Goudsche Courant, zaterdag 9 april 1898

No 7551 Zaterdag 9 April J898 37sle Jaargang fiOUDSCHE OüMfT Nieuws en Advertentieblad v ar Gouda en Omstreken Telefoon H M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentjën tol 1 uur des midd Telefoon Ho M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van 21on en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommera VIJF CENTEN H D VERMEULEU voorheen CRANS Co gtF Het orftaan ToordrankbeBtrijdini SLUIT SCHIEDAM vermBldt hei Tolgende in hnir Fobruari iminmer 189 Sa 8 Onderzoek naar dranken Hot HoofJbettuur der Ned Ver hoeft bij tlo hoeren Boi dinoh en V4N liBE llFiDE te Jm tfrdam Ao dratikcn rm ÓBv heer II D Vkrmkulen lo t JJaffe die hg ook in tUt bind aanbeveelt doon onderEoeken Uet reiiultaat WBs lat er hoogstens sporen van a oohol in kon urorden aangetooud zoodat ze niet lot do alooUolisohe dranken i erfkend kunnen worden Ofengons werden teenerlei sohadelyko bestanddeeteo fan wsjlken aard ook aangeiroIf Tn Ilooftlagcnt Firma DAM Kleiweg lOiida Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben praclxtigr n et i3 i g ericla t HEËRËKHUIS met TON staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met eire Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met aclitfr een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien vin Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 2 FAILLISSEMENT I Verhoop l e ieden Fabrleksprljzeu r I Coiidiliëii Vliegend Contant 11 I Alles moet In zeer horten lijd weg zijn UI II J F tlEKIHAli ZI de wcliswur brtcbtig gitbouwdt doch lïecBt ii met ego kooppelatok gewapende mao met de terke rooffO i li te Tpereq had ocopboodelijk rDHchtea de koloHele Tl D eU bem om bet boofd lehoten de Treeeetyke sDRfeli en klknweo op Kgn dencbt toe Eerst na Terloop TftD e Q kwartier sagen de roofd eren zicb door de geduobte Stokilagen rao dun aenge alleae gedwongen hem loi te Itteo Va r rscbrikkelijke opwinding f n de groote JBipaoning md deren kamp hebben den man op t ziekbed geworpen Jy ii ecbt r buiten geralar en beeft aeo omitaadig rerhaal van bet Toorrel konoen dosn UECHTZAKBN Heden etend Toor de arrondiuenien te rechtbank te Rotterdam terecht h T 22 jaar oud handelsreiziger ran beroep woonachtig te Amsterdam waar bg in dienet te ran bet adrainifltratie kantoor voor premieloteu van de firma UBode ea Co T is ale zoodanig belast met het rerkoopen van premieloten en rerroegde zich by een groentenkoopman J vHollaar i i de Rabensstraat te Oud Kralingea tegen wien T zeide dat hg wist dat Hollaar een premielot had Tan Bomhof en Co Dit was werkelgk het geTal en Hollaar vertoonde aan T het lot dat het nummer 614 droeg Op dat nummer ii een prgs van f 100 geTallen vertelde T aan Hoflaar welke prgs gg in 4 termgnen in ontvaagst Irnnt nemen wanneer UoUaar een bewgsstuk kocht dat f 7 50 koet Holt ar en zgne familie uitermate verheugdover het buiteukansie hun ten deel gevallen haastten zich de f 7 bO kan T te voldoen engingen reeds bg voorbaat groote verteringenmaken De uitbetaling der getrokken prgs zooalfi T beweerde dat gevallen was op no 814 bleef achterwege waarop Hollaar zich tot de politie wendde Qet Slaüter was door T op dezelfde manier bewerltt daar deelde hg mede dat een prgs Tan f 8 was gevallen op een lot no 217 dat in bezit woa van get Blagter Door dezen getuige werd eveneens f 7 10 aan T betaald en daarvan werd een bew s verstrekt aan Slugter Ook bg dat alachtotlor van T wacht men nog t cds op de toegel ende prgi Uet O M de volledige bekentenis van beklaagde in aanmerking nemende en de groote nonchalance waarmede de getuigen zicb door T tieten diets maken eischte 6 maanden gevangenisstraf wegens oplichting De verdediger mr Job van Raalte acht op grond van medische rapporten bekl niet geheel normaal ontwikkeld en zgn nhysiek gestel te wenschen overlaat De verdeuiger vroeg de 4 maanden die bekl reedi in preventieve hechtenis doorbracht als strai te doen gelden en bekl de vrgheid weer te geven De Amsterdamsoha recblbatik veroordeelde Latie bescbol i d vtn branditicbting in zgu luikaibakkerg Tweede Laurierdwarsstrast tot 5 jaren getaogeniistraf pmmmÊÊmmmmmmmammm imÊÊÊmmmÊmÊmÊmmmm imÊmm MAR TBBRlCHTfiM Gouda 7 April 1898 UrsDSD vcrkeorden in oen willige stemming en ruimde het aaugevoerde tot hooger prison vlug op Tarwe Jarige Zeeuws 8 70 h 9 Nieuwe dito i Mindorodito f N6 ü 8 61 Af llkende ƒ 7 7li ik 8 Poldef 8 10 k 8 80 Z Rdggej ft ïïik B eO Polder fi i iH builenlBDdtohe per 70 kilogram S i f 5 80 Oorati Wtulor ƒ 4 40 k 4 B0 Zomer 4 Ï0 jb ƒ 4 80 Chevallier 6 60 k 6 60 Havori per heet 8 50 k 3 75 per 100 kilo 7 7B i ƒ S Sfi UenpepzAsd Inlandaoh 7 60 k 7 76 Buiteuiandsohe 6 50 k f 5 76 Kanariesaad 6 60 I 7 60 KarwmEsad ƒ per 80 Kilo Koolaaad olouw jl Erwten Kookerwten 7 7 60 Niot kokende ƒ 0 15 k 6 5 Buitenlandtohe foerorwleii per 80 Kïloi ƒ 6 ƒ fl lO Boouen Bruire booneo ƒ 8 96 k f U 60 Witte booüon f k f Duivenboouen 7 10 ï 7 8B PaardeDbooDBD ƒ 6 60 6 90 Maia per 100 Ki Bonte Araorilcaanaohe 4 90 k 6 10 Cinqusaltne 6 76 k f 6 FoiamaQ B ÏO k ƒ 5 80 Inlaudsoho meating ƒ ii Vkbmarict Melkvee goede aanroer handel en prÜBoii vry wet Vette vartcena red aanvoer handel matig 19 i SI ot per batf KG Biggen voor Engeland redal isaToer handel matig 18 k 10 ot per half KO Magere biggou goede aanvoer bandol matig 1 ii 1 45 per week Vette sobapon weinig aanvoer handel vrg wol 10 k ƒ 80 Zuig Lammeren aanver handel k Kuohtere kalveren veel aanvoer handel redelijk 4 ii 6 Fokkatvefen I i 3 Graakalvereu aanvoer hand l Aangevoerd 85 partyen kaai Handel v gwel Ie eual ƒ 88 a ƒ 14 Se qnaJ 19 i SI Zwaardere lu prija Noord Uollandache 98 ik Boter gofldfl aanvoer handel matig Gopbötor 0 8B ik 1 05 Weiboter O 80 ü WM p Kilo Burgerlijke Stand QEBORËN 4 April Heinrich Hermann ouders H Krimperfort en T J M Bosboom 5 Theodora ouders M van Heese en C P Jongerbeld Bernard Theodoor ondera J LegeUMrt en O Pett rs Abrafaan lacobus oude p Bruflsé en K J SSo Ggsbert Maria Antouia ftideni J ran Leeawaa en P J Nieawanbagzen Pifcter ooders P Blok en A Kraagenbrink 6 Mana Johanna ouders J Koemana en M J Boot 7 Johannes Theodoras Martinns ouders M H I eerscholten en J Merlin Johanna Maria ouders W Oründer en J Uazebroek Arie ouders W Loef en P Goor OVEBLEDKN 5 April T H Breederland 3d C M Fannevia wed C Leeflang 64 j ÜBHCWü O April D de Jong en 8 ter Beek 8 Bakki r en A C Oskam J van der Laak en B Blok ALDOOR vindt men de ruimste en schoonste Sorteering LINNENGOED Dsmes en Heeren OLACÉen STüFUANDSCHOENEN b L van OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73a OOUDA Vetephoon IVo 31 Beurs van A mslivrdam ilotkre 877 6 APlül Vrkrs Seubiund Ort Ni i W S Jl 7Vu dito lito dito 8 l 9 ilito iliio ilito 3 u H moi Ooi fJi u il 1881 88 4 IIUV Iliu lolchr JTiii 1882 81 8 88Vi OoaTEXK Olil in pspirr 1888 8 Ut 8 V 18 68 dit in zil or 1888 i 85 PoliTUoiL 0 1 mot coupon 3 dito lictft 3 IS Vii RlnUNB Old Hinnonl 18 4 i 64 dito raon 1880 4 US dito bil Jlolhi 188 4 DS dito lig Hope 189V 9 4 98 ditoiDnoud lecii 1883 8 103 dito dito dito 1884 B l 4 SplNJB l orp t cliulJ18BI 4 64 TuRllElj Oopr Jon looo 18K0 4 88 iite lecnintc sorie I i Geo lo niuf lorie C SB Zuiu Ara Rip v old I8ui 5 102 Mmlco Olil Unit 8 h 18D0 O K8 36 Vbnezuel Old 4onljep 1881 85 Am ti j 4ji OldiKiit en 1895 3 100 lloTlEiiiii 8trd li en 18 4 3 B3 l Nbu N Afr lUiidelsï nd 66 Arendsb Tab Mij Cartifioaten 650 Dali Mfut ohappi dito 468 Am Hypolheoitb psotibr 4 100 Oult ilt der VoralBol sand 47 lOr HypolliBBiib pandbr 3 100 Nederlandsrbo bank aand iOi Ned H andölmaatMih dito 1437 N W k l ao Hyp h pjndbr B t Kott Hypothoekb pandbr 8 lOl rir Hypjthookb dito 8 101 OuTlN Uoüt Hcng bank aaod 1 9 Buil Hypulbockbank pandb 4 97 AHBUKi Kqut bypoth pandb 5 80 Maiw L 1 Pr Lieu oorl 6 30 NlD Holl IJ Spo MÜ Hg tot Kipl r St Spw aanil 113 Ked nd Spoorwegm aand BOB Ned Zuid Afr 8pm aand 6 lil dito dito dito 1891 dito B 100 lTAUllSpoorwl l887 8 AEoW S BB l B9 Zuid ltal Hpirniy A H obl 8 BB FoLIN Wanohau Weeiien sand 4 153 RlUL Or Ru i Spw Mij obl 4 96 Ilaltiarbe dito aand Failowa dito aand B 7B Iwang Domlir dito aand tt 101 Knrrt Ch Aioic Sp kaf obl 4 108 dito dito oblig 4 AntHHA Cent l ao Sp Mg obl 6 18 Ohio k tJortli W pr 0 t aand dito dito W n St l eter obl 7 18 Denverk ttio Or 9pm eert v s U IIÜDoi Central obl in goud 4 108 IiOui T kSa hTilleOert v aaud 49 Meiioo N Spot Mlj Ie bvp o 6 104 tiita Kaniiv r 4pot pref aand 11 N Tork Ontaiiok Weat aand IB dito Penn Obio oblig 8 49 Tl 189 i 7i 108 lOlV 101 180 186 84V Oregon Calif Ie hyp in goud 5 JB St Paul Minn k Mapit obl 7 Va Pae Hoofl io oblig 8 dito dito I iuo Col Itthyp O B Oan da Can South Cert r aand VlH O Hallw kNs lab d e üAtDBterd Omnibus My aand Rotterd TramwegMasta aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Eottordam aan S BlLQia Stad Antwerpen 18h7 8 Stad Brussel 1888 8 HoNQ Tboi Kegullr t eaetlaoh 4 OoaTRKt Staataleening 1880 5 K K Oost B Cr 1880 3 SplKJt Stad Madrid 3 1888 SIGAEEIT uit het bij N l Ver Bes Hvp Spnbl eert ADVERTENTIEN ONZICHTBARE HEEBEN en DAMKS PRÜIKEN TOPETS SCHEIDINGEN en Tcrdere IIAARWEUKEN munten uit door 80LIËDE AFWERKING bjj e p m mmmmi Coiffeur Elelwey Gouda Bjj voldoende deelname i Mej E LAMMERTSiakBUEBEN gedipl Zaugonderwjjzeraa te 2olterdam Toorneraena hier ter atede op te rtekteu een VOO a Solozang en Einderzangklassen meth Catfï van Re i B8 FrotpeetUÊ op aanvrage Stationiweg 44 Rotterdam Inteekenlijit bg de Heeren J va BENTÜM ZOON Markt alhier J VE RGEER G OUDA Levert KOPLATÏEN ARCHITRAVEN en LIJSTE Nfolgens op te geven profiel s a Het zagen va i TOOGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hont j D J van Yelzen I DUBBELE BDURT B 10 Ontvangen de nienwste STOFFEN DB ie de eoorOeeUggte in Wedertané erze isrt fcgen SeRaès ontstaan door ziekte en ougelalvken uitgezonderd tabercniofle Uiteloitend VEEHOUDERS b s AGHNTEN gevraagd DE DIRECTIE A SLEGT NIEIJWEHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot het teceren van beai Zeeuwsch Tarwebrood I i e l r e ï Lange Tiendeweg D 26 a 14 Cenl per Kilo BulteDlandsch Overzicht t De ODieKerheid het K volg vaa de elknoder aipeds tegeoBprekeode berictiteo omttt ot de betrekkiogea tasscheo de Vereeoi de Btateo eii Spaojc btyft uog veortdorpo lo ieder geval lal tydvna bet pHaaohfeeit de vrede oift wordeo verstoord door bet bpaluit vaa Mr Kloley Ct boodscb t i uog oiet te verModeo Peisioiiattscbe berichtea hebben vaadiag weer de overheod aliham die v a Spaaosche zyde koueo Iq een buitengewone vergadering van den ministerraad welke werd gehoudeu om iè beraadslagen over het antwoord op het telegram van den Paaa waarin gevraagd werd welke cöncesaiea Spanje bereid ii te doen bealoten de ministers te antwoorden dat de regeering eenvoudig ratiBceert de vroeger genomen besUssingen welke aan president Mc Kiulej bekend zgn Het geracbt aangaande een waarschuwende nota van de Tereeuigde Staten blgkt ongegrond te zyn Daartegeoüver ataat het volgende bericht nik Waahiiigtoo De gezanten van Groot Britaonië Fraoki k Duitschlaod Ooateorylf Ita ë en Rutland brachten gister een bezoek aan president Mc Kintej op bet Witte Uoin De Briiicbe gezant sir JaHan Paneeforte orerbaDdiffde oaioeDi de mogeudfaeden pen nota waarin eeo beroep wordt gedaan op den president en bet Amerikaaosche volk torwgl de verwachting wordt oitgeiproksn dat de ooderbffudeliugen aliaog Eulleu leiden tot handhaving van den vrede Mc Kittlej antwoordde dat de regeeriog der Yereeniftde Staten den goeden wil erkent die de vriendsehappelgke roededeeling dei mogendheden beeft ingegeven en dat zg in de hoop deelt dat de vrede gehandhaafd z il worden door middel van waarborgen voor het herstel der orde op Cuba De Amerikaansche regeeriog is overtuigd dat de pogingen der Vereenigde Staten om een plicht der menachelgkheid te doen door een eind te maken aan een ondraag Igken toestand door de taogendhedeu AQÜeQ woirden geapprecieerd Ziehier den tekit van een nota in de Tempsc aaroit valt af te leiden dat althans de mogelgkbeid van een hernieuwing van het proces Zola geenizias uitfieatotan ia Da minibter van oorlog heeft het arrest van het Hof van Cansatie vaa den militairen gOQveroeur van Pargt medegedeeld ea hem HARRY SHARPE de agent der geheime politie SowuiH naar het ÉngeUck t8 fUy verlangt dat ik slles goed ten uitvoer zal brenjceB en dat boven op dea bok ia een scherp kouden wiotecaacbt zonder een enkelen ilruppel in mijn ly om mg warm te hoaden dat is meer dan TBB een meDflob gevergd mag worden I Hg keek eos m den wageo ewaliep er toen omheen Dsar d andere zgde er vaa tHsilal riep 1 uit toea zijn ¥ 001 tegen bat flesehje stootte dat Ben r had aeer legd ataof iemand het nit ztjÉ zak bad latea KlÜdeu yWat hebben ws hier riep de horrelvoet uit zieh hukkende om bet op te rspea O seker olie voor de wielen neen dat is bet niet Be kurk werd voorziehtig loiKemaakt eerst even voorzichtig j eroken hetgeen echter eindigde in een lang en gretig opiouiven jtWhiakj riep hg uit Haastig nette hij de flesck aaa ds lippen □ Isnir asihoudead klokjfead getaid werd hoorbaar daaroa eea smakken met de lippen sn een opnieuw herhaald klokken Goddelijk 1 riep hij eindelijk het lotcbje tegen het licht houdend om te zien hoe veel er nog in was Het vu ta weiaig om ta bewaren daoh biiji uitaeooodiud den kryf raad in algemeooe ver gAderii K bgeen te roepen i i ueraat Zurlioden zal in tijn f olie unaihmkplgkheid als hoofd van dc nuUtaife rechtspraak vau Parü be ïi eu Het is aau hem den datum der bgeenkomat vast te teilen en de leden van dnu raad aamen ts r iepen Het arrest vau het Hof van Casiktie leidt I en Dieawe procedure io Men Iwgrijpt dwt er menige b izoodfrheid t rpg l fn val om bet oieuwe pr cet tn den Wf ttelgkeo wei t t iHiduu bev iligd tegi u alle jundisctie b Awareo Io elk geval tal men den verj itio llterlniin niet laten verHrgkeu Ëu dat i gelooven wy alles wat men van de miÜtaire rechters en baa verautwoordelyke chefa kan verlaugeo ♦ De Sultan die de lucht gekregen heelt an b t ooderlioi g kibb i vau de grout mottendhedeii heeft aan dnze een krasse nota gt zondeo met den ei ch dat de mogeo ihed u ou ten spoedigste zul en zorgen voor IiaI tOKiQll iD an de autonomie op Kreta mpt waarborgen voor de veiligheid frtn de Mosleln op Kreta en da oaacbeodbaarheid van het Turkacbe grond gebied Ten slotte deelt de uota mee dat de Sultan er niet over denkt een vreemd onderdaan wie dan ook als landvoogd aan te nemen Verspreide Berichten Fk ANK RIJK In eeo iutervieuw beVft Zola verklaard dat de uittpraak van het iof van Ca satie hera veel genoegen deed IJy meeot dat er w i een tweede proces zal volgen want het staat vast dat de kfggEraad autoriteileu hun laatatf woord oog met gexegd hebben Komt er een tweede proces zeide Zola dno zullen we een beter figuur maken dan de eerste maal toen 009 allerlei moeilgkt d n io dan weg waren gelegd en ons voor hst Inveren vso onze bewijzen geeneilei t an we d vorleeud Ditmaal zullen we doen wat we kotjum Voorloopig wacht Zola af Mgo gezondheid ia erg geacbokt veikiaarde fajj Ik heb vroe feIgk geleden door de inspaooiug in het laatste proces Ik bea mgn etioit kvg en kan nif t lapen Ik ga nu voor een paar weken nair buiten om op te knappen Ik pioet vo sirekte rust hebben Ik ontraog heel weiuig bezoekers ea allermiosi journaliat n Dnch ik beh een reosachtigen atapel brieven door te werken en dit ia geen licht werk Na gewasgd te hebbeo van de gernchten over zgn beweerde plaonen verklaarde Zola dat hg alleen rust verlaiiKde Is zgn gezond held hersteld dan zal h j zich met zijo plannen en opnieuw ging de üescb ua de lippen en werd niet van den mond genomen vóór de laattte druppel daaruit verdwenen was Nou zal ik die fles iolifen eens aanspanaon ooh ik meen die paarden Under Undarwood mag rondom loopoo I t tCaa me geen lor sohelen La a a t hem dpkrassen bet kan me gee gos geea lor schelen De horfelvoet had een geduchte hoeveelheid bisky nsirr binnen geslageu ea mot sDea wat htj reeds op hlf l geraakte h spoedig in een hopetoo2 i itaat van bedwelmiog Hg WAggelde tegen bet rijtuig aan en trachtte het naar builen te trekken Ka vsle vergrefach Mffingeti gelakte het hem den vagen een klein wei fïje vooruit te krijgen r at gaat allemachtig mooi riep bij van zijo pogingen aitru tfnd eo tegen het wiel leunende ffKou Esl ik er de paanien wel oor kunnen zetten t Kan me gran lor acheleu of Unt rirood opkrast Laat era nSyr gaan I Hq waggelde naar de stallen en kwam spoedig terag met een er zeer vrlkmd uitziend ros Ben sloeg alles van uit zijn ichuilhoek aandachtig gade en had de grootste moeite niet in lachen uit ie barsten Vorrt bonk I riep Carkina iryorrt bonk zeg ik je t Waar is je halster f Heb ja dien ingealikl ouwe knol Én wat voor dec drommel heb je toch boven op je kop zitten hé Je bent een raar soort vsn paard I Wie heeft nu oojt een paard gezisn met horsus op zijn kop Vorrt bonk zeg ik je 1 Hst beest stond sindblijk io het volle lioht en blaak soa koa ta iga I Indieo hst moget k is voor iniighouden Van zgn letterkondigea arbeid spr eude Eeid de schrijver dat d Ui etUn van Paria de laatste bladsgdea wares die hg geschreven had Hg heofi echt r e n arbetna toor een nieuwen roman klaar dif verrooedetgk verbsnd nl houden met zgn voritf werk TeriHloitA m rkte Zola op dnt sgn inzicbt n oflvoratidt rd waren g bleven Ësn aulli n all f t ten van de DrpjItifi zaMk aan dxn dnv komeo en din t mon zihq dat wg ct td aan de zg le van WAnrh id en en r cbl gesiaair bsbbeLi f D outHulling o van de ïSièolet ovor de betrekkingHO sn kolonel Von Srbwartzkoppan mal ntajrinr Ë t rhazy htibheo te Iterlgn diepen indrnk geuinakt ho wel voor de ingewgdeo de brief vnu aen diplomaat geen enkele vorraisinu hee t itebmcht De Ind ÜAnoi verueomt uit goede bron dat de regeering er niet aan denkt de mededaehngen van de Siècle tegen te spreken en ziob zal blgveu be le n tot haar veetbeteekenende Terklarioi dat ziJ m t den veroordswide van het Uuivelseiland in geeoerlei betrekking heelt gestat Te Algiers wordt de toeatsod weer zear dreigend aU ten minste da correspondent vau den Figaro niet orerdrglt D ae meldt da d opwinding vau dehevolkingbaar hoogtepunt bsbü iMirnkt ca de i ttatie t and Jodauseifs in bet hinnHulaod steun vindt Opeulgke on losten zgn tot dusver nog oiet voorgnkomen omdat de fsrailieten zich rustig houden en oiet antwoorden op de uitiagiog n van hnn vgaaden maar indien een huuoar sicb Uat verleiden tot een onvoorzichtge daad zgo de geaijgen o iet te overzien pi ait geen gelsgeoheid voorbggaan oni da Joden te uishsudeleD MTerkliadea worden gestagen oods vrouwen vko israëlieti rhe nstijnaliteit hebben de schandeltjliite a vo dagen te verduren en men heeft zelfs oiet kunnen Dsla eu om de deelnemers aan een Joodaci e brailoft met slyk te werpen DuiTaCHI ANO B i den rampZAligen koning Olto van Beieren ia nierbloedigg geconstateerd maar zgo geest is toeataud is van dien aarJ dat aan nader onderzoek niet te denken valt Onder de geschenken dia aan prins yon Biimarck de vorige weeV vrgdag op tgo Bviea verjaardag gezonden werden ia ook een rgwiel De Hamb Nacbr c waarin do grgze oud kanoelier f o dank aan al eo betnigt die Eulk een beeat iich over letajte verwonderen dan was het stellig een zeer verbaasde uitdrukking dio in do goodige oogen zichtbaar was Ëonige oogenbtikken stond Carkina de koe onzeker aan te staren Hij besefte dat er iets niét in den haak was maar waar aehoot de fout ieen mensoh in Caikins poiitie it genegen om toe te geven dat bij niet recht helder ia ifDat is het werk ran Underwood hg heeft hojé t op den kop van het paard gezet t riep liynydig uit w Hg pakte eon der horens beet en bsgon er faefttg aan to sobudden hetgeen de koe nidt aanstond Zg draaide z oh ten minate eensklaps om en wierp hem met een ngdigen stoot zoo lang als hg wai op den grond Vervl I schreeuwde Carkina weer op de been krabbolfind on zijn aanvalstor aanstarende T6eo begon hij echter 1 beseffen dat hot in hot geheel geen paard was en tocb schreef hij die gedaantovorwisBo ing aan den ouder toe Ik wil geen rijtdig rijden met koeien in plaats uu paarden er voor noch voor Underwood noch mox emand ter wereld en zij mogen rond rond rondom loopen bet kan me geen geen geen lor schelen Thans dacht Ben dat het tijd waa eena uit zija sohiiilhoek te voorsebijn te komen Carkins werd steeds bulploozer en hij daoht het na het juiste oogeublik eens een handje ts helpen Hij kwam doed op zijn gemak aanslenteren en braaht de koe weor naar haar plaats in den stal terug Wil ik je eepa een bandje hetpen baae vroeg bij den horrelvoet die bem verbaasd aanstaarde om hem gednout h bb n voegt hg dtt bancht dfl opmerking Wg hufien alen dat de oodkauMlier weder het volle gebruik van go Inopontaaen lal krgK n maar of bghettoovar zal breegffti ie voor wielrgdeu te oefeseQ il ulntr efuigtiini twofvlachtig KNaSLAND D mguwerker van M inmonthabire babban zuh by de itakera au dt Hiionddavaltei aa i niliilt nde strekeo aantrt loten H t aantal Kt keri irordt uu op lÜÜ OOUgeerbut Vaodüag zull n patroons mi wrk ledtu te Cardiff ba raadslngan over het looularief OOiTKNRUK no UARUR Ia Znidpigk llongarg en ia geheet ServiÖ tga overstroomiogen Het spuürwegverkeer is h er en daar gestoord iTAua In da tweede hatlt van April van dan 17d D tot den 27 t o a s ui Florence op ego mooist ta zien zgn I an worden in dn thioemaootad dia dan prgkt ia baar Uotakleed feestoo K TK mteêtd ter herdenking van Florence s grooten tgd Hat at dao 500 jaren geleden zgn dat Paolo Toacanalli de ffeteerda vriend van Coaimo de Medici en 350 dat Amerigo Vespucci geboren werd Den beeilyken tgd der lUoaistauoa wi men do n harlewn in leesten in cosieams in spvlsn in TerUohtingaD De êM MIImo i voor wa groot deal fa duisteruia gebold Wegens eea ge obit ovar de verdeeling van den arSeid bebben d werk lieden van de ga ilabri k het werk gestaakt In de kleine straten an in tal van particuliere wouingea is dientengevolge een licht Da hoofdstraten zgn electriicb verlicht PoRTtiOAI Koningin Amelia van Por ngat is vóór een paar dagen aan eau groot gevaar ontmapt De voor de stierengevechten bextemde stieren worden door de stfaien van Lii aboa naar de Pr 9 doa Xonros gedreven Ken deser dieren wist zioh lo te rakken en reoda in dolle vaart op bet rgtoig der Koningin aani dat iuiot paRaeerde De koetaier legde ds sw ep op de paarden wist behendig aan igitraat ia taalwa en soo ie ontkomen Op de C mpa Grande dreef do stier bon derden voetgangers voor zich uit trad eansildaat onder den voet en doodde twee paarden M t veel moeita werd man het razende diereindelgk maestar HvSLAVi Op di D Sib riechen aponrwag rydt sadeil Wie ben jg was de met eeo dikke tong gedane wedervraag Ik haat Jenks zei Ben Ik denk dat ieraaod de kooien eu paarden onderling van plaats beeft doen rersnderoB Ze hadden ji dat moeten zeggen vdor ze je hier heen stuarlen om in ie ipannvn Laat ik eens zien of ik dat zaakje in ords kan brengen Ue jongsn begaf zicb aan hel werk haalde de paarden uit den stal en witds ze juist voor den wagen spannsn toen zieb naderende voetatappsu lieta vernemnn Zgn hort klopte luid De aankomende kon nisMand anders zijn din UnJerwood nu zoo het dus in enkele oogenhlikken beslist word n of zijn list hem zou gelukken ui dat bij herkend zou worden De gevolgen van dit laaUite waren niet te oversiea XVll I Hoe de gevolgen roo Indien bot helder da was geweest had Ben wellicht zich nog op hot laatste oogenblik teruggetrokken eu de kans van ontdekking niet durven riakeeren want hij was nog niet rAa gerust over zijns vermhmming als bij U werkelijkheid had kunnen zijo Maar zelfs indieo by bad willen vluchten was t er uu toch te laat voor Carkina zat plat op den grond z vgeheeteJiobasm fohndde been en weer zijn oogen stoodaa dof en Toortdureud mompelde hij Iets ooveritaaabsars l a derwood trad binnen en overssg alles aiet ééa oogopslag eerat keek hy Bea soberp san e vervol gens woedende blikken op den horrelvoet te werpen M JTordKi