Goudsche Courant, maandag 11 april 1898

Directe Spo irwe verblnülngcn M Ouuda 6 30 1 26 8 10 8 3S 9 10 9 18 met 20 9 54 Moordrecht 7 32 fi 42 ff NiouwarVork i 7 S9 8 49 ff 0 pilUe 7 46 9 6 ff II EotfnrdJiin 7 7 tB S 88 9 C5 9 80 9 88 Ö 47 lO lS lllcn Diii I gi KoUerdiim 4 45 B 62 6 15 6 51 7 2 8 Cpelle 4 6B 6 03 M II Nicuworlcerli 5 04 6 11 h h If H Moordrecht 5 11 S 19 II B aoudl 5 17 6 25 6 38 7 10 7 4B 8 Cii 65 6 22 6 6 6 14 7 81 7 66 8 80 8 1 9 66 10 04 10 86 lUlJ II 6 02 H 8 02 r ff ff 10 11 ff t r 6 09 II e 8 09 ff ff 10 18 ff V II 6 16 II 11 8 16 ff ff 10 26 ff r i lO 6 26 6 40 6 10 6 82 7 60 8 26 8 48 9 10 1 1 ia 34 10 64 11 80 1 44 2 60 3 45 4 10 4 4 6 20 6 86 6 17 7 26 8 a 87 10 09 1 54 II H 4 60 6 27 ff ff 9 47 w 2 01 H H H 4 67 6 84 ff ff 4 ff 2 08 II H H 6 04 6 41 ff ff 10 01 ff 2 14 3 09 4 05 4 29 6 10 6 40 5 S6 6 4 7 46 1 20 1 07 10 21 DUN HAAG GOUDA zoontje vftD den heer M geraakte door een ongelukkig toeval onder een wegen met steenen waardoor bij zoodanig gekneusd werd dat hy na een uar ain de gevolgen is overleden De firma C J van flouten en Zoon te Weesp heeft aan de CommisBie voor de kroningsfeeateo ts Veenendaal aangeboden gratis 1500 chocoiadetnbietten voor bet kinderfee t al ie stiia Het aanbod is naturriyk dankbaar aanvaard Uit Dinzperlo wordt aan de cArnh Ct gemeld Zondag trad de nieuwe politieverordening door den gemeenteraad vastgesteld iu werkiui waarbij het in bet belang der zedeiykheid verboden is wasch en andere goedereu op heggen muren schutttagea aan den openbaren weg of voetpaden grenzende te hangen Ri eds by de vaststelling wekte deze nieuwigheid den algemeenen laohlust op Zondag was m n over bet algemeen zeer katm daarover omdat men op den eersten dag der week alle goed in buis houdt Gisteren moest menige moeder weer aan de tobbe doch zit toen verlegen hoe het goed droog Ie krygen daar men uu eenmaal gewoon is dit iu de iriasuhe lucht te doen en er by de schoonmaakdrukte in huie geen plaats voor ïb Ten einde raad beeft men het wachgoöd dan toch maar over da heggen gehangen Daar een bekeuring echter moet voorkomen worden werd htt goed of op heggen gelegd die ietwat van den weg verwyderd zyo öf op toowiynen luasohen twee palen achter den weg gespannen Het waschgoed is intus chen erenala vroeger voor een ieder zicbbaar zoodat het doel waarmede de nieuwe verordening werd gemaakt niet bereïKbaar is De belangryke collectie opgezette Ne Ierlandsche vogels toebshnorende aan wijlen don heer G M de Graaf te Leiden en aan diens broeder mr H W de Grauf te s Graveubnge is na het overUjden van eerstgenoemde aan bet KoninkiykZoö ogiacti Genootschap Natora A tia Magistra te Amsterdam ten geschenke aangebodeu Het bestuur van het genootschap beeft deze voor de kennis der NederUodacbe vogels zoo merkwnardige collectie onder groote wanrdeering aanvaard De verzameling bestaat uit ongeveer 450 exemplaien en is eeu groote aanwinst voer hbt Museum Fauna Neerlandica van het genootsch ip DofT de stoom boot reedory Car8Jens die eon geregelden dienst ooderhoudt tuaacbeo Amaierdam Leiden en tLuacbenligKeude plaatsen zyu drie nieuwe htalnn stoomboot u inde TB ri gebrachi Wy harldeo bui geDoegeu een er van nl de Kagermeer giatermorgeu te bezichtigen en dit was wet de moeite waard Met hare fraai iDKörichtj ruime kajmtau hare volgena de nieuwste constructie iugenchte machine compound systeem met iujectiecon deusor kan zy gerost den toets doorstaan met andere biunenbooten waarby in den regel niet dat comfort aanwezig is wat zich hier aanbiedt zoodat een watertochtje met zulk een boot dan ook een waar genot moet zyn Dq drie booten alle volgens betzelfde modi l gemaakt zyn vervaitrdigd door de Kou Nederl grofsmedery te Leiden ïn het 10e arrondiüsement van Parijs verSihein dezer dagen voor de geneeskundigen Ï Q de dieubtplichtigeu keuren ee i jongelirg BoLillier die opgaf dat hy zyns aders 34e kiud was Hg heeft 12 broeders en zustere gfhad uit bet eerste buweiyk zijna vaders en 21 nit diena tweede huvïeiyk Zondag jen Paaschdng beeit de groole weditryd te Parys Ronbais afstand 288 kilo meters p aa a voor rywifleu en automobielen 47 wiclrydera en 39 aotomobielisten zyn ingeBcbreren De werkzaamheden aan den spoorweg die in de tieknmat de lydors aan boogheidszin zal Aan evaogen 1 October TUd vao Greenwich Ill il A JL Ui bedrukt met Firma per 1000 stuks è f 2 f 2 50 en f 3 9 00 9 47 10 18 QOllDA DKN HAAG 6ouda ZevenlmizenMoerkapelle Zoetermeor ZogffBard Voorburg s lïafre 7 80 S SO 9 16 9 26 10 14 11 16 12 16 12 28 1 S7 8 46 4 49 6 26 6 64 6 11 7 84 7 62 83 8 64 10 10 89 11 10 2M 7 42 8 42 12 40 n 8 04 10 12 l Z 7 68 8 61 n 12 51 n 8 16 ii 10 21 V 8 07 9 08 1 06 Hani 8 29 10 88 t ii H 8 11 9 08 9 43 9 E4 10 44 11 45 12 46 1 10 2 06 4 16 16 6 5 6 82 iM 8 04 8 84 9 9 S2 10 38 ll 11 44 BIJ sllage 5 46 7 20 7 48 8 8S 9 46 10 1111 27 12 221 86 2 44 8 40 4 06 4 38 5 80 6 12 7 18 7 6 10 0 1 Voorb 6 52 10 17 1 41 4 3 6 18 9 84 Z Zegw6 6 ff 10 82 1 65 4 68 6 80 9 48 Zef M 6 17 10 48 2 06 5 04 8 9 6 Gnuda 638 7 48 8 18 9 08 10 1610 6411 67 U 0 8 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 6 60 7 48 8 10 1010 81 A BR1 KMA ZOOIM Lange Tiende weg D 60 Gouda Telephoonnummer 82 B T ï ï O S T 0 o ü D A Utrecht 6 38 7 45 8 49 9 2010 16 10 88 11 811 8 08 8 6 4 48 86 6 S 7 0 07 10 02 Woerden 6 58 8 06 10 88 11 6 4 18 7 18 M t Oudeirater 7 07 8 14 10 46 4 24 i i 9 88 öouda 7 22 8 27 9 28 9 62 10 6 11 10 18 111 32 8 40 4 87 6 20 6 07 7 29 8 88 1 49 10 84 BOL DA UTKECHT aondt 6 20 4 84 7 68 8 21 9 07 10 19 10 67 12 00 12 68 2 20 Uudcv 6 S6 1 I il II 11 14 2 37 Woerden 6 48 8 10 11 23 2 45 Utrecht 8 08 7 4 8 28 9 0 9 89 10 61 11 46 12 32 1 2b 8 08 10 84 10 64 11 10 AHSTSSDA U e O U D A8 10 8 0 10 42 2 8 8 4 4 46 10 1 1M 1 111I M 1 1 4 47 1 4 T 4I G O U I A A M S T E R D A M 81 9 48 10 7 12 10 4 a 0 27 10 0 1 8 1 18 6 1S 4 11 1 J 06 8 0 Amiterduri 0 3u Qoiula raakt De uinzieDlgke acbaile ol dt door rerzekeriDg gedekt BINNENLAND Het wetaODtwerp tut verhoo iti an de begrooting van Biuned aDdache Zak ii vofir de oitbreiding töu de Polytechuische Si hool deed Terscbeideoe ledeo dtr Kamer ia deafjiei iin fu opmerken dat boewei z tegen de ver t Ji tio van bet scheikundig laboratorinmgeei bezwaar hebben zjj niettemin io t algemeen ekaiÉl zijn t gen de groote planaeo en Ranzien van do P S Yoli eni dese ledep bestaat er alUrnaiost bezwaar t ge dat jonge Nederlandscbe ingenieur wauuber zij zich meer in liet byzonder willen bekwamon in eeu der vakkea die tot Delit niet volled g tot recht komeD zich tgdflgk naar het buitenland bt ge eü Vele andere ledeo meotidün echter dat eeuereorganisatie der F S met uitbreiding van hetdaar gegeven onderwgs riet langer mag uitbty en Zoowel in het belang der kÏcd allengameer ontwikkelende Nederlandsche iodastrie Is in dat van onze uitgettrekte koloniën is t h i een dringende eiach bet binr te landeverkrygbarepolytechnisch onderwys ts brenp eu 01 de hoogte van den tijd I Gevraagd werd welke verdere aitbreidlng aUnog aan de gebouwen en inrichtingen zal moeten gegeven worden om ta voor ien in de thans zoo dringend gevoelde behoefte aan hetere lokaliteit en hoerejl ten slotle de geheele zaak 2al kosten Met de regoeriug stemde men vrg algemeen in dat bet beter is in de nood akelijke vergrootiug van het laboratorium voor de sobeikands dadelyk op afdoende w ze te voorzien Als een hew a ÜbX de invoering van leerplicht DOodzakeiyk is diene dat ter gemeente gecretarie te ATuhem deze week eene nangifto vao geboorte Werd gedaan waarvan toch de vad r noch de beide getuigen konden echrijveu ot hun naam zetten Alle drie personen waren juist de 23 jaar voorby Ën dat iu een een tyd en in een gemeente waar zooveel voor onderwy wordt godaan en allo gelegenheid bestaat tot het verkiyE en van kosteloos ouderwya I zt gt de Arnh Ot In de N Gr Ct t is ontaugs m Iding gemaakt van de aameuvoeginif der drie noordeiyke provinciën voor bet afnemen der eindexamens vao de B B S met 5 jarigtjn cursu De Arnb Gic acht deze combinatie moeilyk te rymen met art 57 der wet op het middelbaar onderwy dac voorscbryft dat de eind eiameos wordeii afgenomen door commitBies yjaariyks te beioemon door onzeu cCMaamissarÏB in iedere provincie waar zood ni e BCholen H Borger cboleii aanwezig zyo Dit bezwaar zoo schryft thans de N ür Ct € heelt de mioist r ook zeker gevoeld doch is er overheengestapt door in overAeging te geren dat door d n commiS aris der Koningin van ieder der gecombineerd provinciën dezelfde examen coromisüe wordo benoemd beatuaode uit leeraren van Hoogere Burgerscholen nit de vereenii de provinciën met aaowy ing van dezelfde plaats voor bet mondeling eximen Elke commissie bestaat nit 14 leden die beurtelings worden benoemd dror den Commissaris der Koningin van een der gecombineerde provinciën terwgl de Cummissariase der Koningin van de andere provinciën commiB ie overneemt Hy die de benoeming doet bepaa t tevens in welke gemeente r yner provincie de niondaliuge examentj zullen worden afgpnouipn ou benoemt den directeur der lloiigere Burgerschool met 5 jarigen cursns lu die gemeente tot voorzitter Goud i n Lnutuidani O SI S 18 Te ontkennen valt het oiel dat op dexe wyze de minister zeer hifldig het bezwaar door de Arrih Ct aangovoerd ecarloerl en op practiicliis w ze eene vereenvoudi nng ifi dl wijzt v n het afupiu n der eiod esaitteiis die ihü goede komt aan tot sUod breng t b ryks schatkist Borg en Weth van Amsterdam stellen den Raad voor hen te machtigen voor de Openbare versiering en verlichting gedurende de Inhuldijiiiigafeeateu te beschikken over eeuegomvuu f Ü0 0Ü0 Donderdagocb tend a door onbekende oorzaak de fabneksgebouweu met de kantoorlokalen van de firma John Kievita Van Reede te Papendraeht in vjimraen opgegaan De schade i i zeer aan ieuiyk en moet slechts gedeeltelijk door verzekering gedekt zyn Da op de werf staande schapen en de belendende perceeleu bleven gcapaard Ongeveer 200 werklieden ziju voorloopig door dezen brand zonder werk Het Handelsblad deelt mede dat de auteur van Dö C udidatour Van Bommel is de beer J da Koo redacteur van het weekbiad De Amsterdammer RECHTZAKEN De berucbt i Leo Miloeo thans gedetineerd te M ddolburg fer zake van de bekende schermutseling met de marechaussees Ad matfVaa der Waal U IJzeudijke is opnieuw verwezen naar de openbare zitting der rechtbank te Middelbuig ter zake van in den nacht van 8 op 9 Januari 1896 te IJzeudyke gepleegden diefstal vao 85 kippen en 5 hnnen op bet erf van J Risseeuw te IJzendyke Eergisteren diende voor de arrondissement rtcbt Buk to s Hertogeubosch opnieow de strafzaak tegen A V bniavrouw van W de L spoorwegwacbleres vroeger te Waspik thans te Helmond wonende beklaagd van n den avond van 4 Januari jl te Waspik alwaar zg toen spoorwegwachter a waa in atryd met haar plicht uagelaten te hebben óór het pasBcereu vau den t oederentreiu 959 de boomen van den overweg van den HtaataBpoorweK aldaar tydig te sluiten met het gevolg dat het karretje met paard waarmede de beer Oornehs Kaaters bakker te Waipik boven toen over bedoelden overweg reed meeuende dat zulks veilig bon geschieden omdat de booraeij van dien overweg niet gesloten waren met gezegden trein in botsing kwam en daardoor Cornells Bu ks de knecht van genoemden bakker die met dezen in bet karretje gezett n wftB onmiddeliyk werd gedood en zgu meester zwuar iichameiyk lotsel bekwam Het O M waargenomBT door mr Scbaepman achtte de schuld van bek bewezor zÜ wa i verplicht 3 rainuton voor aflDkdru t Van een trein de af laitboomen gesloten te hubbi n Hy achtte hier toepassing van artt 307 308 en 309 W T S noodzaketyk en eischte met het oog er op dat bfkl reeds een zware straf heeft door het in zich omdragen van het bewnstzyn dat z schuld had aan de ramp eene gevangeui straf vau twee maanden De verdedij er mr K van Zinnicq Bergmanu trachtt te doen uitkomen dat deze bekl niüt de minste schuld had aan het gebeurde My beriep zich op VlT cbitlende tiriikfleii van het algemeen ppoorwegreglement die hier niet waren uitgevJerd doch waaraan deze bekl n et de minste schuld had Pleiter voerde aan dat bekt integendeel nog alles in bet werk had gesteld nm een ongelok te voorkomen üy drong derhalve op vryspraak aan alsverdedii er meende hi zelfs nog iets verder temoeten gaan en der rechtbank t m etetiaantoonen dut duar wanneer er ook schuldmocht zijn iels wat pi beslist ontkende uog de aitt bovengenoemd niet hadden behoureti toi gepast te worden doch art IGö W V S oiithlag van rechtsvervolging zoudumoeten worden uitgfSjiroken Ndbr Gemengde Berichten Gistereiiiuiddai had te Hilversam een droevig onaeliik p aats Het oniteveer zesjarig Wlnterdlenst 18t 7 98 GODDA liOTTK DAM 11 1 12 18 12 26 1 84 8 42 S 7 11 2S 12 32 tl t 11 86 12 89 II 10 30 11 32 8 40 9 11 42 H 46 61 12 32 12 66 1 68 4 4 16 ylOTTllRDA M nOUDA 10 19 11 86 11 60 12 27 10 29 10 86 10 48 10 49 9 68 8 17 4 8 6 05 6 66 8 26 10 17 10 7 10 10 34 3 34 6 24 7 18 8 43 10 41 3 60 6 08 C 4 7 39 S 69 11 12 ll iS 7 61 8 26 8 U 10 16 10 17 10 86 11 41 6 20 11 64 1S 08 12 47 breogen tot bg de beBoeenwde kmin van de Jongfrau zyn gediirendedezen winter ondanks het in Zwitserland ongunstige weder met kracht voortgezet Men heeft te dien einde de waterkracht van de TrÜmmelbaeb zoodanig ia beslag geoomen dat daarmede een vermogen van 2400 paardekrachten ia ontwikkeld deze zyn aangewend 0 twee elekt iscbe motoreh in werking te brengeri waardoor de bonrmaownes gedreven worden voor liet m iken van een tnnoel door den Eigerglet cber Da bergstroom is afgeleid over eene lengte van 10 kilometers vao de hydrauUiche fabriek by tiet station van den Hcheidegg eo den giet schar met zyo tunnel van 10 meters is wat de hoofddeeten bet eft voltooid zoodat de dieaat op dezen elektriachen spoorweg in bet begin van Juni a e zal kuuneo aanvangen Reeds 150 meters van den hootdtunoel zgo geboord waarby de rots voor bet bewerken nog al meevalt Men heeft haar reeds op een diepte vao 15 tot 30 metera onder de aneeoTT gevonden in plaats van op 70 meteri zooala verwacht werd VERSCHEIDENHEID De Belgische pater De Doeken echryft ïa de Missions en Ctiine et au Congo over bet kannibaliame dat onder de aegerstammen aan den BovenCongo nog attyd gevoodea wordt De Bopotos durven aan bun smaak in menacbenvleeach wel niet zoo openlyk meer voldoen als vroeger maar in de dichte wondei wordt uog menig t evangeoe opgegeten Ed de Elombos die meer in bet bïunenland wonen zyn oQverbeteriyke nienschenetera Van Mons een agent der BovanGoogo raaatschapptj was er getuige van hoe op de markt van zeker dorp een man heen en weer liep gelijk een schildwacht die op post schildert Allerlei Igoen of strepen de eene wit de andere rood verdeelden zyn lichaam in even zooveel stukken De man was een krygsgevangeup en de geteekende deelen van lyn lichaam waren nog hy zgn leven a s spysaaa den m estbiedende verkocht Alleen da atokken van minder waarde vonden geen koopers De man werd tenslotte nsergeveld en toen kreeg ieder het deel waarvoor hg be aald had Bet vreemdst is dat de man zich in zyn grnwzaam lot scheen te kunnen schikken althans hy vunde geen pogingen aan om te ontvluchten hoewel hg vry rondliep en het dichte bosch niet ver af was Pater Angounr eelt een nog yaelgker verbaat meé Hy heeft een mau gezien die geheel hy levenden lyve verkocht waa en wieo juist de keel werd afgesneden Versobyot de kooper van het hoofd niet bet eerst dan ia het lot tbu tsUcbtoffor zooveel te grawzamer de koopera van armen eu beenen sngden hem dan zonder omslag deze licbaamsdeelen af Rechter de Saegher Ijpeft gezien boe een m n wiens voeten in een blok zate in allen vorm gemest werd om vervolgens opgegeten te worden tiet was een inlandsch ambtenaar van den Coogo ataat die op zgn terugrei aa afloop van syn dienattgd door menaebeneters gevangen gt uomen waa Zoodra de rechter den ongelukkige zag bood hy hem zyn hulp aan om zyo vrglatiuf te bewerken M ar de mau wilde er niets van weten Hy bad nooit zoo goed gegeten als thans en kreeg alles wat by maar wenacbte Maar man zei de rechter weet je dan niet wat er met je gebeuren zal O dat maakt niets uit vtas bet antwoord Het is nog niet zeker of ik gedood zal worden wel zeker is dat ik bet nooit meer zoo goed zal krygen als tba 7 4t Pater de Deckeo voegt aaa deze iJBelyke hyzonderheden nog toe dat deze harbaarsche gewoonten onder deu invloed van de blanken hoe langer hoe meer verdwyoen eo dat de tyd niet ver meer af is dat ze geheel uitgeroeid zullen zijn IMaar zyn vertrouwen daarop achynt toch weer niet zoo héél groot te wezen want hy merkt er hg op tenminste in de oabyheid van stroomen en rivieren eo in de omgeving der zendingsstatioos Da iSamatra C t geeft md icbeUje nit b t Maleiiclie haweiykaleven dat dsanao geen schitterend denkbeeld doit opratten Omstreeka 10 jaren geleden werd de Malei aehe TroDW Adjam in de Ommelanden van Padang aitgehaoelgkt aan den Maleier Lotok nit wolk hnweljk drie kinderen geboren werden Lolok een bon Tiraot van ileobte reputatieterwaarlooide ign roa en kinderen Jiwani in geen maandenj ibnii en liet het onderbondTan agn geziy aan de familie zgnar TronwOffer Dese vroe un ecbtacbeiding aan welke na veel moeite lot etaid kwam natnarlgk op de wg zooan de adat dat roorscbrgft De b r Lotok ofschoon bj aerst onder getuij srf in de ecbeiding toegestemd had kon zSg riit et beheerachen toen bg eenigen tgd Ktar ztjn gdw zen Tronw op straat ontmoette en gaf haar ni een korte heftige woordeuw sseliag een meistsek tengerolge waarTan zy bloedende weggedragen werd Lotok werd deswege geTangen genomen en door den landraad reroordeetd tot twee maanden dwangarbeid Gedurende twee jaren na dezen moordaauslag liet Lotok niets meer ran zich booren en de gewezen Trouw besloot te hertronwen met zekeren Si Tariki uit dit buweiyk werd een kind geboren dat nu een ruim jaar ond ia Uaar ziet dair komt Triend Liotok opdagen die getrouw aan bet spreekwoord oude liefde roest niet ZQn oude reebten wil doen gelden en siob geen aeheiditig meer herinnert Si Adjam wil echter niets Tan hem weten en blijft baar tweede man trouw Lotok weet echter raad te schaffen en dient een aanklacht in De djaksa Tan rapat te Pan onderzocht de de zaak heel Tlocfatig hoorde de ooms an Si Adjam doch geen andere gatniften en gaf tbu dit Terboor een procesverbaal waarop de rapat igama t Padang een vonnis sloeg in btt nadeel Tan Tan rronw Adjam Deze liet het hier echter niet bg en bewoog haar beide ooms zich te wenden tot de magistraat te Padang zoodal te Terwaebten is dat na een nauwkeurig onderzot k recht zal worden gedaan De enorme tabaksoogst in Jara s Oosthoek maakt dat er op het oogenblik langs de geheele knst gebrek aan scheeparnimte ia Zelfs dö Deli tabak die anders met het oog op de concurrentie altyd de Toorkear heeft moet te Tandjong Priok in entrepot big ven liggen Tan het Terscbepeu Tan andere lading is heelemaal geen sprake Een geTolg ran dit gebrek aan ruimte uaar Europa i dat de Trachten Toor thee en kina in April a s zullen worden Terhoogd Foulard Zijde 60 Cts tot 3 ZS per Meter Japanscb Cbineesch etc in de nieuwste dessins en kleuren zoowel Zwart Witte en gekleurde HennebergmyOe Tan 3S cts tfft ƒ 14 OS per M Glad Gestreept Ueruit Gewerkt Damast etc circa 240 Tersoh qualiteiten en 2000 rersch kleuren dessins etc FrU van port en rechten in Ante STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland 6 BeDneber sZijde rabri keD K enlHofl zcniCH BurgerlUke Stand GEBOREN 6 April Maria Johanna ouders J Koemaua en M J Boot Cornells onders W KujJB en S Sjonk 7 Adrianua Johannes ouders F M J Pieterse en H H Gro nereld OVERLEDEN 7 April W Neef 11 jaar ONDERTROUWD 8 April H J Tan Schalen te Amsterdam 25 j en A U Tan Leeuwen 23 j J J Tan der Speld 20 j en A M Schenkel 20 j A Bos 25 j en J W Karreman 24 j G J Wageaaar 29 j en W Tan Middelkoop 27 j J P Brugns 32 j eu A A J Strickling te Amsterdam 34 jaar j F Het Bureau Tan den Bnrgerlgke Stand zal a s Maandag 2e Paaschdag Tan des Toormiddags 11 tot des namiddags 1 uur geopend zgn tot het doen Tan aangiften Tan geboorte en OTerlgden Uaastreoht GEBOREN Adrianus Johannes ouders W Janaien en J M Sirre Margarotha Maria onders C Vreeawgk en C Straathof Wiggert Leendert onders A Donker en 8 D Vonk ALDOOR vindt men de ruimste en schoonste Sorteering 33 A S S E 3 LINNENGOED Dames on Heeren GLACÉeii STOPHANDSCHOENEN bg A va OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a QOUDA TelepKomt Hf Af Beurs van Amsterdam Vrkrs slotkrs 87y V s 87 102 98 w 88 s 84 86 86 18 1S 18 61 is 68 98Vs 8 981 l 4 1087 54V 88 87 2 26 102 98 86 35V4 lOO s 88 66 660 466 4fiS lOOV 47V 100 04 148 191 59 101 lOl i 12 180 97 801 80 118V 113 806 211 100 66 91 5BV 168 961 76 1011 102 121 18 11 102 49 104 11 16 7 APHIL NroaaLASD Cert Ned W 8 2l duo dito dito 8 dito dito dito 3 H0Naia 0bl 0iudl lS8188 4 Italib InsohriJTiDg 1868 81 6 OosTIlla Obl in papier 1868 6 dito in zilrer 1868 6 POBTVQlL Obl met coupon 8 dito ticket 8 SusiAND Obl Biananl 1894 4 dito Cecons 1880 4 dito bij Bolks 188 4 dito bg Hope 1888 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanji Perpet schuld 1881 4 TuEiBij Gepr OonT loon 1890 4 Geo leeniog serie D Gec le mng serie C Zuin Ara Elp T obl 1892 5 Mkioo Obl Bnit Soh 1890 6 Venszukla om 4 onbep 1881 AvsTBaDAH OWiKatien 1896 8 BoTiBauAll Sted Icea 1894 8 Ned N Afr UandelsT aand Arendsb Tab Mij Caitificaten Dali Maatschappij dito Arn Hypotbeekb pandbr 4 Oult Mij der Torstenl aand a Gr Hypolheekb pandbr 8 Noderlandaohe bank aaod Ned Haudelmaatsch dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Eott Hjpotheekb pandbr 8V Utr Hypotbeekb dito 8i OoSTBNl ÜostHong bank aand Eusi Hypotheekbank pandb 4 Ahbkika Ëqut hypoth pandb 6 Maiw L G Pr Lien eert 6 Nbd HoU U apoorw MÜ aand Mi tot lipl r 81 Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 I lTAllE8pooriTl 1887 89 A Eobl S Zuid Ital Spirmü A H obl 8 PoLBN Warschau Weeuen aand 4 EiJSL Gr Buss Spw M obl 4 sBaltisohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aaud 6 Kursk Ch AzoiT Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 49 riiv 99 106 108 101 lOl ls 120 186 84 Ameeika Oeut PacSp Mij obl 6 Chic k Jorth W pr C v aand d lo dito W n St Peter obl 7 Denverk Eio Gr Spm rert v a Illiooia Central obl ia goud 4 LouisT MasbTillnCert T aand Mexico N Spw Mij Ie byp o 6 Miss Kansas v 4pot pruf aand N Tork Ontosioli West aand dito l eun Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 at Paul Minn Manit obl 7 Uq Pao Hoofl n oblig 6 dito dito Line Col Is hyp O 6 CAN IDA Can 9outh Cert r aand Ven C Rallir IiNa leh d o 0 Amstord Omnibus Mij aand Rotterd Tram eg Maats aaud Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Eotterdam aan 3 Bbloie Stad Antwerpen I8i7 2l Stad Brussel 1886 2 HoNG Thoiss KeguUr GesellBch OosTEsa Staatsleaning 1860 ó K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 8 1868 Neo Ver Bes Hvp Spobl eert ADVERTEMTIEN Wegens ziekte der tegenvroordïge Dienstbode vraagt Mevrouw SCHIM van dbb LOEFF Kleiweg 28 om zoo spoedig mogelyk in dienst te treden EENE DIENSTBODE als MJEID ALLEMJf CH0C0LADE5CHUIM kost U cent per ons en UBOOMTJBm per ons 10 centen Beide koekjes zgn zeer fijn lan smaak en daarom hg de koffie en thee bizonder aan te berden Verkrijgbaar b J VA OIJE Kleiweg 2 GOUDA © PA PDIKE OUDE f SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk NIG BLTOAP Verkrijgbaar biji M PEETER8 Jz N B All bewijs ran sohtheid ii cachet en kurk steeds Toorzian ran deu uaan der Firms P HOPPK ROOKT gednrende de feestdagen FUISE uit t failliBsemeut men betaalt hier niet meer als 4 3 en ot Toor Concurrentie thans onmogelgk by J F Herman A Zn Tideweg D 2S miPEii k i s Eikel Cacao Auiberolen door UH 6ene en üchei kDndlgen Bekroand met eoulen en Zilrereu Iledailies roedmaam rertterkena eu Mangenaam can Smaak Met molk gekookt leer aan U tf f agelljkache l A 1 gebruik bjj kindoren zwakke personen en kherachtige gestelleu Fabriihmerk Met water toebereid is zg als geneeskrachtige drank uitstekend by diarrhee ook TOor Euigelingen en kleine kinderen De echte mieel Caeao van KBABPELIBN HOLM is alom verkrijgbaar in Tierkante bassen Tan een Kilogr f 170 Kgr a 0 90 en j Kgr it 0 50 ïooraien Tan Etiquet waarop noTenstaand fabrieksmerk en hanteekening Tan de fabrikanten KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers Zeist 3DE TEETSmEmS ï is da teordeeligite in JVedertond rz R H t g@n SoRaóa ontstaan door ziekte en ongelukken uitgezonderd tuberculose Uitsluitend VEEH0DDBK8 als AGENTES gevraagd DE DIRECTIE FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ HN chemische Wasscherij VAN H Un K HEIMEtt 19 KruiakaOe Rotterdam GabreTetaord door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpeciaiiteit TOor het stoomen en TorTen Tan alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen r ale inrichting Toor het atoom n Tan mantels TOoren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar do nieuwste en laatste methode gererfd Alle goederen hetzy gestoomd of geTerfd worden onschadelijk Toor de gezondheid en Talgesa staal bewerkt Eenig Depot van T € R E B A IS WildHraat A 169 GOUDA Aanbevolen merken SHERRY F r Far Pst 18 1 2 Ilsaih l i Iliaabai Gold 1 1 90 22 50 Elegante Drj 1 20 2 25 26 50 ROODE PORT Aurora a good dinnerWine 1 1 99 22 50 WITTE PORT Santa Choice 1 1 90 22 50 Venus Amber Special 1 20 2 25 20 50 TAHRAQONA 3paanscheFort Roode 0 80 1 50 18 Witte 0 80 1 50 18 MALAGA Boode M 1 20 2 25 2S 50 Witte M 1 20 2 25 26 50 Zeer geschikt TOor medicinaal gebruik Good Young Madera 1 1 90 22 50 Very Fine Tokayer 1 20 2 25 26 50 Turin Vermouth 1 1 90 s 22 50 CHAUIPAQNE Bodega Marque spéciale 1 2 craoNAO Cognac 1872 2 25 26 60 BORDEAUX WUNEN Zeer aan te baTclen Tafelwynen P FItnh Per Aiikar4t n UDl IcMk St Kstèphe 0 85 S 86 Liatrac 0 65 St Emilion 1 42 GraT Witt Bordaaox 0 80 U Goede en goedkoope Vleeschhouwerij Keizerstraat 188 blyft steeds roortgaan met de LEVERING Tan FRIHA QUALITEIT tegen eter k coneurreerenOe prtfmen AanlMTelend J P van Leeuwen A SLEGT NIEUW EHAVEN GOUDA Bereelt zich aan tot het letteren Tan hett Zeeuwscli Tarwetoood Ï 14 Cent per Kilo