Goudsche Courant, donderdag 7 april 1898

i October TUtf van Greenfrlch Directe SpoorwegverWnëlngen met GOUDA Wlnterdleost 1897 98 8 11 7 81 ll l 1I X8 II l M W7 4 11 11 18 II 11 86 ll l f t 11 4 11 48 11 81 18 88 1I H l 8 T4 15 8 1 HOTIlRDiM OOÜDl 10 1 U M 11 80 H 87 1 44 0 10 ll 4 1 U U H IMO lO Ot 7 80 5 80 si 11 47 10 11 1 1 H 11 84 18 08 11 41 i 88 i 7 46 8 18 00 OOODA DISN HAAG 7 8 80 16 8 88 10 14 11 16 18 18 1 1 87 S 46 4 4 5 86 6 64 8 11 7 ÏM 7 418 48 11 40 ll Ï I 7 58 8 61 l n JIJ j j T 01 iV4 5 J 10 88 uS 11 4 4 H A AG OODOA lUin 6 48 7 80 7 48 8 81 48 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 05 4 SS 5 80 8 18 7 18 7 55 I8 10 08 10 11 11 1 41 1 68 1 06 S7 8 8a ó ii üli nii 7 V i4 4 i ójïf48M ii ióiU lÜli ii l 8 8 48 E4 10 4411 4818 481 10 8 06 4 16 5 11 5 55 8 88 t T S E O B T S O D D A 8 88 7 46 8 49 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 55 4 8 58 8 08 10 88 11 56 4 18 OUDA BTIIOHT 8 84 7 58 8J1 07 10 18 10 57 18 00 18 88 8 80 8 17 4 88 8 06 11 14 8 87 8 10 11 8 1 45 1 84 8 i8 8 8 88 10 61 11 46 18 1 1 86 8 08 8 0 6 08 ü4 7 88 1 5 11 18 11 OokU 6 66 8 14 10 17 10 7 10 10 84 84 7 18 8 48 10 41 AM8TIR0AI 0DDA 7 06 k lO 6 10 48 8 68 8 M ia i n U 11U4I M OUD A A H8TEKDAII 10 67 ll l 4 U 5J 7 61 8 88 10 17 10 85 1 1 UI J6 f 8 6 l li U41 de UllooM ronddrgreodQ oTerblpfuIeo t d dftkeo eo boomen d haiirud oDmogtlyk mat boo a da ong tokkigen te redd D Hek aantal Uchtoff rs wordt er cbilleod pgegereo do lugiU icfaftitiog ii twM hoodsrd Canada Op èêü weg Dur Kloodike ia dso Chilkool psi bebbsD twee jonge boosdoeners lerecbtgeetaia die ingnwerkersgereedKbappen budden gestolen De joogile Khoot cicb wH met een reTolver door bet boofd de ander werd aan een boom gebooden oitgek eed en door den tterkiten Biao oit bet kamp met een dobbete zweep tot bloedeoi toe minetott Tan ilotte werd op zqd gebeele l cbaftm het woord Diel geiebtlderd waarna men bom loopAi liet Zóó is derecbtipraak der mgowerkets AfRlKA Weder it eeo belgiicb officier lo deo Congoitaat op trcorige w te aan zijn eiod gekomen Kapileio LtDgfaam ie san deo Boren Congo door inlanders vermoord en opgegeten BINNENLAND One berieht dat de firma Blonker tan den niniBter van oorlog vergaoning be ft gekregen onderofficiersD en minderen op den dag der inbotdiging van de KoniogiQ koitelooa cacao en loiker ie verstrekken kao nog worden aaogCTald met ds roedeaeehng dat de mioivier Tan manne beeft toegeitaao dat de onderofficieren en mioderen der marine opgel jkewgze door de firma Blooksr worden bedaobt Ubl Door toBBobénkomst vao bet Ministerie van Kolonilfa in eergisteHo ah eerile bgdrace uit Nederland tot leniging Tan deo oood op Amboina naar Indië orergsmaakt i 10 000 De antirevolattooaire coramiesie voonoboolwetiwytigtDg lal op Douderdag 14 dezer te lltrecbt in het Geboaw voor Koniten en Weten neb appen eene vergadering boaden tut het oitbrengen van een rapport over bet ingediende retRonlwerp op deo leerplicht Deze cal dienen ter voorbereiding van eenalgemeene fM dering van voontanilers van de school msT dea bgbel die door het bestuitr van de Uoia zsl worden bgeengeroepeu inge o gs het beilait van de jaarvergadering der Unie gehoaden op 27 Maart 1 1 Nameoi hst vooimalig Ned Ubg tpoorwegpenoneel is door den hfer F J H van Veen ecretarii der veroeniging vao Ned tlbijnspoorwegpersooeel een adres geionden aan de Tweede Kamer waario de grievco vin bft pprioueel dat geen afstand gedaan beeft van de rechten bedoeld bg art G der wet van 22 Joni 1890 worden be prok n en in ovrrweging wordt gpgeveo deaQOo la vertegenwoordigers van bet voormalig Rbynipoorwegpersoneel voor eene oommiwie oit de Tweede Kamer ke doen verschgueo om ds osestie tot afdosoing te brengeo Men lohrijft oit Doiven aaode kArnh Ct t Oeheel onverwacht verd den 31n Maart eene vergadering geboudea door de raadaledeo t o hoiu vail den wethouder C C J Otten en reedi s morgens voor de vergadering deed onder enkele personen demededeeliogde ronde dat op het gemeentebois de keoniRgeving ontvangen waa van het Provinciaal Bestoar dat de beer van Rgn te Loo eeo bewgi van zedelyk gedrag had ontvangen van deo Commia arii der Koningin Daarvoor schgnen de rasdaleden io altergl te agn aamengoroepen AUhaos daar werd door den gewonen Inder wederom e eoals in October 1B96 den leden op t hart gedrukt eollectisf ontslag te uauan UIU DO HoonlnKlit Nwuwerlwk i O p 11 I Bollerdtm 1 klUtdiM a aUi Nieivertok llootdnokt ttnii t ia S St 1 41 B 4 l tS i Ci t ll 6 0S t ll Il 7 H 7 7 I9 IA 7 1 a ao i it a 8 4 i 4 6 04 t ll t l7 Un U 6 8 Oll v 5 85 ir nl 6 48 Ulnelit 8 08 7 4 r 81 841 48 IM tknih 7 841 au BïeD raadslid miasebiea bet endste da beer Th V S te Loo maakte beswaar tgn manII daat neer te leggen Bg vond betdwatabeid te beda nkeo enkel om over twee of drie maanden weer op bet kns eo terog t komen Als ik bedank ik ben ood bedank ik voor goed we sga eens zoo gek geweest ik doe bat geen twe maal £ e wat moet de oienwe borgcmeestr daar wel van deokia t Ie net of we bet om bem doenic Ën werkelgk hft beeft ar zeker wel deo schgn vao nadat van de beide candidateo die t Ooiven geooestfd warden en min of meer iterk begeerd erdeo voor wie veel g gverd zelfs een reii gemaakt ie naar den Raag om den afgevaardigde in de Tweede Kamer voor dit di tr et er voor io deo arm te nemen er geen ii benoemd lotttiKcben i joiit het raadilid Tb v S het eenige lid dat het onderwijt te Loo kent la de zeven jaren dat het tegenwoordige hoofd daar iv had de heer v S geregeld 3 of 4 kinderen daar op school Ze bleven altgd tot hnn 16e jaar schoolgaan Hat Centraal beatonr van hei Alg $ ed Werkliedeoferbond te Rotterdam baeft aan de algemeene vsrgadenug die op de P atchdaiien gehoodeo wordt eene motie voorgesteld waario deze haar di p leedwezon te keauen ueeft dat in bet thans aanrtangige wetsTOontel tot invoering van deo Uerpücbt lo de duor van den leerplicht tot den 13jarigen leeftgd il beperkt 2 elke verplichting tot bet ootvaogen van berbaliagsen voor eset onderwga wordt gemist en er hg de regeeriog en de Staten Generaal op aandringt bet thans aan de orde sgude wetsvoorstfl alsnog soodnnig te wgzigen ej vit te breiden dat lo de verplichte leerigd op de dagschool worde nitgebreid tot den leeftijd van 14 jtar 2o bet herhalings en voortgezet onderwgs mede verpliohtend wordt gesteld tot den 18jarigen teeftijd voor alle joogeliedeo die olet worden Opgeleid voor eenige ambtalgke betrekking of geen verder onderwgs ontvangen op eeo kweekschool noro aalachool een inrichting voor middelbaar of hooger onderwg of dcrgflgke inriobting Deze motie zoo ter kennis van dn regeering ea de Tweede Kamer der Siateo Generaal worden f ebra ht De hestoren dar a d Hurlem Laidep en Kralingen van bet Alg Ned Werkliedenverbood hebben de modewerking van het Centraal bestaur verzocht tot bat aan de orde stellen vao bet voUeode vraagpMot in de algemeens vergaderiag en tnt bet stenoën van opd vooratel om daarman den voorrang van be ha i l iüng toe te keonen Het vraagpunt luidt Wat kan de reden sgn dath t wetsontwerp tot versekering van werklieden tegen de gevolgen vao ongevallen in bepaalde bfdrgvee door de vorige regeering deo 15 Februari 1897 bg de Twtede Kamer ingediend door de tegenwoordige regeeriog is ingetrokken Indien op deze vraag g en bevredigend antwoord kan worden gi geven zullen de afgevaardigden der gen emde nfdeeliogen de volgende motie aan het oordeel der verged ring onderwerpen De vergadering besluite bet Centraal heatnur te machtigen b de regering kruchtiff aan te dringen op eeo meext apoedige en vrat de boofdxsak aaof aat liefst onverauderde weder indiening van bedoeld wetsootwerpc De heer J Botn deken van Leiden en paitoor van de kerk van Ooto Lieve Vrenwe Hemelvaart hoopt 22 April zgn gooden priesterfeest te vieren 1 80 11 8 1 40 8 8S 10 18 10 8 10 48 10 4 i7 10 18 Het aitvoerend comité der internationale toutoonatalli ig van bakkerg maalderg kookkoust en aanverwante vakken dezen zomer in Den Haax Ie houden ontving van Hare Majesteiten de Kouiogin en de KooinginUeiientee toezegging van een ietUl medatlles bestemd om te dienen als eerep geen Bidder de Steors onse gezant te Parga ia gisterochtend io het Hotel den Ouden Doelen ie LGravenhage aangekomen Gemengde Berichten Toen te één nnr gistermiddtg te Rotterdam het achtjarig dochtertje van Witmood ait het Ziekenhoia b ravpo werd verzamelden zich eenige nieuwsgierigen om de Ig rfkoft die oet e n paar kransen was gedekt Langs deo weg die de stoet naar d begraafplaats nam folgden eveoeena nogal wat men cben Op de begraafplaats Crooawgk gingen allepn de naaste familieleden achter de Igttbaar naar de groeve In alle stilte werden de kisten bggezet Ook de begrafenis van den vader die zich zelf en zgn kind beeft vergiftigd wekte eenige nienwagierigheid Gistermorgen om 8 uur reed op den weg tuiicbeo Uotterdim en Overscbie een tandem te water op welke twee iiersonen talen ven wie de aiihtertte nog io tgd er af wi t te springen maar van wie de voorste evenali de fiets een moddcrbad nam OnmiddMigk op den voet werd de laxdem door een gewoou rii l vevoigd waarvan de bcrgder maar e f en den tgd bad ait te wgken Van de drie wie rijders ginit er dns een te water hg wa gelulikig spoedig weer op bet droge Een eandachipper h eft giitirenocbteod te s Qraveuhage nit het water van de Koningin Ëmmskade een ki ttje opgeviscbt waario het Igkje wav geborgen van een pasgeboren kind De schipper stelde bet een agent van politie ter band De gemeeoteontvanger van Leenwardersdeel is gearresteerd als verdacht van valscbheid in zgo boeken Het tekort wordt gcacbat op 17000 3 ot ais reeda m ermalen op paardenmarkteote Utrecht geichied ii hebben ook de pickpockets van de scboane gnifgeiibeid door hf t drnk bezoek van koopers en verkoopera op de pftlmpaardeomarkt ebodeo gebruik K naa t Thans ia bierven geen argeloos baitenman doch een handelaar in optima forma de duptgeworden De heer Koster uit Amiterdam zich ten 3 nnr ongeveer eergistereumiddag uitde Ie klasse nachtkamer der S S naar helperron willende begeven ontdekte tot zgo nietgeringe oet tnltenis 2 portefeniltes te miaen welke naar bg meende bij bet binnenkomender wachtkamer nog in tgn bezit warea Deholp van een p r op hi t perron zich bevindende veldwachters redde den beer K niet oitygne gronte ont8t lt ois danr zg hem verwezenoaiir da gemeentepolitie op bet station voorwelke het bterinede in kennis e tetd w lmoeilgk zal zgn den dader of de dader Op betRpoor te komfn daar hun niet de mio taaanwgziqg omtrent het een en auderkoo verstrekt worden Ü D na r te Scheveoiogen binnengekotneo vis chers zeggen eeo wrak drgrende gezien te hebben dat veel overeenkoraat heeft met ef n onderst boveo liggende bg ui vrefst men dat bg den jongsb n sneenwsturm een zoodanig vaartuig ia vergnao Zekerheid omtrefat d n naam van het schip heeft hien niet Aangezien de persoon van R T die zichscboldig heelt gemaakt aan den bek oden diefstal der spnarpenuingHn van infj Van L teNgmfgen ten bedrage van f HOO en bovendienbg zgn vlucht nog f 40 kostgeld over hetafgeloopen kwartaal ik schuldig gebl ren gepensioneerd O I militnir it zoo J eeft m j V L van dit feit bg adres aan den ministervan koloniëo kennia g geven met verzoek omvoor die bedragen kortiog op hi t pensioen van R V te willen verleeuen Omdat het hiergeen particuliere schulden geldt vertrouwt zy dat baar verzoek zal wurden ifïgewilligd en ml II 1 1 I Aaogevaogeo 15 6 81 1 51 6 S t 6 0t 40 S 45 4 10 4 10 8 81 t lt 5 96 4 1 4 60 4 57 5 04 6 10 1 54 8 01 8 08 8 14 4 11 DEN 8 0 4 05 Voorb 6 6 Z S wv 8 10 17 10 88 IWoerdui Ondevitw 7 07 8 14 AmtvduiCLSt IM l tO zg du langs dien weg evaotaeel sehailrieosaal worden gesteld C Ia een buiteBgewooe vergadering van de kleermakers vereenigmg Eendracht maakt Macht is beiloten om de firma E Esders te bigven boycotten Om aan dat doel meer kracht bg te zetten werd op vooritel van bet bestuur besloten om van Zaterdag af tot en met Pinksteren deo drnkkeo tgd voor de kleermakers een courant nit te geven waarin de toettAiiden waaronder de werklieden vaa het huil Ësders werken znMen worden beschreven Hrt beatóor f l de redaetia van bet blad regeleb en de heer H J Bil zat redacteur zgo Het blad zal gratis verspreid worden De Delftsche curreapondent vAn de sTel c deelt het volgende mede In verband met het berieht dat de Amsterdam che diergaarde wederom twee Ngipaardea il rgk geworden is bet miaschien wel meldenswaard een voorval mede te dealen waarin een der vorige Ng paardeo zooil niet eeo boofd ol dan toch onbewu t eeo zeer groote rol speelde Het was in 18 bet joi te jaarUl doet niets ti r zakf dat bg het Kolonisvl Werfdepot te tJarderwgk eeo adjudant laderofficier diende die vrij algemeen erg onbemind was Om zgae ont egankelgkheid voor kameraadschap en verdere daarbg komende zaken bad e u apotvc el b m den hgnaam gegeven van Ngtpaard een bgnaam die weldra do r het gebeele Werfdepot herbanld werd en natuarlgk ook a mans oorea bereikte Eloewet men zeer dikwerf in zgne nabgbcid totspelingen op dezen bijoaam maakte wa toch niemand zoo brutaal bem openiyk tegen dea persoon te noemen Het t eval witde echter dat een jong sergeant die om zgn vrgtnoedigheid niet at te best bg den dienstgverigeo adjudant stood aan eschreeen eens door toedoen van hel Ngipaardc volgens zgo meeniog onverdiend gestraft was Hg nam zich loor te wreken en de d dit op eeoe ci enaardige wgte Op zekeren Aagastosdag zat men a luidda a in da eetzaal der onderofBcieren bgeon om den maaltgd te gebruiken bovenbedoelde aergeant die ond r het etin al meermnleu glimlaobeod naar shet Ngtpuardc den preÜdi nt der tafel bad opgekeken vroeg bg het dessert h t oord schonk zich een glas water in en stelde voor gezameolgk te drinken op de gezoedbeid van het Nglpaard dat heden voor zooveel jaren geboren was Wetende dat dien dag de adjodant verjaarde bleef ieder in stomme verbazing zieo tiaar hetgeen loa beoren de aangevallen persoon werd vuurrood in het gelaat stond op en fiprak den aer ieant toe met de woorden kwajoogen ik ral je wel krggen e De sergeant bleef zeer kalm en opponeerde dat de adjudant bem beleedtgde Bet KBfolg van deze zaak wae dat de adjudant rapport maakte de compagnies commandant van d o Hsrgeant dezen niet witde straffeoi omdat bii beweerde gespfleoht ts hebben op eeo der ngtpaaideo io Natnra Artis Magiatra te Ams rrdam en de commandant van bet Werfdepot besloot een onderzoek io te stellen naar de waarheid dezer bewering Als slot van de geschiedenis berost in de archieven óo van Natura Artis Magiitra èn van bat plaat ielgk commiudo U Amsterdam dn van het Wertdepot eene officieele correepondentie waarbü de pitatselgke oommaodant der hoofdstad ala tusschenperaooo diende waarin fleze zaak haarfijn werd oaderiocbt Overtuigend voor de onschuld vaneden sergeant was zg echter niet daar het bestnnr van Artis met deo besten wil oomogelgk bat juiste jaartal van de geboorte der dikhniden kon opg3 eo De sprgrant werd dan ook licht gestraft wegens ongepaste nitdrukkiagen aau tafelc Biitoriscb 10 88 11 11 8 80 8 51 68 10 04 10 11 10 18 10 85 10 84 7 55 8 01 8 09 8 14 8 86 6 85 1 10 10 18 7 86 10 54 8 87 8 47 54 10 01 10 07 6 17 8 87 8 84 6 41 6 47 é l8 8 8 I 8 84 8 48 8 6 4 88 4 68 6 04 66 66 7 56 7 18 7 7 8 8 88 8 07 lO Ot 8 88 88 8 48 10 84 10 t4 10 64 11 10 l éi 4 4 1 Ml 8 41 Kren voorbg Loosdaiueo sprong gistsiocbtend een 18 jarig meisje oit Terbegde van de io veile ganiit zijnde stoomtram Hatr doel was Spoediger bg baar nstar ie zga die aldaar bg een familie diende De ongelukkige moe4 haar oovoorzicbt gheid bekoopen met eea verbrguldea arm en zware wonden aan het hoefr Na voorloopig erbnnden t zgo werd zg naar een zie ken in richting te a Gravenhage overgebracht ATJEH Aan bet officieel veralag toepende van 12 tot 25 iPabraari is het volgeode ontleend Groot Atjeb In de VI moekima en de Hl oekima Daroe kwamen zooala in deo regel tegen het einde van de poeasa meermalen vtediefstaltea voor vermoedelgk gepleegd danr lieden die zich in de beuvelterreinen ten westen van de VII moekims Baid ophouden De kolonoe naar Lhong verbleef daar eeoige dagen doorzocht den G é Groetei en keerde den 12n Februari over zee naar L poog terng De koloone kommandant en de wd civiel gezaghebber balden te Binacab Ketapan eene ontmoeting met bet Kejaarde sagi boofd der XXV moekims Abas Sri Oeiama dia beloofdn oa afloop der poeasa zgne opwachting te Kota radji te sollen kompo maken Op Poeloe Boeuts bebooreode tot de VI moekimi werd eenzevental lieden gearresteerd waarvan er een gewapend was met eeo voorlaadgeweer Het oaderbende boofd vao Tjoet Toenukoel Pang Aba voldeed niet aan de door het bestaur gestalde eiachen en werd door den gezaghebber der XXVI moekimt gevangen genomen Te Kroeog Radja kwamen berichten binnen dat toekoe Oemar een aannlag sou beraamd hebben tegen dezen post en tegen de vandaar uitrukkende patrouilles T Tjoet Tjoengkorp hoedt zich U Katé aan de nooidkost van eigenigk Pedir op en zoa vooroemeni zgn na afloop der poeaiia zich naar Padaag Tjidji in da VU moekimi Pedir te begeven om aldaar Oemar en Paeglima Polim te ontmoeten Den 12u Februari bezoeht eene palroiillevaa Tjot Maotjaog den pa ar te Hobo V moekims Moctasik en trof daar een met een parang gewapende Atjeher aio d e efn der soldaten daarmede trachtte te veritondsn maarnog tgdig werd oeergelegd De onderwerping an Paog Mirbaq stiulte af op ds eischen van het beatour welke dat bendehoofd te zwaar vond In bet gebergte ten Westen der VJl Moekime Baid vertoonde zich weder eene bende versterkt met eenige volgelingen van Toekoe O ar onder Paog Kama die met enkele zijner lifdeo in den qaeht van 19 op 20 Fabraari de kam poog Loaboe mcfekim Lam Am bezocht Tot zgn bende moeten ook eenige gedroste dwang arbeidera behooreo waarvah er een gewapend met een geladen rev itver in banden viel van een biaderlaag van marécfaaoss s Deze be loefde de usbmlplaats der b nde te zullen aanwgzen waarop eeoe patronilte in den nacht VAB 15 Febroari uitrokte maar de verblijfplaats der Iwnde met bereikte omdat de gids bet pad in de dnisternifl niet meer wist te vinden Den 12n te voren was een patronilte van de maréchaosées als dekking voor een opnemer naar Teogkoe 4i Woegog oitgerukt Aldaar aangekomen vluchtte een zestal Atjehera op wie een salvo werd gelost toea ig aangeroepen zgnde bleven ataan Eeo dier tijden werd neergeachoten en herkend ala te zgn toeke ld broeder van den ons vgandigeo imao van Lam Leoe Den 22o Febraari werd een sergeant der mar baussés nabg Samahani toen bg witde ooderzorken of een Atjeber gewapend was door dezen met zgo reutjong verwend waarna de Atjeher onschadelgk werd gemaakt STADSNIEUWS GOUDA 6 April 1898 Moo oaBCHT Aan de Kijkspostspaarbanken de daaronder resierteerende hulpkantoren werd alhier gedurende de maand Maart 1898 iage legd f 799 16 terugbetaald f876 Het laaUte door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 146 Uaiüwirt Wederom na negentien weken ijjilsveitoop waren Zaterdagmiddag ts 3 oren leden der familie en vele vrienden en vereerders van Dr J J Bcbrender in leveo gelieee heer alhier om diens graf vereenigd Bet doel dezer gemeensohappelgke samenkomst wu de ootbolling van het monument door z n vrienden ea vereerders op zgo graf opgericht ea het overdragen daarvan aan de familie Na een korte toespraak door den voorailt r van de commissie den Ëdelachtbaren heer F B Bulaeas Brack burgemeester alhier tot de hmilia Scbreader Ysrtegenwoordigd door de drie zonen vaa den overledene versocht ZEA het ombalsel van het monameat af te nemen en werd bet daarpa aas die familie over edisgen Het monamoBt geplaatst op een halve grafurk is van gepolgst bardsteen en draagt op een wil manBeran plaat de iasoHptie net swarte letters Dr J J Schreoder 1 November 1897 Zgne vrienden en vereerders c Hei overige van bet graf omgeven door gedraaide stgten met gzeren ilioger is versierd met heeatergewas en struikroozen De oudste zoon da heer F Schreoder gepensioneerd officier van gezondheid vat d marine arta te Zwammerdam aanvaardde nam ns de familie onder dankzegging aan de commiaaie het geschenk ter eere van de nagedacbteois zgaa bemii dan vader BoDEo Aves Door bet Hgk zgo 7 atiereu aaogekorbk om te worden estatioueerd iu de profiucie ZoidHol and Een aarvan zal zooals aan het bestuur der afd Bodeitravrn en omstieken vao de EioH Maat van Landhonw gemeld werd gep aatst worden m het district Bodegraven en wel in de Mi ge Berkbnwoudr In de II alhier seboaden nutivergadenng trad als spreker op de he r D C De Koning hoofd eener schoot te St t wgk Tot aller gvooegeo drneg spreker op mee steriyka wgzft voor eeo nchets van Jas u i van Maarik getiteld Het genoot cbap U Leuter erg Na de paor e lolglen oogeeniur bgdrigen van den sp krr en de heereo J De Visser ea W Groeneodgk Alksn a d Ruk In de rtad vergadering van Woensdag 23 Munrt jl deed de heer Van Dohben d i vraag f de kiezarxtgst reeds wai opgemaakt waarop de voorsitW r terstond antwoordde sueen nig niet Over dit antwoord is men algemeen verba ad daar ar 28 der Kienwet toch zeer dnidelgk zegt dat bet gemeentebestuar de kie zerlgst letkeo jaar npnieow vaststelt op 22 Maart dos ditnia l Juist den dag aan de raadtvergaderii g voorefKBinde Zoo de kiezernlgat dit jaar zonder medewefking van deo burg mfe8ter zgn aeigesteld ha sau die iiu wel van kraclit wes uT Tel KaïupiN a d IJs eI Van de werf tde Ngverfaeid der firuaa t Van der Gieasen en Zonen alhier is gi teren met goed gevolg U water gelaten hej eri n Rgmchip tWilbeU mi a groot 750 tast gebouwd voor rekening van den hetr A Van Meeteren te Duiitburg Dadftgk werd daarna de ki l gelegd voor e a dnrgelgk schip groot 800 last voor rekening van den beer A Rings te Kottardam De dienstbode van A De J bakker alhier was Zondag aan het stoeien met den knecht Zij werd door deo jongeling zoo btevig hg haar arm gepakt dat die brak Dr W U Blom Terleeude de eerste genees kandige hulp Maandag werd alhier aauhett pd h t bouwen van een bouw chunr voor rekening an den heer L Dun op te Arnhem Laagste uiBchrgver w s de beer Vsrbrugge te Oodshosro voor f 6947 Capfblls a d Usel Alhier is eeo geladiin kolenscliip aan deo grond geraakt De opvarenden werden gered RECHTZAKEN Door de Rotterdamse be rechtbank werden gifteren oog de volgende voonixiieD gewezf n J M Van t H 37 jaar parapluiekoopmao te Schoonbo en beklaagd geweest van oplichting werd vrög Bproken C v d B 19 jaar daggelder te Waddingsveeo wf ans misbaoduling vau IJ NoorUnder te Mü0rdreoh tot 8 dagen De kantonrechter te Leiden veroordeelde den boter handelaar v Ë t egwpard wien ten laste was pelegd dat bg aan een Leidechen winkelier eea op boter gel kend v tartikel bad verkocht zond r dat op de verpnkk ng of de waar ze ve bet woord tmargnrioev of iorrogaatc voorkwam tut 25 galden boete sobii 10 dagen hecbtHUis met openbaarmaking van bet vonnis ia een 2tal dagbladen ide koften dezer pabliceering te betalen door den beklaagde en bg nieivol doen ing te vervangen door Igfdwang van 3 dagen VKRSCHEIDENHEia Wordt gevraagd een schrander lezer die het onderstaande eei briefkaart aau noen vesi dgten ProfinCiia Groningen Hoofio Plaats in Grogiog ootcgfereo kan i E 6 Fehroarg 98 Ik C D in st G boor l838 en mgn rader Geboor O in 1789 rwaare Oewenten bg donsct Bevoloie Boorlogen ik io mgne Jongen Jaaren Teel on 6 gemakeo Gegoten ia da Foliebrock van de zolder Geva ten een grooten Klier onder aao kin goten 99 K De heer J H Schraper lid van den raad der gemeente Groningen plaatst lettertgk bft vo geode io een blad voor de Arl iderBpartg Te Groningen gapte een ll jarige jonden eéo IsTerworst en de slager leverde hem over aaö de iM litk Was i niet beUr gaweael om dat ventje ziek maar eens te laten zat eten tonder hem in de dooa te stoppen fieh oediga vrouw Te Nizta trad op eeo oogonblik dat zekere mevrouw Orrotti alteen in haar kamer zat eeo indtvida binnen die geld eiacbte onder bedreiging haar te zollen doodstaken mei ct mes dat hg in de band bad De dame wende voor geld nit de kast te nemen doch baalde er een pistool uit waar me zg np den indringer schoot die onmiddelgk vlocbtte I ïor hel nanwke rig opgeven van het aignalaaient g lakte het der politie den man den volgenden dag te arreïteeren Baron Von Nordeuskjotd de bekende Poolreiaiger vertoeft op het oogenblik te Peterebnrg als gezant van de Zweedache regeenng om het met de Rusaiacbe eens te worden over een gezamenigken onderzoekin gstocht naar Spitsbergen H ït doel van den tocht zoude zgn geologische onderzoekingen en graadmetingen De expeditie zou drie zomers aao bet werk btgven De Ruasische regeering heeft al lOÖ OOOroebel voor het doel toestaan De bevolking van Madrid wordt door bei dreig nd oorlog ue a r niet auozerr in heslatt genomee dat teen oogr heeft voor andere zaken Inteaende l Zondag is door Mo vir dnizendtal m nscben een beton ini uebonden voor bet hotel van den mi ist r prR ideni dt mot de gespannen TerAtaiidlioufiog met d Vereeuitfde Staten niein bad uit te staan D mini ter van hinnenlandsch zaknn dn heer Sagasta is licht verkondfo en moet zich in Hobt nemen out mg een dtpiitate oit de betoogers die bem de vo gende wenachen kenhaar maakte herziening v b bvt proone tfgHn de aaarchist n van Muotjuich iavofring vau den pe sooulgken dienstplicht en afsch ffintf van dn invoerrechten op graan De minister prOBa de betoogers om ban ordflgk optreden en gaf de vi rzekering dat de rpiïperinu rekfuiog zal houden m t d wensoben der opet bare luoening E u rechtstreflk cb antwoord kon de minister wegens den ernst der ei obeo echter niet dadelijk geven De betoogers gingen na het firaeman van dit antwoord ka m a teen Te Petersborg wil men geld bgeenbrengenom een tocht te organiseereu langs de kuatvan Siberië om daar naar sporen van Andréete aoekea Zaoala bekend beeft de ministar van de poorweifen ui België beslot jn de Iste kias er tuig n alt de treinen te verwgder D omdat d itaat daarbg te grjote vt rhez n Ived Om echter nan de reizigers g le0enbeid t 4 ueveo meetdere comfort edureode de reis teg niet o i asn dt C tmpa n einternHtion iledes WagonnL ti het recht gefieven voor eitien risico op de grootste tgoen luJKe wai gnns te taton loopen lader die van die wagt ous gebruik wenschl te maken moet behalve de prgs voor de tweede klasse voor lken kilomet r 4 eeottmes hg betalen dui iet4 meer dan te enwoofdiu de eerste klas kost De helft van dfl opbrengst van dit sapplentfnt zal aan den slaat komen de andere helft is voor d compagnie Znoals men ztet zal dan een bflaiitfrgk verlies voor den st iat veranderd worden in een bron van inkomsten Ta Parijs ia bet paleis van de markiezin Plessia BHllière aan de Place de Ja CnC rde dat door de vroegere eigfonre i nagelalen aan deo Paus vt rkoi ht voor 1 300 000 francs De markiezin een teer gelootig katholiek had het paleia aan den Paus vermaakt met de bedoeling dat daar het pateis van den Pauffllglieo Nut tius zou worden gevestigd Bet IS echttr nu sengekocnt door de Automobile Cl ie die er een groot terras e n aantal salons eo stalling voor hooderd riitnitten tul m ik u Kèntonj er ectit te Gouda ZittiDg lOD WoBü ilriK April 1898 De Tolgeode peraooeQ zya reroordeeld wegeas Offlrtrading der Terordeoiog op bet dragea o WBpBDeo T A U It te Ngmegen tot 3 of 3 digeö Orertreding jacbtwet P W t Goud tot 3 of 2 d en P L H ea B R te Gouda No 1 tot f of 2 dngen en No 2 tot i 2 of 2 da rii mét teraggBTe rao het oet Ofertreding pror reglement T K en J Z te Bleiewgk A J W B te Wodding ieen ieder tot f 1 of 1 dag P E te Rolterdam eo A V t9Zai nhni eD ieder tot f 2 of 2 dsgeg PolitieoverkrediDg te Gooda W N iwervendo J W en J F 8 ta Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen C V te Oedewater en O B te Gouda ieder tot i 1 of 1 dag C J V E ta Goada en J W te Reeowyk ieder tot f 0 50 of 1 dag OpaaWn imkmHkap A P D T P V D C T H UGoid T G i IVV U RgpnlariBg ao A B toOoiHlarali iedar at I 1 of 2 dag D B Z te Goada lat 2 ol 2 dagen Op obara dronkepMBhap by recid va J A de 1 U Gooda lot I 3 ni 3 dageo gOUTIB Gevonden en nog mat afgehaalde voorwerpen der raaaod Maart 1898 1 zwarte troHwenrok eeaige sleotela 1 roaenkrans eeo aak gevold met Cantbandea 1 paar swarte konsen t schroef sten tel I vloermat i porienonoaie met l054 i dameer borlf ketting 1 portemouosiemel tU 45 1 balk laog 45 voet 3 planken 1 goud oorbelletje met rood stee tje l aak doek eeo cocoakleed 1 paar blauwe liiod rhaodscboeoso 1 nieuwe pet gfkooopt in een rooien ukdoek De gedeponeerie voorwerpen der maanden October November en Ueoemtwr 1897 en ntet door de verlieacrs afgehaald sgn ter beschikking an de iuiers m x iaaohtnoraie van it 2014 lï W Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mugelyk gaopeod vau 11 1 uur s mo geus Gouda 4 Aprd 1898 Do ommistans van poiitïe W N VAN GAKDRRKf ALDOOR Tindt men de roimite en ichoonete Sorteering ID J S S E iT LINNKNGUKI Uamee en lieeren OLACÉen STUFHASDSCHOENKN by A van OS Al Md Tailleur Kleiweg K 7 i 73o GOUDA l elepha n Mo ti Beurs van Ainslerdaiii ilotkn 877 Vrkri i 881 84 V 18 8 a 8j II 4 84 88V1 8 108 S l 7 100 810 468 1007 100 804 1487 l V m l 101 u 7 801 80 118f lis 80 V lil 100 68 i 8 163V 87 76V M IM l i y IS I Il 101 4 104 i I 8BV 1 8 a löp 7 8BV va st iio 5 APRIL N u ai iHO üerl Ne l W 9 l dik dito dito 9 dito dito dito 8 HoNOil Obl Oendl lSSlSI 4 iTtut Ianhr iiigl8 i 81 i KuilAND OU nianml 18 t 4 dito OiteoDi 1180 4 ditobliKolbi 188 dtto bg Ilopel8 8 D0 ditoiagoud leen 1888 8 dito dllo dito 1884 t SpiMa Pnrpt aekuld 1881 4 Tuaaaij ii r Oon leeo ie 0 4 üeo laegiim M e D Oen Ie ma lei e C ZuiuAp Har v olil 1811 I Mllloo Obl lluiLSeh ISBO Vliilti il A Olil 4onb p 1181 Avaraatull ObliKalieu 18 8 KoTT aD 8lpd Uie 1814 8 Nan N Atr Hendelai od Arend b Ttb M i üerliüuateB Dali Muliehapp dito Ara Hvpotheekb pandbr 4 Cult My der Voriteal aaad a Or Hypolheekb pandbr 8 Naderlaiiilat ba bank aand Ned H ndolmaalaoh A iip N W k F o Hyp b pandbr t lUtt Ilypolhaekb pandbr 8 Itr Hjpothoekb dila 8i OoaTiaa Uoai Hiin ba k aand HuaL Ii lhiiekbaii pandl 4 AmbbUa Kqut hfpoth pandb 8 Mai I 1 Pr Lieu eert 8 NlD Hall IJ 8paor U i aand Mij lol Klpl 8l 8pw aaod Ned lad 8poorwef m aand Ned Zaid Arr Spm aand 8 dito dito dito Wt dilo iTALltBiuiorwl 1887 811 A Kobl 8 IV Zuid Jtal Kpiffflij A H obl 8 PoLKN WaneKau Heeuon aand 4 HvaL rir Hufc Hpw M M 4 a Raltiarhe dito aaod Famowa dito aand I latang Domhr lilo aaul Itnrak Cb Aaoir tp kap obl 4 dito dilo obliit 4 Ainal t X enl Chio k Vonk W pr I r aand ditodiloH n W Peter obl 7 Denvef k Bio Or Spm rert a lllinoia Central obl In goud 4 1 l oaia kSaab lll C rt aand Mesioo N Spw My la hyp o 8 Miae Kanaaa v 4pct prei aand N ïork rinlaaiok Weal aand dilo Peon Ohio oblig 8 Oregon Calif Uhyp lo goud 8 St Paul Minn k Maait obl 7 Un Pac Hoofl n oblig 8 4 18 1081 108 dilo dilo Lino Col la hyp O 8 CAüan Cao Soulh C ert v aaod Van C RalU kNa leb d c O Amalerd Omuibua Mij aand Roltetd TramnegMaata aaod Kbd Btad Amalerdeffl aand 3 Stad Uotterdaai aan 8 Bbloi S tad Antirerpen I8 7 I 101V HO 188 WV SUd Brunei 1888 8 HoNO Tkoi i Hegullr leaelliob t OoaTKKB Staatab eriing 1880 5 K K O0 I B Cr 1880 I Swi 8tad Madrid f 18M N Ver Baa Htp poW