Goudsche Courant, vrijdag 15 april 1898

Oouda 6 30 7 8b 8 10 8 86 9 10 e ll 9 9 64 Moordrecht 7 88 8 4i H NiouwerVerk g 7 8 8 4 n Onpelle 7 46 fr 9 68 n H H H Rofterdum 7 7 IS 8 98 9 06 9 80 9 88 9 47 10 18 AlleaDiudig 1 Boturdun 4 1S 6 69 6 16 8 61 M CpnUe 4 68 8 0S f f Niniwarkork 8 14 H V K H MoordiMM 8 11 1 r K H II iid 8 17 8 16 e 88 7 10 7 46 8 Dit motief werd aan Gedepoteerde Stnten aas welk college het raadsbesluit ter goedkenriog werd toe Mzoodeo kenbaar gemaakt Gedepoteerde Stdten hebben thans bericht gezonden dat zij aan dat raadabealnit hanoe goedkeuring hebbeo ontbonden en w l o m a oa3r bet oordeel van Gedeput e de Staten de som van f 275 voor presentiegelden voldoende 18 b dtt de maatschappelyke positie van raaditedeo naar hou oordeel niet als f ictor mag worden aangemerkt by de vaststeltiog der presentiegelden De Maaty Zeeland beeft zich ia overleg met de 8 W My bereid verklaard over te gaan tot de oitgifte van goedkoope 8 aagsche rotourbiljett D naar Londen voor gezelschappen van minstens lü personen tegen da enkele reisvracht voor been en terng De biljetten zolleo geldig yn voor dedagbooten Op nader te bepalen datoms zal de gelegenheid worden opengesteld De kleederdracbten teDtoonstelling In bet Stedelyk Mnaenm te Amsterdam zyn reeds een groot getal iRodseigen drachten mt alle provinciën byeengebracbt Daar yo er onder welker bestaan den leden der tentoonstutlings commissie zelve onbekend warr n en die gewis geen geringe belangstelling zulle j wekken Dank zy der groote medewerking die de commissie byna overal onderviiHlt groeit de merkwaardige verzameling nog dageiyks aan Dat naar de grootste volledigheid gestreefd wordt kan hieruit biyken dat er van bet kleine eiland Marken alleen meer dan twintig verschillend gewaden verwacht worden waaronder zyn die nog nooit op bet vast land gezien werden Tot ïn de meest afgelegen streken zyn vlagge vingers bezig opdat de volkseigeo drncht daar inbeemsch niet ontbreke wanneer aqn Hare Majesteit de Koningin de gelegenheid zal gngeven worden als met éiü oogopslag een overzicht te verkrygen van den nitertijken tooi van geheel haar volk Alleen uit de provincie Zeeland is nog weinig belangryks verkregen zoodat een lid dercom missie zich weldra daarheen zal begeven om in deze groote leemte te voorzien De bekende aard en gevoelens der Zeeuwen maken hei niet twyfelachtig of by zal er wel in stagen ook hun acbilderacbttge en markwaardige kleederdrachten die misschien wel bet sierlykat van allen zyo volledig byeen te krygeo De te Heereoveen op Paaschmaandig oitgesohreven protestmeeting tegen het BurgerlykArmbestuur van Schoterland is wegens gebrek jttftti dBB yyg g r i iet dnnriTflnaan f Op de lyn e Gravenhage Scbeveningen vao de H IJ S M werd gisteren eeo proefrit gedaan met een nieuw model tramwageo Het ry nig heeft eene meer dan gewone lengte en is verdeeld in drie afdeehngen Het vooren achtfratfl gedeelte bestaat uit eeo gesloten compartiment Ie en 2e klasse dat verbonden wordt door een overdekt open balkon van ongeveer gelyke groote als de gesloten gedeelten Het balkon ti omgeven door een hekwerk en voorsieo van zitplaatsen Het voertnig beeft stoom verwarming eo Westingboase rem Gemengde Berichten Panlua van Dyk beeft eeo antwoord aan mr P J Troetstra gepnbheeerd waarin hy weigert eene aanklacht tegen dezen in te dienen en ds zaak aan de jastitie overlaat Men kan thans als zeker aannemen dat de Perniaaer aloep Johannes Cornelia P R 6 schipper Jacob van Vliet met man en muis in de Noordzee vergaan ia Tijdenadeusneeow storm werd de sloep Donderdag gezien aan den binnenkant van Dogeersbaok door de beman mng der sloepen Gualtberie van Weesel eo Jacoba Maria en zy moet toen te veel zeil WInterdlenst 1897 98 Aaogevaogen I October Tyd vao Greenwich DAM 7 4 69 66 6 92 S 61 6 14 7 81 S6 8 80 8 61 9 16 10 04 10 86 11 18 Directe SpoorwcgverbiDdingen met GOUDA OOU D A 19 86 1 84 18 88 V n K II 19 39 r Ï8 46 f ff 18 61 1 8 4 4 16 6 10 BOTTÏRBA M 8 O D D A 10 1 11 86 11 68 18 87 Ai U l 18 18 11 81 11 86 11 48 11 61 18 38 7 0 90 10 80 11 88 10 4 11 80 9 87 10 0 9 47 4 10 01 10 07 10 91 g 68 8 40 10 99 10 86 10 48 10 4 11 4 18 08 19 47 9 47 10 18 00 SOUDA DEN HAAG ftouda ZoTenhuiunMoerkapoUe Zoetermeer Zegwaard Voorburg a Hag a 7 80 8 80 9 16 9 86 10 1411 16 11 16 19 88 1 87 8 46 4 49 6 96 6 84 6 11 7 84 7 9 8 83 8 64 10 10 89 11 10 ZM 7 49 8 49 19 40 8 04 10 18 Z Z 7 68 8 1 f 19 1 8 1 10 91 V 8 07 08 1 06 8 89 10 38 dl 8 19 t eS 9 48 9 E4 10 4411 4 11 461 10 9 0 4 16 6 16 6 6 98 M 8 04 8 84 9 9 98 10 88 U 6 11 44 DEK HAAG GOUDA Uage 6 46 7 80 7 43 8 85 9 48 10 1111 97 19 881 36 8 44 8 40 4 06 4 38 80 6 19 7 18 7 6 0 98 10 08 Voorb 6 59 i 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zagw6 6 10 39 1 66 4 8 8 80 9 48 Zer M 6 17 10 48 9 06 04 6 K 9 9 Oonda J8 7 48 8 18 9 08 10 1810 6411 67 19 609 17 8 14 4 08 4 88 16 60 7 48 8 8 10 10 10 81 e O VDA UTBKCHT a uda 6 90 34 7 68 8 91 9 07 10 19 10 67 18 00 18 68 8 90 Oudaw 86 11 14 9 87 Wurdei 48 8 10 11 88 8 48 Oln lit 6 08 7 4 8 88 9 0 9 39 10 1 11 48 19 89 1 86 8 08 c T X E c B T e O n O A Utreolt 88 7 4 8 49 9 8010 1 10 88 11 88 1 8 08 8 4 48 88 6 88 7 8 9 07 10 01 10 84 Woerdgo 6 3 8 06 10 88 11 4 1 7 18 t 8 g 10 4 Oudewater 7 07 8 14 10 48 4 94 t i 9 86 Oosda 7 98 8 87 9 88 9 68 10 9 11 10 18 111 88 3 4 4 87 90 07 7 9 8 98 9 4 10 84 11 10 8 17 4 86 6 06 6 6 8 86 10 17 10 7 10 10 84 8 84 94 7 18 8 43 10 41 i 8 60 8 08 G 4 7 89 8 9 11 18 11 11 6 o C U A A M 8 T E R S A U 91 9 48 10 7 19 10 4 11 M 10 0 1 8 1 18 19 AHSTXKBAlf eoDDA 7 g 8 10 9 06 10 49 IM 4 48 8 1 7 4 1 8 0 9 11 10 0I 11 1111 1 1 18 UT IM I M 4 UJt 90 10 17 10 88 11 41 7 1 8 98 M lO K Te Boedapest heett de Eooing een depoiati ODtTftDf eD Dit deD gemeeoteiaad die bem oit naam der stad balde kwim brengen De Kooiag bleek zeer getrofEeo ook door den prooteo fakkeloptocht dea Torigen avood ter gner eere gehoudeti Hy zei dat de bevolliiug van Pest alle recht beeft om met daokbearb iii de Toorfatlen van het jtar 48 ie herilenken waat toen zgo de wetten iogeToerd die Pest gemaakt bebben tet de werk tyke hoofdittad TBD HoogargB en diedegrondslageu iabieldeo ▼ oor de ontzaglijke ootwikkeling waarvan de tegenwoordige tyd de vruchten plukt BINNENLAND De Koningionen zntlen Donderdagavond omBtreeks 10 nor per Holl Spoor mt Den Haag naar Parga vertrekken en bebben den hoogen aotoriteiten doen verzoeken aan bet etation by bet rartrek niet tegenwoordig te zyo De schont by DBcbt SlokhoizeD heeft zgo onderricht aan de Koningin ïo marine aangelegenhedeo geëindigd De Eoningiti Regentefl heeft eene wyzigiog gebracht in de uniform der adjadanten goDeraal en der adjodanten van bet Militaire Hnis welke verandering eenigziiis oTereeokomt met de nieawe geDeraalaaniform Het Baarl Di blad meldt Een ven onzo Kamerleden beeft toen by onlangs by H M de Eoniogio Kegeotea op audiëntie was van een van de leden der hofhoadmg die op do boogte zyn kan vernomen dat op den aanstaande verjaardag van H hM Koningin Wilbelmioa Hnro verloving zal wor den openbaar gemaakt met den prins vao Saksen Weimar Eitenach Met bet oog op de by de redactie vao Haarlem s Dagblad bekende bron acht dit blad bet bericht zeer geloofwaardig Zooala bekend ie was nit bet howelgk van H K H prio83b Sophie der Nederlanden met den groothertog ran Saksen Weimar Eisenach behalve twee dochters slechts één zoon gebo ren welke op 50jarigen leeftgd is overleden nalatende twee zoons De oodete erfgroothertog Willem Ernst ia 21 jaar oud en in de rechten getreden van zyne grootmoeder wat de Nederlandsebe kroon betreft welke echter niet te eiyk met die van een ander land mag worden gedragen De tweede zoon prins Bernbard Hendrik is 19 jaar Op dezen laataten duolt dos blikbaar het bovenataaode De heer B Spetter asai a tent apotheker oieawe wet te Rotterdam heel t een adreg zalceB waarin hy versoekt het daarheen te willen leiden dat de apotheek worde nitsluiteod een werkplaats tot gereedmaking van recepten met verplicht laboratorinm en de daarby behoorende werktnigen streng gecontroleerd door apotbekers aoheiknndigea en voorzien van voldoend en geëxamineerd perflonesl evenals in Diitichland en dat verder de verkoop van geneeskrachtige stoffen en dergelgke artikelen als zynde da verkoop noch te regelen noch te beteogeten geheel vry zy By de jongste verkiezing van gemeenteraadsleden in de gemeeLte Scboterlaud werd K de Jong gekozen eea kteermakersknecht behoorende tot de sociaal democratische arbeideraparty Hy nam de benoeming aan By de behandeling der gemeente begrootiog over 1898 werd vooral met het oog op dit werkmansraadslid voorgesteld de presentiegelden f oor de raadsleden met f 100 te verhoogen en te brengen van f 275 op f 375 figad 87 imalMdui 0 8t S l De meerderheid van den gemeenteraad ging met dit vooratel mede naar baar oordeel was het presentiegeld te gering vooral voor het werkmansraadslid die nataarlyk door bet bywonen vao raadsvergaderingen byeeokomsteo van raadscommissiëo waarin by zitting heett tyd en daardoor loon verzuimt op gehad bebben Da boide sloepen waren geheel dicht gereefd Het vermoeden bestaat dus dat bet ongelak gebaard ia tosscben Donderdag en Yrydag Thans is binnsDgekomen de sloep Wassenaar van VlaarJingen welke boven Texel een stok van het dek zag dryve i terwjl de eveneens binnengekomen aloep Q rgemeester s Jacob planken beeft zien dryven wat vernoedelyk tanen waren van eeo vi cbsloep afkomstig Dt sloep had echter te veel vaart om ze op te visschen en niet wetende wat er gebeurd is werd er ook geen verdere notitie van genomen Van de opvnraodeo waren de schipper en 2 matrozen gennwd en 10 ongehnwd Het schip ia tegen veriiea verzekerd Men achryft nit Friesland De pryeen der vette varkens waarin sedert langen tijd een zeer fleurige handel beersehte met zeer bsoge pryzen zyo in de laatste dagen erg gedaald Gemiddeld bedraagt de daling 2 3 cent per K G Dit ia een gevolg van grooten aanvoer want alle zengen worden als Zij moeder geworden zyn vetgemest dat by dflgeiyke voeding soms in 4 weken geschiedt Ook jocge biggen zyn goadkooper werd voor eenige dagen nog f 1 25 per week betaald DU is de prijs al gedaald tot f 0 80 a l 0 90 per week In de buskruitfabrisk De Krygsraan te Maiden is Dinsdag in den vroegen avoadeen droevig ongelok geschied Door eene ontploffing in een der bygebooweo zyn twee werklieden gedood Van den directeur der fabriek den heer Bred i IB vernam het N v d D de volgende byxonderheden Bet ongelok gebenrde in een der zywals werkeo een geheel geïaoteetd staand gebouw ouffeveer een kwartier gaans van het kantoor gelegen waar het rookvry buskruit dat de fabriek vervaardigt tu acbeo twee zware walsen wordt gerold en geperad Door do sterke wryving is eeu belrekkelyk geringe hoeveelheid krnit vyf k acht kilogram ontploft Er waren op dat oogenblik twee werklieden aanwezig J Kersten en J de Graaf die toevallig door de spnitvtam werden getroffen De eerste gehawd en vader van vyf kindereo werd onmiddellyk gedood Zyn gelaat i verbrand en het lichaam zwaar verminkt De ander werd doodelyk gAwood Door de goede zorgen van den directeur en van den geneesheer dr H J M Walterink dieapoedig ter plaatse was werd de ongelukkige een gehawd man zonder kinderen naar Muiden gebracht De dokter had echter geen hoop lis nalf tien is de man overleden By de ontploffiog werden de zware stalen cylinders van he walawerk geheel uit elkaar gflslagen Het gebouwtje oit gegolfd ijzerbük vervaardigd werd zwaar beschadigd Oogelukken aU deze zyn niet te voorkomen het eeoige wat men kan doen is te zorgen dat bec odheil geen grootere afmetiagen krygt en dat een ontploffing beperkt blyft Eo dit is hier geschied dank zy de oortreffelyke inrichting van de fabriek die zoo ia gebouwd dat geen groote hoeveelheden bnskrnit hy elkaar liggen W dat de werkplaatsen en gebouwen er uit elkaar zyn geplaatst en niet van ateen zyn zoodat geen brokken muur ver worden weggeslingerd maar vao gegolfd plaatyzrtr dat oit elkaar geslagen wordt en in het stroikgewns terecht komt waarmee het gebeele terrein opzettetyk is beplant By dit geval bleek de goede inrichting doidelgk hieruit dat onder betzelfde dak vaa het gebonw waar de ontplofSng geschiedde een tweede afzonderlyk walawerk is dat geheel onbeschadigd Heef De werklieden die daar aan den arbeid waren konden zich ongedeerd verwy deren Van den weg af is van het gedeelteiyk Ternielde hygeboow niets te bvspeoren lOTTB 3 48 3 66 6 08 6 09 S 18 6 86 9 60 6 40 8 45 10 4 10 4 41 4 0 4 7 04 10 1 4 9 01 9 08 8 14 8 09 4 06 Autvrdu O Bi T H Op den overweg aso den Marediik Ie Leiden is gistermiddag door deo snelireio Ametardam Rotterdam een lO jarig knaapje J V genaamd en wonende in de Havercaklaao t welkzich spelende aldaar bevond overreden Dezwaar vermiakte knaap werd opgenomea enafgegeven aan bet station aldaar vanwaar by werd overgebracht naar bet Academisch Ztekenbois Aldaar kon slechte de dood worden geoonatateerd L fj Dinsdagavond ontsnapte een verpleegde oit het krankzinoigengefitioht te Delft Zoodra het bemerkt werd werd by achtervolgd door het peraonesl waarna een wedloop over het land over en door slooten begon waarby de ontvluchte het won en de anderen bet moesten opgeven Te Zoetermeer werd fay echter opgepakt en telegrafisch om inlicbtingen gevraagd in den omtrek dear de aangoboodene op alle vragen weigerde te antwoorden AUeaa gaf hg zyn naam op en leide te Sfcolwgk thais te behooreo W oensdagmorgea werd hy afgehaald en naar Delft teruggebracht VERSCHEIDENHEID De Daily Newsc bevat een bericht nit Shanghai waarby wordt medegedeeld dat in bet keizeriyk paleis te Peking een nitgebreide samenzwering ia ontdekt waarby bet leven van verscheiden hooge personen was bedreigd In de Sièclec achryft eeo oadkrygfkame raadc aan den Franschen minister van oorlog generaal Billot den volgend n brief 6y weet dat Ë terfaazy alle thans publiekgeworden brieven aan mevr Bonlanoy feitelykheeft geschreven en gy hebt Ësterhazy nogniet aan den Raad der orde van het Legioenvan Eer voor het verlies van zyn kruis voorgedragen Vreest gy hem wellicht Gg bebtin bet gevecht niet gesidderd voor 50 000 Prntseo waarom siddert gy nu voor een enkeleüblaao Gy kent het bericht van graaf JUasella Niemand heeft dat tfgen gesprok ei Ooch Scbwartzkoppen noch Paoizzardi Vraag eena aan Haootaux of dit niet een bekentetais is Gg weet hoe hoog generaal De BoildejQfre den kolonel Paoizzardi acht wien hb zyn portret met eeo zoo mooie opdracbtteond Voor het te laat is en bet zal zeer BpVedig te laat zyn doe bet oovermydelgkOf in het belang van uw eigen eer en van de eer vao het Prausohe leger Gy weet wie jaren lang systematisch met ware woede verraad heeft gepleegd en gy weet dat de ongelokkige die op bet Duivelseiland worstelt met de dood ooacbuldig is Oodorsoek oens of de copieeo van geheime teekeningen van zekere geweren die in het toorjaar van 1896 zyo gemaakt zicb niet op een verkeerde plaats bevinden Onderzoek eens of die copieën van de in de scbietficbool van bet kamp van Chalons gehouden voordrachten zich niet in verkeerde handen bevinden Onderzoek eens of de mobilisatie van het derde legerkorps waarvaa Ronaan de zetel is niet bekend is aaa menschen die dit geheim niet moeaten keonen Haast u Joan Baptiste Billot 1 Denk aan het bivak van Tsymont En wordt weer da man die gy toen waart 1 Volgens de Intraosigeaot zullen vyf leden van den krijgsraad zich civiele party atellen io het aanstaande proces te weten generaal Lasen de koloneli Bongoo en De Ramel overste Gondelette en majoor Rivals zoodat alle wapenaoorten vertegenwoordigd zullen zyn Zy zullen worden bygestaan door de advocaten Floyer den deken der orde Dn Buit SaintAoban Robert eo Desplaa Indien majoor Eaterbazy ook nog mocht besluiten zich civiele party te stellen zal by worden bygestaan door mr Tézénas Deo Weener burgemeester dr Lneger die 10 04 l ll 10 18 10 S 10 84 8 7 8 03 a o S K 88 lt l 7 96 6 17 8 97 6 84 6 41 6 47 7 4 8 0 BÏob te Triest bevindt wnrd Maandagavond Toor sga böi l eon Bsrenide met ketelmDEÏek gebricht Een bakeDde Berlgoacbe firma die sedert 20 jareo o a e D wiabel beeft ia het gaboaw ran het Geotral bota bg bet Frfedriohastation ia reroordeeld om dat lokaal te ontraimeo omdat Eg ééa dag te laat de baar betaald heeft Volgma de oolaoga Teroieawda haarceel moest da bonr aitertgk op de laatate dag Tan etk kwartaal wordea Toldaac Alsgewooolgk zoad de firma op 31 December eeo aaowgsiog op de Rgbsbaok maar dat briefje aobgot wat laat op de poet gedaan attbaoa de rerhaorater kreeg het eerat op 1 Jaaoari in haoden eo eiscbte daarom ontbioding rao het hDarcontract öedaagde beweerde dat dtt eeo chicane wat maar da eiecherea beweaa dat bg de Ternieawing Tan het contract nitdrakkelgk ook op deo vervaltgd gewezen waa eo daarover zelfa eeo brierenwiaaetmg waa gevoerd en de rechtbank beeft op dien grond den eiacb toegewezen eo het vonnis voorloopig nitroerbaar verklaard teozg de firma een borgtocht van f 60 000 stelt Natanrigk heeft men aan de Rgkadrnkkerg te Berlgn een opvoljfer benoemd voor deo ge vangen genomen hoofdbeambte Grünenthal die van de gelegenheid misbruik maakte om voor eigen gebruik bankbiljetten te maken Toevallig heet die opvolger Kraoae Dat klinkt voor ieder die zich het Amsterdamsche proces der valscfae bankbiljetten herinnert alsof men te Brlgo van deo regen in den drop is geraakt zegt t Nieuws f Dat dieren elkaar in gevaar bgstaan eo ook over t geheel geaomea zeer hnipvaardig onderling zgo daarvan zgn talrgke interessante voorbeelden bekend Zoo bezat iemand eeo oud paard welks tanden zoodanig afgesleteo waren dat het ago voedsel niet meer fija kou malen de heide paarden die naast den ooden rossinant in deo stal stoodeo kauwden jareo lang de haver voor bon bulpbehoeveodeo makker en schoven bem het voeder dan toe Sen geweermaker in Dnitscbtaod die eenige honden hield behandelde de dieren zeer slecht Toen hg een der kleiuste eens weder afraoeelda sprong plotseling een der grootere op den bar baar toe eo beet hem zoodanig dat de man na verloop van drie dagen stierf Een roerend geval van hulpvaardigheid wordt verteld van pelikanen Op een der eilanden van het groote Zoutmeer vond een natuuron derzoeker een aeer vetten doch totaal blinden vogel van deze toort welke door ande e peli kanen werd gevoed Ofacbooo de vogela meer dan zea m len vliegen moesten om visschen te vangen lieten zg het hun blinden makker aan oiets ontbreken Ëen dergelgk geval wordt oit Parga gemeld Sen jongen bad een zwaluw getang n en liet bet diertje aan een touw bevestigd vliegeo Angstig klemde het beestje zich aan de hooge goot van een der h aizen ast Op zgn klagend getjilp kwamen plotseling honderden andere zwaluwen aanvliegen die eigenaardige kringen in haar vlucht om da gevangene beschreven en haar ala t ware sset de vleugels schenen te liefkooteo Een tamelyk lange poos duurde dit schouwspel plotseling echter viel daarna de draad naar beneden en verhief de gevangene zich met de andere zwaluwen in de Inebt De redders hadden den draad doorgebeten STADSNIEUWS GOUDA 10 April 1898 Heden morgen had het ongeveer 4 jarig kind van He j in de Boomgaardstraat het ongeluk io het water der Derde Kade te vallen Dit werd opgemerkt door S Trommel die niet ukrzelde zioh te water te begeven eo faet kind van eeo wissen dood radde De Qonwenaars zgn niet best te sprekenover de w ze waarop daar bet feest op 31 Aag wordt voorbereid Een 12 taI vereenigingen hebben zicb bereid verklaard aaa eeneventaeel te houden optocht deel te nemen snaar hebben nog niets naders vernomen enom zelf handelend op te treden de ondervinding door enkele corporaties by het bezoekder Koninginnen in het vorige jaar opgedaan schrikt baar af K N De eindexamens der hoogere horgerscboleo io ZuidHolland zollen dit jaar worden afgenomen te Delft De examen oommissie bestaat o a uit de bearen Raabe en Roozeboom alhier Het uitvoerend comité der Internationale Teotooostelliog vaa Bakkerij Maalderg en Kookkunst en aanverwante vakken welke onder Hooge Bescherming van H M da KoniogioRegeotes en onder Ëere Voorzitterschap van den Borgemeester van s Qravenhage van den 4en Juli tot den Sen Aogostus a s in den Dierentuin te s Gravenhage zal gehoaden worden beeft o B tot correspondeerende leden alhier benoemd de H B J H Crebaa O J Qoedewaagan eo P W Kamphuizen Waterweg door de Krimpenerwaard In de Schoonh Ct vestigen eenige belangstellenden de aandacht op bet wanschetyke van het tot stand komen van een waterweg in verbinding met de Lek of Merwede en IJsel waardoor de benoodigde grondstoffen zooden kannen aangevoerd worden om daarmee een massa land in de Krimpeoerwaard dat weinig waarde heeft meer prodactief te maken Bovendien zonde een soodaoige waterweg den geregelden nitvoer van landbouwproducten zeer ten goede komen aangezien weliswaar de hoofdwegen in die waard door da zorg van het Krimpenerwaardabeatiar zgn verbeterd en begrint maar waar toeb oog verschi lende wegen zgn aan te wyzen die in dat voorrecht niet hebben mogen deelen Zevenhuizen Heden morgen ten ongeveer 6 our ontstond alhier brand in de kom van het dorp De boowmanswoning van den beer D Mark is totaal afgebrand De brand i ontstaan in He schoorsteen Naar wg vernemen is allei geassureerd VooaBUKo Bg kon besloit ii aan D J Klink op zgn daartoe gedaan verzoek eervol ontslag verleend als notaris alhier Rbbdwïjk 5 April Bg do gehouden verkiezing voor een lid van den gemeenteraad kwamen van de 317 stemgerechtigden er 206 op Van die 206 uitgebrachte stemmen werden er 5 van onwaarde verklaard zoodat geldig zgo aitgebracht 201 stemmen hiervan verkreeg de heer J v d Helden Pz er 82 en de heer A van Spangen 119 zoodat laatstgenoemde gekozen is Hbkbndorp 4 April Ingevolge verzoek verleende heden de Raad eervol ootslag aan mejuffrouw 6 W Blok alt ooderwgzeres aan de openbara lagere school albier met ingang van 1 Mei a s RECHTZAKEN De arrondiasements rechtbank te Rotterdam veroordeelde beden de boerenarbeider Jan Slugs te Lopik wegOQs miahaodellng met doodeiyken afloop deo 6a Janoari 1898 te Willige Laogerak op den landbouwer Arie Boet gepleegd tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf met in mindering breogiog der preventieve hechtenis De eisch was 3 jaar Beklaagde bleef volhouden de oiertaiging te hebben dat hg de dader niet was L Tammioga colporteur van premieloten te Amsterdam die twee bnr erliedea te Rotterdam OBidar voorspiegeling dat op hunne toten prgzen gevallen waren geld afhandig maakte werd vrggeiproken daar de rechtbank op grond d r betreffende artikelen van bet W V 8 dat de wet geene liebtgeloovigbeid en onnoozelbeid in bescherming neemt De rechtbank was van meening dat de bedoelde personen door vooraf inzage hunner loten te nemen zich voor oplichting hadden kunnen vrgwaren T die 4 masnden preventieve hecbtenii onderging werd onmiddetlgk in rrgheid gesteld W A Claria 18 jaar oud die ontvloobtte uit YeeohaÏEen en inbrak ten huize van Dr L N aan den Westersingel te Rotterdam werd cooform de eisch van bet O M tot 3 jaaV gevaogeoissrsf veroordeeld C is plus zyne straffen die hg nog voor miadrgven moet ondergaan voor 6 jaar uit de maatschappg verbannen In het Hnis van Bewaring aan de Korte Hoogtraat te Rotterdam hebben een achttal gedetineerden getracht uit te breken Toen de gevaogenbewaarder H J de Poel des avonds in de arreataotenkamer kwam wierpen eenige gevangenen zicb op hem en rukten hem de sleutelbos oit de handen De toeleg om te ootvlocbteo miilukte daar op bet signaal van den gevangenbewaarder hulp opdaagde die de vluchtelingen den weg versperde De belhamels waaronder de beruchte W A Claris en eekere Yerbappen werden inde boeien gesloten en cetlnlair gezet Overeenkomstig de concluaie an bet openbaar ministerie besliste de Hooge Raad dat het geven van hniaonderwga aan personen van gevebtigden ïeeftgd door iemand niet in bet bezit van eene akte van bekwaamheid niet strafbaar is daar de wet bg het verbieden van bet geven van onderwgs door onbevoegden alleeo bedoelt kinderen te beschermen en niet om mannen hoisvadsrs te dwingen les te nemen bg onderwgzers met akten alleeo maar om iot endee desen vrg te laten in hun keuze Op dien grond werd de ooderwijzer te sHer togeobosoh die aan perionen van 25 jaar en ouder onderricht in de Engelsche Ual gaf zondtr in het bezit te ago van eene akte van all rechtsvervolging ontslagen Voor het gerecbtibaf te Arnhem stonden eergiiterea terecht de burgemeester en de oudste wethouder van Weaterfoort in appel vao het voonis dar rechtbank dd 1 Maart 98 waarbg zg ter sake vao smaadschrift in vereeoiging zgn veroordeeld No 1 tot f 75 boete snbs 1 maand hechtenis No 2 tot f 50 boete 3 weken hechtenis Al getuigen werden gehrord de geweien gemeente ontvanger an wien bekl in De Gemeentestem c hadden geechrbven dat hg was ontjagen wegens onbehoorlijk gedrag en het tekort io de emeeutekas en de tweede wethouder de laatste décharge beiden reeds geboord in eersten ainleg De adr eo jhr mr Sandberg die evenals de president en enkele raadsheeren b ide bekl ernstig onderhield over hunne onwaardige handelwgse eo met het proces verbaal der kaaopoame in handen aantoonde dat zoo er werkelg esn tt kort bad bestaao zg zioh aaneen ambtseedise leogeo hadden schuldig gemaakt eiscbte tegen deo len beklaagde eene gevsngeniettuf ren 3 maanden tegen dea 2en bekt bevestiging lan het vonnis der rechtboek Ala verdedigers traden weder op onderacheijdealgk ar H P de Wilde eo mr J W A van Ënbden die beiden tot vrgspraak concludeerden Uifspraak 26 April ÏL E O Xj J JSdl E Het gevaar de verpleging en de genezing daarran Db doofheid genezen van ten kind i eene doofatomheid geipaard Volgens beoordeeling der voornaamste geneeskundigen bestaat er bü bgna ieder kmd dat voor de 8 jaar het gehoor verlieat gegronde vrees om ook de spraak te verliezen Gelukkig is het kind van den heer Strenlena koopman te Eyseringen België daarvan verschoond gebleven Ziehier hetgene hg ons Bchrgft 7A aehl mij overgelukkig u mede te deelen dai na iien dagen geregeld uwe voor geschrevene verpleging te hebben gevolgd mijn dochtertje volkomm van hare doofdheid genezen w waaraan zija dert twee jaren lijdende was c Deze verklaring leest men in het blad voor aan doofheid neus en keelziekten lijdenden het vbornaamate der bestaande otoligische nieuwsMaden en bewgat niet alleen het nnt maar ook de noodzaak der lezing daarvan voor ouders waarvan kinderen door een dergelgk verschgnsel zgn aangedaan en voor een ieder waarvan het gehoor bet strottenhoofd de neus of de keel belemmerd is Dit blad behelst niet alleen menigte genezingen maar geeft raad en middelen om eene spoedige genezins te bekomen Met het doel de zoo nuttige verspreiding daarvan te bevorderen zendt de dircktenr van het Instituut Dronet 147 Troonstraat te Brnssel daarvan aan ieder die zulks aanvraagt gratis een exemplaar Pierre Pidert 357 S taats loterij Se Klaaae Trekking van Doadordag 14 April No 1S898 100 682 720 970 lion 1218 1824 1860 2052 2400 3t4g 2930 S12S 8180 3302 3397 8994 4232 4427 4448 4851 6178 6898 5689 6918 6046 6092 17879 18891 l 7419 19130 17488 19841 17616 19876 17676 19693 17701 19711 17718 20011 17810 20078 17870 20169 18005 203Ï0 18687 20774 18829 20778 Pryzen ran 46 6602 9672 1I8S6 14197 6723 96S1 I22D2 14233 7008 10268 12417 14373 7169 10367 12636 14894 737710601 12643 16233 7424 10694 126S6 16644 7481 10742 12904 15808 7673 10837 18417 168 7 7986 11267 18494 16876 8038 11612 13873 16948 8438 11716 13893 16314 8776 11739 14016 17141 9004 Burgerlijke Stand GEBOREN 8 April Bessel onders L E Beszelzen ea N Kregt 9 Adrianas oadeis J Jonkheid en A de Vries 10 Maria Adriana ooders A H Scbefiar en A M deo Held 11 AnthoDi ooders J ran Dein eo M Koppeedraaier Pieter ooders O O Bik ü J Leoatra 12 Coroelis Marinas oader J Verzeide en J Alblas Johaooei ooders L de Mol en M aD den Berg 18 Benwika Catbarioa ouders M Groeoendaal en H rmealeo Alida Geertroida Christina onders R ran der Veen eo A ü G Verschut OVERLEDEN 8 April T J NnveUtein 3 m 10 M H Neerseholten huisir van J C Slreni 41 j J W M Kromme 68 j D Meyer 12 w 11 J tan Drnnen wed H Rietveld 80 j 13 L de Eoos bniarr Tan J van Bauren 61 j GEHUWD 13 April P Signer en E van Dan P J Mejjbnrs en J E Maaskant C Spniil en E Prin A NieBwreU en J van der Valk Reeawyk GEBOREN Neelljs onders J V rmenlen en M Jongeneel Corneli ouders A de Ruiter en T van Estar ALDOOR I vindt men de ruimste en schoonste Sorteering ID A S S E 2 LINNENGOED Dames en Heeren GLACEen STOFHANDSOflOENEN bg A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoan Mo 3t Beurs van Amsterdam slotkrs 877 Vrkrs 87y 99 97 103 88 8 Vs 86V 18 l 08Vs 987 104 64 88 26 108 987 867 1001 9S 66 660 466 100 47V 1007 204 1481 69 101 101V 1897 7 801 Vs 113 806V 211 100 56Vs 6 Vs 1637 967 76 4 1011 IOS m l s 1391 11 103 4 e 104 nVs 16 76 9 ls 7 1S u 86V 18 88 18 APHIL NuiBELiND Cert Ned W S 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 H0Nai 0bl Geudl 1881 88 4 iTuie losobrijviDg 1862 81 6 OosTEi ii Obl in papier 1868 6 dito in lilver 1868 6 PoaTDQAi Obl met ooupon 8 dito ticket 8 103 87V a V 469 69 EüSLUiD ObLBianeiil 1894 4 dito Gecoai 1880 4 dito biiBotlis 1889 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito in goud leea 1888 6 dito dito dito 1884 6 SpiN Perptt schuld 1881 4 TllEElu Qepr Conv leen 1890 4 Geo leening serie D Geo Ie ning serie G ZuidAr Kap v obl 1898 6 Niltloo Obl Buil Sch 1890 6 VaKazuKLA Obl 4 onbep 1881 Amsteuiah Ob atien 1896 3 BoTlBiDAJl Slod loeu 1894 8 Nbd N Afr Handelsv aand Arendab Tab Mij Certifioaten DeliMaateohappü dito Arn Hypoiheekb paudbr 4 Oult Mg dor Vorstenl aand Or Hypoiheekb paudbr 3 tfederlaodsohe bank aand Ned Hundelmaateoh dito N W il P o Hyp b pandbr 6 Bott Hypoiheekb paudbr 8V l tr Hypotheekb dilo 8 OoBTlNE Oo l Hong bank aand Eusi Hypothookbsnk pandb 4 AluaiKA Equt hypoth pandb 6 6 7 Maiiv L G Pr Lieu eert 6 Nm Holl U Spooriv Mö aand Mg tot Eipl r 8t Splv aand Ned Ind Spoorivegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dito 6 lTiUl8poor l 1887 89 A Eobl 8 Zuid ltal Spivmü A H obl 8 PoLlN Warschau Weouen aand 4 Eksl Gr Buis Spw Mij obl 4 Baltisohe dito aand Futowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk Ch Azov dp kap obl 4 dito dito ohlig 4 49 VI 1897 99 1061 108 101 120 186 Akïeika Cent PacSp M obl 6 Chic Ie Vorth W pr 0 v aand dito dito VV 0 91 Peter obl 7 Deoverfc Eio Gr 8poi cert v a Illinois Central obl la goud 4 Louiav 8E f88hvillAOert r aand Mexico N Spiv M i Ie hyp o 6 Mies Kansas r 4pct prof aand N York OntasioSt West aand dito Fena Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 8t Paul Minn k Umi obl 7 Uu Pac Hocfi t a oblig 6 dito dito Line C l Ie hyp O 6 Cakada Can South Cert v aand Va C Rall 4Na leh d cO Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Nzn Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aan 3 Bbloib Stad Antwerpen 18 7 31 9 Stad Brussel 1886 2 HoNO Tboisa KegnUr Gesellsch 4 OoSTBNE Staatsleenlng 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 SpANja Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Boa Hvp Spibl cert 847 MAR TBEBIOBTEH OOUda 14 April 1898 Bij kleinen aanvoer ging er io granen niet veel om I e stemming is echter buitongewooa vaat Tarwe Jarige Zeeuws 8 80 ü 9 80 Nieuwe dito i Mindere dito 8 0 i 8 70 Afwijkende 7 90 a 8 10 Polder 8 i 8 40 Z Eogge 6 25 i 6 60 Polder 6 10 i f 6 80 buitenlandsche per 70 kilogram 6 £ 6 30 Gerst Winter 4 30 i f 4 80 Zomer 4 30 a 4 70 ChevalUer 6 60 a 6 60 Haver oer heet 8 60 a 3 80 per 100 kilo 1 76 a 8 25 Hennepzaad Inlandsch 7 60 i Buitenlandsche 6 60 è 6 76 Kanariezaad ƒ 6 50 a 7 60 Karweisaad i per 80 Kilo Koolzaad nieuw it Erwten Kookorwten 7 4 7 60 Niet kokende f 6 a 0 36 Bniteolaadiohe