Goudsche Courant, woensdag 6 april 1898

Donderdag 7 April J898 No 7549 378le Juar aii mmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No St ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden l erckend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No 8 De üit ve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco p r post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben praclxtig oaet in gr©3 icla t HEERËNHUIS met TON staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDE WEG D 29 MaaUchappij tot ExploUatte der Victoria Bron gevestigd te Botterdam Zui dblaak 8 Druk tan A BRINKMAN ft Zil Goud maar ioch niettei enstuinde hooeH beUngrgk afgchrÜTingen op het materieel het verlieiicüfer vau f 503 310 97 is teruggebracht kannen worden tot 230 033 79 Daatbg werd ook weder een belangrgke stap gedaan tot vemieawing Tan de vloot waardoor men hoopt meer en meer in staat gesteld te worden de concurrentie met andere lynen vol te honden Dat zg in die verwachting niet teleur gesteld moge worden wenscben wg directie oommisearissen en aandeelhoaders gaarne toe Met oommissariflsen moet erkend worden dat moeilgke t den doorworsteld zgn moeten worden en wel energie noodig ia geweest om altyd het hoofd boren water te houden maar wanneer men bedenkt wat zy heelt bygedragen tot den bloei van de haven van Rotterdam en tet het verkeer tasschen ons Vaderland en da Vereenigde Staten dan mag zy haar 25 jarig ieest vieren in de overtuiging niet zonder vrucht gewerkt te hebben maar zooals by de oprichuDg bedoeld werd werkelyk voor or s Vaderland te zgn geweest een l3rDg over de Oceaan ALDOOR I Tindt m n de raimgte en schoonste Borteering ID S S E IsT LINNENGOED Damia en Heeren OLACÉm ST0P HAND8CH0ENKN by A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoan Mo 3É Iteurs van tmsterdam slotkn 877 Vrkrs S Vls 9 Vls 971 108 88 84 86V 18 ♦ 98V 98V l 4 s 88 s S s 108 98 857 1001 9 s 88 860 468 lOOV 471 100 04 1487 97 101 lOl u U9 97 801 80V ll t 118 06V JU 100 86 69Vs 1637 987 76 1017 10 U7 IMV 11 10 4 V 104 UV 18 78 867 18 881 1 APEIL HmmiiH Gert Ned W 8 ï dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoKOil OM Geudl 1881 88 4 iTiLil Imohrünng 1888 81 6 OosTiiiE OU inp pierl8e8 6 dito in zilrer 1888 6 PoKTUOAL Obl met coupon 8 dito tioltet S 1087 87 86V 69 180 Kdsuhd Obl BiiineDl l8 4 4 dito GeoOM 1880 4 dito bij Eothl 1889 4 dito bij Hope 188B 90 4 dito in goud leen 1888 S dito dito dito 1884 6 8pa1 Porp t lohold 1881 4 Tbïuu Oopr Coof leen 18110 4 Gm leeaiag wrie D Geo ie ning serie G ZinnAra Bbp T obl 1898 Muloo Obl Balt Soil 1890 8 Tmuuau Obl 4onbep 1681 AvsTllDui ObliKalien 1898 8 SoTTlEniH Sted leen 1894 S Nlu N Afr Handeliv aand Arendib Tab Mü CertWoaton DaliMaataolisppij dito Arn HTpoiheekb pandbr 4 Cttll M i der Vorslenl aand t Gr Hypolheokb pandbr 8 i Nederlaiiiltohe bank aand Ned Handelmaatioli dito N W ai Pao Hyp b pandbr 5 Eott Hypolheekb pandbr 8V Utr Hypotheekb dito 8Vi OoBTlNl Uoit Hong bank aand Bdsl Hypotbeekbank pandb 4Vt Amaixi Squt hypoth pandb i Maiw L O Pr Lien eert 6 NlD Holl IJ Spoor Mü aand Mij tot Eipl r St 3pw aand Ned Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 lTiLii8poorwl l88J 89 AEobl 8Znid Ital 8p ü A H obl a Poli Wartohau Weeuen aand 4 Bbsi Gr Bum 8pw Mü obl 4Vi Baltiaehe dito aand Faalowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 8 Knrik Ch A ow 9p kap obl 4 dito dito oUig 4 49 7 s 1897 99 1061 10 s 1017 lOt ls 180 196 84V Amuia Gent Pao 8p Mü obl 8 Chic k North W pr 0 i aand dito dito W n St Peter obl 7 Donrerk Bio Qr Spm oert T a Illinoii Central obl in goud 4 Loui8r kNaihfill Cert y aand Meiioo N Sp Mg Ie hyp o 6 MUa Kansas t 4pot prof aand N ïork Ontasiok West aand dito Penn Ohio oWig 8 Oregon Calif la hyp in goud 5 8t Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hooflci n oblig dito dito Lino Col Ie hyp O 6 OASua Can South Cert r aand Vi G Ballw kNs leh d o O Amstord Omnibus Mi aand Botlerd Tramweg Maats aand Nsv Stad Amsterdam aand 8 8tad Botterdam aan 8 BlLsn Stad Antwerpen 1887 8Ud Brussel 1888 i i HoNO Ttieiss fiegullr esollseh 4 OoaiiNi StaaUleening 1880 i K K Oost B Cr 1880 8 Span Stad Uadrid 8 1888 Nan Ver Bes Hsp SpobI oert BurgerlUke Stand GEBOREN 2 April Johannes Gerardn oudere O SInjjs en U in dei Berg Johtnnei Leourdu eo Theodorai BtrmMiu onderi t Breederlud en C C Irti Hendrikni Nicolaae onders E C van der f XvTi ei M Wentsel Antoioelta Sophia iid rs D M Boot en W A FmtacoUs Uaria Ueleos ouders J Hooimeij r en B Wy msn 3 Nlcolaas ouders B Boere rn P Boere JohannB Cornelia ouders U Bons en A ran den Ber Gerardos Cornelis oiderg A t r Beek eo G de Vree Gerrit oud rs A Zererboom en G Kuipers OVERLEDEN 2 April M O Nöknmp 15 m 3 A SonsbeoV wed L Bjrst 67 j Do Zijde is vertrand zeggen de Dames als de betreffende kleedingatakken zeer dikwgls slechts ba 2 of 3 maal gedragen te zgn scheuren enz in de vouwen k ggen of als Watten uit elkander gaan dat i echter geen toevallig verbranden t der ruwe zijde I maar zg wordt met opzet om de zgde dikker en goedkooper te laten schijnen met Hn en phosphorzuiir overladen die de nerf van da ruwe zgdedraad opvreet meer noemt zulk verven chargeeren hoe men de zgde gechargeerd moet worden hoe meer tinbaden zg moet hebben om dit gii zeer innig op te kunnen zuigen De geverfde zgde net edele spinsel heeft dus de doodskiemen reeds in zich eer zg op den weefstoe komt De daaruit vervaardigde zoogenaamde zgdestoffen moeien na kortgebruik als tondel scheuren al naardat de zgde meer of minder gechargeerd is De dure zgde incl maakloon ia totaal waardeloos Monsters van mgn echte IJde per omgaande De stoffen worden porten tolvrg verzonden 6 Henneberg s Zijde fabrieken K en K iil zvniCH ADVERTENTIEN ONZICHTBARE I HEEREN en DAMESPRUIKEN TOUFETS SCHEIDINGEN en rerdere HAARWERKEN munten uit door 80LIEDE AFWERKING bj H p m mm mm Coiffeur Klelweu Gouda Wat Is ds besta lawrijirinj togen liubl Rheumatisk Lendenpunen kortom tegen AnkBr Pain Expeller yf U net het iNtI tmn aas ts weoden tegen üS AiifcBrPalnExpeller y t moet des slaads in Mor huisgeiio E AnkerPain Expeller Pnjs 80 oont 78 oeat eo f 1 i de Oas iti Voorhanden In de meeste Apothokoii on by F i Siohtor Co te Rotlardam Te GOUDA by C LDGER Apotheker Markt en bg WÜLKF Co Westharei 198 Kliniok en Folikliiiiek OUaTBTHIE en HvniAECoiMtam roor SpMekKOtt dagelijks van IS 2 o Gratie iproekttren Maandag Woentdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 r A C EVI 6en saJ ir D re ttlir UMpM PD IKE OUDE m ft SCHIEDAMMER GEIIEVEE Merkt Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Als bewijs ran eoblboid is p oacbet en kurk steeds vooN CHIEDAM sien van doB naam der Firma Il P HOPPE NIGHTOAP A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA Bereelt lich un tot het fêteren ran hett Zeeuwscli Tarwebrood è 14 GcDt per KUo Qoudsclie on Amsterdamsche Eijpad BURGEMEESTER en WETnOÜDEks van Gouda maken bekend dat bovengenoemd Rijpad van af den straatweg langs den Rijn onder Alphen Gouwesluia tot aandenReijerskoopschen weg onder BosAoop r van 12 tot en met 25 April e k voor RIJTOMEN PAARDEN en VEE zal zijn AFGESLOTEN Gouda 5 April 1898 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Stedelpe Gasfal riek ie GOUDA De prgs van het eas ia 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 9 et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 neter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licht asmetera bedraagt de buar 10 eent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyka afrekenen on van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige eenten per week in huur bekomen E CASSrTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPMEEKUBMS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S nor C t voorai op de WOENSDAG en VRIJDAG Tan ttot uur ZONDAGS niet A BOAS Kon Chir Pedicure AHSTËL 149 b d Hoop Sluis Amslerdtm zal a B DONDEBDAG 7 APRIL ijne geachte Abonué s bezoeken is te CotuMteeten ol te Oatbleden iu t Hotel db ZaLMf Tan i tot 4 uur MnHêeptUche en pgnloozo be handeling Tan ijikdo m en Tan Magel welk in t Tleeach of in de hoogte groeien liraepelien en Holm s SalmiakPaslilles algemeen erkend ala het tieêti middel bg Hoest en F er koudheid Het is een slgmoploasend en Tortachtend middel bg uitnemendheid Verkrijgbaar bjj de meeste Apotheken en Drogisten Prgs per lleacbja 20 ets W Alleen echt in Tierk fleschjes Toorzien Tan etiqnet waarop d handteekening TanKKAEFELIEN HOLM Zeistf BofleTeranciers FEANSCHE STOOMVEEVEEU KN cheuiische WasscheriJ TAN 11 OPi E MIlElftlElt 19 Kruiskade Botterdam GebreTeteord door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het etoomen en verven van alle Ueerenen üameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomn van pluche mantels veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd handteekeniaff met rood9 lettera Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt ÏMRIOHTISOIN WKLKB GEVAAR SCHADE ÜK lilNDBB KDNNEN VEftOoaZAKBN BURGEMKESTER ad WETHOUDERS van Qoad Getien art S der Hinderwet Doeti te weten Dat zg vergunniDf hebben verleead aan Ë Arends en zyne rechtrerkrygenden tot het oprichten eener bakkerij in het perceel aan dan Korten Groenendaal wük I No 19Ö kadastraal bekend aecue Ü no 833 Oouda Jen 6 April 1S98 Burgemeeator en Wethoudora voornoemd R L MARTENS De Secretaris BÉ5UWER Butteplandsch Overzicht De Spaanacbe minister van buitenlandsche zaken verklaarde ia een totervienw dat bet Tooistel Tan deu Pana om ala bemiddelaar op te tredeo door Spanje ia aangenomen no thana eea volkomeo officieel karakter draaft 13in neukort zal er eeo nota van bet Vatikaan komen die erop berekend zal z o om een eind te maken aao deo teifen woordtgea toestand Hoe deze nota ook geutetd zal zya zy zal den oorlog op Cuba doen ophoudeD De minister voegde eiby dat men de be ricbtea niet ie optimiatiBcb noch ta peteimiaUacb mout optatlen tiet co fiiot w nog io een even ernitig atadmm als iatereo V Volgen een telegram ait Havaoa heeft de koloniale negeering eeo manifert aan de opstaodeliDgea aitgeraardigd nanria verklaard wordl dat de aotonomie beteekeat den vrede eo de eeodracbt die allen omvatt o eo een veld openen voor elk wettig streven zoodat bet tijd perk van willekeur gealoten zal syn Er wordt bijgevoegd dat m die beel ban vettronwen Bt llen tn de bedrie lyke edelmoedigtinid en d eerza it van het Bmtenlaod wreed bedro iflo zullen worden in bun verwachtingen Bet Cabaanscbe vaderland moet verdedigd worden te eo bioDenlandscbe en boitenlaodache gevaren De Cabaaoacbe grondwet ie voor verbetering vatbaar en de Kamen zyn byeengeroepen waarin de Gabanen han wenscben zntlen kunnen aiten Bet manifeit eindigt met dez e woorden i Dat het wapengekletter opboude Laat ons elkaar broederlijk omheUenIc Een telegram aan de Ht r td oit Washington verzekert dat de oorlog onvermydellik wordt be choQwd door degenen di d U iohouil HARRY SHARPE de agent der g eheime politie Itowtan naar het Engelich se Eeo van de weinige daarvan nog overgeblevene atond ongeveer drie mglea van het dorp verwyderd ia de nabyheid van een roote aardbeien kweekerij Ëo het wai naar dit Icgement of köe men het dan ook noemen wilde dat Ben sijne schreden richtte Het waa vinnig koud maar Ben wiat warm te blyven door flink san te stappen Een wandelin fetje vair drie myleu was niets voor hem en spoedig bereikte hij dan ook het einddoel van zijn tocht Toen bij zeker was dat het thans vóór hem liggende huis weikelijk eeo herberg of logement was begon bij langzamer en voorzichtiger te loopen Ily tak dwara een veld over en naderde het gebouvtja zoodoende van de aohterzyde Het wiB geheet verlicht en door het gesloten venster hees boorde hij duidelyk het getuid van temmen en het klinken van glazen Hij begreep dua dadelyk dat het eeo soort van kroeg was en nog wel een van de minste soort Dichter bij een dorp sou hy zeker niet zijn blyven bestaan iZoo zoo gaat ons deftig hpersohap hierheen om eea itsk io syn kraag te drinken zei Ben tot ücbzatveo Hij Bg vlak voor bet raam staü en trachtte kennen van de Hood cbap van Mr Kniey Dit staats nk zon naar nit de m 8t vertroowbarfl broQ wordt vernamen een gewapende t iH chp komst uls erei cbte stellen Motion boTendien eene zoo krachtige akt van beücbiiidi iog tegen Spanje zyo dat b t toortduren der diplomatieke betrekkingen niet w m gelyk scfayiit Hat formeele vertrek van generaal Woodford nit Madrid zon dan ook waarncbynlijk geiyktydig plaats bebben met de loez gging vau de Bondachap aan h t Congres De iPost zegt dit Spanje binnen 48 nr aan alle eiscben der VerneniKde Siaton zii moeten toegeven indien het deo oorlog nog wil voorkomen De Nationale Vergadering van Kreta heeft geantwoord op de berisping die d admiraals aan de opstandelingen toegediend hadden wegens hun wreedheid Zij verzekert dut zy dergelgke bao lelingen tracht ta ondordnikken maar dat ze door wreedhed a an de Turken uitgelokt zyo Voorts zegt de Vergadering dat bft beite middel om de ongeregeldheden ie ondrukkeo zon zoo te Kandia denzelfdeu maatregel te nemen a s te Kanea t Turkache cordon eo alle Turk cbe gezag op ta ruioieD Oa ïurkschö ïl gcering heoftstrenga beveleo uitgevaardisd om emigratie van Turken oit de havens an Kreta te betelten Yerspreide Berichten FaA KB JK De Siècle maakt een uitvoerig schryven openbaar gttaekflod door een idiplonanaU waarin deze eeo bisto isch over iebt geaft van de betrekkingen tusscben den Duitichen mili taireo attaché Öchwarzkoppeu eu Eiterhazv D ze ia de agent van Schwer koppen geweest die niet minder dnn 1 2 mededeelingeo van bem heelt ontnangen Toen Drt jlu io 18iM ïernord eld Werd meende Scbwarzkopp n dat Orejfus voor rekouint an een andere macht gespiüoneerd kad Den lOden Hoveinbor pnbliceerdt ftht r de MtttiiJv het boid rel en Hebwarzkoppen zag toen aan het schrift dat Drejfui veroordeeld was op grond van eeo van Kxterhazy aikomsug documt nt Toen later Eflterbazy doudelyk beaogat hy Srhwar koppen kwam beloofde dfze bem g h imboudiog düch bet valt deo Duiiflcheo officier op den duur moeilijk hel zwygen te l ewaretj Het sobrgven eindigt met de woorden Het stmt vaat dat de jvare Btnkkenl tnrancier van kolonel BchwarzE ppeo Ë terbazy en niet Dr yfiis was onfiremerkt Baar binnen te gluren Hij zag veraohoidene mannen rookende en drinkende bij de toonbank Carkins was er ook by Ily sobeen bezig een f eschiedenia te vertellen en het was duidelijk zichtbaar dat hij net reeds flink te pakken had Dick Underwood was nerzens te zien Maar nadat Ben ongeveer vijf minuteu naar binnen had ef luurd trad ook dat heerschap biunon ily liep reKolreohl op Carkins toe schbdde hem driftig bij dm arm en trok hem van de toonbank weg vWeet je niets beters te doen dan daar zoo te staan zaipen na alles wat ik je verteld heb P riep Underwood nit op zulk een tuiden driftigen iqon dat Ben duidelijk ieder woord kon verstaaD fik ben zoo nuchter ahl iets antwoordde Ciirkins wJa als je eerst je oes weer hebt itgpslapen maar zoo gaat het niet anger Begryp je dan nicjt dat we ia dit zaakje onze hersens by elkaar moet n hebben F Kom vooruit ga mee 1 Carkins liet zich gedwee uit ds golagkamsr vusren en Ben verloor hem uit het oog fNou moeten we eens kijken wat roor zaakj ze hier aan de band hebben dacht bij bij ziohzelven Hy veriiet bet venster en begaf zich naar een ander waardoor hij wederom naar binnen keek Hij zag Underwood en Carkins te zamen in een klein soort tnsseheakamertjc staan Underwood sprak drak hij stond met zijn rug nasr het venster waar Ben voor stond en door een roet die men tor nchtververacbing bad opengelaten kon Ben duidelyk alles verstaan Het ia nu haaat laat genoeg om aan den gang te gaan boorde b Underwood uggen tiedareen De Fraosche minister van oorlog eo nent raa Zariindt n gouTerneur van Pn y hebban be list dat de 1 kryi aHil DoiMlenlag z i by enlcoioen I n itting zal gehouden word rn iu de CherobeMidi Da Ëcho de Purine f A mede dat de opperoCBcieren die in Zola s JV Cusec uenoerad woideo geen individneele actie £ i llt u iostellet Er wordt de aandacht op gevoctigd dat ver cbei leiiB b deu van deo krygaraad waarvoor EHtrbii y he ft terecbtne tiian overg plaat t 7ijn en nitt raeer in deo Paryscbeu krytfsraad kunnen zitiing nemen Vooi s doet het gerucht de ronde dat de procureor geiiBraal Manao gestraft zal worden wagens de hulde die bij aas Sfbenrer Ketitner Traueax en Zola als de sintellectnelM inden lande heeft gebracht De inschrijving voor een medaille aan Xola beeft 10 Üt 3 Un 50 cti opgebracht BiJna tweeduizend loteekeoaren hebben er aan deelgenomen Zola kryi t een gouden medaille van ongc veer een kihgram gewicht Zij wordt verlaardigd door Charpentier eo in waa gegoten zoodat er alecbta één exemplaar zal bestaaoi Oa iutsekenairs krygea gratis een klein bron zeo moddt der medailk tfiaraont ii te Algiers aangekomen en heeft eeo waren triurltocht door d stad gemaakt Hy botidt nu auti semietiscbe speecbei met het doül volktena bem om de rast eo kalmte in de Afrikaanscbe hoofdstad te her tellnn Zgn vnrzoek om Uégis m de gavaogenis te mogen be coeken ia afgf Wfzt n Enobi ani W lj dachtflo dat men in Engeland van het duet af wait en nu ia er onlangs te Londen toch gdaelleerd Maar hoe Het gebeurde dan 27o Mitart Een officier en een jntirnaliNt kwamro over de Engeische politiek in het verre Oosten tot scherpe wuordeo en toen tot klappen De eigenaar van hel lukaa waarde kempbanen elkaar m bet haar gavlogi n waron nep de politie eo de heeren werden de deur iiitgei t Oniïatnkkinerwy liepen zy in Fleet street Ikuar weer t gin hwt lyf en zy Rprakan af bft geschil met d wapenh uit te vt cbten Er werden secondanten benoemd en eeo kamer = 0 de ImperiHl Ol ih io Cura tor itre t Cbancf ry tane zou de kampplaita w zen Als wapaneu werden ekozeo een paar ooda Japansclie zwaarden D iarmee schenen dn heeren elkiiar echter niet voe kwaad te kunnen dofii A th ins na nenigen Igd wiirrpen 7 i hnn slaapt reods en binnen een uu mooton wij op weg Eijo Mt zal gonoÊ te doen hebben mat iwes vrouwen aan mijn hals zonder er nog zalk een dronken tap als jQ lieut bij te hebben Hoe in s duivels naam kun je je t ch zoo bedrinken P VVdes nu maar niet zoo allemachtig zwaar op de hand Kromde i arkms Eii wees jij maar niet zoo brutaal antwoordde Underwood al zijn tandvi vertoonendfl lk denk dat je gauw zoete broodjes zou h bukken als ik hot eens j i mijn hoofd kroeg om jv ann te ktattaa zei Carkins Je zult erenmin lust hebben ora mij aan te klagen als om oen koord ooi je ei en ntOc ta slm eren eo mij te verzoeken bet te witten aanlrekkan Je weet dat je zelf veel te diep in de modder zit om my te kunnen bonadevlon Ik cnl j op het schavot brsniten zoo wanraolitii nia iet als je niet prfcies doet wat ik zeg t Is hisr ui t ailven eea qaaestie vsn K ldHet geld itaat aan de eene zijde ala belooning en de staatagevanKeois aan de andere zyde ala straf Je kunt nu kiezen tusschen straf sn belooninff juist tooalaj wilt Kom ik ben immers in alles je vriend waarom praatje nu zoo Wat wil je dau nu eigenlyk van ne Zal ik hier op Lou blyven wachten M IjOu zal bier niet komen want ik heb hem dit niet gezegd hij zal bij hot station moeten blyven tot wy terugkomen Ik dacht dat je bem ook als bet fer in den armhad genomen P Ik heb bem in mijn dlonit genomen om to zorgen dat die bemaciziuke baitallersjoogen ous uit den weg bigft Ik denk wel dat wy hem van bet spoor zwand weg en namen bun t e Incht t t net onde Engetsche wapen de vniat Nn begoD een verwoed geveci t tot de officier met veB klfts ivken tomp np bat oog teg n den grond werd kjelage i Met kryuBgeiichreeuw waarmede de ra ende komhatmnten bi n twee evrcbt opluHterden had ïntuS Chen eeo aaoti gu scbeo IQ de gang Torz meld en toen d zeoA deur hadden ingetrapt ronden zy dan officier hulp loos op den grond liggen lerwyl de JDurnalist nng wel op fyu beenen stond maar er toch nok droevig aan toe wa De officier had zijo been gebroken en ligt nn m het gaathu B De joarnali i is na twee dagen lo btd gebleven te cyu weer de oude Io Znid Wales en Monmoatihirre hebben nn byriH honderdduizend iteenkolenmiJDwerkera het werk gestaakt Zy verlangen 20 wt loonsverbooging ZwrTsam ANn Op vele plaatsen in Zwitserland ia het lerkeer gestremd ton gflvolge van zwaren aoeöuwval Te Aodermatt ia eau troepje werklietien door een lawine bedolreo Twee hunner zyo dood Bbi oik Een oud teerling van demyoicfaool in Henegouwen de genaturaliseerde Franscbaian ing uiour Meun Elépin beeft by zyn overlijden aan de stad Mona Bergen een tom van anderhalf millioen vermaakt voor da oprichting van eeo gesticht voor oude mannen eo rroDwen Italik Op de lyn Milaan Monia iadoatoomtramwny ontspoord doordien mixdadige banden haikf n op de raila gelegd haddon De loconioiief en de eerste waggon vielen om de niiichiniat en du at ikern kragen ernstige kwets ron en de reizigers kwamen met den sebnk vrij VKBlIKNIUDt HtATKN De Engelriche avotidbladen bevatten nog maar weinig bijzondurhedan ov r de ramp te Slmwneaton in Illinois Met ongeluk had piaais liorf na het invallen der diii teriJis I e d jk brali bo en de stud door het water stroomde langs een opmmg an 20 voet wjjd naar binnen en vernieMe alles langs jn weg Het Uad slaat niyleu ver onder wat tr biii en tyn iitge tort honni n mvergeworpi u Een itrnot deel d r b woner werd d or bet water er jiat en V rdronk nnderen redden 7ich op daken ol hoom n om lalet een ev n wissen dood te vpden Met wHi in da dui ternis en weg na zullen gebrncht heliben en gestold dat hii ons toch gevolgd is op dati goederenwagan dan zal hem nu wol reeds een of ander ongeluk overkomen zijn Ik hoop dat hij zyn nek heeft gebroken maar al was het slechts ucn arm of t cen dan was het toch genoog om hora oen poosje onachadidyk ta maken Ik wil nu juiil geen moord op mijn geweten hobbe maar hoe moer ongelukken hom orerki men dos to liever ia het mij Zoo ia t fluistsrde Hon zich vergenoegd in dl handen wrijvend Hu het kon je niet aolis en dat die vlegel die op mij m n st pa sen vno d n trein is gesproni nnP AU zijn jbtt in aona getir ken wHi wat da I P Wel je bent een allemachtig fijn baar dat bun ju I Ik gu hoe langvr hoe meer van JB houd n mat je tanden on al De gifvooluns van don knaap ten opziohte van dett jongen man die de woderzgdi he keuniimaking had aangevangen met ham eea slag ïn het gezicht te geven werden steeds bitterder Ken reden te moer om zijn vijand de baas te blijven fik hoop dat fioa hem zal dooden zet Carkins in antwoord op Underwood s laatste wooiden De laatste gaf hierop geen antwoord maar vervolgde 1 e berbergiur hoeft mij een gesloten rijtuig n twee zijner beste paarden beloofd Kaa ji mannen P Ik zoo de paarden wol eens willen afea dis Ik niet mannen kan zei Ca kina f Dat zal dati jouw werk Ijn nadat wa bebuen orgeladen Het rijtuig komt bÜ ds figeanhtordour niemand ziet ons Wü laten de dames instappen en ik ga by haar zitten on zo foor verveling UlMwaroa