Goudsche Courant, maandag 11 april 1898

No 7552 Maandag 11 en Dinsdag 13 April 1808a STste Jaargang fiOüDSCHE COUMOT JSieuwS m Advertentieblad voor Gouda eh Omstreken TdefMi Mo as a J Lf o TtWtM De Uitgave deier Courant geschiedt d a g e 1 ij k s JSkLj HTj ADVERTBNTIEN worden geplaatst van met nitzondering van Zon en Feestdagen OMvt 9 HÉ i regel a 50 Centen iedere r fel meec De iMiJg per drie nwanden is 1J25 franco pM Y Ê Ht V C3enten Groote letters worden berekend post 1 70 i P 3 naar plaatsruimte Afzonderl ke Nommers VIJF CEHTEH S Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bexx pxads tigr net irLg ericüt HËEIlEmiS met m staande aan den KATTEN8INGEL IVijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Sért e Keuken eii pjachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een froot Balcon Zolder Meidenkaniers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de cischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Een wm raiuu op welka waarheid mes kan rekfloeo kwam inet dagen aan het licht toen mynhmr Cochelert ebci der leiligheidepoiitie ie Pargs een aitgemergto deo bedelaar ooderrroeg die EOnder middel van bettaao op itraal getoodeo wae De bedelaar Mariui Delmai gebeeleo wai 40 jaar oud en aikomitig fao Greouble Toen hg ia het middeo tan bet roriga jur zooteel boorde eprekeii orer de labelacbtig rgke goadTfldeo Tan Kiondjke werd üplmae eieoalt loorele anderen door da goodkoorti aaogetast en bealoot hg ign lortoin in Aljaika is gaao Koeken Nadat hg allai wat bg bezat in conlaoUn bad omgewieield ter waarde Tan lÜ OOO iranua lerliet bg zijn gebooitiplaeH Grenoble en aobeepte riob in Toor Noord Amerika waar bg Jooean bereikte Daar tracbtt bg terergerfs zich aan t ilniten bg een groep rarere dia naar de relden trokken en beiloot daarom rgo weg door bet lachtruim te kieïen Met nog twee andere toekomatige goodgra er die ign plan goedTOnden en toegejuicht baddan fabriceerde hg aan lucbtecbip waarmede uj op een goeden morgen op reii gingen Het gelok wei nog mtt hen en een gon tige wind driei bet Inchttchip naar de goadTelden Nog ileedi lachte Fortnni hem toe Delmaa ontdekte een rijk arbeidmeld dat hg met grer begon t bewerken Hinnon twee maanden had bg op die uauier sen Terniogen Tan 108 000 franci bijeengegraren Uaar nu moeit de gelukzoeker ook tjjn Terdere pogingeu atikrn midden in zgn roorcpoed Ue ontberingen en vernoetenieun hadden hem zoo ondernigod dat bel noodig wa tpoedig naar bet laderland tarng te keeren wilde bg bet nog eenmaal lien Het lucbtecbip wa tiet meer broikbaar gewerdeu ea Delmaa beeloot lich op weg t begeren met een cgner laodgenooteo die ook toeraliig naar Joneau moeet Maar bet duurde niet lang oi onie ongelukkige held bleef ooderweg taken gebroken en uitgeput ran lermoeienii en eaogetaet door een heiige koorts ZlJn reiemakker maakte Tan zgo zwakte gebruik ohuJde hem geheel en al uit en liet hem op den weg liggen Den Tolgenden morgen door een paar gondgraTeri geronden werd hg near Jnneau gebracht Taawaar men hem naar zgn Taderland tarugToerde Ta TOet bereikte da oag lnkkige Pargi en leefde daar aedart Taa aalaoizen EtD ilinm dief OnlaDgi in wa jomlier ta Berljjti op xeer ilimme wy e baatolea Er kwam esD jong mao in zün winkel en Troeg Dtar eoD rio n t briljaaieo De jowalier kreeg uit de veoBter eialage twee karton io Ik TRQ welk io da Riemen drie ringeo iakeo De klant weopchte echter Ri ootere briljanten te zien die de JQweliftr toen uit Ego brandkakt haalde H q moeit den kooper even alleen laten maar teraggekomen orertuigde hy tich dat alle G ringeo nog nwetig waren De jonge nan kocht niet daar hy cich nog wilde bedenken en ging beeo Toen eortt bg bei opbergtfn bemerkte de juwülier dat een der ringen errnild was voor een met limili nagemaakte eteen maar löó kunstig dat aan den valsche selfi een tiqnrt bins met lietaelfde nummer dat öe echte bad Hiykbaar wa de diefstal met groote zorg Toorbereid De dader waa echter met te Tioden Kenige weken later werd te Stettin een persoon betrapt die op gelgke wyte daar sjin ilag wilde ataan ea bij wion men TtUrbe aieeaeo etiqoctten en groene zyden draadje Tond Hg bleek dexeHde te xyo die te Berlgn lyn kuniten bad vertooud en ii nu Toor 3 i jaar ouachadelgk gemaakt Een kermiswo stelaar Percbat genaamd beeft te Cherbourg een setdast met wien bg worstelde en dien bg maar niet mrt da schouders op den gtond kon krggen in zgn jroedi daarover met zooreel kracbt een ko e Sp de borrt geset dat de arme mno eeo bloedspuwing kreeg en in badenkelgkeo toestand werd weggedragen Perohat werd oomiddellgk in hechtenis genomen De politie faad moeite om hem te beschermen tegen de woede Tan bat tolk dat hem te Igt wilde Zgn tent is terItond algebrokeo ReeuwUk ÜEBORKN Neeltje ouders II Verwcg en J de Jong Hendrik ouders W Blok en M an Donk OVERLEDEN O Tan Vliat 7 weken M van Triet 33 j f K B O X A 3i m Zpe Damasten 65CtI tol 14 6 1 por Meter tooTrel Zwarte Wille en Gekleurde Bennebergitljde Tan 35 Üt tot U 65 per Meter Glad Gestreept Geruil met Patronen Damaat etc ca 240 Terwliilleiide Qual en 2000 rerwh kltunn Deaains te erf van ptt em reehtem i kul HTALEN per omgaande ünbbel brialport naar Zwitaerland li HeDDeb3r sZtjde labnekeD K eBl H g xuHfca ÜLDOORI Tindt men de rnimste en schoonste Sortee ring LINNENGOED Dames en Heeren GLACÉeo 8TOFHAND8CHOENKN bg A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoan So 31 Beurs vaii inslerdam Vrkra 7i losV 88 84 Vs 18 K8 7 APEIL I Vrkr ajoikr 98 85 18 681 Naoaa AHO Cerl Ne l W S S7 87 dito dito dito 8 dito dito diU 8 IloNaAB Obl aeudl 188188 4 ITALIK InschrgriDg 1868 81 B OosTlKa Obl in papier 1868 6 dito in zilrer 1868 5 PoaTUOAL Obl met coupon dito tieliet 108 87 U l l 4 S4V 88 BV lOÏ 8V 857 100 BO 466 100 loo 204 14S7 B s lOlV loiv l s 7 4 80 SO llijf 118 OB l SU 100 SB B9I 1B3V 96 483 B9 180 SuauND Obl llianenl 1894 t dito Gecoat 1880 4 dito bij Kotbs 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 B SPANja l erpel schuld 1881 4 Ttiaiau Oepr Conr leen 1890 4 Geo leeniug serie D Gec Ie niug serie C ZulDAra Uip T obl 189 6 Mlllco Obl Buit Scb 1890 6 VsNEzuKLA Obl 4oubep 1881 AMsTaaoAM Oliliuslieu 1995 8 RorriauA Sti d leen 1894 3 Nsii N Afr llandelsï and Arendeb Tab Mij Cerlilioaton BeliMaaliohappü dito Am Hypolhoekb psnilbr 4 Oult Hu dor Vontenl aaud s Gr Hjpolbookb pandbr 8 Nadorlanisebs bsnk and Ned Handelmaaltob dito N W kP c Hyp b p ndbr B Biitl Hypolhoekb pandbr 8 L tr Hypolhoekb dilo 8 OoSTINa Üotl Hong bank aaud BOBI Hypotheekbank pandb 4 AmUBA Equt hypolb psndb B Haiw L G l r Lieu eert 6 Nas HoU lJ 8poorw U i aand My tot ISipl r SI 8pw aauJ Ned lad 8poorwega aand Ned Zuid Afr 8pm aand i dito dito dilo 1891 dito B lTALiaSpoorwl l6l7 89 AEobl B91 Zuid Ilal Bpwmij A H obl 8 yfoLBN Warschsu Weeueu sand 4 n n u Q ui nU Al 7B 1011 lÖ8 lan 11 101 4 Vs IB JB aiiSL Gr Uuii Spv Hij obl 4 i Balliacha dito aand Faslowa dito aand 6 Iwsng Dombr dito saud B Knrik Ch Aior Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AHlaiKA Cenl Pso Sp Mij obl Chlo k ïfotlh W pr 0 t sanH dito dito 4 D 8t Peter olil 7 Oeiiverk Eio Gr Spm rert r a lllinoii Oeiitral obl in goud 4 Louisr Vseh rille Ce rt v aand Meiioo N 8pw M Ie hyp o Mils KaoiM tpct pret nd N ïork ünlaeiok We l and dito Kenn Ohio oblig 6 Oregon Calif lebïp in foud 5 8t Paul Minn 4 Manil obl 1 Un Pao Hoofl n oblig dilodilo Line Col Ie hyp O 5 49 189 106 108 ion lOlV lïO ISB S4V Canada Can South Cert T aand V K C Kall fcJ lob d cO Amitord Omnibus Mij aand Rolteid Tram e M Bl aand NlD SUd Awterdam aand S Stad Kottordam aan S BILOIS Slad Antwerpen IS iVi Slad Hruseol 1886 S HoNO TboiM Kegullr OeiollMh 4 t OosTBNa Staatsh ouilig 1860 5 K K Ooet B Cr 1880 8 SPAIIJB Stad Madrid S 1861 Nau Ver B Hvp Spnbl oert ADVERTENTlfeN V De familie SCURËUUËR brengt aan allen die daartoe hel n bggedragen hartalgk dknk TOor het bijjk ran hulde aan de nagedachtenis Tan baren liereB OTerledena bewezen RiiuKÜk April 1898 ONZICHTBABE 11 HEBREN en DAUES pruiken toufëts scheidingen en Terdere HAAKWËRKEN munten uit door 80L1BDE AFWERKING hg H p m mmkmm 3g Toldoende deelname ia Hej E LAMMERTStasBUëBEN gedipl Zangonderwgzereate Rotterdam Tooroeniens bier t r stede op iO richten een OOlfr Solozang en Einderzangklassen meth Ci rn tan Russia ProipeetMÊ op aan Trage Stationsweg 44 Ectttrdam AJEUJS Inteekenlgst bg de Heeren J ts BËNTUM k ZOON Markt alhier ttHAWPe MAOASINS DU Frinteips NOUVEAUTÉS Wg Terzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum roor het Zomemelnioen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan II Jl LES J lLliZOT 4 C Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratia en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrg ran alle kosten aan hnis met 3Vi verbooging Ueexpeditie kantoor k Itozendaal N It FEANSCHE STOOMVEEVERIJ chemische Witsscberij TAN I tl OPPE IIËliHEU 19 Kruiskade Motterdam tiebrevetecrd door Z M den Koning der Belgen Uoofddepöt voor ÜÜUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het itoomen en verven van alle Üeerenen Oamesgarderobeu alsopk alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelük voor de gezondheid en volgens staat bewerkt liraepelien en Üolm s SalmiakPastilles algemeen erkend als het petle middel by Hoest en Verkoudheid Het ia een siymoplossend en verzachtend middel by nitnomenSheid Vcrkr gbaar by de meeste Apothekeu en Drogisten Prgs per fleschje 20 ets M Alleen echt in vierk fleschjes voorzien van etiquet waarop de handtekening vanKHAKPlfiLlEN HOLM Zei t Hofleveranciers f i SCHIEDAMMEK GENEVEE Merk Verkrijgbaar hg P E ETERS Jz AU bew s van echtheid ij caobet en kurk steeds voorzien van dea naam er Finna P HOPPS I ONINKLUKE Koninklijke Maehlnale Vabriek UB HONIGBLOBM v n II van Schaik Co gevestigd ie g Oratfenhagê Kepplertlraat en 0 naby de Regenteseelaan van Z M den KONIMG van BELGIË Indien f ljhoeiitll gebrojkt de allerwcge bekroonde en Wereldburoemdo Superior DruivenBorst Honig Extract FLAGONS van 40 Cta 70 Cts en I Terkrggbaar bg Firma WOLFF Co WesthaTcn t9S Gouda S H TiN MILD Veerslal B 126 ta Gouda A BOUMAN Moordrtcht J 0 UATELAND Boiloop B T WIJK Oudewatn U KOLKMAN Wadditumm r Automatisehe vallen vrtor ratfen A fl ï 4n ii or n ut on ft lïi viior torron h nkkerUkkc ipht Hi i mtwii it Ueii eiih vnniaU wixlsr iliiiRnti lo kever la oun nticliU l ii Bi h vnn Iftiitan nifll tn Verk f t t i toMMirling van het lieilrii nt oiidtr ri mbimr Verzendhuis MerknprV Commantlit H floliapiiy 44 Nrltnht rt A Jl o Amntt N VoorhurgwHl r N Kliniek en Foliklimek OB HTCXMf en Toor Spreekuren dagelSW ran 22 2 o Gratis Spreekuren Maoudag Wotntdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A EVL Qeneesketr Dira ur üit hoofde van hetPAASCHFEEST verschijnt Maandagavond de Goudsche Courant niet Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Boltenlandsch Overzicht De tfliegmmman nit AmerikA blgrpo t s R irgdig nWMt xga zji eCbter oorlo Hinohtii Zi Ui het Mobifdea f to mb nota aan Mao Kiotej door da getanieo der groote Europer Bohe irogendbedea wordt mei teo gamte vao d ri Trede ai elegd Ten erate stelt niea het flIechUt alfi eeD ijdete formaliteit voor tnag sien sflgfe meo iedereen wet d t de prmidi Qt elke ÏDmtogiBflc van Ëaropa afwy Hoewel de nota flke liospeliog op een iDtnenging van Earopa fermydt treedt dao ook da eorreapoodent tbd de TioifH te New York dat dfl Imtrikaaaacbe beetblordeo b t aamengaan vao de ËarofteekCbe geuateo eeo tfobevcfaftamilheid Eit an noem D heffen de bartatochten t ces de Hpaojftirdeo alacbtn aanblasen kao Tao tweede gaf d aanbicdinK raa de uota aan Mc Kiolej aanlfiding te laten aitkonsen hoe fliok van toon MaHodiig z in bood chap aan het Congres aal waseo loipio rf dat de preaident daiirio znl ceggen dat by BHtbeiiioten i aau deo daldeluozeo taat tan zaken een einde t maken De overtaifïiog dal de Spaaoftcbe regeering een dubbel apel speelt ten einde tgd te w q d en daartoe alleriri onwarx bHticbttm roodseint o a beirrfieude de taoficheakoraat thd den paoa wint m An riba void od rerhoogt niet weinig de rerbitt ring ran het rollt tegao 8 h e AaD de cDaily Gbroniclf wordt sit Waahiagton gt Beind De Amerikaaosche gazatit te Madrid ia aange cbrereo dat bg zyD po it Un ▼ ertateo zoodra hg het noodig oordeelt Bg vertrekt morgen waarnA ije liaUngffo ao Ame rikaaoscbe bnrgere in Bpfinj aan den Ëoge ROhe geuot worden toevertrouwd Ook de SpaaB che gewnt ta Wa hington maakt zich tot tertrekken gereed Aan de tTioieo wordt oit Havana geseind Honderden vertrekken o erhaaiit van bier omdat men overtuigd is dat de eerste oorlogsdaad eeo blokkade en bombardement vao Havana ta wezen De AmerikaanRche regeering beeft vier stoomacbepen gehuurd om Amerikaanseba burgert van Cuba w te balen Do oTerbetfen te Havana treffen uitgebreide verdediging n at eg len f EViLLETOJ HARRY SHARPE m ÏKgent der geheime politie JtoMM naar ktt EngeUck 9 Een Bwaren vloek niUtootende vroeg hy Wat I hier gebeird Ik dea Ben ak te veel gebrnikt roor de zepuwen ai terwgl bjj met sya duim over den schoader Baar Carkins mea Hoe ia bg er aao gsktteen Wis ban j j P Ka wat doe j daar met die paarden Wat drommel waar hebb a lo tulk een ellendig mormel alsjy bont opgedoken P fVk denk dat h j eea fieachje in zijn tak had ut Ban loo onaohuMig mt el k Ik beb t hem aaar biimen zien gieteen ik denk dat b nu eeu Mort van tirelieriam beeft Hy koa geen kee van eeo tdard onderaolieiden an ik aa bantf dat bij eeo OBgetak zon begaao of krqgea ala ik hem niet een bandje bielp Ik waa in den leegen wagen gekropen om naobtverbigf te hebben en was juiat ingealapfO toen bg 3ea wagen voorttrok waardoor ik waJEk r werd t Waa allsaaachti dig hem met die koe ta sen rdndacnarrelen I J Ioof dat u beter d et hem e ana op te aluiteotot ba aqo roea heeft uitgeslapen Ik loof dat ik de paarden goed heb iogeapannan ib heb mear paarden ia mya leven vooigeepaaneo daa o ooit gemend hebt wil ik Op berei vao den Fraosrbeo minister van oor og ifl de krijtfarftad voor welken K terbaxy terechtstpod door den voorzitter generaal de Loxcr bge iigero pe tegen Vrydagocbtend om negen onr om met gestolen deareo iv beraadslagen over de vraag of aeo blscht tegi n Zolk en Perreux by den minister taa justitie lal worden ingediend De kr igsraad heeft bwloten eeu nieuwe vervolging tegen Zola eti Perreui deu beatourder vfto de Aorore tu vragt n en ttcb in dit proces civiele party te atelUn De krygvraad b elt tevens den wemcb oitKe prokeo dat da mintxter vao oorlog bg den grootkan etier van het Legïuco van Eer een aanklacht zal indienen ten einde ta erkrygeo dat Zola uit deerde wordtgeacbrapt ♦ De consul van Zweden en Noorwegen te Han Francisco seinde beden aan bet departement van boit nluDdiuh taken ÏIet bericht van den heer Carr iti hlykbanr otigngrond c Verspreide Bericliten J Frankrijk Geensiins als een betrouwbaar bericht maar enkel om er op te wyxeo hoe sterk vvleo overtoigd zyn een ophanHsmzyndoo omkeer in d zaak Drpyfu i verrae deu wy de verz kfriog van de HrotaeleobeBoir dat n t proces Drcylus mede op grond van onregelraatlghpid binnenkort ter vernietiging oor bet Hof van Caeaatie io behandeling genomen tal worden Het soa slecbta een quantia van weinige dagen zyn dat de beide ioonia en tr gen Drnyfus en £ a tcrhaz sotidpa worden ttecasseard Ken teriiietiging van het proces Dreyfoa zuQ cdOHtfiD iienchiedeu op Tuiatiel van deo minii ter van justitie 01 men zujk eeo stap zelfinu de Kamer diteep ia vaa bet kabinet Mélioezou mogen verwachten Men leest iu Le Tempac Ken poging Tot moord il giaternsmiddag ten één ere begain Roe de Qrammont tegeuovet No U door een dame van AmenkiMuHcuen afkomst Metr de Knovo ka die nen rnvolverachot bfelt gelost op o Jeer Fork die met haar betrekkingen bad aangeknoopt De he r Fock die gehuwd Uy wilde diebetrekkingen met haar afbreken MevrouwKnovoska gevoelde hierover een groot vrftdriet en besloot zich te wreken De Heer Fock is getroffen door deo kogel midden in ds rat Hoewel ernTtig gewond en v l bloed verliezende nam de Hps Fock de vlocht en wedden Underwood kad intuHchon het gebeele tufg aan een sUeng onderzoek oaderworpea on te zien of allea ie orde waa Hoe lig ook zocht hij rontl geen enkele fout Heeft hy ze heelemsal niet kunnen voorspaonenP vro g hg den knaap Hg e I ha ba ha I Hij haalde de koe nit den stal en dacht dat iemand horens op den kop tn bat paard had gezet om hem tg plagen Wat heb ik gelachen I Ik vond het wel vervelend óm zoo mjjD logies te moeten misaen naar ik ben er aan gewend om overal uitgegooid te worden Ik beb at heel wat gezworven in myn laven meneer Dat is me Mii mooie boel I risp Uederwood uit tervrijl hij Carkina eea veracht el ij kon schop gaf vWaa hg je koetaïar vroeg Ban Ja tijdelijk ten minste alk donk niet at bjj van nacht flink r den zal Ik zat a eens helpen om hom overeind te krij eo taissofaien doet dat hem goed Ik vrees echter dat bg st mdrookea ia i ftik kan hem zooals hg nu ii evenmio gebruiken ala een blok hout Ik beb grootsn lust om da zweep eeoa over hem heen te leggen en t sien of hem dat goed zal doen Gedurende enkele oogenblikken zweeg Ben Hg wilde niet graag zelf zjjn dieaateo aadbiedeB en toch achtte bg het rsadzaan er een balleije van op ta gooien Ken mooi span paarden I zeide hg de paarden aekykend Ze doen mo denken aan de paarden rsD den heer Cheater die tk een half jaar geledeo heb gemend keeede krog nonr zyo hnia niet verre van de Bae de Qrammont gelegen 9p het getuid d r ontploffing schoten g nten toe en mankten tich meester van M vr de Knovoska die nog de revolver in de bMd hield welke ay gebrnikt had 0 agenten braobteo haar dadelyk nanr bet bnreaa van dun eommissarik van politie vnai het qaartier Oaillon Mi r de Knovoska rt er uit als ongeveer dertig jaar oud Zy t Uog en blond en dreagt een elegkot toil l vne grii lakeo pe Heer Fock wordt verzorgd in zyn woning Mi het Hotel de i Athene Kue Scribe Zyn iOriitaDd Igkt oiet teer ernstig De Hper Fock ii ingenïear en komt vaak ie Parg voor zyn zaken Zya familie woont t Gonataotine Een geneesheer be ft de wond gepeild en er is besloten tot eeo obirurgiltole operatie DüWeCHtAM ï tn verachillende ThilTiogsttbe steden hebben d metnelaars en werkliedt o den arbeid geittiikt De staking is begonnen te Ëiienaeh f Jpe rechtbank te Trier beeft den remmer den sfc r en den stationschef aa 0proldsteio die asMlflasgd waren van nalatiuheld en vsroorM M van van bet vt rliea vao meaacbcnlevenn vrfi proken overwegende dat niet op te Mdt Q wao wie rigentyk de Rcbold van h t Ü eg nge nk bg Qert teh 18 Hei 1897 was EtfOKLAKD Bg eei dezer dagnn te Londen geboadeo verkooping van curiositeiten bracht de sigatfalhoorn waarop door een miaverst4nd brt itfnaal werd Kehtazfn tot den b kendt n doodent er lichte CKvalerif brigade by talaklava io den Knm oorlog benevens vier oorloga mednillea van den na overlfdea straftrompetter 750 goioj a f 9450 op Da kooper heeft als zyn voornemen te kennen gegeven bet tnitmment bg zyn dood te vermaken a4n het 17e regioaot lanciera dat bedoelden aanval beeft m egfreden Te West Harlepool ego Woeesdag zeven miilioeo ciersn aaogekomvo die van daar ait over de verschillende deelen vin Engeland zgn rerapreid Ze kwamen nit Hambnrg OoeriNBUK Door een rechtbank in Ooateoryk is eo boereosoon uit Wachi n lot drie dagen hechtenis veroordeeld wegfo het g oien met sen steen naar een haas Dn veroürdeelde tC kende appdl oan doch j Iïeb jij wel eens pnarden grmefidP nep Underwood aangenaam vorraat iDat cou ik denken en verzorgd ook Maar ikhad genoeg na het buittfnlevsn t ia allemaobtigsaai Ik bon nu op weg naar New York en als mijn beenea hot nog maar een dagnf watuithondeo tal ikAsr wal komen fOa je te roet naar de stad f vroeg Uodorwood Ja fAlleen Ja aHoor eena hier heb je geld P f Niet veel Ik heb al mgn fondsen in spoorwegaandeelen belegd on zit nu juiat tamelgk wel op swart eaad Ala je soms van mij teeneri won dan zal ik d wel een wisael geven op iMjiD bankiers Laad en Klei Ze hebben een prachtigs ak meiieer ffHoud je grappen nn maar voor je die bob ik niel noodig cd ik heb er geen tgd voor ook om er naar te luiatereo tk zal je in mgn dJonat nemen Ik heb iemand noodig Js wqpnt dus niet in Xuwïork P Neen fWaar kom je dan vandaan P 0 ergens uit de buurt van Boatoa Hoe ood ben jeP Vgftien Ik ben wat uit mgn krachten gegnseid En hoe heet je P ffJenks Zoo en je ging te voet naar New Tork omdat je geen geld hadt P Ik zou niot graag willen dat n dit aan andere deftige lui vertelde maar zoo ia het ea niet anders ix je verlangt heel erg om in New Tork te het Tonnia is bevestigd Mvn overivoog dat bg den haas w l eeoa had kunnen dooden en dnn sou hg hem uUr niet bebb o laten liggen OorrKHM jit H os o A RWl De aanvoerder van desocialiatiaeheiledenlan aan de aniveniteit te Bondapesl is in beohlenls genooieB Uongarye wordt weer b vig door de elementen g teislerd In bH Alldtd d tlongaaraoba toogvlakte slaan groote uitgaatrekihedeu blank n rgo ta van bruggen vermeld lo het noorden en hrt zaïdeq hebben vreesalgke ooweeraboieo gewoed te Lipto 6ieat Uiklos een soeeowttorm ZVKDBlf XN NOOIWEOIK Prtf Bkholm twijfelt terh aan de waarheid van bet pas ontvangen bericht ov r Andhte Als bg io Ajaska aaogekomeo wa mHMit de Zweed chfi meteoroloog zoo bi wel via VidCHla geseind b tiheo of de rt is daarhran gemaakt hfbben Mnt Kijn ballon kaïTA dr oBmogetyk in Ajaska neergekomen sgn velban hg daar over bet y of met ten robbeovanrder aangeland igo JackaOB door een medewerker van ds NewYork Ueralds ondervraagd gelooft efeemin aan bei beticht ee zegt ook dei Andr wel zef naar Hritaeh Columbia gegaan soa tgn Overwegaod redenen kunnen dat echter belet bvbbcn Maar bat onwnarach ntgkate ia h l bericht Igkt ona dat Aodr met brieven niet tevens a telegram meettegeven zoo hebben om te Victorw naar 8Meklioli te ver uden wy brengin nog ia herionnriag dat volgaas prof Ebbolm asif de waarsrhynltjkheid terk er voor pleit dat Aadr s ballon in da richting vaa den Frans Josef ar hipel gedreven is ao Diet naar de tegenovergestAlde riebtiog TiiiiHiooa Staiw De Zweedfcb Noorsche ctfbiol U New York is verdweaan en ast bem een bedrog vaa ongeveer 60 000 galden 1 Zools te voren gemeld hielden Veornnf hg genaamd de vreesatgke Tnrk en Broeit Roeber kampioen worstelaar ven Amerika dbo iJti Maart ta New York in de sMadiaon Square Garden een worstelwedstr De beilisai0 lii t zich niet laag wecbten Roeber die zeoawachitg en bang voor dan Tark was bmld sieh opeerbiadigenat taod van dezen en week telkens nit wanneer Toosonf bcm aanvatten wilde Date daardoor ontvtemd verloor ago gedald en ala een leenw op Koeber toflspriogeod g eep hÜ hem met beide banden kommP Zoo erg dat Ik er heen soa gaan al meest ik sr op miJB hoofd heen kwpen met mya beenea In de luoht Ik sal jfl In m n dienil oemea om dele paardea ta mraoen Maar bedeek wel dal ik je voor ctets anders noodig heb Ik doe verder myn Iges ukea ao ala ik boHetk dat jij ja daarmee wiU beiv ien dan ransel Ik je oorea vaa het hoofd I Nu wat is je sntwoord Hoevesl geld kr g ik er voorf Twee dollars per dafj in hst gsbsel zal Ik je l e of drie dagen noodig hebben Beneden de drie doe ik het niet Aan dezen dro tkenlap zou je stellig uog meer hebbea pioeted geven en Ik zal olst drosksn worde Top I gosd dsB maar paa on dat je je mat niets en nismsod bemoeit dao m de paarden t mat mij ea met mijn zaken bah je verder aiets te kan Neem je daar genoegea raeef Bon dee l 0 g alsof hg ssrzelde Het wu jaist wsar hij hot op toegolegd had en hij kon lish ter nauweroood voorstellen dat bet gaasoke hij den aanvang zoo iugewlkkelde en onzekere plaatdoglad van stapsl zott loopen Ik zal dan niet zoo ganw ia New Tork koman zeide hij aarzelend Dat ia waar maar aan den Uderea kaat heb je dan eeaig kapiisai oaa van wal U steken Vealg een sterft er den hongerdood als b nJet een klela sommetje heeft om te begiopeo Ne wal zeg jê er opP