Goudsche Courant, maandag 11 april 1898

INo T552 Maandag 11 en Dinsdag 13 April 1808 37ste Jaargang mimm courmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken GOUDA Wijdstraat A M i Telefoon Mo M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd clefooB Ho De Uitgave dezer Cotirant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Goedkoopste en spliedste MMM en KIÏTOEE KLEEDINGMAGA Speciale Ihrichtjn Klpedp ng faaar j l aat is a ngekondigd de Operiji t Dej odiD c waai m 4e hoofdrollen igllen Tertnld otden door de dames Madier de Montjan ej van Gelder Wsmede ie hb Uriua Rbeler ea Alexander DinlilagaTond Tan 8 10 zal pl atsbespreking hebl n in bel Calé Hett Scbeakfiord c J L BRUTVS Grootste MAGAZIJIVEIM van uitsluitend eigengemaakte Heeren Jongeheeren en Kl DËRKLEËDlG De prijsen ijn ver heneden elke concurrentie ELEGANTE MODELLEN T vantt t VANILLE SPRITS I m umm SEQUAH SPRITS t Aanbevelend T ZAAL ConfiseiirJ L TURFMARKT H 67 1 Ckmisclie Wassclierij en Stoom Yerverij DE WIT en Coinp Utrecht SPOEDIGE en NETTE AFLEVERING LAGE PKIJZEN DEP6T bij G e z BECKERS in Modes Dtak T a A BRINKMAN Z Gond Turfmarkt 248 GOUDA I 1 C TIESI GtbuDJ ill 1 iffllilML STOOH HËTAAL DRAAIERU f Specialiteit in t repareeren van Hetalen Luze Artikoleni BEUGELS v or gebrekkige voeten AANBEVELEND De Otverkoop duurt nog sleebts korten tijd im ROM In IJZERWAREN LANGE GROENBNDAAL I 23 ALS gö BOTEE KAAS of GELDEEISCHE WAREN noodig heb denk aan het adres ZWOLSCHE BOTERHAL KEIZERSTRAAT nst daar verkocht vordt is Tan uUatekende kteaUlell Mea rerzuime niet daarheen te gaan om zyne inkoopen te doen Aanbevélendy H i BOOT VA 54 p T Speciale prgzen en conditiën voor fl H Winkeliers De prijs per d e maanden is post ƒ 1 70 I Aizonderlijke Nommers V IJ F TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 9 April 1898 Naar wg Ternemnn inllen hi nog in dit nizoeii 4 OperA Toorstelliagen ander directie Tan den eer C Tan der LindeD laatB hebbeo te RottpjrdaB OnzOisIfiidgendoterl kuoneo dpa daarTan piofiteeren I g JD Zaterdag 16 Ap il f Bet beriebt aaaRaancte de fiet prijder op den Mooidreobtechea d k ToorkomeDde io oiia oomMar Tan jjV rydag betreft niet d o beer Tiesema maer een aader hier ter plaatse BLiTSWiiik Bedankt voor bnt beroep hy de Gereformeerde kerk alhier door den beer A Soekenoogen cand te Amsterdam OODBRKHRK a d IJsbl Biykeos de va tge tolde en ter fiete 1igK Qde kiezersl st bedrangtbet aantal kiezers voor de Tweede Kamer eo d Pro Suten 288 ea dat roor deo Qsmeeuteraad 313 Afgevoerd Tan de oode lijst werden 51 personea Het aaotal niruwe kiezers bedraagt 46 Keimpen a d IJsbl Uitslag der door den heer C PaooeTia Jr bonvkuodige te Oadshooro op 2 April albier gehooden aanbestfldiog wegens Uet boDwen vbq eeo bouwmansecheur met toebehooren te Stormpolder A a D Wepster Krimpeo a d Lek f 9950 S SlappeDdel Krimpeo a d IJsel 9300 A De Jong Ooderkerk a d Uael 9280 C Bufls Cappetle a d IJsel 9140 Qebrs Stoffels id 9089 M A G Staat Krimpen a d Lek 8970 W Van Verre Capelle a d IJsel 8950 L C GroeneTeld Jr Krimpen a d Lek 8895 Jobs Easbergen Gonderak 8600 T Van Leeaweo WacldingsTeeD 8399 P T d Berg Bergscbeohoek 8375 D T Blanken Beig Ambacht 8312 £ J Bmggemao Oodshoorn 6947 OuDKWATEit Op Donderdag 31 Maart en Vrydag 1 April jl gaf de Cbriatel ke Zangrereeniging Geeft Gode iof onder directie Tan den heer J Postbaina in het lokaal FEVtLLETOH HARRY SHARPE de agent der geheime politie Somm Mr tel EngelKh SO irik deak dat ik het maar doen cal Wanneer rijden wy weg F Zyn er nog meer die meerydeo behalve ttP Houd Je mond Ik heb je gezegd dal je je met je eigen laken moaat bemoeien heb ik niet F fVraag wal eiouus roignheer I Ik daoht er niet aaa Ik ban een geboren vraagal zeggen ze dus bet komt zoo van zelf Maar ziet u daarom hoeft u me nog niet te antwoorden Je hebt niela te vragen dan ala je iets omtrent de paarden wilt weten rin orde baas Maat rijdt u nu dadelijk weg P E iden er ook dames mes F Ala dat zoo is dan deadt u beter ze een beetje te gaan aanporren want bij vroawnenaohen duurt het een week eer ze haar plunje aan hebben Underwood keek den knaap doordringend aan naar hij zag niets dat zyn achterdocht gaande kon maken De jongen zag er ala een echte kleine wildt uit vHij il bij de hand dat ii teker zei hij bij zichielven maar ala hy goed weet dat hy zijn mond moet houden dan ia hy er mij overigens dea te UeTn om Ui la er des te beter door te gebtuiken 1 25 fn ico per CENTEN 4 Rebdbótb eene uitvoering Op uitüemende wiiïB werdeb de volgende liederen door haar ezoDgen Winterlied Verhoogt den boog Zeodingalied Vaderland eb lied solokwartet en koor Verlangen naar den hemel en Paaschlied alle nit den liodereDbiindel nitgegeTen door den boud van Cbristelijkfl Zaug rereenigtogeo ÏD Nederland Aangenaam wejden deze zangetakken afgewisseld door voordraclten van de heeren A v Walatim J Oakara J Boonstapel en A v d Heuvel Bözonder viel in aller amaak een geestige eo leerryke sanieoiapreak Twee koatschoo joffera en een boerendeern waarlmede drie vroawfiyke ledt o der vereenigiog ona verraptten Toonde de heer Van Walsem zicb opnieuw een mpester in bet voordragen van proz en poë ie de beer Oskam handhaafde zgn oudijn naam van hamon isch Voordrager Berq Ambacht 8 April De voordracht voor önderwyxer mft hoofdakte aan de l te openbare school alhipr bestaat ail de heeren J Hoekama te Veoendaat M S Both te Zegveld en J Vob te Emmen Lbkkebksrk 8 April Gisterea aTond bad alhier de aangekondigde po itieke lezing door den heer D De Clercq van Nonspeet in De Groota Boerplaats üe opkomst was gr ot te noemen daar de borenzaat goed bezet was ook van elders waren toeboordera aanwezig Stolwijk In de vergadering der versfniging Eicel9ior van jl Dinsdag deeddepenniogmeeet ir de heer J Kramer rekening en verantwoording over het atgeloopou jaar Daarait bleek dat de üaanciën in gunatigen toegtand verkeeren De heeren D C de Koning en H A Westbroek werden als voorzitter en Becietaria herkozen evenals de heeren J Kramer en D Kroon J Cz als penningmeester on 2de secretaris De beide laatste heeren meenden echter om voor hen overwegende redenen Ie moeten bedanken welk besluit door de andere leden zeer betreard werd Ala 2de aecretaris werd OQ gekozen de heer J 13ergsma terwyl besloten ward de verkiezing tbq een penning meester uil te stellen tot de eerstvolgende vergadering In de Eotterdamsche Diergaarde viert Flora weder hoogtijd De groote serre biedt weder als ieder jaar ter gelegenheid van het Paasch eest een aanblik welke beter te gevoelen dan te bescbriiven is Nanwelyks toch heeft de eerste lentezon den winter verdreven of de natunr vertoont zich weder in volle pracht In jfUijd dan maar tot voor de achterdeur van het huis en wacht daar tot ik by je kom zeide hij Laat n dien dronkenlap hier zijn roes mtalapen F vroeg de knaap Si en het lou zyo verdiende loon zijn als hij nooit weer wakker word Hij moet aen brandewijn bepaald geatolen hebben Hij heeft hem niet anders kunnen krygen want ik had den herbergier gezegd hem geen enkelen droppel meer te verkoopen r Ik zal dan maar een paardendeken over hern heongooien vindt u met P Hij mocht eens doodrriezen fl irLaat hem doodrriezen en haast je wat ttik ben aansprakelyk voor hem daoht Ben bij ziohzelven terwijl hij rondkeek naar eenige dekking £ n toen hij een ouden deken had gevonden wierp hy dezen over dan nu geheel en al bewuateloozen Cark na Zelfa indien hij niet persooulyk had medegewerkt om Carkina in zyn tegenwoordigen hulpeloozen toestand te brengen zou hy t cb met zijn heengegaan en den man van kon hebben laten omkomen Terwijl hij dit deed stond Underwood er mopperend bij Daarop klom Ben op den bok en even later ratelde de wagen den atal nit Ben roed naar de achterzijde van het huis en bracht het apan met een prachtigli zwenking vlak voor de achterdeur tot staan Maak zoö n leven niet jongen zei Underwood achter het rytuig aankomende Waarom niet Is u haag dat de menachen wakker zullen worden P Hoor eena hier kerel riep Underwood driftig uit al lijn tanden vertoonende eranala een hongerige steden als Rotterdam zon men diiarvan eohter weioïg bemerken wanneer met de bloemisten er vuor zorgden moeder oatoar ala op den voet te volgen om ook een klein gedeelte vau haren ryken voorraad voor de minder goed bedeelde steden machtig te worden Werkelgk menige etalag kast levert een fraaieo aanblik op doch wanneer men dan lu de gplegenheid is de Flora van Rotterdam s diergaarde te bewonderen waar iedere plant met de groott te zorg wordt gekoesterd en gekweekt niet oit winstbi jag maar alleen oit liefde voor de bloemen zelve fn voor de koost dan eerst gevoelt meo de grootheid van Hem aan wien wg dat alles te danken hebben maar tevens ook welk een kennis er toe noodig is om juisï op den tgd ala men het verlangt znlk een acboou geh el daar te stellen Leverde de serre reeds voor eenigen tjjd een fraaien aanblik op door bet keurig arrangement van tolpeii hyacinten pruoolaa en cane ana s tbann vyn het weder de Azaleas welke de krooQ apaoneu Oe diergaarde bnzit van deze plant zeld aam schoon exttraplaren in 6en klanrenmengeliug als elders welhcbt te vergeefs gezocht zal worden Niet alleen vereiRcbt het echter de grootje zorg deze alle tegel fe in bloei te krggen maar ook van da wyze van eta eeren hangt veel af of het efiect dat men verwacht verkrgen zal worden Beeda jaren actiiereen leverde de Xtioniti A Difa ördw bet bewge dat het werk aldaar aan goede banden ia t leveitruuwd eo ook thans weder doet zjj niet voor vroeger onder Tot boog in de Incbt verhelt zich dü bloemeoberg in hare r ke verscheidenheid van kleuren ditmaal gekroond door een reasacbtige waaierpalm hetgeen een goed effect maakt Laog d o grond voltooit een band van ceneraria s en Dautzia a bet geheel Da zgwauden der serre vormen eveneens epn bloemenzee Bg A n ingang ia een zeer sehoone groep Imantophyllura d geplaatst terwijl verder Asaleaa Cyti3i seo enkeleen dubbele nnrohseo Poly alaa en hyacinten door een prachtvolle kieurenmeugeling bet oog betooveren Aan de ocbterzy Ie fao den berg prgkl weder de verzameling camelia s met vele bloemen maar nog meerdere knoppeo Aan weerszijden is deze donkere groep geflankeerd door fraaie exemplaren witte ayrmgen eo een aantal andere bloeiende planten te veel om te noemen OoK de aangrenzende serres ofschoon met zoozeer in bloemenpracht oitmuntende bevatten zeer veel bezienswaardiga waarop wg reeda vroeger de aandacht veatigden Genoeg dus om ieder die er toe io de gelegenheid is aan te raden de Diergaards gedareode de Paaschdageo of de eerstvolgende wo f ff ls je uu nog meer vragen doet of l ven maakt of je met mijn zaken bemoeit daa zal ik de zweep over je heenleggen zoo waarachtig als ik leef l In orde roeneer kzal m n mond houden zei Ben onderdanig terwijl Underwood het huis binnentrad Het hart van onzen jeugdigen held klopte byna hoorbaar van spanning en blydsohap Eindelijk nou hy dan de personen te zien krggen die door Underwood 100 geheimzinnig ontvoerd werden Dat eene er van Dolly Underwood zou zyn daar waa Ben haast zeker van maar wie de Iwaede met mogelijkhoid zyn kon daar had hy zelfs geen flauw itl e van Hij hohoetde niet lang te wachten voor de deur van het huis weder iteopend werd en Underwood rerachoea met eene slanke jeugdige rrouwengoBtal e aan den arm Het meisje iiep zeer langzaam en roorziohtig alsof zij zich ziek of zwak gevoelde en bevreesd was te zullen rallan Terwijl hy deed alsof hy in het geheel met op haar l tte wendde by toch geen oog van haar af Dat zij jong on mooi waa zag hij dadelyk Zy had een voile voor die zij ohter even opaloeg om niet mia te slappen bij het inatijgen in het rijtuig Het geziehtje wat hij toen te zien kreeg waa byzonder lief met een zachte vriendelijke uitdrukking in de oogen Ben herinnerde zich het reeda vroeger eena gezien te hebben waarachynlijk biJ een vorige gelegenheid dat hij een brief of pakje aan het huia der Underwoods had afgegeven nDat ia Tolly Underwood dacht hij letterlijk trillend van opgewondenheid Ik wil ev een mooi ding om verwedden dat zij het geiohaakte mei e weken te bezoeken Men sohryft ona uit Rotterdam Wnnneer wg zouden willen gpwageo van de pracht welke bg feesten io de R 0 kerken wordt ten toon geapretd niet alleen in de veraiering der kerknn maar ook in de gewaden der priestflrg dan zoo zeker tederwen ona artikel apoedig ter vgd leggen als zjjode dit voor ieder overbebeud oieuw En toch lullen er niet velen zijn die zich een denkbeeld kannen vormen van de booge eischeo van kanst de reuzenarbeid welke vereiacbt wordt om zulk een prieatergflwaad te vervaardigen om reden men wel van verre de pracht waarneemt doch weinigen ze meer van nabg hebben bewonderd De kunhtnaald indasirie welke zich bierbg IQ zi n hoogste kunnen vertoont heeft vooral een hoogeo irap van volmaaktheid bereikt 10 het atelier van den heer H Fuouekniter te Rotterdam ec betisdadrmu een uitnemende ge dacbte van d zen fab ikaut kunstenaar zouden wg liever zeggen in de zaal boven de Passat e te Rotterdam gedurende de Paasch en eenige volgende dageo een expositie nit sluitend voor genoodigdeu en belangstellenden te orgaoiseeren welke a de gelegenheid stelt zgae kanatwerken wat meer vin oabg te bewonderen Niet alleen gewaden mair ook vanen banieren figuren eo groepen z n er in rgke veractieideub ld geëxpnae rd en we weten uiet wat meer te bewoud r a de faoogekuostuniiig waarvan alles uotuigt daa wol het ontzaglgk geduld en vaardigheid welke vour d£ze kaostbordimrwerken vereischt worden Meermalen vroegen wg ona af of ook niet bet penseel bet zgoe er toe bgijedrageo had die fijne nnanceeringen die scbaduweq die prachtvolle devote uitdrukking op bet gelaat van alle fii uren geen enkele uitgerouderd in het leven te roepen doch bg nauwkeurige beschoowing ziet men duidelgk dat voor ieder tintje tot het geringste toe een ander ragfijn zijden draadje gebezigd waa We znileo er ala leeken niet veel van zeggen maar dat is zeker dat da sehoone aexe die weet wat de borduurnnald van bet gedold PO vaardigheid eischt zich op deie expositie in de hoogste mate lal verluatigen Donderdagavond omstreeks 10 nur was te Rotterdam hoven bet buis Steiger No 66 een groote vuurkolom zichtbaar Bet bleek dat brand was uitgebarsten op den zolder van dit door vele gezinnen bewoond perceel vermoe delgk ontstaan door vonken nit een petroleumlampje die tu schen linnen goederen zgo ge ia waar zulk een drukte over werd gemaakt Sapperloot nog toe ala ik ze nu niet govonden heb en de uitgeloofde belooning heb veruiend dan weet ik t met 1 Ik heb baar I Ik heb haar I 1 Maar hoe haar nu weer aan hare vrïeadon terug te geven F Om zgae opwinding te verbergen begon Ben zaobtkens te fluiten terwyl hy oplettend naar de paarden acheen te kijken Underwood hielp haar in het rijtuig aprak fluia terei d een paar woorden met haar sloot toen het portier en ging het huia weer binnen Spoedig daarna kwam hy weder terug met eene andere vrouw aan den arm Deze w ia gezetter van gestalte en haar ganti eeniga ns aarzelend Toen Ben haar in het oog kreeg ging hem ofarhoün hy haar gezicht dat door een dichte voile bedekt wau in het geheel niet zien kon eea vreemde trilling door het lichaam Hij gevoelde een bykana onhedwingharen lust om van den bok te apringen en de roile van voor haar gelaat weg te trekken Voorzichtigheid gebood hem echter zoo wija te zy dit niet te doen Het zou trouwens in eens en voor goed een einde gemeakt hebben aan alle verdere kans om het geheim ep te losaen De vrouw werd dan ook in het rijtuig geholpen zonder dat er een enkel voord werd gesproken ec daarop trad Ucderwood op Ben toe met de woorden Nu z n we klaar je kunt opryden ffik ben ook klaar meneer alleen weet ik niet of ik naar het Zuiden of naar het Noorden koers zetten moet naar Europa of naar de Zuidzeeeilanden ffordt oerroïfftf