Goudsche Courant, donderdag 7 april 1898

Vrijdag 8 April 1898 m 7550 STste Jaarsanff ft ö i 1 II I i mmfumamimmmmmm mimm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Trler e No M ADVERTENTtEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden borekend naar plaataniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefMD Mo tt De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden ie 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN m f M Druk T u A BRINKMAN Zit Gouda ADVERTENTIE ONZICHTBARE U HEBREN en DAHB8 PRUIKEN TODPETS SCHEIDINGEN o rerdere HAARWEREEN muaten ait door 80L1EDE AFWERKING bjj H p m mmmms Coiffeur Kleiweg Gouda AIMS die iets te rorderen hebben I Tsn of reracbaldigd lia SSD de onder hel toorrecht Tsn Boedelbe chrgring aanvwirde nalit n shap an den Ueer COBXHLIS BBRVST m leren p rticalier Ustat gewoond hebbende te Oouda en sldiar orerieden den 4en Murt 1893 vorden reraocht daarnn ten ipoedigate doch aiterljjlt tór den 12en APRIL e k opgB7cn of betaling to doen ten Kantore ran onder Mr I MOLENAAR Notari Wnddinxvten 4 April 1898 TTTT 7EETEBZSEEmS ia de meorOeeUgite in WeOerkmd erze zrt fegen SoRaèa ontetaan door ziekte en ongelukken uitgezonderd tnbercolose CiUlnilend VBBBOÜDERS al AGBS TlJjy gevraagd PüuRSJTS DE DIRECTIE ORANOa MAOABIKS DU Fristenips NOUVEAUTÉS Wy renoeken do Dame die om geïllo treerd modealbnm loor het Zomerêelnoen nog niet ontrangen hebben dit te willen aanvragen aant HM mi mm C Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratia en franco toegezohden Beetellingen tan af 26 franoi rrü Tan alle Roeten aan hni met B l rerhooging Reexpedllle kanloor te Roiendwl N U Een ware Schat Toor de ongelukkige ilachtoffer der ZelfbeTlekking tOname en gehe me uitepattingen i net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI G Hollandeche oitgare met 27 alb Prh 2 gulden Ieder die aan de rerechnkkelnke gerolgen Tan deze ondeugd Ijdt moet bet lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlflke duizend van een Ji zekeren dood Te Terkrijgen bg hetVer lageMagatin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending Tan het bedraff ook in poitzegeU en in eiken boekhandel in Holland Tisso r Co Bordeaux BoUerdam f 1 40 per liter in refzegelde bemande flench Tan 5 en 2 liter Toonien Tan het attest Tan Or P JF W Bamel Boos Pfoeffleich f 1 30 Verkrijgbaar = J H ROODE OQDOA E CASSl TO Tandarts te GOUDA IS ZATERDAG 9 en MAANDAG 11 APRIL af wesig A SLEGT NIEÜWEHAVEN GOUÜA Ilereelt zich aan tot het leeerem ran Zeeuwsch Tarwebrood a 14 Cent per Kilo Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Tnn ll vanSchaik Go gereBtigd te aOravenhage Hepplerttraat 0 en 99 saby de Regenteaeelaan Tan Z M den KONING Tan BELGIË Indien gljhoeiitll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Boperior DruiTenBoret Honig Bitract FLACONS TBU 40 Cit 70 Cts en 1 Terkrijgbaar hg Pirma WOLFF ft Co Weatbaren t9S Gouda B fl TAN MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrtdit J C RATELAND Bmhop B T WIJK Oudewairr M KOLKMAN Waddinmem J VE RGEER G OUDA LeTert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN Tolgeus op te gOTen profiel Het zagen t i TOOGSTUKKEN en Terder alle taagwerk wat tot het Tak behoort Met en zonder leTering Tan bont KRAEP£LIEN HOLM Ohoiniscli luiverc MelkSIllkcr SPECIAAL VOOR KINDERVOEDINe alom Terkrggbaar in huwen k 1 K i kgr V0 50 en ih kgr Hl Urn vrag4 uitdmkMiit Kit A EPKTJeN HOLU t lUiqutUtn nivntitaana fabriiiimtri m de liandlethmnif nan EEAEPEUEÏÏ HOLM VAN Blommestein s Inkt ió pro fonderVmdelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APtLDOORN HÜLLAND HofleTeranciers Metlt mm WATE B1EM8 mTSCHAmj Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldag en der Abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 APRIL f e Dincttur D C W VAN DER LAAR W0f IETS i lEUWS op t geBhó óer MuzieS VOOR LOCALITEITEN MUZ IN8TRUMENTEN DE LAUG ORGELHANDEL Te huur ofte koop ngeboden om terstond te aanvaarden Beia praclxtig xxet izigrexiclxt HËEItËi HLIS met TUIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 HetHuis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtigeKelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtigeGang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 bedriikt met Firma per 1000 stuks è f 2 f 2 50 enj 3 BW 4 A BRpkMA Z00 Lange llendeweg D 0O Gouda Telephoonnummer 82 Het groote aantal zenuwkwalen van rem fltoofdiiljnar tot devoarafgiiani ekeRt k nnnvanftpopl l Btb r eiib roBrte toB tratatMraB S Dg itnmlB uil imddfllen door de meditii lie WAtM U p aaagnwend Sent a n den ulpiiweii tlld komt e HfirtoA dat elj doorhnt gi bniik iiiiik ii vaii den eenvoaalKitnn weg nandijk langn de huid pbTHloloKticliooiiidPkkliiEKBdaaH he rt ttie na honderde proernemlnKen ttianeovfir d eehMla wereld Terbreldla pn terwijl cij in wfltpiiKi hnpi allJkekrlDK D B tiDOK to l langate iloK wekt teveaieeue weldaad blijkt te aiju voor de aan xennwawaten lijdende meuicnheld Uexe gmneeBWpJn li ottgtivo den door den i i E n OfHUtr van Qezondhell I r Eoman neUamaira te VtUhofan en bernit op da on dervindiiJK opRi itaan In eeoe GO Jarige praktijk ll or wBMichtiiff vsn h t ravM enmn pcrdnv wnrdeuiInHrioeKt aHilkleoialTaii do r de hnld oiiMlddelltJkAail hvlaeanw tel inedCKrtlvfKl Het deze gpneeewijre wrden werkelijk HcbEtterande reBiüt t B TWkr ia au alJ maakt looveel opgang dat van e n iluot dnu uitvindei geaabreven erkja OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE kare voarliomjna n senezliB binsAB korten tl d rpeda de Vle dnik vera henen ia Dit hopkjs bevat niet alleea tot bet groate pnV Hek vrataanbaro vprklftringen omtiPiit het wesi n der nlnnwere tlierapie en de daarmede ïülfi lii wanhopige gfivalleii vorkrfgen nitwerking maar ook vindt nwn daarin weteniclmppelijkc verhiiiid llnK ii niïdp nti dlarlif binden die aaiidn i gt nffttwijre gewijd ziju rooraedi ainohrlft vaa 7BlkeP lli 3 nii diarhf Ulndcii dieaaiido o gt nppswljïi Hii p otul Hrliriftcii van ti oKiiR laat 4te K neer kaudlg n onder welke f Meaièra m i Br profeiiar aan dn poiyki nlelt Ie Parljt rue Rouganiont 10 Steingreber mad dr iiraklliaerenil ganefiheer aan het kraakilnnlgen potl cht di Cliarenton San tatirath Dr Cohit la StBllln Sroumann Bied dr arrond art iBJÖhltaBaaj Dr P Foreitlar Beneeih er d i ooteur van hei hoip laal ta Agan Sakafmrath Or Schsrlng kaataal QutBafela Bad E vi DariBl med dr ganeeakaer dlncteur dar galvanB lherapeulIiBhe Inriobtfng voor lanuarlildari la Farijt raa 8t Honoré 334 Contul von Airhantach aiad dr ta Corfti Dr fluabaeh arroad arta de ZIrknitt Ober labairit Jeohl mai dr te Wannen Dr C dongavei tela FarrlAra Eui e lid vaa dan Coniell Cantral d hygléaa t da Saati In Frankrijk en vele andereu Aan allfn wlpr enni eal l iHfer nr lulndar Mi ds n la fMnu KOgennHiaid n0wa httvlial l MLÊÊÊL W i vaii da kentci kenttn aijn onronlaaha hoordpljn migralnn schele hosfdpijn bloadandrang aronHIVUarhefd getaagdhe d ilapalDasneid liohematijka onriiit en onhshagelltka loaatand TeriSer alle zieken ole door beroerte getrofTen werden ea nog tijden aan de gavulgan daarvan lOoala vertanHDlHgBB aavamoHn tel aprekan iware longval aioelelljk iltkkaa atljrhsld dar gewrichten mat vearK darenda plja plaattaVtlia iwakte veriwakklng van gaheugen bdi e liJ ate reeilB onder geDeeBknodiga behandeling geweeat iijn maar door de bekönda middelen ala asthondiogBen a kcmdwatarknnF wrijven elentrlaeerpn atoomlooi of EcebadefFxeBD genezing of laDlxIng hnnnar kwaal gevondaa hebban en ten alette zij die vrcea ptvwrlen T r ber rt Vii aaüt a ndan h bb n wegeni veraehijnaalen alB noh aanhoudead angatlg voalaa mrdoovlni ta het bOBffi baaMptja aiit datiaHskald glkkaringan en donker worden voor de oeiea drukkende pijn onder het v arhBO a BaMnf In ie aorafl llBt voa Bi van krlabeilng In en hel itapan van handen in voelen aan al dere drl oatMorMn van aeaawHJdera ala ook aan jonge mfltjei lijdende aan blrekiuoht a kraohteloaahald OOK an gezonda lalfa aan jongs poraonan die veel mei het hoofd werhpn t n geestelijke reactie wlllea ToarkouMi wordt dringend aangeraden zlib hpt boven vennslita wetkjn aan to acbaffen hetwelk opaa rragB hoitatoBa en muii tw o den wordt door AniNt rdMn door M I BBAW A Co Heiligeweg RAtterdam F B vnn N TG11 HOLrF Apotbektr Kort HoofBtB g 1 ITIrveht I OUHV rORTOSf Undegraeht bij de Qaardbmg F IO iüp dn loiigate hyel nniach medicinale tuntoenntelUng is da I r WMsamaaa aob e aoaavl H door do kedlBclia Jarjj waet lie KHvrrttu Wedallle hefcr ad iïï s Patent H Stollen suil itiirt Iroititrin niluitt us iiiii mi lli tnriUlti Fatruuu Warnung Der ffroKg Etfol atn fal nt H SloUtm mmtm lal tolm lu nrMftMwwi teerlhtnurn Kachahmutttm iif Uvi tu f lüttier uiueri afetw v rfen H StaUan mr nu mt Hr t M W il l i l tn Hmn uturPltttl wH ikMuM tiagiUwlltt SS VrelMlen wc Znvulw 0 KEM ISGEVIi G D BUEGKMEESTEB o WETHOÜDKES tan Goida doen ta weten dat door dan Baad dier gemunte ia EÜ a Targaderiag vaa den IDn Maart 1898 il Tailgaitald de folgende Verordening VEKOHDENIKG tol wgiiging er 1gemaene Politieverordening roor do gemeente GMida EENIG XBTIKFX In de algemeono Politie Verordening roor de gemeente Gouda raatgesteld den In SeptemlMr 1896 en afgetcondigd den 24n dier maand vordeo de Tolgeode wyeigingen aangebraciit i Artikel 101 Ter alt In Artikel 176 rerrall in de eio nede aanrangeade met de woorden met geldboa e van ten hoogste tien gulden het cijfer 101 Zijnde deze Verordening aan de Gefeputeerdo Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van den 29 Maart 4 April 1898 in nfsehnn medegedeeld En is hiervan afkondigtag geschied waar het behoort den 7n Apnl 1898 Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MAETEN8 Be SeeretariB BEOl WKB Bultenlandsch Ovlfzicht Een bode ii U Victoria in B tBchColombij uiigehom Dait DawiooCitj of ia te ÜawaoD Oity aaogekomflD dit i vti uiet duidelyk ait den Eogelschen tekit met briereo vaD dea tacbtreitiger Andréf Wy heriDuersD er aan dat eenigea tgd ge ledeo reeda door offici ele betnidde iDf dI oor eoD Zweedscbea conaal aitfoerige berichteD waren gekomen votgena welke de ballon ran Aodrée in dan vorigen zomer door geloofwaar dige personen zon sgn waargeoomen by bet Qoeanetlemeer in BriUcb Colambia Bet scbynt ID Terband met boreüêtnaad bencbt ntot onmogelyk dat Andrée door deo winter in een afgelegen streekh opgahonden en dathgeerat thans leta vau zich beeft kannen doen booreo Dawton Ciij een oog zeer jonge f tad ia de Toornaamite plaats io Klondjke Uii Amerika tttöals gowoonlyk oorlogF en Tredeberichteu De New York Times on rangt een iele gram ait Wasbington Tolgena hetwelk een vlijend eakader oofler den commodore Schley WBarsckyntyk binnen 24 of 48 nreo uaar de CaoBriscbe eilanden al vertrekken Da Herald zegt dat de regeering beden lfEVILLETOI i HARRY SHARPE de agent der geheime politie Roman naar iet ISngtUck Jy gaat op den bok rilten n hanteert de ttugela MO flink je kunt Ala je goed aanrydt en wy de paarden onder weg eenmaal verwiiaslen zyn we in vfjf nar waar we wezen moeten en dan ia alle govaar voorloopig voorby Alles goed en wel maar het is me veel te koad om daar bovea op den bok te zjtteü zonder eeaige inwendige verwarming AUea wat Ja ter inwendige verwarming zoudt nemen kou je in minder dan een uur aadat je het binnen hadt dea te kouder maken Het zal er met jou nog op uitdraaien dat je je op ceo nacht eaaa flink bedrinkt en dan over do rails gaat liegen Ie bervriesen om je doar den eerst voorbysnorrenden trein t laten verpletteren Dat is jouw voorland let maar op myn woorden I vHou je mond snauwde C arkina f Pas op hoori Er zal an avood geen enkele droppel brandawljn over je lippen komen Ik gooi je vierkant in een sloot ala je dronken bent heb je me varataan P Hoe jong bg ook vaa had Underwood toch een maaier van oommandeeren dia den ander dwang hem te gekoonamea arucd aan conaal Lee al seinen dat hy too spoedig mogetyk UavaiiB moet verlaten Aan de New Vork Tnbnoe wordt uit Washington gemeld dat er weinig bo p bestaat op handhaving ran d n vreiie tency Spanje geheel en al toegeeft De Boodachep TBD den president handelt oitvoerig ovtr de fergeef chB pogingen welke door de V S sedert vele jaren zgu aangewend nm den toesta ld op Cuba te verbeteren en de beacherming van het leven de eii endomraen en de belangen der Amerikanen aldaar te verzekeren Voorts worden daarin verscheidene hHrbanracbe gewelddaden opiiesntdd om daaruit en uit de vermeliDg van de Maine het bewij materiaal te stellen voor bet algeheel falen van het Spaanache geziig Na de berichten ait den anderen hoek President Mc Kinley heeft beelotan zyn boodschap niet Toor Maandag aan het Congres te zenden ÜflBcieel wordt alleen gemeld dat de boodschap niet heden rer onden zal worden Het gezin van generaal vVoodford zal uit Madrid naar tiiarntz vertrekken Het personeel der Amenkaanacbe ambassade zon zien gereed maken om naar Parys te gaan waar het zich gereed zou houden üm naar Mudnd terng te keeren De laatste berichten tya echter meer geruststel lend Later De hoop dat de vrede bewaard zal blyren neemt rasteren vorm aan Men zegt dat een formule voor den wapenstilstand ge ronden ia mocht dit waar btyken dan zal de 8taat8Conrant € morgen of overmorgen het desl etreffende bestuit afKoadigen De krmaers Tizcaye en vOquendoczyn te Portönco atmgekomen waar zy nadere orders znllen afwachten Mei 69 tegen 18 stemmen heeft de Wurtembergsche Tweede Kamer de grondwetifaerziening aanjrenomen maar het centrum verklaarde dat zyn toeitframingaleahtH roorloopig ia en dat zyn houding by de eiodstemming na de beraadslaging in de Ëerate Kamer albaogen zal van het aannemen van eep voorstel waarby de rechten van de biaschoppen worden nitgebreld De loeatand dien het ontwerp van herziening schept ziit er ongeveer aldos uit De JËersie Kahier zal bestaan uit de koniok yke prinsen de Staodejherren zei ridders de vertegen woordtgers van de evangelische en de katholieke kerk een afgevaardigde van de onivercit it Tubingen een van de poljtechoifche school te Stattgart en eenige door dn Koning voor bft leven benoemde leden die echter niet tHiryker CarkiDs maakte verder geen tegenworpiiig en beiden verdwenen Ben s hoofd duiEsIdo van alles wat by bad gehoord Ër waren dus naar hel fjcbeen twee damea in deze kroeg die men in vejligbeid wn chte te brengen Ken daarvan kon Üolly Underwood lyn maar wie was dan de andere Ben verliet het raam met een half dosyn onuitvoerbare plannen in bet hoofd Kindelijk eohier viel b p i in dat wanneer het hem gelukte een der stoutste en meest gewaagde letten zou zyn die ooit door man of knaap beraamd en ten uitvoer waren gebracht XVL Fe horrelroet in moeielykbeid Wal het eerst bet in Beo a brein ontstane plan deed ontwaken was bet zi n van een oud versleten stel kl ercn dat hij In een hoek eener tot de herberg behoorende sohuur zag hangen Hg nam het van deo apijkör schudde tet een weinig uit en begon toen zyn eigen kleeren uU Ie trekken waardoor bg daar het zgn bestellersuniform waa natunrlyk overal dadelijk herkenbaar was Daarna rok hy de oude versleten plunja aan De kleeren waren hem reel te lang en te wijd alles was met spinrag en stof bedekt terwyl uit de zakken en door de loagetorade naden heen overal takjes atroo uitstaken Hondziende rond hij nog een ouden gedeukten hoed en rijn toilet was voltooid Meï den hoed diep over de oogea getrokken waa by bykana onherkenbaar geworden Toeb rceetde by dai syn gwüoht mat de van luogatt zya dan een derde van het getamenluk getal an d priniien en Standesberren De Twet de Kamer zal befitaan oit drie afgevaardigden van Stultgart te van Ulm Heilbfono Ludwig borg Tubingen Reotliogeo en Eijwangen 3 van de Oberamtsbezirke en 21 ran de vier kreitaen nanruit het koninkryk n 4saÈ verdeeld in verhoodiiig tot de bevolking van Ue kreitaen Al die afgevaardigden au dat at het groote punt ryn in de nieuwe wet ord o gekoien door bHaUemeen geiyk reohtstreekscb en algemeen atemrecbf Gekozen ia ddHeon die de hetr kkelyke meerderheid krtjgti de voikspsriy hteft ti verg efa getracht de Tofatrekte meerderheid eo de h ritemmiug in de wet opgeooracn ie kryurnn Verspreide Heriohten I rankbi k Hef gf rncbt gaat te Parya dat Drryfaa la nrerlflpen De Minister van Marine heeft ecbler niH eraomen Volgena de sSiöclea beeft de minister ran koloailB geweigerd aan de familie van den bann g inlichtingen te verstrekken Zol ia uit rariii naar zijn villa te Méfar rertro Iten Mocht de krygsraad besluiten een klaelÉ tegen htm in ia dtensu dan zon hy oo Hide hii den advocaat Mornai d rer zoeken mr Labnri eo Ii mt nceau ter ryds te ft iau met het oog op do cannalie middeleo die zieh 10 den lonp van het nmawe proces mochten oordoen I d t riiouwo proces ton h zich bouden aao d r dge ingfu dieioh t riipport van den raadaheei ÜNambaraud voor hem te vinden z ju en hy urn dan hH volle bewga konnnn lev en daar de afi cheidiug der zakeo EKt rha y en Dreyfus volïïBnii dat rapport zelf onwettig kan worded geacht Al e getuigen van het eentta proc N aliook de leden der amhaisadea die ten slotte met gedagvaard werden zoaden ie bet nieuwe proces worden opgeroepen Qoasi ora de nioeilykheden die het opnieuw byeenroepen van den tweeden krygsraad zou opleveren scbynt de oproeping nog altyd met gedaan te zyn Dat de regeering niet de verjanng in dne maanden late gaan is dm ook alles zegt een officieus berichtje in de ïerops wat het publiek verlangen kan Eteonora Man werd slechts 40 jaren oud Ofachooo den naam dragend van dr Aveliog was sy ni t met bem gehowd Zy bad reed leïenstust srhitterende zwarte oogen hem aan degenen die bem kenden nog zou rerraaon Ook dit moest dus nog beter vermomd worden Nogmaals goed rondsnulfultind vond hij een goede hoeveelheid wagonsmecr tuasohen de as eener kar en spoedig had hy deze vette amonghoid op eijn gezirht gestreken daarna wioich hij er oen gedeelte von af waartoe water nit oen ton hem en dienste stond zoodat het geheel nu dan indruk gaf alsof bet vet er by ons eluk op waa gekomen en hy reeds vergeefsohe poginji en bnd aangewend om bet er net wator zonder zeep af e krygen jiet resultaat w s scbitiereod en als er zich oeit oen arme smerige jeugdige vagebond aan de mensohheid vertoond heeft dan geleek Ben wel de meest verlaten arme dromoiel die ooiL wi3rd geboren Hij rolde tyn buBtulleraunirurm Hlijf ii een goed rondziende dat iig mets let liggen en na zich te hebben vergewist dat niamnnd hem had kunnen bespieden pakte hy het bundeltje in oen oude courant on bond bet met een stuk geteerd touw ntevig vast Het koetshuis was met een deur aan do schuur verbonden en Ben ging eens polshoogte nemen of hij een gesloten wagen waarover by bad hoeren spreken ergens zag staan Dit in orde bevonden hebbende begreep hg natunrlyk dat het de wagen was die door Carkins en Underwood gebrilikt eau worden Zonder veel omslag wierp hy zijn pakje voor op don bok van het gevonden rjjtuig en keerde daarop snel doch voorziebtig naar bet raam der gelaijkamer terug Kr door glurende zag by dat deïe thaus geheel verlaten was Een enkele lamp verspreidde een flauw liaht en ternauwernood ontwaarde hf de glaien en lang rondg loopen met bat denkbeeld ran zettfBOord Aveling verklaarde voor den coroner dat zy wel eena ar over ge proken hadden om amen het leven te verlaten ten eindt nit Si uniairft moeilykheden te geraken Mr Aveling staarde aaar en apotheek bUowianr vrijend om een hond tedoodencen Uekende hel btietje met de tet era E A De apatbi kor die AveliMg kende en hem roor een gr neesbeer hield wyl hy steedi els doktert werd aangesproken gaf het vergift mede Bti Uiltycailie io bet lanobe graafwbap Antrim ie een ateankotenlaag ontdekt die zich ongeveer over 5 X aorea uitstrekt eo volgens eon berekening raïm 2 millioen ton sleenkoot bevat ï e ateenkool heet iels beter dan de beste Scbolache en evengoed ala de gemiddelde aoors die lo Loodeo raratookl wordt nBLuia De zaskC arpette te Braasel wordt met goaloten deuren bebandeld Wat de bUden vertellen in beiUkto termen booreo zy van de advocaten ilie de iittingeu mogen bywonen Daarvan wordt druk gebrntk gemaakt fieo rrenmd geztcbt in da reohttsaal Aan de eeae zyt e een paar honderd togas asD da andere wur de geinigen zitten e n an at ktearto gear bet geboale baiatjoa van Oytbère l VtTIOHLAK Bedert I April i de warme avondapya waarop voor de DuitMhe soldaten reeds lang aangedrongen was maar dat door de hooge kosten werd tegengehouden by de meeste Herlijnscbe trne i n tognroMrd Elders zal t zeer apoedig volgen Als gerechten dienen voorloopig Kona rrflr Huppen Kartuffüln mit Kteiachtunde of llenng mit KartoSela i Man zegt dat de soldaten er nogal mee ia bun obik ayo Het honger beroep van Trojan den redarttur van bet apetblad Ktadderadatach c tegen zyn vernordeeliog wegen niajaateitssehenDis ia verworpen Hg zal du twee maanden moeten i tten iilSLlNll Eergisteren U Bt Petfrabarg nit do Michaïl mtnege komende heeft da Tttaar een Jong mei je overreden De monarch slapte uit zyn k iete sprak het kind ann vroeg haar adrea on zorgde er uatuorlyk voor dat da vrrpieegkoeten vergoed worden flet kiud ichyot met erg bezeerd te tyn Dt koetsier en de poütt agenten dte de traat daar moesten bewaken lallea er niel b el gemakkelyk afkomen fietsehen achter de tooabank llij trachtte bat raam te openen wal hem lot rgne rriugds gelukte 8nel ala bet lioht Het hfj eioh in d kamer gigden laisterde een kort oc aablik en i nm toen in minder dai geim tyd era fleaobje nog ruim half gevuld met wbisky van de plank Het faam weer uit Ie klauteren Was slechts het werk van een oo ienblik en met bet fl Mohji in de band haastte by aioh naar d schaur terug Kauwelyka daar zijnde boorde hy nsdereade voet lappen Voortiahttg door een reet glurende ker kende by Carkins met r gn borrelroet Hij was alleen maar zou zonder tw fet spoedig door Underwood worden gevolgd Het eente wat Carkins naar alle waarschijnl kherd doen zou wai don wagen uit het koetshuis naar buiten bren eA teneinde de paarden er gemakkelijker te kunnaBr tsor ftpannen Bua haastte zich het koetsbu io en zette of liever 0 het tloscbje diobt bij een der wieion goed jEorg dragende dat het den naderende inraiddellijk in het oog viel De horrelroet kwam met een lantaarn m de band binnen en hy den rooden weerschiji van dat hebt zng hg er afzichlelyker uit dan ooit Ben vond tydig een donker hoekje ea ala ea fa elkauder sedokeo aardmannetje waaklta bff j etig op de dingen die kum n loudea V Underwood houdt da taagela te strak l gromde de man uisofaea fa taaitm