Goudsche Courant, woensdag 6 april 1898

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1897 98 Aaogevaogen 1 October TUd vao Greeowlcli 6 98 6 51 6 14 7 31 18 85 1 84 18 81 1S 8 11 48 t r ir 18 58 1 88 4 4 18 5 10 0ITKRD4M OODA lO ia 11 85 11 80 18 87 10 18 9 81 8 lO ll ll H 7 60 6 90 S8 47 10 18 e 81 7 18 I 11 64 11 08 18 47 bS 7 i 7 46 8 i8 00 SOU DA DEN HAAS Oouda Zflv ikuiunMo0rk8p lle Zoetermeer Zegwaard Toorbnrg s Hagt S 7 88 8 80 i l5 1 18 10 14 11 15 18 18 11 18 1 87 8 48 4 48 5 86 8 64 11 7 34 7 51 8 83 8 54 10 2U 7 48 8 41 U 40 8 04 10 18 EJS 7 68 8 B1 18 61 8 18 10 81 V 8 07 8 08 1 06 I 8 88 10 88 aH 8 111 08 8 41 C4 10 4411 4818 481 10 8 06 4 16 8 16 6 55 88 J 8 04 6 84 9 18 10 88 11 6 11 44 DEN HAA8 GOUDA 10 8 11 10 10 1111 97 19 991 86 9 44 8 40 4 05 4 33 5 80 8 19 7 18 7 66 9 99 10 03 10 17 1 41 4 39 11 9 84 10 81 1 S6 4 68 8 80 9 48 10 48 8 0 6 04 St 9 69 Omida J8 7 48 8 18 9 o 3 10 1810 64 ll 67 11 50 8 17 8 14 4 08 4 8S 6 16 t 50 7 48 8 88 10 10 10 31 U T E E O H T G O U D A UlrMhl 33 7 45 8 49 9 10 10 16 10 88 11 38 1 8 08 8 56 4 48 Woarden 8 68 8 06 lO U 11 65 4 18 Oudewalai 7 07 8 14 lO M 4 84 e O l D A U T B I O H T ttnda 6 i 8 84 7 68 8 819 07 10 1910 67 18 00 18 68 9 90 8 17 4 81 06 Oudaw 6 86 11 14 9 87 iroard l6 4a 10 Il 9t 9 46 DtrMkl 8 08 7 4 8 18 9 0 9 89 10 61 11 46 19 81 1 96 8 08 3 60 6 08 C4 7 8 8 6 11 18 11 11 Oouda 7 89 8 87 9 98 9 69 10 6 11 10 19 111 81 3 4 4 87 6 10 8 07 7 1 8 18 AHSTIKBA M S O D D A 7 06 8 10 9 06 1S 41 1 11 LM 9 11 l e IMllU M 8 o U D A A HSTEIIOAII 17 11 9 41 UI MT 10 M 1 1 1 11 6 15 0 17 10 86 11 41 kar Tan een eter nazikale fittaertf wurfao d coDstruotie uiet bgttar te roemen viel plotseliog eea oDmacht kreeg zoodat de bei der er doorzakte De mosicoi kwam met deo schrik vry doch i ü initromeDt werd beschadigd Door den beer D Blooker is aangeboden om op Ö September den inhaldigingadag ran de Koningin aan alle onderofficieren en minderen kosteloos cacao ta doen verstrekken en daartoe aan de verschillende garnizoenen zouder kosten Toor het Ryk de noodige smker en cacao toe te zenden Dit aanbod is door den minister van oorlog aangenomen De Konioginne Marscfa voor piano uitgegeTeo door A Noske te Arnhem compoDist J Ë van Boom ii een aanbereleoswaardig saloDstakje Zeer melodieus oiet te moeielyh gezet voldoet het in vel opzicbteo ËflD beetje minder aantal afwgkiogen uit den toonsoort was wel aens geweoicht De Toorjaaraexamens in hetBoekbooden de Handelscorreapondentie in de Moderne Talen en de Stenografie voor de praktik van den Nationalen Hond van Handels en Kantoorbedienden in Nederland znllen plaats hebben in het Gebouw € oncordiac 6t Lociensteeg by de N Z Voorburgwal op 20 en 21 April a s des ten 9 nre Aaomeldipg tot niterljjklO April as by den Heer W C de Oraafi 2e Jan Steenstraat 107 te Amsterdam Naar bat iVêderland vernsemi zal de Tweede Kamer 25 April byeenkomen en dan bet dienstpliolitontwerp ter dadeltjke behandeling gereed vindao Het galarytaig waarin B M de Koningin Wilhelmina io den stoet by inholdtgiag en intocht plaats neemt is beproefd Het prachtige wit satynen nret Kouti georarerde rytiiit il echter nog pas in row hooi gereed BH MM hebben het op de hinoenplaats der Kooioklyke stallen io Den Haag beiichtïgd en Haar goedkenring gegeven om bet al te werken De galakoetfl zal ongeveer i 8 000 kosten Stb Qo 71 bevat een kon Besl vao 31 Maart tot vastitelling vao ceDige nieawe formaUersn van beaobryvingsbiljctten voor de belasting op bedryfs en andere inkomsten Te Haarlem is men reeds begonnen met de vertendicg vao da bjacinteo naar de markten in Engeland Sobotland België en Daiscblind De eerite afzendiog groot 300 kistjes naar bet bniteoland geschiedde op 22 Maart doch door de jongste sneeuwstormen en bet vriezend weder moest de verzending tgdelyk gestaakt wordea Ofaoboon door dat wederde bloemtrosien minder ontwikkeld zyo worden thans reeds 600 kistjes daags verzondeneo xal dat aantal de volgende weken wel tot 13 ïk 1400 per dag stggen Voor de witte bjacint wordt thans f 5 per mand betaald de prys voor de anderekleoreo is door den toevoer gedaa d tot f 2 50 en I 1 Ook narciisen worden reeds aangevoerd De mooiste soorten moeten echter oog komen want men verwacht eerst tegen Pasohen den eigflolijken bloeitgd Proiesier J de Louter heeft in het Aprilnummer van de cGids een srtikel geplaatst over den persoonlyken dienstplicht Het is het doel van den Bohryver niet geweest een gedetailleerde verjclaring en verdediging van hei aangefioden wetsontwerp te geven doch een eenvondige verklariog van bet itandpunt waarop men ziob by de beoordeel ing van het ontwerp behoort te plaatsen indien men niet de boofdssik voor byzaken u H bei oog wil verliezen en de gewichtigAteajf iooale belangen aan bekrompenheid en vootsèrd el opofferen e st Hoontreoht g Hieutfgrkerk OiiwU Eotlordun 7 8 S 8 4S S 4I l tS t C l ti 08 a ii a ia IS I il 7 S9 7 8 7 4i 7 15 80 1 18 t as 4 t tM B 04 5 U t l7 RotterduB a pelle Nuuweiknk Hoordnolit l da 0 8t De boogleeraar betoogt o i d onverrayde lykbeid van den oorlog Strgd ia de voorwaarde van bestaan en ontwikkeling io de gaotcbe organische wereld Hy bespreekt diarby den priocipieelen tegeoitand tegea den oorlog en ziJD organen geboden aan de zijde dnr pociaaldemocraten en van die der aotimilita rieten of vrienden van den viüde n tegenfiAüd die z i berust op grove dwaling of ydeleo waan en i eeft vrrvolgens een overzicbt van de st lsels van legerin richting tooals die by de versebilleode volken bestaan Hetgeen de tegenwoordige regeering met bet bekende wetsootwerp beooiit is zoosls de minister ook volmobdig erkent slechts eeo eerste stsp toi de iogrypende hervotming der levende strydkrachteu Deze stap is echter belangryk genoeg om hem afzonderlyk voor te stetlen en er afzonderlyk bi atil te stasn De overtuiging is schier algemeen geworden dat de bestaande plaatsvervanging elke verbetering belemmert en als eeo schier oonvarkomeiyk struikelblok allereerst moet uit dea weg gernimd worden en daarom is althaos verdacht de oppositie van ben die opealyk of stilzwygend afkeuren dat de Minister niet terstond zyn verdere planó n heeft ontwikkeld De plaHtivervaoging lant bet gehalte van bet leger io het hart ean De dwaling dat inteU ligeatie en geeRtesbeschaving io een leger overbodig zyo behoort tot t verleden Ëeo hoog ioteltectueele eo moreele staodaird is oietstecbti weöBchcjyk voor t leger in t sigen een maar inzooderneid onmisbaar voor de vorming van een behoorlek kader Te rpcht wordt beweerd zegt de schrijver dat bet gehalte der volksklassfto diepenooolyk dinoHt doen of wel als plaativervaogersof nommerverwisselaari voor faun meer b voorrechte landgenooteo opkomen is moreel opziehtgeenszios onderdoen voor deze Isatiteo masr dit b wyit nieta tegen de gronden voor den persoonlykeo dienstplicht aangevoerd £ n even ongegrond noemt de sohryfer het bezwiar dat de opneming van meer ontwikkelde elementen in het leger de tucht verslapt MfO zie dsarvoor sli chts naar Doitschtaod Naast den eisch van een goede legerhervormir g staat de eisch der sociale rechtvaardigheid maar er zyn overwegingen van hoogere orde die io waarde al bet reeds aangevoerde overtreffen zy betreffen bet belang van den Staat all zoodanig zyn karakter en dtepsten grond de nstiooate belangeo zooale men ze by voorkear noemt Het karakter van den itaat dat zich in zyn geheele iarichliog openbiatt eiscbt gebiedend een nauw organisch verband tasschen lyn verschillende doelen Dat verband ontbreekt waar p aatsvervanging is toegelaten eo zelfs op groote acbaal voorkomt Indien de invloedrykste klassen vreemd blyven aap bet legar verliest het de eereplaat die bet in deo Staat toekomt als de oudste en onmisb arite van alle staatsinstellingen en dan zou ook de volksgeest op een dwaalspoor worden geleid Immers dwaliofi en misverstand met al faun noodlottige gevolgen ootstaaa veel minder uit een verkeerden wil dan uit eeo oojoiste sobat iaj van onderscheiden belangen in hua onderlinge verhouding Teo vlotte bespreekt de heer De Louter eeo viertul aanmerkingen op den vorm waarin het beginsel thans door de Ilegeeriog werd aangeboden üemeng de Berichten De moord io de Bergstraat te Rotterdam ll n U 18 11 18 11 88 11 41 11 81 U 8J 10 80 11 8 8 40 88 10 I8 10 88 10 48 10 41 0 47 10 18 66 8 98 10 17 10 7 10 10 84 8 94 7 18 8 43 10 41 7 61 8 1 8 16 l ll 6 10 Uit het door den inspecteor van politie S J C Vuyk ingestelde onderzoek ii thans zoo goed als zeker bewezen dat Witmond zich en zyn kind rei ds vergeven had toen de politie mot zijn verblyt io de Bergttraal te Rotterdam bekend werd Dit wordt ook gestaafd door de verklaring van den politiegeoeesheur dr Mees die toen hy Vrydagavond de lyken van vader en dochter zag constateerde dat beid n reeds 24 uren dood waren Na Donderdagochtend tusscben 11 j en 12 nur 7yn bewusteloos dochtertje in de Bergstraat bionenshuifl gedragen te hebben bO ft Witmond die wnning lechts even verlaten om tosieban 12 en 1 uur een brief en eeo briefkaart op de post te doen Beide waren gericht aan zyne te Am sterdam woneode familieleden By bet nader onderzoek zyn in de kleeding van Witmond vergiftige poe ra witte gevonden en vooita is aan bet daglicht gekomeo dst bg by verschillende apothekers ea drogisten il het begin der vorige week vergiftige poeders en dranken heeft gekocht Volgens f et igPD o a in de Schoterb OHcbstraat eo op Feyeooord Heden worden de lyken van vader en dochter op de algemeene begraafplaats ter aarde besteld Zondagoamiddag ontstond er eeo vechtparty in een tappery aan den Nieuwen Vogelenzang te Rotterdam waarby bet blykbaar op een in die straat wonende kelner gemunt was Op straat werd de vechtparty voortgezet waarby de kelner met het achtereind van een biljartqneue dermate op hel hoofd geslagen werd dal een wond ont tood waardoor zyo schedel over een halven decimeter lengte werd blootgelegd Dd vermoedelyke dader eeo op het Prins Frederikplein wonende booteobaas werd gearresteerd en naar bet politiebureau in de Lange Torenstraat overgebracht Op dat bureao word ook de verwonde verbuodec In de Nieuwe Plantage te Rotterdam had omstreeks G oren Zondagoamidita een vechtparty plaati tusschen eeo 8tal jongens vat 12 lot U jaar Daarby werd de ISjarige W K wonende op den Hoogen Boezem 7 mes een knipmes io zyn rug gfstokeu onder den linkerschooder waardoor hy ernstig hoewel niet teveoDgevaariyk verwond is De verwonde jongen wcrd nuar het Ziekeahnisovergebrarbt Zoodagavond laat slaafde de politie er in den dader op te sporen den 5jarigfo H v O wonende in da Van Bpeystrant 82 Hy heelt bekend de verwonding lepleexd te hebben en is daarop op het politiebureau in de Meermansslraat in bewaring gesteld De heer W Voorraoleo boofdcommissaris van politie te Rotterdam bezoekt verschillende gsrnizoeosplaatsen vao Limburg met het oog op het aaowerven van agenten voor den politiedleoft te dier vtede Volgende hDwelijkgadvertenüe lezen wy in het NwBbl V d Hoeksche Waard Wegene huwelyk van zyo cenige docht r verlangt de heer Jacob Qroenenboomf rnitend landbouwer te Barendrecht Middeldyk kennis te maken met een fat oenlyke welgestelde jonge Dochter of Weduwe boven de veertig jaar ood om na wederzydacb Koedvind D een wettig huwelyk ma te gaan Geboimhoodiog op woord vao eer verzekerd Leeftyd van steller dezes negen on vyftig jaar helder gezond fatsoeolyk uiteriyk vry vau sterken drank een groot minnaar van een kop kofHe Vermogen tiendoizend golden te weinig om fatsoeoliik van te leven beataende in esn nieuwe laodbonwwoninif zes uieuwe arbeiderswoningen met veertig bunders land van verschillende landeigenaren verbnord aan zyn zoon Gerrit Groenenboom voor tien jaar voor drie honderd vyf en zersntig golden per jaar Gehuurd eeo fatsoeoiyk renteniersweoing by het dorp wioterhnis zomerhuis en kamertje Ik heb drie kamera vol meubelen vier bedden met toebehooren kostelyk goed goud zilver en joweelen waarde ruim duizend gulden Berichten worden iogewacbt voor vyftien April Jonge dochtera en Weduwen je hebt hier te doen met eeo heel tatsoenlyk man die groot staat op zyn eer met een goed hart voor een fat oeolyke vrouw Zooder vermogen onnoodig te sehryven JAKOB GROüiNENBOOM 8 48 8 7 4 8 65 5 09 6 01 6 18 5 86 9 60 1 10 4 10 6 40 8 46 1 44 1 54 1 01 8 08 9 14 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 8 09 4 05 4 99 Hage5 4 7 907 48 8 8S 9 41 Toorb 6 69 i Z Zagw6 Zer 17 Asatardaa 0 BL a iid 7 11 Door het spelen met lucifers geraakten Vrydagmiddag de kteedereo van het tweejarig meisje van P V te Veenendaal in brand waardoor het kiad ernstige braodwoodeo bekwam Zoodag ia bet kind na een martelgk lyden bezweken Het 4 jarig kind van K G De Man te Alblasierdam dat verleden week in een pot kokend water viel ia aan de gevolgen overleden Van een gaakroon in de Weiterkerk der Nederdaitsch Herv gemeente te Rotterdam viel Zondagochtend tydeos de godsdienstoefening eeo onderdeel naar beneden doordat een der collectaaten er met deo stok vao den col ectezak tegen aansloeg Het geval veroorzaakte een oogenblik heel wat op cbudding doch er werd niemand getroffen Zaterdagnacht zag de politie op de Maaskade te Rotterdam een Hjarige jongen zwerven zoon an Italiaansche ouders die uit de ouderlyke woning ta sGravenhage 24 oor tevoren was weggeloopen omdat hij van zyn onderwyzer regele aU strafwerk moest sehryven Zoodag is by naar Deo Haag teroggebraoht De toestand van deo mso die zich Zaterdat avond op een privaat aan bet station D F door een revolverschot van het leven trachtte te berooven is niet gevaarlyk Zaterdag ia even boiten Amsterdam naby de Zeeburgesluis een tot nog toe eobekend mao onder een van Ami terdam komenden trein feraakt doordien by de spoorbaan wilde over steken Hem werden beide beenen afgereden De Utrecbtsche Palmpaaidenmarkt heeft zich weder ia eeo druk bezoek mogen verbeogen Van heinde en verre wareo de paarden aangevoerd Drt drukte wav somwylen op het Vredenburg kolossaal en ook in de aangreozeude straten was de beweging zeer groot Onder de ter markt gebrechte dieren waren vele luxe paarden 0 er het algemeen werd er oog al ving gehandeld terwyi er onder de kooplieden vele buiteulandsche handelaars waren De oude Utrecbtacbe Palmojarkt heeft dos weder haar roem gehaodbaafd Io Hippos leest men de volgende advertentie Heden overleed levend tot veler leedwezen aan een laogdarige slepende ziekle na 7 mnaoilen doorboord met giftige pylen onze harïelyk ge iefde vriend en meduetryder Mak in den aan alligen mededingeodeo leeftyd van nog geen jaar zyn diep treurende 4 jarige rieud en vriendin Axtell en iAlii Haarlem laandagmidda 28 Maart 98 5 30 Verzoeke van rouwbeklag verschoond té blyieo Zoïala men weet behoort de harddraver Makc aan deo beer Van Stralen en aAztelU eo Aliz € aao den beer Grommelin Si a ViSTO STADSNIEUWS GOUDA 4 April 1898 Resultaat vao het oacteriologisch onderzoek van Drinkwater der Gondiiche Waterleiding Maatschappy Datum 2 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldegen 2 kiemen per gram 35 vervloeiende kiemen 5 soorten 3 z ektekiemen geene Opmerkingen zeer goed w g Dr H J VAN t HoiT Op 30 Maart en 1 April zyo da volgende faillissementen uitgesproken 8 80 8 61 9 66 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 8 10 8 11 18 7 66 8 09 8 09 S U 8 86 6 16 11 80 10 09 10 18 7 96 10 64 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 17 97 84 g 41 47 10 99 7 46 1 86 M 7 6 7 18 8 07 7 1 8 18 07 9 16 9 8 9 49 10 01 1 lO M 10 84 10 64 11 10 I M 4 41 1 i 8 1 1M 7 46 Ml 9 46 HJl Van D van logen te Oudewater handelend in grutter kroidenierawaren en aanverwaute artikelen Rechtercommiasaria mr R Melfil baron van Lyodei ta Utrecht eprator mr W X Doode vao Trooatwyk te Driehergan Van W van Dam handelaar io boter enkaas te Zwammerdam Rechtercomm ssarismr H A van Reee te i Grav nhage corator £ C van Dissel te Alpbeo Stct Slüipwkk Da M J Brondera predikant by d Ned Herv Gemeenta alhier gemeente Reenwyk hoopt ongeveer half Mei vao zyo Gemeeute afscheid te nemen omdat hy eerstdaaga gaat vertrekken naar Oost lodiS LaKKEBRaRK Zoolang bet manschen beugt was het in deie gemeente bIb io andere lani s de rivieren gewoonte n November eo December het snedjo riet der gorten aan het buitentalnd van den dyk zoodanig op te stapelen dat hel vry lag voor hoog water en noch de passage langs den wpg nóch ieti anders noemenswaard hinderde Velen zeif hebben op eigen terrein met toestemmiog van aykcolUge enz eene soort van verzwaringsberm aangebracht om zoodoende een geschikt plat vlak te bekemen zoowel ter opstapeliog als ter bearbeiding der schelven Thans ia bevel gegeven om binnen twee maal vieren twintig uren die rietachelven op te roimen wegens het brandgevaar N R Ct Zbvbnhcizen Alhier was een mei ije van 2 jaar van deo da looner A 8 even aan het moederoog ootsuapt 5 minuten later werd het kind uit de bcachgra bt gebaald en was het reeds een lykje Bkeo Ambacht Zaterdagmorgen werd in een sloot achter de echtelyke woning bet lyk gevonden van de echtgenoote an T V veehoeder alh er Door de ziekte en vervolgen bet overlydea van haar jongsten zood was zy io zeer overspannen zenowachligen toestond gersakt RECHTZAKEN Voor de Eotterdamsche rechtbank stood heden terecht Johannes Sluyfi 41 jaar ood ar beider te Lopik be chnldigd van op 6 Januari onder Willige Laogerak Arie Boef met zyn klompen zoodanig tegen de linkerzyde van het boofd te hebben geachopt dat daardoor sched Ibreok ontstond hetgeen den dood van Boef ten gevolge bbd Beklaagde ontkend geschopt te hebben Hy had in de herberg van W Lexmond te Lopik met hem ruzie gekregen Buiten was da twist voortgezet eo had Sluys eeoige lichte verwondingen gekregen Boef wae dairop io een wetering geloopen en Slnys stelde geen pogingen in bet werk hem er uit te halen bevreesd zynde dat hg klappen zou krygen Anderen waren in de omgeving Lexmond die de laak niet vertroowde ging kyken en hoorde io bet water spartelen en zag by naby den kant klompen bewegen By het water gekomeo zag by Boef ef in liggen en haalde hem met behulp van anderen er oit Lexmond faerionerde zicb dat de mnn met klompen aan hem daarin bemoeilykte door naar den drenkeling te schoppen Ei ch 3 jaar De daders die Boef aan den boom hadden vastgebonden bleven onbekend Zeven getoiged werden gehoord De bekende vergiftiging eenige maanden geleden gepleegd teSaaaenbeim en te Liose onder verdenking waarvao in beehtenis werd genomen de arbeider M J vao Kampen 45 jaar Rehoren te Voorbont en wonende te Bassenbeim naakte gister een onderwerp van behandeling oit voor de arrondissemeots reehtbank te a Graveobage Deo beklaagde wordt by dagvaarding ten gelegd dat hy opzettelyk en met voorbodacbte rade io Dee 1897 yne echtgenoote Johanna de Winter eo in Januari 1898 zyn zwager Van Die t te Lisse door vergiftiging met rattenkruit bet leven zon hebben beonmeo De terechtzitliog werd door een talryker publiek dan gowooolyk bygewoond Van Kampen nam in eeoq booding van berusting op de bank der beklaagden plaats Het onderzoek ving a o metbetbooren van den geneesheer dr Metzlar te Lisse die ver klaarde dat de door hem wa rgenomen verBchiJDseleo kunnen ontstaan zyn door eene vergiftigiog metarseaicom Trouwens beklaagde bevestigde ter terecbt2itting volkomen dit en andere medische vermoedens en bevindingen dienaangaande waar hy op de door den voorzitter gedane vragen volmondig bekende in het laatat van Nov van bet vorige jaar zqne vrouw te hebhen vergiftigd door baar rattenkrnit toe ta dienen gesmeerd op een boterham en zynen awager Van Dieat door hem gelyk vergif io te geven gemengd in een gtaa melk Uit het getaigenverhoor bleek onder meer dat het baweiyk tusscben bekt en zijne tweede troaw niet bepaald ongelakkig waa Zy heefi r sich echter wel eena ovsr nitgelateo dat de genegenheid die haar man vroeger voor baar aao den dag legde verminderde en dat zy waar zy vroeger alles van hem kou krygen wat ag verlangde io den laatsteu tyd alaag kon oploop i De vroaw met wie hy alecfat een jaar en weinige maandeo gebnwd waa geweeit eo die bom geen kinderen schonk Mit zyo eerste hn welyk had by er 13 werd langzamerhand lylend en klaagde ateeda over pynen ia de iogewanden eo beoauwdbedeo Van Kampen zeide des ondervraagd dat hy eiode November of begin December 1897 het voornemen heeft opgevat zyn vronw om het leveo ta brengen Hij was iu het bezit van rattenkroit wyt by in dienxt vau zyn patroons bloembolleokweekrrs o a belast waa met het ven elgen van ongedierte door middel van dit kruit Toen bealuot hg bet vergift aao zyne vrouw toe te dieneo eo deed dit eenmaal gelyk gemeld door bet rattenkrnit te strooien over een boterham terwyl de toediening nog eenmaal geschiedde by het ioKeven aan zyne vrouw van een door deu geoeesheer voorgeschreven drankje Op depuot vao bel lepeN tja strooide bij toeu het arifenicnm Omtrent de verhoodingtnsclipn beklaagde en de vroDW van Van Dient t werd verklaard dat beiden veel van elkander hieldpn maar dat niet de indruk geveatigd werd dat zy althans vóór deo dood der tw eju ronw van bekl ongeoorloofde btitrekkiogen met elkaar ooderliielden Ook beklaagde zeide Hst er nietranders iwBchen hem en vronw ao I iest bet tond dan in eenige genegenheid dat zy dik yis tezynent kwam ee er wel eens op gez nap eid had d t by eventueel overiyden van baren man zy zyne vrouw zou willen worden Het H jariit ducbtertje van Van Diest nog in rouwkleedereo verklaarde dat bekl met banr den avond vóór deu dood baars vad ra voor eenige centen melk i gaan balen hntg oo hekl haar verzocht geheim tu houden Van die malk gaf Van Kampen aao bare ader teen reeds 2iek een of twee gazen na het gebruik wiiarvao de toestand an Van Diest zeer verergerde waarna hij denzeltden nacht onder hevig lyden stierf Het kind bad bekinietsio de meik zien meageo De president wees bekt op het hoogtit ernstige van het ffit om een zoooppaa eud werkman en hoisvader als Vao Diebt ia steeds ge bleken ta zyn geweest op dergelyke wy e uil den weg te ruimen Hets hoor der 18 getuigen was omstreeks 1 uur geëindigd In een bijzonder verhoor dat de president Van Kampeo deed ondergaan zeide bekl dat het eeuig doet waarmede hy syn vroaw eo Van Dieet lergiftigd had waa zyn verlan en om met vrouw Van Diest te huwen eo du omt om geld uit eeu begrafenisfonds machtig te ïfordeo Veratandelooa en gedachtaloos by het plegen der mudryven had by er later spyt vao en vooral wroeging over het lyden zyner vrouw De president gispte h t dierlyke io be l n afscbuwelijke en cjoixcbe daden No ontkende beklaagde alle wetenschap vao vrouw Van Diest aan zyne misdadige voornemens De söhstituut officier vao justitie mr Maclaine Pont vorderde wegens het monHtpirBCbtige der gruweldaden leveuslange gevangenisstraf tegen Van Kampen Zyn verdediger mr l L As er bej S elde of t wel dez bekl alleen is die flcbufcT eeft Do vronw van wylen Van Difii t kon blykens hare uitlatingen tegenover bekUai de omtr ut eeo eventueel later te sluiten huwelijk ovenzeer belang hebben bij bet verdwynen van haar man eo van beklaagde a tronw In ieder geval is gebleken dat de weduwe Van Dient door bare dubbe zinnige bonding atirk op heklaagdf aëiiifluenceerd heeft moeten vi rmoedeo wat Van Kampen bedreven bad PI verzorbt geen levenslange gavaageui i8traf op te le en daar hy bekl die onder boozen invloed Kehandeld heeft voor Tfrbet ring vatbaar acht De uitspraak werd bepaald op 18 dezer Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen door Notaria Mablstede te Berg 31 Maart 1898 vao diverse perceelen Wei en Boowlaod onder Berg Ambacbt samen groot 1 25 97 Hekt Koopsom f 2165 1 April 1898 van Vyf Woonbnizeo met Erven en aanbehooren aan deu Tentffen geteekend E 16 17 18 19 en 20 en een gq perceelen Bouw en Gratia d alles onder Stolwyk aameo groot 1 09 30 Hekt Koopsom f 3325 VERöCHEIDENHEIP Zaterdagmiddag had te Kollenburg het vo geode ongeval plaats Da Molenaar Kruising fn zyn knecht bevonden zicb boveo op den omloop van deo molen teo einde hem iu beweging te brengen Wegens den sleobten staat van het bontwerk viel er plotaeliog een gedee te waarop de twee personen stonden met een vreeselyk gekraak naar beneden Door de aaozieolyke hoogte kwamen belde personen noodlottig te recht De molenaar brak ryu been de knecht bekwam he ige kneozingeo aan t hoofd fieida werdeo io bewu teloozen toestand naar bat Babaragaaticbt overgebracht Bolland Amerika L ÏQ Oen 9 Aprila B zat de Hollaad Amerika Lyn te Rotterdam 25 jaren hebben hestaan Wanneer wy bare geschiedenis gedurende dif 25 jtren nagaan dan zien wy dat ondanks de vermoeide pogingen van directie en peraonfol om deze maatschatipy tot oogekeudeu bloei te breogan zij geenaxius steeda eene kalme zee bevaren heeft inte iendeet ni w rmalen stormen en hooga zeeën haar dreigden te doen ondergaan Tocli heeft men nimmer den moed verloren en meer dan ooit ia bier het apreek woord bewaarheid dat men de bei e stuorlui in den nuid leert kennen I het dan ook niet roet voldoening over de booge dividenden welke men aaodeelhoodera wiat Ie bezorseu toch zeker met rechimatigoo trots op hunne bekwaamheid als stuurlui die het herhaaldetyk io nood verkeerende schip telkens weder in veilige haven wisten t btenyen mogen directeuren op dat tydvak van 25 jaren t TUgzieu Gaan wy iu het kort de geThiedeuia der Holland Amerika lyu na zooaN die ona in de iaarveralngn eflchet t wordt dan zien wij dat nndat den 9 April 1U73 tol opnchtiuii van de Nederlandsrh Amenkaaiiache Stoom vaartraast chippy beMot o was op 1 Mei daaraan volgend tan het consortonoiu dat onder leidiniï van de R H V en de Rolterdamtrbt Blink de MHat ehappy bad opgenrnt wwnien overgenomen de baieo en la ten vonrtspraitonde uit de liqnHlati der rnB re rommanditulre Vennontvfai PlaU Kenchlin Co De baten bestonden in st om tchip Rotterdam itonmschip MaBa wiasela en geldswaarden diverse debiltturfü diverceo en het aaldo der loopende reis mn bet sloomsohip Rotterdam te namen I 1 028 211 12 1 lasten bestottdeu in e n Geidleeninu 67 f 450 000 diveran oiedittnrBti en bet suldo der loopend rrizen v n de cbepen Maa eo Caitor t samen t 466 384 12 Ata directeuren tmden op de heeren W van der Hoeven preKident A Plate F Jzn en Ütto Kenchlin Ditzeltde jaar werd besloten tot aanbouw vaa twee flchepeu de W A Scbolteu en P Galand Dit eerste jaar was niet ouganstig en stalde reeds dadelyk m staat een dividend Dit te keereo van f 2 975 7o De drie votyende jaren bad men echter met verschillende moeielykbeden te kampen zoodat men zich in 1876 genoodzaakt za eeu bedrsg van 1 millioflu op het kapitaal af tö chrijven In 1877 werd ten einde de vaart uit te brt id n het stoomscliip Schiedam v in buur genomen en in bet volgend jaar kon wnder en dividend worden uitgekeerd van 5 Evenzoo ook io 1879 toen de vaart nndurmml uitgebreid werd met bet stoomsohip AmstHnlamv daartoe in huur genomen Iu dit jaar nam men ook van de R II V m hsur de kade aao de Koningshaven waar toen eeoige loodden gebouwd werdeo 1880 wsa IU menig opfiebt eeo gewichtig jaar roor de MaatHchuppy De beer A Plate F Jiti trad af a a directeur en dit jaar was het ook dat van wege de Ned HandelMaatacbappij de eerste pogingen werden aangewend om deze maatichappy over te halen hare atoomscbepen ook vhu Amtterdam te laten afvaren Aaovankelyk werd het b laux hiervan niet iuKezien en daaraan dan ook nog ge a gevolg gegeven Dit jaar werd hetstoomNïblp Schiedam aaDgeke bt en een ander schip de tEdam m huur genomen Het aaldo der wtntt on verheaiekeniud veroorloofde eeo divideod uit te keeren vin 10 Eeo dergeiyk Runsiig resultaat leverde O ik 1881 op toen het dividend op 9 koi worden bepaald O k dit was een gewichtig jaar ia de geschiedenis der MHatscbappy Ter vervanging vao den heer Plaie werd de heer J V Wisrdsva i t diteciear benoemd het kapitaal werd met een miltinen vergroot waarvoor de Arasterdam erd aani ebocht en een nieuw schip de Znandem besteld en einde yk werd beatoteu aan ie mtaoodiding van de N H M ao het vorig jaar g volg te seven en o k eeo Hdaagtcheo vaart van uit Amaterdaas te openen Thaoa scheen zich da kans van het geluk voer de maatwhappy weder te keeren Van de jaren 1882 tot 1887 maakte een opeenstapeliog van ongunstige omstandig beden welke belangryke verliezen tenffevolge hadden het oumoge hk eema dividend oit te ke r n Veel had man in 1882 nog te kampeo met den gebrekkiiien toestand van d n R iterdam cben Witter weg waardoor men genoodzaakt wai de grctgtfl schepen naar Amaierdam te zenden Dit jaar wsa bet ook dat op deo 21 Sept de Edam verging tengevolge eener aanvaring met do Lepanto Waar de vaart op Amsfèrdam nitbreiding van het aantal schepen noodzakelyk maakte werd direct een nienw schip besteld dat ook de naam van Edamc gegeven werd Inmiddels waa de Znaodamc in de vaart nekomen ea werd tevens de sLeerdam van de Nederl Stoom boot maatschappy in dienst geoomao Het volgend jaar had men weder een oieuwe cbaepsramp te bftreoreo den 26 Sept verging nl de Rotterdam op de Zeahoodeoplait Da aEdam kwam ïo da Taart eo ouk da tïaflODt en k Stella c voeren ia dlansi Sn Maatschappy docb bet was uiet mogeiyk dividend ait te keeren Bes oten werd t it het aaoffaan van een 5 leening van 1 mitÜoen met alHetalJDg der bealaanda leeuing In 1884 trad de beer W van der Hoeveo af als presidant di ecteur en werd met hel oog op de fioantieele omstaod Ir heden bealoten het geial directeoren by twee te Uten De sobeeparampen volgden elkander met aagat wekkende snelheid op Den 30 Juli van dit jaar verging de Amaterdamv op een der buitenbanken van bet gevaar yke Sabbe Maud op de AmerikaaDsebe kn4 terwyl de vMaaadam waarschyohjk ten irevolge van onvoorzichtiiiheid van bet mnchineperaoneel op 24 Oct op uitreis naar New York verbrandde De kosten wari u dit jnnr ook belaipgrijk toegenomen door bet opriohtea van een ationderlyk passage bureau te Amst rdam en het aaostelleti van een walmachioist Het jaar 1885 kenmerkte xirb wel door een groote toename vitu bet k8J itsvfr oer d ch de winst kon op verre na met dn verliezen vi rMeiea vao de voorgnande jaren dekken daarin a angde men eerot tn I 87 In 85 en 86 voeren versebilleode andere cbepen tydelyk in dieoat der Maatsobappy en in 87 werd het Kchip aBritach Crown aanLtekoclit dat e naam kreen van Ara tf rdamc In dit jiiar trot der mMatiohappy erbier een tfroote rmnp ml het vergaari der W A Schollen nut mnn en miiia Üelukkiit werd n dez j tr o n i fua la door 6nantieel zeer gunatig jatr 1888 K Olgd es kon einde yk edwr eena e D dimlend van II wordno uitif k erd Aa irekocht werden tlit jaar de Batie ea de aUepublicv welki de namea kregen vtn Ver iidamc ea Maai damt aUraedf de BrittMb Queen hetwelk vnrdoopt Werd io den naitm Obdam Verder werrf dit j ar de aart op Zuid Amerika geop od w ke echtur al spoedig zau blykeo niet aair de verwHohtfngen te beantwoorden De jtelduiiddelen werden dit jaar versterkt door het stuiten van ee 4 leening van 1 mi l oen waardoor tekens de 5 leruiog vao 1883 kon worden geamnrtiveeni Io 1889 trof da maatschappy eea gevoelig verlies door het ove lydea van den eerevoorBitter de heer Jooat van Volleoho en Met de uitbreiding van bet aant l achepeu nerd voortgegaan door aankoop vao da BiitÜKh King en de Araltis welke de naoiea kregen van iWerkendam en Spaarndam terwyl by de Ned Stooml ool Maatnohappy eo de flrma Bonn en Meea twaa ainawe sohepen besteld werden waar an de namen gegeven werden van Didam n Oubhn dHiii In het najaar trof het ongeluk dat ten gevolge van een aanvaring met oen Entfelach achip de Leerdam in de Noordzee zonk Overigens waa dit jaar weder een zeer gunstig er kou zelfs een dividend van IV o worden uitgekeerd Thans keerde echter het geluk der maatschappy andermaal den rag toe Tengevolge van do lage thuis vrachten uit Anicrtka werden gee t winsten gemaakt en de vaart op Zuid Amerika moest zelta gestaakt worden Daarf ntegen werd een vaart op Baltimore geopend 1801 was weder een ongunstig jaar doch toch werd den moed niet verloren Terwyl de Oedam en Dnbbb tdam gereed kwamen werden dit jaar ook de belangryk beter gelegen loodsen en terreinen aan de Wilhelminakade te Rotterdam in gebruik genomen 1802 was wel een gunatig jaar waartoe ook tiet vertier dat de tentoonstelling te hicago opleverde het zyne bydroeg docb de winat moest weder strekken om vroegere verliezen te dekken evenals die van I8Ö3 Wed ir nieuwe onweerswolken vertoonden zich toen echter in het heerachen ler cholera epidemie en de finantieele crisus in de Vereenigde Staten welke laatste haar ongonaligen invloed vooral in 1894 deden gevoelen In 03 kwam ook nog het N A B M hotel aan de Wilhelmmakatle gereed Iets beteie reaultaten leverde 1895 op De schepen Didarn en Dubbeldame die voor de vaart op Zuid Amerika gebouwd waren werden verkoebt hoewel met verlifa toch tol redelyken prys Daarentegen werd by de Brma Herland en Wolff te Belfast een tweeling schroefatoomv Rotterdam besteld en aan bet bestaande schip Rotterdam deo naam van Edam pegeven nadat toch dit jaar de Kdam op de thuisreis naby Plymouth in den grond was geloopen door bet E gelach atoomachip ïTurkiatao Dit jaar werd met onbevredigend resultaat een excorsietocht gemaakt ter gelegenheid van de teestelyke opening vaa het NoordOostzee kaaaal 1696 waa een gunatig jaar on kon het ver lieacyfer der voorgaande jaren belangryk worden teruggebracht Het stoomschip Rotterdam kwam gereed en teren werd ean tweedeschip van dezeltde anzienlyke afmeting nl de Statendam opgezet Dit jaar veranderdede Maatschappy haar naam Ho land Amerika lyn En zoo naderde de Maatschapfï j het 25e jaar van baar bestaan Jammer dat ditlMsV zicb ook we4 r door een acheeparamp nl bat vergaan van de Veendam moeat kenmerken Uit het jaarverslag roor weinig dagen in het licht gegeven bleek ooala men weet dat hat niat tt gnnatig waa li het vonge