Goudsche Courant, dinsdag 5 april 1898

IETS I IEÜWS op t geShó óer tMuzieS VOOB LOCALITEITEN MUZ INSTBUMENTEN DE LAITG ORGELHANDEL Ü No 7548 Woensdag 6 April J898 Siste Jaargang GOÜDSCHE COURAfT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken mm WATEBLMNQ uiTmrnj Telefoon No M De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys p er drie maanden is 1 25 iranco per f post 1 70 V Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEH Telefoon No $ ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd van H H Aandeelhouders op DONDERDAG 21 APRIL a Sa des namiddag ten 1 uur ten Kantore der Directie Korte Tiendeweg D 12 te Goada Ve Directtur D C W VAN DER LAAR Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pracla tigr ci ot in g ericla t HEËRËNHUIS met TIIN staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een g rOot Balcon Zolder Meidenkamer boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Hiiis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingeridht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 AVONDSCHOOL VOOR AMBUGBTMDEN Ue mtslftg Tan het orergangs examen is als Tolgti Ie Klaase Ie Afö A Zorg J W Woerlee H Kabonw D Boot C Lekkerkerk T Donk P BokhoTen C tan EUden A Drie L Buitelaar W Dercksen A Lakereld E Spieringahoek T Mul N J Tan Leeuwen i Boer J M Palagraaf H LeSerweert M LakerTeld en E de Rek Niet OTergegaan 9 Ie Elaaie 2e Afd L Tan Ham J lan Buuren L MolenTeld J Tan Ryswgk M Duijm J Klingen Alb dan Held A Lena P Tan Leer G Tan den End C ZeTenboTen B Brink O de Mol en L ZnidTald Niet oTergegaan 8 2e Kloiae Ie Atd K Noorlander C Neef K Glaabeek J Koogman J Tan Eik Th GraTesteijn Thuithol E Noordoman O Oroeneweg J Dessing H Houdgk C NienwTild J de Marree en J Ueckera Niet OTergegaan 4 2e Klasse 2e Afd G Terlouw A Tan den Borg J Tan der Velden J Thoen L Verstoen J GraTesteijn W Tan der Klis C Knoop 6 Boer C Woerlee l ran der Want Lafeber J Koolmees en W Soos Niet OTergegaan 2 3e Klasse C Viswr G Tan dor Horst E Leijerweert J Kirakernaat J de Bek Chr Zwarts J Boot A Treels H Tan Elk J Lugthart A de Hoog 6 Weiland en Th Bertels Niet OTergegaan 3 o jCIftsftfii W de Morree K P Tholens C Dnön J Dessing J Tan Baarael D Verstoep A Bouwmeester P don Hertog A Jansen en L Cats Eind examen A F de Weger F J Swanenburg en A Laieber 1 afgewezen Prgien werden toegekend aan Ie Klasse a F A Donk Ie prgs Toor Uandteekenen L Bngtelaar 2e i M Palagraaf Ie Lgnteekenen A Zorg 2e Ie Klasse b A Lens Ie prgs Toor Handteekenen G de Mol 2e t R H T Weelden Ie Lgnteekenen Q T d End 2e 2e Klasse a G P Groenoweg Ie prgs TOOr Hand en Lgnteekenen B Hondgk 2e prgs TOor Handteekenen Th Uithol 2e I Lgnteekenen 2e Klasse b J T d Velde Ie prgs Toor Hand en Lgnteekenen P A Lofeber 2e prgs Toor Hand en Lgnteekenen Se Klasse A de Hoog Ie prgs Toor Handteekenen enBoetaeeren Th J J Bertels 2e prgs roor Handteekenen en Boetaeeren P J Bertels eerri Term Toor Handteekenen O T d Horst eerrl Term TOor Handteekenen 0 Visser Ie pcgsToor Vakteekenen G Weiland 2 Jt t G T d Horst eérTl Term TOor Vakteekenen G H Zwart J G Kwakenaat 4e Klasse K P Tholena Ie prgs TOor Hand en Vakteekenen J P Dessing 2e prgs TOor Vakteekenen J Tan Baarzel 2e prgs TOor Handteekenen C J Dnjn eerri Term Toor Vakteekenen J Verstoep 5e Klasse B A Reabeen Ie prgs Toor Handteekenen J W Woerlee 2e D T d Wegden eerTol Termelding TOor Handteekenen A Lateber Ie prgs TOor Vakteekenen T J Swanenburg 2e pr Toor Vakteekenen MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen EOTTEBDAM Maarl 18B8 Voor puike Tar en Htfer blijft de markt in goede ptemmiog Bogg e en Gerat aangeboden Bette soorten Tan Bruine Boenen en Kookerwlea konden rorige prijten opbrengen Kanaiinaad was ook heden itil en onreranderd TARWK p UL 6 75 1 8 60 por 100 K O lO 4 10 60 Oauada perH L EOOGE per H L 4 S0 i 6 S0 WINTEaOEKST per HL it par 100 K Q 7 i 8 8 mindere soorten ƒ i ƒ betere soorten a ZOMEEGKEST per H I ƒ 7 70 i J 8 85 per 100 K Q ƒ 0 i 0 OUEVALIEEOEEST per H L f H i f 0 per 100 K Q 8n HAVEB pet H L 70 i 8 80 psr 100 K G 76 4 7 10 PAARDEBOONEN per H L 5 15 4 5 70 WITTE nOONBN per H L 7 BEU INE BOONEN per H L 7 l 8 BLAUWE ERWTEN Kookioorteo par H L 50 4 7 10 Klet kooksoorten 4 s KANAEIEZAAD per H L 5 4 ƒ Per Telegraaf EoneaDlM 4 April 1S98 Puike Tarwe 80 cent hooger Puike Chevalier SO cent lager Paardeboonen 10 en Bruine Boonon 60 eent hooger Haver 15 cont lager ADVERTENTIEN I7TT die iets te Torderen hebben tboLlJM a of Terschnldigd zgn aan de Nalatenschap Tan Mejuffrouw CORNELIA ta d b AREND Ti ROON Weduwe Tan den Heer JAC0BC8 JOHANNES NAPOLEON BACKERS gewoond hebbende te Gouda en den 25en Maart 1898 te Schiedam oTerleden worden rerzocht daarran vóór den i ïen APBIL aanstaande opgaaf of betaling te doen ten Kantore Tan den Notaris G 0 FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda ONZICHTBAEE I HEEREN en OAHG8 PRUIKEN TOUFETS SCHEIDINGEN en Terdere HAARWEBKEN munten sit door 80HEDE AFWERKING bg H p w mmmm Coiffeur Kleiweg Oouda TISSOÏ Co Bordeaua Botterdam f 1 40 per liter in Terzegelde bemande flesch ran 5 en 27gTiter Tooraien ran het attest van Dr P F van Hamel Boos Proefflesch f 1 3Q Verkrggbaar bg J H ROODE GOUDA Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie on gehe jne nitapattingen ii het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBE WARING Hollandsche nitgare met 27 otb Prbs 2 gulden Ieder die oon da rersohrikkelgke gerolgon ran daie ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgka duizend ïon een zekeren dood Te rerkrggen bg h tVerlags Magaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending tou het bedrog ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland KRAEP£LIEN HOLffl Chemisch luivere McIkSUlkcr SPECIAAL VOOR KINDERVOEDING alom rerkrggbaar in bussen ii V kg M kgr 0 50 en i i kgr h1 2 Men trage uildruihliik j KR A EPELIEN UOLM i fiBBiaxsMEBK UelkmiUr i ntcKt op dt Etiquetten rnvemttaand Fa britlumirk n de handteekening oon KEAEPEUEN HOLM Hoflereranciers Xefêt FEANSCHE ST00MVEE7EEIJ N oheniisohe WasstheriJ r N H OPrE llËIMEU 19 KruUkaiU Botterdam GebreToteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepêt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit TO r het atoomen en TorrenTan alle Heerenen Damesgorderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting TOor het stoom n Ton plnuie mantels reeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode gererfd Alle goederen hetzg gestoomd of gererid worden onachadelgk TOor do geiondheid en Tolgena staal bewerkt Druk van A BRINKMAN h Zn Gouda Kliniek on Polikliniek OamTBTUMB en uvmMBCotjoeiMK Toor SpTeeknren dagelgks Tan 12 2 n Gratis Spreekuren Maandag Woenedafilaa Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A C1EVI Geneesluer JMreeleur RoninkUJke Machinale Fabriek DE HONIQBLOKM T m H N van Schaik Co gerestigd te ê Gravenhage Kepplerttraat 9 en M9 nabg de Begenteaselaan ran Z M den KÜNIINQ ran BKLOIE Indien gijhoesttt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DmirenBorst Honig Extract FLACONS ran 40 Cte 70 Cts eo i rerkrggbaar bg Firma WOLFF Co Westharen f 9S Gouda E H Ti MILD Veerstal B 126 te Gouda A BODMAN Moordre 1 C RATELAND Boskoop B T WIJK Oudeaairr U KOLKMAN Waddinxtieen wn I Stedolpe Gasfal riok te GOUDA De jN van bet gas ia 6 cent per M en Voor Kook toestellen of Motoren 4Va et Onder zekere voorwaarden worden perceelen grafcis aan de hoofdbaia verbonden met 15 meter vrije leiding achter den asmeter Voor 3 en 5 licbtgasmetera bedrai t de baar 10 cent per maand P AftUS Bewonera van perceelen van ten hoogtU 2 25 per week kunnen wekel ka afrekenea en van de fabriek lampen kooktoestellen eni iegen betaling van eenige tenten per week in haar bekomen ORANDB BtAOAJBIMH Fmtemps NOUVEAUTÉS Wg yerzoeken ia Dames die ons geïllustreerd modealbum roor het Zomeraeitoen nog niet ontrangen hebben dit te willen aanTragen aan NI JULES JAIÜZOT C Paris Betaellde wordt dan omgaand gratia en franco toegezonden Bestellingen ran af 25 francs Trg ran alle koeten aan huis met 5 rerhooging Reexpeditie kuntoor te Rozeadul N B J VE RGEER G OUDA Lerert KOPLATTEN ARCHITRAVEN au LIJSTEN rolgena op te geren profiel Het zagen ran TOOGSTUKKEN en rerder alle zoagwerk wat tot bet rak behoort Met V nndar lerering ran kont Buitenlandscb Overzicht Zondag kwam de ptuselyke naoliaa aan het paleis en rertocbt door d KoDiDginRegentas in aadieotie te worden ontvangen Teratjod werd hg binneogelaten en gaf deo Koniagio een telegram dat hij jaiatootvangeo had De Koaiagin deed den minister Siganta roepen en de niiaidtera vao koloniën en van boitenlandicbe zakss eo gaf bon keuDÏA van het telegram wa ria de Paaszyaebemidde ii g aanbood wanneer deze door Spaoje werd aaageoomen De Paua voegde er bg dat bg nift iosKcben beide kan komfu wanneer geeo einde werd gemflakt aan bet bloeditortea hg verlangde de staking der vgandelgkheden De Spaanache regeering boi Ioot het aanbod van den Paua onder seker voorbehoad aan te nemen Bet antwoord werd dadelijk oAar Rome getelegrafeerd Ëen later telegram meldt bet volgende Spanje en de Veraenigde Staten namen de bemiddeling van deo Pana aan Zoo laiddea de berichten van giateren maar flookls het in deze Spaanicbe zaken geregeld gaat beden waait de wind weer oit een anderen hoek Vin morgen aeiode Rnotfr Officieel wordt in fYashington tegengeapro ken dat de Pana aan Spanje en de Vereenigde Staten formeel zgn bemiddeling zon hebben aangeboden of doi beide landen de bemidd ling van den Paos zonden hebben aangenomen President Mc Kinley liet heden aan een lid van bet Congres weten dat het geracbt van de bemiddeling van den Pana ongegrond ia De president verklaarde er niete van te weten en voegde er by dut hg elk oogenblik een telegram van de Spaiinscbe regeering wachtte waarin den Veroenigden Staten wordt medegedeeld dat formeel aan de opstandelingen het voorstel is gedaan ran eun wapenstilstand Engeland heeft van China den afstand van Wei hai wei als verpacht gebied geëischt Eoodra het door de Japanners ootraimd lal tiJD all BcbadeloossiBlIing ten beboeve an Engeland wpgena het verbreken van het eienwirbt in de Golf van Tajili In diplomatieke kringen twgisit men niet of China zal dezen inwitligeo en men gelooft dat de Japansche r etring sich er niet tegen Eal verzetten China beeft Engeland a eisch betreffende Wci bai wei ingewilligd In het Ëngelache Lagerhuis verklaarde de ouderataatssecretaris van bnitenlandsehe zaken Carzon dat de aandacht van graaf Mnrawjef was gevestigd op bet niet noemen van Port FEVILLETOIM HARRY SHARPE de agent der g eheime politie Sawtmi naar hei Engtltch 86 Hè wat riep de Jongen varbaaid den onverwachten indringer aankykend Van wien hoort dit apalletje F herhaalde de landlooper yVan ODS Van je vader F rJa maar wat doe jg bier t Je deedt beter met op te stappen Wig laten geen tandloopera ia huis Je ton liever üen dat ik bniten doodvroor of verhongerde hè F Ik denk niet dat dat zoo n vaart zon loopeo Een vagebond kan evenmin bevriezen a s een kruik brandewijn Beidan branden eerder dan dat z bevriezen iJe bant een allemachtig brutale rekel je tong ia alhsen wat te lang om baar overal mee te aleppen Je kon wel eens ergens tereoht komen waar je er een stuk van zendt verliezen De jongen haalde onversohillig de sohonders op en keek naar den hnnd Dete bromde en liet opnicnir nydig de tanden zien iWia il mtt die kar nitgtwawt f trosg da laad Arthur in de nota van 28 Maart De Russische minister van bnitenlandsehe zaken heeft daarop geantwoord dat hg zich vereenigd raet de verzekeringen die den 16a Maart zgn g even aau den Britschen gezant te Petersburg Renter s agentschap verneemt dat bet mit goedkeuring van Japan ia dat China Weihai wei in pacht aan Engeland heeft afgestaan Met de regeering van het eilandenrgk was vooraf en overeeakomst gesloten Verspreide Berichten Feaukbuk De antisemietiacbe bonden van Algiers en Cooatantine hebben een gezamenlijk manitest Ditgegeveo dat aU volgt begint Zola heeft zgn ca aatia verkregen an bet Hof gepresideerd door den jood Lopw dien Drumont in de Libre Parolee ontmaskerde Ësn groote mpoigte is naar Algiers gestroomdom Drumo it te ontvangen die eergister zonaaakomen Alle troepen zgn op de been eode plaats van aankomst der bQii lal gaheeiworden afgezet i Qeneraat Billot heeft dea goaveraeur van Pargs gODeraat Zurlinden opgedragen den Eerxtpo Ki g raad bgeen te roepen npdat deze een besli iaiiig kan nemen over het iusttstleo van ervnlgiox t gen Zola Volgens L Petit Bleo heelt generaat Zurliuden deu krggaraad gisteren byeeogeroepen DUITSCHLAND Orünentbat beeft on nr g mrer brkend namelgk dat hg den 14en Januari 1897 toen al bft personttet weg waa de kluis bad i eü en l eo daaruit een root aantal overtollige oo estpmpelde baukbritirJHS had gonomen Thuis had bg gezien da bet 230 bri j s van duizeqd en 200 van honderd warnn maar bg veri wa i hel nummeren en stempelen minlokt zoodat hg ze moest Terbrandeo Ten Rtotte biold bg voor Eoowat 200 000 mark bruikbare briefjea over Diiarvan ta voor 44 000 mark by b m gevonden dus n g voor zoowat 160 000 mark in omloop Zaterdagochtend waaBerlyn gedorende een ge uren v n electriciteit verstoken doordat de h ofdkabel doorgebrand waa Duiz od D niachinea stonden sti eleclriacb licht wss er niet de etectrïsche trama konden oreolang niet rgden en in eenige bauken konden de ol ctrische sloten van de klaizen niet geopend worden Het eerste bericht omtrent de varmoordiog rlk Naar het station Hoe denk je dat zooV Ik dacht dat ik je daar gezien bad dat is lUes Dat paard zou anders zeker wel alleen thnis komon als ge het ergens aan zijn lot overliet en het niet was vastgebonden zou het niet P De jongen had het paard in den stal gebracht en kwam nu op den vreemdelinK af dia er een bgion der groDtan aieuwsgierigheidsknobbel op na sokeen te boadon Je Bohijnt net zoo veel van vragen te houden als een dronkaard van zijn borrel zei de jongen De landlooper gaf geen antwoord nam zijc pgp ait den zak en boKon die to stoppen hg streek een lacifer asn en wi rp die half brandend op deo grond Ja moo t hier niet rookea I De landlooper deed alsof by het niet hoorde en gaf een flinken baal aan zyn pgp Hoor je niet wat ik Mg riep de jongen woedend uit Foeff poeff De pijp trok niet goed en eeo tweede laaifer volgde de eerste Ja ik hoor ja wel ui de landlooper tasachen elk woord eeo trek aan de pijp doende maar je moet niet zoo lastig zijn Taluk kan geen kwaad voor paarden nooh voor koeten en als het jou zelf niet bevalt dan kon je altijd naar baiten gaan Dat zat je gamakkfllgker vallen dan o het rookeo te beletten ala ik eenmaal aan dea Rang beo Ik ben ia dit optiofat nog erger dan een steohte kaohel Wel heb ik ooit vao z n leveu riep de jongen uit te zeer overblaft door i mans brutaliteit om kU aodna te kuaaen uggen vau an Daitaclie expeditie door de Wahe e in OMt frika wordt bevestigd door een ohryveij 10 Febr door eeu ooderoffioier vau de expeditie ait Dar es Salaam afgezonden Kapitein Pritwitjs was 15 JanuHri aan bet hoofd van een cooipigni A knna naar bet bitioenlarid gHrokken Twrwgl men bezig whs zich t versterken werd de expHdiii plotst luu aiJgötalien door nuiMbfe houdt rdfn VVHhfhe die al n leden VHrmoorddt o Slechts twee persofiuu brachten er het leven af OoöTENllIJK noSQAKUH Priosea Clementina is wei r ingO torten haar toeataod U zorgwekkend VorBt Ferdinand is weer naar Weenen vertrokken China Met segt dat Li hoeng tajang weer een reia naar Kuropa al utaken naar aaoleidiug van den fsiand van Port Arthur Transvaai Een opmerking van de oV Iksatcni In da Presac rtnat een corresponilentie waarin met nadruk hulp wordt gevraagd voor de bnwouera van We t Ierland die aterven van honger Het ia wel merkwaardig dat de BritMïbe Regeering die zonvel geld beschikbaar boeit om lu Zmd Afrika eo elders kwHad te atfkrm hnar eignn onderdanen ala ruiten laat itervan zoodat in een vurtoeilgk laud als i 4 rA irila tm balp moet ord g vraagdL yolgena schatting toeken er nn op het diaanntvcld van Kromelleboog bg de 1200 menschfo naar diamant o en fatbben dn voud tt u wkelgk een waarde van 1200 tot 1500 pd at Vbhsznkjde Statkk Tengevolge van bet doorbreken van eendgk langs de rivier de Ohio de tad HbawneetoWD in Illinois overstroomd eti ged elttflgk reroield £ r moeten vglhoudcrd menschen ver droaken zgn BsmiB Na den ondergang van hal Daitache stoomsrhip sËlbei drie jaren geleden werd door een vi scberasloep uit 0 fcetldH in de Noordzee een Duitsche pontzak opgeviscbt die van de £ lbec afkomstig wa De zak die aan boord van de sloep onderKoeht werd bevatte 450 brieven waarvan er 17 b i het liggen in het Dcowater waren open geraakt Dezo laatst n allesD bevatten papieren van waarde tot een bedrag van 100 000 frs lionwel de DuititRbn pnstfiicoa den visschera eene belooaing van 500 frs toekende wi de de eigenaar van de fSfl nou oog eens over dat paard hernam de landlooper alsof er niots was voorgevallGO Iemand beeft het beest gisteren een week geleden zonder gelejde naar huis zien gaan Stond er toen niet een Un e witte kist op de kar De jonden verschrok eu half angstig stasrde faij dea Uadloopor aaa Heb je het gazien kareU vroeg h half llulstaread Iemand andera beeft het gssien co het mjj verteld Weet ja wat er in die kiit lat F Ja maar ik weet niet waar ze haar hken hebben gsbrackl Hierfaeen teker ni t P Ja bet is een vreemde geschiedenis De kist staat nu hier boven in de schuur onder de pannen De landlooper trok hard aan zyn pyp bij sobeen hoe langer hoe meer betangsielling ia het geval te kri jtea Dus de kist is bier ia deze schuur zeg je zsida bij opstaande Ja maar ar is niets In ds kist ii leeg gh de kist regelrecht hierheen gabraeht P Ik weet het niet ik was al naar bed toen de kar thuiskwam Ik wai ziek verleden week En boa weet je er dan soo alles van P Ik heb er vader met iemand over hooren spreken Wie was die andera P Ik kea hem niet misschien iemand utt da stad denk ik Zag je da kist eent vaa morgen Ja hier boven op de vliering onder de pannen waar n na Mg staat a oep den posttak elechtit tegen b tatiug van eene bepaalde som uitleveien De eigenaar deed de rechten vao een bergloon voor strand oed gulden eu verlangde ala achadevergoediag het derd dael van da waarde vao het gevonden voorwerp liet kwnm tnt een poce Üh rechtbank te Oittciid wa van oordeel dat een pn ttak g ieri onbeheerd ofd tvna omdat de itfedear b krul WH mHar vand bet hiilgk dht HBU deu eigenaar van de vii Krhera loi p en afihade eriioedirtg w rd toegekend en stelde die vast op 1800 frs Da Duitsche poatfisou heelt ook de kosten van bet proces te dragen Britsch ïnbib De Bombay Oaiettet brengt een trrffend verslag van deu vreesetgken brand die de pestbospitalen te Mnd kbana verwoeatte aa prgst daarin uitbundig den waren heldenmoed door de jonge Ëngnlnohe verpleegsters betoond Het is onmogalgk zegt genoemd blad Ie veel lof toe te br Ogen aan het geheele personeel deznr hospitalen van de hoogsten tot de laagste zonder uitzondering wugeus het bnleid en de voortvarendheid waarmede cij alle krachten wgdden aan ds redding der haar toevertrouwde meuachenlovens Pe Ëngejaoba verpleegster en do Lady o per in ten dent gaven daarlig aan allen bet voorbeeld Men zag doie mei jes haie patiënten in hare rmea naar veilige plaatsen dragen hetgeen zy daden mal eene ia die omstandigheden niet ganoeg ta aarderiren kalme tegenwooidwhiid van g ai Eene verpleegster die herinnerd werd aan da drejgeudff vernieti ing van haar goed en tijlstoabehooren antwoordde hierop daarvoor kan ik mijne patiënten niet laten omkomen D za voorheelden vnorden den yM rvanhet overige pnnoneel derwy e asn dat de v rpleeustera haar reddingswerk zagen bekroond met het gelukkig govolg dat geep der honderd zeknD Welker leven in gevanr waa in de vlamtnen omhwim noch zelfa braiidwondao beliep Het blad noemt bg voorkeur geen namen maar mrent toch eene uitzondering ta moot n m ken ten opzichte an zekere Miss Suowden welke men op zeker oogenblik terwyi lie vlammen om haar heen woedden onder eiken atm een zieke zng wegdragen net een krHclit welke haar alleen voor deze gelegenheid scheen vtrleend te zgn BINNENLAND Een rgwifll incident Ghtermorgen zoo de Rotterd Wietrydera Orchest vereen te Rotterdam haar eerhteu toehi m t mnzifk maken toen op de Cool ingel de Weet jij wat er in was Ik bad eenig verinoedaa maar ik zeg dit liever niet hut maakt me akelig als ik er san denk Denk er dan niet aan maar boor eens hier miju jongs vrieod ik znl de schuur niet iu brand steken ïk ben zoo nfiohter als ieti ik heb geen droppel braadewija in mijn ly maar ik wil dut jjj ma hiar in de schuur opsluit en lelf naar buiten en naar bed gaat en net doet of je me heeieniaal mot gezien hebt ls je een verstandige jongen bant aooals je er ait zfet zul je doen wat ik ju zeg De stem en houding van deo agcbond waren i6o gebiedend geworden dat de jongen tegen wil en dank g boor2a im le tk zal doen wnt a verlangt zei hij Ruisteread en efsa daarna g ng hjj de schuur uit de dear achter zich in bet slot trekkend De landlooper hield op met rookan en de lantaarn opnemead die de jongea in de schuur had tataa staaa klom hg de ladder op die naar den boolzolder geleidde XV Binnen het bereik van zijn prooi Nadat Ben zooals wij in oen vorig hoofdstuk ver baalden dan jongen door zijne schrikaBr jsge iid rarhaleo in doodsangst had acbtergaUten haastte b zich zgn opnieuw gevonden spoor te vervolgen De straatweg liep langs verschillende atwlen ea dorpen ea was vroeger eer de traia or Ia fi ging steeds druk bezoebt geweest Hier ea daar vond men nog ouderwet ohe logomentje wasr da diligenoes eo reiaigara gewoon waren te stoppen