Goudsche Courant, woensdag 13 april 1898

iJL i iryriiryii JLiryi niiyr i JLii IP JL i iqp JLinqr is No 7553 Woensdag 13 April 1898 STste Jaargang ontvangen e nieuwste modellen ZOMERMAMTEIS Lag e Prijzen mwim mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I Telefoon No St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 re s a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettOTS worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlgke Nommers VU F CENTEN Ruime Keuze iJAPONSTOFFEN j I y Stalen op aanvrage J L BRUNS Turfmarkt hoek Gouwe GOCDA I zoogenaamde DOTJES 2 beveelt zich zelven aan £= Cet xxxexls 1 S RIJWIELHANDEL Gladiator Yankee Style Sparbrook en Mercary Dames en Heeren Hijwielen steeds in voorraad Verder NIKÜWE BIJWIELEN Ta af 90 Qroote Sorteering ONDEEDEELBN VOETBAL eu LAWNTBNNI8 BALLEN Repareeren Emailleeren en Vernikkelen J G DE RUITER BoodsrUwielhersleller Ie klas Korte TUndeweg OOÜDA li IETS l IEUWS op t gaShè óer tMuzieM VOOB LOCALITEITEN xMUZ INSTRUMENTEN DE L AUG ORGELHANDEL H D VEHMEULEIT vooAeen CRANS Co ig Hflt orgaan voor drankbestrijding SLUIT SCHISOAM rermeldt het Tolgoide in baar Fe bruarinainmar 189S No 8 Onderzoek nitar dranken Het Hoofdbsatanr der Ned Ver b eft b j de hoeren Boldingh en TAN DKR Hbivk te Amsterdam de dranken van den heer H D Vebheqlen te Bage die b ook io dit blad aanbeveelt doen onderzoeken Het resultaat was dat er hoogstens aporen ran aleohol in kon worden aangetoond zoodat te niet tot de alooholiscfae dranken gerekend kuunen worden Overigens werden geenerlei schadelijke beitanddeelen lan walken aard ook aangelroifin Iloordagent Firma DAM Kleiweg Gouda Drnk v a A BRINE UN Zn Goada Cent Sigaar LOUIJ Bi iiscnop r H cohmui ie j ONTVANQEN in de Mleiiwe Winkel Marht A 70 DE NIEUWSTE MODELLEN Witte Glacé en Garen HANDSCHOENEN 3 ijn9 SS soarte ous n rioei Bnóerpaijes ONDERGOEDEREN voor Helles Corsetteo in alle ogateD Zakdoekjes met en zonder kant enz eiz AanbeTelend e A B BANTZINGER c ower iotor en ioforio Surprise cMafaóor aïiWïilLiü Nationale Nikkelstalen ingeschroefde Frame s worden naar keuze gemonteerd K 19 Hor AjSTRA eigm fabrikaat elegant goedkoop sttrk REPAREEREN EUAILLEBREN VERNIKKELEN Sport en K iaad earrxrag eEL ban d ©Qa ¥ I D van BJJmAl Yeerstal Grouda Ontvangen een rijke collectie ZIJ DEN STOFFEN Toor Costumes Blousen en Gameeringen GALONS GARNITOSBN KANT BÜCHES LINTEN KNOOPEN eni eni Prima Qlaoi Zijden Oarsn en Spor Handsoboemen EBormecoflecüeCOBSETS KOUSEÜ BEENLENGTIN DAIES STBIKKEN BOOBDJES enz enz Ziet de Etalage en Prgsen Alle artikelen Ego ran prima Kwaliteit tegen ongtkeod I prijzen x AanbeveUnd Baltenlandscli Overzicht m Yolgeoa baricbteo uit Washiugtisii aan ü b Daily Chronicle geaeiod boadt het CoDgreq h t door Spanje genomeo besluit oin ds wapenatiUtand op Caba af te koadigeu Toor t een Dieowe aitTlacht rao Spanje om tijd te wionen Het congree zoa dua aaodriagen op gewapende tH 9chaakomBt vao de Uuie teDzij de opatandoliDgen deo wapenatilatand aannemen eu de Ëuropeeacha mogeodbedeD de onkoming vao de overeeakomüt waarborgen Het ministerie van Waabingtoo heeft Zondag tweemaal rergaderd Na de ochteudfergaderiog zeide de minister tbd marine dat de wapensUlataDd stellig een blyk van toenadering waa Tan Bpanje en de vredeikansen er eerder door toenamen Gage de miniatar an fiaanciè a zeide daarentegen dat de toetland feitel k ou veranderd was gebleran Oe President zou gister zgo i iodicbap naar het Oongres zenden in deu oorapronkelgken vorm met een toevoeging den wapenatilstaad betreffend Een ander lid TSD de regeering zeide Als da opetandeliogen den wapenstilstand aannemen ia alius goed en wel anders blyft de toestarid precies dezelfde de houding van den PreBÏdent is volstrekt onveranderd hy blyft gewapende tusbchankomst noodig oordeelen tenzy Spanje Cuba d onafhaokeiykhcid orkent de Boodschap zal daar nadrok op leggen ej erenzoo op Spanje s veraDtwoordelykheid voor de Maioeramp Volgrns deo correspondent van de Timea te NewYork brengende heethoofden de Moinoramp weer op en voorgrond De oorlo sparty heeft in het geheim eeo afzouderlylf oaderzoek Daar de ramp laten instellen om het bewijt te leveren dat de Spanjaarden de Maine verraderiyk in de lucht hebben laten springen Deze party wyst op het vertrek van consul Lae ait Havana en op de oorlogtachtige taal van met den President bevriende bladen die tot heden voor den vrede geweest lyn Zoo fltihryft de Tribube dat de Spanjaarden Cuba geheel moeten loslaten eu in elk geval van dat eiland roeten verdwyoen De boodschap van den president ia giateren aan bet congres gezonden De heer Mo Kinley verklaart zich beslist tegen de erkennia der Cubanen als oorlogvoerende party daar het oogenblik daartoe thans niet geschikt is maar de roering keurt goed een zoodanig gebruik van het leger der Vereenigde Staten als de president noodtg zal achten om de vyandelykbeden op Cnba te doen ophouden en het eiland een bestendig bestuur te verzekeren De reg eriog vraagt een krediec FEVlLLETOll HARRY SHARPE de agent der geheime politie Roman naar het Engelich 81 Bigd aoordwaarts tot dat de weg een draai maakt dan zal ik t ja verder zeggen was het antwoord In orde I daar gaan we I Moet ik gauw of langtaam i dei F Ik dacht zoo dat die jonge dame er een beetje zwak uitzag zoo iela of ze ziek geweest was Ds grond is steenhard bevroren en als ik die beesten laat rennen zoo hard als ze dit met gemak kunnen doen dan zult u allemaal zitten te ohadden nog erger dan wanneer n op een boerenkor Eat Laat ze rennen zoo hard als ze slechts kunnen denk daar aan zei Underwood Zoo als u verkiest maar als je door den hemel van het rijtaig springt kan ik het niet helpen Dick Underwood haastte zich zonder verder antwoord te geven in het rgtuig En nog eer hij het portier achter zich bad dich atrokken vlogen de paarden er vandoor Hat rijtuig ratelde eniliagerde over den wag met een vaart die duidol k aaotoonde dat Ben goed in staat waa alles uit de paarden te halen wat er in zat Bsn s hersen s waren ééa warwinkel van gedachten a a dea eenen kant gevoelde big uitbundige oin de nog aoodlydende bewoners van Cu ia te ondersteunen Omtrent de ramp van de Maine zegt de boodschap dat de preoident zyn byzondere aandacht daaraan wydt en zy constateert dat ait de verwoesting van de Maine in de haven van Havanna gebleken 1 dat Spanje onmachtig ia om den Vereenigden Staten en anderen lauden de veiligheid voor hun scbefjen te waarborgen die sy met recht kunnen vragen Echter wordt erkend dut Spanje voor zoover dat mogelyk is zonder een specifieke actie der Cortes elke verantwoordelykbeïd vour bet verlies van de M ïna heeft ontkend eo het d epen spijt heeft betuigd over het geFcbieden van zn k een ramp in eeo haven die onder Spaaoashe iariaüictie staat De president verklaart ten slotte dat o een einde moet komen aan den oorlog op Cuba Mc Kinlej heeft aan zyn boodschap nog de volgende verklarjngeu toegevoegd Sedert het rpdigeeren van de voorgaande boodschap heb ik van de liegentes van Spanje een officieel beslait ontvangen waarby aan maarschalk Blanco wordt gelaat deo wapeu stilstand af te kondigen ten einle bet sluiten van den vrede te vergemakkelykeD Ik ben overtuigd dat dit feit zorgvuldig door u overwogen zal worden Wanneer de maatregel doel trelt zuHeo unze weusclien verwezenlykt worden iDdif n by echipbreuk iydt zat bij een rechtvaardiging te meer zyti van de daiien die wy overdenken c Da Kamer zoowel aU de Senaat hebben de boodacbap zonder debat verzonden naar de commissies voor buitenlandsch zaken Het nieawe procea tegen Zola eo Perreux zal den 23en Mei voor het Hul te Versailles b ginnen d i daags na de herstemmingen voor do Kamsr De presideut van dst Hof Tard f zou voor de extra galegenheid de leiding der debatten overlaten aan d o eeratepresident Périvier Men noemt de advocaten Plojer en Maurice Tézenas aUde pleitbezorgers der civiele partij den krygsraad Het teralag van den krygsraad is Zaterdag in baodea gesteld van den gouverneur van Parijs Dez9 deed de stukken aan don minister van oorlog toekomen en de laatste ontlastte zich weer by zyn collega an jnstitie Hüden otitvangen Z la en Perreux hun exploten Daar een orereenkomat tusschende mogendheden over de oplo a ng der Kretenser quaesti en de benoeming van een gouverneur no vreugde over het wel elukken van zijn plan en aan den anderen kaut was ulles nog een chaos in zijn brein wat betreft verder handeleu Hij bad eeu brutalen zet gedaan en had veel gowonaeu maar al wist hy nu waar Dolly Underwood zich bevond zg was daarmee nog niet aan hare vrienden en betrekkingen weergegeven Dick waa slim als een vos en voortdurend op zija qui vive Hoe kon men hem uit den weg ruimen F Hoe was het eindspel te winnea P Verder en verder ratelde het rijtuig tot zij eindelijk eeo groot laag witgepleisterd gebouw naderden eu Underwojd met een gebiedenden tik tegen het glas het teaken gaf tot stilstaan Ben gehoorzaamde zijn plannen waren intusschen tot rijpheid gekomen xvni ffDe ilaudlooper Wg zullen nu eerst eens weder teragkeeron tot den vermeenden landloopor met het éJae oog dat echter meer scheen op te merken dan twee gewone oogea Wg verlieten hem toen hg naar den hooizolder klom om een kykje te nemen in de kist die zoo geheimzinnig met kar en paard hier ia deze ledige schuur was gebracht Hij vond alles zooals de jongen ham had gezegd Hij onderzocht de kist nauwkearig vond een paar kleine lapjes laken op den bodem liggen die hij zorgvuldig in een stukje papier wikkelde waarna hig het in zijn zak stak en onhoorbaar de trap van den hooizolder weer afdaalde Zoo ver gaat allei goed uide hij tot ziohzalven vooretrst niet schyDt te kunnen wo den verkregen heeft de Huesischa regeering eeü uitweg gezoeht die de mogeiyitheid zal geven om aao deze moeilykbeid te ontkomen Het plan beataat een voorloopige regeeriug in te stellen die het eiland zal beheeren zonder gonvernenr eeu soor regeeringaraad bestaande uit de admiraal van de Ruc8i=che Engflsche ïlattafiQFche en Fr tische eskaders en uit enkele voorname leden van de Kret naer nationale vergadering Deze regeering zal op Kreta het zelfbestunr invoeren Het p an om ten slotte prins George van Griekenland tol goaverupur te doen benoemen heeft Rusland inmiddels niet opgegeven Verspreide Berichten Feankruk Het maakt eeo pooveren indruk in de Franacbe bladen eeu manifest van den patriot Paul Déroulude aan do Fransche enie nteradeD te zien staan waarin by de zinsnede van Lnbori in herinnering brengt In de nieuwe Kamer zullen driehonderd déptitéa de rehabilitatie van deo gevangene van het Dutvelaeiland eiachrn eo iiu de kiezers bezweert om dipn toel g van de entr preneur9 d moocencec te verydfilen Hy wenacht Hat alle lüerers zonder onderp beid van party of godsdienst die liefde voor Vrankryk eerbied voor het leger zorg voor de openbare zaak en den mafltschappelyken vrede in het hart dr igen van do candidatcn d ze formeele lerklaring verlangen Da candidaat neemt de verplichting op zich 001 zich te verzetten legen elke directe of indirecte revisie van het proces Dreyfus c UevroBW Esterhazy heeft een vordering tot scheiding van goedereu ingestald tegen baar echtgenoot Paul Déroulède heeft tot alle mairea van Fraukrylï een schryven gericht waarin hy beo aanmaant er voor te zorgen dat de nieuwgekozf n afgevaardigden tegen de herziening van het Dreyfua proces zyn De Petit Pariaien veraf kert deti de ex kapitein Dreyfus getracht heelt op het Duivelseiland zich door ophanging van bet leven te berooven doch dat hem dit bytyds door een bewaker belet is Beloib Vrydsgavond toen het byna donker waf vertrok de stoomboot Cambridge va da lyn Antwerpen Harwich van de Statiekade te terwijl h zich weer m do schuur op de haverkist ssette en in diep nadenkeo verzonk Ër was nog licht aan in het huis zooals onze landlooper duidelijk door de reten der deur zien kon Terwgl hij er naar keek gingen ecüter al de lichten uil op een na Dit licht kwam uit een Toaster der bovenverdieping Voorzichtig opende hij de deur dor schuur naderde het huis en klom lanss eeu dakgoot iiaur boven De goot liep vlak langs het raam loodnt hij zich aan de buitenvensterbank vasthoudend geheel ia de kamer kon zien H t gordgn bad mon slechts halverwege laten zakken en naar binnen kijkende zag hg een man aan een tafel zitten bet hoofd op de handen gastennd Do man scheen in diepe oogenBchijnlgk ve rre van aangename overpeinzingen vorzonüen De landloopor beschouwde hem eenige oogenblikken zou aandachtig als wilde hij zijn geheimste gedachten raden De man was van meer dan middelbaren leeftijd met graitwe baren en baard en een gelaat dat teekeiea vertoonde eener verkwistende en losbandige levenswijze Ër was eohter iets in zijn geboete peraoon dat dengene die hem aandachtig bascboawde zeide dat de man daar in de kamer ook geldgiorig was steeds er op uit om dollars bijeen te schrapen Onhoorbaar zacht schoof hij het venster open zód zacht dat de man in de kamer er nieta van bemerkte eer het wyd geopend was Toen sprong hij op en met een schorren angstkreet wilde hg de kamer ontvluchten Hflt WH3 echter te laat Heel kalm plaatste de landlooper zioh voor da deur en keek hem doordringend aan Antwerpen Nauwelyks was ze midden op de rivier of men hoorde een hartverscheurend gegil De mannen die zich over de verachansiug bogen zagen dat een roeibootja doir de gchroef van de Cambridgec was getrofieo en stukgeslagen en de bemanning te wa r geraakt Het Engelsche schip stopte oomiUdeliyk en trachtte door gefluit de aandacht te trekken van eenige werklui die daar dicht by aan t werk waren Twee mannen hoorden bet gefluit en de kreten om hulp sprongen in een jot en roeiden naar de plaats toe Daar zagen zy twee personen die zwemmende twee audeie boven water trachtten te houden De zwemmers waren zooals later bleek een stoker en een bootsman van do Cambridge die onmiddellijk over boord waren gesprongen en de hnlpeloozen waren beide zwaar gekwetst De twee mannen in bet roeibootje namen de vier drflukeliogeo op Oudertaaschen had de Cambridget ook een boot uitgezet de twee Engelschen gingen daarop over on k amen behouden terug op hun schip dat toen lyn reiB vervolgde f e eene gekwetste blies zoodra hy aan wal kwam den laatsteo adem uit de schroef had zyu c ne been by de knie afgeolagen By den ander moeit het been tot ouder de dy worden afgezet en by heelt nog lÜVlr wonden en kneuzingen Maar hut ergste bleek pas uit een onderzoek van de politie er hadden zes jongelui in het bootje gezeten en van de vier aQder was geen spoor ontdekt Hun lyken zyn nog niet gevonden De zes meest winkelbedienden hadden het bootje gehuurd om voor bun plezier wat ta gaan roeien Waarscbynlijk is het bootje by ongeluk in de 2uiging van de schroef gekomen By Schaerbeek heeft een spoorwegongeluk plaats gehad de trein van 10 57 uit Antwerpen ia op een naar Antwerpen vertrekkeudes trein geloopon Een tiental personen zyn min of meer ernstig gekwetst Een commissaris van politie te Schaerbeek Brussel was Vrydagavond met zyn vrouw naar een dorpje by leperen vertrokken voor een familipfeeitje De zorg voor drie kinderen waarvan het oudste een mei je van dertien jaar wa had hy aan een werkvrouw overgelaten zelve moeder van vier jonge kinderen Aan een gaskrooo waren verscheidene kranen een voor een caontclioacbuis welke een gastoestel met de leiding verbond Die kraan beeft de werkvrouw laten openstaan eo Zaterdagmiddag ia zy dood in een kamer gevonden terwyl de kinderen boewei bewusteloos nog ffDie en help gilde e man Maar da landlooper liet doodbedaard z jn hand zwaar op den schouder van den ander vallen en zoide terwijl hij hem doordringend bieef aanstaren ffWoe niet dwaas oudjn ik ben geen diof en je hebt geen aadcre hulp noodig dan die ik je juist kom geven Ga maar weer zitten on houd je kalm kom ik meen het Dit werd op zulk een gebiedenden toon gezegd dat de ander eï jenaar van boerderij en aardbeeienvelden onmiddellijk gehoorzaamde iWat wil jo dan van me vroeg hij aarzelend De waarheid was het snelle antwoord dat zoo beteekenisvol en met nadruk werd gegeven dat da ander het woiriipja tegenwoordigheid van geest dat hem nog was ovorgebtoven geheel verloor ffik ik zal u alles vertellen wat ge weten wilt zeide hij uVl heb je bespied zeide do landlooper Je hebt iets op jo hart en ik west wat het is Je beut een eerlijk man ten minste betrekkelijk maar js houdt van gold ea je vreest de schande Je hadt geld noodig en dat is je aangeboden voor een gering dienstbetoon dat oogenschijnlijk zoo or sohuldig was ala iets Maar t zal je in grooto mooielgkheden brengen tenzij dat je er zoo gauw je kunt weer uitwerkt en dat kan je doen door de volle waarheid te vertellen Wat meen je toch P vroeg do ander bal flaisterend Ik meen Mkon Uw span heeft da kiit van het goederonburoau gehaald gisteren eeo week geleden W rM MTfoVA