Goudsche Courant, maandag 11 april 1898

Biwnath LaalraSiaui kortom OJSTF j4 GEN de nieuwste dessins Tapijten Loopers KarpeUen Gordijnstoffen een prachtige collectie VLOERZEIL en LINOLEUM eer getehikt voor BntM Slaapkamer $ en Kantoren Tafelkleeden Viirage § GordlJnfraHje § Gordijnkatoen Lancaster Gang en Voordeurmatten enz enz ii Ken groote keuze in BEHANGSELPAPIER van af de goedkoopste tot de fijnste dessins Verhuizingen zoowel binnen als buiten de stad Uitsluitend soliede qualiteit en de prijzen scherp concurreerend Franco verzending naar alle plaatsen D DE J01 G Firma B DE J01 G om het midden en sIiDgerdQ em met onttettende kracht van bat gf Toet hoogt platform Roeber bezeerde sich laweadig lo zulk eeoa mate dat bg niet meer opstaan kon en wellicht voor een maand hei had y at moeten honden De ticndnizeod toesëhOBwen welke ter plaaiie aanwezig waren veroorzaakten bgoa een paniek en als mi éen mond k onk bat Ljnch den Torkc tSchear hem toiRtokkeut Politiamoobt w a echter bgtyda ter plaatse om Tottsonf iD cga kleedkamer in veiligheid te brengen ADVERTENTIEN OirZICHTBAIlE 11 HEEBKN en OAUBS PRUIKEN TOUFETS SCHEIDINGEN D verdere HAARWERKëN manten mt door SOLIEDE AF WEKKING bg H P m WIJNGAARDEN Coiffeur Kletweg Gouda PRO DEO BEKENDfflAKlNG Bg TODnifl der ArrondiHsemtnts Rechtbaak te Rotterdam dd 10 Janaan 1B98 is het huwelgk bestaan hebbende tnsschen MARIA TiK D B SGHALEen IHEOOURDB QUIRINUS HARDEBi belden vouende te Rotterdam ten I Terzoeke Tan eerstgenoemde door ecbtscheidiDg ontbonden Terklaard met alle gefolgen bg de Wet bepaald De Procarenr Tan eischeresse Mr L C DRIEBEEK Rotterdam 10 Maart 1898 Bg voldoende deelname ia Mej E LAMMEBTS tab BOEREN gedipl Zango derwgzerestei2otterdam Toornemens hier ter stede op te richten een TOOK Solozang en Einderzangklassen meth Cath tan Reshes Fr peetVlt op aanvrage Stationsweg 44 Rotterdam Inteekenlgst bg de Heeren J va BENTDM ZOON Markt alhier ÖPËmËËlËËiii te REEUWIJK ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op Woen g 13 AprU t898 des morgens te 10 nren aan de Bouwmanswoning Wgk D No 3 aan het Dorp van 14 Kalfkoeien 2 Pinken 8 Kuiskalveren 1 Zeug SMBIiKSCHODWBN 1 BREEDE SOHODW BOUW enMBLKGEREEDSCHAPPEN enz Des morgens Tóór de Terkooping te iien Geheimzinnige JSieuwste op het gebied Tan AUTOMATISCHE MCZIEK Toor Cafes Voor belangstellenden gratis inlichtingen bg A UITTENBOGAARD Miiziekhandel Oosthaven 16 J J VE RGEER G OUDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LUSTEN Tolgens op te geven profiel Het Mgen Ta i T00G8TUKKEN en Terder alle zaagwerk wat tot het Tak behoort Het w tonder levenog vaa boni De Motans H GROENENDAAL te Oouda jis voornemens op MAANDAG den 18 APRIL 1898 des Toormiddags 11 ure in b t Hotel DB Zalu aan de Markt te Cro a d a in het openbaar te Teilen en te Terkoopen No 1 Twee PAKHUIZEN eo ERVEN aan de Tnrisiugelgracht Wgk P nos 107 en 108 te Gouda Kadaster Sectie E nos 1090 en 1089 te zamen groot 2 Aren 19 Centiaren Nos 2 5 Vier PAKHUIZE en ERVEN aan de TnriaiD gelgracht Wgk P bos 113 lU 115 en 116 te Gouda naast elkander gelegen zeer geschikt voor het opnohten MSner Fabnek of andere Handelszaak Kadaster bectie Ë iioa 1086 1085 207 206 te zamen groot 559 Centiaren in 4 perceelen en massage Noa 6 en 7 Twee PARUIIZRN en ERVEN in bet Plantsoen aan de Kattenaingelgracht Wgk C nos 98 en 99 te Gouda naast elkander gelegen Kadaster Sectie B uoa 1870 en 1652 te zamen groot 3 Aren 7 Centiaren en het recht van gebruik van het daarachter gelegen Kadastrale perceel Sectie B no 1616 groot 11 Centiaren in 2 perceelen en maaaa De perceelen 1 5 zgn gelegen aan de Groote Vaart tasschen Amtterdam en RotUr m Betaaldag der Kooppenningen 15 JUNI 1898 Te bezichtigen drie werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 unr en op den dag der verkooping van 9 11 unr en op verzoek ook op andere dagen Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris QKO NËND AL BOELHUIS te Waddinxveen De Notaris H GROENENDAAL te Gouda I is voornemens op WOENSUAG 27 APRIL 1898 des morgens 97i our te Waddinxveen aan het Noordeinde aan de Bouwmanswoning in de Putte Wgk B No 51 bewoond door Mejuffrouw de Wed W BOTH in het openbaar te Terkoopen om contant geld 1 AUand Zwart SXÊj SosMerriepaard OL 21 MELKKOEIEN gekalfd en met gekalfd hebbende 3 VAARKOEIEN eenige KD18KALVEREN 2 ZEUGEN met BIGGEN Bouw eo Melkgereedschappen een Boerenwagen met toebebooren Kaasbnk met Kraam 2 Dnewielerkarren Arreslede Bellen en andere Tuigen Bergheeft met Boomen Kaaspers Kaasplanken Schragen en Standaards Wnngtobben Staren Emmers Vaten Kuipen en Pekelbakken Een partij TAEHEBOSSCHEN Brandhout Palen Planken Hekken Varkens hokken en Zeuningen Kippenhok Voorts leuMaire Goederen waaronder Eikenhouten Kabinet Bedden Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schildergen Kachel Pornuiien Glas en Aardewerk En hetgeen Tetder ten verkoop zal worden aangeboden Te bjzicbtigen op den dag der verkooping van des morgens 8 9 unr Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notana GROENENDAAL te Gouda ONTVANGEN een prachtige collectie Brittannia metaal vernikkeld P P SOOS TIBNDEWEQ 5 STOOMBIERBEOUWERU HeT mum anulgr Q O CTD A 2 olerL wr©rf Gerste Dubbeld Gerste en Oud Bruin Bier Coneurreereode prijzen Aanbevelend A VON LOM WIG MET de PA A8CH DAGEN een aan alle eischen voldoend Fill lit Il wil laten maken bezoeke het FOTOGRAFISCH ATELIER S T ü D I O rinweelen Singel 5S9 I roDS ixL s M X iaaa oza o d © HFJ ËREKS GER8TE L iGER PlLSi EU 1IÜ CI1EKEKÜSt EXPORT FABRIEK van Limonades en Minerale Wateren VEK EC criziEisr tGoedkoopBte en aolledst adres roor Vervoer van Inboedel Eoowel binnen als bmten de stad met gesloten wagen bg A GRAVESTEIJN Oude Qouwe AUe wordt tegen Tranaport sehade vertekerd Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pxaclitiêr n et in g ericHt HËERËKHOS met TIIN staande aan den KATTÉÏNSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeüng een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Z o MER 18 98 Koopt niet voordat ge het HBEEEN en KimER KLEEDINGMA6AZIJN 99 DE MATADOR tett lezocM en men staat verbaasd over de concnrreerende prijzen HIERONDER VQfLGEN ENKELE PRIJZEN Wollen Cheviot Heeren Costames in alle kl f 6 00 Prima kwalit Heeren Alle Modellen Broeken van af f l SO Wollen Cheviot Jongfeheeren i 9 00 Costumes i Bamgfaren Heeren Costumes 1 Prima kwalit Heeren Costumes Fijne Beige Heeren Costumes Prima kwalit Heeren Demi Saisons Costumes tot 16 jaar in alle kl f 4 2S 9 00 12 00 Groote Sorteeringr in denieuwste modellen Kmder Costumes van 3 tot 10 jaar van af 1 00 9 00 Groote Sorteering in de fijnste soorten Aanneemen TrouwCostumes tot de laagfste prijzen 6 50 ianbevelend J H ROODE Aanbevelend i V v MARRT m GOÜDAr MARKT 88 lofan ffi MerPaiB ExpelJer Wit MlMMiutawnlaategai r Aiil rfaHlx eller Wit lete toiicuu = Anlfflr Pil ExpBlle FiV 50 omt 76 cent ui fl 26 de Sugh TeorKud n in d mMflto Ipotheken n bu ir Aj iokler t Oe t Bottaidui Te GOUDA bfl C LDGER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhavei 198 MELK OIVDERZOËE Melk van den heer L DE BEU Datnm van Ontvangst 5 Apnl Aan den heer L DE BEU Soort Gewoon 1 0296 Reactie Amphsteer Vet S 28 Droogresidu 11 68 Abnormale bestanddeelen afwezig Onvervalsclite Melk Gouda 6 Apnl 9 Ë GRËNDËU $ H J RABOÜ W Iiood n Zinkwerker K JL DNC C3 OTJIDA levert sedert 1890 met het beste succes Houteement DAEBEDEKEmC met en zonder Zinken KI EZELLIJ STEN ZAADEMDEL KLEIWEG 1 Gesorteerde Bloemzaden geschikt om buiten te zaaien 12 pakjes in schoonste soorten 0 50 25 1 Gekleui de zakjes met Bloemzaden voor binnen en hutten 12 stuks 0 75 25 140 Per stuk 0 10 Aanbevelend J P HOOVTAIAN