel driemaal werït bg ternirgeroepen en telkeoB gewerd hem daarby een lanwerkrans met Uollandscbe Balgiaclie en Dnitsche kleuren Het waa een triomfavood Voor den ook daar zoo popnlairen coupletBanger Hoe TerBchiliend do echattingeo van de inelbeid waarmede gereden wordt zgn moge blgken nit onderstaand Igstj Ëen wietrgder bad eene oode dame aangereden Bobby Diender het id ia Engeland gobpord oousiateorde het flit verechillende getoigen zagen de aHurgding enz Voor den kantonrechter werden un aangaande de snelheid waarmede de wielrgder gereden had de volgende verklarioffen afgelegd De wielryder zelf beweerde te hebben gereden met een vaart van 10 migi tegenover vrienden bad bg baweerd dat het 18 mglen waren De diender zeide dat het 12 mglen was een andere diender beweerde 24 muien de Êjctotneter weeë 40 mglen de oude dam vermeende dat bet 70 mglen waa geweekt Kampioen Vrgdag is door een der conduLteurs vau de riaagBcbs tramwegmaatBchappg in een der rgtuigen een portefeuille gevonden met eeu geldawaardo van ongeveer f 23 XX De eigenaar heeft zich reeds aangemeld Htt N V d D icbryftt Volgens een deskandige op het gebied van njilitair wiergden kunnen per 24 uor de ol gende afntanden worden afgelegd 120 K M door middelmatige rgdera 300 K M door goede rgden 4 X K M door ze r goede rgdera B de Ooeteorgkeobe najaarsmaiioeuvrea werden etonte stakkeo vertoond er werd gereden over trappen door ravgnen over boom stammen Ëene dergelgke Amerikaanacbe wielrgdersafdeeliog kreeg uitatekeade uitkomuen op eleohte terreinen en hg elecbt weder Eene afstandftrit van Berign naar Weenen 615 K M te paard afgelegd in 71 uren werd per rgwiel afgelegd door mindflr beoefenden in 52 en door goedgeoefende wieligders in aleohts 31 nar duo 40 nren minder Voorts heb ien proefoemiugen bewezen dat wieirgderi aideelingen beataande uit infantnrie het vuor ipoediger kunnen opnneu en langer volhoMden dan cavalerie Zg verdienen voor nachtelijke tochten de foorkenr boven de cavalerie daar bij zich b ler nau ontdekking onttrekken Ook voor vernieling van spoorwe banen het opruimen van brnggen enz zgn zg iiitatekend geschikt De voorwaarde ii echter goede organiiifttie oefening en voorbereiding in één woord militaire africhting Zooali men weet ii ons legarbeetnur reeda in die richting werkzaam De koninklgke militaire kapel van hat raiment grenadiers en jagf ra znl deelnem n aan het internationaal nioziekconcourn dat ter gelegenheid van het fee t der SO jarige tronnabestggiog van den keiier van OostenrykHongarge te Weenen zal worden gehondeb Door M een perceel 10 hectaren voor f2 Hij ontving fl voor plok benevens eeu fiescb wgn en bovendien een kaartje vao sgn eigendom ter waarde van f 1 Als een merkwaardigheid kan geroeid wor den dat al de koe en van den veehouder J V te Leerdam 12 io getal dit jaar elk een stierkalf ter wereld brachten Eene familie te Utrecht die een bovenhuis bewoont beeft geen kmöereo eene andere benedan gebuisd is daarentegen daarmee rijk gezegMnil Nu gebeurde het wel eena dat de kleintjes beneden lastig waren in welk geval mevrouw bovnu op de piano gin apalea eu daarmede ouverdioteu tot laat in den nacht voortging Natuarlgk bef oo dit al spoedig mguheer beneden te vervelen en deze Het hu op raioder galegen tijden op een harmonika trompet of auder leveumakend instrument epeUo Zooala zicb laat denken gaf een eo ander vUk aanleidiuK tot minder passende toooeeltjes w narbg soms de politie te halp moest worden geroepen Onverwacht verneemt mgobeer beneden tot zgn vreugd dat de familie boven gaat verhuizen en ziet daarna werketgk het i ene voorwerp na het andere het huis uitdragen Edoch zgoe blijdnchnp kwam wel wat vroeg want weldra bleek dat men enkele meubels bad achtergelatsn maar bovendien een groot draaiorgel naar boteu had Uten brengen waaraan no onverpoosd door een da rvoor sauKen men man wordt gedraaid Ulrecle Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnlerillenst 1887 98 1 SO T SS 8 10 8 36 9 10 0 1 819 84 10 11 ll l ordreohl 1 8J 8 48 ll 3 18 81 iuw lkerk 1 88 8 49 U S8 18 81 lelle I I 4 I St 11 48 18 48 t n I6rd m 7 7 IS 8 88 8 C1 9 80 9 88 9 4710 18 10 80 11 88 1 SI 18 88 rJ 4 48 6 88 8 16 6 61 7 96 8 8 40 S 10 19 11 86 11 6 19 87 1 44 in 1 64 ChioA Moordniohl Hiauwnkerk 7 89 tapeUe I Balterdun 7 7 66 M lllMiSIwlH Oipalla Hl wnk rk Uoocdtwlit nd 8 49 9 68 9 C6 6 68 6 08 n 19 8 86 8 88 4 46 4 66 6 04 6 11 6 1 T 10 9 11 64 11 06 18 47 g ss 7 1 6013 DA oudt ïeT luU n MMrk ii lle Zo t6iineor Zeg Mrd Tooiburg Ktgt 16 19 98 1 87 8 46 4 49 6 96 6 64 6 11 7 34 7 69 9 83 8 64 10 10 89 U IC 7 8 S 80 9 16 8 88 10 14 11 16 19 Xll 7 48 8 48 19 40 E Z 7 68t 61 18 61 V 8 07 9 08 1 06 H 8 119 08 9 48 9 4 10 4411 4118 481 10 9 06 4 16 6 16 6 66 8 89 8 04 10 19 8 1 10 91 8 89 10 88 8 04 8 4 9 9 99 10 88 11 6 11 44 S o l D A T T E 1 O H T 84 7 68 8 91 9 07 10 19 10 67 19 00 18 68 8 90 11 14 9 87 11 99 8 46 9 89 10 61 11 46 19 89 1 86 8 08 6 66 8 99 10 11 10 1 10 10 84 4 7 19 8 48 10 41 i 7 89 8 69 11 19 11 19 atad 6 90 Uudew 6 86 Btnikt 7 4 8 10 8 8 9 0 O O U 1 A A MSTSBDAM 10 87 19 10 4 11 l 1 1 i H It lT 10 6 11 41 9 48 f 91 9Jf 1 7 1 Soad 0 84 Na wg vernemsD ia de beer F J B Uaotzficb celliat bg bet atedelgk moziekkorps te Utrecht benoemd toi kapelmeester van Ijiet maiiekkorps van het 8e reg inf te Arnhem Tel Ia het Aprünnmmer van tDe Qidi geeft prof A A W Uubrecht te Dtrecht een artikel over Gymnasiale hervormingen ï g wit dat bet gymnasium de kern zg om welke de meerlitterwr aangelegde natnren sicbrangflcbikken de hoogere bor ergchool da loöpplaati van ben die zich bg voorkeur tot de exacte wetenschappen voeten aangetrokken Deo voorbereidÏDgjt jd voor den medicBsgjmoasiaot wil hg vao il op 5 jaren terugbrengen en in die 5 jaren wil hg hem hktzelfde onderwgq geveo als aan de overge gymoBBiavteb die daarna nog een Cde jiar onderwgs ontvangenWie het toelatingaexamno tot de Gde klasse van bet gymnani m heeft efgel gd zoo het recht moeten ertanueo zicb aan do oni erfiit it tot de verd re examens in geneeskunde of in vis en natuurkaudeaan te melden wie ook de 6Je klasse met goeden mtilag beeft doorloopc u zou toegang tot alle vgf facalteiten moet m kragen Verder ou ieder die het eindpxamftn diploma der H B S bezit tot de academische examens in wis en nataorkunde en iu geneesknniie moeten worden toegelaten en dus ook aan een NederlaDdicbe universiteit in die vakken moeten kannen promoveeren Indien bg zooveel kennis van Lalgu eo Grieksch heeft verworven dtt bg een bewgs kan overleggen van met goed gevolg afgelfgd overgangaexiimeD van de 2de naar de 3de kla ne van en Ned rlandcch gymnasium Dere kennia van Latgo ee Grieksch wil de schr geëischt zien met het oog op de terminologie in de natuur en geoeeekandige wetetiscbappeo Dank zij don leiders der ambacktacholen en den atenn van velen knnstminnende smeden en architecten begint het kunatsmeedwerk ook in ouB land weer roeer in gebruik te komen eo heeft hst gelukkig op menig gebied het ge goten gzerwerk vttrdrougeD Dea ondanks zgn er zeker nog een groot aantal meden iu ons land io wier zaak kamtgmeedwerk zelden of id t geheel uietgetraaad wordt en die tocb in den z g slappen tgd wel t een of ander werkatnk zouden wiUen mftkeo wanneer zg daarmee behalve hun kunstgevoel bevredigen ook hun üuauoleel belang zouden kunnen bevorderen Om daaraan ta gemoel tekomnn hebben de attgevera van bet weekblud Vulkaan besloten een prgsvraag uit ta echigven voor een uithangbord van gesmeed gzer dat zou 4 nnnen dieoi n ter bevestiging aan den voorgevel vnn het gebouw dtr drukkerg als reclame vau bet weekblad Ieder is volkomen vrij in zgn opvatting Slechts heeft men zich te houden aan de gemeentelgka verordening op het plaatsen van uithariyborden welke zgn voor do Warmoesstraat I de hoogte fan bet schild mag uiterlgk 1 M bedragen de voorsprong mag uiterlgk 70 cM bedragen de afstand van den beganen grond tot het laagste pont mag niet minder 7gn dsn 2 M 20 De jtiry ter beoordeeliug der ingekomen werkstnkkeo bestaat mt de heeren dr P J Cnypers H P BerlaRo J T v Vaaren De prgs voor het uithanggzer dat duor de jury der bekroning wordt waardiK gekeurd bedraagt 150 tetwgl de oitgeveri zich tevens verplichten dit bekroonde werkstuk tot den door de jury te schatten prgs over te nem n mits die pigs niet mwer bedraagt dan f200 Gemengde Berichten Om treieks 5 oren gistereumuldag h eft een tot DOg toe onbnkend persoon getraolit zich np een der prtviiten van het e t tion D P te Llott rdam door een revolverschot van het leven t brtrooveo 10 89 10 8 10 48 10 49 9 47 10 1 T 46 9 18 9 00 DEN H iB 8 17 4 86 8 06 8 84 t 8 60 8 08 G4 T ll 69 1 1 DpEe toelftg mislukt maar d onbekende wnnddft zich vrvi zwoar in het gelast De Zyn de gerQchteo die daaromtrent gwa jij iit dtn zon bet voornemen bestaan aan dat o tgel nog twee grootere toe te voegen omdat de hoisbeer hen niet vao de verdere bonr wil ontiIsBO Een pleizierig vooraiiiicbfe ook voor de andere baren Nadat mejnffroQw v L te Nijmegen van bare eerste verboowereerdheid over het verlies barer spsarpeoningen was bekomen is baar gebleken dat haar commensaal li V niet f 4000 zooaU door baar aanvankelgk waa aangegeven eo ook in het Politieblad is vermeld maar f 300 heeft gestolen In bet ooge tolen kistje waarin zg haar schat onder hsar bed bewaard had hg gelukkig oog f 200 laten liggen of wellicht in de htast niet opgtmsrkt Uit een ïogeateid onderzoek is haar gebleken dst V op 24 Maart derhalve dadelgk na den diefstal de DuitBChegrecaen te Beek is overgetrokkon en te Craneobnrg f 175 aan bankpapier voor Doitsch geld h eft gewisseld waarmee hg via Kleef de vlocht heeft voortaezet Zekere gepeuBtooneerde H die hem tot Kleef vergezelde en heel wat van het gesto en geld heeft helpen verbrassen is te Ngmegen teruggekeerd Daar H moet geweten hebbes hoe V aan dit geld was gekomen jeboort het tot da mogelijkheid dat hy w geoi heling met de justitie kennis maakt Naar aanleiding van een onlangs vermeld bericht over de troow van een hond io het IJoltandiiche Veld Gr deelt ous een lezer een ander treffend bewga van hondentrouw meê Toen ik schrgft hg not aan Deo Helder woonde had een brievenb steller aldaar een kllerlipf t hondje dat zeer asn hem was gehecht Het dier was echter een doorn in bet oog van zgn overdreven zindelgke vrouw Baar aaohnudende klachten verdroten ten laatste den brievenbestellar en hy besloot boe ooode ook zich van den bood ta oetdoep Maar ho dikwgla bg het beest ook weggaf in de plaata t waa telkens dadetgk terug Hg kwam DU op het denkbeeld t mee ts geven aan den postiljon van deu poatrit HaarlemHf lder v v Er wai toen nog geen spoorweg op dat traject Deze moest den bond te Haarlem aan een bekende teu geschenke geren dan was hg eraf d A te Loosdrecbt is gekocht rietgrond met watir groot ruim Zoo gebeurde t de stalhouder te Haarlem behield den hond voor zich en gaf hem eten en drinken maur hot dier jankte aanbondegd en weigerde aUes Na drie dogen vlDcbttd k ongemerkt uit den st l terwgl de postiljon afreed naar Den Helder en volgde de postkar Te Alkmaar waar werd overgenpanneo en de poitpakketten werden iogenomen werd bg iiift opgemerkt en hg vervolfijde opuieuw onder de postkar zgn vlucht Ëindelgk kwam de kar aan het Zand waarvoor het laatst een versch paard werd aangespaonen Terwgl de pohtiljon de boeren of arrondissemc oti brieven met den stalhouder tevens ka telein en brievengaarder wisselde hoorde men buiten bet klagend janken ran een bood Men fting z ea wat er was en vond een hond geheel bemodderd en met ontvelde pooten op den weg De postiljon herkende dadelgk deo hond en begreep onmiddellgk wat er gebeurd was Hg nam t arme dier op en legde het iu t stroo onder het voeteokleed van zgn kar Nanwelgks aan Den Helder gekomen sprong de bond oit de kar VKUSC HEI DEN HEID George Ctemenceao vertelt in rAurore onder het opsehrilt jastitie op bevel Gisteren gedurende de zitting van dea Senaat heeft men opgemerkt dat generaal Bitlüt zgn zetel had verloten om een bezoek Aangevaogeo 66 6 13 6 616 08 6 09 6 16 6 86 8 60 t October Tyd van Greenwich 10 86 11 18 10 04 10 11 10 18 10 6 10 84 7 66 8 08 8 09 1 16 8 86 6 14 7 31 11 80 10 09 8 30 8 61 9 68 7 60 6 80 10 4 10 6 40 8 41 8 48 10 19 1 8 17 7 96 8 97 8 4 8 416 47 88 10 64 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 9 87 9 47 9 4 10 01 19 07 90 7 46 8 09 4 06 4 89 6 40 6 66 DEN HAAG 80ÜDA H g 6 4 7 807 48e 86 9 4 Toorb 6 68 r w tt Z Zegw 10 1111 7 1 9 1 36 9 44 8 4 4 06 4 38 6 S0 6 19 7 18 7 61 9 98 10 08 10 17 1 41 4 89 18 9 84 10 89 1 66 4 63 80 9 48 Zer M 17 10 48 9 0 6 04 i 9 69 OmidA J8 7 48 8 13 9 08 10 1810 6411 61 19 0 17 8 14 4 08 4 88 8 16 8 0 7 48 10 1010 1 10 84 10 84 01 10 09 9 9 9 t 7 1 0 48 4 4 ii 0 9 11 10 19 11 1 3 4 4 81 6 0 07 1 9 9 49 10 4 11 10 D T K E C B T G O U D A Utnoht 88 7 46 8 49 9 10 16 10 8 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 6 t 7 69 WoonliU S 8 0 I 10 88 11 6 4 18 Oudovatw 7 07 8 14 10 48 aouda 7 9 97 9 9 9 6810 1 AKSTUDA H 8 O V D A 19 I M 9 4 HJ 4 4 7 4 9 10 9 06 10 49 S Jl U H l lll Jt M 7 06 M 139 Amiterdut a Si Gtadi te breogea aao den Moaior MaiMa praiidost r D bei bof TBQ cMsatie Het gupreb scheeo z er ioTeadig eo gesDimeerd eoo zeer dat een asQtal leden ▼ □ deo Senaat ban ferraaeiog Biet koodeu Terbergeo oier bet feit dat de mioistflr ran oorlog juist den preiideot vao ona boogate recbtacoilege bad aitgexocht om aijn coofidaatiei te doea En dat wel op deo oorarond Tan den dag waarop bel arrest moe t gewezen worden aangaaodt bet tegen Zola uitgexprokeu Toooia NaHr men kon opmaken nit de aogal nadrukkelyke gebaren vao dea beer Mezeaa scheren deae sicb te verzettao tsgeo bet aandriogeud betoog ran generaal Billot ik b Q in staat volgaca een getaigenis dte geloof Terdteot deo jaisteo tekst te geven Tan twee zinoen die Inid genoeg werden nitgesproken om geboord te worden door perlonen die er oiet aan dacbteo ran boa groot gewicht bet gesprek was NeeD neeo men springt niet op die wy7 e met Diagistraten ora c teide ds hoer Mazeau Dan sta ik voor atet neer ioc antwoordde geoeraal Billot U begeeft u op een revolutioDoairenweg eagBiultialf de eerste slachtoffers ijjo Gg zolt bet eerit de guvotgen onderrinden c Daarop stonden de beide sprekers op en bepaalden de tgd voor een bgeenkomst dien aiood lk berestigdos aegt Clemeoceso dat generaal Billot aan deo president ran bet bof Tan cassatie beeft durven vragen om tgu invloed op de leden van bet boogi ereebtshof aaa te wenden om van ben te veikrggen dat zy het hooger beroep vaa Zola verwerpen By deze mededeeling elnit zicb aan een bericht in de vlndepeadance Beige volgens hetwelk te Parys bet geraci t giog dat generaal Billot zgo ontalag had genomen als minister van oorlog ten gevolge van de beslissing Tao bet Bof van Cassatie Het volgende proefstnk is volgens La Progrès Medical door een geneesheer geleverd wieni droefheid over eeo treniig verlies zyn basineesgeest niet vermocht te beoeveleo Ken aaatal inwoners eener Amerikaaosehe stad ontving een rouwbrief waarin te lezen itood U wordt verzocht tegenwoordig te zyn bii den ronwdieost voor dea WelEd hoer Joe Kicklhj oprichter der b6laDgrgkat fabrieken ven gezontee spek in de WeBtslijk Staten thaee beheerd door zyo opvolger Nick Nicklby die vyf nieowe ipeaialiteiteo van zijn geoonaerveerde vleescbwaren aao zyn fabrieken beeft toegevoegd Namens de zonen des overledenen en zyn aaoataanden schoonzoon dr Mark Warden deo beroemden oogsrts korteliogs benoemd tot inspecteur der hospitalen van Wiscoosin die zgo tairyken cliënten bericht dat zijn kiioiek dagelyks geopend van 2 4 nur dieo dag zal gesloten zyoc STADSNIEUWS GOUDA 4 April 1898 Door de rechtbank te Rotterdam is Zaterdag bet lailli 8ement aitgeeproken vau Nicoiaas aceboB van GorBeleo achoenenwinkelier alhier rechter oommiesaria mr J W Mulder curator mr Mv M Schim van der Loefl advocast en procureur al hit r Het examen voor de betrekking van commies der 4e klasse der directe oeïastingen invoerrechten en acegazen 1 pUata hebben te Utrecht op 12 April 1898 en volgende degen voor eene commissie waerio zitting heeft de heer E J W Romer inspecteor alhier De 8oc dem arb partg afdeeling Goodo en Omstreken hield gisterenavond in de zaal Euostm n derS cieteit Oni Genoegen c alhierl een feestelgke hgeenkomat ter gelegenheid vani de onthulling van het vaandel Als feestredenaar trad op de heer Mr P J Troelsira i De vergadering dia flink b zet woa werd geopend door den heer Carrière die den aanwezigen verzocht gexamenigk enige coupletten 1 te lingen van het VrgheidBliid c Daarna gaf eene dame eenige liederen ten beste die ai bundig werden toegejuicht Thans bekwam Mr l Troelstra het woord Niet vaak gebeurt het zoo begon epr zgn Bchoone rede dat Sociaal democr worden opgeroepen tot het vieren van eeo vroolgkeo een feeatelgkeo avond De reden hiervan iel niet ver ta soeken de arbeidende klaeie die zich schaart onder het vaandal der Soc dem I vindt weinig reden om feestetgk geatead te zgn Sommige srbeidera zgo zich dit volko l men bewost zg gevoelen dat hun positie in de maaiwhappy blecbt en onvoldoende ia doch zg blgven meegaan ia de sleur van het donkere leven Voor zaken die bon erkelgka belangen niet betreffen geraken lij soma in vervoering in tD roee ran vroolijkheid Doet vorat Alkobol bierbg igo invloed gelden dan komen zg io extase waarop een depressie volgt die eenvoodig bestaat in liehamelgke en geeatelgke kattsrighetd Qa nkkig zgn de ongen van vele arbeidera opengegaan zg zgo gaan Dadeeken over de Traag Vanwaar dat groote probletm van onreebtvaardigfaeid in onze maatscbappg Zg hebben vaarwel gezegd aan den misdadiitfln ootln die hen zoolang voorgebonden is Zg hebben het hoofd opgestoken uur d blauwe locbt en de zon der rede begroet Dat wg i k o dem verongelukt worden moet ons niet terneerdrukkeu wg hebb n een etrgd aangehouden die ons zeker een overwinniog bezortfeu zal bet proletariaat heeft den duren eed g zworen dezen elrgd vol te houden tot de maatschappg zoodanig hervormd zal zgo dat een meosch die a s menscb geboran is ook als mensch leren en iitervea kan En wg staan iu di n strgd met alleen 1 Mtii a a zullen wg de verzuchtiogen weder booren om mnn chi gkheid om een men cbwaardig bestaan dut do tegenwoordige arbeidsdag ni t geeft De dagen der verkiezingen toonen ons dat wg vooruitgaan dat wg toenemen in kracht de s tronm van het socialisme Igft wassen en lal hlgken in staaf ta zgo dgk D en dammen van onrechtvaardigheid te verbreken en omver te werpen Al gaat Nederland niet vooraan in dfU grooten wereldstrgd toch vol eu wy eu komen cok tot ons doel Da woorden door de ïwakke dieueren der Soc deoiocn partg in de Tweede Kamer geoproken zgn iu goede aarde gevallen wat blgkt uit de sympslhie die meer en meer int deu lande ondervonden wordt Ook in Gooda heeft de Soc democratie tetracht een kleine bres te acbieten dat bieibg de bezitters tegenwerkten waa te verwaeVteo harder viel d strgd tenen de arbeiders lelvou d e hun helangeo niet begrepen Thani kan echter met vreugde geconstateerd worden dut de zwartste de donkerste tgd voor het Socialisme hier voorbg is Ër ia hier thans een klein bataillon van bet groote leger dat den grooten strgd voert dit bataillon moet knnnen mnrcbetren onder een vaandel en danrom zal trtt de oDthuliiiig hieraan worden overgegaan W zien eeu rood pluche feld waarop lo gouddraad is aaOAebracht eeo zestal sterren omgeven door eeo doorneukrans waaronder hel devies door de doornen tot de stenen Het geheel ziet er sierlgk uit en iraakt een zeer goejlen indruk WaHrvan vraagt Hpr is die roode kleor het symbool Niet zooals onie tegenstanders zeggen vao bloed dat wg willen vergieten eveuniin getwii t het good van de vlammen die wg willen doen opatÜKeo Mocht de roode kleur aan bloed beriuuoren dan denken wg aan onze broeders aan onze m irtelarea die in 1871 in Parijs vielen en aan onze makkers te Ohioago Alleen wat ruot op een faodament van onrecht kan door bloed en tranen ia stand blgven Neen wj kennen ten ander rood een nieuwe toekomst een nienws dageraad I Het proletariaat geelt ign illuniën niet prgs het heeft een onwrikbaar geloof aaa de toekomst Door de doornen tot de steTen is voor Gouda ren bakend ftpreuk uwe stad heeft ook in haar wapen iit devies maar van dit wapen hebben ij niet overgenomen het zwaard en het schild de trekenen van macht en geweid De doornenkrana spreekt ons vau d smart die de arbeidende klasae te verduren heeft doch wg voeren den atrgd der overtuiging en de ster der hope moet ons pad bestralen Thans rirht Spr het woord tot de beetuors leden aan wier handen hg me vol vertrouwen dii vatndel toevertroawd Hg iipoort de arbeiders aao zich te scharen ond r dit vaandel mO di mee te marcbeereQ dao zal de ster der hope hun tegenglansen al zal ook de doorneukrans bier niet bespaard worden Na deze rede met gloed en overtuiging uitge prokeu werd de achteren marach gczoijgen daarna zong dezelfde dame van dan aanvang een drietal livdereu die weder zeer in dea smaak vielen eo gaf de beer Mineur van Rotterdam eeoige voordrachten die terecht verbazend geapplaudisseerd werden Na de pauze besprak de beer Troelstra het belang der vrouw bg de sociale beweging Hg gaf de aanwezige dames wier ftantal vrg groot was eeo aardig le je mee om de mannen niet tetten te werken aia tg zich willen aanslnitet de Soc democr arbeid rspartg Hg verdedigde het kiesrecht der vrouwen weea op een belangrgk punt van het program der Soc democr n l verzekering tegen den ouden dag en hoopte dat de vrouwen die thans waarBcbgnlgk als nienwHgierigen waren opgekomen later at belangMtellendeo zouden erschgneu en eindelgk zouden deelnemen aan den rechtvaardijren maar zwaren atrgd dieo wg Rangebonden hebben De heer Mmeur gaf nu oog eenige keurige nummertjes eo de heer Carrière bedankte allen die meegewerkt hadden om desen avond achoon en genotigelgk te uakeo Doordien het paard van den garnizoeoacommandant voor een bond acbruk sprong het met bergder en a in de Willens bg B ötreefland te water De overste en bat paard waren poedig op het drooge Het Algemeen Nedertaodaeh WerklisdenVerbond atd Goora zalop Donderdag 7 April dea avonds ten uor e ae openbare vergadering honden op de bovenzaal van b t Calé aBarmoniec op de Markt Ata preker zal optradan de WelEd Haar D da Klerk van Rotterdam lid der Tweede Ktmer Onderwerp Mioimua Looa en Maximale Arbeidsdag De statistiek dar tertten over December 1897 wgat aan dat in Zaid Holland met eeue bevolking vau 1 082 8 inwoners het aanial ovsrledena met le enlooB uaasetieveo op 1000 inwoners per jaar bedroeg 16 2Ü Op 1000 inwoners komen in die statiitïek de volgende gemeenten voor Deilt met 24 G4 overleden Dordrecht 20 80 Gouda 20 95 Deo Haag 10 46 Leiden 19 86 a Untterdam 19 95 Schiedam 22 11 ZoETittiisiui u Zmm ART Beroepflu tg de Ned Hervormde Ktrk te Ter Hejde da IJ Bootama alhier KsDiraM a d Lik Aangenomen bet beroep bg de Gereturmeerds K rk alhier door den heer N P Littof y A caud te Middelburg MoNTPOoRT en LinacHOTEN Bedankt voor het beroep bg de Gereformeerde Kerk aldsar door den heer A Boekenoogeo caud te Amsterdam SciiooNiiovEN Benoemd ttt onderwgzer alhier de heer Sobep van Lekkerkerk AiFEN Aan de orde ia cradiet anvrage tot het uitzenden voo een schip hg gelegenheid vao de Kroningafeeaten albier De comm BBÏe die zich te Alfea op initiatief van da centrale commissie en onder leiding van deo bnrgemwester heett geconstitnaerd wenicht bg gfllegeüheid vao de mhiitdigiui van H M dö Koningin iu Sept a b de gemeente Alfen te doen vertegenwoordigen door hel zenden vao een b bip vereerd met viaggeu waarvan één den naam eo het wapen van Alfen zal dragen Ter bestrgding van de tot dat doel ta maken koeten vraagt de commissie van da gemeente een crediet tot eeu maximum van f50 De totale kostea voor equipenent en voeding der bemanoiog zullen bedragen 1215 waar nn door vrijwillige bgdragen eoo bedrag van f lG i 50 is toegezegd Het ontbrekende zag de commissie gaarne door den Raad toegestaai teneinde de gemeente Alfen die bg de binnenvaart zeer betrokken is waardig te vertegenwoordigen De voorziltar Het advioa van het Dag Bei tnnr ia om op deze aanvrage gnpstïg te beschikken Domheer Bos Wat voor soort schuit zaVda moeten wezio f De voor titer £ en boeier die beschikbaar wordt gesteld door den beer Schouten j De heer Boi De zaak ib dus eigen Igk dat deheer Schouten en anderen op e iie beel geiaakketgke manier de feesten in Amsterdam zu lenkannen bgwoneu Ru dan deuk ik dat datachnitje geheet in het oiet tal verzinken wanneer daar alle groote schepen komen Na nog eeoige discussie werd het crediet toegestaan Afloop der Openbare Verkooping van Oaroerende Goederen Gehouden ten overstaan van Notaris Koeman te Haastrecht Bouwmanswoning en Uiterwaard enz nan den Goejanverwelachen Dgk te Reeuwgk ƒ 2620 koopers H van Zauen Mu Ier en G C den Hartog K E P X A 2 El ilEN STOHM NDEÏl EEN IIOOFDSCHEUEL Van een onzer correspondenten Het is mg veracheidene malen in mgn leven voorgekomen om dit grootsche en scbrikaanjagend achouwapel bg te wonen wanneer de zee onstuimig is waarvan de golven al de dgken Bchgnen te willen doen bezwgken Ik maakte een soort van vergelgking bg bet lezen van den brief van den Heer TreiUe eigenaar te Bourdial gemeente Cauae de Clérana bg Salinde Uordogne Frankrijkj Het adrea is voldoende aangegeven opdat men van den Heer Treille de noodige inlichtingen kan bekomen omtrent het onderwerp van zgn brief Wie kent niet of heeft niet gekend wat zenowpgn 18 die koppige en geest verdoven de pgn die u gelgk met gloeiende smidstangen kngpt n van a morgena tot s avonds en vaa s avonds tot s morgena martelt n de slaap en eetlust boneumt zoo sterk dat uwe gedachten verward zgn uw her inneringsvermogea verdwgot zelta aw gezicht verzwakt I Zeer weinig personen hebben die aandoeningen Termaden Dusdanig ie het eval van Mevr Treille Zg leed eau een zennwpgn in t hoofd welke niets kon verlichten Zg sliep niet maer doch dea daags noch dea nachts zg was galgk een uutoUanter ik had aoo SMda ag ean werkelgko itorm ondar den hootdiob del Het was zoo erg dat Mevr Treille verplicht waa zich te bed te leggen De geneesmiddelen gaven hoegenaamd geen resultaat De Heer Treille dacht toen aan het beden ten dage zoo verspreide en zoo werkdadige geneesmiddel ik wit zeggen de Pink Pillen voor bteeke personen van Dr Williams Ug deed zgne vrouw deze pillen nemen zg volgde nauwkeurig de behandettttg en was weldra genezen Wat valt er meer te zeggen dan den uitvinder der Pink Pillen te bedanken en zgn verspreider te miichtigen dit nieuwe geval van genezing openbaar te maken Daar het doel dezer geneeavrgre is de hernieawipg van bet bloed en de versterking der spieren strekt hare werking zich op vete ziekten uit bloedarmoede rbeaiuatiek heupjicht zennwpgn verlamming ruggeuiergsziekte 8t Veits dans boofdpgn zeuuwachttgbeid klieren enz De Pink Pillen hergeven de schoooe kleuren aan da bleeke gezichten handelen in alle gevallen van verzwakking en hebben eene werkdadige handeling op alle ziekten veroorziiakt door Itchamelgke en geestelijke overspanning endoor buitensporigheden Prgs 1 75 dd daos 9 per ü doozen Verkrggbaar bg 8NiBii ife Steiger 27 Rotterdam eenig depothonder voor Nederland en Apothekeu ALDOOR Tindt moo de rnimsta on schoonsta Sortearing ID S S E 3iT LINNENGOED Dames eo Ueeren QLACÉ 0 8T0F UANDSCU0KNKN bg A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA TelepkooM il o 31 Beurs van Amsterdam sloikrs 877 Vrkn 87y lOjl 84 I St J 18 8 a ls 8V ♦ V 88 1 86 lOSi U8I 357 1001 850 466 100 47V loo lOV 1487 101 lOl a 1897 87 80V 80 1167 118 8057 Ill 100 flB s 9 1637 B67 7fl l lf los u 1 V 18 ll V 101 ♦ 104 ll s It 86 s 18V 6S 1 AHIIL NauiauND Csrt Nad W 8 dito dito dito 8 dilo dito dito 8 IIoNoia Obl ieudl lS8l8a i TU IK Inaohrijring 186S 81 fl UoBTRNs Obl in papior 1 BflS fi dito in 2iUer 18fi8 1 PoRTUUlL übl met coupon 8 dito ticket 8 108 TVa 8flV 180 BusuND Olil niuuenl 18 4 i dito OofOM 1880 4 dito bij llothi I8B9 4 dito bu ilope 1880 110 4 ditoiogoud loen 1883 II dito dito dito 1884 6 SpiHJa l orpnl sohvld 1881 4 TuBiao öopr Cont leen 1 8 ü 4 iitti ïmaiafi serie D oR Io niag sorieC ZuiO Ara Kap v obl I81I8 S Msiico Ubl uit Boh 181 0 8 VMIBI1IB1 A Obl 4onbep 1881 AMSTiaD LM Üblinatien 18B6 3 IloiTlauui atod leea 18 4 8 Nsu N Mr llindelsv aand Arendib Tsb Mij Ueiliflsaton DsliMaateoh ppij dito Arn Uvpothoekb pnndbr 4 Cult My der Voratoal aaud s Or Hypolhookb pandbr 8 Nederlandsrhe banlt aand Ned lUndolmastsoh dito N W kP c Hyp b 4 andbr 8 aott Il pothoekb pandbr 8 i L tr Hypotbeekb dito 81 OoSTlNa Uoat Hong bank aand KusL Hyprithaekbatik paudb 4 AvaaiKA Kqut hypotb pandb fl 8 1 Maiw I O Pp Lien eert Nin Holl IJ Spoop M j aand H j let Kipl r St Bpv aaud Ned Ind BpooriregDl aand Ned Zuid Afp 8pm aand 8 dito dllo dito nel dito S lTilulS oonpl l887 8V A Kobl SZuid Ital Hp mij A H obl I Poi BN Wsncbau eeuon aand 4 HlisL It KuH 8p MiJ obl 4 Baltische dito aand Faslowa dilo aand fl IwatiK Dombr dito aaud BKupsk Oli AsowDa kap olil 4 dito dito oblig 4 71 l 4 T l 18 106 10 1017 a sa ioiv 110 115 mm Vi t AMaaiKi om PacSp MiJ oii 8 Cliio U yortb W pp O r aand dito dito W n 8t Petep obl 7 Deuvspk Klo Or Spin cori i a Illinois f üiitral obl in i oud 4 LogiiT tSasl iilloCert aaod Meiioo N 9p Mü Io bvp o 6 Hiii Kama v 4pot pp f aand N Tark Ontuiofc West aand dito Poou Ohio oblig A Oregon alif la bTp in goud fl 8t Paul Hina k Hanil obl 7 Un Pac Hoof 11 n oMig dilo dito Line Col la hyp O fl CakuiJ Can 8ontli ert T aai d Va 0 Ballw kNa loh d c ü Amatepd Omnibus Mij aand Botteid Tpam egHaats aand Ned Stad Amatepdam aand 8 8tad Kottapdam aan Bluiia Stad Antweppeu 18 IVi Stad Bpussel 1888 1 Hoxo Tkoisa Begnllp Oesellaeli 4 OoSTINa auatib eniug 1880 i K K Ooit B Cr 1880 8 I Sraiija Slad Uadpid 1H Um Ter