Goudsche Courant, donderdag 14 april 1898

6 61 6 14 7 31 7 66 8 30 8 61 9 66 10 04 10 86 11 18 8 08 ff ff 10 11 ff f 8 09 ff ff 10 18 f 8 16 ff ff ff 10 86 ff r 10 6 88 7 60 8 86 8 48 9 10 lO ll 10 84 10 64 11 80 4 10 4 41 6 80 6 86 6 17 7 86 8 9 37 lO O t 4 60 6 87 ff ff 9 47 V 67 6 84 ff 9 64 ff 6 04 6 41 ff lO Ol ff 4 99 6 10 6 40 6 66 6 47 7 46 8 80 10 07 10 89 GOUD A A M T E R D A U Souda iwtardaa a 81 6 87 81 9 48 10 67 18 10 U i 5 80 7 61 8 86 10 17 lO t Amitardaia C St 7 06 u tM 10 10 1 1 UI I U I M l li lUl aMd IJ M Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1897 98 Aangevaogen 1 October TlJd vao Greenwich 1 1 GOUDA SOTTIDAM 18 86 18 38 18 39 11 46 II 18 66 1 63 4 4 16 6 10 liOTTÏHDA M 8 O U D A 10 19 U 35 11 60 18 87 8 10 8 S6 9 10 9 18 9 39 9 6 10 11 U H U l 1S 18 8 48 8 49 ll S 9 66 11 9 06 9 a0 9 88 9 47 10 13 10 30 11 38 11 6118 38 9 38 9 4710 13 10 30 11 38 6 61 7 86 8 8 40 9 88 11 64 18 08 18 47 6 33 7 10 7 46 8 18 9 00 GOUDA DEN HAAG Aouda Zanahuizen Jktoerkapelle Zoetermeer Zdgwaard Voorburg t Hag a 7 8 8 30 9 15 9 86 10 14 11 16 13 16 18 88 1 87 3 46 4 49 6 86 6 64 6 11 7 84 7 69 ÜM 7 48 8 48 18 40 Ï Z 7 68 8 61 18 61 l V 1 07 9 03 I 1 06 II 8 89 DEN HAAG GOUDA 83 8 64 10 10 98 11 TC iHage 5 46 7 80 7 43 8 SS 9 46 10 1111 87 18 881 36 8 44 8 40 4 05 4 33 5 30 6 18 7 18 7 66 9 88 10 03 10 18 ff Vootb 6 68 ff ff 10 17 1 41 4 39 6 18 ff 9 84 10 81 ff Z Zegw6 6 10 88 1 66 4 53 ff 6 80 9 48 10 38 ff Z M 8 17 ff ff ff ff 10 43 9 06 5 04 8 M 9 69 Omida 648 7 48 8 13 9 03 10 1610 6411 57 18 60 8 17 3 14 4 08 4 33 6 16 6 6 60 7 48 8 83 10 10 10 98 H 8 11 9 08 9 48 9 E4 10 44 11 4118 46 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 6 88 6 W 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 6 11 44 S O U D A U T E B O H T a Dda 6 80 6 84 7 63 8 819 07 10 19 10 67 18 00 18 63 8 80 Uttdoir 6 86 H U ff 8 87 Ifo rdeil 6 43 8 10 ff 11 88 8 46 Dlnokt 6 08 7 4 6 88 9 0 9 39 10 6111 46 18 88 1 8 8 08 D I B E O H T 8 O U D A 3 1 4 86 6 05 6 65 8 86 10 17 10 JlreoM 6 39 7 46 8 49 9 80 10 16 10 8 8 11 88 1 8 08 8 66 4 41 6 36 6 66 7 68 7 10 ff 10 84 ff Woerden 6 63 8 06 10 88 ff 11 65 4 16 ff 7 18 8 34 ff 6 84 7 18 8 43 10 41 ff Oudewaler 7 07 8 14 10 46 ff 4 84 8 60 6 08 0 4 7 39 8 69 11 18 11 18 Qouda 7 88 8 87 9 88 9 68 10 61 11 10 18 11 1 88 3 4 4 87 6 80 6 07 7 89 8 86 AHSTIEDA H S O U D A 1 10 9 06 10 41 8 68 1 46 éM JI IMI M UUJ M M M Giltörochtendi werd de gezant van het Hemelschn R k door deo mioitter ran baitealandscbe zakeo aan disDadepartemeDt io reboor ODtrangeo waarby tegeowoordig naa dr Krejer fecretariB tolk vao bet gezantschap Na afloop ran dezen aadieotie gaf de gezant zgn kaartje af aan de departementen van algemeen beïtanr en bg de hoofden der vreemde miatiën te BGravenhage Giateren maakte de Ohioeesehe gezant een rgtoer door de stad naar SckeeniDget en Voorborg Aan de in den avond ran 12 September ter gelegenheid der inbuldïgingsfeesten te s Hage te booden militaire taptoe met fakkellicht zullen deelnemen 350 muzifaaaten en tamboera vormende met het geleide eeo stoet van ongeveer 500 man Zaterdag werd te Utrecht de tweede vergadering gebonden van de vereeniging van hoofileo van openbare scholen in Nederland Medegedeeld vrerd det het aantal leden reeds tbans bgna 1100 bedraagi In de tbaoa goedgekearde statnten komt o tü voor De vereeniging stelt zicb ten doel de behartiging van de belangen van de school het ooderwga en de onderwyzera Meer io bet byzonder rekeifi zg onder diebelangen a Het handhaven van bet begioeel dat aanelke school moet zyn een vernntwoordelykhoofd door wettelyke bepalingen met genoeggezag bekleed om die verantwoordetykbeid tekannen dragen b Verbetering van de poaitie der hoofden ran aobolen en onderwyzera inzonderheidvan die ten platt lande c eea betere opleiding der onderwijzers d Een betere regeling van de benoemingder hoofden van acholen Leden der vereeniging kannen zyn hoofden en oudhoofden van openbaar en daarmede gelyk te stellen byzondere acboleo Ëeo voorstel om ook voorstanders op te nemen werd verworpen Ëen referendam moet over eea door de atgemeene vergadering aangenoman voorstel worden gebonden zoodra een zeker aantal leden daartoe bet verlangen te kennen geven Oe vergadering bealoot een contract aan te gaan met den uitgever en de redactie van Het Nienwe Schoolblad om dit van 1 Meia e af als orgaan der vereeniging te verzenden Op 1 Mei a s zal het 50 jarig bestaan der atedel ke gasfabriek te Leiden worden herdacht Te dier gelegenheid wenachen commiasarissen dier onderneming aan het geheele personeel zoo beambten ala werklieden ter gezamenlyke sterkte van ruim 150 man een week extra salaris als feestgate oït te keeren B en W van Leidon hebben verklaard ziob met dit voorstel te kunnen vareeoigen en adviaeereu den gemeenteraad aan commisaariasen de vereischte machtiging te verteenen Tct lid van hot uitvoerend comité der bakkery tentoonstelling ia alsnog benoemd de beer G H A V d Velden kok restaurateur te Rotterdam terwjjl de heer G E Winkel msjoor intendant te a Gravenbage met machtiging van Z Exc den minister van oorlog opf etreden is als adviseerond lid in bet byZDuder voor militaire zaken Behalve de verichiliende Nederlandacbe apoorwegmaatsehappijen heeft ook de directie der Delgische Slaatsspoorwegen onder de gewone bepalingen van controle vryen terugvoer toegestaan van alle goederen welke langs dezelfde lijnen naar de tentoooatelling zollen zyn verzonden Met de verspreiding van een gelUnstreerd reclame biljet vervaardigd in de ateliers van de hoeren Laukbout en Co Uthograpben te s Gravenbage is thans een aanvaLg gemaakt Onuda 6 S0 Kooniraoht Kieuwerlrerlc v Oipelle V Botteid m 7 Allen SinidH fiotterdun Oapelle Ki uverkerk Uoordraobt l ii 7 SS 7 8 1M 7 56 9 90 6 16 8 88 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 6 68 6 03 11 g 19 96 Door het uitvoerend comité ia bealoten d t gedurende de gebeele tentoonstelling eiken dag 2 maziekaitvoeringen s middags en s avondszullen gegeven worden bg afwisseling door 5 verschillende muziekkorpsen Tweemaal perweek wordt zooala gewoonlyk vanwege dedirectie van den Dierentuin een eoncert gegeven door de Koninklyke kapel vsn het regiment grenadiers en jager Van den len Mei af znllen op nadftr te bepalen dagen en uren ten kantor der ifmtoonatelling in het directiegeboaw van den Diereotdin tot een beperkt aantal doorloopende toegangska arte n verkrygbsar zgo a f 10 voor een heer en dame en f 7 50 voor aen dame of beer alleen Deze kaarten zollen niet alleen toegang geven tot de tentoonfltelling met inbegrip van de plechtige opening maar ook tot den dierentuin waarvan bet gebeele terrein door bet comité voor deo ganschen donr der tentoonstelling ia afgehnord Stoo vaart Mcatschappg Eotterdamsche Lloyd f In de bedeu te Rotterdam geboodeo vergadering van aandeelhouders werd het jaarveralag balans winst en verlieirekeniog zooala reeds in ona blad vermeld by acclamatie goedgekeurd en na afscbryving van f 671 216 19 het dividend bepaald op 8 o zynde f 42 50 per aandeel vao f 500 De commissaris de beer R Raaws te sGravenbage die aan de beurt van aftreding was werd herkozen Io verband met bet bezoek door deo minister van Waterstaat met dr Knyper inapectear van den arbeid aan de locifersfabrieken te Breda gebracht ia het volgende van gewicht ontleend aan het Tydachr voor Geoeesk i Dr Knyper deelt daarin mede dat bjj na onderzoek er 10 slaagde van 7 ernstige gevallen van pbospboroekrose de byzonderheden te veroemefc De geneeabcer die aan den inspecteur dvj nlichtingen verschafte drong er by hem op aao dat niet alleen de nienwe arbeidere vooraf geneeskundig onderzocht zooden worden maar het gebeele personeel der fabrieken op gezette tydco aan eeo geneeaknndig onderzoek onderworpen tou worden vooral wat het gebit betreft zooala dit io Dnilaehland verplicht ie Dit onderwerp zal mg dos in verband met de Veiligheidswet zeer ernstig moeten bezighouden vervolgt de inspecteur en daarmede zal ieder bet wet eens zyn Dat de gevallen van pbo phorvergiftiging langen tgd aan deo inepectenr onbekand bleven wordt gewetea aan de traagheid van onzen landaard niet aan die van peraonen en aan de vrees en den achterdocht die bleken bij de betrokken werklieden te bettaan De weinig ontwikkelde werklieden in die fabriekap gesteld tusscben de keaze vao opname in een aathuis operatie broodsgebrek in bet gezin eenerzyda n werken te eten hebhen andereyds zullen niet licht bet aerate verkiezen omdat zij niet overtuigd zyn van bet gevaar dat aan bet blyven werken verbonden is Het ia dan ook niet te verwonderen dat zoodra de geneeskundigen to Breda kennis droegen van den bestaanden trearigen toestand zy zicb gebaait hebben daaromtrent bon oordeel uit ta spreken en zoo mogelyk daarin verbetering aan te brengen Er werd in eene vergadering van den Geaeeakondigen Kring van Breda aan eene commissie van drie leden opgedragen een onderzoek in te stellen naar de gevallen van phospbornekroae en daarover rapport uit te brengen Het reealtaat daarvan was dat de afdeeling Breda der Maatscbappy van Geneeakande in December 1897 bealoot een adres te richten aan deo minister van Watentaat In dit adrea werd nn eene uit eenzetting van de gevaren waaraan de werklieden in luoiferefabrieken zya blootgesteld aangedrongen op verscherping der hygiëniache eiachen aan de fabrlekefn te stellen 1 84 9 63 10 89 10 86 10 48 10 49 9 47 10 13 De historiache allegorische optocht te Amsterdam zal den tweeden dag na den intocht van de Koningin dus 7 September gebonden worden Op dienzelfden dag anllen op het daarvoor ingerichte terrein achter bet RjikimUsenra groote volksfeesten plaats hebben welke in den namiddag door de Koninginnen znllen bezocht worden De optocht zal io de 0A gheid van dit feestterrein worden opgesteld en daarna over bet terrein voorbg de konioklyke tribnoe trekken zoodat de Koninginnen aldaar en niet van nit het Paleis den optocht ia oogenschoaw znllen nemen Te Ameide is op ruim 86 jarigen ouderdom overleden de heer mr J D van der Poel i ond lid van de Tweede Kamer der StatenGe neraal oadburgemeester van Ameide en Tienhoven Men Bchryft ait Oen Haag Wy naderen snel den tyd waarin de Haagacbe grachten weder ïo ongunstigen zin van ziob zullen doen npreken Van zelf komt daarom de vraag op of er 00 ook iets 7al gebeuren om h rbaling van den toestand die in bet vorig jaar zooveel ergernis gaf te voorkomen De Btaatacommiasie achijnt reeds eenigen tgd geleden baar rapport te hebben uitgebracht Er moet eene meerderheid en eene minderheid zyn De mesrderbeid schyut met de betrokken antorile tea van Delfland Sobieland en Den Haag onderhandelingen te willen doen voeren de minderheid daarentegen zom eene noodwet wenscben gemaakt te zien vooral met betoog op den toeatand van ds graehten in Deo Haag lotasichen verneemt men oog niets van eene publicatie vao het rapport of van maatregelen naar aanleiding daarvan voor te stellen Het is inderdaad hoog tyd dat deze saak tot afdoeniog gebracht wordt Niet het minsï hier ter stede ziet men reikhalzend uit naar hel initiatief der regeering Wellicht dat de Tweede Kamer zoodra zy weder bgeeukomt de gelcgunbeid zal willen aangrypen om over den stand van zaken inlichtingen te vragen Gemeng de Berichten Een werkman te Utrecht werd Zaterdagmorgen door ryn patroon uitgezonden met f 200 aan bankpapier om te verzdveren De maa had echter het ongelok om het zakje waarin bet geldswaardig papier geborgen was te verliezen en deed daarvan aangifte by de politie io de hoop dat de eerlyke vinder zich by deze zou aanmelden Die hoop werd evenwel niet vervuld msar wel werd dien avond door de politie een zwaar beschonken vrouw in hechtenis enomen in wier bezit ongeveer f 100 werd bevonden hetgeen dea te meer bevreemding wekte omdat zg ala zeer behoeftig b ikend staat Na baar roes te hebbeo nilgesla pen werd zy dan ook hierover in verhoor genomen en nu kwam aan het licht dat zy het geld had gevonden en ruim de helftervan had zoek gemaakt zooder eigeulyk te kunnen zeggen waaraan omdat zg al spoedig beechonken was geraakt Van een en ander werd door de potiiie procesverbaal opgemaakt zoodat ig zicb hiervoor ongetnyfeld voor de rechthiok zal hebben te verantwoorden Men meldt uit zettea De borgemeestnr van Valburg ia sedert Zaterdag nil de gemeente vertrokken Naar meo vernoemt zyn in de gemientp ftdminiatratie onregelmatigheden ontstaan In den ochtend van den Tweeden Paaschdag werd er ontdekt dat er in de nacht te voren diefstal met braak wa gepleegd in het kantoor der bierbrouwerg van den heer Van Waveren te Leiden Door overklimming van een hek en door eene rolt gedeeltelgk weg te nemen was men binnen gekomen H 4 68 66 6 08 6 09 6 16 6 86 3 43 3 5 7 1 44 1 64 8 01 8 01 8 14 Eene leasenaar werd verbroken bevonden en daaruit was ontvreemd een som van ruim f5 meer was er niet voorbanden Hei onderzeek der politie bruht aan het licht dat aan bet feit zoude kannen aehaldig zyn een 17jari e knaap aan de broowerg werkzaam en belast met het innen van kleine posten Hg ootkeode aaavankelgk alle schold doch de tegen hem aangevoerde bewijzen deden hem ten lotte door de mand valteo en hn bekende den diefstal den avond te voren omstreeks 10 nar t hebben gepleegd Verder bleek het dat de jeugdige dief reeds vroeger wegens diefstal naar een rgksverbeteringsge aticht voor de tyd vao twee iareii opgezondeo geweest waa Het gestoleoe werd op hem bevonden evenals het koipmes waarmede hg de rnit bad nitgeaoeden Uit Staphorst wordt van 11 April Mo da Zw Ct c gemeld De officier van justitie uit Zwolle heeft met den rechtercommissarii den griffier en eeo dokter gister den gebeeleo dag een onderzoek alhier ingesteld in zake da mishandeling vao zekeren A Hulst die aan de gevolgen daarvan 19 overleden Bg de sectie van het Igk it naar wg vernemen achedelbrenk geconstateerd Vele personen zyn gehoord terwgl de arbeider J T in arrest ia gesteld Omtrent de aanleiding wordt het volgende gemeld Het land lan de familie G J UuUt alhier is krachtens vonnia van de rechtbank bet vorige jaar publiek verkocht Niettegenstaande dit wilde de familie Hulst en vooral A Holst geen afstand doen van den grond die naar hun meening onrecbtraardig verkocht iff De nieuwe eigenaren stelden zich in het bezit vao het gekochte terwgl de familie Hulst zich door h t verrichten van veracbillende werkzaambeden als eigenaresse bleef gedragen Bogrgpelykerwgze waren de nieuwe eigenaren hierover niet gesticht eo waa al menigmaal een woordentwist daardoor ontstaan totdat men voor een paar dagen tot een mishandeling kwam tengevolge waarvan A HnUt Zaterdagavond IS overleden Naar het politiebureau aan de Groenmarbt te eGraveabage is Zaterdag avond een persoon gebracht die in de Boekhorststraat getallen was en zich daarby aan het hoofd had verwond Daar de man io bewuateloozen toestand verkeerde werd hg in een raderhaar naar het cïekenhais vervoerd Eenïge oogenblikkeo later werd nit het ziekenbais per telefoon hulp bg de politie gevraagd om bedoelden persoon die ruzie maakte e verwijderen Toen de politie kwam was da man reeds weg Later in den nacht is hg echter andermaal in het ziekenhuis opgenomen ea Zondagochtend is hg daar overleden De stoomtram der H IJ S M vervoerde met de Paaachdagen ongeveer 8000 personen van D n Haag naar Bcbevenmgen en terag Men meldt nit Aalsterdam Drie vrouwen hebben aan het polittehureao Ferd Bolstraat konnis gegeven dat zg iedere week 5 cent voor paaschbrood en eieren gestort hebbende aan de vereBbigin Eerlgkbeid zy ons doel kantoor houdende in de Gerard Doustraat niets kondeo krggen Zg vreezen opgelicht te zyn In aansluiting bieraan sy nog vermeld dat zich Vrgdagavond achtereenvolgena 113 peraonen aan dat bureau hebben vervoegd die zicb tevergeefs by een bewoner van de Albett Cuypstraat vervoegd badden om de bon toekomende piascbbroodeo en eieren waarvoor zg wekelgka 5 cent hadden gestort in ontvangst te nemen Deze scbyot heimelgk de stad verlaten te hebben De bedrogenen verzamelden zich nu en dan in groepen voor het huis doch gingen op verzoek der politie uiteen 10 34 10 54 9 0T 10 081 88 9 86 9 49 10 84 7 U Ml 9 41 Ter hoogte van t Catsche Veer werd Zaterdagmiddiig door de van Rotterdam komende Middelbnrgscbe boot drgvende gevonden eeo roeiboot waarin zich bevonden een schipper zyn vronw een kind de knecht en een hond De BcbipbraDkeliogen werden opgenomen en te Catache Veer aan wal gezet De schipper M Leeowenatein van Sliedrecbt voerende bet eebip Vertroaweo bad dit vaartuig in ziukenden staat moeten verlaten Het schip geladen met grint was ïn deZaodkreek op eeo berm ge tooten Het vaartuig dat hg hoog water geheel oazicbtbaar ia was evenals de lading verzekerd M C Nog altgd doet de politie te Rotterdam gverig onderzoek naar de verbigfplaats van den zich noemende H Hendriki die voorgaf gepensioneerd militair te zyn en met wien de 100 noodlottig by deo brand om hel leven gekomen 45jarige ju0ouw G in den laatst n tgd verkeeriog had Naar de ïNed c meldt ziJD reeds verscheiden personen als verdacht deze peisoon t zgo door de politie aangebonden en hun fotografiëo aan de buren ter herkenning vertoond ook dat van den bekenden Hendrik de Jong op wieu men vermoeden bad doch geoB dezer ia herkend als de beWDsie Hendriks te zgn Deze houdt zich acbui lutnascben zet de politie het onderzoek na r zgn schuilplaats voort De vrachtrgder G Van deo Biezenboa nit Amersfoort is volgens de Amersf Ct Donderdagavond byna het slachtoffer geworden van zyn goedhartigheid eo te groot vertroaweo Bg de buurtschsp Volleohoven vroeg een hem onbekend jong man hem mee naar stad te mogen gden Biezenhos stond dit toe en het hem plaats nemen naast zich vóór in de kar Een praatje werd aangeknoopt en alras bleek hem dat de man weinig gegrten bad waarom hy zich haastte by de eersle pleisterplaats wat brood voor bem te bestellen Den ander sobynt bg bet betalen gebleken te zyn dal Biezenboa nogal wat geld by zich bad Zoowat ter hoogte van den Kalkweg meendeBiezenboa iets achter deo wagen te hooreo hghakte sich buiten de kap en ontving toen vaoden man dien hg zóó had welgedaan eenmeisteek in den bals Op zgn geEcbreeuw zettede aaorander het op een loopea te meer wylpersonoB kwamen toeschieten Aan het hotel De Berg werd het eerste verband gelegd te wyl per telefoon by de politie om heelkundige hulp werd gevraa fd Dr Bcbrender was spoedig aanwezig en weldra werd Biezenboa per brancard naar zyn woning gebracht Hy vermist niets vao zyn geld Zyn toeatand is op het oogenblik zorgelyk doch niet levensgevaarlgk Het ia oog met mogen gelukken den dader op te sporen Bierkaoeierg in fierlgn In ona land ver toevende Doilschers houden er over t algemeen van bet biar dat zy in hun vaderland beweren te hebbon godronken bnitengewoon hoog op te hemelen en met een zekere minacbt og te spreken over de bronwkunat van niet Doitachen oorsprong Die zoo spreken of gesproken hebben zullen hun renommage raioder gemakkelgk ingang kannen doen vinden nu dezer dagen uiteen officieel rapport van de vereeniging der bronwergen van Berlgn en omstreken gebleken is hoe vies er in de rykshoofdatad siads jaren met bier geknoeid wordt Van de café a waar bet z g Weisibier op groote schaal gewaterdc in consnmtie wordt gebracht ea van de inrict tingen waar het bier verval ebt wordt met bymengsel sla saccharine en glycerine spreken we niet eene Dit alles ia heel gewoon Maar minder algemeen bekend ia bet in bedoeld rapport door hetroawbare Inf srmaliea gestaafde feit dat er te Berlyo ruim 40 bronwt rijen zyn die op groote eohaal bitr bernden alt een mengsel van opgekoohte bierkliekjes uit de groote cafe s en restaurants spoelwa er gist en een qaantum hop waarmede een en ander wordt opgekookt om soms reeds deozelfdeo dag onder de aaulokkelgkste namen zooala Malzbier kraftbier Gesundheitsbier Ammenbier enz zich eeo weg te baneo naar de magen der argelooze bierdrinkers van wie enkelen io Holland komen vertellen dat men in Daitscbland zulk heert k bier drinkt Over het aftreden vao generaal majoor van Vliet a s gonvoroeur van Atjeh merkt de javabode op Er sohgnt bg het laatste bezoek van kolonel van Vliet iets gehaperd te hebben aan zgue verbonding tot den landvoogd n de toenmalige kolonel Moet in sommige opzichten zoodanig zyn teleurgesteld dat hg moeilgk als goaver neur van Atjeh kon aanblyveo Zgne positie had tronwena na het aftreden van generaal Vetter tocb iets gedwongens aangezien de landvqogd oorspronkelgk zgne keaze op kolonel van Hentst had laten vallen en de tegenwoordige legerkommandaot in alle opzichten met de adviezen van dien hoofdofficier medegaat Van een man met een edel en fier karakter als generaal van Vliet kon das moeilgk worden verwacht dat hg zich op zgn post niet anders dan zon laten dolden De bevordering tot generaal majoor schgnt geheel onverwaoht te zgn gekomen en door den Gonveroesr Generaal te zyn gekozen ah een pleister op de wond voor de geprovoceerde aftreding Ëen verlof naar Nederland zal nu de kwestie wel moeten oplossen want men kan generaal van Vliet toch moeilyk chef vanden geceralen Btaf maken met kolonel an Heutsz aU gouverneur van Atjeht Ëen regeerioget legram meldt het volgende Uit Daja werd bericht ootvani en dat kleine beuden van Toeke Oemar uit Pedir gekomen waren om nit Lohoag en Lambe i goederen te haleo door het stellen van hinderlagen gelokte bet aan die benden een verlies van eea viertal geaaeu eldeo toe te brengen en twee Beaamontgeweren buit te maken Den lln Maart is de mobiele kolonoe van Lepoog naar Lam Nob overgegaan eo Lepong door vier brigades maréchaa8 éea bezet teneinde aldaar de rigistera betreffende pereoneo eo goederen te voitooion Den 6n Maart verjoeg eene patrouille ran Kroeng Kaja hieiae vg indelyke henden uit bet gebergte terwyl giater 14 Maart een mobiele kolonne van twee compagmeüD voorzien van vier dagen vivres van Selimoen naar Lam Toba vertrok om in verband met troepen van Tjot Mantjang den geheelen omtrek van Kroeog Raja te doorzoeketf De ySemarang Gt c vornsomt uit Blora dat in die afdeeling wederom gruwelgke moorden h bbiu plaats gehad eo wel op Gianlie ouder Panolan en in de desa Petiog onder Randoeblatoong Men vond namelijk op eerstgenoemde plaats een inlander badende in zijn bloedt met een gebroken hoofdacbedot teu gevolge van een faem uit minueofid toeg brachten knuppelalag zoodat er vreea be taat toor het behoud van ziju leven terwgl den vüli endeo dag op de andere plaats de kamitoevra op wien in den laatsten tyd tot drio malen toe gfachoten ia geworden zonder hem doodelyk te treffen eindtlgk met een vourwapeo werd vermoord By die gelpgenhoid moet de moordenaar tevens de vrouw van bet slachtoffer toen zij te hulp kwam eeo arm hebben afgekapt In het Bat Nwbl plaBt ien de beeren L P J Vermeoleo dr Ch M vso Deventer en M G Hoekstra te Weltevreden eeo oproeping om een telegram van adhaesie aan Zola te zenden STADSNIEUWS GOUDA 9 April 1898 De kapt H J Iwea van het Ie reg iof J Assen zal biunenkort den dienst met pen aioen verlaten De off van gez Ie kl E J Kühne van brt militair hospitaal te Leiden wordt 1 Mei ontheven vao zyne detacbeering te Milligen KiiiMPEN a d IJsEL Vao de werf de Hoop der firma C Van der üieaaen en Zonen alhier liep met goed gevolg te water het gzeren llynscbip Cttrl Wilhelm groot 700 last gebouwd voor rekening der beeren Smieta en Loh te Duisborg De beer E J Bruggemau te Oad hoorn is voor f 6947 mioate ioschryser voor den bouw van eeo houwmanaschuur met toebebooren te Stormpolder gemeente Krimpen a d IJael Heden herdacht de heer Jozua Sohravesande den dag waarop by voor 25 jaren werd aangesteld als organist bg de Ned Herv gemeente te Hotterdam De heer S Brons wgdt in het maandblad Het Orgel van heden een waardeerend artikel aan den knnstenaar wiens beeldtenia als bglage aan dat nummer is toegevoegd Joaua Schravesande werd op 25 Sept 1844 te Rotterdam geboren Na zgn achooltyd werd bg voor orgelmaker bestemd en op de ftthriek van den heer Kam geplaatst De kennismaking met dit majeatueuse inatrumeot deed in hem de liefde voor de kanst ontwaken waaraan by zyn verder leven wydde Hg begon zgn masicale studiën ond r leiding van de bh J B Litzon voor orgel piano en compositie Carl Schneider voor zang en F Blumentritt voor instrumentatie en een eerste vmcbt van dat onderwya was dat Scbraveaando in 1865 organist werd in de Waalscbe kerk te Delft De tgd die bg als zoodanii doorbracht kon als zijn Wanderjarhe beschouwd worden op 13 April 1873 opende zich Toor hem de loopbaan die hg nu 25 jaar lang Gode ter eere den menschen tot stichting heeft betreden Hg werd organist der Prinsenkerk te Kotterdam Toen de nieuwe Westerkerk m het bezit kwam van een orgel werd S met l Juli 1877 daarheen overgeplaatst Bg tal van gelegenheden toonde hij zich een waardig leerling van Litzou Sedert 16 Dec 1894 is Schr als organist in de Noorderkerk werkzaam en ook daar ia by de rechte man op de rechte plaata Qok ala dirigent neemt de jubilaris eene eervolle plaats in De kerk concerten in de Groote en de Lutbersche kerk van 1879 1883 en 1889 en andere spreken voor s mans werkzaamheid en godsdienstzin Als scheppend kunstenaar heeft S zicb evenmin onbetuigd gelaten Van hen verschenen veracbillende belangrijke com posities Onder de onuitgegeven werken mogen genoemd worden een Prelade Andante Cantabile en Menuet voor stryk orcheat die by een uitvoering te Rotterdam zich in een goed succes mochten verheugen In den morgen vervoegde zich beden ten zgnen hoize eene commissie van orgapiaten De heer H de Vries organist der Groote Kerk bood hem met een hartelijke toespraak een huldeblgk aan ala een klein bewija vau aller toegenegenheid beataande uit een enveloppe met geldswaarde waarbg gevoegd was een album met de namen der gevers Verder op den dag mocht de jubilaris nog eenige deputaties ontvangen waaronder een van h h Gecommitteerden der Ned Herv Gemeente Tal van vrienden en leerliagen brachten den jnhilariB hunne gelukwenschen eu de vele bloemstukken hem vereerd waren het bewys dat de beer Scbravesande niet alleen als kunatenaar maar ook ala mensch in hooge achting staat VBHSCUEIDENHEID De in het laatst van het vorig jaar te Weeneo ter dood gebrachte uioordenaar F Dolezal kvram op deo dag óór de executie op het denkbeeld een cgalgenmaal te bestellen Dülezal verlangde en k reeg de volgeode apgzen dranken en labakeoorteu 10 uur v m 10 damessigaretten H uar 1 portie soep een kouden vleeschscbotel een meelgerecht een fiesch wgo 4 fijoe sigaren 12 unr 1 haUen liter wgn 1 portie appelgelei 1 uar 2Ü damessigHretteo 3 uur 4 Vir iaieaigaren 4 unr Ij hectogram ham 1 fleacb wgn 5 uur 1 fiesch wyii G uur zwarte koffie 8 uur 15 sullansigsretteD 10 nor Rossi cbe thee 12 uur zworte koffie 6 uur t morgeus kort voor de terecbtatelliog zwarte koffie Van de spgzea gebruikte Dolezal maar weinig terwyl hg de Tyadeascben alle ledigde en de 45 stuks sigaretten en de 8 aigaren met welbehagen rookte De kosten van een en ander ten bedraga van f 3 58 werden door de administratie der gevangitjais hastredöo De oude gevangenis te Nyvel in Bel ië ia Zaterdag byna een prooi der vlammen geworden Toen tegen twee unr det morgens een d r gevangenbewaarders de ronde deed merkte by plotseling vlammen in de gang die naar de keuken leidt hy giog onmiddellijk deo directeur waarachuweo die zoo spoedig mogelyk de noodige voorzorgsmaatregelen nam De gevangenen werden uit de cellea gehaald de slaapzaal ontruimd en terwyl het personeel deu brand bfstroed bracht de directeur zyo gasten in veiligheid De keuken ia geheel uitgebrand terwyl ook aao de kapel zware schade is toegebracht Dinsdag is de vyf en dertig jarige zoon en vermoedelgke opvolger van den Pargscben beul Deibier mat een aardig gewezen aigareumaak tertje van 21 Rosniie Rogèa getrouwd Hij bracht behalve zijoe lugubere vooruitzichten 40 000 frcs ter huwelgk Een geheimzinnig geval By uitgraviogeo voor den bouw van eeu nieuw apooiwegntation te Windsor hebben de werklieden een blijkbaar zeer oude doodkist gevonden de overblgfaelen bevattende van een jongoo mau die bigkena de wyze van begraven tut den aanziealykeo etand behoord moet hebben De kist lag 14 voet diep en niemand be agpt vooralsnog hoe die daar ter plaat e gekomen kan zya Volgens eene gissing zou het lijk dat van den op 15 jarigeu leeftijd overleden Koning Kdaard VI kunnen zyn zoon van Hendrik VIII en Jane Seymour wiens kist volgens de legende lodertyd naar Windeur werd ovorgebrscbt om die in de groeve zijner onders by te zetten doch onderweg op onverklaarbare wyze verdwenen heette te zgo De eigenaar eener beignetkraam te Amsterdam verspreidt ter aanbeveling zyner zaak het volgend epistel Al8 volbloed Nederlander behoorende tot het and met recbt d bakermat der vrybeid genoemd gruwt men in den laatsten tijd over bet geweldige onrecht dat io Frankryk tegenover een op losse gronden veroordeelden kapitein gepleegd is en zyn verdediger Zola met smaad en schimp overladen is eo ook nu beeft men een man omdat by een getrobw verslag van dit gebeurde aan het Handelsblad gal namelyk mr Israels uit het land willen bannen Amiterdamraers zult ge door de Fran che beigoetkrameo hoven de myoe te begunstigen met dat begane onrecht wi en instemo ea Neen dat zott ge niet daarvoor zyt gg Nederlandera die met kracht en geweld in de bres gesprongen zgt Komt dan allen in myn kraam mijn van ouds bekende echt Nederlandacbe kraam die een nadere aanbeveling niet noodig beeft en waar met de beate Fransche en Belgische heignetkramen gewedyverd kan wordea zoowel wat de natheid der kraam al de consampie betreft Hisr en daar in het buitiuland beslaan zoo ala meo weet wandel kookocholeo die ten doel hebben om ook onder de landelyke bevotkiug aan vrouwen en meisjes onderricht te geVen Uit het jongste jaarverslag der Zwabische Vrouwenvereeniging blykt dat sedert eenigen tyd ook in Wurtembarg deze ambulante aobolen zyn ingevoerd De leiding gaat uit van de genoemde vereeniging die ook zorgt voor de opleiding der onderwyzereiaen en den goeden gang van het onderwya De g meenten verschaffen de lokalen waar het onderwya gegeven wordt en huren van de vereeniging bet kooktornuis en het beooodigde keukengerei Elke cursus duurt vyf weken en heeft ten doel de leerlingen te onderrichten in het bereiden van een eenvoadigen goeden maaltijd on in de allereerste regelen die by bet voeren eener huishouding moeteu worden gevolgd Vijf waodel leeraresseo hebben sedert eenigen tyd bare werkzaamheid begonnen Zij vetktareo niet genoeg den gver te kunnen roemen waarmee hare leerlingen aan bet onderricht deelnemen en eveuzoo roemen zy de belangstelling die de ouders der leerliagen eo aile andere in de gemeenten voor deze leasen aan den dag leggen Voor de jonge meisje die overdag infabrieken werkzaam zgu worden avond cursnaveo c ehonden Huiavronw AANHESTliiDlNCIEN Door de directie der llotterdaiuache TramwegMaat chappy werd hedenmiddag aanbesteed Het houwen an de kunstwerken in de provincie Zeeland met byleveriug van de hoQwstoffen t n behiteve van de tramlyn BroowerabavenSteeubergen Ingekomen waren 14 biljetten Laigste inrcbryver waa de heer M van der Linden te Zierikzee voor f 33097 Beurs van Amslerdafn sfotkrs 87 Vrkrs ls 97W 102 881 84V 18 is 981 8 S l 987 18 68 13 APRIL Nbderlanu Gert Ned W S S dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOAR Obl Geudl 1881 88 4 Italië Insobr ving 1863 81 6 OosTKNR Obl in papier 1868 8 dito in zilver 1868 6 PoaTUQAL Obl met coupon 3 dito ticket 3 K4 103V 88Vm 28 s 2BVb 102 98V 35 lOOV 98 66 650 466 lOOVi 47 V my 204 143 89 101 101 139V 9 7 4 80 JOV 116 113 SÜB i 811 100 B6Vb 69Vb U i 96 76 101 lü2Vi laVi 139 11 103 4 Vs 104 11 IB 75 87 4 35 UÖ RUBLAND Obl Binnenl 1894 4 dito Geoons 18 0 4 dito bij Koths lS89 4 dito by Hope 1889 90 4 ditoiugoud loen 1883 B dito dito dito 1884 B Spanje Perpet soliuld 1881 4 TuaKEij Gepr Conv Iean 1890 4 Geo leeuing serie I Qac la ning gorio C ZuidAfb Hep v o I 1893 6 Mexico Old Buit 9oh 1890 6 Vrnbzuela Obl 4onbep 1881 AMSTRaüAH Ohli ntieu 1695 3 RoTTBEDAM ated IcBH 1894 3 Nkd N Afr Haiulelsv aand Arendeb Tab Mij Cartificaton DetiMsateohappij dito Am Hypotheekb psndbr 4 Cult Mij dor Voratenl aaud a Or Hypolhoekb pandbr 3i a NederUiidsche bank aand Ned H uadelmaatBoh dito N W k Pac Hyp b pandbr 5 Rolt Hypotheekb pandbr S b l tr Hypotheekb dito 3 OosTEMK Oosl Hong bank aand ViVBh Hypothoekbank psndb 4 Amerika Kqiit bypoth paadb S B9 Maxw L j Pr Lien oert 6 Nrd Holl IJ 8poorw My aand My tot Kxpl V St 8pw aand Ned Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afr Spra aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTALlBSpoorwl 1887 89 A Eobl 3 Zmd Ital Spivniij A H obl 8 Polen Warschau Weouen aand 4 BusL Gr Rn 8 49 7 189 9 Vi 106 108 I 101 101 180 18 8 Amerika Cent Far Sp My obl 8 Chic k Vortli W pr O v aand dito dito W n 8t Peter obl 7 DenverSi Rio Gr 8pm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Loui8v ïa8bvillnGürt v aand Mexico N SpitMij Ie hyp o 6 Mies Kansas vf4pct prof aand N York Ontasio West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif 1 e hyp in goud B St Paul Minn Maait obl 7 Un Pao Hoof 1 IQ oblig 6 dito dito Line Col Ls hyp O 5 Canada Can South Cort v aand Ven C Kallw Na loh d c O Amaterd Omnibus Mij aand Roïtetd Tram weg Maats aand Ned Stad Araaterdam aand 3 Stad Rotterdam aan 8 BiLQiB Stad Antwerpön 18 7 ii Stad Brussel 1886 3 Homo Theits ReguUr Gesellscn OoSTENR Stoatsleeaing 1800 K K Oost B Cr HBO 8 Spanjb Stad Madrid 8 1868 Nb Ver Be HTji 8poW rt