Goudsche Courant, woensdag 13 april 1898

Donderdag 14 April J8 8 No 7554 37ste Jaargang P iXlUS Wnf iB de bé inwrjiTiiig tegen Jicht Ebemn tiek Lenoenpynan kortom II III tagen rajuen van al leriei aard Ij gf is met het knll RHn aan te wenden tegen EEl l AntairlaiiiIxpBlIer Ygf Boet du gtaeda in leder hoiigesin S Anfcer PHln Expelier mmm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ORANDS UAaASINS Telefoon No St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote lettM s worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te GOUDA hg C LUGEBj Apotheker Markt en bs WOLFF Oof Westhave 198 Telefoon No M De Uitgave dezer Courant gesch iedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AfzonderHjke Nommers VIJF CENTEN D J vanYelzen DUBBELE BDUKT B 10 J T A IIjLE ITI2 è ALDOOR TÏndt men de ruimste en schoonste Sorieeriag X S S E IbT LINNENGOED Dames en Heeren GL CE i en STOFHANDSCHOENEN by A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOUDA TelephooH Mo 31 ADVSRTEt iTIEN ONZICHTBAEE I HEEREN en DAMESPRUIKEN TOUFETS SCHEIDINGEN en verdere HAARWERKEN munten Hit door SOLIEDE AFWERKING bjj H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Klelweti Gouda AANBESTEDING Op MAANDAG den 253ten APRIL 1898 des voormiddags te 11 ren zal onder nadere goedkeuring door den Voorzitter of een der Leden van het College van Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland en in bijzijn van den Hoofd Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Znid HoUand aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur ie Gravenhage worden Het maken van een gei eeUe KANAAL tot recliflcatle van de Kromme Gouwe Raming 20 900 De aanbesteding zal geschieden by enkele iDsehryviug overeenkomstig § 447 der Algemeeue Voorschriften vastgesteld door den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid dd 12 December 1895 Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Zuid Holland te s Gravenhage en is voorts op franco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen by de boekhandelaars ürma Gebroeders vm Clekf Spui no 28a te e Gravenhage endoor hare tusschenkomst in de voornaamste gemeenten des liyks Nadere inlichtingen ook omtrent de kosten der besteding enz z n te bekomen by den Hoofd Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland J van dkr Vegt te a Grave7ihage terwyi aanw zing in loco zal worden gegeven op aanvrage door den HoofdOpzichter P J fluiBEBS te Gouda in de week de besteding voorafgaande De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland FOCK Voorzitter F TAVBNRAAT Gri r iutomatisehe vallen voor KkUen a ft f voor muiüen k fl I Hii voor torran kakkerlakken onz ü i ia vnngen voortdurend tsuntleiitoeeiclit 3 i 0 rattan mu 8eii of diiieeri le kevers iu eon naoM Ht Hoit Bi jli vHozeliH werter fi t laat n niet du luinttta reuk n Vnrko i tegon toezunding van het batlrag of onder rpmhonre Yerzeiitlliius Merkuur t üommaiidit Maatt ohappy G Mehnbert A Co Antatn ilntn NZ Voorburgwal 358 Hen Mede bet geluk de liaoil Hoofdprijs De prijzen zyn door den Staat j gej arandeerd fiOO OOO Hf ark Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van Ie door de Staat Hamburg gewaarborgdi groote GoUUoterfj waarin zeker 11 Mlllioen 349 325 Mark prija prij $ 1 prijs priJB u priJEen a 1 priji a prijs u prijzen 26 prijzen a56 prijzen ii 106 prijzen ïi 206 prijzen ii 812 prijzen a 1518 pryzcn 40 prijzPD a 140 prijzen u 36952 pr zon u gewonoen moeton worden Do prijzea van deze Teel voordeel biedende Geldlotorij die volgana het plan alochts 118 000 loten buvat zijnde volgende De hoogBte prijs ia wentueel 00 000 Mark Premie van 800 000 Mark 1 prya a 200 000 Mark i priJB ü 100 000 Mark 3 prezen ü 75 000 Mark 70 000 Mark 65 000 Mark 60 000 Mark 66 000 Mark 50 000 Mark 40 000 Mark 80 000 Mark 20 000 Mark 10 000 Mark 6000 Mark SOOO Mark 2000 Mark lOOO Mark 400 Mark 800 Mark 200 Mark 1B6 Mark 9959 prijz a 134 104 100 Mark B351 prijz ii 78 45 21 Mark totaal 59 180 pryzen eny worden deze in eenige maanden in 7 klaasen uitge oot De Hoofdprijs in de la klasse bedraagt Mark 50 000 slggt in ie 2e kl lot 56 000 M in de 8e tot 60 000 M ia de 4e tot 65 000 M in de 5e tot 70 000 M in de U tot 76 000 Mark in de 7e tot 200000 M en raet tie premie van 300 000 M vent tot 600000 M Voor de eerate prijstr kking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 60 eon half origineel lot slechta Guld 1 76 oen kwart origineel lol slechts Guld 90 De inleggolden voor de volgen Ie klassen zoowel als de juiste lyst der pryzen worden aangegeven in het offioieele trekkingaplan voorzien van het Wapen van don Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddollyk na de plaats gehad hebbende trokking de offioieele trekkingslijst De uilbelalinj en verzending van de prijzen goacUiedt door mij dirokt en prompt aan da winners en ondor dd strengste geheimboiiiliDg S0 ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 5 MEI e k met vertrouwen tot Samuel Ilcckscher Seiir Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Duitacbland Een warell chat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARIi G Holtodsche uitgare met 27 aib Prfls 2 anlden Ieder die aim de versohrikkelgke gevolgen tmi deze ondeugd Ipt moet het lezen ie oprechte leenng die het geeft redt juiiyks duizend van een zekeren dood Te Terkrjgen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook iu postzegels en iu eiken boekIkiuidel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVERIJ BN chemiscbe WasscherU VAN 11 OPPE flEIMEK 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteord door Z M den Koning der Belgen floofddepet voor GOUDA de fleer A VAN OS Az specialiteit voor het etoomen en verven van alle He renen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plucbe mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onachadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Fi s 50 oeDt 75 ooit ea 1 26 de flauih Vfforlüoden tn d mMBte Apothekan en bij F LVRloliter Oo 1 Rotteidam Frintemps NOUVEAUTÉS BEKROOND MET QOÜUKN MEDAILLE KRAEFELIEN HOLE S Quina Laroche Staaihoudcnde duina Larociir is de meest krachtige en versterkend KISA WIJN Aanberolen door al van binnenen buitenlandsche Geneesheeren Verkrügbaap in flesachen ii ƒ 1 90 en 1 00 KuEPiLiBS HoLM Hofleveranciers Ztist Depot te Otttda bfl den Heer A H TEEPE Apotheker en bfl de meeste Apothekers en Drogisten verkragbaar W verzoeken de Dames die ons geïUuHtreerd modealbum voor het Zomerseixoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HH JULES JAIÜZÖT k Ci Paris Hetzelfde wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen Tan af 25 francs ïrü van alle kosteu aan huis met S n verhooging Recxpedilie kantoor te Roïendaal N Ii PUIKE DÜDE 4 SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B A 1b bewijs van echtheid is oachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firmi P HOPPE Ontvangen de nieuwste STOFFEN i J VE RGEER G OUDA VAN Blommestein s Iimkt is protfonclerVindelijk de BESTC en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Het zagen va 1 TOÜGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoortMet en zonder levering van hont Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een i raclxtigr xa et ingrericilt HËERENHUIS met TON staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis W aterbesproeiing een prachtige Gang iliet Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eisehen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Gebr StoU werck s Chocolade en Cacao DcBimatlpfe door de nieuwste uitvindingen op machinaal gobïod Terbetordft fabricatie on ukslmtend gebruik van fijne en fijnste grondstoiïea garflndeerof vn verbniifcor van Stollwerck s Chocolade en Oacao een aanbevelenswaardig fiibrikaat nauwkeurig beantwoordende aan don inhoud der resp FStletten De rma behaalde 27 BreTets als llafleTerancl er 44 Eere DIploma 8 gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fij Nous vous déwmons nne IHedalUe d or premliro ciasae en ooneldératlon ae votr ezoellente fabrication de Ohooolat bonbons varies etc eto SUlNveriA t bbrikaat is verkrijgbaar bij U K Con eurs Banketbakkers enz enz Generaal vertegenwoordiger voor Nederland Julias Matteimlodt Amsterdam Kalverstraat 103 nS Bulteniandsch averzlchl De barometer in Amerika staat hedeu weer op oorlog De commiaBie van buitenlandsche zaken uit dan Amerikaanscbea Senaat vergaderde gisteren den geheelen morgen en achortste pm één uur haar zitting tot balf vier Na de hervattiug werd generaal Lee eonaul te Havanna die juist was aangekomen door de commissie gehoord Men gelooft dat de commissie het eeus is geworden over krasse moties waarb Cuba vr en onafhankelgk wordt verklaard de terugroeping der Hpaansehe str dmacht van het eiland wordt verlangd en den president wordt opgedragen de geheele strgdmacht der Vereenigde Staten te gebruiken om deze moties uit te voeren Intusachen vergaderde ook de Senaat waar tal van heftige moties voor gemeenschappelyke actie met de opstandelingen voor de erkenning der onafhankel kheid en voor een onverwglde gewapende tusschenkomst werden ingediend met niet minder krasse redevoeringen I e toestand op hedenavond doet dus oorlog verwachten binnen een niet ver verwijderd tijdstip m ly De cGazetta te Havana bevatte gisteren de proclamatie van generaal Blanco waarbg de vüandeiykheden over de geheele oppervlakte van het eilaud gestaakt worden verklaard te beginnen met den Aaa volgend op dien waarop de proclamatie ia iedere plaats is ontvangen V Ds ËDgelachea hebben in Soedaa een belangryke overwianing behaald Op GoedenTrydag heeft generaal Kitchener het legerkamp der Derwisben aan de Atbara bestormden den commandaot Mahmoed geiangeo geDomer De Deiwishen leden groote verüeseu de vluchtelingen werden door de cavalerie en de bereden artillerie achtervolgd Twee Ëugelsche officieren zyn gedood Teertien gewond vau de Eftjpii che troepen werden 51 man gedood en 319 gewond de Ëngelacbe brigade verloor 10 dooden en 19 gewonden Door dezoover winning ia het teger van Mahmoed afgesneden van de hoofdmacht van een khalita die by Metemmeh staat H i officieoze FremdenblBtt bevestigt thans dat het Ooatenrykach Hongaareche Mariuebestaur in zóó ver toegegeven beeft aan den tegenstand der Bioiaters van Financiën dat bet de reeda voor 1889 vastgestelde plannen tEVlLLËlOLX HARRY SHARPE de agent der geheime politie Soman naar het EngeUch 8S De inhoud werd hier outpakt de kiat zette ja op den hoöizoider boven je acbuur een jonge man die je al zijn tanden Het zien gaf er ja een aiïrdig aom metje voor en aedert laat je geweten je geen oogaablik met rust Nu eeg eeaa of ik den apjjker niet juiat op den kop heb geraakt De man zat bl eek n bevend in zyn atoel kalf flauw van angst en vrees ffGenf antwoord herbaalde de laadlooper f Ja t bezwaart me stemde de ander toe fEn daar zaï je straks over te tobben en te peinzeu Ja yEn toaa je mü zaagt binnenkomen toen dacht je dat het een politieagent wss met handboeien en dergelijke aardigheidjes meer nu is tzd niet fik daoht jt ik was bang voor de politie ja vEn waaroB ala j niets kwaSda gedaan hebt F Ik ik weet t niet Ik heb beaaoh niets gedaan waarvoor men my zou kannen gevangen nemen Wie zegt dat je zoo ieta gedaan hebt Ik heb je niet beaohnldigd Maar je moet me dt waarheid veittUen Wat hMft aan varder gfiaan met bat tot het bouwen tan ooriogaacbepeu aaozienlyk ingekrompen heeft een deel vau de kosten der nieuwe rchepen zal daar nboven gevonden worden door beHparingeo op de gewone uitgaven door buitendieuat telling vanscbepei Verspreide Berichten FaiNKUiJK De dagvaardingen voor het Diiduwfl procesZola zyn folgens de Patricc beiden beecbuldigden Zondagmiddag aan boia bezorgd door den deurwaarder Dupuis Zy worden gedagvaard om te verscbyuen voor bet Hpf vau Aasiseo vau bet departement Seine et Oiae zitting houdende te Veraailleff op 23 Mei a a Ditmaal na de klacht uitgegaan is van den kry srasd zelf wordt als eenig delict ait den brief J accus c gelicht de zin Fjao krygsraad durft op bevel r eo Ësterbazy vryaprekeo Dat it de zwaart te slag inhet aangezicht van de waarheid vau de gerechtigheid c j Gelyk wy reeda JBeiden zyn de dagvaardingen Zondagmiddag beteekend Daartoe was eeu bgzondere machtiging van den rechter ooodig geweest Zola beeft aan een redactenr vau de Temps verklaard dtt nogmaals atte vroegere getuigen zullen worden gedagvaard en deie znllen ook worden ondervraagd over de geheime stukken en over de ÉtUm keurige en nieuwe bei ofawldigiagen die sedert bet vorige proces door de pers zyn verspreid Onder daze getuigen is oek graaf Casella de acbryver der onthullingen over de betrekkingen van majoor Esterhozj met kolonel Voo Schwartzkoppen By het vorige proces heeft mr Labort vtn zyu verhoor afgezien ditmaal zal hy zulks voorzeker niet doen De uitlatingen van den beer Caaella hebben nog geen ecbo gewekt Zoowel kolonel Vou Schwartzkoppen als majoor Paniz lidi hebben tot duaver bet stilzwijgen bewaard waaruit de Anrore aflvidt dat dfi mededeeliogen van den Bchryver waar zyn Immers zegt zy een militair attaché in functie majoor Panoizzard zoo niet blijven zwygen ala men van syo naam raiabroik had gemaakte De Itatiaanacbt attaché is natunriyk bestormd door reporters hy weigert echter iets te zeggpn Volgens de Gauloisc moet hy verklaard hebben dat hy indien bij ooit besloot te spreken dit in geen geval zou doen voordat kolonel Voo Schwartzkoppen het stilzwygen heeft verbrokeu Engeland De werkstaking van mynwerkera Ïq je jonge meisje dat in de kist wat P Ik ik HÜeeii gs ik ik meer hoor je Ik verlang de zuivere waarheid Wat bobben ze raet het jongo meisje gedaan Zij is verder weggevoerd Ja dit begrijp ik zelf ook wel maar waarheen ia zij vervoerd f Ik geloof naar een klein logementja eau paar mijlen verder op A Waarom dank je dat F Hat span dat de kist ik meen dat haar hierheen bracht hoorde daar thuis Hoe lang heeft zij hier vertoefd V Geen twee uren Zij waa toob niet dood F l Neen zij was bewusteloos toen zy bier aankwam maar was weer geheel bijgekomen toon z verder ginjr Beschrgf haar eens Tenger gebouwd donker kT dlend faaar een vriendelijk gezichtje blai RS oogen en keurig gekleed Wat weet je nog meer ran haar P Heel weinia alleen dat er een maB wdsdie mijn span wilde gebruiken en haar een nacht hier wilde doen blijven maar later veranderde hg van plan en ginjE liever ineens verder Oaf bij geen enkele verklaring van deze vreemde geschiedenis F Hij zeide dat het me aje vgandon bad voor wie z j nu in veiligheid gebracht werd Hy zoide dat zij er Eelf in toegeatead had om in de kist vervoerd te worden en dat de oondncteur van den goederentraÏDi die d kiat vervoerd heeft in het complot was WelichJB ateeokolenmyuen brengt in wyde kringel root ong rief Men vreeU dat b v somn d ipoorwegen moeita zullen hebben Kiun vollen ÖWi 8t te oo erhonden Heden zou er een samenkomst tuaeohen patroons en werlliedea ran maar de teekenen Voor ean vergelyk taaB JHtit guustig Efn officieel verslag omtrent de pest iu Britsch Indië loopende tot einde Februari doet iten d t daar 71 000 personen a in die ziekte overleden zyn en wel ruim 29 000 in htttgdvak tosseben September 189G ea Juni 1897 en byna 42 000 tusadhen Juni 1897 en einde Februafi jl De vVerledenen kwamen alten iu het presi dent ctnp Bombay voor en een vierde gedeelte daarj aa iu de stad Bombay zelve Van de Europeanen bezweken er niet meer dan 26 Te Bombay zijn in de afgeloopen week 678 menaohen aan de pest gestorven 300 mitidfr dau de voorafgaande week Beloib Na Zondag een openbare vergadering te hebbeo gebonden t r bespreking van het bankroet dar Arbeiderspartg c hebben dn onafbeokelijke socialistftbc ee i tereu te Luik onder elkaar vergaderd en tot verschillende maatregelen van beleid en propagaudirbealuiteu genomoD i i t ervÏAra beefj J t jaarlykflohe oongrea der Arbtiidersparty pla gebad OüSTBNRIJK HüKOAKUB Volgens Budnpeaf Hirlap zou verleden Donderdag te Tatar Bazardschik oen aanslag zyn beproefd op den Orient Expresse waarin zich vorst Ferdinand bevond Er was eeu rotsblek op de lyn geleitd waardoor de trein bad moeten ontsporen De aanalni werd echter nog tgdig ontdekt Een boereojongeu ia io hechtenis genomen EOYITB Bekend is bet dat io Egyptische graven graankorrels zyu gevoudt o die na duizenden jaren nog roeikracht bleken te bezitten On langs heeft men in eeu leeg grafgewelf dat in een roti by Thebe uitgehouwen wa een aantal pakjes met zont gevonden dat daar ongeveer 4000 jaren verborgen ia gebleven Ztj waren er bewaard in goed geg oten kruiken waarvan de zegels den tyd van de berging aangeven Prof Volknns te Berlyn heeft de zakjea zelven onderzocht en bevonden dat zy ni t van katoen gelyk t niterlyk zon doen denken maar van zui er linnen vervaardigd zyn Het chemisch nderzoek door prof Lovio tmnde aan dat on het geheim hielp bewaren Zij had iets iD j onomeu om onderweg to slapen Zij scheen uiterst bevreesd to zullen worden achtervolgd Zij had een onbegrensd vertrouwen in den jongen man ea wel ik zal jo eerlijk vertetien wat ik er van daoht Ik daobt dat het een acbaking was Het meisje was aog minderjarig dat kon men duidelijk zien Ik was in de veronderstelling dat ze er samen vnn door wilden en En je daoht dat je hun voor een beetje geld wel een eindje verder helpen kon lièP Keen wnnt met sekerheid wist ik immers uicts Bohalvo t geld dat hebt je aangenomen De man zweeg en de vermomde landlooper vervolgde op strengen toon Je hadt geen reoht hoegenaamd dit te doen Het is heel wat erger dan een gewone schaking Lees je geen couranten Ik heb aan klein weekblaadje dat ia alles Ik kan geen dagblad nemen dat is me te duur Best dan moet jo alle gevolgen maar dragen Jfi zult hals over kop in den val loopen dat verzeker ik je en je zult heel wat moeite hebbon om or dan zonder mijn hulp weer uit te komen Het gelaat van den boer betrok hoe langer hoe meer A llerlei achrikbeolden rezei voor ham op het koude zweet brak hem uit en zijn handen beefden Nu bedenk je je nog P vroag de vermeende landlooper terwijl h weder op het venster toetrad ala wilde btj zich weder verwijderen Moet ik zoo weer weg gaan F Als je iets doen wilt dan moot je t na doen Wat wat kan ik doen F stotterde de ander Je kaat helpen um bet kwaad ongedaan te ma het zout blykbaar afkomstig ia uit du natron mereu van den omtrek en volkomeu overeenstemt met het zout uit die meren zooala dat volgeus Berthollet in bet be n dezer eeuw waa aamengesteld Iu al die eeuwen is dus dat zout onveranderd j eWeven Spanje De ongeregeldheden te Madrid zyn niet van zeer ernstigeu aard geweest al zyn er een paar meuEêhen gewond en velen gearresteerd Het Bchynt dat een agent van dau onden intrigant Romero RobleJo een zekere Galvez Holguin de menachen dia van de stierengevechten terugkwamen heeft overgehaald om te gaan betoogen voof de militaire olnb en op de E l aza Puerta del Sol en voor het Hotal da Parin waar de burgertyke gouverneur dineerde Men riep leve Spanjt en leve het leger I Maar de groote vrees van de aatoriteitnn waa natnurlyk dat de menigte naar het hotel vao generaal Woodford zou trekken De gouverneur Agnilera een zeer populair man begaf zich ouder het volk en dreef met zijn stok zwanibude de menachen uiteen Maar daar kwam generaal Albert Henri de Bourbon y Castelli een vioegere troon pretendent langs en begon een patriottische toeapraak te hoaden De betoogers sloten zich weer aaneen en toen beval de gouverneur de politie ie chargeeren en werden eenige mensebeu gewond en anderen gevangen genomen Het zyu er een kleine honderd onder wie Castelli Holgnin en eeu Carlistisofae leider baron Saagarreu Maandagochtend waa het weer rustig in de stad en laa meu kalm de publicatie an den prefect die tot ruit aanmaande In de schouwburgen echter wordt nog telkens vaderlaudfllievend gedemonstreerd TURIUE Een Turkscb soldaat toste eenige schoten op een Franscb soldaat waarby bji twee bur gor i wondde Hy vluchtte naar het wachtlokaal der moskee van waaruit Torksche loldaten de geweren ricbttea op een Franscb detuobement De schstdigon werdeu door Montenegrynsche gendarmen gevangen genomen De oorzaak van het incident is niet bekend BINNENLAND Gi teravond te 6 ure werd de nieuwbenoemde gezant van China bij ona Hof Lu Hai Hwan door H M de Koningin Regentes iu audiëntie ontvangen tot het overhandigen van zyiie geloofsbrieven ken dat je hebt hel ien stiohtan Ik wil wel ala u mij helpen wilt en mjj wilt zoggen wat ik doen moet Waren er meor dan éen persoon in deze zaak betrokken voor zoover als je weet F Ja er waren er twee Beschrijf ze Te een was jong goed gekleed en had eeu atleronaangeaaamste manier van al e n tundon to laten zien En de ander P Dat waa een veel oudor man hij zag er vrij ruw uit en had oen horrelvoet Zoo tiat is voldoende Hoeveel heeft dia jonge man je gegeven P llondord dollars Nou dun bob je je goedkoop verkocht maar meer was je misschien niot waard nik had geld noodig Ik had een groote rekening te betalen en bet scheen mij als een hemelaobe gave Het kan je er beelemaal onder holpen lang voor dac jo bet gald opgebru kt hebt Maar we zullen eens zien of je flink kunt zgn Heb je oon van die mannen dezen avond nog weer gezioii P Ik heb ze voorbij zien gaan ft Heb jo nog met hen gesproken P Zij schenen mij niet te zien en ik wilde raö Mi opdringen Nu zal ik je eens zeggen wat ja U doen staat Heb je een flink atevig pan paarden I ordt vervolgd ö iH