Goudsche Courant, woensdag 13 april 1898

Aangevangen 1 October 6 61 6 14 7 31 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1897 98 13 85 13 81 u 18 89 tin 19 46 1 ff 18 66 1 63 4 4 16 6 10 IIOTTSKDAM SOUDA 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 9 10 9 18 9 39 9 64 10 11 11 13 7 60 6 30 9 30 9 88 9 4710 13 lO SO 11 83 6 16 6 61 7 86 8 8 40 9 11 64 18 08 18 47 6 38 7 1 7 46 8 18 9 00 9 47 10 13 GODDA DEN HAAS Aouda ZeTeituiMnMoerltapolle Zoatermeer Zegwaard Voorburg s Hagc a 7 8 8 80 16 9 86 10 14 11 16 13 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 36 6 64 6 11 7 84 7 68 8 83 8 64 10 10 89 11 O ÏM 7 43 8 43 i 13 40 8 04 10 18 Ï Z 7 68 8 61 13 61 8 16 10 81 V 8 07 9 08 1 06 8 8 J f tH i l 9 08 9 48 9 E4 10 44 11 46 13 46 1 10 3 06 4 16 6 16 6 66 6 33 It 8 04 8 84 9 9 18 10 38 11 6 11 44 DEN HAAG GOUDA sHage 6 407 807 48 8 Ss 9 4 10 1111 87 18 881 86 3 44 8 40 4 06 4 38 6 80 6 18 7 187 66 9 1810 08 Voorb 6 63 10 17 1 41 4 8 6 18 9 84 Z Zegw6 6 10 88 1 66 4 68 6 80 9 48 Zev M 17 10 48 3 0 6 04 6 9 6 Gnuda J8 7 48 8 18 9 08 10 16 10 6411 87 18 608 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 60 7 48 8 8 10 10 10 8 S O D D A 8 08 8 66 4 4S 6 86 S 7 6 4 1 f 18 4 34 e o V D A 11 T K E C H T 6 84 7 68 8 31 S 07 10 19 10 67 18 00 13 63 8 80 8 17 4 86 6 06 ll l 8 10 11 38 8 46 8 38 9 0 9 89 10 6111 46 18 88 l Sk 3 08 S 60 6 08 c 4 7 89 8 69 u lS U 13 Qouda 7 83 8 87 9 38 9 88 10 6 11 10 1111 1 S8 8 4 4 87 6 80 6 07 7 3 AMSTIKDA H S O D D A8 10 9 06 10 4 1 68 1 46 4 41 7 M M M M l Ull il M 4 0 AM8TEBDAM 18 10 4 11 1 11 6 1S teekenoD Van leven gaven Acbttien uur ismen met een jongetje bezig geweest met betmeisje nog eenige aren langer nlteite vergeefs Alleen het derde kind een jongetje hoopt menin het ïeven te honden i Gebeimraad BËuaeb de bekende DuitsLbe waterbonwkandige die het Keizer Wilhelm kanaal gebouwd heelt is te Uerlyii o eileden Engeland Zoowel patrooDfl aU myüwerkers iu ZiiidWales blijren op ban stak staan De rojjneu worden ecbter nog ntet geslcnen De pat oona willen hun werklieden DOgffcenjge dagen tyd geven om den arbeid te hen tten OOSTKNHIJK geqaaakt T n Verl IdeD omtrek tho orp Klap ai waren Uit Praag fvordt melding acbeiden aardaobokkeu Libocbowitz vooral m bet ze zeer hevig zoodat daar 2 inibuizen i08l9rtten De aardachokkeu duren voor ffcier hevig geIjEtneezeo dte de en Sernsche i BDeQveldeaV SbuviE Op Servisch grondgebied vochten tusscbeo eei grens hadden overscbredej marecbaassee flj Twee 8er ië a kjaa n k géoietd en EgyEtenaren k eai hebben bnitf sbyot dapper Van den a i van da Atlworden dat 4e EagBUchtien ttanoon n van de Dergemaakt Aai weerazydgevochten DeBngeUcbe corrë poadenten pryzenden moed der Derwisjen Vlilgei s het aeggeo van krggsgeTfllngenen leden d D rwi jen zware verliezen 49t4 het bombardement v6or denstormloop Mé j t Yolgenl mljre berichten zyn ae lyke van tweednizén Derwisjeu gevonden en be bkent men dat er üog een duizend jDee gesnfaveld zijn Onder dd doodeo zyn tWaalf aanzieti ijke emirs een Van ben is de vro ge e emir v bu Dongola Wad el Bisjara Wpgens het dmte kreupelhoat jWerd de verr lging zatir bep peilykt Mahmoed gaf de sterkte van zyn l ger op als 121000 man voetvolk 4000 rnitö s en tien kanoiinen Voor ZQOv r bekend sneuvelden er van dei Engelschea 3 officieren en werden er 7 gewoad van da lËDgelscb minderen sneovelden er 10 en werden er 90 gewond van de Egypteoaren 51 minderen gedood en 14 oESciereu en 819 mindej en Lowood Spanje Te Madrid badden gisteravond manifestaties p aats ten guaate van bet leger maar tegen de regeering gericht De manifesteerenden irokben naar de militaire dab en naar Ce redactie bureaox van liberale bladen Veracheideae manifiBÈiDteo werden gewond Talryke arreatatiea vouden p aats BINNENLAND De Nederlandacbe gezant te Parys ridder de Stoers is gistermiddag naar zijn poat teruggekeerd Een wetsontwerp is ingediend tot verhöogiBj van hoofdstuk V der Staatsbrgrooting voor 1897 met t 293 000 waarvan t 85 000 en f 70 000 wegens het mond en klauwzeer en f 100 000 wegens bydragen aan de gemeenten in de kosten van bet lager onderwys Voor de betrekking van bnrgemeester van Hilversum hebben zich ongeveer 200 sollicitanten aangemeld 7 86 7 83 7 88 7 46 8 36 A 43 8 49 S 66 C6 6 62 6 08 6 11 m 6 86 Oluds 6 60 Hoordrecht v Nieuwerlrerlc Oipellg 8 88 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 a erd m 7 7 66 M Allen Diudiis RotterduD Capelle Nieuwerkcrk Uoordr cht Saadi Oaoda 6 80 Qudew 6 86 Weerdei 6 48 Oireelit 0S 7 4 GOUDA10 67 1 1 £ 1 9 46 10 60 S7 l lt wUa e 8k De Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht heelt aan de burgemeesters medegedeeld dat vergunningen tot het schieten van scbadelyk gnjlierte voortaan niet worden verleend aan bezoldigde gemeentg veldwacbters doch oitalnitend aan beüedigde ambtenaren met hst toezicht op de jacht en visichery belast en aan de bonders van grooto jachtacten tenzy byzoudere redenen aanwezig zyn om hiervan af te wijken op verzoek van grondeigenaren of rechth bb6nden Hftre Majesteilben de Koningin en de Koningin Regentes hebben eersten Paaschdag te aGravenbage aan hec Heilige Avondmaal deelgenomen in de Kloosterkerk waar di Cramer voorganger was Op den tweeden Paaschdag woonden da Koninginnen de godsdien toefening by in de Zuiderkerk in Den Haag onder gehoor van ds Rademaker benya Uai de invoenoi idzakelytc iV dieno datt Als een benya Uai de invoering van leer plichi oodzakelylc V diene dat ter gemeentesecretGfIrie te Am heb deze week eeue aangifte iJ viCq geboorte movd gedaan waarvan noch dftivader noch de Heide getuigen konden schry of hun naam tetten Alle drie personen fen juist de 23 jaar voorby En dat in denty i en in eenV gemeente waar zooveel vooronderwys wordt gedaan en alle gelegenheidbestan tot het verkrijgen van kosteloos onderwni zegt de Arnh CiJ f il h L i jlacititeitsU by or e Nei Ot trent te verleenen makep van schoolreizen isyoor e Nederlaj fche spoorwegen het volgenae b pai la Ie vry van vervoer wordt vöfrleend igeleider o elke 20 kinderen mgedielte daar 2p voor de vöorbereidiljigsrefs zyo de f dlerwyrers de volleVracht T ral huldigd 3e voor de beeh en t rag is wordt höO bjëlnd de enkelerei vrBcbt pe twee iia erU j 4e vQor hftt pversc iel eudt kmt vnn èen ineven aant il worÉ debalveenkele rais fialsht berekend voor da fjbis heen em R Bloemenbaat S j nmigeVploepi8tem beverenl dat fr een ware fyandacflap jpeetaat ttfsschen reseda s en rozen Men l an jiicb overtnigen i zeggen z door versch gepleite reseda s en rozen in een bouqoot by elkaar te binden en ze daarna tn het water ifi plaatsen Eenige nreo daarna ziet men de vyandentegen elkander aangedrukt btiiden verwelkt f terwyl da andere bloemen in de vaas noggeheel friscb zjjn i Anjelieren en heliotropen daarentegen gevoelen innige eyippathie voor etkander zy aan r blyven ze ze r tang frisch LelietjoB der dalen moeten ware monsters zyn z doodon alle andere bloemen Onder de boomen zyo linden en ahornen geslagen yandeo wanneer men ze navt elkander plant sterven ïij zeer spoedig ü Door het bestuur van de Vereeniging tegen de Kwakzalvery in Nederland is eene circulaire gezonden aan de hoofden der scholen in Nederland om ben te waarschuwen tegen de door de firma Hollowuj te Londen aao de schoolhoofden t egezonden verzameling plaatjes ter uitreiking aan de leerlingen Deze plaatjes bevatten aan de ochterzyde eene aanbeveling van de zoogenaamde geneesmiddelen van Holoway Het bestuar wyst er op dat deze wyze van reclame maken slim bedacht maar daarom ook zoo gevaarlyk is omdat er wordt gespeculeerd op het f Artrouwen dat de schoolhoofden by de ouders dor leerlingen genieten Eo om die Doders ia het te doen de leerlingen zyn slecbta bet middel om ben winnen Het bestuur geeft den schoolhoofden daarom en siig in overweging om indien 7y weder een dergelyk verzoek van Holloway ontvangen daaraan niet te voldoen maar de plaatjes zoo spoedig mogelyk te vernietigen of aan het bestuur te zenden Er is naar de Prov Cr Ct t meldt een wetsontwerp in voorbereiding omtrent een Staatsleening van pi m 60 a 70 miilioen waaruit o n de overneming der Belgische spoorlgnen bekosttgd zal worden 11 1 18 18 11 83 11 86 U 48 1 61 19 88 iS 9 63 1 84 10 89 10 36 10 43 10 49 6 66 8 86 10 17 10 7 10 10 84 6 14 7 18 8 48 10 41 6 80 10 17 10 861 U 41 7 61 1 86 i tl 1 1 In Het Vaderland € geeft een ingenieur de vertaling van een io een Oostenrykscb teebniacb blad voorkomend etak waai in een op Java werkzaam Daitacb boor mees ter 8t I lig tegenspreekt dat de boorueeatera in Ned Indië slecht beh de d worden Hg is van Ju deel dat een technicus die de boring mtft stoom volkomen meester a aanipraak beeftVjp f 400 a f 500 in de maand De 8chry r m Het Vaderland vestigt deaandacht op jt stuk om Nedertandsche jongelieden op te Wtfkken om zïcb niet alleen tebekwamen io datgene wat na éeniÉaal inHolland mode is 1 Waarom zegt by la het dq op JavjA tochbepaald onmogelyk om Nederlandera voorpetroleumboringeo en andere mynootginningente gebruiken Alleen omdat de meesteo onder hen zichgeneeren om eenige jaren aotiteieen a zichtheoretisch op een t choisoha schpol hier te lande of io het buitenland b v Duit cblandte hebben bekwaamd ala werkbaas beginnende by boorondernemiogen oi mynwerkeo ioEuropa of Amerika practisob te werken nietas volontair of heertje maar als nuttigefftiètleverend element 0m het b v als ingenieur by hetgpuver nement op Java zoover ta brengen als een eenvoudige Duitsche boormeelter het minimum salaris voor zyo collega s acht zyn er toch ministens tten dienstjaren no dig aehalve nog de viertot aesjarige en niet goedkoop t noemen opleiding te Delft c i j Volgens da kSoinj zal de in 6roatio ialeconferentie ter bespreking van de afschapngvan de nitvoerpr miën op sniker deo 3en JbHeenkomen f Daareti egen f melden 1 de jpfficieasePot Nadl r c dat de coÜiferenlle tegen 7 is byeen ge roepen Ojbtrent het bloemencorso ia SeptemI loor den A N W B ib DeilHaag te hioodS unn n wy mededeele j dat slecbta diegenèi ïjtot het corso worden toegelateo wier versierinc Hof koataom vooraf door eens commissie V an ii beoordefiliDg daartoe voldoende geacht wordt De afdeelingen waarin menjkao deelnamen zyn A clab gerangschikt naar de provincie Prijzen voor elke tovincie een verguldzilveren ailvi en bronzen kiedaille terwyl eengooden medaille wordt f oitgeloofd voor desmaakvolst versierde oion uit alle provincies B clubs die hoewel ireraierd ook nog mgroepen het een of andir wonschen voor testellen li O kindergroepen nitalnitend voor kinderen van boodsleden D afzonderlyke rydei a die alleen met versierde rywieleo komen afzonderlyke ryders die gecostomeerd met versierde ry wielen komen Pryzen medailles 1 voor bet fraaist geheelvoor eea beer 2 voor het geestigs geheel vooreen bee dito oor damea E gekostumeerde groepen geen clabi Behalve de pryzen zal nog aan lederen deelnemer een bronzen herinneringsmedaille worden uitgereikt Speciale medailles Worden voor alle nummers geslagen De inschryvingsbiljetten zyn reeds aan de vereenigingen gezonden Gemengde Berichten Door zwaren stroom en stormwind is op de Maas bij Rotterdam bet stoomscbif Batavier I1I der Nederl Stoombootmy by vertrek van de Boompjes niettegenstaande sleepbooten het vasthielden in hevige botsing gekomen met de Willemsbrug welke over veertig meter lengte zwaar beschadigd is aan yzerwerk en voetpad De schade beloopt en ele duizenden gnldens De ïBataner UIc bekwam belangryke schade aan verschansing achterschip en etaurkast Persoonlyke ongelnkken kwamen niet voor Nader meldt men De oorzaak van de botsing van het st Batavier III der Nederlnndaehe Stoomboot Maat AU 65 6 08 6 09 6 16 6 S6 3 60 3 43 3 5 7 6 40 3 46 1 10 4 10 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 1 64 8 01 8 08 3 14 D T R ï O H Tirtreclit 33 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 Woerden 6 68 8 06 10 88 11 66 i üudevater 7 07 8 14 10 4 7 06 Amaterdaii G St Gtnda 4 63 sofaappij met de Willemsbrng over de Maat een gevolg van het onklaar worden van een der sleepbooten die de Batavier zoo slepen De gemeente zal een eisoh tot schadevargoe ding iditelleo tegen de Nederl Stoomboot MaatBchappy die waarscbynlyk opi de asaa raotitmaatacbappyen de schade z l kunnen verhalen 1 Twintig da fen geleden is de stoep van betkantoor Speelman te Pernis schipper Jac vanVliet ter kabeljauwvangst itgezeitd met aasvoor een tiental dagen Tol heden is er fandeze sloRp nipts meer vernomen Men vreesti3at haari bg deu laatsten sneeuwa orm eenoogelnk is overkomen Een patient nit I het krankzinnigeWesticbtEndegee t dii Vrydag dit die inrichting badWeien te ontv aohten sprong zich achtervolgd ziende Aan den Stationsweg in eena bIodi Daaruit ftehaijld werd de man eerst overgerbracht naar het in de nabyheid gelegei politiawachtbuis ea vervolgens oaar sy jverblyf plaats ternggevoerd L 0 Donyderdagóchtend vervoegde zich I jy een j rymeleninagazyn te Utracht eeu sind eeniga II wekeiï i die gemeente verblyf hondende Doit Bcher d e voor dien dag een heeren jijwiBi hui A Ijdes middags kwam hy terag pn huurde ook W een flames rywiel onder belofte beide wielennog c es avonds terug te bezorgen Vrydag middag was hy ecbter neg niet terrg zoodatverrooed wordt jdut dezb wielen verdoistiard zynte Uffièr daai de juËfrduw hy wiehy inwoondeaan e ryw felfirD l kwam mededeeleo dat devreei delinfï Ü yn goW naar bat statiqn b dlateii brengeW Een bgna ougelooilp Terhaal neemt de I imbarger Koerier Dit Daitsclie bladen orer ïn io5 leD Pr iipea bg Koningsboich gem EMi voosde in 1891 een landbouwer Sabert Goriasen genaamd die aan weersIfauteD valti de greofl land bezat In de maand Juni Tan dat jaar dreet Goriaaen s Tgftienjarige zoon rier koeion aar de vei over de grens Een Ta dia vier waij niet getgk vereiaoht wordt generkt toodat twee dooane beambten onmiddejiyk de ier koeien aaubaalden Drie atuks werden echter weer loagelateo maar de niet gemerkte koe arard verkocht Er werd procesverbaal opgemaakt en de joegen werd den IOq Aagaatua toi een maand gevaogeniaatraf veroordeeld De jongen waa daarop zoo wija geen voet mee op Nederlandachen bodem te zetten Maar eenige jaren later toen rader en moeder waren gestorven voelde de jeugdige Jozef Gorisaeo als kostwiqner van vjif jonger broera en zuster de no3dEakelykboid weer in Ne derland te komen om er zyn land te beboo wen Op zyo verzoek ricbtte daarom een rriend van bera te Konibgsboscb zekere Maaaseo in November 1897 eea verzoek om gratie tot H M de KoninginElegeDtea Balf Maart 11 had Maaaa o daarop oog geen antwoord en schreef daarover aan den olürier Tan juatitie te Roermond Dm 26n Maart verschenen bg Maasaen twee marecbaussee s en vertelden hem dat Jozef Goriaaen vrg was en weer in Nederland mocht komeb by moest alleen nog eren het bealnit dat de gratie bevatte komen teekenen Maasseo aarzelde maar de marechaaasee s drongen er zoo op aan en gaven zulke gero lateltende verzekeringen dat by zyn vriend ging haten Nanwelyki echter betrad Goriasen de woningvan Maasaeo of de marechausaee a pakte hembeet en namen hem mee De stftkker zit nain de gevangenis te Roermond Zoo Tertsllen Duitacbe bladen Bet ia te hopen dat ze zich vergiaaen De wandelpier te Soheveningeo waarvoor de maatacbappg Zeebad conceaaie rerkreeg zal 10 M breed en 393 M in zee zyn en gedragen worden door 20 oveiepanningeu met platforms op het middelate Aan bel einde TlJd van Greenwich 10 86 11 18 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 8 7 66 8 08 8 09 8 1 8 86 8 80 8 61 9 66 V f 11 80 10 09 K H H 10 64 9 37 9 47 9 14 10 01 10 07 6 171 6 S 6 1 6 41 6 47 6 37 6 S4J 9 07 10 08 38 1 9 86 9 4 10 84 10 84 10 64 7 41 1 I 4I 4I VLM 8 48 f 10 10 16 7 86 komt een paTÜjon voor muziekaitroeringeo drinkbal en eenige winkels Ook zal gelegenheid beataan tot Tiaachen er zal een aanlegplaata zyn voorbootjea De heerE Wighowaki die met de uitvoering ia belaat ia de ingenieur dia de pier Ie Blankenberghe ontwierp Een oommisaaria Tan politie ta Scbaerbeek Brnaael Waa Vrijdagavond met zyo vrouw oaar een dorpje by leperen rertroklfen voor een faoailiefeeatje De zorg voor drie kinderen waarvan het ondste een meisje van dertien jaar wai had hg aan een werkvronw overgoten zelve moeder van vier jonge kinderen Aan een gaskroon waren reracbeidene kra nett een vcor eep caootchoucbnia welke een gaaloaitel met de leiding verbood Die kraan beeft de werkTronw laten openstaan en Zaterdagmiddag ia zy dood in een kamer gerondeo terwyl de Éioderen hoewel bewostrlooa nog taekenen van leven gaven Aehttien nor is men tnet een jongentje bezig geweeal met bet meiaje nog eenige uren langer alles te rergeefa Alteen bat derde kind een jongetje hoopt men in het leven te honden Door den heer J G Milo epeciaal arta voor Orthopaedische Chirurgie en Mechano Therapie ia de volgende t ironlaire aan bh medici Torzoaden De ervaring beeft dt de nooizakelgkheid aangetoond tot opname Tan inwonende pitiënten ih myol inr cbting Ruime Tertrekken zyn tot dat doel io orde gebraoht en beicbikbaar geateld terwyl Terzorgihg verpleging voeding eventueel ook opvoeding toevertrouwd is aan eene dame uit den beschaafden stand zuster M k Rost gediplomeerd pleegzoster van bet Witte Krui 4 c en tnlka ouder miju Toortdarend en peraoonlyk toezicht Slechte zntleo worden opgeaomen 1 Patiënten met orthopaedische gebrel b 2 Patiënten voor wie eau mecbano thera eatiicbe gnneeswyze een apparaat of bandage behandehug gewenackt of noodzakelyk is Voor gedetailleerde pensiooprgzen en verplegingakoateo weude men zich rechtatreeke tol lUter H A Roet Frederikalraat 2 Deo avond vóór Goeden Vrydag omstreeks halfne eo waren drie knapen aan bet aren in een roeiachuitje door de fieerenaingelgracbt te Leiden Ter hoogte van de Slogelsobool begonnen Eg te achommeleo hetgeen door een agent van politie werd opgemerkt die ben nog waarachnwde dit niet te doen Zg stoorden zich echter niet aan die waarschuwing en zetten hnn roekeloos apel voort met het gevolg dat het bootje omsloeg en de knapen alten te water geraakten Twee hunner W en L genaamd wiaten al spartelende den walkant te bereiken en werden door bedoelden agent met bebolp van omstaudfra op het droge geholpen De derde jongen lag echter dicht by de houtvlotten aldaar en wist noch deze noch den walkant te bereiken terwyl de agent van politie vrnchteloose pogingen aanwendde om hem met zgn dregge te pakken daar de jongen te ver van den wal lag Ziend dat de jongen reeda belton te zinken apoedden de agent met een bnrger H genaamd en een brngwaobter zich oaar reu nabygalegen aehnitje waarmede zg naar de plaata des onheila roeiden Opnieuw begon men toen te dreggen en het gelukte wel tamelgk spoedig den drenkeling die reeda gezonken waa in het schuitje te krygen doch de onmiddellyk toegepaste voorachrifteo tot opwekking der levensgeesten baatten niet meer ook niet nadat een in alleryl gewaarschuwde geneesheer zich daarmede gernimeo tijd bad beziggehouden Deze kou slecbta den dood cooatateeren De Terdrookene is genaamd Hendrik Ngsien 13 jaar en woont op dsn Lagen Ryndyk Leidscbo Dagbl VERSCHEIDENBEID t Men achrgft nit Rotterdam aan bet Zeeuwacb Dbl aËaterhazj heeft rroeger in zyn gezin een gouveroanta gehad een Fargsch mei je dat nu sedert eenige maanden in betrekking by een bekenden Rotterdamschen advooaat ia Dit meisje heeft na io niet zeer rriendelgke verstandhouding van Esterfaazy te zyn gescheiden nog een vrg aanzienlgk bedrag Tan den ouden patroon te eiachen Uit Rotterdam schreef het meisje herhaaldelyk brieTen met Terzoek om betaling maar zy ontving geen antwoord Een Tgftal brieTen had zg reeds verzonden toen zy ran den directear Tan bet postkantoor te Rotterdam de mededeeling kreeg dat er Toor haar eenige brieven ter afbaling gereed lagen die te Parys door den geadresseerde geweigerd waren omdat se chantage beoogden Dat atood altbana op het adrea als reden van weigering vermeld Het mei je beklaagde zich over deze behandeling hy baar patroon en deze rechtageleerde diande namens het meisje een aanklacht in tegen Esterhazj en het gevolg waa dat in het begin van de vorige week de aangeklaagde don de oiTiele Rechtbank ran de Seine ver oordeeld werd tot het betaten ran tgeTraagde salaris en Tan de gemaakte kosten Thans reedS nn ons nog twee jaren scheiden van het groote feit deo Treedzamen atrgd der Tolkeren op bet gebied ran den arbeid van de wereldtentoonstelling te Parijs thans reeds wordt er een zee Tan klachten vernomen over gebrek aan plaatsroimte Tweeen vi ftig landen bebben zidi aangemeld om in dezen wedstryd van industrie en ngverbeid mee te dingen en al dezen tanden e zamen eiscben voor hnn nit te Ftallen producten een plaatsruimte an 100 H A terwyl er slechts een terrein van 40 B A beschikbaar is Frankrgk beeft voor zich alleen gereclameerd de helft van de beschikbare ruimte terwgl bet aan de overige landen gezamenigk de andere helft overlaat Na Frankryk komen de grootste inzendingen nit Engeland Duitscblaod en België STADSNIEUWS GOUDA 9 April 1898 Gisterenochtend woei op de Bleekerssiogel een kind te water Eeu Amsterdammer daar passeerende sprong de kleine achterna en bracht het behonden op het drooge Hedenmorgen yiel het 6 jarig dochterlja van Bcbonteo aan de Zük io een sloot achter de woning De ecboenmaker J SnaterRS bad bet gelak dit kind van een wissen dood te redden Op de beide Faaschdagen is te Amsterdam de atgemeene vergadering gebonden van het Algemeen Naderlandsch Werkhedenverbond c Aan het nitfoerig verslag ras de N R C ontleenen wy het volgende Eene vry uitvoerige discussie ontspint zich over het voorstel Gouda om atappen te doen om de kieswet in zoo er te wyzigen dat koatelooze verstrekking van geneesmiddelen niet als bedeehog worde besoboawd dat de candidaatstelliogen niet worden gepablioeerd op openbaie plaatsen en in couranten dat het hoofd der gemeente niet gerechtigd rordt hg deu patroon aan te dringen op mededeeling van bet verdiende jaarloon van den adspirant kieipr Van verbcbillende zijden worden de bezwaron uiteengezet om de door Gooda aangewezen belemmeringen die de vrgbeid der werklieden by de candidaatHelling in gevaar brengen op te be£fen altbans wat de twee laatste punten betreft Het laatste punt hangt laoaen met de samenkoppeling van kiesrecht en census Tegen hetgeen in het eerste poot wordt aangevoerd is misschien wet iets te doen Men kan dit althans beproeven door eea beslissing nit ta lokken van den hantonrecht tr en desnoods van den Hoogen Raad De heer De Klerk herinnert er aan dat de minister in uitzicht heeft ge t ild technische verbeteringen in de wet te brengen Dat het centraal bestuur doa gemachtigd wordt met bet oog daarop de weascben der vergadering by den minister voor te staan De beer de Rot waarschuwt toch tegen te veel bangigbeid bg de werklieden om bg de candidaatstelling voor haane overto ging uit te komen Laat men het maar eens afwachten welke patroon zgn arbeider het brood zal dorven ontnemen omdat hg tegen des patroons zin iemand beeft meehelpen eand daat te stellen Gooda trakt zyne motie in en vereenigt zich met den weneoh door De Elerh geformnleerd welke io eene motie omgezet wordt aaogeno men met algemeene stemmen Op een voorstel van Gooda om bg den minister aan te dringen bg aanbestedingen van touwwerk voor te acbrgven dat dit artikel alleen mag zgn vervaardigd uit binnenlandsche hennep en door handenarbeid bewerkt wordt besloten dat de afd Gouda zelve in verbinding met belangbebbendeo in deze de ooodige stappen behoort te doen Sluipwijk De beer M J Bronders pred alhier beeft de benoeming als predikant in Ned Indië aangenomen Bedankt voor het beroep bij de Ned Herv Kerk te Ter Heyde door ds IJ Bootsma te Zoetermeer en Zegwsart 357 Staat6 loterij 3e Klasse Trekking van Dinsdag 12 April No 18083 SIIOOO No 810 f 6000 No 1 33 10609 1S892 19801 en 19550 ieder ƒ 400 No 6678 en 14290 leder f 100 No 1786 9305 6192 5564 10910 12521 16784 17789 en 18454 ieder r 100 Prijzen van ƒ 45 61 8187 4401 7717 10807 1881Ï 16744 18542 88 2199 4414 7748 10366 1S836 1579S 18656 ga 2283 4494 7819 10394 18879 16801 18688 106 2268 4466 7845 10418 13401 168 4 18682 172 2869 4483 7869 10460 13422 16888 18783 177 2276 4512 7916 10616 18434 16920 18735 208 2897 4686 7943 10568 18436 15982 18798 847 8887 4531 7967 10604 13t57 16948 18800 264 2408 4661 8017 10614 18480 15256 18824 266 9421 4564 8037 10664 13674 15969 18846 274 8461 4660 8043 10680 18696 l 0t4 16939 318 319 330 372 877 388 399 411 426 453 455 478 617 666 707 771 782 849 859 862 908 910 955 8458 4623 2464 4664 24S9 4676 2474 4678 2 38 4703 2673 4778 2578 1793 2599 4803 2607 4 94 2643 4895 2647 4914 2612 4922 2676 5047 2679 E089 2730 5132 2750 6158 276S 6i97 2768 52S4 2773 5S61 2714 54SS 2803 5471 28Ï3 6587 2836 6591 2843 5650 2848 5664 8923 5665 2939 5682 9936 5700 2939 5709 2958 5762 S020 6763 3033 5820 3048 5832 30S8 5P65 8098 5870 3126 5VS7 3133 5980 8182 5997 3133 6064 3186 6076 3281 6108 3281 6149 3287 6388 3300 6360 3350 6102 3383 6 26 3439 6482 34G0 6478 3449 6514 3470 6663 3i34 6580 8651 6698 3560 6660 615 67U 3H6 67 iS 8712 6786 875 6755 8779 11771 3798 6778 3816 6855 3861 6896 6923 6971 4066 7013 4062 7033 1089 7048 4110 71634173 71564186 71824192 72604209 7105 4217 7117 12 8 7111 4238 71794264 7513 1306 76891309 7666 4329 7670 1365 7684 1393 7688 16070 18964 16110 18978 16122 19044 16136 19061 16178 19P67 16203 1900S 16260 19070 16302 19083 16336 19106 16318 19218 16358 19231 16381 19265 16391 19267 16167 19293 16660 19317 16701 1 395 16761 19117 16774 19463 16802 19472 16414 19499 19518 H701 16862 19714 16877 19741 16990 1979816992 1982316995 1985017021 1985417024 19855 17015 19E95 17069 1991617072 2000117075 200iS 17085 2006717095 20065 20U72 17U1 20080 17112 2010117121 2011617134 80111 2015117207 2015217217 2015517210 2016717301 2022117329 20288 17 313 20315 20366 20397 17S 2 2011 i 1736 2012117116 20158 17114 20159 17543 20507 17616 S0533 17680 2055117732 2068217769 20 0917771 2061617796 2068617809 20733 17H23 20786 17863 2079117886 2077617907 20879 17911 2080017961 20849 17968 0902 18013 201118 18130 20937 18171 20955 18 81 ÏOVO 18363 2096418370 2097118376 2098018386 20992 183 3184681846318529 2172 1012 1013 1027 1044 107 1116 1169 1188 1196 1210 1220 1226 1242 1271 1276 1 77 1312 1821 13t3 1884 1417 1431 1436 1447 lt86 1517 1626 1535 1670 1631 1668 1681 1702 1708 1750 1799 18 9 835 1847 1863 1838 19 9 1930 1931 1952 1972 1993 2045 2081 2088 2088 2118 2180 2157 S le 10718 18601 8060 10737 13615 8077 10735 13645 8090 10757 186 2 8097 10829 13678 8157 10855 13683 8216 10886 13752 8284 10933 18838 8261 10915 13811 82 8 10959 13S46 8291 10989 13817 8307 11019 13866 8329 11050 13871 8879 11090 18878 8155 11095 18922 8512 11096 13940 8587 11102 13960 8611 11101 13961 8614 11136 13966 8671 11139 13976 8692 11143 13979 8701 11180 13996 8766 11211 14006 87 7 11213 11009 8785 11221 14038 8818 11232 14051 8836 11213 14057 8909 11300 140 5 8973 11368 11095 8986 1183 11106 89 8 11398 11185 8995 11S99 11217 9007 11404 14262 9013 11434 14285 9021 11170 113119 9048 115 6 14383 9215 11585 14884 9220 11589 11126 9226 11666 14412 9231 11776 11113 9257 11852 14606 9298 118 3 14508 9301 11922 11625 9818 12006 11618 9821 12015 115 3 9319 12060 11559 9356 12062 14596 9376 12080 U602 9169 12091 11628 9485 12131 14728 9498 12139 14731 9619 12176 14769 9537 12208 U775 9516 12280 14845 95l 6 12284 14881 9559 12823 11882 9675 12S 1 14883 9691 12597 14911 9708 12399 14913 9731 12131 119C3 12458 15068 n 5 16103 12662 16186 12578 11208 9840 12582 152189866 12646 152219978 12682 15296 10010 U721 15811 10014 12771 1S329 10033 12845 15349 10078 12915 15305 10111 12964 15366 10111 12979 16371 10138 13010 16388 10169 18011 15105 10174 13010 15155 10186 18090 15477 10219 18166 15613 10241 18207 16616 10261 13210 16782 E E C Xj A Jivd E LOTeEVAL VAN EEN HOLENAAR Van een onzer correspondenten i het ontvangen van den brief van den heer Aeguste Sanvagat molenaar werkende aan de molen te Douzy klein dorpje nabg Brezé Maine en Loire Frankrgk speet het mi de reis niet te knnnen maken om nog eens dat schilderachtige land te zien Het zon m een groot genoegen gedaan hebben den weg van Tonrs naar Angers terug te zien met zgne verrukkelgke plekjes de zoo vruchtbare eu schilderachtige heuvelen van Saumur met de Loire aan hunne voeten opgevrnolgkt door de talrgke molens waarvan de wieken steeds door den wind in beweging gebracht worden Daar dj directeur van mgn blad my te Pargs terug hield was ik genoodzaakt met den heer Sauvaget te correspondeeren in plaats van mg met hem persoonljik te onderhouden iens gezondheid ernstig was aangetast geweest Zonder twgfel hebben de Eubgheid van het riviertje de Thouet en het kanaal van de Dive waaraan de molen gelegen is waar hg werkt mede gewerkt om de kiem zgner rhumatische gewrichtspgnen te ontwikkelen In September 1 waa hg genoodzaakt zich te bed te leggen n kon zich niet meer bewegen Mgn geneesheer zoo zeide hg verzorgde my zoo goed mogelgk wryvingen trekpleisters watten om de beenen alle goede dingen dia mg eene kleine verlichting gaven maar geen genezing Op zekeren dag laa ik in hei Petit Journal Tan Pargs een geval ran genezing door em onovertreffigk middel tegen rheumatiek en heupjicht De Pmk Pillen voor bleeke personen van Dr Williams die vele ziekten door deze aandoeningen aangetast genezen hadden Ugn besluit was spoedig genomen Zoodra ik het geneesmiddel had bekomen werd het gebruikt en van af de eerste doos gevoelde ik een weinig beterschap Door dit resultaat aang jmoedigd ging ik er mede voort Spoedig kon ik myne genezing aankondigen Vgf doozen waren hiertoe voldoende geweest Ik gevoel mg gelukkig deze behandeling gevolgd te hebben want nu ie mgn vertrouwen onwankelbaar en indien ooit weer deze vreeseIgke pgnen terugkomen weet ik het middel ze tegen te gaan en ze te doen verdwynen Dank van ganscher hart maakt mgne gene zing bekend want ik machtig D er toe ala bewys mgner erkentelgkheid Diegenen die gebruik maken van de Pink Pillen zullen er de beate resultaten van bekomen Zy zgn krachtdadig voor bloedarmoede verlamming ruggem ergs tering rbumatiek heupjicht zenuwpgn St Veits dans hooidpgn zenuwziekte kliergezwellen enz zg zgn een hernieuwer van het bloed en een spierversterkend middel Zg geven schooae kleuren aan de bleeke gelaatskleuren handelen ic al de tgdperken der verzwakking bg de vrouw en veroorzaken bg den man eene werkdadige werking tegen al de ziekten veroorzaakt door lichamelgke en geestelgke overspanning en door bui tons porigheden Pras 1 75 de doos ƒ 9 per 6 doozen Verkrijgbaar bg 8NABILJÉ Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland en Apotheken Beurs van Amslerdam siotkrs 87V Vrkrs 87Vi öö s 7l5 102V 88Vb 84 86 98V 98V l 4 64V 88Vu 86Vb 18V 68 9 APRIL NEDnaLAND Gert Nöd W S ÏVb dito dito dilo ydito dito ilito 8 HoNQ K Ool G udl l88188 4 ÏTALiE iDSchrijvmg 1862 81 6 OosTENR 01 1 in papier 1868 6 dito in zilver 1868 5 PoaTUQAL Obl met ooupon 3 dito ticket 8 lOSVs 87 4 987 357 IOOVb 68 650 466 1001 4 47Vg 1007 g 304 US g £ 97 lOlVs lOlVis 129Va 97 4 80Vi 307 116 113 2Ü57j 211 IÜO8 4 5B b 6 9 Vb IBSVs 98Vi 75 lOl ï 102Vn is S 1Ü2 497 8 104 11 Vb 15 75 35 RusiANO 01 1 BiimeDt 1894 4 dito Gooons 1880 4 dito bi RothB 1889 4 dito bg Hopo 1889 90 4 dito lu goud loon 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanje Perp t schuld 1881 4 TuftKBij Öopr Uonv leon 1890 4 üeo leening serie D Gec Io ning sono C Zu dAfr Rbp V obl 1892 5 Mexico OW Buit SoU 1890 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 Amstbbiiam ObÜKHtien 1695 8 KoiTEaDAH Stid leen 1694 3 Ned N Afr Handelsv aand Arendsl Tab Mij Corlificalon Dü bMan tpchappij dito Arn Ilypoiheekb pandbr 4 Cult My dor Vorstenl aaud aGr HypotheokL pandbr S b Nederlaudache bank aaud Nad Hundelmaataoh dito N W Phc Uyp b pmidbr 5 Bdtt Hypotheekb pandbr S i Utr Hypotheekb dyo 3 OoSTKNB UoBl Hnng bank aand Rdbl Uypoth eek bank pandb 4 Amerika Kqut bypotli pandb 5 Maxw L tf Pr Lieii eert ft Nrd Holl IJ Spoorw My aanl My tot Eipt T 3t Spw aaud Nod lüd Spoorwegm aand Nod Zuid Afr 8pni aand ft dito dito dito 1891 dito 5 lTAUE3poorwl l887 89 A Eobl 8 59 Zuid Ital Spwniy A H oM 8 Polen Warsohau Weoiion aand 4 RusL Cir RuBs Spw My obl 4 Battische dito aand Fastowa dito aand 5 lirang Dombr dilo aaud 5 Karsk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 49 7Vb 1891 99 lOÖi g 108 lOl i 1017 130 135 34 V Amebjka Cent Pao Sp Mij old 6 Chic fc Jorth W pr C v aanil dlodito W u St Poter obl 7 Deii er8i Rio flr Spra cort v a IlUuois Central obl m goud 4 LouÏBV Si Nashville Cert v aaud Mexico H Spw Mij Ie hyp o Ö Mi 8 Kansas v 4pct pref aand N York Ontasiofe West aand dito Penn Ohio oblig B Oregon Calif Ie hyp in goud B at Paul Minn Manit obl 7 Un Pac Hoof o oblig 6 dito dito Line Col lü hyp O 6 Canada Can South Cart v aand Ven C Rallw Na loh dc O Ametord Ommbus Mij aand Rottord TramwogMsats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aan S BiLoiB Stad Antwerpen ISt 2 Stad Brussel 1888 2 HoNG ThoiB ReguUr TreselUch 4 OoSTEïlK Btaataleening 1860 3 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Nro Ver Bei Hyp 8pobl eert