Goudsche Courant, vrijdag 8 april 1898

Men schryft uit Ferwerderadeel van 5 April aan de N R Ct Thans kan iets naders en z kera gemeld worden naar aanleiding van de droe e gebenrtenisaen in zake gemeente secretaris en gemeenteontvanger Aangezien na het in dit blad vermelde beffiobt over gevonde fuu eo in de administratie van den gemeente ontvanger allerlei geruchten opdoken heeft de correspondent van dit blad Bchrgver dezes den burgemeester te Ferwerd om eeo onderbood verzocht hetwelk we willend werd toegestaan Met machtiging van Z E lelAchtb kan nu het volgende worden medage deeld wat den goeden naam vanden gemeenteontvanger weer in eere herstelt £ r was bij bet dagelyksch bestnir eenig wantrouwen tegen den overleden ontvanger onbtaan omdat hg het nazien der nagelaten beseheiden en papieren bleek dat bat register van ontvangst der plaataelyke betaatingen niet klopte met de op bet kohier van boofdelgken omslag ala ontvangen opgegeven bedragen zoodat men dientengevolge de in het journaal overgebrachte sommen meende iiet te moeien of te mogen vertrouwen zoolang geen oade onderzoek waa ingesteld No is het foatieve in het register vao ontvangst wel niet te verklaren maar het haeft geenerlet invloed gehad op de financiën van den ontvanger Immers alle aanslagbiljetten van het afgeloopen dienstjaar zijn namens B en W op gevraagd en gecontroleerd en daaruit is gebleken dat de kohieren van den hoofdelgkeu omslag geheel overeenstemden met de gecontroleerde kwitantiëo der belastiogicholdtgen Uitgenomen de som van f 3100 waarover hi ÉÉfer werd in de administratie van den zoMBIfeelnkkigen gemeente ontvanger ftSMÉ tekflKutdekt Het oodenoek ia nog niet af Kp t aa ie ï 4 i8 oo OOUDl DKN BA SaUa Ïeveakniien Meerkapelle Zoelermeer Zegwaard T h in l M ino 5 I JO 1S lO U 11 15 11 10 U J8 l 7 8 48 4 8 88 6 84 8 11 7 4 7 88 f 83 8 84 10 lO W IJ 1 1 aHaire i 4 7 10 7 48 8 85 9 48 10 1111 17 11 11 l SB 1 44 8 40 4 06 4 S8 6 80 18 7 18 T 6B 9 18 1V 08 Voorb SI 10 17 1 41 a 4 89 1 Z Z 10 81 a 1 68 M M 9 48 Q i s jn ï 8J8 o s iVhImI 1i 67 11 608 17 s u 1 08 4 M i lS 60 7 4B 88 li lO 10 81 10 11 10 81 10 88 1 88 10 88 11 8 11 44 ÏM 7 48 8 41 t 1 4 I f ï ï 1 68 8 81 I H 81 ai a i V 8 07 0I a a a 1 H8 ra dl 8 11 M8 48 E4 10 44 11 4818 48 1 10 8 08 4 18 8 18 8 881 88 8 S O l D K V T S I O H T 10 10 10 87 18 00 18 88 8 80 11 14 a S 11 81 1 48 18 7 46 8 4 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 58 7 68 68 8 08 10 88 11 66 4 1 7 18 8 17 4 88 8 06 88 8 88 10 17 10 7 10 10 84 8 14 7 18 1 48 l0 41 a 7 89 8 6 11 18 n l Oudewaur 7 07 8 14 y JJ j i f Jo o J M 8 8 Ml 1o m lï lO CSI 10 81 11 48 11 81 1 14 08 e O V u 4 a HSTtRDau AllSTKEDi M O O Ü D i ê lO f OI 10 41 W A 10 0I IM11I U M ï f 9 41 lUO 10 17 lO Sft U il 11 10 UI D nitow bDri em MUr an ftienhasg LelJBDOf il nu io lyn ambtbeve tgd L t anof il uer igk Ug bielt een der TOorDiamttü peUwireowiokeli in de lUd en ii een cchoonzoen Ten den croeiai Jelivéjef misKbien den igkiten koopmin Tin beel Builend bendelur in fijne eetwaren eigenur fan wgnbergeo em In Koebdn Kankaiiü ziJn ettelgke ri ieren buiten hos oeTen getreden en in de plaateen Jekaterinofikaja en KowJFlka tijn door de OTeritrooming driebonderd bnisen in efallen en tot dnif er tacbtig Igkeu uit de gelien opgehaald Het ipoorwegferkecr ii geitoord Hen trein ii tanchen Aipoen Fliientipoord en in den Ebro geitorl Vele perioneo zgn gewond Vhuhiode Siatih Id KanMi ii een meer dat beiroren in brand kan worden geiloken Onder bet gi Teriamelt lich namelgk sooreil gai dat men er ileohte een gat ól icheur in hoeft te makea om bet aan te iteken en met hoog nitilaande flam te zien branden leti ait Amerika De heer Parker lan Cloieland heeft bg de wetge ende vergadering Tan dea itaat Ohio een ontwerp ingediend bepalende dat alle perionen die een huwelijk wenichen aan te gain sollen worden ooder worpen aan een geaeevkuudig onderzoek door een ipicialen genpeikundigen raad van drie doktere in elk geweet Oeen buwelgk znlieo mogen laogaao zij die in hun familie krankzinnigen draokzacfatigea Ijjdera aan erfelgke kwalen enz hebben De tronwinaligen zelf znllen worden oud rzocht en ook wegene onvoldoende geeetrermogena knnneo worden afgewezen Tenala teriogigdere en lieden met bloedziekten behept Wie wordt goedniikeurd betaald dertig gulden Toor zgn certificaat wie wordt afiekeurd kan in booger beroep gaani Kapitein Browntton heeft te Rome voor de Amerikaanicbe marine nog een Bueltareude itoomboot aangekocht de aNord America e froeger Sterling Caetle oen atoomechip dat bekend ataat om agn Bnetheid en dat den weg Tin Gpaua naar Bneeoa Ajrrei in veertien digiD aflegt jfwinau M NoouwKoaK De consnl van Zweden en Noorwegen te San Franciaco aeinde giateren aan liet miniaterie van buitealanduche zaken alSon zekere Jacob tJarr ie van Alaika naar Departurebay gekomen en beweert brieven van ajirofeseor Andreo hg zich te hebben lig weigert echter nadert mededeelingen to doen Er wordt een onderzoek ingeateld i BINNENLAND De Koniugiu Rogaufcei odtvinB giaUren ridder De Stuer onsen geuint te Parün teo paleize IltiUingmau s BouwrnftnticUppy Io de op hedeu gehouden Igoueene vergadering tan aandeelboodere U Amaierdam werd er lag nitgebracbt OTer het lïe boekjaar dat evenata de origen vfeder teer bevredig oda remit teD heeft opgeleverd De balani winst en TertieBrekeoinK werden goedgelieurd en na eene ruime atsohryving Ttn f 15 000 bet ditidend over 1 D7 bepaald op H Vo Directe Spoorwegverbindingen ttanJa 8 80 84 7 88 8 11 07 Ottdew 8 88 0 v v ire nl 8 48 8 10 Utnekt 8 08 7 4 8 18 9 0 M8 10 M 10 17 1 1 r il 141 Oaada iBililm 0 1 848 Het rerilag termeldt hierfag tevens dat sedert dö opricbiing der MiJ werd aangekocht un onroerend goed voor een bedrag Tan f 220 000 tarwül de oilgt keerde difidettden der Mg respectievelijk waren 5 5 4 5 5 Uit deze gegeveai b gkt fotdoende dat de My foortdarend in bloei toeneemt de gister gehoDdaoaV iHeeiieTergaderiog van aaodeelboadflri der Weatlandscbe tljfotheekbaok te eOratenb e werden de Tolgeode btsluitea genomeo Io de wioit en fliesrek niBK orer 1B97 en de iwlaii per 31 Decemb r 1897 rgo goed gekenrd 2o bet oit te keeren dividend ot r 1897 is Kvtjiesteld op 8 o o of f20 per aaodael divideodbewijs do 4 en tl 55 iper opricbteribewg dividendbewg do 3 So de baerea Mr Tydeman Jr Mr J A Tellegeo Mr W J Hnoock Hargronj K iUaé van Ouweoatler en Jbr Mr W Tb C van Doorn als Cooia issari MiD zga herkozen 4o de Toorgeatelde wgziging der Statuten is goedgekeord en mit tdiea bet moatichappelgk kapitaal wordt gebraebt op f2 000 000 Een Bavaa telegram nit Pretoria maldt Dr Leyds bf eft de opdraent sangeoomenom de Zuid Afrikaansche Repabliek ia Europe te vertegenwoordigen Hy zal te sOreveobage reeideereD 4 Hbt In verband met de Zundagsrnit lollen door S B en n y M ook op ten tweeden Paascb dag verscbiltende goederentreinen worden opgeheven In eene Initeogewone raadsvergaderiog ie Leeuwarderadeel is de Dinsdag gatrresteerde geoieoote ontTanger G oit dat ambt oniilagen In de Sociaal democraat zat mr P J Troelhtra oitvoerig de gronden uitéon wnarop zi De beschuldiging berait dat Pautua van Dgk die thtius in Amerika verbl f houdt deelgeoomeo heeft aan de inbrank te Britaum waarvoor de gebroeders Uogerbuii zgn veroordeeld Bij het 3e regiment infanterie te BrgeuopZoom hebben proeven plaats gehad mei seinlirhten ootworpun door d ri oergeaDt B jlo van dat regiment te Mi ldelburg nur men verneemt mQ ten zg niet gaustig zyn oitgevkUen Senigen t d goleden werd aan den miniiiler van Binnenlandnche Zaken door de inspecteurs van bet Middelbaar Ooderwgi in ovarwegm gegeven vcor de eindexamen der baogereburgerscbolea eeuige provinciün samen te voegen ter besparing van koaten Thans deelt de N Gron Ct mrde dat de minister zijoe goedkeoring aan dit voorstel heelt gehecht en voor dit jnar één examenoommisiie voor ief land Groningen en Drente anl worden be noemd Nnar wy meenen te weten zat tdaarentespoia ZuidIlolland wel weer bot oode doen bigveil Hier zon óf splitfling van de omminsieia tweeën 6f af piytiog van Gondii Gorincbameu Dordrecht met toevoeging aan Utrecht Brabant of Zeeland motten pleats heb en Den onwil van den Commissaris io on ï proviiioief om in d n toestatïd verandering tebrengen sohynt de miDi iar das niet te hebbeokobnen overwinnen R Ct De Oranje Nassan lentoonstellingt Omtrent deze tentoonetoUing kanhet Bbl € nog vermelden dat de dnderzoekingen der gedelegeerden van het comité voor deze tentoonstelling in üuitachland met goed gevolg worden voortgezet By een persoonlijk bezoek aan den Graaf van Uecbtereii Limburg te Markt Einersheira by Würaborg gebracht werd o a de toezegging verkregen dat voor de tentoonstelling door hem zal worden afgestaan het ee ig bekende portret van Juliana van Stolberg de moeder van prins Willem 1 hetgeen als een zeer gelukkige aanwinst moet worden beschouwd omdat nu aangezien door Gedepoteerdo 8tat n van Groningen bet portret van den vader van den orina zal worden iagjionden thans de beeltenissen van diens beide ouders bneen zullen lyn 8 04 8 18 8 89 8 04 8 84 8 i 8 84 8 80 6 08 C 4 IJO 4 U UI 7 11 8 11 M lUI Zeer veel belangrgks leverde verder een onderzoek in de openbare verzamelingen en dia van partianlwren te Wieabaden op Gewichtige bescheiden betrekking hebbende op het verpanden van s Prijsen schatten t n dienste van den opstand tegen Spanje omtrent den op hem gepleegden moord en omtrent het verbigf van den negenjarigf n prins Willem ill als atndent t Leiden konden aldaar worden g toond waarbg nc komen vete prenten teekeningen en curiosa betrekking hebbende op verschilleade plaatsen in Nassau waar de Oranjes nog tot in den aanvang dezer eeuw soavereine rechten bezaten an waaraan n reie berinneringen bewaard zgn gebleven In eene vergadering van den raad van IJ7 endyke door een setir tairyk publiek bijgewoond i een door het ra dshd Hondr kse iogcdiande ootwerprerordaniog behandeld luidende Danspsrtyen in voor bet pabliek toe gankelgke aiet vsst lok leo ofiotydetyke tenten sgn verboden Ieder die zoodanige danspartgen toelaat of daaraan deetaeemt wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste f 25 De voorsteller deed vooral het nadeel oitkomen dat de ingezetenen lyden door de talrgke vreemde danstnoten die met booderden en honderden gnldeni gaaa fitrykeo tsrwyl de IJzendyker eigen danstokalen leeg btyven Met i stemmen tegen 1 werd deze prot cliooistiache verordeoiog goedgekeurd Over de nieuwe infanterie uniform schryft men aan Het Vad c yrg algemeen is men ingenomen met de nieuwe kortejaa die goed staat en zeer practisch is Evenveel afkeuring vindt echter de oveijas waarvan men den wanstaltigen vorm en de dikke knoopen d lgks hoort laken Ook de Kg kepie zal op den duur wel niet voldoen Van dat alles draagt echter niet de commissie die het niduwe koatuum voorstelde de schuld Hoe vreemd het ook klinkt aan deze commissie was reeds by bet ontvangen van haar opdracht door den vorigen minister zoo ongeveer voorgeschreven wat zg voorstellen moest I De provincie Groningen ne mt zoo schrijft men uit Honaingoo aso do R Ct t door tanelibbiog nan de noordgrens jaarlytcs iu opl ertlaktR toe Door aanvoer van slyk met dtiti Tloed en be7inkiiig daarvan by d eb voegen zich telkens nieuwe deelen bg de beitaaodf die daardoor eene verhooging en uitbreiding ondergaan Dag op dag is de zee daarmt e bezig en men itaat verbaasd over de iu l O trekkelgk kort n tyd aug braebtft vergrooting De mftuach treedt leidend by dien arbeid der xee op hy laat grep el graien met boogtpo aan de zijden die vin het iiiideo n nr het noord n luop n D hoogten met stroo belegd dragen den naam van hond Duzi honden en Rreppflle yo wars lykvaugera en de werklooneo die de boer oitgeeft worden bidoeökort vergoed De aanslibbing breidt zich ait van hei westen naar het oosten achter Pieterbarnn en Westeraieland gast tie aaoalibbing krachtig voort Achter den Andtl wss voor 15 tot 20 jaren afslaif waar U nemen maar i edert dien tiJd gaat de aanalibbing ook daar voort en achter Warfnm pd üskwert is reeda aanvoer VBU nieuwe gronden merkbaar te Warfnm meer dan io het oostöliiker gelegen Ü kwert De Noordpo der vnn Westeraieland tot üskwert zich uitstrekkende is io het jaar 1811 iugedykt het ii dui lelijk te ai n dat de zee bezig ia een nieuwen polder te vormen dia eerlnng door iodyking aan het vasteUnd zei kunnen worden toegevoegd Wanneer die indijking lal plaata hebben ii oiet te zeggen want het geacbiodt als de bojreo er voordeel bij hebbeo Ulreekt Woerden Gouda 7JS S 7 9 t8 9 T Ot I M AKStordaM 0 at TJI De uiterste zoom des lands die begroeid is draagt den oaam van kwelder Deze heeft als weiland tegenwoordig groote waarde Daar grazen runderen en paarden maar hoofdzakelyk Bchapen in zeer groot getal De ïcbapen fokkerg is thans voordaelig en zoo trekt ée landboower jaarlgka vin da kwelderlanden groote voordeelen Een beswaar is het echter dat des zomen de kwelders bg noordweaioo wind door hetzeewater bedekt worden en daardoor de weide pentge dagen oogeechikt maken Om dat gevaar zooveel mogelgk te keeren hebben eeoigelandtwuwers achter WeRteroielaod eu Pteterburen knnno kwelders raim 40 H A groot door eeo zomerdgk laten onringen die een paar meters hoog is voorta xgn ir zalke pompen onder gelegd dat het water er wel oit maar niet to kan vloeien Deze kleine iadykiug gaan der groote iodyking vooraf zegt het blad De noo dkust van oni vaderland ia vroeger veel grooter geweett dan thani Uiterst weinig ecbtsr is er van bekend Maar nu de zee on ophoüdeljjk bezig is nieowe gronden te vorm U op dezelfdt plaatsen waar zg eens groote verwoestingen lanrichtte zon eso onderzoek wel geweavcbt lyn Uemengde Berichten I iii ii Bet H Dbl t meldt dat de heer J Klink all notaris te Toorbnrg tegen 1 Juli zgn ontslag zal nemen De heer Klink werd in 1874 benoemd zyii blad gelezen hebbende dat de ml Haoutaux dea naam van mr Israels In nister bad gnitohrapt an de tgst v n Parg cbe correspondenten van bnüeulaodsche bUden die in aanmerking kwamen om van het Fransche grondgebied verdreven te worden nadat onze gezant te Pargs hem had medegedeeld dat bg mr Israëli van de legatie zon losmaken verklaart heden de Parijscha correspondent der N Bott Ct dat difl zwarte Igstc enkel een vogelverschrikker is gewee t waarmede da heer de Stueri zich heeft lateu bang makeo By heeft aan alle kanten by vertegenv oordigflrs der gruote Europeepche pers geïnformeerd of iets als eeo waaroebuwing by één hunner was voorgekomen maar vond overal ongeloovige of lachende gezcheen en licht daarbg nog uitvoerig toe dat er absoluut niets van waar was De gezunt iv dus aan twee kanten afgegaan op praatjes die hy maar dadelyk op goed gela f aannam ulster heeft de agent van politie J F Knor Buu de Jonkerfransatrsat te Rolterdam Arie van d 0 Bos aangehoadeu wonende te Zevenhuizen die een party vleo icb vervoerde in een zak vastgebonden ouder de zitbank van zijn met een paard ho paonen wagen Het vleeacfa op isit van bovenvermelden agent naar he abattoir gebracht bleek aan den keurmeester Jager afkomstig U zyn van eeo natuorlgk gehtorven k lf Het vleeeoh is afgekeurd en vernietigd met proces verbaal Uit een sloot lantia het Geldetooaepad ta Rotterdam is het lijkje van een pasgeboren kiud van het vroawelyk genUcht opijehaald Sporen van geweld waren niet waar U nemen Uit Amsterdam meldt men Bet publiek toonde gister me r dan gewoon belangstelling in de huweliJk iJl chtigheden ten atadhuii e omdat onder da huwoude paren een bruidegom van 72 en een bruid van 84 jaar wrtren Op straat werden de ondjes opeulgk gehuldigd den bruid Rom bood men een met bloemen getooide Ouitscbe pyp aan de broid mknsaeri By helderen hemel zal men in het Noordoisten in het laatst deter maaui gedurende den gtheeleu nacht met het b oote oog ea nieuw ontdekte komeet kunnen waarnauen 1041 18 mos 07 10 01 1 11 1 8 10 84 10 64 7 41 Het aautitl dag week en maandbladen hier te lands nitgegeven klom van 923 in 1897 tot 1250 io 1898 In de laaUte 5 jaar ia dit getal bijna verdubbeM Niaawe dakpannen t Te Witp ftemevnte Voorst wordt op de steenfabriek De Petrac van Portlaad ceroent MB nieaw soort van dakpannen io var chillende kleuren gemaakt Het model is vlak en ruitvormig en hier ta laada nog niet in den baadel get raebt Als voordeel in bet gebroik wordt gODoeind dat d ter dekken an niet behoeven aangestreken of gedokt te worden Genenal Vetter oud legercommandanl in India heeft een woaing betrokken aan da Laan van Meerdervoort Te Zaandam woedde giitermorgen een henge braad n het verfpakfauis De Lelie an de firma Pieter Schoen en Zooo Oostsyde dat tot in alle boeteen gevuld was met verfwaren olie terpentgn enz Ongeveer kwarl voor vgvan begon hel en in korten tgd stond bet gebouw io lichte laaie vooral het hoateo deelte wa spoedig eeo prooi der vlammen Ook het onlange nieuw van steen en gzer gebouwde gedeelte alsmede het kantoor werd spoedig aangetast en geheel door bet mor vernield Hoewel met bIIs kracht door de aanwezige apoitea werd gewerkt kon niet verbiniferd worden dat ook bet aanfl reoz nde graan pak bots Ceres van de firma J Buis Wz wsrd aangetast en mede met den gebeelen daarin aauwezigen voorraad goederen verbrandde Kn ook hierby bleef het niet Door ds groote brandbaarheid der artikelen werden de vlammen st eds gevoed en wasbetb ussobeieen tamelyk hopeloos werk Al mner en meer breidden da vlammen zich uit ook de beide andere pakboizso de groote eo kleine Odsekop van de firma Brjs werden aaogetait en waren spoedig geneel een prooi der vlammen Ongevrer 9 nur was meu den brand meester zooder dat behalve de genoemde uog nieuwe percaelan werden aangetast Het aaogrenzeade woonhuis van den heer H Hchoen Pz bleef behoaden De waarde van bet verbrande is aanzienlijk N V d D Gisterochtend ia in Helder een kind verbrand De kleine een tweejarig knaapje was onder toezicht van een ouder zusje alleen in huia terw l de moeder een boodschap deed Het haalde een brandend petrolenmatei omver waardoor bat nagenoeg geheel verkoolde Weinige oogenblikken later oezweek de kleine aan de ematige brandwonden Men achrüft nit Haarlem Wegens diefstal van een rgwiel is hier gevangen genomen zekere Cornelia Schoyleman een persoon die veel van zich heeft doen apreken door zyn optreden als rechercheur van de £ g zwarte recherche Naar men verneemt heeft de beer L A Benard na byna 24 iBrigen dieoH by de Kon Militaire Kapel eervol ouUlag gevraagd £ an vreemde aehntter I Bg de te Drift gehouden wapeooefeuing vao de dienstdoende acbuttery deed tieb bet vreemde schouwspel voor dat een der achotters niet gekleed was in uniform maar wel voorzien was van geweer pRtroootascb en koppr lriem welke stokken bij door iemand naar en van bel fzcercittelerrein liet brengen en halen girfloopea maar vdr geodeg om ta conttateeren dat eer een teveel dan e o tekort aanwezig is Alleen de 3100 gulden ontbreken maar daarvoor io de plaati ia ene eitienhandig geschreven en geteekeuden sehuldbekeoteois van wglen den secretaris Üesa zaak i aldus Door de firma Bloembergen te Leeuwarden wai f3000 ala g wone tydelgka geldleeniug der gemeente alttedragen aan den secretarii die deze som benevens nog eeuige kleinere schuld niet aan den onvaoger bad Bttbetnald Toen na de serretaris ziek Word vervoegde de ontvanger zich hy hem en ontving bovengenoemde schuldbekentMuiB zoodat deze io da oatateoscbap van den ontvanger de ontbrekende f3l00 vertegenwoordigd Dit i het eeoige wat aan de kas otitbreekt zoodat zonneklaar ia geb eken dat de oretleden g m eote oolvangar Sinneina steeds te goeder trouw heeft gebaodeld Wat wg in eeo voiig bericht meldden omtrent gelee de geld n oir wordt door dit alle met tCKeugeiproken Ook wordt uift te niet gedaan h t meen nog vroeger bericht vermelde b treffende en dabbele quitaetie af f 3000 voor eene éénmaal ge storte aom Ook dht i ebeurd maar bier WAS bet eene aeak vao het dijkabestuur waarbij Siooema wederom niemand andera dan zichzelf kon beuadeelen ei dus zgn naan al eerlyk ea braaf man niet verspeelde alleenlyk andere harten teveel naar eigen trouw hirt rekenende ATJKH De mailbladen bevestigen het bericht dat de straffen van een jaar gevangenis en vervallen erktariug van den mtlitiiren stand opf eleed aan de Ie luitenante H G T Bo ch en E G E Lotje by wyxe van gratie door den Gouverneur G n raal zyn verasglerd ia een geldboete van f 250 ieder Voort 4 zti ten ziJ overeenkomstig de bepalingen g trokk n worden voor een lUad van onderzoekt die zal besIitSdO diutrent hun behoud bji het leider Deze atrafwyzigmg Mnet ook de goedkeoring hebben weggedragen van den legercommandant Bet Bat Nwbl brengt voor dit beüloït hulde aan den Gouverneur Genernul Wel had men niet audere verwacht van iemand met zoo brte la opMittiug van xuhen zulk een roininn blik p algemeene toeatanden aooveel vaderlandatlefde eo energie Maar toch toen vernnmen werd dat de adtiezen zoowel van den legercommandant als van bet Hoog Militair Gerfchtahof ongunstig waren iloeg menig en wien deze zsak rnltig ter harte ging de twyfel om het hart en deze uitkom t in voor hen ook al zijn demensehnL die het reohtatreeka aangaat han pxrsooulgk onb kxiid een ware verademing Zonder cntiek op de aenteiitie van bet fli og Militair Gerechtabof immers by wyze van gratie bentt da Gouverneui Geoeraal gebruik makenila van zgn rerbt tot coumuiiati van atraf die sententie vernietigd door de opgeleifdn atraf te veranderen io een geldboete van f 250 Dit beeft óók nog bet voordM dat de te benoemen Raad van onderzoea geeuld wordt voor een zuiver vraagNtok nt of de ofQcieren BoMch eo Lutje door deu aard van het feit waarvoor zy met die geldboete zgn gestraft niet meer geatht worden in het leger te kun oen doi r dteneo Met de door d trefcom raunatie vernietigde se te iie behoeven zy zicb evenmin bezig te houden uls met vry praak door den kry sraad i Het B N zo hoe ook de he li sing van den Raad vhd Onderzoek uitvalt ben gaarne in een ambtelyken werkkring ien verplaatst niet om hun eigen penonen maar om aunereu en hetgeen bun van anderen in den loop ari tyd zou kunnen overkomen Iu eeo leger kan zoo iets dunkt mg niet bestaan Aan de r geerin telegrammen uit KotaRadja in hek volgende ootleeud De stoomaloep der marine werd na en dan aan de linkeroever der Daja rivier bei cboten waardoor o 26 Febraari jl de Europeescbematroos der 2e kl Dekker niet lereosgeraarlykgewond werd Op weg van Lam Noh naar Maroeë gernakte de kolonne in Daja op 28 Februari bg Pautei Tjermin in gevecht met eene bende onder panglima Karim beodehoofd van toekoe Oemar Hierby werd de ofBcier vin gezondheid der Ie klasse A J Salm licht gewoud wat hem evenwel niet belet dien t te doét tbrwyl kW 1 eve QsgevaarIjjk gewond werden twee Amboineesche fnseliefs Later by Soogo werd de vgaod oogmaals ontmoet In beide ontmoetingen bekv am de vijand twee geaneuvelden zoomede een gewonde en liet hij een Beaamontgeweer in onze banden aébter Den 26n Febrliari werden vier brigades maréchauBiée te GleiSog elegerd Omtrent de expeditie naar de Pedir vallei deelt de Ja ahode mede dat het door den chef van deij staf ontworpen lan nog in advjeaais bg dsn goavernenr g neraal Kolonel van Vliet zoo voorgesteld hebben met twee batsijons nit te rukken vbu Segli en met twee andere van Selimoen de Vfl moekima Pedir doorkrui eo om raoreelen indruk te maken ip de pitrtij van verzet en dan weder kalm tarag ta trekken de tocht loo ïq vaarlisn dagen olbracht knnnea worden en geeO ta h offe etsehen aan de schatkist steÜAD tereos is daa bg rekening gehouden met da omstandigheid dat bet toch niet zal aangain veel tro ppn af te aonderen om de Pedir vallei voortdurend brset te houden De plannen van kolonel van Bestsz reiken terder Oeze zou met 4 bataljons iofanterie waaronder bat 2e reserve van Weltevreden en het tweede van Magelang een batterij berggeeohat van Batoe Djadjar co het 5e veldeikadroD van Weltevredwo welke troepeneaacht door hem lelf zon worden aangevoerd van Segli uit geheel Pedir en Gjghen wi len doorkruifen tot Kemala Delara toe Voor deze expeditie wordeo drie maanden noodig geacht Io ieder geval nordt de tocht niet ondernomen vóór het l ei in van Joh STADSNIEUWS GOUDA 7 April I8i 8 Oivterenmiddatt had ter boo le van beteohietterreiu een voorval plaats dat ernstige gevolgeu had kunnen hebben De heer T slbiei woonachtig kwam per fiets met een anelh id die wy op ± 25 K Nf schatten aanryden in dn richting van Moordrecht hy beteed een racekarretje met boog zadel eu lr gen stuurstang I rdo r diep voorovergebogen litteed Itemsrktn bg te laat e U baudwtgen die onverwacht oit een zgatraat te voorsrhyn kwam Afxpringeo of u twyken was onmotfetyk de beer T H A echter kalm en wendde met een am lie beweging zgwaarta in de hoop met uitgeNtrékte arm deurpost te kunneu grypeu eu zoo tot atiNtand te komen dit taatnia gelokte eu de fietoryder kwam oogfdeerd op de voeten terecht dorh door de feweldige botsing was de voorvork van bet rgwiel geheel vernield Fietsrgdera wacn toch voorzichtig 1 Gisteren werd onderhands aanbesteed het verbouwen van een perceel in di Noadgodste onder directie van den heer H J Nederhorat Jr en voor rekening van den heer M Joiikbeid Aannemer daarvan is geworden de heerP O Uoozendoat Eenige alagersgezellen waren dezer daffen gezamenlyk iu een Koffiebnis na hun vertrek werd een horloge vermist De politie hiervan in kennis gesteld hud spoedig het vermiste en den ader opgespoord HedeB morgen werd aaubeef ed het eenjarig ondi rhoud van d kazeroegeboawen ia HchonuIiovhd IngeMchrevn werd doer P Hlnnken te Bergambacht nor f 2150 J Klip te Scti nhovon f 20i 5 A van Dam te Hcbofinhn eii f 2078 Mouter t 8 h H nhov t l202Leu H J Nmlerborat te Gouda vooraf 11XJ5 Aan laatstgenoem leo beer ia bet werk gegund Heden mo eu werd sanbeateed brt esnjarig oodrrbnud van de kazerneif bouwen alhifr Inirekumen weren 1 1 iljf tten ah van C H Wildenbura te Gond v mr f 3740 H W lioolt te H trHrht f 3039 W U khovea te Gouda f M K W den loe l te StolwiikHrslui 3HX W vau der L k te Rnnnwijk f 3307 U Amen te Gouda f 33G9 C 1 Koot te Go da f 3220 P M R oïondaal t Gouda f 1218 i V W Oeesini te Gui da f 3195 J IL de Wilde te Gouda f Hll 3 en ï J Nedehortt ta Guoda f 31GB aau wieu bet werh U gegund Da 2 liiit J Jungel ng van h t 4e reg vaat art is voor 15 riaanden gedetacheerd b de oonatfuctie werkplaat D te Dulft De kapitein A L Boonacker van het 4ereg inf te Leiden ia benoemd tot lid dercommis ie tot afneming vs het j elatinj aexamen voor de Kon Militaire Academie teBreda Door de rechtbank te Rotterdam ia giateren bet faillissement uitgesproken van Abraham de Jong schoenmaker U Lekkeikerk Rechter commiaitariamr S Gratama curator mr P A Greop advocaat en procureur te Scbpouhoreo Bodegaatën Voor de Inhnldigiusfeeataq beeft zicb alhier eene commisbi gevormd bestaande uit 30 leden waaruit bet volgende4 beatuur is gekozen voorzitter de heer Le Couttre secretaris de heer Van GbeBcl Grothe eu penoingiiteeater de heer Van Andel PoLSBKORK Bedankt voor het beroep bg de Ned Hervormde Kerk c a door ds H A Heijer te Liendeo VBRSCHEIDENHEIDa V Volgens de Belt iscbe lodépendance begint aan het Russische bof meer en meer een veel geseltiger toon te beerscheu een heet andere dan vroeger Wgien esaar Alexander III hield aelfa hl intieoieo kring tfooit op de bear eher te tga maar agn aoon Nicolass II leeft wet igo echt g noote ala met een oed kameraad Het katzerlyk ecbtpmir preekten ahersi ongedwo g n met elkaoder Man tiet den Keizer en de Kriienn dikwyla lacbnd ea blykbaar pret hebbend in hun rgtnig iittts veel vrootgker om te zien dan Alexander III toen hy aftreed De Csaar ontvanitt de ministers nog laat in den avond ata bet nooilig is en by aalk een late andiSntie vinden sy altgd den Keizer in geielschap vao agn vroaw De Keiaerin zit gewooulyk bü het Khryfbereaa van den Ciaar bezig meteen ot anderhandwerkje Zoodra een mioiiter bioneokoat staat zjj op on heen te ks usar raee talzegt da Caaar dan Gg zyt bier niet teveel V Het sobijnen kleinigheden maar waar tOft danige 9m te constataeren valt dringt daar van Doodzaktlykerwgte ook eldera het eeo en ander door Sornhnre Ko tianofa tyn er lang g oo ueir wt oai meer opgewektere niet met vreugde hu i ero tine hearscherataak over bet groote Rgk te u n vervul eu De CbioeeachB ko ooixten op hst eiland Sn malra pl en elkaar op aonderlinge en l ld zama wgze te begroi t B Ontmoeten iij elkander na ongeveer een anand dao reiken ag elkaar niet de baad maar teder vat met de Ituk6 r igu eigen leebterband en Kbudt die enige seconden lang en krachtig Het is io Japan de gewoonte dat d werklieden op hou pet ea rug den naMon dregeu van boQ patroona eo het anbacbt dat zy uitvoeren Geortie Gould de Amerikaanecbe milliouair liet eeoiKen tgd geleden in aün veatibale een gnndeo trap aanbrengen Dit prikkelde de eigenliefde nn een anderen Amenkaanacbeo pintocraat den commodore Gerrv Dete heeft tlians in ayu paleu te New Vork een trap laten maken dia uinachien niet zoo koxthaar ia doch in baar leor enig genoemd kan wori an ïedurende een rei door Ita ifi kocht de he r Garry een uonDmeoiael h ok marmer vimr de aom vau f l25 0t 0 di t hji m weerwil van de enorme trau p rtk tHu naar Amerika teracheeptB T New York werd het toevertrouwd aan bekwame bt eldhoowars die er een Iff heel trap van moakten een nmjastaeuze trap uit één etuk r i rd met decoratieve motlMven aan den oet waarvan twee uermeren krgg lieden meer ditu levens root liegen die eicc tiiii be toortaen oMibr o f iteken De leuning vBu deze vor t l ke trap i van floud Kike trede VB dit k n ttvark wortt gescliat opeen waarde van f 7000 Voor vernuttign deakbeeMen moet men torh maar in Amerika tyn Zelfa np in euiuur ge bied zyn ze oua de haao etyk bl kt uit de niivoier waaiop Aiu rikaarKhH ingtaieuri aicb laton te helpen na een i rand die outitoiid tydeiiH bet horten van d n gruuteo tunnel ouder de lliidsunnvier hg NewYork De tinn t waa el een heel eind onder de rivier geftirdt r l en m n werkte er In aaineot pfrete lucht toen een werkman die mat e n knara uaar een l k wilde zoekro bg un f hik b t bontwerk d r a ellMig Mi aannUk Allen liicht t n men itjout d iuiiuel pf ninK af en li t da K ng vol walf r loopen oin den brand 1 blu cbeD To n werd bet tvnt r er eer uitgcponipt eii men wilde den tunnel weer met i aamgeparste lucht vollen om bet wirk te koooen hervatten Maar tevei eefi de brand bad een paar gatan veroorzaakt io da hout n zoldering van dea tunnel waardoor de lucht ontsnapte en waa gevaariyk om den arbeid Wf er tn beginnen Toen kwamen de Amerikanen op een even chittereod ala eenvoodig deui beeld Zy vingen een twaalftal gruote ratten uit da dokken van Newjurk waar die dieren de grootti van een kat bereiken we zgn in Amerika Aan dea staart bonden zj een grooten dot werk grooter dan bet liehaan van de rai Toen werden do dieren door de too tklep voor desameegeperale locbt io den tnnoel loagelaten De ratten liepen aatourluk eerat verüehrikt maar ontdekto apoedig de gaten iu de uldering die bun een kaus op ontsnappen uil de onaangename omgeving acbenen te bieden n sn l raogeIi k kropea ze er ia maai t spreekt van zelf dat ze vastliepen door de prop weik die aan de staarten hing en die Yy io bon anQSt om los te komen muurvast io de gateu trokken Men kon toen io dan tnooal de schade definitief herstellen en bet werk ging spoedig weer zyn gewonen gang Een av9otaur dat leelyk had asBen eindigen is onlangs eeo Fraoecheirpoatbode in het depaitement Uoog Aipen overkomen De man werd onderweg op een met ao eov bedekten weg welke door eeo eenzame bergw streek voerde hg Saint Etienoe en De otaj doo twee geweldige arenden Aaagevalleo waarbgf sich spoedig oog eeo tweede paar voegde Het we fl Ma tegd op laveo eo dood dieo 0