Goudsche Courant, zaterdag 9 april 1898

AIISTIKOAM ODDA 8 1 10 41 1 81 1 48 4 U 1 1 M 4 ai iM u niMt M Ml Ml f 41 Ml H l Uirecte Spwirwcgverblndlngen met GOUDA WInterdlenst 1897 98 AaD evaogfiD 1 October TUd vao Greenwich OOI Di 18 88 1 84 18 88 18 8 f r 18 41 af 18 88 1 88 4 14 6 10 KOTTÏ D ODDi 10 1 11 88 11 80 18 8 1 44 81 8 1 8 14 7 81 B IO 0 18 0 88 t U 10 11 11 18 7 0 6 10 88 47 10 18 8 81 7 88 8 10 1 11 14 11 08 11 41 T IO 7 48 8 18 00 O II DA DEN HAAS hn da Taakulaan Moerkapelle Zoat rmeer Zegw rd VeorJlMg H T lu 8 S0 18 88 10 14 11 18 18 16 18 88 1 87 8 4J 4 4 8 84 4 11 7 84 1 M W 8 4 10 10 8 11 10 ÏM 7 48 8 48 18 40 1 l f S l 2 2 1 88 8 81 li l mr 8 11 10 11 IIAAG OOUDA Haga 487 807 48 8 11 1 44 10 1111 1111 811 88 1 44 8 40 4 0 4 88 80 18 1 18 1 6 88 10 08 1 41 1 8 1 08 Goad ia i ia a ja o a lo uioüi n d ii ioi ii a u i oa 4 88 a u o 1 4a a sa 10 10 loji V 8 018 08 I a f 1 08 t l H 8 18 8 8 48 84 10 44 U 48 18 48 1 10 l 0 4 1 M8 8 8 SJ 8 04 8 84 0 a8 11 8 11 44 fl14 U 08 ü T I E O H T 0 O D D A inraekt 88 1 46 8 4 1 10 10 18 10 18 11 88 1 8 08 8 66 4 48 88 1 8 Woerd 8 8 8 0 lO aa 11 6 4 1 7 18 üudewater 7 07 14 10 48 4 14 Oooda O l DA VTIIIbBT Unit 80 84 1 88 8J1 01 10 1 10 7 18 00 18 8 i SOti Uew 88 11 14 8 8 8 10 11 88 8 48 8 18 SI 10 1 11 46 18 81 l 8 8 08 01 10 01 10 84 1 18 10 4 7 07 14 10 48 4 14 f 8 88 a a 7 81 8 87 18 1 10 8 11 10 11 11 1 81 8 4 4 87 10 8 07 7 1 8 18 4 lO M 11 10 tr8 a 10 11 10 1 10 10 84 I 8 84 IA 8 43 10 41 i 0 4 4 8 11 11 11 11 A H S T I R D A M 11 10 4 11 UI 8 H 10 11 lU 1141 M begin denr nund om i U dagea ean Deltreio lanschan Peteriborg eo Toinik Dp wagana t B looi ds raia dia 6 atmaleo donrl aar gfriefelgk iogericbt Elka ooopé hrtti 4 plutaan en wordt aleetriscb TerHcbt lo deo treio in een eetwageo eeo badkamer an ook MO gymoaatifkwageo Voor loctitfprrttrKbJDg ii mede goad gezorgd Ma da Ign tot Wladiwoatok garerd U ui rotn aldoa tan de Ooallee in 10 of 11 dagen zeer gemakketgk ao angcioaain naar de Stille Zoidiea kunnen poren Teogarolge van den mialakieo oog worden 31 goavernementen met hongersnood bedreigt BINNENLAND De niioiit r tad waterstaat heeft de dour de BtaRtMpoorwegMHHttrbnppy mgezoadtsD somer dieostregsling goedg keQrd Hare Maie teitea tnUva a dea avood vaa 14 April Daar bel buiteDlaod te rertrekkeD De r ii gait over pBrgsen CaDDes naar Noordalyk lialiS Te FariJH sulleo hare Maji bteiten nige muoa en merk waard igh ede d bexoeken Te Caooea hopen llBte MBJeHtttitflo H K H de hertogin rao Albanj tv ontmoeten Na een o ioolhood in eokele plaati D van Doordeiyk Italië tyo Hare MajesteitaB voornemeDS e en langer verbl le maken io Zwit lerlaod eo ia de eerstylielft van Jaoi in h t Taderlaad terag te k reo H M fallea alsdan het paleii ie Soead belrekken Het gevolg van de reji zat bertaan oit de bofdamci baroDDe e vao Uteranra en gravin T8D Ltmbarg Btiraui generaal graef DumonoeaQ ridder HuyBeeu van Kattendyke kamerheer eo Jhr van der Staal adjndatit Omtrent de deelneming tan Nederland aan de Pirgicbe teDtoonetetling van 1900 kan worden medegedeeld dat do rnimte die aatigevraagd wordt door tenlooDiteUere in er oheidene groepea de roimte die door het FraoKeha tentoonitetlingibeitBor aan de commieiie is toegekend verreweg overtreft Dit is o a het geval voor groep VI Waterboowkunda o middelen vao vervoer en voor gropp XII deeofatieve venifring vao openbare gebouwea D woningaD Het xs daarom neDSchelijk dat y die voornemeDS zgn deel te oemeu zoo ipoedig mogeiyk daarvan opgave doan omdat bioDeokort de termgD tal worden vestgealeld waarna geen inachryviogeD maer axWta worden aaogenomen £ r hebben lioh 264 joDgeoa aangemeld om geplaalit te worden op de hweek cbool voor Zeevaart te Leiden Daarvan zyn er 158 gtieeikaodig afgekeurd D gemeoDteraad van Amatardam gaf ginter met algemeene stemmen aan B en W een erediet van f 250 000 voor Qitbroidiog vaa het teleiooonet Naar men verneemt ia de aitwrrking vanhet plan vao den minister van waterstaat omde bezoldigiogen der comniiezeQ der post ryen n van die der telegraphte te refteleo volgeèseen zeker aantal dienatjaren reeds vry vergevorderd en son een maatregel in dien gee tDinneD niet te lang tydiverloop te gemoetgetien konoeo worden De heer Vf C Royaarda tal met bet nieowo aeiioen niet meer I Gooren tot de Vereeiiigdo Tooneeliaten te Rotterdam Naar aanleiding hiervan ecbryit de N R Ct Wy deelen dit nlede va X groote leedweieo on wy zyn overtuigd dat de tydiDg door tMr vete atadgenooten ontvangeD aal orden met hettelfde Revoel M Oauda 80 Vaonlnekt Hieuwerkerk Oapelle lattenUm 7 M Hm Dii i Rotterdam Oapelle Hieuwerkerk Hoordraoht Selda 8 86 8 4 1 88 C8 7 86 7 88 7 8 7 48 7 88 80 8 88 M8 8 8 0 11 8 1 T 8 88 8 18 8 08 8 11 1 8 8 11 8 MS Waardea 48 Bk akl 08 1 4 X I80UDA 10 1 1 1 S ll UI 8 11 U r Iwtardaa O W Een paar honderd achoawborgbeioekera hebben fi te keuDPD gegeven hoe ty op dezen kaDatenaar tgn gaeUld door op da nMit kieiche wgze zonder ecoig critiek op hel d s a winter wal gegevene te vertorken dat de beer Uoyaarda nog eeos een rol van gewicht mocht rarvnllen in eeo belangryk atok en bet antwoord op bon verioek ia niet bet korte briefje iteweest waarin de benefieteD o tnimtag die 0U1 jaarlgki t geiyk met de tcboonmaak ihaia ia den achoiw jarg wacht als bel teai werd Opgegeven het we eelyke antiroopd ie de mededeeling aan den heer R iyaard geweest dat hg wt t kon biyvfo maar eeo flink dnl van tgn talarie moest verliezen De heer R yeardv die nog Dinsdagavond in den Kaoatkriog bemerken mocht dat hg U Roit rdnm veel waardeeriug vindt dAokterna ernstig over in t aan opde vooratelieQ bem gedaan door eenige leden van het TivoÜ gfr el schap dat waaraebgnlgk verandering aal ondergaan Mi n meldt oit Tiel Indien bet weder droog blgft tal de campagne op de ateenfabriekeo 12 April aanvan Keo n alla voorteekeneo wgren er op dat 18U8 weder e n goed jaar voor de fabrikanten tal tijn De hooge aleenprgzen doen reeds bno invloed op don g Oidprga gpld o Aad een Krondhezilter in den WillemspoldAr iiitnrwaardeo werd voor 5 5 H A I M nf biyft een bod gedaan van t 18 000 maar evenmin als een bod van f 24 000 in koop werd dit aao aard De loooen bedrofgeo verleden jaar in dugwerk 0 75 fl per dag per hoeveelheid geleverde ateeneo f 2 2 20 ÏD verbead met deze lage looqen kwatteo toen vele werkslakiogen voor Door de comraiaaia tot regeliog van het bloemencorao in 1898 van de A N W B ifl aan de toegetreden vereenigiogen ran den A N W B een eironlaire gericht wsaraan de noodige inichry iDgsbilj tleD tyo toegevoegd met vereoek daarop io te vallen in we ke afdeeling men weoncht deel te nemen Slechte diegenen zullen tot h t corao worden toegelaten wier vereieriog of onstoum vooraf door eeno commi i van beoordeeliog daartoe voldoende gfacht wordt Hr t doel dezer beoordeeÜDg ia beo van hel corfo te weren die eene slecht versierde machine beryden of hen die iet voorst lleo dat minder geschikt is voor de mededinging in een dergeigk bloemencorno omdat eeo enkele minder joit gekozen groep eenige onsmnikvo versierde rijwielen den iotas indruk zou vertyinderen De afdeetingen waaria roen kan deelaemeo tgu a clubs gerangschikt naar de proviooie PryKBu voor elke provincie eeo vergold zilveren eea zilvereD en een brnnzeo medaille terwgl een gooden medaille wordt uitgeloofd voor de smiakvolflt vereerde clnh uit cajlei provincieo b Clubs die behalve dat zy verlet d zgo ook ffog in groepen bet een of aoder wenacbenvoor te atelleo Prycen gooden vergold zilveren zilveren en bronten medaille c Kindergroepen uitsloiteDd gerrsrrfeerdvoor kinderen van Bond ledeQ Prgzen Medailles ala boven 1 voor de groe p n die alleen versierd tyn en 2 voor da groepen die bebaUe de versierde rijwielen ook oog iftB vooraiellaD d Afzonderlgke ryders die alloen m tversierde rywielen komen PrytflD Medaillea als boven voor beer en dam afionderlyk Aftonderiyke rydere die geooslomeerd met versierde rywtelen koxen Prgzpn Medailles als hoven 1 voor het fraaist geheet voor eeo heer 2 voor het geeeligat geheel voor een hear Dito vior dames e Gecostomeerde gra peo een cIubB l gten Medailles ala bovrn voor de fraaiste en Toor de geestigste groep ll n 18 18 11 88 11 88 11 48 1 11 81 11 88 10 80 U M 8 40 88 88 10 8 10 88 10 48 10 4 41 10 18 ♦ 10 8 8 84 8 60 08 8 10 1 1 a M 8 8 1 1 De medailles gracieuselgk aangeboden door brt Hoofilciimité voor de iuhaldigiDgsfepsteo worden op ma epfciaal vervaardigden stempel C lagen dm daarna vernietiird 7 l worderi Behalve de prijzen zal oog aan iedereo deelnemer eeo broezen herioneringamedaille worden nit ereikt In de gisteren gebonden vergadering der koffie coltoor mantacbappg cSoember Kerto werd het jaarveralag oitgnbracbt Het reüoltaat was ook hier evenala bg vele ODdernemingen op Java mioder oustig dan verwacht werd door den invloed vao bet droge jaar 1896 wasrdoor een groot aantal jonge boompjes afviel eo de op p m 5000 ptcola geticeerde oogst 3318 opleverd Voor een deel is het ook te w jtea aan de hevige bladziekts die allev overtrof wat de directie in xyn 16 jarig verbigf op Java heeft medef emaakt Op de oeret nelar tjellang sehadetgke rupien werd iverig jacht gemaakt andere ziekten richtten weinig schade aan Naar hier werden verscneept 28194 p cole Io lodie brsoht tie W I bereiding 54 de Maragodjpe 74 g en de in lodië verkochte koffie SO s cent op De atbier verkochte koffies W J B bracht dooreen 43Vto c nt op netto per j kilo Verder werden nog verkocht de peperoogat van 1896 groot 53j picoli tot circa 12 ct per kilo io Holland en die van 1897 K oot 98 picoia tot cirea f 16 per picol in lodië terw Dog circa 42 picoU cobeban in voorraad tgr De inkomsten bedroegen i 172402 0U de nit aven f 144922 02 toodat de winst bedraagt f 27479 99i Na afecbrgting blgft f 23254 83 ter verdeoling over Met toevoegins hieraan van f 745 17 nit de reserve rokeniog kan 3 dividend worden cil ekeerd IJverig blgft do administrateur de heer C V d Berg streven op de uitgaveT zooveel mogfliyk te bezuinigen Verslag balans eo rekening werden goedgekeurd bet dividend op 3 s vastgesteld en tot commissaris berkoz o de beer F Koch Jr De vermaarde achaakspelera E Lasker apeeldeergister te Utrecht 33 partgen tegelijk Uit verachillende plaatsen waren schakers opgekomen oit Hilversum es De strgd begon om 8 our en was eerst om 2 nur in den nacht beslist Lftiker won 30 vao da 33 partyen 2 maakten remise ééo de heer O H B Mogewiod had de eer hem te overwinneo De heeren 8peet nit Breda ei Mat at Utrecht maakte remise üem ng de Berichten onderzoek ingeateld naar de admioivan den gemjeeote onlvanger teFerwerheeft dieoB goeden naam in eere Ben stratie der ad eet herstold Hat foutieve in het register van ontvaagat ia wel niet te verklaren maar dit heeft geeaer lei invloed gehad op de fioaociën van deo ontvRDger Immera alle aanelsgbiljetteD vao het afgloopen di D tjaar 7 yn namens Borg en Wetb opgevraagd en gecontroleerd n daaruit i gebleken dat de kchieren vaa deo hoofdelgkeo OQialag geheel overeen temdeo met de gecontroleerde qoil ntiëo der belaatingachntdigen Uitgezonderd eea om van f 3100 werd io de admini tratie van den gemeeate bntvanger geen tekort ontdekt Het onderzoek ia rog Diet gehee afgeloopfo maar er genoeg om te cooatatoereD dat eer een teveel dan eeo tekort aanwezig if Ëen Amsterdammer deed dezer dagen hg de politie aldaar aangifte dat hy eeo brief had ontvangen v in deo bekenden Bpaanschen schatgraver die thans heette gevangen te zitten te Madrid en de plaats wist aan te wiitflD vaar te Amsterdam een bedrag van 2 000 000 franca zoo zgo begraven De politie waarachowde hem natuorlök tegen dezen beruchteo oplichter gOTTI DAM a l 8 17 4 88 85 08 0 18 8 0 40 B 4S 8 10 4 10 88 4 4 4 80 4 81 8 04 10 1 84 f 01 8 08 8 14 4 8 D BN 9 0 4 0 10 17 10 81 10 48 Voorb Z Z Za M 8 11 AwMkwaat I 0 1M M Woensdagnamiddag brak te Loon op Zand een felle braad ail ten huize van dea he J Lipa In korit a tgl werd bet gebeele per ceel in ascb gelegd Nieiï i gered kannen worden lles is vertakerd leden vao Ëigen Hulp te Nymegon pogingen gedaan tot oprichting eener Door worden coöperatieve botiwvereoniging Dal iemand nog twee overnrootmoedera in leven herft i zeker een zeldzaamheid Te Voorthoizen komt zolk een i eval voor De beide oodjea tellen amen 182 jaren Dezer dagen speelden e niga meifjea hij of in de grot van Loordes io de St Francie oiia erk te Ngategen bg welke gelegenheid een der omvallende b aodeiide kaarsen de kleaderen van bet dochtertje van 8ch aad 12 jaar deed vlam vatten In haar aogvt g de het meisje de kerk nit en de straat op aar zy door voorbygaande vrouwen verd opgeVBDgen die met vereende krachten het vuor bliiscbten Intascbeu had het kind reeds zulke ernstige brandwoijnoo bekomen dat het in het ziekenhuis moest worden opgenomen De ioe tand van het kmd is zeer ernstig De officier vao justitie heeft peraoontyk evn onderzoek ingeateld in de bekende kweatto van Opfeterlaod Daarby moet gebleken zyo dat er V81 fraude fieen sprake ia alles znu aan haodetingen van den cx aecretaria zgn toe te scbrgven Gistermiddag te 1 uur heeft trein 45 U van de H IJ S M oaby bet station IJselmonde bet achtjarig meisjq J Spirnboom overreden dat op de spoorbaan liep te spelen Het kind werd oogeoblikkclyk gedood Haar lykje ia naar de oudt rlyke wooing telJaelmoode overgebracht By een kleinen binnenbrand io de Oroute WitteDburgentraat te Amsterdam ontstaan door het in brand geraken van een pan oiet naa eo terpatityn werdan de moeder weduwe en vier kinderen min of m or ernstig gewond Na door de balodfrcer verbonden te zyo wer dan alleo ndAr het gastbuia vervoerd Te Ai aterdam ia gearreateerd een vreemdeling wiceis npflporioK eo aanboudiuK ter zake van bedifegelyke bankbreuk door bet Knizerlyk Duitsche getnotsehap te Oravenhage waa verzocht Gi stermiddtg is eeo 5jarig kiod al speleoda ia een sloot aan den ychoonenburgfrweg te Rotterdam io het water gevallen en verdronken Het lykji van het kind ia reede opgehaald Nu de lente weer in m Mand zat komen ia hei niet van b laog ontbloot te wyzeo op een vaak miskend doch voor den landbouw zeer nuttig dier Het ia de vleermuis welke uit baar wintertilaap ontwaakt zoodra de warme voorjaarszon beifiot te acbynen Dat de vleermuis leelyk ia en dat zy volgens een nog a eeda beataaode volksmeening Hpek eet eu vooral dan vroowen in bet baar wil vliegen draagt er ftA toe b j dat zg ook nog in onzen tyd yverig wordt vervolgd en gedood Soms ziet men ze by d6 boeren met de vlerken tegen de tchonrdeBr geaj jkerd Wreed en dom te ens Onze iuheemschfl vleermaizen toch in ons land komen niet minder dan zeven soorten voor eten volstrekt geen fpek zelfs dan niet als de honger haar tot tU dringt Proeven ni t gevangen vteernaizeD geaomeo hebbeo dat voldoende bewezen nwicb 10 8 11 18 f a 8 80 8 1 10 04 10 11 10 18 10 16 10 S4 8 7 66 8 01 1 0 8 1 8 18 6 88 11 80 10 0 lO lt 7 88 10 84 1 81 41 4 10 01 10 01 8 17 87 8 84 41 8 47 8 10 84 48 18 8 80 8 1 4 S 4 8 04 Insecten eten zy daarentegen zeer gaarne In de maag van gedoode vlaermnizen heeft men nooit spek gevonden wel echter vete overblgfaelen van insecten Door het verdnlge I van deze scbadalyke dieren ie de vleer moia voor dan land en toinboow boogit nnU tig en in plaats vao vervolgd t worden verdient tg do ruimichoota bescherming Schade richt zg in het geheel niet aao betgeen van een ander nut ig dier den mo niet kao gezegd worden Haar voedsel bettaat altMn oit Legende nacht iosecteo xooals aacbtvlindera d nacbtkevers alsmede uit vliegen en ronggeo Men beeft waargeaomen dat d vroeg vliegende vleermuis in één oor 12 meikevers doodde en dat een laatvlieger dit lelfs deed in de helft vac dien tyd Verder dat een groo oar vleermuis in één uur 60 vlijen ving en dat een enkele vleermois ia één avond een groot gra perk ao n tje en gravaihjea zniverdn Ëeu waarnemer ond in de maag van eeo Bongenaande spekmuisc orerbtyfaelon van 478 vliflders waarouder zeer ecbade gke Io de bosscben verde geo de vleermoizen on iHgIgke hoeveelheden hoatkevers De dwergvleermnis ook een inheem che soort maakt in da hqomgiarden vooral jncbt op de zeer scbadelyke kleine niltjes en motten Kortom a le inheemcbe vleermuizen tijn zeer nuttige die en eu het zou te w u chen zyo dat dit vooral door don boer beter werd b grepen eo hy daardoor zyne vrienden bet r leerde waardeereo stXdsnTeuws GOUDA 8 April 1898 Gisterenavoud weiden in ds Eieavereeniging Burgerplicnt albier tot candidaten voor bet Ldmaatscbap van de Provinciale Staten gesteld de bh A Knogff Hz Mr D N Brouwer en P vaa der Hoog afteedende leden Tot baatuorslid werd gekozen de beer P J Bellaart die deze benoeming aanvaardde Het Algem Nederl Werkliedenverbond afd Gouda bield giatefeu avond op de bovenzaal van het Café Harmonie ef u openbare ver r ering waarin ala spreker optrad de Heer de Klerk te Rotterdam met bet onderwerp Minimam loon en maximale arbeidsdag c Do voorzitter de Heer Roepers opende de vergaderi g met de mededeeling dat het Werkliedenverbond alhier nogmaals de beteekenis van Minimam loon en raaiimale arbeidsdag liet uiteenzetten vooral met het oog op het aanhangige voorstel hieromtrent in den Gemeen teVaad Ëen eerste verzoek aan dit College was verworppn thans ia echter een voorstel gedaan dat eenigszins te gemoet komt De voorz had de H H Raadsleden nitgenoodigd deze vergadering by te wonen doch slechts een drietal had hiervan gebruik gemaakt De Heer de Klerk begon zyn lezing met te wyzen op het merkwaardige jaartal 1808 het jaar waarin onze geliefde Koningin de regeering aanvaarden zal wat door elk rechtgeaard vad rlander met vreugde wordt begroet Het jaar 1898 herinnert ons het jaartal vóór vgftig jaren waarin ook in oaa land aan den drang des tyds werd voldaan en Grondwetsherziening verkregen werd 8pr wees op bet beleid van Willem II die toen terecht zeide t geheel Europa staat in brand laten wg zorgen dat de vlaromen niet naar hier overslaan t Spr brengt hulde aan de manneo die het groote en grooteche werk der Grondwetsherziening hebben ter and genomen en zoo beleidvol hebben voltooid Zal het jaar 1898 ook voor de werklieden hier ter stede een belangryk jaar worden doordat in bestekken van Gemeentewege minimum loon en max arb wordt opgenomen Waren HH BurgeW en Wetb in deze vergadering tegenwoordig zy zouden met het oog op de vele leege plaatsen waarschynlyk constateeren dat de belangstelling dèr werklieden ia deze niet groot is en dat alteen enkele dryvers do invoering willen doorvoeren Bet ia daarom misschien gelukkig dat die heeren niet present zyn want al wordt thans aan het rerzotik der werklieden niet voldaan toch zal de vra zich luide doen herhalen wyl zy een dringende vraag des tyds geworden is getuige de belangstelling die zich hiervoor begint te vertoonen in tydachriften volksveraaderingen en parlement uet aannemen van een maximale arbeidsdag beschouwt spr als een maatregel van beschermiqg van den werkman die slechts een bepaald deel van het etmaal voor den arbeid mag beschikbaar gesteld worden Tegenover de belangen van den werkman moeten natnnrigk ook de belangen van de iDdo8trieëcïeD m V w ook de economische bezwaren geboord worohan Br wordt beweerd dat verhoo ing van prodoctjekosten de concurrentie bemoeilykt Hierbymilet opgemerkt worden dat by korten arbeidstyd beter geproduceerd zal worden dan by langen arbeid inDr en dit komt toch zeker den patroon teil goede De vraag wordt gesteld of de bescherming werkelyk den arbeider ten goiede zal komen en hierbg denkt men er aao hoe de werkman zyij meerderen rrgen tyd besteden aal Men vreest dat bet kroegbezoek zal toenemen de werkman moet lang beziggehouden worden dan verlangt by naar huis peaaimisten voegen hier nog hy ala de werkman zyn rrgen tyd tot zgn ontwikkeling gaat besteden zal hg mogelyk nog meer redanen tot ontevredenheid vinden en zich minder gelnkkig gevoelen Hierop knnaen wg antwoordea dat de ondervinding juist het tegendeel bewyst groote kroegbazen verldaren zich tegen verRorting van den arbeidstyd de macht van vorst Alkohol vermindert bg overmatigen arbeidsduur komt de werkman in een eltendigen toestand bg verlangt naar een roes terwgl hy fnach en opgewekt den prikkel van den drank niet bekoelt of verlangt Het argnment dat door bet opnemen van minimum loon eu max arh in bestekken inbreuk gemaakt wordt op de persooolyke vryheid van den aannemer boudt geen steek Evengoed als betreflende het matenaai bepalingen opgenomen worden die in het belang der tienieente zgn evengoed moet deze voor de belangen der werklieden waken vooral waar men zint dat aannemers vaak hun lage inschryving 8om verhalen op het loon der werklieden By vermindering van werktyd moet men natuurlyk komen tot een minimumtoonatan daard Door hen die zich moeten verklaren vuur of tegen minim toon en max arb hoort men vaak zeggen wy hebben nog zoo wetaig goeds van de invoering van dien maatregel gezien Hier wyat spr echter op het voorbeeld van Amsterdam Toen in 1894 in den Gemeenteraad aldaar het voorstel tot invoering van bovengenoemden maatregel werd ingediend verklaarde de betr Cnypers dat hy reeds proeven genomen had met een arl eidadag van elf uren die goede resultaten hadden opgeleverd De methode van dubbele inschryvmg waarby de bepalingen van minim loon en max arb al of niet waren in acht genomen toonen over het geheel een zeer klein verschil aan De heer Rol directeur rener fabriek te Dordrecht heeft den arbeidstyd zgner werklieden veikort en verklaart er ich wel by te bevinden de arbeidera werken geregeld zy denken niet meer aan Maandagbouden in minder arbeidstyd wordt hetzelfde gepruduceerd ala vroeger Verschillende fabrikanten hebben de vragen betreffend hun oordeel omtrent miuim loon en max arb ganstig beantwoord Waarlyk zoo gaat de heer de Klerk voort er ia in deze zaak Hcht genoeg wy behoeven toch niet te wachten tot het laatste vroord in deze zaak gesproken is Daarom apoort hy de üameenteraadsleden van Gouda dringend aan een proef te nemen met de invoering van dezen maatregel de uitkomst kan en zal niet tegenTallen Ten slotte spoort de heer de Klerk den Voorzitter aan te volharden met het verzoek dat tot den liaad gericht ia de aanhouder wint en deuitkomst de praktyk zal de proef kronen Aan het debat werd deelgenomen door den Heer C J C floogendgk deze apprecieerde de goede bedoelingen van deo Heer de Klerk dien hg als een waar en warm vriend van den werkman beschouwt Toch is bg in deze beslist zyn tege stander Het voorbeeld van Amsterdam bevalt hem niet Daar wordt de arbeid zoodanig fjeraglementeerd dat den patroon geheel aan banden wordt gelegd De verhouding tusschen werkman en patroon lydt hieronder Waar patroone hun lage inachrgvingssom op het loon der werklieden verhalen wilden meent tipr dat dit niet ongestraft gebleven is De maatregel van den Heer Rol werd toegepast bg stukwerk en dit vindt Hpr zeer verkieslgk De Heer Hoogendgk vreest dat bg invoering van minim loon eu maxarb de energie van den werkman zal verminderen en ten slotte znllen armenzorg en bedeeling ruimschoots werk krygen De Beer de Klerk diende van repliek hy hoopte nog den Heer Hoogeodgk te bekeeren en i eachouwde diens oppositie als niet gemeend De Heer Hoogendyk bleef echter tegenstander De Voorz bracht den Heer de Klerk dank voor zyn daïdelyke lezing den Heer Hoogendyk voor zyn debat en de H H Raadsleden voor de betoonde belangstelling Bg de Nederland fiche competitie voor Voetbsi waarin de QoaHsLbe Club mpdedoog inA d C korot deze achteraan Swift Den Haag is no 1 met 8 pnoten V ilhardmg Rotterdam no 2 met 7 Oympia Gouda no 3 met O Men behoort in aaomerkini te nemen dat Gouda dit jaar voor bet eerst nitVwam BoDEQpAVK Ged Staten tan Zuid Hollanl hsbben in zake h t verzoek van den beer J A de Riddf r aldaar tot wyziging vau den legger der wagen rn voetpaden der gemeenta Rynsaterwoode lietrèffende de erpüchting tot oodeihond vau den Orerbourscheo weg verklaard dat er geen termen bestaan om aan het varsoek van adrüsant te voldoen ZorrEftMEBE Op eeo dezer d gen te Rotterdam gehouden vergadering van afgetaardittden van liberale kiesvereenigiogen en belangptelleudeu uit gemeenten waar eene dergelyke vereeiiigiDK niet be t4at ii mft algtin aeoe temmen op ééo na b sloten voor de a n Wrkiezing van leden der Provinciale Staten in het kiesdiitriot alhier ilecbti ééa candidaat te ate leu eo ia mri bijna algemeene Rtemmeo met groote instemming als candidaat gekozen de heer C L J Boi burgnmeester van Zoetermeer Zegwaard en Bentboyzeo KgiMPSN a d IJsbl De landbouwer S Boer alhier ontving eergisteren van een koe een trap tegen sgu baik De toestand was xoo rnsdg dit genewkanr ige h tp moeal wor4 D ingeroepen De be r VV M Blom aits ver leende de aerate hnlp Capblu a d IJsBL WegeoB vertrek naar den Transrul hfeft mej W J vy Bellen ODderwgMrrs aao de 2 openbare arboelalhier tegeo 1 Jqoi b s haar ontalag ge ra gd RECHTZAKEN TegeB den Dairscheu scheikand ga in de Zaidbnllapdsche Bittrbroawerg te s Gravt nhage die 21 Febr ineen tni t metdei brODwm est r degen met een mes tftk oabg t hart tr owevolge waarvan d etruffeneaau bartveriaoimiiig tierf is door hti O M bü de Haagache rwbtbank een jaar gevorderd met aanneming vau veiaacbteode oiDtftodigbeden dat de bedoeling oiü te dooden ontbrak Hel gerecbt hofte a Qra eobage beeft Rioter ter aake hft dael onder Waajienwr den bekl mr vau 0 tot ééa maand eo deo bek jbr mr 9 tot veertien dagen gevangeoisfiraf veroordeeld De instructie te n G Fasen te Uar gedetineerd 9 U verdacht van moord i tiesloii D oodat deze aak e ratdaaga in befiandeliog zal Iomen ter openbare terechtzitting der arroud rechtbank te Breda VKltÖCHKIDENHKID Naar aanleiding van het artikel in de Siè Ie waarby de vrofgere militaire attaché bij de Ouit che ambaiNade te Paryi kolonel Vo Sohwatzkoppiin werd betrokken io de Dreyfuazaak bevitten de Duitsche blndea een nota an den voii enden inhoud dir schgnt afkomstig e zgn nit ofHciense bron Wat bttreft de vaak Dreyfos heeft de Duitabbe reg enng ovrreenkomHig de waarheid Resegd wat zy te zagtfan had Als na in Frau che bladen een ander Franacb officia r Eaterhaty wordt beicbatdigd de misdaad bedr ren t hebben waarvoor Dreyfua w Td veroordeeld i dat eeo tiak die de Franxcbe regeering aangaat en diMhel vau bet Fraiiache letter met name die onn in het openbaar han overtuiginft heh hen te kennen geKHveti uver d achuld van Dreyfos en die niet miudtr openljjk de verdedigintï behbeti uevoerd van d n officier die than wordt be chuldigd Deae personen die niet achynen te hebben bggedragen om meer geloofwaardigh iid te geven aan de verklaringen van de DuiUche regeeriug over de zaak Dreyfus hebben zeer zeker bet meeate belang om de onzekerheid op te helderen en mogelgke dwalingen te herstellen De Duitsche regeering heeft te minder reden om zich te bemoeien met de verzekering van de Franacbe bladen betreffende betrekkingen van een ood militair attacbé aangezien indien deze werkelyk eerst bet aanbod en vervolgeos de feitelgke levering van gewichtige documenten heeft gehad by zeker niet aan zyn regeering zon hebben medegedeeld vanwaar hy ze gekregen had Het aanvaarden van een aanbieding van gewichtige stukken ia voor een militair attaché geen aanleidi g tot grievend verwyt Er zou misschien geen enkel attaché ie vinden lyn die een dergeigk aanbod zon van de band wyzeo t De Siècle merkt hierby op dat deze nota eer het door dat blad gefïoliceerde verhaal va een diplomaat bevestigt dan tegenspreekt Het blad vestigt uitdrukkelyk de aandacht der verantwoordelyke personen op het belang dat zy hebben by bet scheppen van waarheid en licht gelyk de officiensa publicatie doet uitkomen Bet slot van de nota zegt de Sii cle ontheft kolonel Voa Schwarzkoppen geheet en al ran achnldige verantwoordelykheid Hy krggt hierdoor volkomen vryheid om zich uit te aprekeu De door den diplomaat gegeven verklaringen worden door de nota in hoofdpunten be stigd Er stond Majoor Von Scliwarzkoppen werd benoemd in 1892 tot mRiiair attaché Hy waa nieuwsgierig hy wildn goed ingelicht zyn Esterhazy bood zich aan Majoor Vod Schwarzkoppen bood geen weerstand aan de verzoeking en by trad in betrekking met hem zonder zgn gezant te waarschuweu Deze toedracht door de groote Duitsche bladen zonder commentaar aanvaard vindt thans in de nota bekrachtiging luim drie w ken geleden v raeheeo de laatste roman van Zola Paris en d vraajt doet zich vuor of bfit nu atgeloopen procps tegen Zula van M vloed is geweest op het auccea van bet boek Sommige Pa ysch blad o ie sterk voorde generaals tn tegen Zola partg tVokk o bebben dtdelgk beweerd dat het oiivftderlaodBlieveode optreden vau den scbryver deo verkoop vau zyo uieuwsten rooiau buitentf woon hnd ReBcbaad r it leek al minder juist toen men na een jpaar dagen Vt ed h t 47e Hoizer dtaL fD na drie dauen bf t GS duizendtal zag vcischgnen Maar squclte de uitgevpir an Zola heelt bo endieé verzekerd dal reeds vóór du eroobyoing duizend exemplaren beoteld wnr O efli dal d vaderUndcliev6nde betoogiDgen tegeu Zola slechte een tiental ex mptaren deden afstellen Dit verlies werd echter spoedig iBgabaakl wanl in d waren 68 daiannd exemplaren gedrukt en in t laatst aa Maart vertebaen bet honderddoisendite exemplaar Bg geen anderen roman van Sfiola w in aoo korten tijd dit aantal bereikt Rome bgvoarbeeld dkt twe jaar ffeleden varaebeeB heelt acrst ou Boo n uroote opUag HD alle n Aa ommoirafB t 1 39 Nana met 182 U T ir met 123 La debacle met 196 e aLourdesc met 142 daiaeod hebben die gren overechredea De Ester har y pers is natuurlijk gereed ra t een verklaring alteen de b tellingen hmtenela da bebben het aantal oplag o too uroot doen word n in Frankrgk aelt waa bat aantal Ipsera verminderd Faaqoelle xegt echter dal de vermeerderiog vt er bet bo teuland 15 duizend bedraagt a bierdoor alleen komt men zoo gauw niet aaa de booderddnitend M o moet das wel aan nemen dat het optreden van Zola io aak Dreyfus hem ook in Frai krgk eeo groot aaotal i ieowa letem heeft bezorgd Vo ral in Parge IS de verkoop niet achtarBitg egaaa Nog meric waardiger waa d invl d van bet prtcenZola op den futoffrafie ha td4 l Nooit was er zuo n aandrang om portraii n i koopeo relfa na den do d van V irlo Hngo eo an arflni ward er niet a weel i nkochl En ook hier kao niet allet np t haitei land geacboven worden al nam Berlgn i r 10 000 Ratland 000 Engeland ItiliS en Belgi alk a b4000 In ParyJ nara de verkoop n eas buitenge woon toe en tydnos bet proce byvoorbeeld was bat bgna oiimogelyk eea lortrei ranebtig te worden loo anel was de voorraad nitver kocht Een rausanladiog tarwe ia in deze week te Marseille aangxkom n m t een stoomschip tU Ciiliforo=6 r iim 45 000 quarlere Hei is bet grootste bedrag dat ooit naar Europa iu ééa lading is aangevoerd De lading toa 1200 waggons vullen De hear Aroolda die had gawed in 45 digen vsn Bom naar B r gn ie wandelen heeft die weddenschap mat glans gewonnen Hg is Maandag op den 42ateu dag na zyn vertrek uit d i booldatad van ItaliS in die van P uiaen ain fkomea en bad toea 2136 kilometars ta vt rt afgelegd das ruin 50 eiken di g Hy kwam volkomen gezond eo blgkbaar nietatar vermoeid te Berlyn aan Ken veertieD dagen geleden vertieten oegaveer 150 vi scberabooten da baven van Rdone op Boraholm om op rAlmvauRat oit te gaan De meeste Gooien hoorden op tiet eiland te hnis et o klein deel daarvao kwam oit Zwe den en wae np KorohoJm gestationeerd Da vloot zeiite met prachtig weer uit ea bad aleehls moodvoorraad vour twee drie dageo bij zich Tfi en den avoad stak tr fobter e o hevige soeeuwNtorm op De toe taad vau de riaaohers iu bun ranke bootan wal reeds van bet rate oogonblik af zetr kritiek maar toch gelokte h t aan de meestvA om ia den toop van den rokendea dag aao land te knmeo Kt n en twiuiig booten eebler met mioiteoi 70 visschsre keerdm niet tarug In de eerste dagen leefde men in de hoop dal de ongelukkigi n naar de Duit cbe kiiat zoadeo sgn gedriten en werkelyk waren daar dan ook tw e booteu met bemaaoing aangekomen Maar van di overiga hcift maa gien spoor teroggovondeo loodat men moet aannemen dat miiist na fi viaaehera ban dooJ in da golven hebben ge vooda D t rampokfee t n te Toet oen g Agoong bij Bolegenheid van bet iolandaoh nieuwjaar ge s geven xyu ni ar het vyoer Hbl rot ldt niet ronder ongevallen afgeloopen Een der tggen iel voir het pntïiiek voor dood naar Da opp 9aer maud er van deo aaaiat nt re ideat liop naar hei dier toe om dea dood U cons ateeren maar hy ontving van bei plotseling overeind komende bee i e n klap op den arm dif h m weer aclitaruit deed deiDZjeo Vale pieken wprdan toen ilelyktydig lo bni lichaam firatokeu Tot geluk vau deo oppaiier was de klap niet goe l aangekomeo oodai hg er mnt een g wondeo eo eea gMcbenrde moow afkwam Exo rodere tyK r iprong op bet dak van da tribune en moest nMrgescbotaa worden niet zo ider verwarring onder hfi publiek te veroorzak n D rampokfeetten te Ktidiri hepen z nder ODsevallao af hoewel ook daar drie tygers uit het carré ootsnapteo die echter dndt lyk werden afgemaakt op de fabriek van de onderneming Tjebonf S te Djokja is een machine die gemonteerd werd ineen gestort Een man werd terstondgedood één zwaar en twee menschen lichtgewond Dezwaar gewonde lag onder eenzeer zwaar f ewicht en het is bgna onbegrgpelflk dat hg niet verpletterd i Men heeitde machinedeeleu roet dommekracht moetenoplichten om den man van den op hem drukkenden last ie bevT nen De man een Amboinees word in het mUitair hospitaal verpleegd benevffi een ander die by bet gevaleen hersenschudtling kmgf welke echter spoedig Kal geneMB f