Goudsche Courant, vrijdag 15 april 1898

No 7555 Vrijdag 15 Apri J898 37ste Jaargang mmm coirmt Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No S Oe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Ko S ADVERTENTIEN wordep geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iejiere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden EeiD praclxtigr ïxet iia gr©3 icla t HEËRËNHIJIS met TUE staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 357 Staat8 loterij 3e KIsue Trakiing van Woawdag 13 April No 61ÜB 2000 No 4260 ƒ IBOO No 364 1S184 gn 17893 ieder lOOÜ No 8740 f 006 eo 8712 ieder 200 No 8164 7738 8896 en 9836 ieder ƒ 100 Prijzeo an ƒ 45 14 2396 4608 7319 10173 12989 16189 18208 87 8424 4642 7324 10202 13060 16787 18814 44 2436 4644 7342 10210 18107 16785 18239 68 2460 4679 7845 10241 13148 16848 18269 12 247 4760 7875 10249 13152 16884 18275 UI 2482 4788 7894 10264 18168 16964 18S13 161 8488 4786 7396 10298 11209 1S973 18346 222 2492 4798 7440 10318 18260 16008 18861 257 528 4810 7463 10344 13269 16015 18816 287 2549 486t 7483 10852 133t 16040 18482 298 2588 4916 7488 10433 13388 1S068 18637 328 2586 4918 7543 10460 18391 16065 18546 368 8881 5001 7699 10485 13395 16081 18661 874 2686 5036 7603 10520 13413 1609S 18672 881 2692 50U 7618 10544 13461 16104 18600 387 8711 6072 7671 10560 13479 16184 18662 448 2730 5121 76 1 10664 13489 16185 18659 460 8786 5163 7691 10586 136 8 16146 18662 411 2742 5176 7718 10687 18697 16166 18727 494 2780 6261 771i 10662 13 24 16176 18745 526 2838 6297 7762 10691 18632 16182 18765 634 2Sï4 6300 7787 10731 13665 16188 18778 641 2930 5320 1194 10753 18661 16827 18777 654 29n 6866 7796 10778 13711 16848 18788 593 8960 6S78 7891 10812 18716 16859 18804 601 2999 6408 7904 10864 18736 18306 18841 6 9 3013 B427 7941 10939 18769 168 8 18 18 70O 8189 5461 7994 10998 18773 16866 18976 718 8170 6468 8003 11009 18791 16416 19l 8t 779 3199 5606 8040 HOU ISJI S 16422 19119 3209 6648 8041 110 6 18912 16425 19166 883 B6i9 8066 U078 13916 16488 19172806 3249 65 4 8074 11118 18931 16489 19195826 8820 6686 8122 11820 18 68 16449 19217 86S 8826 6696 8181 U8S8 14022 16481 1U229 808 8387 6622 8190 11S46 14030 16530 19282982 3406 6630 8286 11464 14050 16531 19379967 8414 6670 8897 11476 14011 16596 19381969 3484 6674 8311 11478 HO e 16697 19417998 3509 6715 8866 11479 14078 10606 19436 1060 368t 5888 B426 11491 14094 166 6 19501 1803 8631 6856 8449 11627 14099 16630 19509 1841 3536 6860 84SS 11691 14100 16639 19513 1860 8640 6880 6578 11600 14156 1 701 19664 1294 8S44 6903 8609 11672 14161 18160 1 611 1346 8647 5915 8689 11678 14175 1678 19618 1881 8583 6922 8767 11688 14178 167i7 19680 1362 8607 6938 8768 11695 14229 16807 196ï4 1429 3809 6864 87 9 117S7 1429J 16822 19718 1440 8612 6971 8808 11767 14300 16858 19787 1446 8618 6045 8814 11788 14346 16857 19748 3688 6063 8888 11813 14361 16878 19802 3689 6019 8910 1181S 14469 16988 198191494 3656 6109 8914 11896 14481 16940 19911 1496 3675 6139 8936 U918 14573 16962 19934 1601 8699 6163 8982 11986 14511 16988 H 43 1518 3749 6164 900b 11942 14686 17014 198661527 3763 6182 9032 11954 11678 17026 1 981 1633 3787 6185 9068 12018 14680 17041 20049 1569 3812 6207 9094 12043 14686 17070 20052 15C4 3834 6229 9146 12216 14618 17128 20063 1576 3872 6270 9184 12 63 14698 17146 200161516 3882 6308 9181 12260 14119 17163 201811591 3914 6383 9206 12262 14780 171t4 20210 1620 9921 6339 9223 12273 14787 17196 202191068 3943 6S48 9281 12297 14147 17201 202481684 3974 6423 9320 12302 14762 17211 202921692 4011 6451 9881 12333 14908 17247 202981691 4015 414 9406 12810 14923 17416 0823 1740 4039 6486 9489 12444 14995 17427 808391746 4066 6498 9600 12467 16 09 17436 203711761 4068 6620 9667 12471 15032 17486 203761752 409 8599 9614 1 481 15039 17510 203901776 4112 6607 9621 12488 16043 17552 203941811 4251 8616 9699 12489 15102 17660 204121855 4269 6668 9712 12604 16115 17664 204461928 4 88 g6C8 9781 12671 16118 17687 801521961 4288 6669 9769 12703 16167 17645 20487 1996 4308 6790 9837 1 710 16814 17648 0562 1060 4815 6828 9867 12729 13226 17660 20 012068 4332 6886 9869 12763 15235 17663 206162167 4886 6976 9814 127e6 16240 17 68 806498174 4361 6992 9901 12772 16284 17751 08 7 2816 4407 7009 9926 12786 15321 11116 806111230 4488 7010 9933 12799 16937 17115 206872242 4437 7063 9966 12811 16389 17796 207822144 4450 7068 9076 18828 16468 17886 207692286 4466 7076 10006 18858 16649 17 08 803S6 9299 4491 7166 10086 18906 15566 11946 20S 1 2304 4642 1S20 10047 12911 16678 18060 208 6 8848 4676 858 10091 12921 16113 18141 20818 8 49 4598 7278 10135 12929 16728 18162 20884 2339 4607 20892 20910 20996 ALDOOR vindt men de ruimste en schoonste Sorteering ID JL S S E 3sr LINNENGOED Dames en Heeren GLACEen STOPHANDSCHOENEN bg A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 78o GOUDA TelephOBU Mo 3i ADVERTEKTIEN OUZICHTBAEE 11 HEEREN en DAMGS FRDIKEN TOUPETS SCHEIDINGEN en verdere HAARWERKEN munten it door SOLIBDE AFWERKING by H P VAN WIJNG4AKDEN Coiffeur KMweg Qouda DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRAlbEN VAN RIJNLAND brengen ter kennisi van Ingelanden 1 dat bij de np 7 April II gehofiden verkiezingen van Hooldingelanden en Hooldingeland plaatavervangers gekozen zyni de volgende Heeren aU Hoofdingetanden iu het 2e district de Heer Jhr L RUTGERS VAN ROZENBURG in het lie district de Heer P GEN in bet 16e district de Heer Mr J P R TAK VAN POORTVLIET ah Iloofdingeland plaativervangeri in het 2e district de Heer J J RIJNIEBSE 10e J DE BKUUN lie Vf VAN OER GIESEN 16e P C EVER9 2 dat aangezien bj de op 7 Aprfl 11 gehouden verkiezing van een Hooldingeland in liet 8e dtalrict geen volstrekte meerderheid van sten raen verkregen is eene herstemming zal plaats hebben op Donderdag 21 April 1898 tuss hen de Heeren W TIMMBRS en Mr J A TH DUYN8TEE welke herstemming zal pjaats hebben op de plaatsen en uren zooals bfl aanplakbiljetten nader is omschreven Dgkgraai en Hoogheemraden van lignland EGBERT DE VRIES Dijkgr iii H P BERDENIS VAN BERLEKOM Secretaris Leidbs 9 April 1898 IDE T£E7EmKEmil ï is de voordeeiigtte in ifederUmd srzeRsrf tegen SoRaèe ontstaan door ziekte en ongelukken nitgezonderd tuberculose Uitsluitend VEEH0DDBB8 nl J GMIH lES gevraagd DE DIRECTIE A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot het leveren van belt Zeeuwscli TarweWood a 14 Cent per Kilo E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBJEMKUBMy MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van tot B uur WOENSDAG en VRIJDAG van IMS fxm ZONDAGS niet II I FEANSCHE STOOMVEEVEEU chemische Wasscherij VAN I 11 OPPEÏMIIEIAIEM 19 Kruiskade Rotterdam Gebrevcteord door Z M den Koningder Belgen 1 Boofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven Van alle Heerenen Damesgarderoben alsook Ue Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n Van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naa de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Druk van A BRINKMAN Ze Ooud KoninhHJke Machinale Fabriek DE HüNIGBLOEM vr n tl van Schaik Co gevestigd te Qravenhage Hepplerttraat 9 en nabg de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoestü gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Houig Extract 2sZn ELI A liTTIIE FLACONS van 40 Cts 70 Cts on 1 verkrggbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven M9S Gouda E H viS MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordreda J 0 RATELAND Boilovp B V WIJK Oudmaler M KOLKMAN Waddimveen J VE RGEER G OUDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LUSTEN volgeus op te geven profiel Het zagen va i TOOQSTÜKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van bont Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbeylekking Onanie en gehe me uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARL ti Hollandflche uitgaTe met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de versehrikkeiyke gevo en Tan deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te Terkrggen hy hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en iu eiken boekkandel in Holland VAN Blomméstein s Inkt is proi fonclerVindeii k de BESTE len volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND t rovinoh SCuiè oltanè AANBESTEDING Op MAANDAG den 26sMn APRIL 1898 des voormiddags te II uren zal onder nadere goedkeuring door den Voorzitter of eender Leden van het College van GedeputeerdeStaten der Provincie Znid BoUand en in bgzgn van den Hoofd Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland aan hetlokaal van het Provinciaal Bestuur te Or ivenhage worden stsuan Toesteed Bet maken van een gedeelte HAUAAL tot recUDcatie van de Kromme Goawe naming f 119 900 De aanbesteding zal geschieden bg enkele inschrgving overeenkomstig § 447 der Algemeene Voorschriften vastgesteld door don Minister van Waterstaat Handel en NSverheid dd 12 December 1395 Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Znid Holland te t Gramnhage en is voorts op franco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen bg de boekhandelaars firma Gebroeders viN Clbbf Spui no 28a te Gravenhagt endoor hare tuascheukomst in de voornaamste gemeenten des Rgka Nadere inlichtingen ook omtrent de kosten der besteding enz tgn te bekomen bg den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland J vin dïe V gt te a Gravenhagt terwgl aanwgzing in loco zal worden gegeven op aanvrage door den HoofdOpzichter P J HuiBBRS te Gouda in de week de besteding voorafgaande De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland FOCK VoorHtUr F TAVBNRAAT Grifier Stedelpe Gasfal riek te GOUDA De prge van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestelleu of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peioeelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de buur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen sn an de fabriek lampen kooktoestelleu enz tegen betaling van eenige enten per week in huur bekoraeu Kliniek on Polikliniek OBSTETUIBon urmMBCoiMoiB voor Spreekaren dagelgks van 12 t u Gratis Spreekuren Maandag Woentdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A eEYI Geneeeheer JDireeteur Bulteolandsch Overzicht Id deo Amerikaaoachdo S Daat diende gisteren de Beoator Davia het rapport rao de meerderhoid der commisBi fOor de buiteolaüdiche taken mede waarin verklaard wordt aangezien de toestand op Cnba sedert drie jaren nitloopende op de Tero stiag van de Maine niet langer kan geduld worden zy derbaWe besloten bet volk fan Caba is recbteoi Try en onafbankeiyk het ia de pliebt der Teraenigde Staten ta eiflchen en de regeering der Vereenigde Staten eiscbe dit de regeering TBuSpAQJeonmiddeliyk baar gezag over en bestaur van het eiland Cnba zal prysgeven en baar tand en zeemacbt dadeiyk vandaar zal tertigtrekkeo De presi dent wordt gemachtigd en hem wordt opgedragtin de volle macht ran de Vereenigde Btaten vooreoover noodig te gebruiken ten einde dez resoluties te doen uitroeren De Senaat zal hedeo geen bealidsiog nemen De gematigde senatoren raden uitstel aan OfiSoiëeel wordt medegedeeld dat bet die gend eskader bevel heeft ontvaogeo 4Saurs maooeavres te boadeu Het Hnis van Afgevaardigden te Waibington beeft het rapport van de minderheid der commissie met 191 tegen 150 stemmen verworpen H t Hoi VBB Afffevaardiaden beeft hot rapport vnn dn meerderheid der commiBSie raef 324 tegen 20 stemmen aangenomen Oe uitslag der periodieke verkiezingen in Düoemarken beeft vrywel aan de verwachtingen bpaotwoord De liukerzyde is weer een aardig eindje opgeschoven zy hei ft 12 zetelt gewoo nen waarvan 9 door de liberaal radicalen en 3 door de socialisten worden beBet De rechtertyde beeft 8 zetela verloren de moderaten 3 en voortft ia nog een wilde c gevallen de heer LetbËspeoseo die volgeos zijn eigen verklaring do eenige agrariër van Denemarken wap Het nienwe Folketing zal samengesteld zyo uit 63 tiberaal radioaleo 12 sociaal democraten deze twee partyen vormen samen de oppositie 16 conaervatieren met inbegrip van de afge vaardigden der Faer Oer en 23 moderaten In 1895 beschikte de linkerzijde nog niet over de helft van bet Folketing thans staat het 75 tegen 39 dat heeft de linkerzyde al byoa twee derde Het scheelt maar een etel Iu Kopenhagen heeft de linkerzyde niet geheel het Buccet behaalt dat zij verwachtte of althans hoopte Zg beeft daar nl slechts een ÊEVlLLETOÏSi HARRY SHARPE de agent der geheime politie Botmn naar Aet 88 Wat voor soort van rijtuig je hebt kan me minder schelen als er slaohtt wielen onder zitten die SOO wanteUngen per minuut kunnen doorstaaa Maar het paard moet uitstekend bÏjd Kun je me daaraan helpen P Ik heb maar eea enkel gesehikt paard begon de boer maar zijn bezoeker viel hem in de rede vMeant ge dien ouwen bonk dien daar buiten heU tfde beaat dat de kist vaa de goederenloods Merheen bracht P Ja hQ is wel geen hordlooper maar Lij kan het lang volhouden en is goed te vertrouwen ffOm bat vertrouwen geef ik geen lor Ik moet eea paard hebben dat loopen kan Heb je geen ander fAlleen nog een veulea en dit is nog niet half gedreaaeerd Hot zou er met ons van door gaan en lou ieder rijtuig itukslaan nDat is juiat het beeat dat ik noodig heb ik moet een paard hebben dat er met out van door gaat en dat het meer op boomeu van r tuigeo dan op onze hoofden gemnnt heeft Vooruit dus met je veulen l tü meent ttoeh aletP Ik sou bet in den donker plaats gewonnen die vroeger door een liberaatradtcaal zal worden bezet Kopenbage de stad zelf vaardigt nn naar het nieowe Folketing af 4 liberaal radicalen 6 sociaal democraten en 3 ooDservatieTen Voor de verkiezing van 584 Kamerled n in Frankryk op 8 Mei m s zyn tot dusver reeda 2225 utndidaten gesteld De verdeeldheid tuaschen socialistan en radicalen neemt met den dag toe Verspreide Berichten Feankeuk De Aurore bevat een artikel van o h dat tot opschrift draagt Ben nieuwe schanddaad Zola beklaafit zich dat men nit zyn brief J accnse slecht drie regels licht ten einde hem te kunnen varoordeeleo zooder dat er licht kan ontstoken worden over de zaakDrejfus Hy ziet in deze manoeuvre slechts afschuw van de waarheid Zulke handelwyzen znllen de verfoeiiog tbd de geheele wereld na zich sleepen Maar niets kan de waarheid ten onder brengen zy zal eindigen met te overwinnen Rochefert ia zeer weinig gesticht over de mededeeling betreffende de bonding van Bchwarzkoppen en Panizzardi Hii ffeefl ia de iotranfi5ieftnt den faaa mn ad ipBeD vuct den krygsraad om bij bet proces alle stokken die de schuld tan Dreyfua bewy en te publiceeren zonder zich te bükommeren om de mogeiyke gevolgen liochefort doelt hier waarschijnlyk op de boroohte brieven van keizer Wilhelm waarvan hy voor een paar dagen geleden weer eens gesproken beeft na een bezoek aan majoor Pauffen de Saint Morel Dit zou het beste middel zyn om de zaak zoo spoidig en zoo goed mogelyk ten einde te brengen De valsohbeid der bedoelde stukken zou dan onmiddeltyk blyken ea elke schaduw van bewyi zoo daarmede worden weggenomas Volgens de Libre ParoIe zyn te Algiers zonder eenig motief zevenhonderd inlanders gevangen genomen onder wie de voornaamste kooplieden De heer Lépine gouverneur generaal verdedigt dezen maatregel door de bewering dat hij onlosten vreest DurrscHLAND Prins Bismarck is Zaterdeg voor het eerit voor geec 100 pond willen rijdeü Je doet took niet voor 100 pond maar om je zelf uit de gevangenis te houden Wat beteekant een weinig gevaar tegenover al het andere dat je te wachten staat f Kom kerel kijk de zaak goed onder de oogen ea haal het veulen maar voor den dag Mijn leven is evenveel waard als het jouwe en ik waag hot er ook voor De boer liet zïcb overhalen Binnea twintig minuten was het wild nog sleohtB half gedresseerde dier voor een stevige kar geepannea en vijf minutea later vlogen de vagebond met zijn verbonden oog ea do doodsbenauwde boer te zamen in wilde vaart over don harden hobbeligeo grond koers zettende naar dezelfde herberg welke Ben ongeveer op t zelfde oogenblik met een flink spai paarden en een veel grooter rgtnig verliet Ben vreemde jacht I XIX Ben i meesterttuk Het huia waarvoor Ben stil had gehouden zag er zeer terwaarloosd uit Eön geopende stal stond er vlak bij en dit was het eenige bewijs dat de plaat bewoond waa Yóor dien stal hing een laataarn en wierp een flauw schijnsel naar buiten Blijf waar je bent riep Dick hem toe toen bij aanstalten maakte on van den hok te klimmen waarop hij weder rustig zys plaats innam Op hetzelfde oogenblik slenterde eeu man langzaam uit den stal naar buiten Haast je wat beval Underwood kortaf Eeeds sedert een half uur meende bg duidelijk het geratel van een achteropkomend rytuig gehoord te hebben sedert dan taatsten zomer nit rydsn geweest Het waa mooi weer en twee nnr lang loerde by in hM Saksenwoud rond Dr Schweninger begeleidde hem Op Goeden Vrydag had Bismarck zich in zyn roUtoel een kwartiertje door zyn park laten ryden De rit van Zaterdag schijnt b m goed bekomen Te Kijrifingeo verwacht men den 25en dezer den keiilr en de keizerin van Ooatenryk die er een tj blyven Aan het staiioo Stockheim in Beieren ii Znterda rond een goederentrein tegen een personen faan ingaloopen Twee treinbeambten werden i waar acht licht gekwetst Da reizigert kregen o letsel De twee locomotieven en negen wRgena werden vernield Zondagochtend wierp te Berlyn een krankzinnige ijiaziakonderwyzer zich nit een raam Hy viel op straal en kreeg een scbedelbrenk waaraan by na korten lyd stierf Wat het geval erf maakte was dat hy in zyn val een meisje voorby liep met zyu beenen raakte Benige linden werden het oogelnkkige kind nitgeatootan en een slaig op de borat deed het bewu8teto ks iceenzakken Engeland Te Maidenhead ii Maandagavond in een valach brandalarm van iemand op de ga erflt Het pnbliek op de galery ttormde naar en oitgang en de gatery zakte in Ben wonder dat bei by lichte verwondingen van een atntal mensehen is gebleven Gelokkig liet bet pabliek zich ten slotte van het tooneel tot kalmte vermanen De onverlaat die deze opschudding veroorzaakte liep iry Anders ging bet een jongmenscb die te Londen voor de aardigheid de brandweer opbelde De politierechter veroordeelde hem tot f 120 boete of twee maanden dwangarbeid Maandagavond is ia Bitlej de locomotief die een trein met TywilligorB Tan de oefenin4 i naar Londen moest terugvoeren met zou n kracht voor gekomen dat een kleine dertig vrywilligers in de eerste wagen aommige ernstig gekwetst werden ZwiT9BttLAND In Engineering deelt men eenige byzonderbeden mede omtrent den brand in bet Centraal TeiefoonstatioD te Zurich welke den 3den April j l uitbrak en de totale varwoesting van deze inrichting ten gevolge bad Hij waa wel niet dadelijk bevreesd achtervolgd te nullen worden bij meende daarvoor alles veel te goed overlegd to hebbon maar toch wilde hij liever door niemand hier geKien worden Hy had er in do verste verte geen vermoeden van dat een agent der gnheime politie hom op de hielen zat Hg vreesde voor niemand dan voor Ben dien kranigen beaiellersjonKon Dat jeugdige Individu op den bok was gemakkelijk met geld te paaien Wat kon een verlaten arme straatjongen doen tegenover rijkdom ea macht P Heb je nou de paarden noodig P vroeg de man die nit den stal te voorscbgn was gekomen Ja waarom bob je ze al niet buiten gebracht f Twee dagen van to voren heb je de bevelen er voor al gekregen Als je ons laat wachten dan zal t je heugen hoor 1 Ik dacht niet dat je in t eerste uur komen zoudt ds paarden bobben paa krek er voer gekregen In vgftien minuten zijn ze klaar Vijflien jaar zou precies t zelfde voor mg zijn 1 zei Underwood woedend op den man toeloopende Hü pakte hem bij don schouder schudde hem driftig heea on weer en duwde hem weder m den stal terug Haal dadeigk de paarden naar buiten I üf wacht span deze hier eerat af Hoor je wat ik je teg P Haast je wat ala jo leven je lief is 1 De man begon zich zenuwachtig te haasten Om de waarheid te zeggeu was hg in slaap gevallen en had daardoor veizuimd de paarden eerder voedsel to geven Nu begon hij te jachten alsof tgn leven er an afhing hij had de paarden ia minder dan geen tijd afgespannen en bracht die thans in den ital Dick Underwood volgde hem met de zweep 1 Qednrende den nacht wat er een st rko aneenwfat geweest ten gevolge waarvan de telefoon draden met natte sneeuw zóó bezwaard werdan dat zy in alle richtingen braken en om negen nor i morgens vielen er eeni d op de bovengrondsche geleiding fan de electrisohe tram Trollerjsysteem De 500 volts sterke stroom van de tram vond toen langs den tefefoondraad zijn weg naar bet Centraal TelefoonataHon toL groote ontateltenis van de ÖO Juffrouwen aldaar werkzaam waarvan éÓn die juist beiig was eene verbinding te maken een bevigen schok kreeg en flauw viel Onmiddellyk daarna begonnen al de draden in het geboaw te gloeien de papieren en gutti percha isolaties werden tot asch gereduceerd bet bontwtrk vatte vlam en in minder dan 10 minuten was de geheele inrichting in lichte laaie zoodat de aanwezigen zich ternauwernood konden redden De schade door den brand veroorzaakt wordt op een millioen francs geschat terwyl roor verscheidene weken zoo niet maanden de telephoondieost te Zurich gestoord al zyn Sallenn de zoogenaamde aoarcbist die een aanslag pleegde op den Franschen consul te Geuève ia ontoerekenbaar verklaard en zal in een krankzinnigengesticht worden opgenomen Het dorpje Merlingen aan bet Thnnermeer in bel geéeeVzyn eeii en veértif öBÖnwijWr vernield vyftien woonhuizen drie kleine fabrieken en voorts stallen en schuren Het bekende toeristenhotel Beatas vatte vuur maar dat werd dadelijk gebluscht Alles waa veel te laag verze erd £ r zyo 37 gezinnen dakloos de ellende ia groot Oo3TENHIJK nONüAUIJl l De beide Hongaarache Kamers hebben Maandag vergaderd in vereenigde zitting waarin de wet werd afgekondigd rakende de viering van het feest ter herinnering aan de invoering der grondwet van 1848 De leden begaven zich daarna naar bet koninblyk kasteel van Buda waar de voorzitter der Kamer Szilagji den Keizer Koning namens de beide Kamers dank bracht voor de bekrachtiging dier wet en een adres van hulde vooilaa Franz Jozef antwoordde met epo hartelijke toespraak In ganich Hoö garye werd het nationale feest zonder stoornis eviord Te Pest brachten 2500 inwoners avonds den Keizer Koning eene ovatie by fakkeiticbt terwyl de muziekgezelschappen eene lerenade brachten in de hand En toen voor t eerst waagdo Ben bet een bljk achter zich In t rijtuig te werpen dat door de lantaarn inwendig werd Terlicht Hot licht der etallantaarn viel juist op de beide in het rijtoig zittende vrouwen die bij thans zeer duidelijk kon zien Zij hadden hare voiles teruggeslagen Be oudste was een vrouw van ongevoer veertig jaar met oen zacht gezicht ea zulk een treurige uitdrukking in baar oogen dat Bon zich onmiddellgk tot haar aangetrokken gevoelde Do andere was een meisje van ongeveer vijftien jaar mot oen Trieniielijk gezichtje levendig van uitdrukking en icbitterendo oogen Zij zag echter zoer bleek als was zij pas ernatig ziek geweest Toen Ben in het rytulg keek keek zij ook juiat naar hem en hij liemerkte boe zij ziende dat Ben op haar lette plotseling haar voile weder neersloeg ais wilde zij niet gezien worden Zij gedraagt zich al heel vreemd voor een meisje dat tegen baar zin ontvoerd wordt dacht Ben bij lichzelven Op dit oosenblik trad de man aaar buiten met een apan venihe paarden Het hoofdstel was nog slechts los aangelegd daar 7ij nog bezig waren mef het kauwen van hun voedsel Dick stond er bfj terwijl de man hen naast den boom van bet rgtuig plaatste Ben zat te draaien op den bok angstig wachtend op een gelegenheid om oen stout plan ten uitvoer te brengen Hij vreesde reedt dat de g iegenheid daartoe zioti in het geheel niet zou voordoen vooral toen hij Diok ep zich f W